For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For Hørsholm-Usserød Idrætsklub"

Transkript

1 Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962

2 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke et hjortehoved med gevir, hvori bogstaverne HUI er anbragt. Mærket er cirkelrundt og omkranses med navnet Hørsholm-Usserød Idrætsklub. Klubbens spilledragt skal fremstå som rød bluse og blå benklæder. Klubbens formål er at virke for udøvelsen af al slags idræt og udbrede kendskabet dertil. 2. At opnå en så høj placering som muligt indenfor klubbens idrætsgrene. At virke for sammenhold i klubben og at udvikle den enkeltes evner såvel idrætsligt som holdningsmæssigt. Klubbens ledelse. 3. Klubben ledes af en Hovedbestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og ét menigt medlem, som vælges af hovedgeneralforsamlingen, samt af formændene for de afdelinger, som klubben til enhver tid omfatter. Såfremt en afdelingsformand vælges til formand, næstformand eller kasserer, sekretær eller menig medlem i Hovedbestyrelsen, udvælger afdelingerne selv sin repræsentant i Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen, der skal afholde mindst 1 møde per kvartal, fastsætter selv sin forretningsorden. Afdelingerne under HUI udpeger repræsentanter til unionsmøder og lignende.

3 Under Hovedbestyrelsen fungerer afdelingerne under ansvar, sportsligt og økonomisk selvstændigt og inden for egne midler. Hovedbestyrelsen kan yde afdelingerne tilskud og bestemme senere modregning. Afdelingerne fremlægger kvartalsvise regnskabsoversigter for Hovedbestyrelsen. Klubben tegnes af den samlede Hovedbestyrelse, idet dog afdelingerne inden for deres respektive idrætsgrene kan forpligte sig sportsligt og økonomisk inden for afdelingernes egen økonomi og med reference til de fremlagte budgetter. Afdelingernes bestyrelser, der vælges på generalforsamlinger inden hovedgeneralforsamlingen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og ét menigt medlem. Afdelingerne kan supplere sig med nødvendige udvalg. 4. Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer: a) Aktive: Som sådan optages enhver, der er amatør i henhold til DIF`s amatørregler. b) Passive: Som sådan optages enhver, der har interesse i klubbens arbejde. c) Æresmedlemmer: Som sådan kan Hovedbestyrelsen udnævne personer, der har ydet klubben særlige tjenester. Hovedbestyrelsen/afdelingerne kan nægte optagelse af et nyt medlem. Klubben er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) gennem de herunder hørende specialforbund og af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Klubben er som sådan underkastet disses vedtægter under specialforbundenes arrangementer. Medlemsforpligtelser. 5. Ethvert medlem er forpligtiget til at overholde klubbens vedtægter. Endvidere er ethvert medlem forpligtiget til at overholde sådanne love, forordninger og reglementer, som klubben til enhver tid måtte blive dikteret af de specialforbund og organisationer, som Hovedbestyrelsen måtte anse det for formålstjenligt at stå som medlem af. Medlemmerne har pligt til ved træning, konkurrencer og på offentlige steder, når klubben repræsenteres, at udvise en værdig optræden.

4 Medlemmerne må ikke deltage i andre ligestillede klubbers konkurrencer og kampe uden bestyrelsens udtrykkelige og skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Overtrædelse af denne paragraf kan medfører eksklusion af klubben efter afgørelse af respektive afdelinger/hovedbestyrelsen. Et medlem kan igen optages, når respektive afdelinger/hovedbestyrelsen går ind herfor. En afdelingsbestyrelse har ret til at idømme et medlem karantæne for usportslig optræden. Kontingent. Afdelingernes kontingentforslag forelægges afdelingsgeneralforsamlingerne til godkendelse. 6. Kontingentet dækker deltagelse i alle klubbens idrætsgrene. Hvis der er forskellig kontingentsats mellem afdelingerne, betales den højeste sats. Den afdeling, der modtager kontingent, udligner i december måned med maksimalt halvdelen af det kontingent, som medlemmet normalt skulle have betalt i den anden afdeling. Kontingentrestance kan medføre slettelse af medlemslisten. Genoptagelse kan kun finde sted mod betaling af restancen. Respektive afdelingsbestyrelser kan indrømme et medlem kontingentfrihed eller moderation. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Livsvarige medlemmer kan optages mod betaling af et beløb en gang for alle. Beløbet fastsættes til enhver tid af Hovedbestyrelsen. Hovedgeneralforsamling. 7. Hovedgeneralforsamlingen er klubbens øverste myndighed og den er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Hovedgeneralforsamlingen afholdes én gang årligt i marts måned og skal for at være lovligt indvarslet bekendtgøres mindst 21 dage forinden i lokal avis og ved opslag i klublokalet suppleret med opslag på klubbens eventuelle hjemmeside. Efter valg af dirigent stilles følgende dagsorden:

5 1. Formanden aflægger beretning. I tilknytning hertil kan spørgsmål stilles direkte til afdelingsformændene til besvarelse. 2. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab (kalenderåret) til godkendelse. b) Kassereren orienterer generalforsamlingen om budgettet for det kommende år. 3. Behandling af indkomne forslag. 4. Valg til klubbens tillidsposter: a) Valg af formand b)valg af næstformand c) Valg af kasserer d) Valg af sekretær e) Valg af menigt medlem Alle vælges for 2 år og afgår således: Formand, sekretær og menigt medlem i lige år. Næstformand og kasserer i ulige år. Genvalg kan finde sted. f) Valg af revisor g) Valg af bestyrelsessuppleant. Vælges for 1 år. 5. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være Hovedformanden i hænde senest den 10. januar Eventuelle forslag skal fremgå af dagsordenen ved offentliggørelse af denne. Navne på kandidater til klubbens tillidsposter skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Alle valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver ændringer eller tilføjelser til bestående vedtægter 2/3 majoritet. Skriftlig afstemning foretages, når et medlem kræver det. Til Hovedbestyrelsen kan vælges ethvert medlem, som er fyldt 18 år. Afdelingsgeneralforsamling. Afdelingsgeneralforsamling afholdes én gang årligt i februar måned og skal for at være lovligt indvarslet bekendtgøres mindst 21 dage forinden i lokal avis og ved opslag i klublokale suppleret med opslag på afdelingens eventuelle hjemmeside.

6 Efter valg af dirigent stilles følgende dagsorden: 1. Formanden aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.. b. Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag for det kommende år til godkendelse. c. Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår. 3. Behandling af indkomne forslag. 4. Valg til afdelingens tillidsposter a) Valg af formand b) Valg af næstformand c) Valg af kasserer d) Valg af sekretær e) Valg af menigt medlem Alle vælges for 2 år og afgår således: Formand og sekretær i ulige år. Næstformand, kasserer og menige medlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted. f) Valg af bestyrelsessuppleant. Vælges for 1 år. 5. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være Afdelingsformanden i hænde senest den 10. januar. Navne på kandidater til afdelingens tillidsposter skal være afdelingsformanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer samt frivillige trænere og ledere skal som et minimum være passive medlemmer. For at blive valgt skal man være til stede eller skriftligt tilsagn skal foreligge. Stemmeret har ethvert medlem af afdelingen, som er fyldt 16 år, som har 30 dages medlemskab og ikke er i restance. Endvidere har forældre til medlemmer under 16 år stemmeret med 1 stemme per ungdomsmedlem, når ungdomsmedlemmer har været medlem i 30 dage og ikke er i restance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Revisorerne har pligt til at foretage en kritisk revision af klubbens regnskab.

7 8. Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, når Hovedbestyrelsen/Afdelingsbestyrelsen finder behov herfor, eller når 25 medlemmer skriftligt anmoder Hovedbestyrelsen/Afdelingsbestyrelsen herom med angivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 30 dage efter begæringens fremkomst og med 14 dages varsel bekendtgøres i lokal avis og ved opslag i klublokale og på afdelingens eventuelle hjemmeside. 9. Klubben kan kun opløses, når dette vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst ¾ majoritet af de fremmødte. Klubbens formue skal besluttes anvendt til idrætslige formål Foranstående er vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 1963 med de på den sammensluttende generalforsamling af 22. november 1961 fremlagte vedtægtsforslag som grundlag. Med vedtægtsændringer på generalforsamlingerne i 1966, 1967, 1969, 1971, 1985, 1995, 1998, 2002, 2008,2009 og Michael Esmann Steen Hansen Kjeld Albrechtsen Formand Næstformand Kasserer Villy Jensen Sekretær René Jensen Menigt medlem Niels Rosenberg Bo Rømer Ottenheim Inga Kjærgaard Håndbold formand Fodbold formand Gymnastik repræsentant

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere