LOKALPLAN. Forslag. for offentlige formål ved Bødkerporten HVIDOVRE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN. Forslag. for offentlige formål ved Bødkerporten HVIDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 Forslag LOKALPLAN 456 for offentlige formål ved Bødkerporten + HVIDOVRE KOMMUNE

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan gælder for en mindre del af kommunen og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal se ud i fremtiden, hvad det må bruges til, og hvor meget og hvordan der må bygges. Lokalplanen skal bruges, når man fremover vil lave ændringer på ejendommene, enten ved at bygge eller ændre anvendelsen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og den eksisterende, lovlige bebyggelse og anvendelse af ejendommene vil fortsat vær lovlig uanset lokalplanens indhold. Lokalplanen må ikke være i strid med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanen er den overordnede fysiske plan, som omfatter hele Hvidovre Kommune. Den fastlægger hovedstrukturen, dvs. i hvilke områder der skal være boliger, erhverv, butikker, grønne områder, veje mv. og opstiller retningslinjer for arealanvendelsen i disse områder. Kommuneplanen fastlægger desuden rammerne for den detaljerede lokalplanlægning. Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med de statslige interesser i planlægningen. På grund af de særlige forhold og interesser i hovedstadsområdet har Miljøministeren fastlagt de overordnede principper for byudvikling og rekreative hensyn mv. i et landsplandirektiv kaldet Fingerplan OFFENTLIG HØRING Den 2. januar 2013 offentliggør Kommunalbestyrelsen forslag til Lokalplan 456 og det tilhørende forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan Forslagene vil herefter være fremlagt i offentlig høring indtil den 27. februar Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslagene. Disse bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslagene. Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 27. februar For en sikkerheds skyld opfordrer vi dig til at sende dit høringssvar elektronisk via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk. Herfra bliver alle s videresendt til Plan- og Miljøafdelingen. Du kan dog stadig vælge at sende en til lige som du kan sende et brev til følgende adresse: Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Dette fremgår af planlovens 17, stk. 1. Forslag til Lokalplan 456 er udarbejdet af Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, Plan- og Miljøafdelingen. 2

3 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål med lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Miljøvurdering BESTEMMELSER 1 Lokalplanens område og zonestatus 2 Lokalplanens formål 3 Lokalplanområdets anvendelse 4 Udstykning 5 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens udseende 7 Ubebyggede arealer 8 Stiforhold, vejforhold og parkering 9 Skiltning og reklamering 10 Tekniske anlæg 11 Aflysning af planer 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 13 Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 18 BILAG Planbilag 1: Lokalplanområde med delområder Planbilag 2: Bebyggelse Planbilag 3: Vej, stiadgang og parkering 3

4 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet ligger midt i den store almene boligbebyggelse Avedøre Stationsby, hvor det udgør en del af det centrale institutionsbånd mellem hovedfordelingsvejen Naverporten og hovedstien. Byvej Lokalplanområdet støder op til Avedøre Idrætscenter og Avedøre Bibliotek mod henholdsvis vest og øst. Umiddelbart syd for lokalplanområdet ligger den øst-vestgående hovedsti i eget tracé. Hovedstien er omkranset af bebyggelse i én og to etager. Nord for lokalplanområdet ligger der boliger i to etager og institutioner i én etage langs Naverporten. Institutionsbåndet Naverporten Hovedstien Store Hus BAGGRUND OG FORMÅL MED LOKALPLANEN Lokalplanen tager sit udgangspunkt i, at Enghøjskolen blev nedlagt med virkning fra sommeren Dette skete som konsekvens af kommunens nye skolestruktur. Siden da har det været diskuteret, hvad man fremover skal bruge den tidligere skolebygning til. Kommunalbestyrelsen traf den 25. september 2012 principbeslutning om, at skolebygningerne fremover skal bruges til to hovedformål, nemlig kulturelle aktiviteter og ungdoms- og uddannelsestilbud, og dertil i mindre omfang til kommunal administration og service. Hvordan dette skal ske konkret, og præcis hvilke funktioner, der ønskes indpasset i bebyggelsen drøftes stadig. Den hidtil gældende byplanvedtægt gav kun mulighed for at bruge ejendommen til skole og fritidscenter. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen samtidig at lave en ny lokalplan. Vestvolden Bymuren Tæt-lave gårdhavebebyggelser Ud over Enghøjskolen omfatter denne lokalplan også naboejendommen mod vest. Her ligger kommunens tandplejecenter og tandreguleringsklinik i en bygning, der arkitektonisk udgør en helhed sammen med skolebygningerne. De øvrige bygninger på ejendommen rummer også kommunale bygninger, nemlig Børnehuset Enghøj og Fritidscentret Enghøj. Det er besluttet, at den nye lokalplan for skolen også skal omfatte de kommunale institutioner på naboejendommen, fordi anvendelsesmulighederne i den gældende Lokalplan 414 er meget begrænsede, og tandplejecentret/tandreguleringsklinikken som nævnt udgør en arkitektonisk helhed med skolebygningerne. Det centrale institutionsbånd i Avedøre Stationsby Avedøre Station 4

5 REDEGØRELSE Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsesbestemmelserne, så kommunens bygninger kan bruges mere fleksibelt til offentlig service og administration. Lokalplanen skal desuden sikre, at der på et givet tidspunkt kan opføres supplerende eller helt ny bebyggelse i området. EKSISTERENDE FORHOLD Avedøre Stationsby er opført mellem 1972 og 1982 og består af fire hovedelementer: Bymuren etagebebyggelsen, der omkranser byområdet Store Hus højhuset, der er områdets fikspunkt de tæt-lave gårdhavebebyggelser i byområdets indre institutionsbåndet det lange bælte af offentlige bygninger placeret i byområdets centrum. Lokalplanområdet ligger omtrent midt i det ca. 650 m lange institutionsbånd, der i dag rummer bibliotek, tandklinik mv., børneinstitutioner, sports- og svømmehal samt kirke. Lokalplanområdet består af to ejendomme: Matr.nr. 13am, der har et grundareal på m2, og matr.nr. 13aæ, der har et grundareal på m2. Enghøjskolen på Bødkerporten 6A blev oprindeligt opført i 1974 som en modulbebyggelse i to etager og med flade tage. Det var fra starten planlagt, at der vest for Enghøjskolen skulle opføres endnu en skole i samme modulbyggeri. Den kom imidlertid aldrig. Man nåede kun at bygge en fællesbygning på Bødkerporten 6B. Enghøjskolen, indgangsparti langs hovedstien 5

6 REDEGØRELSE I 1994 viste en undersøgelse af indeklimaet, at Enghøjskolen og fællesbygningen var hårdt angrebet af skimmelsvamp. Kommunalbestyrelsen besluttede i 1995 at renovere Enghøjskolen, men kun i et omfang, der svarede til en to-sporet skole. Resten af skolen skulle nedrives. De gamle bygninger blev strippet for alt organisk materiale. Tilbage var kun råhuset af stueetagen og en stålkonstruktion på 1. sal. De nuværende skolebygninger og fællesbygningen blev genopført i Børneinstitutionerne på Bødkerporten 2A-2D blev opført i 1980 som midlertidigt pavillonbyggeri i én etage. Det rummede fra starten selvstændige vuggestuer, børnehave og fritidshjem. Børnehaven er nu nedrevet, og fritidshjemmet udgør en del af Fritidscentret Enghøj. Vuggestuebygningen rummer i dag Børnehuset Enghøj, der er en kombineret institution for 0-5 årige. Fritidscentret Enghøj blev opført i Det er en to-etages bygning, der er placeret helt i skel mod hovedstien, så den mod stien fremstår i én etage. Hele byområdet blev udbygget med separering af trafikarterne, så de bløde og hårde trafikanter var adskilt på hver sit niveau. Dette princip er siden blevet opblødt en anelse. Kørende adgang til området sker fra Naverporten ad de to stikveje, Bødkerporten og Hjulmagerporten. Gående og cyklister benytter hovedstien, der ligger 3,5 4,0 m over det omgivende terræn. Netop denne adskillelse i forskellige niveauer giver vanskeligheder, når man via hovedstien skal til og fra institutionernes udearealer, der ligger i omtrent samme niveau som vejene. Der er etableret en trappe ved fritidscentret for at mindske barrierevirkningen. Funktioner i Institutionsbåndet i Avedøre Stationsby, foto 2011 Avedøre Kirke Avedøre Idrætscenter Fritidscentret Enghøj institutioner Børnehuset Enghøj tandklinik Enghøjskolen Avedøre Bibliotek 6

7 REDEGØRELSE LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen giver mulighed for at bruge området til offentlige formål. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til kulturelle institutioner, uddannelsesinstitutioner, sociale institutioner samt offentlig administration og service. Det er endnu uafklaret, hvilke institutioner og anvendelser, der skal placeres i de tidligere skolebygninger. Samtidig med høringen om denne lokalplan foregår der en proces, hvor borgere, brugere og medarbejdere inddrages i overvejelserne om det konkrete indhold og placeringen af funktionerne i de tidligere skolebygninger. Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at Enghøjskolen omdannes til kulturformål for området, bl.a. ved at flytte Avedøre Bibliotek over på skolen. Her vil biblioteket kunne fungere som et kulturelt omdrejningspunkt til samling af andre kulturtilbud. Herudover kan der være andre tilbud inden for kulturområdet, eksempelvis et lokalt kulturhus, et folkekøkken, selskabslokaler og lignende. Der lægges vægt på at skabe et bredt udbud af kulturelle aktiviteter. Således vil et nyt kulturcenter ikke blot understøtte lokalområdets eksisterende kulturtilbud, det vil også danne rammen om helt nye aktiviteter. Der er desuden overvejelser om at etablere et ungdomscenter på Enghøjskolen for at samle kræfterne, der er rettet mod at hjælpe de unge på vej til en afgangsprøve i folkeskolen og til en gennemført ungdomsuddannelse. Et sådan center kunne rumme forskellige skoletilbud uden for folkeskolerne, for eksempel Ungdomsskolen, forskellige særtilbud, samt eventuelle nye tilbud rettet mod de unge. Også Ungdomsvejledningen kan blive en del af et sådant center, ligesom Ungeindsatsen under Jobcenter Hvidovre, kan indgå i centret. I den gamle skolegård og på de øvrige udearealer, der hører til bygningen, er der mulighed for at etablere forskellige faciliteter til støtte for aktiviteter og sport særligt rettet mod børn og unge. Endelig er der overvejelser om at indrette kontorarbejdspladser til brug for en del af den kommunale administration, for eksempel Kultur- og Fritidsafdelingen, hjemmeplejens Distriktskontor Vest, gadeplansmedarbejdere samt Vagt og Sikring. Der er ikke aktuelle planer om at ændre anvendelsen af bygningerne og udearealerne vest for Enghøjskolen, uanset at lokalplanen giver mulighed for dette. Eventuelt nybyggeri skal placeres inden for afgrænsede byggefelter. Bebyggelse ved hovedstien skal placeres Eksempel på fremtidigt byggeri langs hovedstien. Børnehus på Fengersvej, Valby. Projekt og foto: Nøhr og Sigsgaard Arkitekter 7

8 REDEGØRELSE med enten gavlen eller facaden i skellinjen mod stien. Der må bygges i op til to eller tre etager de højeste bygninger skal placeres op mod hovedstien. Ved nybyggeri skal man fastholde de grundlæggende modernistiske principper, som er stationsbyens kendetegn, for eksempel de rette vinkler i bebyggelsen samt afspejlingen af, at form følger funktion. Eksempel på fremtidigt byggeri der åbner op mod fællesarealerne. Landsbyen, daginstitution ved Grøndalsvænge. Projekt: ONV Arkitekter Foto: Mirakel P Foto Derfor skal nybyggeri i lokalplanområdet adskille sig fra de omliggende boliger i former, materialer og farver, så det bliver fremhævet, at der er tale om offentlige bygninger, hvortil alle har adgang. Der skal være tale om en nøgtern og alligevel levende og menneskelig arkitektur af høj kvalitet. Lokalplanområdet skal indrettes med stier, så der er en god forbindelse for cyklende, gående osv. mellem området nord for Naverporten og hovedstien. Internt i lokalplanområdet skal et stiforløb skabe overskuelige og sikre adgangsveje mellem bygningerne, friarealerne og parkeringspladserne. Lokalplanen giver mulighed for at udnytte ejendommene med en bebyggelsesprocent på 75. I forhold til de hidtil gældende planer betyder det, at den vestlige ejendom, matr.nr. 13am, får tilført en yderligere rummelighed på ca m2, og at den østlige ejendom, matr.nr. 13aæ, får tilført en rummelighed på ca. 300 m2. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger mindre end 3 km fra kysten i den kystnære del af byzonen, og lokalplanen er således omfattet af planlovens bestemmelser for planlægning i kystområderne. De særlige krav til planlægning i de kystnære zoner gælder, hvis ny bebyggelse påvirker kysten visuelt. Da lokalplanområdet ligger ca. to km fra kysten, og da arealerne mellem lokalplanområdet og kysten i forvejen er bebygget med tæt bebyggelse og infrastruktur, er det kommunens vurdering, at byggemulighederne, der er indeholdt i lokalplanen, ikke vil påvirke kystlandskabet. Kommuneplan 2009 Kommuneplanen inddeler kommunen i rammeområder med forskellige anvendelsesmuligheder. I Kommuneplan 2009 ligger lokalplanområdet inden for rammeområde 4D7. 8

9 REDEGØRELSE Rammeområde 4D7 har følgende bestemmelser: Afgrænsning af rammeområde 4D7 Generel anvendelse: Offentligt område Specifik anvendelse: Kulturelle institutioner, skole, idrætscenter, kirke, sociale insti tutioner, børneinstitution Max. bebyggelsespct.: 75 Max. antal etager: 2 Max. bygningshøjde: 8,5 m Bemærkninger: Stationsnært område. Max antal etager og max. bygningshøjde regnes i forhold til hovedstiens niveau. Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 De gældende rammer giver mulighed for at anvende bygningerne til offentligt område, herunder kulturelle institutioner, skole, idrætscenter, kirke, sociale institutioner, børneinstitution. Da lokalplanen også skal give mulighed for at genanvende Enghøjskolens bygninger til kommunale kontorarbejdspladser, er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2009, der udvider anvendelsesbestemmelserne til også at indeholde offentlig administration. Dette Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget, men i et særskilt dokument. Det er en forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse, at Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt. Kulturarv bevaringsinteresser og udviklingspotentiale Kommuneplanen beskriver, hvordan selve strukturen eller bebyggelsesplanen er det mest bevaringsværdige ved Avedøre Stationsby. Den tydelige opdeling mellem Bymuren, Store Hus, de tæt-lave gårdbebyggelser samt Lokalplan 456 4D12 4F5 4D7 4A2 4B1 4B23 4D6 4F7 4B45 4C1 4D8 4D9 institutionsbåndet, trafiksepareringen, samt den klare afgrænsning mod det omkringliggende landskab, som Bymuren giver, bør bevares og understreges i forbindelse med fremtidige planlægningstiltag. Bevaringsværdien for stationsbyen indebærer, at man ved omdannelser eller ændringer af det bebyggede miljø skal respektere de modernistiske, rationalistiske planprincipper og formsprog. Der skal tages hensyn til disse bevaringsværdier ved til- og ombygninger. Men byggeriets eksisterende æstetik må ikke stå i vejen for en videreudvikling af bebyggelsen. Det skal sikres, at boligerne og bebyggelsen til stadighed kan modsvare 9

10 REDEGØRELSE nutidige forventninger til et levende byområde med attraktive boliger. En udviklingsstrategi for området kunne være at opdatere den oprindelige plan ved at fuldføre drømmen om en by, man kan bo og leve i fra vugge til grav. En anden udviklingsstrategi for området kunne være at gøre de enkelte dele af stationsbyen mere sammensatte ved at integrere andre byfunktioner i områderne. Hovedstien er i den oprindelige plan for stationsbyen tænkt som en hovedfærdselsåre for bløde trafikanter. Nybyggeri skal bidrage til at fastholde og fremhæve denne vigtige funktion ved at placere bebyggelsens tyngde langs stien, ligesom hovedindgangene til de offentlige bygninger skal ske fra hovedstien. I forvejen skiller de offentlige bygninger langs institutionsbæltet sig ud i forhold til det omgivende boligbyggeri med hensyn til materialevalg og udtryk. Dette skal der arbejdes videre på. Nybyggeri i institutionsbåndet skal derfor være nye arkitektoniske pejlemærker, som fremhæver, kontrasterer og understreger det omgivende ensartede boligområdes kvaliteter. Arkitekturen skal trække på det enkle og rå, modernistiske formsprog, men gerne opdateres med et nyt og tidssvarende materialevalg. For eksempel ved at anvende tegl, træ, glas og metal. Stationsnærhed Lokalplanområdet ligger indenfor et stationsnært kerneområde, hvor der er mindre end 600 m gangafstand til Avedøre Station. I Kommuneplan 2009 har Kommunalbestyrelsen en målsætning om, at der inden for de stationsnære kerneområder, i princippet, skal ske fortætning med henblik på at øge brugen af skinnebåren kollektiv transport mellem bolig og arbejdssted. Tre eksemper på materialebrug Daginstitution Den grønne planet, Gyldenrisparken på Amager Projekt og foto: WVW (WITRAZ, Vandkunsten, Wissenberg) Fritidshjem Universet, Nørrebro Projekt: JJW Foto: Anders Hviid Børneinstitution Englegård, Søborg Projekt og foto: Lundgaard og Tranberg Arkitekter 10

11 REDEGØRELSE Parkering Kommuneplanen fastlægger, at der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund. Kommuneplanen indeholder desuden normer for, hvor mange parkeringspladser, der mindst skal reserveres areal til. Normtallet afhænger af ejendommens anvendelse. Kravet til udlæg af parkeringspladser kan reduceres, hvis der gælder særlige omstændigheder, for eksempel ved dobbeltudnyttelse af pladserne, ved aftale om benyttelse af p-pladser på en anden nærtliggende ejendom, samt hvis det ikke vurderes at medføre gener på det omliggende vejnet i form af utilsigtet parkering. Ejendommen matr. nr. 13aæ Avedøre By, Avedøre er i dag omfattet af Lokalplan 414. Lokalplanen udlægger ejendommen til offentlige formål som børneinstitutioner, fritidshjem, ungdomsklub og lignende institutioner til forsorgs- og omsorgsformål samt skoleformål. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området som helhed. Byplanvedtægt A11 samt Tillæg nr. 2 til Byplanvedtægt A11 ophæves for ejendommen matr. nr. 13am efter vedtagelsen af en ny lokalplan. Lokalplan 414 ophæves i sin helhed efter vedtagelsen af en ny lokalplan. Byplanvedtægt og lokalplan Ejendommen matr. nr. 13am Avedøre By, Avedøre er i dag omfattet af Byplanvedtægt A11 samt Tillæg nr. 2 til Byplanvedtægt A11. Byplanvedtægt A11 fastlægger anvendelsen til offentlige formål (torv, gymnasium, kirke, bibliotek, biograf, fritidsog ungdomshjem, forsamlingssal, folkeskoler, sportshal og lignende). Efter byplanvedtægten må udnyttelsesgraden ikke overstige 0,4. I Tillæg nr. 2 til Byplanvedtægt A11 fastlægges anvendelsen til offentlige formål, og de enkelte funktioner og deres arealudlæg fastlægges. Den vestlige del af ejendommen matr. nr. 13am må kun anvendes som skole, og den østlige, ubebyggede del må kun anvendes som fritidscenter. Bebyggelsen må kun opføres i overensstemmelse med den i tillægget viste retningsgivende bebyggelsesplan. Den maksimalt tilladte udnyttelsesgrad for skoleområdet fastlægges i tillægget til 0,69 og for fritidscenterområdet til 0,79. Lokalplan 456 Lp 404 Byplanvedtægt A11 Lp 414 Lp 401 Lp 441 Afgrænsning af byplanvedtægt A11 og lokalplan

12 REDEGØRELSE Spildevandsplan Reglerne for afledning af spilde- og regnvand er fastlagt i Spildevandsplan 2002, der kan ses på kommunens hjemmeside: hvidovre.dk Varmeforsyning Ifølge Varmeforsyningsplanen fra 1985 er lokalplanområdet beliggende i et område, der er planlagt forsynet med kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. Du kan læse mere om varmeplanen på kommunens hjemmeside: hvidovre.dk Trafikstøj Støjkortlægningen fra viser at lokalplanområdet er påvirket af trafikstøj fra Naverporten og til dels fra Motorringvejen. Støjbelastningen er beregnet til at ligge mellem 55 og 64 db, alt afhængigt af afstanden til Naverporten. Efter kommuneplanens retningslinjer må der ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, med mindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støj ved etablering af afskærmningsforanstaltninger. Ny bebyggelse skal udformes på en sådan måde, at støjniveauet ikke overstiger de vejledende grænseværdier: Kulturelle institutioner, uddannelsesinstitutioner, sociale institutioner og lignende samt udendørs opholdsarealer; Lden 58 db Offentlig administration, herunder kontorer m.v.; Lden 63 db Der udlægges ikke nye arealer til støjfølsom anvendelse med denne lokalplan. De nævnte støjgrænser er derfor ikke absolutte krav. Jordforurening Lokalplanområdet er områdeklassificeret efter jordforureningsloven, hvilket betyder, at jorden som udgangspunkt anses for at være lettere forurenet - som al anden jord inden for ældre byområder. Bortskaffelse af jord fra ejendommen skal ske i henhold til bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Kommunen har ikke yderligere oplysninger om jordforurening i området. Cykelparkering Der skal etableres cykelparkering ved bygninger og butikker med offentlig adgang, eksempelvis ved uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, koncertsale, teatre og biografer, ved større arbejdspladser, ved etageboligbebyggelse samt ved togstationer og busstoppesteder. Cykelparkering skal være let tilgængelig og så vidt muligt placeres i umiddelbar tilknytning til indgangen til den pågældende bebyggelse. Hvis cykelparkeringen ikke er synlig fra offentlig vej eller sti, skal der opsættes tydelig henvisning til cykelparkeringspladserne. Cykelparkeringen bør som hovedregel være belyst, ligesom de bør være overdækkede, hvor dette er muligt og ønskeligt. NOTE: Lden betyder Level dayevening-night og er et mål for støjen fra omgivelserne med en ekstra vægtning af støj i aften og nattetimerne, da støjen her føles mere generende. Siden 2004 er Lden anvendt i alle europæiske lande efter gennemførelsen af det europæiske direktiv om ekstern støj. 12

13 REDEGØRELSE MILJØVURDERING Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 3, og 4, stk. 2. Dette begrundes med, at lokalplanen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke muliggør væsentlige ændringer i det bestående. Planen vil heller ikke muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. 13

14 BESTEMMELSER I medfør af Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Hvidovre Kommune. 1 Lokalplanens område og zonestatus 1.1 Lokalplanen omfatter ejendommene, matr.nr. 13am og 13aæ Avedøre By, Avedøre, samt alle de ejendomme, der efter den 1. november 2012 udstykkes herfra. 1.2 Lokalplanområdet afgrænses som vist på planbilag Lokalplanområdet inddeles i delområderne 1 og 2, som vist på planbilag 1. 2 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er, at omdanne den tidligere Enghøjskole til et lokalt kulturcenter med forskellige kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige institutioner, der overvejende retter sig mod lokalområdet, at indpasse arbejdspladser i området i form af of fentlig service og administration, at udnytte bygningerne inden for området mere fleksibelt end hidtil og med en bredere anvendelse, at skabe mulighed for at opføre ny bebyggelse til offentlige formål til erstatning for, eller som supplement til, de eksisterende bygninger i området. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til uddannelsesinstitutioner, sundhedsinstitutioner, sociale institutioner, kulturelle institutioner samt offentlig administration og service. 3.2 Uanset bestemmelsen i 3.1 må der inden for lokalplanområdet etableres tekniske anlæg som transformerstationer, teknikkabiner, mobilantenner, regnvandsbassiner mv. til sikring af områdets forsyning. 4 Udstykning 4.1 Området må ikke udstykkes yderligere. Dog må ejendomme til tekniske anlæg udstykkes, så grunden svarer til anlæggets sokkelflade plus 1 m hele vejen rundt om anlægget. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Ny bebyggelse skal placeres inden for de på planbilag 2 viste byggefelter, hvorpå den mindste tilladte afstand mellem byggefeltets afgrænsning og skel er angivet. 14

15 BESTEMMELSER 5.3 Ny bebyggelse må højst opføres i to eller tre etager i forhold til terrænet inden for lokalplanområdet, som vist på planbilag 2. Bebyggelse inden for byggefeltet til tre etager skal placeres med den ene facade eller gavl i skellinjen mod hovedstien, så bebyggelsen set fra hovedstien fremstår i to etager. 5.4 Bygningshøjden må maksimalt være 8,5 m over hovedstiens niveauplan. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Tilbygninger til bebyggelsen inden for delområde 1 skal udføres med samme materialer, som er anvendt i de eksisterende bygninger. Det vil sige med ydermur af blødstrøgne, rosé mursten iblandet vandrette bånd af hvide mursten, samt en tagbeklædning af rødmalede, profilerede stålplader. Disse tage skal udformes som symmetriske saddeltage med en hældning på 25 grader. 6.2 Inden for delområde 2 skal nybyggeri forholde sig til den omgivende boligbebyggelses modernistiske og rationalistiske arkitektur og planprincipper. Gennem brug af et formsprog og en materialeanvendelse, der på samme tid spiller sammen med og adskiller sig fra boligerne, skal nybyggeriets offentlige anvendelse fremhæves i forhold til omgivelserne. 6.3 Bebyggelse langs hovedstien skal udformes og indrettes på en sådan måde, at der sker en prioritering af de gående og cyklendes adgang fra hovedstien til bygningerne. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Lokalplanområdets friarealer skal anlægges som lege-, opholds- og sportsarealer for områdets brugere med mulighed for forskellige aktiviteter, udfoldelser og oplevelser. 7.2 Friarealerne skal indrettes, så der omkring et samlende stiforløb dannes uderum med forskellig karakter og brug. Gennem brug af ensartet belægning og byrumsinventar skal stiforløbet gives en ensartet og sammenhængende karakter. Uderummene skal så vidt muligt, og under hensyn til anvendelsen, åbne sig visuelt mod stier og veje. 7.3 Træer og beplantning langs vejene skal opretholdes, således at vejene fortsat fremstår med et grønt præg. Beplantningen må dog udtyndes og beskæres som del af den almindelige vedligeholdelse. 7.4 Belysningen af interne stier og adgangsveje skal bestå af parklamper med en maksimal lyspunkthøjde på 3,5 m eller af lavtsiddende belysningsarmaturer som pullertlamper, skotlamper eller lignende. NOTE til 5.4: Hovedstien ligger ca. i kote 7,40 m DNN. Terrænet inden for lokalplanområdet ligger ca. i kote 3,75 m DNN. I forbindelse med byggeri på ejendommen skal det præcise niveauplan fastlægges gennem opmåling på stedet. NOTE til 6.1: Se også foto side 5 NOTE til 6.2: Se også referencer side 7,8 og 10 Eksempel på udnyttelse af niveauforskel i terræn Børnehuset Dragen,Odense. Projekt: C.F. Møller A/S Foto: Uffe Johansen 15

16 BESTEMMELSER 7.5 Mod vej må faste hegn og trådhegn ikke være højere end 1,8 m. Trådhegn mod vej skal dækkes af beplantning. Hegning om boldbaner er undtaget for denne bestemmelse. 7.6 Udendørs oplag af uindregistrerede motorkøretøjer, fritidsbåde, campingvogne, trailere mv. må ikke finde sted. 8 Stiforhold, vejforhold og parkering 8.1 Der skal sikres areal til en 3 m bred stiforbindelse for gående og cyklende gennem området til at forbinde hovedstien og bebyggelsen nord for Naverporten, i princippet som vist på planbilag Der skal etableres en intern stiforbindelse for gående i området for at skabe overskuelige og sikre adgangsveje mellem bygningerne og de ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet, i princippet som vist på planbilag Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Naverporten via Bødkerporten, Hjulmagerporten og Karetmagerporten som vist i princippet på planbilag Der udlægges to arealer, der er reserveret til parkeringspladser, som vist på planbilag 3. Indtil disse parkeringspladser eventuelt skal anlægges, må arealerne anvendes til friarealer. Ved indretningen af nye parkeringspladser skal man tilstræbe, at der sker en dobbeltudnyttelse af arealerne, så de også kan anvendes til leg og ophold på passende tidspunkter. 8.5 Parkeringsarealerne skal gives et grønt præg, for eksempel ved at være omkransede af levende hegn og opstammede træer. 8.6 Der skal anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til sikring af, at parkeringen kan ske på egen grund. Der skal som minimum udlægges, dvs. reserveres areal til: En parkeringsplads pr. 50 m² etageareal offentlig service og administration, institution mv. En parkeringsplads for hver fem personer, som et forsamlingslokale kan rumme. Mindst halvdelen af disse parkeringspladser skal anlægges inden ibrugtagningen af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse. De resterende parkeringspladser skal anlægges, når det efter Kommunalbestyrelsens skøn vurderes at være nødvendigt for at sikre, at parkeringsbehovet kan dækkes på egen grund. Kravet til udlæg af p-pladser kan reduceres, såfremt: Det kan godtgøres, at der kan ske en dobbeltudnyttelse af pladserne til eksempelvis boliger og administrationserhverv Der foreligger en af kommunen godkendt aftale om benyttelse af p-pladser på en anden ejendom, beliggende inden for en afstand af maksimalt 100 m. Det efter en helhedsvurdering fra kommunens side ikke vurderes at medføre gener på det omliggende vejnet i form af utilsigtet parkering. 16

17 BESTEMMELSER 8.7 Natparkering, det vil sige i tidsrummet kl , af lastbiler med en totalvægt over kg, er ikke tilladt inden for lokalplanområdet. 8.8 Ved nybyggeri og ændret anvendelse af en ejendom, skal der anlægges cykelparkering på egen grund til dækning af ejendommens behov. Antallet af cykelparkeringspladser skal fastlægges ud fra en konkret vurdering, idet der skal tages udgangspunkt i følgende minimumsnormer: Uddannelsesinstitutioner/skoler: En halv cykelparkeringsplads pr. studerende/elev Børneinstitutioner: En cykelparkeringsplads pr. 25 m2 etageareal Forsamlingslokaler som f.eks. koncertsal, teater, biograf, café og sportshal: En cykelparkeringsplads for hver fem siddepladser Offentlig service og administration: En cykelparkeringsplads pr. 50 m2 etageareal. 9 Skiltning og reklamering 9.1 Der må opsættes skilte, som oplyser om institutionernes navne, husnummer, og henvisning i øvrigt. Derudover må der ikke etableres nogen form for skiltning, reklamering, flagning med bomærke og lignende inden for lokalplanområdet. Undtaget for dette er reklamering for korterevarende arrangementer, der foregår i området. 10 Tekniske anlæg 10.1 Ved opsætning af solceller og solfangere skal disse integreres i bygninger, hvor det er muligt Opstilling af mobilantennemaster og systemer skal ske med hensyntagen til bygningsbevaringsinteresserne i området Mobilantennemasters totalhøjde må ikke overstige 27 m over terræn Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i bebyggelsen. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikkabiner placeres, udformes og omgives med trådhegn og beplantning på en sådan måde, at de ikke virker dominerende i nærmiljøet. 11 Aflysning af planer 11.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 456 ophæves Byplanvedtægt A11 samt Tillæg nr. 2 til Byplanvedtægt A11 for ejendommen matr. nr. 13am Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 456 ophæves Lokalplan 414 i sin helhed. 17

18 BESTEMMELSER 12 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse indenfor lokalplanens område må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Kommunalbestyrelsens anvisning i henhold til den gældende varmeplanlægning. Kommunalbestyrelsen skal dispensere fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jævnfør planlovens 19, stk. 4. Vedtagelsespåtegning Forslag til Lokalplan 456 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Hvidovre Kommunalbestyrelse, den 18. december Helle Adelborg Borgmester A. Thanning By- og teknikdirektør 12.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret opholdsarealer, stier og bil- og cykelparkeringspladser i henhold til 7.1, 7.2, 7.4, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6 og Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles efter reglerne i planlovens 19 og 20. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensation ikke er i strid med principperne/formålet med planen. Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger kræve, at kommunen overtager den. 18

19 12a 12b 13as N Dato: BILAG 1 13bg Gørtlerporten Blytækkerporten Lokalplanområde med delområder 12au 13ay 13ar 13bi Lokalplanafgrænsning Naverporten ah Matrikelskel Delområdeafgrænsning Karetmagerporten 13aø 13aæ 13am 13az 2 1 Bødkerporten Hjulmagerporten P 13a 13bd Mål: 1 : m

20

21 N Dato: BILAG 2 Gørtlerporten Blytækkerporten Bebyggelse P 3 m Naverporten 3 m Mulighed for bebyggelse i 2 etager Mulighed for bebyggelse i 3 etager Karetmagerporten Bødkerporten Hjulmagerporten 5 m 5 m 5 m 55 m 25 m Mål: 1 : m

22

23 N Dato: BILAG 3 Gørtlerporten Blytækkerporten Vej-, stiadgang og parkering Vejadgang Stibro Naverporten Stier Pricipper for nye stier P Eksist. parkeringsareal P Karetmagerporten Bødkerporten Hjulmagerporten P Reserveret areal til parkering Hovedsti Mål: 1 : m

BilagTMU_130522_pkt.08_01 LOKALPLAN. Forslag. offentlige formål ved Næsborgvej HVIDOVRE KOMMUNE

BilagTMU_130522_pkt.08_01 LOKALPLAN. Forslag. offentlige formål ved Næsborgvej HVIDOVRE KOMMUNE BilagTMU_130522_pkt.08_01 LOKALPLAN Forslag 133 offentlige formål ved Næsborgvej + HVIDOVRE KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan gælder for en mindre del af kommunen og fastlægger mere detaljeret,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN. Centerformål og bypark ved Hjulmagerporten HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. Centerformål og bypark ved Hjulmagerporten HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN 457 Centerformål og bypark ved Hjulmagerporten + HVIDOVRE KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan gælder for en mindre del af kommunen og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal se

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Vojensvej. Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE. Vojensvej. Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D Forslag HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 Vojensvej TILLÆG NR. 02 Forøget højde og etageantal for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D Hædersdalvej vej is rpr ve Klø HVIDOVRE KOMMUNE Målforhold 1:2000 TILLÆGGETS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning side 3 Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Forholdet

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk

Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk Lokalplan nr. H103 Samt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk PLAN OG MILJØ 2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 FORUDGÅENDE BORGERINDDRAGELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere