Håndværksrådet, april Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne"

Transkript

1 Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder ikke i romantisk forestilling om de små landbysamfund, men vi tror på, at de danske landdistrikter udgør en væsentlig menneskelig, kulturel og erhvervsmæssige ressource ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder. Billedet af landdistrikterne er da også langt mere nuanceret end det som fremgår af medierne. For mellem alle de negative historier om usælgelige og faldefærdige huse, findes der en lang række solstrålehistorier, hvor det er lykkedes aktive borgere og erhvervsliv at revitalisere lokalområderne og skabe ny udvikling. Siden 1950 erne, hvor afvandringen fra land til by for alvor satte ind som følge af industrialiseringen, har de traditionelle erhverv i landdistrikterne, så som landbrug, fiskeri og skovbrug, spillet en mindre og mindre rolle i samfundsøkonomien. Dog beskæftiger de tre erhverv stadig ca personer til sammen, og landbrugs- og fødevareeksporten er stadig det største enkelterhverv i Danmark. I Håndværksrådet tror vi ikke på, at urbaniseringen stopper. Men det er vores holdning, at man fra politisk side skal være tilbageholden med at træffe beslutninger, der forcerer den nuværende udvikling, og at man langt hen af vejen faktisk også er i stand til at træffe beslutninger, der dæmmer op for hastigheden i urbaniseringen. Sker det ikke vil den nuværende udvikling med affolkningen blot blive forværret i de kommende år. Det findes ingen snuptagsløsninger, der fra den ene dag til den anden kan vende den nuværende udvikling med affolkning, usælgelige huse samt butiks- og virksomhedsdød i landdistrikterne. Politisk er det således muligt at tage en række instrumenter i brug, der alle hver især kan bidrage til at bremse hastigheden i urbaniseringen. Håndværksrådet har konkret 10 forslag, som vi mener, er helt nødvendige men ikke tilstrækkelige for at kunne rette op på den nuværende udvikling. Forslagene har det til fælles, at de både sigter på at gøre det mere attraktivt for virksomheder og for familierne at bo i landdistrikterne. De to ting er således uadskillelige størrelser. For uden et virksomt erhvervsliv ingen beboere og uden beboere intet erhvervsliv.

2 Den klart vigtigste forudsætning for, at landdistrikterne kan fungere, er, at der bliver fundet en løsning på de nuværende finansieringsproblemer, hvor både bankerne og realkreditinstitutterne har skåret kraftigt ned på deres udlån og hvor det er faktuelt, at der reelt ikke gives selv mindre lån til bestemte postnumre trods en væsentlig grad af egenfinansiering. Håndværksrådets 10 forslag: 1. Finanstilsynets lånekrav skal lempes udvid 6 måneders kravet til 12 mdr. Uden mulighed for finansiering er det umuligt at skabe et aktivt erhvervsliv og får omsætning på ejendomsmarkedet i landdistrikterne. Håndværksrådet mener grundlæggende, at handel med ejendomme bør ske på markedsvilkår, og vi ønsker derfor ikke ændringer, der vil kunne rokke ved tilliden til det danske realkreditsystem. Men det er uholdbart, når bankerne og realkreditten reelt har smækket låget i og opererer med sorte pletter på landkortet. De finansielle institutioner dækker sig i dag ind under de skærpede udlånsregler, der siger, at de skal give afslag på låneansøgninger, hvis det vurderes, at ejendommen ikke kan sælges igen uden tab inden for en periode på 6 måneder. Håndværksrådet ønsker, at der sker en opblødning i disse krav, og det er Rådets holdning, at det vil kunne ske uden, at tilliden til det danske realkreditsystem bliver sat over styr. Selv ejendomme nær storbyerne oplever liggetider på mere end 6 mdr. og før finanskrisen var den normale liggetid for ejendomme i landdistrikterne på mellem 8 og 12 måneder. Håndværksrådet opfordrer derfor regeringen til at give Finanstilsynet nye instrukser, så de nuværende krav til den forventede liggetid ikke bliver en stopklods for finansiering. Det er håndværksrådets holdning, at denne grænse som minimum bør forlænges til mdr. 2. Bredbånd og mobildækning til hele landet Virksomheder og borgere i hele landet skal have adgang til bredbånd og mobile telefonsystemer. Det er i dag umuligt at drive virksomhed uden adgang til internettet, uden hjemmesider og uden kunderne kan komme i kontakt med virksomheden døgnet rundt. Samtidigt stiller de offentlige myndigheder i stigende grad krav om digitale løsninger så som NemRefusion, netbetalinger, digitale ansøgninger og e-udbud. Med dette krav om digitale løsninger følger også en offentlig forpligtelse til at stille den fornødne digitale infrastruktur til rådighed for erhvervslivet og borgerne uanset hvor de bor. Det er årsagen til, at Håndværksrådet har henvendt sig til videnskabsministeren med et krav om, at Teleforliget bliver genåbnet, og at der bliver adgang til 100 Mb internet i alle dele af landet. 2

3 3. SMV venlige indkøb - og udbud i fagenterpriser Hvis kommunerne i landdistrikterne vil have arbejdspladser, må de nødvendigvis også føre en erhvervspolitik, der gavner det lokale erhvervsliv. I Håndværksrådet ønsker vi ikke at afskærme lokale SMV er fra konkurrence, men vi ønsker at give dem muligheden for at være en aktiv del af kommunens indkøbspolitik. Derfor er den kommunale udbudspolitik vital for det lokale erhvervsliv, og derfor er det Håndværksrådets opfordring til de offentlige myndigheder, at de skal udbyde i fagenterpriser, når der skal bygges, renoveres, anlægges veje og grønne områder mv. For hvis ikke der er arbejdspladser og uddannelsespladser i landdistrikterne, forsvinder borgerne og især de unge, som søger ind til de større byer efter uddannelse- og jobmuligheder. Da der desuden er sagligt belæg for, at fagenterpriser som regel giver de billigste og bedste løsninger, vil Håndværksrådet opfordre regeringen og Kommunernes Landsforening til at udbrede kendskabet til de udbuds- og samarbejdsformer, der fremmer små og mellemstore virksomheders aktive deltagelse i offentlige udbud. 4. Håndværkerfradraget giver beskæftigelse i landdistrikterne Håndværksrådet har kæmpet for at få indført håndværkerfradraget og i april 2012 blev fradraget udvidet til også at omfatte ferie- og fritidshuse. Denne udvidelse har bidraget til at holde beskæftigelsen oppe i de byggerelaterede fag i sommerhusområderne. Håndværksrådet vil derfor opfordre regeringen til at bibeholde håndværkerfradraget og forbedre ordningen, så der kan gives et fradrag på op til kroner. Det vil styrke beskæftigelsen og bidrage til en markant reduktion i det sorte arbejde. 5. Styrk nedrivningspuljen - riv flere faldefærdige huse ned Det vurderes, at ejendomme er faldefærdige og reelt usælgelige. Disse ejendomme skæmmer bybillederne og naturen samt har en negativ afsmitning på andre ejendomme i området. Det skræmmer turisterne og er med til at afholde potentielle virksomheder og huskøbere i at slå sig ned i området. Håndværksrådet opfordrer derfor til at få revet de faldefærdige ejendomme ned. Noget kan ske via nedrivningspuljen, som i år udgør 400 mio.kr., men pengene rækker ikke langt, da det anslås, at det koster ca at rive en ejendom ned. Håndværksrådet foreslår derfor, at forbedre nedrivningspuljen og eventuelt overveje en skrotningspræmie til beboere, der er stavnsbundet i uhumske nedrivningsegnede huse. 6. Flex-bolig loven skal ændres Sidste år blev der åbnet op for køb af flexboliger. Med den nye lov får kommunerne mulighed for at dispensere fra bopælspligten, så helårsboliger nu kan få status af flex- 3

4 bolig og dermed blive mere attraktiv for købere, der ønsker sig et fritidshus. Problemet er imidlertid, at den nye lov kun har haft minimal betydning, da den nye flexstatus følger personen og ikke ejendommen. Det betyder reelt, at det er forbundet med stor risiko at købe en flexbolig, da man risikerer, at kommunen på et senere tidspunkt vil ændre ejendommens status tilbage til helårsbolig. Denne usikkerhed er stærkt medvirkende til, at der ikke er kommet gang i handlen med flexboliger, og så længe usikkerheden eksisterer, skal man næppe forvente nogen større køberinteresse for flexboliger i landdistrikterne. Derfor ønsker Håndværksrådet loven ændret, så flexbolig-statussen kommer til at følge ejendommen. 7. Ændring af Planloven - byg flere sommerhuse Planloven har meget stramme regler for udbygningen af sommerhuse. Danmark har imidlertid over km strand, og Håndværksrådet mener derfor, at det er muligt med en vis udvidelse af den danske sommerhusbestand uden basalt set at ødelægge adgangen til strand. Det vil give forøget aktivitet i landdistrikterne og skabe grobund for et mere levedygtigt erhvervsliv. 8. Strategi for udflytning af statslige arbejdspladser Gennem årene er der blevet talt meget om udflytning af statslige arbejdspladser, institutioner mv. Udflytningen af SKAT og den centrale Tinglysning har været succesfuld, og med den statslige digitalisering er det nu i langt større udstrækningen end tidligere muligt at få udført mange af de samme opgaver og funktioner uden for de store byer og især uden for hovedstadsområdet. Håndværksrådet vil derfor opfordre regeringen til at foretage en tilbudsgående undersøgelse og fremlægge en strategi for, hvilke myndigheder, uddannelsesinstitutioner mv., det er muligt at flytte. 9. Adgang til uddannelse forudsætning for vækst i yderområder For at opretholde væksten og skabe udvikling i Danmarks yderområder er det væsentligt, at der er adgang til alle typer uddannelse inden for geografisk overskuelige områder. Institutionsstrukturen er pt. således, at der i visse yderområder reelt er bedre adgang til gymnasiale uddannelser end til erhvervsskoler. Håndværksrådets politik på området er da også, at erhvervsskolerne bør være færre og større med henblik på at kunne tiltrække den bedste arbejdskraft (gode undervisere) og dermed at kunne skabe udviklende, faglige miljøer på uddannelserne. Dette giver problemer med at tiltrække de (dygtige) unge til erhvervsuddannelserne, da transporten til skolerne bliver længere, jo færre erhvervsskoler der er. 4

5 Derfor skal tre væsentlige forhold tilgodeses: 1. Erhvervsskolerne skal have gode netværk og helst satellitter i yderområder, hvor erhvervsuddannelsernes grundforløb kan gennemføres. 2. Kommuner og regioner skal samarbejde med erhvervsskolerne om offentlig transport til skolerne, så lærlingene har gode muligheder for at transportere sig til og fra uddannelsernes hovedforløb, som typisk gennemføres på færre og større matrikler. 3. Der skal bygges flere skolehjemspladser på uddannelsesinstitutioner, der dækker meget store geografiske områder. Og i selve yderområderne er det nødvendigt at bygge/etablere fx ungdomsboliger, kollegier o.lign., der gør det muligt at bosætte sig i yderområderne på en lærlingeløn. På denne måde sikres det, at også erhvervsuddannelserne kan tiltrække de dygtige unge i yderområderne. Dette vil understøtte tankerne bag reformen af erhvervsuddannelserne, der netop sigter på at tiltrække flere og flere dygtige unge til erhvervsuddannelserne. 10. Videnpilotordningen skal fortsættes og forbedres Håndværksrådet foreslår, at Videnpilotordningen styrkes og sikres en finansiering, der gør, at vi kan undgå den stop-go effekt, vi har set i de senere år. Ordningen skal suppleres med et ekstrafokus på at styrke væksten i landdistrikterne. Konkret foreslår Håndværksrådet at udvide tilskudsperioden fra det nuværende et år til to år for virksomheder beliggende i landdistrikter. Derved animeres ledige akademikere til at bosætter sig permanent i området. Videnpilotordningen er både til gavn for ledige akademikere og for erhvervslivet. Håndværksrådets og DJØFs undersøgelser viser, at akademikere i små og mellemstore virksomheder bidrager til højere vækst end i SMV er uden tilsvarende højtuddannede. Ifølge undersøgelser fra CBS har disse virksomheder desuden højere stigninger i bruttofortjenesten på gennemsnitligt 1,1 millioner kroner sammenlignet med lignende virksomheder. Undersøgelser af Videnpilotordningen viser desuden, at 2/3 af de højtuddannede opnår fastansættelse efter ordningens ophør. Håndværksrådet, 23. april 2014 Kontakt Politisk chef Frank Korsholm, telefon Kommunikationschef Frederik Faurby, telefon

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Regeringen har bebudet et nyt vækstudspil i løbet af foråret. Håndværksrådet vil derfor benytte lejligheden til at spille vores væsentligste vækstdagsorden ind i

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark

Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark Af: Mette Hjermind Dencker Ordfører for landdistrikter og øer Indledning Dansk Folkeparti har siden partiets stiftelse i 1995 arbejdet for at øge

Læs mere

Hvidbog. Danmark på Vippen 2015. Et Danmark i balance er et rigere Danmark

Hvidbog. Danmark på Vippen 2015. Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog Danmark på Vippen 2015 Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog Danmark på Vippen 2015 Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark Udgiver:

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2011 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011

LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2011 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011 LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2011 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET April 2011 Landdistriktsredegørelse 2011 regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner

KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner 0 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland,

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Forbrugerpolitisk handlingsplan

Forbrugerpolitisk handlingsplan 20. januar 2010 Forbrugerpolitisk handlingsplan FORBRUGERSTYRELSEN Ansvarlig forbrugerpolitik... 2 1) Bedre klageforhold... 4 2) Større ansvarlighed på de finansielle markeder... 6 3) Et gennemsigtigt

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Håndværkerfradraget virker

Håndværkerfradraget virker 2. Nr. årgang 4 5. årgang Nr. 1 Januar Maj Januar / juni 2010 2010 2014 2 Foto Ricky John Molloy TEMA BOLIGJOB-ORDNINGEN Håndværkerfradraget virker BoligJob-ordningen er den gulerod, der får danskerne

Læs mere

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden.

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1 (Fremsættelse 26.03.2010). 89. møde Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00 Kl. 10:00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 10: Indenrigs- og sundhedsministerens regionalpolitiske

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk

Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune Juni 2014 www.skive.dk Indhold Indledning... 3 Samfundsmæssige tendenser omkring bosætning... 3 Udfordringer i Skive Kommune... 4 Et solidt afsæt for øget bosætning...

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 11-05-2012 Efterfølgende forslag har i forskellige faser under udviklingen været præsenteret for / konfereret med bl.a. Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg, Dennis Christensen, FOA, Bente

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere