LOKALPLAN. Forslag. for offentlige formål ved Bødkerporten HVIDOVRE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN. Forslag. for offentlige formål ved Bødkerporten HVIDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 Forslag LOKALPLAN 456 for offentlige formål ved Bødkerporten + HVIDOVRE KOMMUNE

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan gælder for en mindre del af kommunen og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal se ud i fremtiden, hvad det må bruges til, og hvor meget og hvordan der må bygges. Lokalplanen skal bruges, når man fremover vil lave ændringer på ejendommene, enten ved at bygge eller ændre anvendelsen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og den eksisterende, lovlige bebyggelse og anvendelse af ejendommene vil fortsat vær lovlig uanset lokalplanens indhold. Lokalplanen må ikke være i strid med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanen er den overordnede fysiske plan, som omfatter hele Hvidovre Kommune. Den fastlægger hovedstrukturen, dvs. i hvilke områder der skal være boliger, erhverv, butikker, grønne områder, veje mv. og opstiller retningslinjer for arealanvendelsen i disse områder. Kommuneplanen fastlægger desuden rammerne for den detaljerede lokalplanlægning. Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med de statslige interesser i planlægningen. På grund af de særlige forhold og interesser i hovedstadsområdet har Miljøministeren fastlagt de overordnede principper for byudvikling og rekreative hensyn mv. i et landsplandirektiv kaldet Fingerplan OFFENTLIG HØRING Den 2. januar 2013 offentliggør Kommunalbestyrelsen forslag til Lokalplan 456 og det tilhørende forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan Forslagene vil herefter være fremlagt i offentlig høring indtil den 27. februar Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslagene. Disse bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslagene. Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 27. februar For en sikkerheds skyld opfordrer vi dig til at sende dit høringssvar elektronisk via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk. Herfra bliver alle s videresendt til Plan- og Miljøafdelingen. Du kan dog stadig vælge at sende en til lige som du kan sende et brev til følgende adresse: Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Dette fremgår af planlovens 17, stk. 1. Forslag til Lokalplan 456 er udarbejdet af Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, Plan- og Miljøafdelingen. 2

3 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål med lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Miljøvurdering BESTEMMELSER 1 Lokalplanens område og zonestatus 2 Lokalplanens formål 3 Lokalplanområdets anvendelse 4 Udstykning 5 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens udseende 7 Ubebyggede arealer 8 Stiforhold, vejforhold og parkering 9 Skiltning og reklamering 10 Tekniske anlæg 11 Aflysning af planer 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 13 Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 18 BILAG Planbilag 1: Lokalplanområde med delområder Planbilag 2: Bebyggelse Planbilag 3: Vej, stiadgang og parkering 3

4 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet ligger midt i den store almene boligbebyggelse Avedøre Stationsby, hvor det udgør en del af det centrale institutionsbånd mellem hovedfordelingsvejen Naverporten og hovedstien. Byvej Lokalplanområdet støder op til Avedøre Idrætscenter og Avedøre Bibliotek mod henholdsvis vest og øst. Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger den øst-vestgående hovedsti i eget tracé. Hovedstien er omkranset af bebyggelse i én og to etager. Nord for lokalplanområdet ligger der boliger i to etager og institutioner i én etage langs Naverporten. Institutionsbåndet Naverporten Hovedstien Store Hus BAGGRUND OG FORMÅL MED LOKALPLANEN Lokalplanen tager sit udgangspunkt i, at Enghøjskolen blev nedlagt med virkning fra sommeren Dette skete som konsekvens af kommunens nye skolestruktur. Siden da har det været diskuteret, hvad man fremover skal bruge den tidligere skolebygning til. Kommunalbestyrelsen traf den 25. september 2012 principbeslutning om, at skolebygningerne fremover skal bruges til to hovedformål, nemlig kulturelle aktiviteter og ungdoms- og uddannelsestilbud, og dertil i mindre omfang til kommunal administration og service. Hvordan dette skal ske konkret, og præcis hvilke funktioner, der ønskes indpasset i bebyggelsen drøftes stadig. Den hidtil gældende byplanvedtægt gav kun mulighed for at bruge ejendommen til skole og fritidscenter. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen samtidig at lave en ny lokalplan. Vestvolden Bymuren Tæt-lave gårdhavebebyggelser Ud over Enghøjskolen omfatter denne lokalplan også naboejendommen mod vest. Her ligger kommunens tandplejecenter og tandreguleringsklinik i en bygning, der arkitektonisk udgør en helhed sammen med skolebygningerne. De øvrige bygninger på ejendommen rummer også kommunale bygninger, nemlig Børnehuset Enghøj og Fritidscentret Enghøj. Det er besluttet, at den nye lokalplan for skolen også skal omfatte de kommunale institutioner på naboejendommen, fordi anvendelsesmulighederne i den gældende Lokalplan 414 er meget begrænsede, og tandplejecentret/tandreguleringsklinikken som nævnt udgør en arkitektonisk helhed med skolebygningerne. Det centrale institutionsbånd i Avedøre Stationsby Avedøre Station 4

5 REDEGØRELSE Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsesbestemmelserne, så kommunens bygninger kan bruges mere fleksibelt til offentlig service og administration. Lokalplanen skal desuden sikre, at der på et givet tidspunkt kan opføres supplerende eller helt ny bebyggelse i området. EKSISTERENDE FORHOLD Avedøre Stationsby er opført mellem 1972 og 1982 og består af fire hovedelementer: Bymuren etagebebyggelsen, der omkranser byområdet Store Hus højhuset, der er områdets fikspunkt de tæt-lave gårdhavebebyggelser i byområdets indre institutionsbåndet det lange bælte af offentlige bygninger placeret i byområdets centrum. Lokalplanområdet ligger omtrent midt i det ca. 650 m lange institutionsbånd, der i dag rummer bibliotek, tandklinik mv., børneinstitutioner, sports- og svømmehal samt kirke. Lokalplanområdet består af to ejendomme: Matr.nr. 13am, der har et grundareal på m2, og matr.nr. 13aæ, der har et grundareal på m2. Enghøjskolen på Bødkerporten 6A blev oprindeligt opført i 1974 som en modulbebyggelse i to etager og med flade tage. Det var fra starten planlagt, at der vest for Enghøjskolen skulle opføres endnu en skole i samme modulbyggeri. Den kom imidlertid aldrig. Man nåede kun at bygge en fællesbygning på Bødkerporten 6B. Enghøjskolen, indgangsparti langs hovedstien 5

6 REDEGØRELSE I 1994 viste en undersøgelse af indeklimaet, at Enghøjskolen og fællesbygningen var hårdt angrebet af skimmelsvamp. Kommunalbestyrelsen besluttede i 1995 at renovere Enghøjskolen, men kun i et omfang, der svarede til en to-sporet skole. Resten af skolen skulle nedrives. De gamle bygninger blev strippet for alt organisk materiale. Tilbage var kun råhuset af stueetagen og en stålkonstruktion på 1. sal. De nuværende skolebygninger og fællesbygningen blev genopført i Børneinstitutionerne på Bødkerporten 2A-2D blev opført i 1980 som midlertidigt pavillonbyggeri i én etage. Det rummede fra starten selvstændige vuggestuer, børnehave og fritidshjem. Børnehaven er nu nedrevet, og fritidshjemmet udgør en del af Fritidscentret Enghøj. Vuggestuebygningen rummer i dag Børnehuset Enghøj, der er en kombineret institution for 0-5 årige. Fritidscentret Enghøj blev opført i Det er en to-etages bygning, der er placeret helt i skel mod hovedstien, så den mod stien fremstår i én etage. Hele byområdet blev udbygget med separering af trafikarterne, så de bløde og hårde trafikanter var adskilt på hver sit niveau. Dette princip er siden blevet opblødt en anelse. Kørende adgang til området sker fra Naverporten ad de to stikveje, Bødkerporten og Hjulmagerporten. Gående og cyklister benytter hovedstien, der ligger 3,5 4,0 m over det omgivende terræn. Netop denne adskillelse i forskellige niveauer giver vanskeligheder, når man via hovedstien skal til og fra institutionernes udearealer, der ligger i omtrent samme niveau som vejene. Der er etableret en trappe ved fritidscentret for at mindske barrierevirkningen. Funktioner i Institutionsbåndet i Avedøre Stationsby, foto 2011 Avedøre Kirke Avedøre Idrætscenter Fritidscentret Enghøj institutioner Børnehuset Enghøj tandklinik Enghøjskolen Avedøre Bibliotek 6

7 REDEGØRELSE LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen giver mulighed for at bruge området til offentlige formål. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til kulturelle institutioner, uddannelsesinstitutioner, sociale institutioner samt offentlig administration og service. Det er endnu uafklaret, hvilke institutioner og anvendelser, der skal placeres i de tidligere skolebygninger. Samtidig med høringen om denne lokalplan foregår der en proces, hvor borgere, brugere og medarbejdere inddrages i overvejelserne om det konkrete indhold og placeringen af funktionerne i de tidligere skolebygninger. Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at Enghøjskolen omdannes til kulturformål for området, bl.a. ved at flytte Avedøre Bibliotek over på skolen. Her vil biblioteket kunne fungere som et kulturelt omdrejningspunkt til samling af andre kulturtilbud. Herudover kan der være andre tilbud inden for kulturområdet, eksempelvis et lokalt kulturhus, et folkekøkken, selskabslokaler og lignende. Der lægges vægt på at skabe et bredt udbud af kulturelle aktiviteter. Således vil et nyt kulturcenter ikke blot understøtte lokalområdets eksisterende kulturtilbud, det vil også danne rammen om helt nye aktiviteter. Der er desuden overvejelser om at etablere et ungdomscenter på Enghøjskolen for at samle kræfterne, der er rettet mod at hjælpe de unge på vej til en afgangsprøve i folkeskolen og til en gennemført ungdomsuddannelse. Et sådan center kunne rumme forskellige skoletilbud uden for folkeskolerne, for eksempel Ungdomsskolen, forskellige særtilbud, samt eventuelle nye tilbud rettet mod de unge. Også Ungdomsvejledningen kan blive en del af et sådant center, ligesom Ungeindsatsen under Jobcenter Hvidovre, kan indgå i centret. I den gamle skolegård og på de øvrige udearealer, der hører til bygningen, er der mulighed for at etablere forskellige faciliteter til støtte for aktiviteter og sport særligt rettet mod børn og unge. Endelig er der overvejelser om at indrette kontorarbejdspladser til brug for en del af den kommunale administration, for eksempel Kultur- og Fritidsafdelingen, hjemmeplejens Distriktskontor Vest, gadeplansmedarbejdere samt Vagt og Sikring. Der er ikke aktuelle planer om at ændre anvendelsen af bygningerne og udearealerne vest for Enghøjskolen, uanset at lokalplanen giver mulighed for dette. Eventuelt nybyggeri skal placeres inden for afgrænsede byggefelter. Bebyggelse ved hovedstien skal placeres Eksempel på fremtidigt byggeri langs hovedstien. Børnehus på Fengersvej, Valby. Projekt og foto: Nøhr og Sigsgaard Arkitekter 7

8 REDEGØRELSE med enten gavlen eller facaden i skellinjen mod stien. Der må bygges i op til to eller tre etager de højeste bygninger skal placeres op mod hovedstien. Ved nybyggeri skal man fastholde de grundlæggende modernistiske principper, som er stationsbyens kendetegn, for eksempel de rette vinkler i bebyggelsen samt afspejlingen af, at form følger funktion. Eksempel på fremtidigt byggeri der åbner op mod fællesarealerne. Landsbyen, daginstitution ved Grøndalsvænge. Projekt: ONV Arkitekter Foto: Mirakel P Foto Derfor skal nybyggeri i lokalplanområdet adskille sig fra de omliggende boliger i former, materialer og farver, så det bliver fremhævet, at der er tale om offentlige bygninger, hvortil alle har adgang. Der skal være tale om en nøgtern og alligevel levende og menneskelig arkitektur af høj kvalitet. Lokalplanområdet skal indrettes med stier, så der er en god forbindelse for cyklende, gående osv. mellem området nord for Naverporten og hovedstien. Internt i lokalplanområdet skal et stiforløb skabe overskuelige og sikre adgangsveje mellem bygningerne, friarealerne og parkeringspladserne. Lokalplanen giver mulighed for at udnytte ejendommene med en bebyggelsesprocent på 75. I forhold til de hidtil gældende planer betyder det, at den vestlige ejendom, matr.nr. 13am, får tilført en yderligere rummelighed på ca m2, og at den østlige ejendom, matr.nr. 13aæ, får tilført en rummelighed på ca. 300 m2. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger mindre end 3 km fra kysten i den kystnære del af byzonen, og lokalplanen er således omfattet af planlovens bestemmelser for planlægning i kystområderne. De særlige krav til planlægning i de kystnære zoner gælder, hvis ny bebyggelse påvirker kysten visuelt. Da lokalplanområdet ligger ca. to km fra kysten, og da arealerne mellem lokalplanområdet og kysten i forvejen er bebygget med tæt bebyggelse og infrastruktur, er det kommunens vurdering, at byggemulighederne, der er indeholdt i lokalplanen, ikke vil påvirke kystlandskabet. Kommuneplan 2009 Kommuneplanen inddeler kommunen i rammeområder med forskellige anvendelsesmuligheder. I Kommuneplan 2009 ligger lokalplanområdet inden for rammeområde 4D7. 8

9 REDEGØRELSE Rammeområde 4D7 har følgende bestemmelser: Afgrænsning af rammeområde 4D7 Generel anvendelse: Offentligt område Specifik anvendelse: Kulturelle institutioner, skole, idrætscenter, kirke, sociale insti tutioner, børneinstitution Max. bebyggelsespct.: 75 Max. antal etager: 2 Max. bygningshøjde: 8,5 m Bemærkninger: Stationsnært område. Max antal etager og max. bygningshøjde regnes i forhold til hovedstiens niveau. Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 De gældende rammer giver mulighed for at anvende bygningerne til offentligt område, herunder kulturelle institutioner, skole, idrætscenter, kirke, sociale institutioner, børneinstitution. Da lokalplanen også skal give mulighed for at genanvende Enghøjskolens bygninger til kommunale kontorarbejdspladser, er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2009, der udvider anvendelsesbestemmelserne til også at indeholde offentlig administration. Dette Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget, men i et særskilt dokument. Det er en forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse, at Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt. Kulturarv bevaringsinteresser og udviklingspotentiale Kommuneplanen beskriver, hvordan selve strukturen eller bebyggelsesplanen er det mest bevaringsværdige ved Avedøre Stationsby. Den tydelige opdeling mellem Bymuren, Store Hus, de tæt-lave gårdbebyggelser samt Lokalplan 456 4D12 4F5 4D7 4A2 4B1 4B23 4D6 4F7 4B45 4C1 4D8 4D9 institutionsbåndet, trafiksepareringen, samt den klare afgrænsning mod det omkringliggende landskab, som Bymuren giver, bør bevares og understreges i forbindelse med fremtidige planlægningstiltag. Bevaringsværdien for stationsbyen indebærer, at man ved omdannelser eller ændringer af det bebyggede miljø skal respektere de modernistiske, rationalistiske planprincipper og formsprog. Der skal tages hensyn til disse bevaringsværdier ved til- og ombygninger. Men byggeriets eksisterende æstetik må ikke stå i vejen for en videreudvikling af bebyggelsen. Det skal sikres, at boligerne og bebyggelsen til stadighed kan modsvare 9

10 REDEGØRELSE nutidige forventninger til et levende byområde med attraktive boliger. En udviklingsstrategi for området kunne være at opdatere den oprindelige plan ved at fuldføre drømmen om en by, man kan bo og leve i fra vugge til grav. En anden udviklingsstrategi for området kunne være at gøre de enkelte dele af stationsbyen mere sammensatte ved at integrere andre byfunktioner i områderne. Hovedstien er i den oprindelige plan for stationsbyen tænkt som en hovedfærdselsåre for bløde trafikanter. Nybyggeri skal bidrage til at fastholde og fremhæve denne vigtige funktion ved at placere bebyggelsens tyngde langs stien, ligesom hovedindgangene til de offentlige bygninger skal ske fra hovedstien. I forvejen skiller de offentlige bygninger langs institutionsbæltet sig ud i forhold til det omgivende boligbyggeri med hensyn til materialevalg og udtryk. Dette skal der arbejdes videre på. Nybyggeri i institutionsbåndet skal derfor være nye arkitektoniske pejlemærker, som fremhæver, kontrasterer og understreger det omgivende ensartede boligområdes kvaliteter. Arkitekturen skal trække på det enkle og rå, modernistiske formsprog, men gerne opdateres med et nyt og tidssvarende materialevalg. For eksempel ved at anvende tegl, træ, glas og metal. Stationsnærhed Lokalplanområdet ligger indenfor et stationsnært kerneområde, hvor der er mindre end 600 m gangafstand til Avedøre Station. I Kommuneplan 2009 har Kommunalbestyrelsen en målsætning om, at der inden for de stationsnære kerneområder, i princippet, skal ske fortætning med henblik på at øge brugen af skinnebåren kollektiv transport mellem bolig og arbejdssted. Tre eksemper på materialebrug Daginstitution Den grønne planet, Gyldenrisparken på Amager Projekt og foto: WVW (WITRAZ, Vandkunsten, Wissenberg) Fritidshjem Universet, Nørrebro Projekt: JJW Foto: Anders Hviid Børneinstitution Englegård, Søborg Projekt og foto: Lundgaard og Tranberg Arkitekter 10

11 REDEGØRELSE Parkering Kommuneplanen fastlægger, at der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund. Kommuneplanen indeholder desuden normer for, hvor mange parkeringspladser, der mindst skal reserveres areal til. Normtallet afhænger af ejendommens anvendelse. Kravet til udlæg af parkeringspladser kan reduceres, hvis der gælder særlige omstændigheder, for eksempel ved dobbeltudnyttelse af pladserne, ved aftale om benyttelse af p-pladser på en anden nærtliggende ejendom, samt hvis det ikke vurderes at medføre gener på det omliggende vejnet i form af utilsigtet parkering. Ejendommen matr. nr. 13aæ Avedøre By, Avedøre er i dag omfattet af Lokalplan 414. Lokalplanen udlægger ejendommen til offentlige formål som børneinstitutioner, fritidshjem, ungdomsklub og lignende institutioner til forsorgs- og omsorgsformål samt skoleformål. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området som helhed. Byplanvedtægt A11 samt Tillæg nr. 2 til Byplanvedtægt A11 ophæves for ejendommen matr. nr. 13am efter vedtagelsen af en ny lokalplan. Lokalplan 414 ophæves i sin helhed efter vedtagelsen af en ny lokalplan. Byplanvedtægt og lokalplan Ejendommen matr. nr. 13am Avedøre By, Avedøre er i dag omfattet af Byplanvedtægt A11 samt Tillæg nr. 2 til Byplanvedtægt A11. Byplanvedtægt A11 fastlægger anvendelsen til offentlige formål (torv, gymnasium, kirke, bibliotek, biograf, fritidsog ungdomshjem, forsamlingssal, folkeskoler, sportshal og lignende). Efter byplanvedtægten må udnyttelsesgraden ikke overstige 0,4. I Tillæg nr. 2 til Byplanvedtægt A11 fastlægges anvendelsen til offentlige formål, og de enkelte funktioner og deres arealudlæg fastlægges. Den vestlige del af ejendommen matr. nr. 13am må kun anvendes som skole, og den østlige, ubebyggede del må kun anvendes som fritidscenter. Bebyggelsen må kun opføres i overensstemmelse med den i tillægget viste retningsgivende bebyggelsesplan. Den maksimalt tilladte udnyttelsesgrad for skoleområdet fastlægges i tillægget til 0,69 og for fritidscenterområdet til 0,79. Lokalplan 456 Lp 404 Byplanvedtægt A11 Lp 414 Lp 401 Lp 441 Afgrænsning af byplanvedtægt A11 og lokalplan

12 REDEGØRELSE Spildevandsplan Reglerne for afledning af spilde- og regnvand er fastlagt i Spildevandsplan 2002, der kan ses på kommunens hjemmeside: hvidovre.dk Varmeforsyning Ifølge Varmeforsyningsplanen fra 1985 er lokalplanområdet beliggende i et område, der er planlagt forsynet med kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. Du kan læse mere om varmeplanen på kommunens hjemmeside: hvidovre.dk Trafikstøj Støjkortlægningen fra viser at lokalplanområdet er påvirket af trafikstøj fra Naverporten og til dels fra Motorringvejen. Støjbelastningen er beregnet til at ligge mellem 55 og 64 db, alt afhængigt af afstanden til Naverporten. Efter kommuneplanens retningslinjer må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, med mindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støj ved etablering af afskærmningsforanstaltninger. Ny bebyggelse skal udformes på en sådan måde, at støjniveauet ikke overstiger de vejledende grænseværdier: Kulturelle institutioner, uddannelsesinstitutioner, sociale institutioner og lignende samt udendørs opholdsarealer; Lden 58 db Offentlig administration, herunder kontorer m.v.; Lden 63 db Der udlægges ikke nye arealer til støjfølsom anvendelse med denne lokalplan. De nævnte støjgrænser er derfor ikke absolutte krav. Jordforurening Lokalplanområdet er områdeklassificeret efter jordforureningsloven, hvilket betyder, at jorden som udgangspunkt anses for at være lettere forurenet - som al anden jord inden for ældre byområder. Bortskaffelse af jord fra ejendommen skal ske i henhold til bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Kommunen har ikke yderligere oplysninger om jordforurening i området. Cykelparkering Der skal etableres cykelparkering ved bygninger og butikker med offentlig adgang, eksempelvis ved uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, koncertsale, teatre og biografer, ved større arbejdspladser, ved etageboligbebyggelse samt ved togstationer og busstoppesteder. Cykelparkering skal være let tilgængelig og så vidt muligt placeres i umiddelbar tilknytning til indgangen til den pågældende bebyggelse. Hvis cykelparkeringen ikke er synlig fra offentlig vej eller sti, skal der opsættes tydelig henvisning til cykelparkeringspladserne. Cykelparkeringen bør som hovedregel være belyst, ligesom de bør være overdækkede, hvor dette er muligt og ønskeligt. NOTE: Lden betyder Level dayevening-night og er et mål for støjen fra omgivelserne med en ekstra vægtning af støj i aften og nattetimerne, da støjen her føles mere generende. Siden 2004 er Lden anvendt i alle europæiske lande efter gennemførelsen af det europæiske direktiv om ekstern støj. 12

13 REDEGØRELSE MILJØVURDERING Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 3, og 4, stk. 2. Dette begrundes med, at lokalplanen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke muliggør væsentlige ændringer i det bestående. Planen vil heller ikke muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. 13

14 BESTEMMELSER I medfør af Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Hvidovre Kommune. 1 Lokalplanens område og zonestatus 1.1 Lokalplanen omfatter ejendommene, matr.nr. 13am og 13aæ Avedøre By, Avedøre, samt alle de ejendomme, der efter den 1. november 2012 udstykkes herfra. 1.2 Lokalplanområdet afgrænses som vist på planbilag Lokalplanområdet inddeles i delområderne 1 og 2, som vist på planbilag 1. 2 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er, at omdanne den tidligere Enghøjskole til et lokalt kulturcenter med forskellige kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige institutioner, der overvejende retter sig mod lokalområdet, at indpasse arbejdspladser i området i form af of fentlig service og administration, at udnytte bygningerne inden for området mere fleksibelt end hidtil og med en bredere anvendelse, at skabe mulighed for at opføre ny bebyggelse til offentlige formål til erstatning for, eller som supplement til, de eksisterende bygninger i området. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til uddannelsesinstitutioner, sundhedsinstitutioner, sociale institutioner, kulturelle institutioner samt offentlig administration og service. 3.2 Uanset bestemmelsen i 3.1 må der inden for lokalplanområdet etableres tekniske anlæg som transformerstationer, teknikkabiner, mobilantenner, regnvandsbassiner mv. til sikring af områdets forsyning. 4 Udstykning 4.1 Området må ikke udstykkes yderligere. Dog må ejendomme til tekniske anlæg udstykkes, så grunden svarer til anlæggets sokkelflade plus 1 m hele vejen rundt om anlægget. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Ny bebyggelse skal placeres inden for de på planbilag 2 viste byggefelter, hvorpå den mindste tilladte afstand mellem byggefeltets afgrænsning og skel er angivet. 14

15 BESTEMMELSER 5.3 Ny bebyggelse må højst opføres i to eller tre etager i forhold til terrænet inden for lokalplanområdet, som vist på planbilag 2. Bebyggelse inden for byggefeltet til tre etager skal placeres med den ene facade eller gavl i skellinjen mod hovedstien, så bebyggelsen set fra hovedstien fremstår i to etager. 5.4 Bygningshøjden må maksimalt være 8,5 m over hovedstiens niveauplan. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Tilbygninger til bebyggelsen inden for delområde 1 skal udføres med samme materialer, som er anvendt i de eksisterende bygninger. Det vil sige med ydermur af blødstrøgne, rosé mursten iblandet vandrette bånd af hvide mursten, samt en tagbeklædning af rødmalede, profilerede stålplader. Disse tage skal udformes som symmetriske saddeltage med en hældning på 25 grader. 6.2 Inden for delområde 2 skal nybyggeri forholde sig til den omgivende boligbebyggelses modernistiske og rationalistiske arkitektur og planprincipper. Gennem brug af et formsprog og en materialeanvendelse, der på samme tid spiller sammen med og adskiller sig fra boligerne, skal nybyggeriets offentlige anvendelse fremhæves i forhold til omgivelserne. 6.3 Bebyggelse langs hovedstien skal udformes og indrettes på en sådan måde, at der sker en prioritering af de gående og cyklendes adgang fra hovedstien til bygningerne. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Lokalplanområdets friarealer skal anlægges som lege-, opholds- og sportsarealer for områdets brugere med mulighed for forskellige aktiviteter, udfoldelser og oplevelser. 7.2 Friarealerne skal indrettes, så der omkring et samlende stiforløb dannes uderum med forskellig karakter og brug. Gennem brug af ensartet belægning og byrumsinventar skal stiforløbet gives en ensartet og sammenhængende karakter. Uderummene skal så vidt muligt, og under hensyn til anvendelsen, åbne sig visuelt mod stier og veje. 7.3 Træer og beplantning langs vejene skal opretholdes, således at vejene fortsat fremstår med et grønt præg. Beplantningen må dog udtyndes og beskæres som del af den almindelige vedligeholdelse. 7.4 Belysningen af interne stier og adgangsveje skal bestå af parklamper med en maksimal lyspunkthøjde på 3,5 m eller af lavtsiddende belysningsarmaturer som pullertlamper, skotlamper eller lignende. NOTE til 5.4: Hovedstien ligger ca. i kote 7,40 m DNN. Terrænet inden for lokalplanområdet ligger ca. i kote 3,75 m DNN. I forbindelse med byggeri på ejendommen skal det præcise niveauplan fastlægges gennem opmåling på stedet. NOTE til 6.1: Se også foto side 5 NOTE til 6.2: Se også referencer side 7,8 og 10 Eksempel på udnyttelse af niveauforskel i terræn Børnehuset Dragen,Odense. Projekt: C.F. Møller A/S Foto: Uffe Johansen 15

16 BESTEMMELSER 7.5 Mod vej må faste hegn og trådhegn ikke være højere end 1,8 m. Trådhegn mod vej skal dækkes af beplantning. Hegning om boldbaner er undtaget for denne bestemmelse. 7.6 Udendørs oplag af uindregistrerede motorkøretøjer, fritidsbåde, campingvogne, trailere mv. må ikke finde sted. 8 Stiforhold, vejforhold og parkering 8.1 Der skal sikres areal til en 3 m bred stiforbindelse for gående og cyklende gennem området til at forbinde hovedstien og bebyggelsen nord for Naverporten, i princippet som vist på planbilag Der skal etableres en intern stiforbindelse for gående i området for at skabe overskuelige og sikre adgangsveje mellem bygningerne og de ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet, i princippet som vist på planbilag Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Naverporten via Bødkerporten, Hjulmagerporten og Karetmagerporten som vist i princippet på planbilag Der udlægges to arealer, der er reserveret til parkeringspladser, som vist på planbilag 3. Indtil disse parkeringspladser eventuelt skal anlægges, må arealerne anvendes til friarealer. Ved indretningen af nye parkeringspladser skal man tilstræbe, at der sker en dobbeltudnyttelse af arealerne, så de også kan anvendes til leg og ophold på passende tidspunkter. 8.5 Parkeringsarealerne skal gives et grønt præg, for eksempel ved at være omkransede af levende hegn og opstammede træer. 8.6 Der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til sikring af, at parkeringen kan ske på egen grund. Der skal som minimum udlægges, dvs. reserveres areal til: En parkeringsplads pr. 50 m² etageareal offentlig service og administration, institution mv. En parkeringsplads for hver fem personer, som et forsamlingslokale kan rumme. Mindst halvdelen af disse parkeringspladser skal anlægges inden ibrugtagningen af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse. De resterende parkeringspladser skal anlægges, når det efter Kommunalbestyrelsens skøn vurderes at være nødvendigt for at sikre, at parkeringsbehovet kan dækkes på egen grund. Kravet til udlæg af p-pladser kan reduceres, såfremt: Det kan godtgøres, at der kan ske en dobbeltudnyttelse af pladserne til eksempelvis boliger og administrationserhverv Der foreligger en af kommunen godkendt aftale om benyttelse af p-pladser på en anden ejendom, beliggende inden for en afstand af maksimalt 100 m. Det efter en helhedsvurdering fra kommunens side ikke vurderes at medføre gener på det omliggende vejnet i form af utilsigtet parkering. 16

17 BESTEMMELSER 8.7 Natparkering, det vil sige i tidsrummet kl , af lastbiler med en totalvægt over kg, er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. 8.8 Ved nybyggeri og ændret anvendelse af en ejendom, skal der anlægges cykelparkering på egen grund til dækning af ejendommens behov. Antallet af cykelparkeringspladser skal fastlægges ud fra en konkret vurdering, idet der skal tages udgangspunkt i følgende minimumsnormer: Uddannelsesinstitutioner/skoler: En halv cykelparkeringsplads pr. studerende/elev Børneinstitutioner: En cykelparkeringsplads pr. 25 m2 etageareal Forsamlingslokaler som f.eks. koncertsal, teater, biograf, café og sportshal: En cykelparkeringsplads for hver fem siddepladser Offentlig service og administration: En cykelparkeringsplads pr. 50 m2 etageareal. 9 Skiltning og reklamering 9.1 Der må opsættes skilte, som oplyser om institutionernes navne, husnummer, og henvisning i øvrigt. Derudover må der ikke etableres nogen form for skiltning, reklamering, flagning med bomærke og lignende inden for lokalplanområdet. Undtaget for dette er reklamering for korterevarende arrangementer, der foregår i området. 10 Tekniske anlæg 10.1 Ved opsætning af solceller og solfangere skal disse integreres i bygninger, hvor det er muligt Opstilling af mobilantennemaster og systemer skal ske med hensyntagen til bygningsbevaringsinteresserne i området Mobilantennemasters totalhøjde må ikke overstige 27 m over terræn Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i bebyggelsen. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikkabiner placeres, udformes og omgives med trådhegn og beplantning på en sådan måde, at de ikke virker dominerende i nærmiljøet. 11 Aflysning af planer 11.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 456 ophæves Byplanvedtægt A11 samt Tillæg nr. 2 til Byplanvedtægt A11 for ejendommen matr. nr. 13am Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 456 ophæves Lokalplan 414 i sin helhed. 17

18 BESTEMMELSER 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse indenfor lokalplanens område må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Kommunalbestyrelsens anvisning i henhold til den gældende varmeplanlægning. Kommunalbestyrelsen skal dispensere fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jævnfør planlovens 19, stk. 4. Vedtagelsespåtegning Forslag til Lokalplan 456 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Hvidovre Kommunalbestyrelse, den 18. december Helle Adelborg Borgmester A. Thanning By- og teknikdirektør 12.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret opholdsarealer, stier og bil- og cykelparkeringspladser i henhold til 7.1, 7.2, 7.4, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6 og Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens 19 og 20. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensation ikke er i strid med principperne/formålet med planen. Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den. 18

19 12a 12b 13as N Dato: BILAG 1 13bg Gørtlerporten Blytækkerporten Lokalplanområde med delområder 12au 13ay 13ar 13bi Lokalplanafgrænsning Naverporten ah Matrikelskel Delområdeafgrænsning Karetmagerporten 13aø 13aæ 13am 13az 2 1 Bødkerporten Hjulmagerporten P 13a 13bd Mål: 1 : m

20

21 N Dato: BILAG 2 Gørtlerporten Blytækkerporten Bebyggelse P 3 m Naverporten 3 m Mulighed for bebyggelse i 2 etager Mulighed for bebyggelse i 3 etager Karetmagerporten Bødkerporten Hjulmagerporten 5 m 5 m 5 m 55 m 25 m Mål: 1 : m

22

23 N Dato: BILAG 3 Gørtlerporten Blytækkerporten Vej-, stiadgang og parkering Vejadgang Stibro Naverporten Stier Pricipper for nye stier P Eksist. parkeringsareal P Karetmagerporten Bødkerporten Hjulmagerporten P Reserveret areal til parkering Hovedsti Mål: 1 : m

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West.

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West. Lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Ishøj Kommune

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej S VE J JENS WINTHERS VE J SK ARPÆ EJ SK AGAV November 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er en lokalplan? 5 Hvad er

Læs mere

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177 7. udkast af 29. maj 2012 Forslag til Lokalplan 177 for et område til kultur- og bevægelseshus samt til butik og Forslag til tillæg 1 til lokalplan 177 Forslag til Lokalplan 177 erhverv i Flintholmområdet

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere