Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?"

Transkript

1 Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige landsorganisationer bedes følgende spørgsmål besvaret. Spm. 1.1 Spm. 1.2 Hvad er jeres primære idrætsgren? Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? For at kunne give et overblik over antallet af idrætsgrene, der udøves af idrætsforeninger hjemmehørende i Gentofte Kommune og medlemskab af idrættens landsorganisationer bedes følgende spørgsmål besvaret. Spm. 1.3 Er jeres forening medlem af et / flere specialforbund i DIF Spm. 1.4 Spm. 1.5 Hvis ja, hvilket / hvilke: Er jeres forening medlem af DGI Spm. 1.6 Er jeres forening medlem af DFIF Spm. 1.7 Hvilke sociale aktiviteter har jeres forening foruden de idrætslige aktiviteter? Klubaftener Klubfester Klubblad Hjemmeside Foredrag, forevisning af film Amatørteater Støtteforening Andet Ingen Hvis jeres forening har andre sociale aktiviteter, beskriv dem her: Side 1 af 10

2 Spm. 2 Med henblik på at belyse på hvilke sportsligt jeres forening har tilmeldt hold / udøvere til turneringer / konkurrencer i 2008, bedes I besvare følgende spørgsmål om antallet af hold / aktive fordelt på følgende fire sportslige niveauer Spm. 2.1 Har jeres forening medlemmer som i 2008 var udtaget til at repræsentere Danmark ved internationale konkurrencer Hvis ja, hvor mange var udtaget i 2008? Spm. 2.2 Har jeres forening medlemmer som i 2008 deltog i turneringer, stævner eller mesterskaber på landsplan (f.eks. "divisionerne i boldspil, DM-stævner eller tilsvarende på højt sportsligt niveau) Hvis ja, hvor mange var udtaget i 2008? Spm. 2.3 Har jeres forening medlemmer som i 2008 deltog i turneringer, stævner eller mesterskaber regionalt niveau (f.eks. "serierne" i boldspil, Sjællandsmesterskaber eller tilsvarende sportsligt niveau) Hvis ja, hvor mange var udtaget i 2008? Spm. 2.4 Har jeres forening medlemmer som i 2008 deltog i lokale turneringer, stævner eller mesterskaber, der "kun" har lokal deltagelse Hvis ja, hvor mange var udtaget i 2008? Spm. 2.5 Har jeres forening alene hold / aktive på motionsplan? Hvis nej, ca. hvor mange % af jeres aktive medlemmer opfatter I som motionister? % Spm. 3 Med henblik på at belyse idrættens betydning for de helt unge og de lidt ældre bedes de følgende besvaret. Besvarelsen bedes tage sit udgangspunkt i de oplysninger om medlemstal I har meddelt Gentofte Kommune i år (2008) i forbindelse med jeres ansøgning om medlemstilskud. Spm. 3.1 Ca. hvor mange medlemmer har 0 til og med 12 år Side 2 af 10

3 jeres forening i følgende aldersgrupper? 60 til og med 69 år 70 år og derover Spm. 3.2 Er jeres idrætslige aktiviteter aldersopdelt? Hvis ja, hvor mange hold har jeres forening som dækker disse aldersgrupper? 0 til og med 12 år 60 til og med 69 år 70 år og derover Antal hold Spm. 3.3 Har jeres forening inden for de sidste 4 år iværksat særlige aktiviteter, som retter sig mod de helt unge? Hvis ja, beskriv kortfattet aktiviteten / erne: Hvis nej, skyldes det da at Jeres idræt ikke er egnet til de helt unge Mangel på adgang til egnede faciliteter Mangel på ledere / trænere Andet Giv evt. en uddybende bemærkning: Spm. 3.4 Har jeres forening planer om at iværksætte særlige aktiviteter, som retter sig mod de helt unge? Hvis ja, beskriv kortfattet aktiviteten / erne: Hvis nej, skyldes det da at Jeres idræt ikke er egnet til de helt unge Mangel på adgang til egnede faciliteter Mangel på ledere / trænere Andet Giv evt. en uddybende bemærkning: Side 3 af 10

4 Spm. 3.5 Har jeres forening ledere / trænere, der ville være interesseret i at gennemføre idrætsaktiviteter for børn og unge i tidsrummet fra skoletids ophør til kl. ca. 16? Hvis ja, angiv ca. antal: Giv evt. en uddybende bemærkning: Spm. 3.6 Har jeres forening med henblik på at præsentere jeres forenings tilbud et samarbejde med en eller flere af følgende institutioner Kommunale skoler Private skoler Børnehaver Fritidsklubber Andre Hvis ja, beskriv kortfattet samarbejdet: Spm. 3.7 Er jeres forening interesseret i at få etableret et samarbejde med Kommunale skoler Private skoler Børnehaver Fritidsklubber Andre Spm. 3.8 Med henblik på at præsentere jeres forenings idrætslige tilbud og dermed rekruttere ny medlemmer ville I så være interesserede i at stille en instruktør / træner og faciliteter til rådighed for en gruppe (f.eks. Skolebørn i 3. klasse) ca. 2 til 4 gange a 1 til 2 timer pr. gang i en periode efter jeres valg. Spm. 3.9 Har jeres forening særlige hold / aktiviteter for ældre medlemmer? Hvis ja, beskriv kortfattet aktiviteterne: Side 4 af 10

5 Spm Er jeres forening interesseret i at udbygge aktiviteter for ældre? Spm Har jeres forening inden for de sidste 4 år iværksat særlige aktiviteter, som retter sig mod ældre aldersgrupper over 60 Hvis ja, beskriv kortfattet aktiviteten / erne: Hvis nej, skyldes det da at Jeres idræt ikke er egnet til de ældre Mangel på adgang til egnede faciliteter Mangel på ledere / trænere Andet Giv evt. en uddybende bemærkning: Spm Har jeres forening planer om at iværksætte særlige aktiviteter, som retter sig mod ældre aldersgrupper over 60 Hvis ja, beskriv kortfattet aktiviteten / erne: Hvis nej, skyldes det da at Jeres idræt ikke er egnet til de helt unge Mangel på adgang til egnede faciliteter Mangel på ledere / trænere Andet Giv evt. en uddybende bemærkning: Side 5 af 10

6 Spm. 4 Til belysning af i hvilket omfang idrætsforeningerne i kommunen kan optage flere medlemmer uden at dette påvirker træningsforholdene (antal træningsdage, træningstid, -omfang m.v.) for de nuværende medlemmer bedes følgende spørgsmål besvaret. Spm. 4.1 Kan jeres forening optage flere medlemmer Hvis ja, hvor mange flere medlemmer kan jeres forening ca. optage Hvis nej, beskriv kortfattet hvorfor (f.eks. Mangel på adgang til egnede faciliteter, trænere m.v.); Spm Hvis jeres forening ikke kan optage flere medlemmer, fører i venteliste? Hvis ja, hvor mange står på ventelisten Spm. 4.2 Gør jeres forening noget for at skaffe flere medlemmer Hvis ja, beskriv kortfattet hvad I gør for at skaffe ny medlemmer: Spm. 4.3 Savner jeres forening adgang til anlæg / faciliteter Hvis ja, angiv hvilke: Spm. 4.4 Har jeres forening ønsker om ændringer / forbedringer af de faciliteter (f.eks. Baner, haller, bygninger, lokaler m.v.) som I benytter? Hvis ja, angiv hvilke: Side 6 af 10

7 Spm. 5 Med henblik på at belyse, hvor mange ulønnede personer, der i 2008 var involveret i driften af idrætsforeningerne i Gentofte Kommune bedes I besvare nedenstående spørgsmål om antal ulønnede og deres timeforbrug. Det vil nok være vanskeligt at besvare spørgsmålet helt præcist, bl.a. fordi de færreste udfylder timesedler eller lignende opgørelser over deres ulønnede tidsforbrug i deres klubs tjeneste. I bedes derfor give jeres bedste bud på jeres tidsforbrug. I bedes alligevel opgøres jeres bedste bud / skøn over jeres samlede ulønnede tidsforbrug. Opgørelse kan f.eks. Tage sit udgangspunkt i hvor megen tid den enkelte anvender på en uge / måned hvorefter der ganges op med 52 eller 12 evt. korrigeret for ferier og sæsonudsving. Spm. 5.1 Hvor mange medlemmer har jeres bestyrelse i 2008? Antal Spm Hvor mange ulønnede timer anslår I at medlemmer af jeres bestyrelse anvendte / vil anvende i 2008 i klubbens "tjeneste"? Bestyrelsespost 1. Formand 2. Næstformand 3. Kasserer 4. Sekretær Tidsforbrug Pr. uge Pr. måned Hele 2008 Spm. 5.2 Hvor mange medlemmer i jeres forening bidrog i øvrigt til driften af jeres klub i 2008 med en ulønnet indsats (f.eks. Ved varetagelse af holdlederopgaver, udvalgsposter, funktion som ulønnet træner / instruktør, vedligeholdelse af materiel, anlæg m.v.): Antal Side 7 af 10

8 Spm Hvor mange ulønnede timer anslår I at medlemmer uden for bestyrelsen i jeres klub vil anvende i 2008 i klubbens "tjeneste"? Funktion: Tidsforbrug Pr. uge Pr. måned Hele 2008 Spm. 6 Spm. 6.1 Med henblik på at belyse, hvorledes idrætsforeningerne skaffer nye ledere til de forskellige opgaver i foreningerne bedes I besvare følgende spørgsmål om jeres bestyrelse. Er jeres bestyrelse fuldtallig? Spm. 6.2 Med hensyn til at skaffe ny bestyrelsesmedlemmer, er det (sæt kun ét X) Meget vanskeligt Vanskeligt Let Meget let Ved ikke Spm. 6.3 Angiv hvilke to bestyrelsesposter, der er vanskeligst at besætte i jeres klub? Spm. 6.4 Var der kampvalg til bestyrelsesposter i jeres klub ved sidste generalforsamling? Evt. bemærkninger: Side 8 af 10

9 Spm. 7 Med henblik på at belyse, hvorledes idrætsforeningerne får medlemmer til at varetage de forskellige opgaver i foreningerne uden for bestyrelserne bedes I besvare det næste spørgsmål. Spm. 7.1 Med hensyn til at få medlemmer uden for bestyrelsen til ulønnet, at bidrage til klubbens drift, er det (sæt kun ét X) Meget vanskeligt Vanskeligt Let Meget let Ved ikke Spm. 8 Med henblik på at belyse, i hvilket omfang idrætsforeningerne i Gentofte Kommune anvender lønnet personale til varetagelse af funktioner som trænere, regnskabsfolk, sekretærer, "bane-passere", rengøring bedes I besvare de næste spørgsmål. Spm. 8.1 Har jeres forening i 2008 udbetalt løn eller andet vederlag, som skal oplyses til Skat? Spm Hvis ja, angiv hvilke funktioner i jeres klub, der modtog løn eller andet vederlag, som skal oplyses til Skat i 2008 Trænere ja ca. antal Regnskabsfolk ja ca. antal Sekretærer ja ca. antal "Banepassere" ja ca. antal Rengøringsfolk ja ca. antal Andre ja ca. antal Spm. 8.2 Har jeres forening i 2008 fået udført rengøringsarbejde af et privat firma? Spm. 9 Spm. 9.1 Med henblik på at få et samlet overblik over hvilke forhold, der i det daglige i særlig grad problemer for idrætsforeningernes daglige virke bedes I anføre det herunder. Hvilke forhold skaber i særlig grad problemer for jeres forenings daglige virke? Side 9 af 10

10 Spm. 9.2 Hvad kan Gentofte Kommune efter jeres opfattelse gøre for at forbedre jeres vilkår og arbejdsbetingelser? Spm. 9.3 Hvis I ønsker at fremføre andre kommentarer eller synspunkter, bedes I anføre dem her: Side 10 af 10

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Støtteguide Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 4 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester...

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport Marie Overbye og Ulrik Wagner 1 Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund Tennis i Danmark En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Karsten Østerlund Titel Tennis i Danmark en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Forfatter Karsten Østerlund Research og analyse Peter

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Kom godt i gang! Foto: rolfing.dk

Kom godt i gang! Foto: rolfing.dk Kom godt i gang! Foto: rolfing.dk Denne folder er til hjælp for dig, som påtænker at starte en ny BMX klub. Folderen er et opslags hæfte, der giver nogle praktiske oplysninger og idéer til hvordan du kommer

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang

Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang Ny forening på vej? Sådan kommer I i gang Er I på vej til at oprette en ny folkeoplysende forening i Randers Kommune, kan I følge arbejdsmodellen her. Det er ikke et krav, blot en hjælp. Denne vejledning

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!! Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Du kan købe medlemskab og lokalt medlemskab via Herning Kommunes hjemmeside til de fleste aktivitetscentre og aktivitetshuse.

Læs mere

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere