LOKALPLAN. Forslag. for offentlige formål ved Bødkerporten HVIDOVRE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN. Forslag. for offentlige formål ved Bødkerporten HVIDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 Forslag LOKALPLAN 456 for offentlige formål ved Bødkerporten + HVIDOVRE KOMMUNE

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan gælder for en mindre del af kommunen og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal se ud i fremtiden, hvad det må bruges til, og hvor meget og hvordan der må bygges. Lokalplanen skal bruges, når man fremover vil lave ændringer på ejendommene, enten ved at bygge eller ændre anvendelsen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og den eksisterende, lovlige bebyggelse og anvendelse af ejendommene vil fortsat vær lovlig uanset lokalplanens indhold. Lokalplanen må ikke være i strid med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanen er den overordnede fysiske plan, som omfatter hele Hvidovre Kommune. Den fastlægger hovedstrukturen, dvs. i hvilke områder der skal være boliger, erhverv, butikker, grønne områder, veje mv. og opstiller retningslinjer for arealanvendelsen i disse områder. Kommuneplanen fastlægger desuden rammerne for den detaljerede lokalplanlægning. Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med de statslige interesser i planlægningen. På grund af de særlige forhold og interesser i hovedstadsområdet har Miljøministeren fastlagt de overordnede principper for byudvikling og rekreative hensyn mv. i et landsplandirektiv kaldet Fingerplan OFFENTLIG HØRING Den 2. januar 2013 offentliggør Kommunalbestyrelsen forslag til Lokalplan 456 og det tilhørende forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan Forslagene vil herefter være fremlagt i offentlig høring indtil den 27. februar Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslagene. Disse bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslagene. Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 27. februar For en sikkerheds skyld opfordrer vi dig til at sende dit høringssvar elektronisk via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk. Herfra bliver alle s videresendt til Plan- og Miljøafdelingen. Du kan dog stadig vælge at sende en til lige som du kan sende et brev til følgende adresse: Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Dette fremgår af planlovens 17, stk. 1. Forslag til Lokalplan 456 er udarbejdet af Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, Plan- og Miljøafdelingen. 2

3 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål med lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Miljøvurdering BESTEMMELSER 1 Lokalplanens område og zonestatus 2 Lokalplanens formål 3 Lokalplanområdets anvendelse 4 Udstykning 5 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens udseende 7 Ubebyggede arealer 8 Stiforhold, vejforhold og parkering 9 Skiltning og reklamering 10 Tekniske anlæg 11 Aflysning af planer 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 13 Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 18 BILAG Planbilag 1: Lokalplanområde med delområder Planbilag 2: Bebyggelse Planbilag 3: Vej, stiadgang og parkering 3

4 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet ligger midt i den store almene boligbebyggelse Avedøre Stationsby, hvor det udgør en del af det centrale institutionsbånd mellem hovedfordelingsvejen Naverporten og hovedstien. Byvej Lokalplanområdet støder op til Avedøre Idrætscenter og Avedøre Bibliotek mod henholdsvis vest og øst. Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger den øst-vestgående hovedsti i eget tracé. Hovedstien er omkranset af bebyggelse i én og to etager. Nord for lokalplanområdet ligger der boliger i to etager og institutioner i én etage langs Naverporten. Institutionsbåndet Naverporten Hovedstien Store Hus BAGGRUND OG FORMÅL MED LOKALPLANEN Lokalplanen tager sit udgangspunkt i, at Enghøjskolen blev nedlagt med virkning fra sommeren Dette skete som konsekvens af kommunens nye skolestruktur. Siden da har det været diskuteret, hvad man fremover skal bruge den tidligere skolebygning til. Kommunalbestyrelsen traf den 25. september 2012 principbeslutning om, at skolebygningerne fremover skal bruges til to hovedformål, nemlig kulturelle aktiviteter og ungdoms- og uddannelsestilbud, og dertil i mindre omfang til kommunal administration og service. Hvordan dette skal ske konkret, og præcis hvilke funktioner, der ønskes indpasset i bebyggelsen drøftes stadig. Den hidtil gældende byplanvedtægt gav kun mulighed for at bruge ejendommen til skole og fritidscenter. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen samtidig at lave en ny lokalplan. Vestvolden Bymuren Tæt-lave gårdhavebebyggelser Ud over Enghøjskolen omfatter denne lokalplan også naboejendommen mod vest. Her ligger kommunens tandplejecenter og tandreguleringsklinik i en bygning, der arkitektonisk udgør en helhed sammen med skolebygningerne. De øvrige bygninger på ejendommen rummer også kommunale bygninger, nemlig Børnehuset Enghøj og Fritidscentret Enghøj. Det er besluttet, at den nye lokalplan for skolen også skal omfatte de kommunale institutioner på naboejendommen, fordi anvendelsesmulighederne i den gældende Lokalplan 414 er meget begrænsede, og tandplejecentret/tandreguleringsklinikken som nævnt udgør en arkitektonisk helhed med skolebygningerne. Det centrale institutionsbånd i Avedøre Stationsby Avedøre Station 4

5 REDEGØRELSE Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsesbestemmelserne, så kommunens bygninger kan bruges mere fleksibelt til offentlig service og administration. Lokalplanen skal desuden sikre, at der på et givet tidspunkt kan opføres supplerende eller helt ny bebyggelse i området. EKSISTERENDE FORHOLD Avedøre Stationsby er opført mellem 1972 og 1982 og består af fire hovedelementer: Bymuren etagebebyggelsen, der omkranser byområdet Store Hus højhuset, der er områdets fikspunkt de tæt-lave gårdhavebebyggelser i byområdets indre institutionsbåndet det lange bælte af offentlige bygninger placeret i byområdets centrum. Lokalplanområdet ligger omtrent midt i det ca. 650 m lange institutionsbånd, der i dag rummer bibliotek, tandklinik mv., børneinstitutioner, sports- og svømmehal samt kirke. Lokalplanområdet består af to ejendomme: Matr.nr. 13am, der har et grundareal på m2, og matr.nr. 13aæ, der har et grundareal på m2. Enghøjskolen på Bødkerporten 6A blev oprindeligt opført i 1974 som en modulbebyggelse i to etager og med flade tage. Det var fra starten planlagt, at der vest for Enghøjskolen skulle opføres endnu en skole i samme modulbyggeri. Den kom imidlertid aldrig. Man nåede kun at bygge en fællesbygning på Bødkerporten 6B. Enghøjskolen, indgangsparti langs hovedstien 5

6 REDEGØRELSE I 1994 viste en undersøgelse af indeklimaet, at Enghøjskolen og fællesbygningen var hårdt angrebet af skimmelsvamp. Kommunalbestyrelsen besluttede i 1995 at renovere Enghøjskolen, men kun i et omfang, der svarede til en to-sporet skole. Resten af skolen skulle nedrives. De gamle bygninger blev strippet for alt organisk materiale. Tilbage var kun råhuset af stueetagen og en stålkonstruktion på 1. sal. De nuværende skolebygninger og fællesbygningen blev genopført i Børneinstitutionerne på Bødkerporten 2A-2D blev opført i 1980 som midlertidigt pavillonbyggeri i én etage. Det rummede fra starten selvstændige vuggestuer, børnehave og fritidshjem. Børnehaven er nu nedrevet, og fritidshjemmet udgør en del af Fritidscentret Enghøj. Vuggestuebygningen rummer i dag Børnehuset Enghøj, der er en kombineret institution for 0-5 årige. Fritidscentret Enghøj blev opført i Det er en to-etages bygning, der er placeret helt i skel mod hovedstien, så den mod stien fremstår i én etage. Hele byområdet blev udbygget med separering af trafikarterne, så de bløde og hårde trafikanter var adskilt på hver sit niveau. Dette princip er siden blevet opblødt en anelse. Kørende adgang til området sker fra Naverporten ad de to stikveje, Bødkerporten og Hjulmagerporten. Gående og cyklister benytter hovedstien, der ligger 3,5 4,0 m over det omgivende terræn. Netop denne adskillelse i forskellige niveauer giver vanskeligheder, når man via hovedstien skal til og fra institutionernes udearealer, der ligger i omtrent samme niveau som vejene. Der er etableret en trappe ved fritidscentret for at mindske barrierevirkningen. Funktioner i Institutionsbåndet i Avedøre Stationsby, foto 2011 Avedøre Kirke Avedøre Idrætscenter Fritidscentret Enghøj institutioner Børnehuset Enghøj tandklinik Enghøjskolen Avedøre Bibliotek 6

7 REDEGØRELSE LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen giver mulighed for at bruge området til offentlige formål. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til kulturelle institutioner, uddannelsesinstitutioner, sociale institutioner samt offentlig administration og service. Det er endnu uafklaret, hvilke institutioner og anvendelser, der skal placeres i de tidligere skolebygninger. Samtidig med høringen om denne lokalplan foregår der en proces, hvor borgere, brugere og medarbejdere inddrages i overvejelserne om det konkrete indhold og placeringen af funktionerne i de tidligere skolebygninger. Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at Enghøjskolen omdannes til kulturformål for området, bl.a. ved at flytte Avedøre Bibliotek over på skolen. Her vil biblioteket kunne fungere som et kulturelt omdrejningspunkt til samling af andre kulturtilbud. Herudover kan der være andre tilbud inden for kulturområdet, eksempelvis et lokalt kulturhus, et folkekøkken, selskabslokaler og lignende. Der lægges vægt på at skabe et bredt udbud af kulturelle aktiviteter. Således vil et nyt kulturcenter ikke blot understøtte lokalområdets eksisterende kulturtilbud, det vil også danne rammen om helt nye aktiviteter. Der er desuden overvejelser om at etablere et ungdomscenter på Enghøjskolen for at samle kræfterne, der er rettet mod at hjælpe de unge på vej til en afgangsprøve i folkeskolen og til en gennemført ungdomsuddannelse. Et sådan center kunne rumme forskellige skoletilbud uden for folkeskolerne, for eksempel Ungdomsskolen, forskellige særtilbud, samt eventuelle nye tilbud rettet mod de unge. Også Ungdomsvejledningen kan blive en del af et sådant center, ligesom Ungeindsatsen under Jobcenter Hvidovre, kan indgå i centret. I den gamle skolegård og på de øvrige udearealer, der hører til bygningen, er der mulighed for at etablere forskellige faciliteter til støtte for aktiviteter og sport særligt rettet mod børn og unge. Endelig er der overvejelser om at indrette kontorarbejdspladser til brug for en del af den kommunale administration, for eksempel Kultur- og Fritidsafdelingen, hjemmeplejens Distriktskontor Vest, gadeplansmedarbejdere samt Vagt og Sikring. Der er ikke aktuelle planer om at ændre anvendelsen af bygningerne og udearealerne vest for Enghøjskolen, uanset at lokalplanen giver mulighed for dette. Eventuelt nybyggeri skal placeres inden for afgrænsede byggefelter. Bebyggelse ved hovedstien skal placeres Eksempel på fremtidigt byggeri langs hovedstien. Børnehus på Fengersvej, Valby. Projekt og foto: Nøhr og Sigsgaard Arkitekter 7

8 REDEGØRELSE med enten gavlen eller facaden i skellinjen mod stien. Der må bygges i op til to eller tre etager de højeste bygninger skal placeres op mod hovedstien. Ved nybyggeri skal man fastholde de grundlæggende modernistiske principper, som er stationsbyens kendetegn, for eksempel de rette vinkler i bebyggelsen samt afspejlingen af, at form følger funktion. Eksempel på fremtidigt byggeri der åbner op mod fællesarealerne. Landsbyen, daginstitution ved Grøndalsvænge. Projekt: ONV Arkitekter Foto: Mirakel P Foto Derfor skal nybyggeri i lokalplanområdet adskille sig fra de omliggende boliger i former, materialer og farver, så det bliver fremhævet, at der er tale om offentlige bygninger, hvortil alle har adgang. Der skal være tale om en nøgtern og alligevel levende og menneskelig arkitektur af høj kvalitet. Lokalplanområdet skal indrettes med stier, så der er en god forbindelse for cyklende, gående osv. mellem området nord for Naverporten og hovedstien. Internt i lokalplanområdet skal et stiforløb skabe overskuelige og sikre adgangsveje mellem bygningerne, friarealerne og parkeringspladserne. Lokalplanen giver mulighed for at udnytte ejendommene med en bebyggelsesprocent på 75. I forhold til de hidtil gældende planer betyder det, at den vestlige ejendom, matr.nr. 13am, får tilført en yderligere rummelighed på ca m2, og at den østlige ejendom, matr.nr. 13aæ, får tilført en rummelighed på ca. 300 m2. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger mindre end 3 km fra kysten i den kystnære del af byzonen, og lokalplanen er således omfattet af planlovens bestemmelser for planlægning i kystområderne. De særlige krav til planlægning i de kystnære zoner gælder, hvis ny bebyggelse påvirker kysten visuelt. Da lokalplanområdet ligger ca. to km fra kysten, og da arealerne mellem lokalplanområdet og kysten i forvejen er bebygget med tæt bebyggelse og infrastruktur, er det kommunens vurdering, at byggemulighederne, der er indeholdt i lokalplanen, ikke vil påvirke kystlandskabet. Kommuneplan 2009 Kommuneplanen inddeler kommunen i rammeområder med forskellige anvendelsesmuligheder. I Kommuneplan 2009 ligger lokalplanområdet inden for rammeområde 4D7. 8

9 REDEGØRELSE Rammeområde 4D7 har følgende bestemmelser: Afgrænsning af rammeområde 4D7 Generel anvendelse: Offentligt område Specifik anvendelse: Kulturelle institutioner, skole, idrætscenter, kirke, sociale insti tutioner, børneinstitution Max. bebyggelsespct.: 75 Max. antal etager: 2 Max. bygningshøjde: 8,5 m Bemærkninger: Stationsnært område. Max antal etager og max. bygningshøjde regnes i forhold til hovedstiens niveau. Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 De gældende rammer giver mulighed for at anvende bygningerne til offentligt område, herunder kulturelle institutioner, skole, idrætscenter, kirke, sociale institutioner, børneinstitution. Da lokalplanen også skal give mulighed for at genanvende Enghøjskolens bygninger til kommunale kontorarbejdspladser, er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2009, der udvider anvendelsesbestemmelserne til også at indeholde offentlig administration. Dette Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget, men i et særskilt dokument. Det er en forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse, at Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt. Kulturarv bevaringsinteresser og udviklingspotentiale Kommuneplanen beskriver, hvordan selve strukturen eller bebyggelsesplanen er det mest bevaringsværdige ved Avedøre Stationsby. Den tydelige opdeling mellem Bymuren, Store Hus, de tæt-lave gårdbebyggelser samt Lokalplan 456 4D12 4F5 4D7 4A2 4B1 4B23 4D6 4F7 4B45 4C1 4D8 4D9 institutionsbåndet, trafiksepareringen, samt den klare afgrænsning mod det omkringliggende landskab, som Bymuren giver, bør bevares og understreges i forbindelse med fremtidige planlægningstiltag. Bevaringsværdien for stationsbyen indebærer, at man ved omdannelser eller ændringer af det bebyggede miljø skal respektere de modernistiske, rationalistiske planprincipper og formsprog. Der skal tages hensyn til disse bevaringsværdier ved til- og ombygninger. Men byggeriets eksisterende æstetik må ikke stå i vejen for en videreudvikling af bebyggelsen. Det skal sikres, at boligerne og bebyggelsen til stadighed kan modsvare 9

10 REDEGØRELSE nutidige forventninger til et levende byområde med attraktive boliger. En udviklingsstrategi for området kunne være at opdatere den oprindelige plan ved at fuldføre drømmen om en by, man kan bo og leve i fra vugge til grav. En anden udviklingsstrategi for området kunne være at gøre de enkelte dele af stationsbyen mere sammensatte ved at integrere andre byfunktioner i områderne. Hovedstien er i den oprindelige plan for stationsbyen tænkt som en hovedfærdselsåre for bløde trafikanter. Nybyggeri skal bidrage til at fastholde og fremhæve denne vigtige funktion ved at placere bebyggelsens tyngde langs stien, ligesom hovedindgangene til de offentlige bygninger skal ske fra hovedstien. I forvejen skiller de offentlige bygninger langs institutionsbæltet sig ud i forhold til det omgivende boligbyggeri med hensyn til materialevalg og udtryk. Dette skal der arbejdes videre på. Nybyggeri i institutionsbåndet skal derfor være nye arkitektoniske pejlemærker, som fremhæver, kontrasterer og understreger det omgivende ensartede boligområdes kvaliteter. Arkitekturen skal trække på det enkle og rå, modernistiske formsprog, men gerne opdateres med et nyt og tidssvarende materialevalg. For eksempel ved at anvende tegl, træ, glas og metal. Stationsnærhed Lokalplanområdet ligger indenfor et stationsnært kerneområde, hvor der er mindre end 600 m gangafstand til Avedøre Station. I Kommuneplan 2009 har Kommunalbestyrelsen en målsætning om, at der inden for de stationsnære kerneområder, i princippet, skal ske fortætning med henblik på at øge brugen af skinnebåren kollektiv transport mellem bolig og arbejdssted. Tre eksemper på materialebrug Daginstitution Den grønne planet, Gyldenrisparken på Amager Projekt og foto: WVW (WITRAZ, Vandkunsten, Wissenberg) Fritidshjem Universet, Nørrebro Projekt: JJW Foto: Anders Hviid Børneinstitution Englegård, Søborg Projekt og foto: Lundgaard og Tranberg Arkitekter 10

11 REDEGØRELSE Parkering Kommuneplanen fastlægger, at der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund. Kommuneplanen indeholder desuden normer for, hvor mange parkeringspladser, der mindst skal reserveres areal til. Normtallet afhænger af ejendommens anvendelse. Kravet til udlæg af parkeringspladser kan reduceres, hvis der gælder særlige omstændigheder, for eksempel ved dobbeltudnyttelse af pladserne, ved aftale om benyttelse af p-pladser på en anden nærtliggende ejendom, samt hvis det ikke vurderes at medføre gener på det omliggende vejnet i form af utilsigtet parkering. Ejendommen matr. nr. 13aæ Avedøre By, Avedøre er i dag omfattet af Lokalplan 414. Lokalplanen udlægger ejendommen til offentlige formål som børneinstitutioner, fritidshjem, ungdomsklub og lignende institutioner til forsorgs- og omsorgsformål samt skoleformål. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området som helhed. Byplanvedtægt A11 samt Tillæg nr. 2 til Byplanvedtægt A11 ophæves for ejendommen matr. nr. 13am efter vedtagelsen af en ny lokalplan. Lokalplan 414 ophæves i sin helhed efter vedtagelsen af en ny lokalplan. Byplanvedtægt og lokalplan Ejendommen matr. nr. 13am Avedøre By, Avedøre er i dag omfattet af Byplanvedtægt A11 samt Tillæg nr. 2 til Byplanvedtægt A11. Byplanvedtægt A11 fastlægger anvendelsen til offentlige formål (torv, gymnasium, kirke, bibliotek, biograf, fritidsog ungdomshjem, forsamlingssal, folkeskoler, sportshal og lignende). Efter byplanvedtægten må udnyttelsesgraden ikke overstige 0,4. I Tillæg nr. 2 til Byplanvedtægt A11 fastlægges anvendelsen til offentlige formål, og de enkelte funktioner og deres arealudlæg fastlægges. Den vestlige del af ejendommen matr. nr. 13am må kun anvendes som skole, og den østlige, ubebyggede del må kun anvendes som fritidscenter. Bebyggelsen må kun opføres i overensstemmelse med den i tillægget viste retningsgivende bebyggelsesplan. Den maksimalt tilladte udnyttelsesgrad for skoleområdet fastlægges i tillægget til 0,69 og for fritidscenterområdet til 0,79. Lokalplan 456 Lp 404 Byplanvedtægt A11 Lp 414 Lp 401 Lp 441 Afgrænsning af byplanvedtægt A11 og lokalplan

12 REDEGØRELSE Spildevandsplan Reglerne for afledning af spilde- og regnvand er fastlagt i Spildevandsplan 2002, der kan ses på kommunens hjemmeside: hvidovre.dk Varmeforsyning Ifølge Varmeforsyningsplanen fra 1985 er lokalplanområdet beliggende i et område, der er planlagt forsynet med kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. Du kan læse mere om varmeplanen på kommunens hjemmeside: hvidovre.dk Trafikstøj Støjkortlægningen fra viser at lokalplanområdet er påvirket af trafikstøj fra Naverporten og til dels fra Motorringvejen. Støjbelastningen er beregnet til at ligge mellem 55 og 64 db, alt afhængigt af afstanden til Naverporten. Efter kommuneplanens retningslinjer må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, med mindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støj ved etablering af afskærmningsforanstaltninger. Ny bebyggelse skal udformes på en sådan måde, at støjniveauet ikke overstiger de vejledende grænseværdier: Kulturelle institutioner, uddannelsesinstitutioner, sociale institutioner og lignende samt udendørs opholdsarealer; Lden 58 db Offentlig administration, herunder kontorer m.v.; Lden 63 db Der udlægges ikke nye arealer til støjfølsom anvendelse med denne lokalplan. De nævnte støjgrænser er derfor ikke absolutte krav. Jordforurening Lokalplanområdet er områdeklassificeret efter jordforureningsloven, hvilket betyder, at jorden som udgangspunkt anses for at være lettere forurenet - som al anden jord inden for ældre byområder. Bortskaffelse af jord fra ejendommen skal ske i henhold til bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Kommunen har ikke yderligere oplysninger om jordforurening i området. Cykelparkering Der skal etableres cykelparkering ved bygninger og butikker med offentlig adgang, eksempelvis ved uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, koncertsale, teatre og biografer, ved større arbejdspladser, ved etageboligbebyggelse samt ved togstationer og busstoppesteder. Cykelparkering skal være let tilgængelig og så vidt muligt placeres i umiddelbar tilknytning til indgangen til den pågældende bebyggelse. Hvis cykelparkeringen ikke er synlig fra offentlig vej eller sti, skal der opsættes tydelig henvisning til cykelparkeringspladserne. Cykelparkeringen bør som hovedregel være belyst, ligesom de bør være overdækkede, hvor dette er muligt og ønskeligt. NOTE: Lden betyder Level dayevening-night og er et mål for støjen fra omgivelserne med en ekstra vægtning af støj i aften og nattetimerne, da støjen her føles mere generende. Siden 2004 er Lden anvendt i alle europæiske lande efter gennemførelsen af det europæiske direktiv om ekstern støj. 12

13 REDEGØRELSE MILJØVURDERING Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 3, og 4, stk. 2. Dette begrundes med, at lokalplanen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke muliggør væsentlige ændringer i det bestående. Planen vil heller ikke muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. 13

14 BESTEMMELSER I medfør af Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Hvidovre Kommune. 1 Lokalplanens område og zonestatus 1.1 Lokalplanen omfatter ejendommene, matr.nr. 13am og 13aæ Avedøre By, Avedøre, samt alle de ejendomme, der efter den 1. november 2012 udstykkes herfra. 1.2 Lokalplanområdet afgrænses som vist på planbilag Lokalplanområdet inddeles i delområderne 1 og 2, som vist på planbilag 1. 2 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er, at omdanne den tidligere Enghøjskole til et lokalt kulturcenter med forskellige kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige institutioner, der overvejende retter sig mod lokalområdet, at indpasse arbejdspladser i området i form af of fentlig service og administration, at udnytte bygningerne inden for området mere fleksibelt end hidtil og med en bredere anvendelse, at skabe mulighed for at opføre ny bebyggelse til offentlige formål til erstatning for, eller som supplement til, de eksisterende bygninger i området. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til uddannelsesinstitutioner, sundhedsinstitutioner, sociale institutioner, kulturelle institutioner samt offentlig administration og service. 3.2 Uanset bestemmelsen i 3.1 må der inden for lokalplanområdet etableres tekniske anlæg som transformerstationer, teknikkabiner, mobilantenner, regnvandsbassiner mv. til sikring af områdets forsyning. 4 Udstykning 4.1 Området må ikke udstykkes yderligere. Dog må ejendomme til tekniske anlæg udstykkes, så grunden svarer til anlæggets sokkelflade plus 1 m hele vejen rundt om anlægget. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Ny bebyggelse skal placeres inden for de på planbilag 2 viste byggefelter, hvorpå den mindste tilladte afstand mellem byggefeltets afgrænsning og skel er angivet. 14

15 BESTEMMELSER 5.3 Ny bebyggelse må højst opføres i to eller tre etager i forhold til terrænet inden for lokalplanområdet, som vist på planbilag 2. Bebyggelse inden for byggefeltet til tre etager skal placeres med den ene facade eller gavl i skellinjen mod hovedstien, så bebyggelsen set fra hovedstien fremstår i to etager. 5.4 Bygningshøjden må maksimalt være 8,5 m over hovedstiens niveauplan. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Tilbygninger til bebyggelsen inden for delområde 1 skal udføres med samme materialer, som er anvendt i de eksisterende bygninger. Det vil sige med ydermur af blødstrøgne, rosé mursten iblandet vandrette bånd af hvide mursten, samt en tagbeklædning af rødmalede, profilerede stålplader. Disse tage skal udformes som symmetriske saddeltage med en hældning på 25 grader. 6.2 Inden for delområde 2 skal nybyggeri forholde sig til den omgivende boligbebyggelses modernistiske og rationalistiske arkitektur og planprincipper. Gennem brug af et formsprog og en materialeanvendelse, der på samme tid spiller sammen med og adskiller sig fra boligerne, skal nybyggeriets offentlige anvendelse fremhæves i forhold til omgivelserne. 6.3 Bebyggelse langs hovedstien skal udformes og indrettes på en sådan måde, at der sker en prioritering af de gående og cyklendes adgang fra hovedstien til bygningerne. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Lokalplanområdets friarealer skal anlægges som lege-, opholds- og sportsarealer for områdets brugere med mulighed for forskellige aktiviteter, udfoldelser og oplevelser. 7.2 Friarealerne skal indrettes, så der omkring et samlende stiforløb dannes uderum med forskellig karakter og brug. Gennem brug af ensartet belægning og byrumsinventar skal stiforløbet gives en ensartet og sammenhængende karakter. Uderummene skal så vidt muligt, og under hensyn til anvendelsen, åbne sig visuelt mod stier og veje. 7.3 Træer og beplantning langs vejene skal opretholdes, således at vejene fortsat fremstår med et grønt præg. Beplantningen må dog udtyndes og beskæres som del af den almindelige vedligeholdelse. 7.4 Belysningen af interne stier og adgangsveje skal bestå af parklamper med en maksimal lyspunkthøjde på 3,5 m eller af lavtsiddende belysningsarmaturer som pullertlamper, skotlamper eller lignende. NOTE til 5.4: Hovedstien ligger ca. i kote 7,40 m DNN. Terrænet inden for lokalplanområdet ligger ca. i kote 3,75 m DNN. I forbindelse med byggeri på ejendommen skal det præcise niveauplan fastlægges gennem opmåling på stedet. NOTE til 6.1: Se også foto side 5 NOTE til 6.2: Se også referencer side 7,8 og 10 Eksempel på udnyttelse af niveauforskel i terræn Børnehuset Dragen,Odense. Projekt: C.F. Møller A/S Foto: Uffe Johansen 15

16 BESTEMMELSER 7.5 Mod vej må faste hegn og trådhegn ikke være højere end 1,8 m. Trådhegn mod vej skal dækkes af beplantning. Hegning om boldbaner er undtaget for denne bestemmelse. 7.6 Udendørs oplag af uindregistrerede motorkøretøjer, fritidsbåde, campingvogne, trailere mv. må ikke finde sted. 8 Stiforhold, vejforhold og parkering 8.1 Der skal sikres areal til en 3 m bred stiforbindelse for gående og cyklende gennem området til at forbinde hovedstien og bebyggelsen nord for Naverporten, i princippet som vist på planbilag Der skal etableres en intern stiforbindelse for gående i området for at skabe overskuelige og sikre adgangsveje mellem bygningerne og de ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet, i princippet som vist på planbilag Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Naverporten via Bødkerporten, Hjulmagerporten og Karetmagerporten som vist i princippet på planbilag Der udlægges to arealer, der er reserveret til parkeringspladser, som vist på planbilag 3. Indtil disse parkeringspladser eventuelt skal anlægges, må arealerne anvendes til friarealer. Ved indretningen af nye parkeringspladser skal man tilstræbe, at der sker en dobbeltudnyttelse af arealerne, så de også kan anvendes til leg og ophold på passende tidspunkter. 8.5 Parkeringsarealerne skal gives et grønt præg, for eksempel ved at være omkransede af levende hegn og opstammede træer. 8.6 Der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til sikring af, at parkeringen kan ske på egen grund. Der skal som minimum udlægges, dvs. reserveres areal til: En parkeringsplads pr. 50 m² etageareal offentlig service og administration, institution mv. En parkeringsplads for hver fem personer, som et forsamlingslokale kan rumme. Mindst halvdelen af disse parkeringspladser skal anlægges inden ibrugtagningen af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse. De resterende parkeringspladser skal anlægges, når det efter Kommunalbestyrelsens skøn vurderes at være nødvendigt for at sikre, at parkeringsbehovet kan dækkes på egen grund. Kravet til udlæg af p-pladser kan reduceres, såfremt: Det kan godtgøres, at der kan ske en dobbeltudnyttelse af pladserne til eksempelvis boliger og administrationserhverv Der foreligger en af kommunen godkendt aftale om benyttelse af p-pladser på en anden ejendom, beliggende inden for en afstand af maksimalt 100 m. Det efter en helhedsvurdering fra kommunens side ikke vurderes at medføre gener på det omliggende vejnet i form af utilsigtet parkering. 16

17 BESTEMMELSER 8.7 Natparkering, det vil sige i tidsrummet kl , af lastbiler med en totalvægt over kg, er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. 8.8 Ved nybyggeri og ændret anvendelse af en ejendom, skal der anlægges cykelparkering på egen grund til dækning af ejendommens behov. Antallet af cykelparkeringspladser skal fastlægges ud fra en konkret vurdering, idet der skal tages udgangspunkt i følgende minimumsnormer: Uddannelsesinstitutioner/skoler: En halv cykelparkeringsplads pr. studerende/elev Børneinstitutioner: En cykelparkeringsplads pr. 25 m2 etageareal Forsamlingslokaler som f.eks. koncertsal, teater, biograf, café og sportshal: En cykelparkeringsplads for hver fem siddepladser Offentlig service og administration: En cykelparkeringsplads pr. 50 m2 etageareal. 9 Skiltning og reklamering 9.1 Der må opsættes skilte, som oplyser om institutionernes navne, husnummer, og henvisning i øvrigt. Derudover må der ikke etableres nogen form for skiltning, reklamering, flagning med bomærke og lignende inden for lokalplanområdet. Undtaget for dette er reklamering for korterevarende arrangementer, der foregår i området. 10 Tekniske anlæg 10.1 Ved opsætning af solceller og solfangere skal disse integreres i bygninger, hvor det er muligt Opstilling af mobilantennemaster og systemer skal ske med hensyntagen til bygningsbevaringsinteresserne i området Mobilantennemasters totalhøjde må ikke overstige 27 m over terræn Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i bebyggelsen. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikkabiner placeres, udformes og omgives med trådhegn og beplantning på en sådan måde, at de ikke virker dominerende i nærmiljøet. 11 Aflysning af planer 11.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 456 ophæves Byplanvedtægt A11 samt Tillæg nr. 2 til Byplanvedtægt A11 for ejendommen matr. nr. 13am Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 456 ophæves Lokalplan 414 i sin helhed. 17

18 BESTEMMELSER 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse indenfor lokalplanens område må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Kommunalbestyrelsens anvisning i henhold til den gældende varmeplanlægning. Kommunalbestyrelsen skal dispensere fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jævnfør planlovens 19, stk. 4. Vedtagelsespåtegning Forslag til Lokalplan 456 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Hvidovre Kommunalbestyrelse, den 18. december Helle Adelborg Borgmester A. Thanning By- og teknikdirektør 12.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret opholdsarealer, stier og bil- og cykelparkeringspladser i henhold til 7.1, 7.2, 7.4, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6 og Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens 19 og 20. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensation ikke er i strid med principperne/formålet med planen. Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den. 18

19 12a 12b 13as N Dato: BILAG 1 13bg Gørtlerporten Blytækkerporten Lokalplanområde med delområder 12au 13ay 13ar 13bi Lokalplanafgrænsning Naverporten ah Matrikelskel Delområdeafgrænsning Karetmagerporten 13aø 13aæ 13am 13az 2 1 Bødkerporten Hjulmagerporten P 13a 13bd Mål: 1 : m

20

21 N Dato: BILAG 2 Gørtlerporten Blytækkerporten Bebyggelse P 3 m Naverporten 3 m Mulighed for bebyggelse i 2 etager Mulighed for bebyggelse i 3 etager Karetmagerporten Bødkerporten Hjulmagerporten 5 m 5 m 5 m 55 m 25 m Mål: 1 : m

22

23 N Dato: BILAG 3 Gørtlerporten Blytækkerporten Vej-, stiadgang og parkering Vejadgang Stibro Naverporten Stier Pricipper for nye stier P Eksist. parkeringsareal P Karetmagerporten Bødkerporten Hjulmagerporten P Reserveret areal til parkering Hovedsti Mål: 1 : m

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School Lokalplan 299 for Hellerupvej 22, Copenhagen International School HELLERUPGÅRDVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 299 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere