Det meste af havet er fisketomt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det meste af havet er fisketomt"

Transkript

1 OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning med andre lande? Ved vi nok om fiskebestandene i vores farvande? Giver klimaændringerne f.eks. højere vandtemperatur ved Østgrønland flere fisk? Dette OVERBLIK søger at besvare nogle af disse spørgsmål og give en konklusion tons Torsk, Grønland Torsk, andre Rejer Hellefisk Krabber Andre Figur 1. Grønlands samlede fangster af forskellige arter over en 100-årig periode (tusinder tons) Grønlands økonomi hviler på rejer og fisk Det grønlandske fiskeri er næsten udelukkende rettet mod bundlevende fisk og skaldyr (Figur 1). I 2012 kom 90 % af Grønlands eksportværdier fra fiskeriressourcer med rejer og hellefisk som de absolut dominerende. Pinngortitaleriffiks biologiske undersøgelser med Pâmiut og Sanna er også rettet mod de bundnære fiskeriressourcer. Undersøgelserne giver sammen med data fra fiskeriet et godt billede af tilstedeværelse og mængder af bundlevende fisk og skaldyr i de udenskærs fiskeområder. Kystnært dækker Sanna de vigtigste, større fjordområder med fiskeri efter hellefisk, torsk og krabber. Der har hidtil ikke været større, stabile fiskerier på pelagiske fisk (dvs. andet end bundfisk) i grønlandsk farvand. I 2013 chartrede Pinngortitaleriffik et islandsk forskningsfartøj for at foretage indledende undersøgelser af makrelforekomsterne ved Østgrønland. Det var den første undersøgelse af pelagiske fisk, siden det ligeledes chartrede islandske forskningsfartøj Arni Fridriksson i 2006 undersøgte pelagiske arter (specielt lodde) i Vestgrønland. Pinngortitaleriffik har ikke udstyr til selv at foretage disse undersøgelser, og hvis instituttet skal øge sin viden om disse arter, er det helt nødvendigt med et skib med et standardiseret pelagisk trawl og akustisk måleudstyr. 1

2 Alternative fiskeriressourcer som søpindsvin, søpølser, konksnegle, tang, skolæste, grønlandshaj, lodde og blæksprutter indgår p.t. ikke i den grønlandske eksport på grund af problemer med fangstteknik, oparbejdning, produktion, logistik, transport, markeder og salg etc. For nogle af disse arter (f.eks. søpindsvin) er konkurrencen fra bl.a. opdræt andre steder så stor, at eksport i øjeblikket ikke er en mulighed. For andre arter er man nødt til at tilvejebringe indhandlings- og produktionsfaciliteter og desuden finde markeder, der er realistiske aftagere af produkterne. Havkatte, håising, helleflynder, skolæste og rødfisk er alle kendte ressourcer, men når de ikke udnyttes mere, er en af forklaringerne, at de ikke kan indhandles alle steder, og/eller at efterspørgsel og indhandlingsprisen er lav. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning med andre landes? Der er stor forskel på verdens havområder, og hvilke mængder fisk der kan fanges. Verdens mest produktive fiskegrunde dækker mindre end 10 % af verdenshavene. De mest produktive områder (Figur 2) findes i kanten af kontinenterne, hvor næringsrigt vand strømmer til overfladen og giver stor planktonproduktion. Størsteparten af de åbne oceaner kan sammenlignes med landmassernes tyndt befolkede ørkener, hvor fisk og andre større dyr optræder pletvist og relativt sjældent. Fangster af fisk (2004) i tons/km 2 Kilde: United Nations Environment Programme Figur 2. Globale fangster af fisk (rød or orange indikerer høje fangstrater) Fiskeriernes størrelser hænger nøje sammen med produktionen af plankton Knapt halvdelen af planktonproduktionen i det arktiske område foregår i den atlantiske fjerdedel, som omfatter Barentshavet og Grønlandshavet dvs. området markeret med gult stiplet linje på Figur 3. Årsagen er den varme Golfstrøms indflydelse (Figur 4) og et ringe isdække i vinterperioden (Figur 6, side 4). Man ved meget lidt om planktonproduktionens præcise størrelser omkring Grønland, men værdierne i Figur 3 giver en god ide om størrelsesforholdene i de viste områder. Produktionen i både Barentshavet og Grønlandshavet er adskillige gange større end produktionen i resten af de grønlandske havområder. 2

3 Figur 3. Årlig produktion af plankton i Nordatlanten og Arktis udtrykt som tera-gram 1 kulstof; kilde: Kevin R. Arrigo, Stanford University. Farveskala: dybder i meter. Figur 4. Hovedforløbet af kolde (blå/hvid) og varme (rød) strømme i de nordatlantiske/arktiske havområder Forskelle i planktonproduktion og temperatur betyder forskelle i væksten af fisk og skaldyr og dermed også i fiskeriudbyttet: En 5-årig torsk vejer i Barentshavet 3 kg, mens den i Grønland vejer mindre end 1½ kg. Rejerne påvirkes også af miljøet og bliver i Grønland først kønsmodne som 5-årige, hvor de i Nordsøen modnes som 2-årige. Fiskeriudbyttet i grønlandsk farvand sammenlignet med Øst-Atlanten er derfor mindre. Kontinentalsoklen er af stor betydning for fiskeforekomster Havstrømme og bundforhold på kontinentalsoklen har afgørende betydning for produktionen af plankton og fisk. Kontinentalsoklen i Vestgrønland og det sydlige Østgrønland er relativt smal (Figur 5, side 4). I Baffin Bugt vest for Nordvestgrønland begrænses planktonproduktionen af vinterens islæg (Figur 6, side 4), og de nordligere østgrønlandske banker overskylles med meget koldt, relativt fersk vand fra polarbassinet (Figur 4). Barentshavet og havet ud for den norske vestkyst er vigtige norske fiskeriområder, som til sammenligning altid er isfrie og har en høj planktonproduktion. I grove tal svarer arealet af kontinentalsoklen ved Grønlands vestkyst til arealet af den islandske kontinentalsokkel. Hovedårsagerne til Islands højere fiskeriudbytte på et sammenligneligt areal er et relativt mindre isdække og højere vandtemperaturer gram; eks. 136 teragram = gram = 136 millioner tons 3

4 Figur 5. Kontinentalsokler (omrids markeret med pile) i Nordatlanten Figur 6. Udbredelse af maksimale islæg (omrids markeret med pile) i Nordatlanten Kilde: 4

5 Der er alt andet lige ingen sammenhæng mellem fiskeriindsats og udbytte Figur 7 nedenfor viser de totale fiskefangster i EU-lande i 2010 og landenes samlede fiskeskibstonnage (begge tons). Der er ingen sammenhæng mellem den samlede skibstonnage, et land har til rådighed, og fiskeriudbyttet. Dvs. en øget fiskeriindsats giver ikke altid et udbytte, der står mål med indsatsen. Spaniens flåde er f.eks. større end den norske, men Norge fanger mere end tre gange så meget som Spanien. Andre lande som Island og Danmark får med selv relativt små flåder meget ud af at fiske Skibstonnage (1 000 GT) 2010-fangst (1000 tons) 0 Kilde: ained/images/f/f4/fishery_statistics_yb2013.xls Figur 7. Forskellige fiskerinationers skibstonnage og fangster Ved vi nok om fiskebestandene i vore farvande? Pinngortitaleriffiks årlige undersøgelser med Sanna og Pâmiut i Vest- og Østgrønland dækker både de områder, hvor der fiskes kommercielt med bundtrawl, og områder uden stor fiskerimæssig betydning (Figur 8 Figur 11, side 6). Undersøgelsespositionerne (Figur 9 og Figur 11, side 6) placeres bl.a. på baggrund af informationer fra fiskerne. I de områder, hvor der ikke fiskes, er der enten intet at fange, eller bundforholdende er så dårlige, at det med nuværende trawlteknikker ikke er muligt at fiske. Pâmiuts togter specielt på østkysten og i Nordvestgrønland har identificeret endog meget store områder af sidstnævnte karakter. 5

6 Sannas og Pâmiuts stationer i 2012 samt tidligere stationer i Baffin Bugt og Nordvestgrønland Rejer Hellefisk Torsk Krabber Bundskaber Garn Hydrografi Langline Pilk Tejne Trawl 74 N Figur 8. Vestgrønland: Fiskeriernes udbredelse Figur 9. Vestgrønland: Sannas og Pâmiuts undersøgelsespositioner 74 N Lodde Lodde Torsk Torsk Hellefisk Hellefisk Blåhvilling, pelagisk fiskeri 70 N Blåhvilling, pelagisk fiskeri, Rødfisk, ogog pelagisk fiskeri Rødfisk,bundtrawl bundtrawl pelagisk fiskeri Rejer Rejer 62 N 66 N 70 N 66 N 62 N 58 N Figur 10. Østgrønland: Fiskeriernes udbredelse 58 N Figur 11. Østgrønland: Pâmiuts undersøgelsespositioner Giver klimaændringer f.eks. højere vandtemperatur ved Østgrønland flere fisk? Indtil for nylig har der i Grønland ikke været kommercielt interessante forekomster af pelagiske fiskearter, som udgør en stor del af fiskerierne i Norge og Island. Havområderne ved Østgrønland gennemgår imidlertid i disse år meget store klimatiske forandringer. Det er her de nye arter som makrel, sild, lodde og blåhvilling kan findes. 6

7 74 N De relativt høje havtemperaturer er årsag til, at f.eks. makrellen nu kan findes i østgrønlandsk farvand. Figur 13 viser, hvor meget overfladetemperaturen i juli 2012 afveg fra et 20-årigt temperaturgennemsnit (jo mørkere rød, jo varmere var 2012 i forhold til gennemsnittet af de foregående 20 år). Figur 12 viser samme års fangster af makrel, som ligger inden for det varmeste havområde. Forekomsten af atlantiske arter (som makrel) er helt afhængig af denne tilstrømning af varmt vand. I 70 N grønlandsk farvand kan disse arter derfor endnu ikke betragtes som stabile fiskeriressourcer. 66 N 62 N Figur 12. Østgrønland: makrelfangst 2012 (røde felter) 58 N Figur 13. Østgrønland: temperaturanomali juli 2012 Havtemperaturen i Vestgrønland viser ikke samme stigning som i Østgrønland (Figur 14, side 7). I de seneste år er temperaturen i Vestgrønland på samme niveau som i de gode torskeår ( ), men der er fortsat relativt få udenskærs torsk i Vestgrønland. Der kan spores en mindre bedring og en 2009-årgang vil præge fiskeriet de kommende år men i nær fremtid forventes ikke adgang til torsk i store mængder som i 1960 erne. Temperatur Middelværdi over tre år Figur 14. Vandtemperaturer ( C) ved Vestgrønland fra 1950 til Fede røde pile: perioder med varmt vand. Fede blå pile: perioder med koldt vand. 7

8 I Østgrønland steg torskmængderne frem til 2010, men er siden faldet igen (Figur 15). Indenskærs i de vestgrønlandske fjorde er der registreret en bedring af torskebestandene, der i dag er sammensat af flere årgange (fangsterne var i 2012 på tons). Gennemsnitslængde (og -vægt) af indhandlede torsk er steget fra 44 cm (0,9 kg) i 2006 til 53 cm (1,5 kg) i Tons Vestgrønland Østgrønland Figur 15. Torskebiomasser ved Vest- og Østgrønland fra 2008 til 2012 Konklusion Pinngortitaleriffik anser de nuværende undersøgelser af de grønlandske fiskeriressourcer for dækkende inden for de gældende økonomiske og tidsmæssige rammer. Der har været forsøgsfiskerier efter alternative ressourcer i fjordene (med og uden biologers deltagelse), men instituttet ser p.t. ingen reelle alternativer til de eksisterende fiskeriressourcer. Man kan forvente, at de øgede vandtemperaturer på især den grønlandske østkyst medfører en øget forekomst af pelagiske fiskeriressourcer som f.eks. makrel og blåhvilling. Pinngortitaleriffik er med de nuværende skibe og deres udstyr ikke i stand til at vurdere disse ressourcer. Akustisk måleudstyr kan ikke installeres i Pâmiut, hvorfor vurdering af disse bestande vil kræve et andet skib, skibstid samt efteruddannelse af personale. Alene anskaffelse af akustisk udstyr vil være en udgift på flere millioner kroner. 8

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Udført for Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) af GEMBA Seafood Consulting A/S. Juni 2011 GEMBA Seafood Consulting

Læs mere

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri NOTAT Til Martin Andersen, NaturErhvervstyrelsen Vedr. Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri Fra Henrik Gislason 14. marts 2013 Journal nr. 12/09478 Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018. Bilag

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018. Bilag 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Bilag Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold: Bilag 1: Uddybende beskrivelse af strategien for olie og

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse Danmarks Havstrategi Basisanalyse FORORD... 4 0. SAMMENFATNING AF BASISANALYSEN... 5 0.1 Karakteristika... 5 0.2 Miljøbelastninger og påvirkninger... 10 1. INTRODUKTION... 16 1.1 Hvad er et økosystem?...

Læs mere

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Handlingsplanen angiver udviklingslinjer og indsatsområder for strategiperioden 2009-2012 for Naturinstituttets basisaktiviteter. Herunder præsenteres

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

Muslingeudvalget. Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag

Muslingeudvalget. Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag Muslingeudvalget (Udvalg vedr. bæredygtig udnyttelse af muslinger i danske farvande) Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag Limfjorden: Kort over områder, der er anvendelige eller med forbehold anvendelige

Læs mere

Ocean, Is og Klimaændringer. Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden

Ocean, Is og Klimaændringer. Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden 2009 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 3 Ocean, Is og Klimaændringer Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden Verdenshavets klima-maskine

Læs mere

Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998

Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998 Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998 Teknisk rapport nr. 14, marts Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut 1 Titel: Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Grønlands Arbejdsgiverforening 22. oktober 2013 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Niels Christian Fredslund, Analyst Forord I efteråret 2012 henvendte

Læs mere

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

Trash2Cash. Kina Markedsundersøgelse Underudnyttede arter

Trash2Cash. Kina Markedsundersøgelse Underudnyttede arter Trash2Cash Kina Markedsundersøgelse Underudnyttede arter Udført af AquaMind for Trash2cash Juli 2014 Indholdsfortegnelse Kina Markedsundersøgelse... 1... 1... 1 Konklusioner og anbefalinger... 3 Baggrund...

Læs mere

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER 2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer Charlottenlund Slot Jægersborg Allé 1 2920 Charlottenlund Telefon 33 96 33 00

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING NATIONALREGNSKAB OG HANDELSBALANCE Grønland står over for

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I 1 voksede færøsk økonomi efter et par år præget af stilstand. Det nominelle bruttonationalprodukt,

Læs mere

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl 11 MiljøBiblioteket Miljøgifte i Grønland Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl Hovedland Jesper Christensen er fysiker og seniorforsker i Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet og arbejder

Læs mere

Istiden sluttede ekstremt hurtigt

Istiden sluttede ekstremt hurtigt Istiden sluttede ekstremt hurtigt Af Dorthe Dahl-Jensen, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Istiden sluttede brat for 11.704 år siden, hvor den atmosfæriske cirkulation på hele den nordlige

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002 Polar fronten Voldsomme klimaændringer på vej i Nordøstgrønland. Læs s. 12 Klimaet styrer dyrebestandene. Læs s. 4 Polarsolens mørke

Læs mere

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi 115 Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling Aktiviteten i Grønland er for nedadgående efter nogle år med høj vækst sammenlignet

Læs mere

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2013-6 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Dansk betalings TV i komparativt perspektiv for perioden 1997 til 2008

Dansk betalings TV i komparativt perspektiv for perioden 1997 til 2008 Dansk betalings TV i komparativt perspektiv for perioden 1997 til 2008 Udarbejdet for: Styrelsen for Bibliotek og Medier Marts 2010 Christian Edelvold Berg International Center for Business & Politics

Læs mere

Fisk, krebs- og bløddyr

Fisk, krebs- og bløddyr Kapitel 15 side 115 Fisk, krebs- og bløddyr Dette kapitel giver en kort beskrivelse af forskellige arter af fisk, krebsog bløddyr. Listen indeholder mest kommercielle arter. Listen er ikke fuldkommen,

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE 2014. Fiskeri ISSN 1830-9089

Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE 2014. Fiskeri ISSN 1830-9089 Statistiske nøgletal UDGAVE 2014 Den fælles fiskeripolitik i tal ISSN 1830-9089 Fiskeri Landekoder, der er anvendt i publikationen Manuskriptet afsluttet i februar 2014. I kapitel 5 er data fra Eurostat

Læs mere