Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta"

Transkript

1 SYDINVEST Peberlyk Aabenraa Telefon Fax SYDINVEST Peberlyk Aabenraa Telefon Fax Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta

2 Tegningsprospekt SYDINVEST HØJRENTELANDE VALUTA Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Sydinvest erklærer herved at være ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Aabenraa den 23. februar Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sydinvest Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest HøjrenteLande Valuta fondskode DK Navn og adresse Investeringsforeningen Sydinvest Peberlyk Aabenraa Tlf Fax Foreningen er etableret den 21. september Nærværende prospekt offentliggøres den 25. april Registreringsnummer Investeringsforeningens CVR-nummer er Foreningen er registreret under FT.nr hos den kompetente tilsynsmyndighed: Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf Fax Hjemmeside: 3. Formål Foreningen, med hjemsted i Aabenraa Kommune, har til formål fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger investeringsordninger m.v., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører denne. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås en passende risikospredning og et tilfredsstillende afkast. 4. Sydinvest HøjrenteLande Valuta Afdelingen investerer fortrinsvis i kursstabile børsnoterede obligationer i lokal valuta fra internationale obligationsmarkeder, hvor det er muligt at opnå et merafkast i forhold til traditionelle obligationsmarkeder. Foruden investeringer på børser beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union, og på børser beliggende i stater, som Fællesskabet har indgået aftale med, kan afdelingen investere på børser, der er medlemmer af Federation International des Bourses de Valeurs eller, som er full member eller associate members af FESE. Endvidere kan afdelingen investere på regulerede markeder, der er optaget på EU-kommissionens liste. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i unoterede værdipapirer eller værdipapirer noteret på ikke godkendte markeder, ligesom likvide midler kan indgå i accessorisk omfang. Investeringsmål Målsætningen er gennem spredning på mange lande og obligationer i lokalvaluta at opnå et merafkast i forhold til traditionelle obligationsmarkeder. Der kan investeres i obligationer noteret på godkendte markeder jf. ovenfor med undtagelse af obligationer udstedt i danske kroner med de nedenstående begrænsninger. Obligationstype Maksimal andel Stats-/statsgaranterede 1) obligationer 100% Virksomhedsobligationer 10% 1) Herunder bankudstedelser, hvor den primære underliggende risiko er relateret til statsobligationer, såfremt bankudstederens rating hos Standard & Poors er mindst AA. Der investeres i internationale obligationer fra Emerging Markets. Emerging Markets omfatter ifølge Verdensbankens definition lande, hvis BNP pr. indbygger er mindre end ca. USD Endvidere omfatter Emerging Markets lande i Latinamerika, Afrika, Mellemøsten, Østeuropa eller Asien, som er kendetegnet ved mindre veludviklede økonomier, der kan kategoriseres i gruppen LDC (Less Developed Countries) og enkelte økonomier i gruppen af nye industrialiserede lande såkaldte NIC/E (Newly Industrialised Countries/Economies). Der kan endvidere i begrænset omfang investeres i obligationer udstedt af stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union eller EØS. Benchmark Det tilstræbes at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark. Benchmark for afdelingen er det nyoprettede JPMorgan GBI-EM+ omregnet til danske kroner. Afdelingen kan anvende finansielle instrumenter herunder futures og optioner eller indgå terminsforretninger i den løbende formuepleje. Finansielle instrumenter anvendes primært til at nedbringe afdelingens risiko på indgåede positioner. Endvidere kan finansielle instrumenter anvendes til at øge afdelingens risikoeksponering indenfor rammerne af Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og innovationsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Anvendelsen af finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens risikoprofil. Risikofaktorer Investor skal være opmærksom på, at de omtalte forventninger ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Endvidere skal investor være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i afdelingen kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Investor skal bl.a. være opmærksom på nedenstående risikofaktorer: Udsving på Emerging Markets: Obligations- og valutamarkederne varierer på grund af generelle økonomiske, politiske, reguleringsmæssige og markedsmæssige forhold. Afdelingens midler placeres primært i obligationer og valutaer fra Emerging Markets. Der er tale om investeringer med en høj risikoprofil, og man kan forvente store udsving i afdelingens formue. Eksponering til udlandet: Internationale obligationsmarkeder kan være mere usikre end traditionelle obligationsmarkeder på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion som følge af selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Desuden giver investeringer i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til euro. Ovenstående omtale af risikofaktorer er ikke udtømmende, idet andre faktorer ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af kursen på obligationerne. Desuden kan markederne reagere forskelligt på disse forhold. Foranstaltninger foretaget for at fastholde risikoprofil Afdelingens varighed må maksimalt udgøre 2 år. Varigheden på enkeltpapirer må maksimalt være 3 år, dog kan indtil 10% af formuen investeres i obligationer med varighed over 3 år. Den gennemsnitlige rating i porteføljen skal altid være B- (Standard & Poors) eller højere. Den kvalitative kreditvurdering af den enkelte udsteder i samarbejde med udenlandske investeringshuse og uafhængige analysebureauer kombineret med god spredning geografisk på regioner, lande og udstedere tillægges dog større betydning end ratingen. Der må ikke investeres mere end 20% af formuen i en enkelt valuta. Den typiske investor Den typiske investor i afdelingen ønsker et højt afkast i danske kroner. Investor forventes at være bekendt med, at de ovennævnte faktorer jf. afsnittet risikofaktorer i perioder kan medføre markante kursudsving i afdelingen. 5. Tegningsperiode Andele i Sydinvest HøjrenteLande Valuta udbydes i perioden fra 25. april til 12. maj 2005 begge dage inklusive. Alle tegningsordrer, der er tegningsstedet i hænde senest den 12. maj 2005, kl , vil blive opfyldt til tegningskursen. 6. Tegningskurs Tegningskursen beregnes som afdelingens indre værdi med tillæg af de med emissionen forbundne omkostninger. Den indre værdi beregnes som afdelingens formue divideret med den nominelle værdi af samtlige andele. De med emissionen forbundne omkostninger skønnes at udgøre 2,50 kr. pr. andel. I tegningsperioden er prisen 100 kr. pr. andel med tillæg af de med emissionen forbundne omkostninger, i alt 102,50 kr. De med emissionen forbundne omkostninger er sammensat som følger: Vederlag til finansielle formidlere herunder tegningsprovision til formidlere, der er indgået en samarbejdsaftale med 2) max. 1,0%, kurtage og øvrige handelsomkostninger ved køb af værdipapirer 0,5%, garantiprovision og markedsføringsomkostninger herunder øvrige omkostninger i forbindelse med emissionen op til 1,0%. 7. Tegningens størrelse Der udbydes minimum stk. foreningsandele. Sydbank A/S har stillet en ubetinget garanti for tegning heraf. Der er ikke noget maksimum for emissionens størrelse. Pr. 31. december 2004 udgjorde foreningens samlede formue mio. kr. 8. Tegningssted Sydbank A/S Peberlyk Aabenraa Tlf Fax Samtlige bankens afdelinger kan ekspedere ordrer. Køb af andele kan endvidere ske gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. 9. Betaling for tegning og opbevaring Når den indledende tegningsperiode er slut, udsendes nota til tegnerne med angivelse af det tegnede beløb. Betaling skal ske den19. maj 2005, hvorefter andelene vil blive registreret på medlemmets VP-konto. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot hos depotselskabet eller andre danske pengeinstitutter. Ved ind- og udgang af andele betales dog kutymemæssige VP-gebyrer. 10. Investeringsforeningsandelenes størrelse Afdelingen er bevisudstedende, og andelene sælges i stykker a nominelt 100 kr. 11. Notering på navn Andelene udstedes lydende på ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger. Foreningen fører sin egen aktiebog. 12. Udbyttebetaling Afdelingen er udbytteudloddende og derfor ikke skattepligtig, jf. selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 5a. Afdelinger udbetaler udbytte en gang årligt. Udlodningen opfylder de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Ved udbetaling af udbytte vil der, med mindre der er tale om pensionsmidler, som beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven, forlods blive fratrukket udbytteskat. Udbytteskatten for aktieafdelinger udgør p.t. 28%. 13. Andele uden ret til udbytte Ifølge foreningens vedtægter kan bestyrelsen ud over ordinære andele inkl. ret til udbytte også udstede andele uden ret til udbytte i perioden fra januar og indtil foreningens ordinære generalforsamling. Ved fastsættelse af emissions- og indløsningsprisen for investeringsbeviser uden ret til udbytte korrigeres for det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår jf. særskilt tegningsprospekt. 14. Indløsning Intet medlem af investeringsforeningen er pligtigt til at lade sine andele indløse, med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om afdelingens opløsning. Investeringsforeningen er forpligtet til at indløse medlemmernes andele på forlangende. Tilbagesalg eller indløsning af andele kan til enhver tid ske gennem depotselskabet og dettes filialer mod sædvanlige handelsomkostninger. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltpris metoden. Indløsningspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissionsog indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger og specialforeninger samt fåmandsforeninger 2 til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet, jf. 10, med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen inden kutymemæssig kursnedrunding i henhold til de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinjer for kursangivelse. Hvis et medlem ønsker at sælge andele i én afdeling for at købe andele i en anden afdeling, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af andele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Der gælder ingen indskrænkninger i medlemmernes ret til videresalg af andele. 15. Emissions- og indløsningskurser Efter tegningsperiodens udløb beregnes andelenes emissions- og indløsningskurser efter dobbeltprismetoden jf. ovenstående afsnit om indløsning. Sydinvest Administration A/S oplyser aktuelle emissions- og indløsningspriser. De aktuelle priser oplyses endvidere på 16. Beskatning hos medlemmerne Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af udbytte efter reglerne i personskatteloven/selskabsskatteloven, mens beskatningen af gevinst eller tab ved afståelse af andele i afdelingerne sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven. Opmærksomheden henledes på, at anbringelse af midler henhørende under virksomhedsskatteordningen i foreningsandele betragtes som hævning af et tilsvarende beløb fra ordningen. Det betyder, at andele i foreningens afdelinger ikke kan købes for virksomhedsmidler. Beskatningsreglerne tager sigte på at beskatte investeringsafkast opnået gennem foreningen efter tilsvarende principper, som gælder ved direkte investering i værdipapirer. Generel information om reglerne kan indhentes hos foreningen, mens der for mere deltaljeret information henvises til investors egne rådgivere. Udbyttet specificeres af foreningen i de relevante indkomstkategorier. Lovpligtig indberetning til skattemyndighederne af udbetalt udbytte m.v. sker gennem det pengeinstitut, hvor foreningsandelene er deponeret. 17. Rettigheder Ingen andele har særlige rettigheder. 18. Omsættelighed og negotiabilitet Andelene er omsætningspapirer og derfor frit omsættelige. 19. Stemmeret Hvert medlem, som mindst 4 uger forud for generalforsamlingen har andele noteret på navn i foreningens bøger, har 1 stemme for hver andel på 100 kr. Ingen ejer af andele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemme for mere end 1% af de til enhver tid cirkulerende andele i den afdeling, afstemningen vedrører, eller ved afstemning om fællesanliggender 1% af de samlede cirkulerende andele. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. 20. Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer og om foreningens eller afdelingens opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den nævnte del af foreningens samlede formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med to tredjedele af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned og med mindst 3 ugers varsel en ny generalforsamling, på hvilken forslag kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret. 21. Administration Hver afdeling afholder sine egne omkostninger. Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed fordeles periodisk mellem afdelingerne i forhold til den enkelte afdelings formue. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Ved fællesomkostninger forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger. Vederlag til bestyrelse, direktion og tilsyn er eksempler på fællesomkostninger under administration af Sydinvest Administration A/S. Administrationsselskabet modtager intet vederlag, men opkræver alene beløb til dækning af fællesomkostninger, som skal fordeles mellem foreningens afdelinger. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2% af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret. Såfremt én afdeling investerer en andel af formuen i afdelinger under samme ledelse eller administrationsselskab, skal der gøres fradrag i administrationsomkostningerne med den andel. Bestyrelsesmedlemmernes honorar godkendes af generalforsamlingen. Gebyr til depotselskabet fastsættes periodisk i henhold til aftale. Vederlag til Finanstilsynet sker efter regning. For regnskabsåret 2004 er vederlag til bestyrelse og Finanstilsynet opgjort til 294,6 tkr. og 175,9 tkr. 22. Vedtægter Foreningens vedtægter og tegningsprospekter udleveres gratis fra foreningens kontor og Sydbanks afdelinger. Foreningens vedtægter er en integreret del af nærværende prospekt. 23. Regnskab Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og i øvrigt i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. De kvartalsvise medlemsinformationer, den halvårlige formueopgørelse og den reviderede årsrapport udleveres gratis fra foreningens kontor og Sydbanks afdelinger. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 2) Provision til øvrige formidlere efter individuel aftale.

3 24. Depotselskab Sydbank A/S Central Depot Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Foreningen har indgået aftale med Sydbank om, at banken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger. Dette sker i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger investeringsordninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser. Banken påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på seks måneder til en måneds udløb. Som honorar for ydelserne betaler afdelingen et depotgebyr på 0,05% p.a. Depotgebyret beregnes af afdelingens gennemsnitlige formue. Foreningen har endvidere indgået aftale med Sydbank om, at banken til enhver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af andele i foreningens afdelinger samt opbevarer andelene, når ejerne ønsker det. Banken fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salget af foreningens andele, og foreningen kan sideløbende med banken iværksætte egen markedsføring af andele. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på tre måneder til ultimo et kvartal. Som honorar for ydelserne betaler afdelingen en provision på 0,45% p.a. Provisionen beregnes af afdelingens gennemsnitlige formue. 25. Rådgiver Sydbank A/S Markets Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Foreningen har indgået aftale med Sydbank om investeringsrådgivning. Dette indebærer, at banken udarbejder makroøkonomiske analyser og investeringsforslag, der anvendes som input, når Sydinvest Administrations investeringsafdeling udarbejder investeringsstrategien og efterfølgende fører den ud i livet. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på tre måneder til ultimo et kvartal. Som honorar for ydelserne betaler afdelingen en provision på 0,35% p.a. Provisionen beregnes af afdelingens gennemsnitlige formue. 26. Bestyrelse Direktør Erik Skifter Andersen (formand) Aabenraa Automobilhandel A/S Langrode 25, 6200 Aabenraa Advokat Leif V. Arnesen (næstformand) Advokatgården Torvet 4, 4180 Sorø Direktør Kaj Arnoldsen AN-Gruppen ApS Anne Lystparken 31 D, 8381 Tilst 29. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab H. C. Andersens Boulevard København V v/statsautoriserede revisorer Anders O. Gjelstrup og Jens-Erik Kollin Nielsen Sønderjyllands Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nørreport 3, 6200 Aabenraa v/statsaut. revisor Hans Jørn Krogh Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Sydinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Sønderjylland. Foreningen har hjemsted i Aabenraa Kommune. Formål 2 Foreningen har til formål fra offentligheden, jf. 6, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i overensstemmelse med kapitel 13 i lov om investeringsforeninger investeringsordninger m.v., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne jf. 12. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås en passende risikospredning og et tilfredsstillende afkast. Medlemmer 3 Medlemmer af foreningen er enhver, der ejer en eller flere af foreningens andele. Hæftelse 4 Medlemmerne hæfter alene med det for deres andel indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Foreningens afdelinger hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser, hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for fælles omkostninger. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle administrationsselskab/investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Opdeling i afdelinger 6 Foreningen er opdelt i følgende bevisudstedende afdelinger, som kan investere midlerne på markeder, der opfylder Finanstilsynets retningslinjer herom jf. bilag 1: 1. Udloddende obligationsafdelinger, som investerer i fordringer i fremmed valuta som behandlet i aktieavancebeskatningslovens 2 d, stk. 4, og som foretager udlodning efter vedtægternes 24, stk. 1. International obligationer fra de udenlandske obligationsmarkeder. HøjrenteLande Valuta Afdelingen investerer fortrinsvis i kursstabile børsnoterede obligationer i lokal valuta fra internationale obligationsmarkeder, hvor det er muligt at opnå et merafkast i forhold til traditionelle obligationsmarkeder. 2. Udloddende obligationsafdelinger, som investerer i fordringer i fremmed valuta som behandlet i aktieavancebeskatningslovens 2 d, stk. 4, og som foretager udlodning efter vedtægternes 24, stk. 2. HøjrenteLande statsobligationer fra internationale obligationsmarkeder, hvor det er muligt at opnå en merrente i forhold til den danske obligationsrente. Virksomhedsobligationer virksomhedsobligationer fra de udenlandske obligationsmarkeder og i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer fra de amerikanske markeder. Da de ikke-børsnotede amerikanske virksomhedsobligationer er af vidt forskellig kvalitet, investerer afdelingen kun i obligationer med: en cirkulerende mængde på mindst 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. en kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet er højere end CC hos Standard & Poors henholdsvis Ca hos Moody's. mindst to af de internationalt førende børsmæglere som daglige prisstillere. Hensigten er at opnå en merrente i forhold til den danske obligationsrente. Udenlandske statsobligationer vil i perioder kunne udgøre en del af porteføljen. Dannebrog Pension Afdelingen investerer fortrinsvis i danske obligationer noteret på det danske obligationsmarked. Det er afdelingens målsætning at maksimere afkastet før skat. Afdelingens binavn er Dannebrog Erhverv. Dannebrog Privat Afdelingen investerer fortrinsvis i danske obligationer noteret på det danske obligationsmarked. Det er afdelingens målsætning at maksimere afkastet efter skat. Danrente Afdelingen investerer fortrinsvis i kursstabile danske obligationer noteret på det danske obligationsmarked. Fonde Afdelingen investerer fortrinsvis i danske obligationer noteret på det danske obligationsmarked. Der er mulighed for at investere i obligationer noteret på en fondsbørs i et EU/EØS-land, men obligationerne skal være udstedt i danske kroner. Afdelingen tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Afdelingen henvender sig primært til fonde, foreninger og legater. 4. Udloddende rene aktieafdelinger, som overholder begrænsningerne i aktieavancebeskatningslovens 2 d, stk. 1, og som foretager udlodning efter vedtægternes 24, stk. 1. Verden aktier fra de danske og udenlandske aktiemarkeder. MegaTrends Afdelingen investerer i børsnoterede aktier fra de danske og udenlandske aktiemarkeder. Det sker i selskaber med en stærk global markedsposition inden for brancher, der har økonomiske fordele af globale MegaTrends. Danmark Afdelingen investerer fortrinsvis i danske aktier noteret på det danske aktiemarked. Europa Afdelingen investerer fortrinsvis i europæiske aktier noteret på de europæiske aktiemarkeder. Euroland Afdelingen investerer fortrinsvis i europæiske aktier noteret på aktiemarkeder i eurolandene. Afdelingen investerer fortrinsvis i store selskaber, der ventes at opnå økonomiske fordele ved de strukturændringer, som den fælles valuta fremmer. Advokat Hans Lindum Møller Advokatfirmaet Kjems Palæet, Ahlefeldvej 5, 6300 Gråsten Direktør Niels Peter Therkelsen H.P. Therkelsen A/S Eksportvej 1, 6330 Padborg 27. Administrationsselskab Sydinvest Administration A/S Peberlyk 4, 6200 Aabenraa 28. Administrationsselskabets direktion Direktør Eskild Bak Kristensen Anbringelse af foreningens midler 5 Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger investeringsordninger m.v. Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. HøjrenteLande Mix obligationer fra de udenlandske obligationsmarkeder. Investeringerne foretages primært i obligationer udstedt eller garanteret af stater med lav kreditværdighed og dermed et højt renteniveau og sekundært i obligationer udstedt af stater i Den Europæiske Union eller EØS. 3. Andre udloddende obligationsafdelinger, som investerer i fordringer i danske kroner som behandlet i aktieavancebeskatningslovens 2 d, stk. 3, og som foretager udlodning efter vedtægternes 24, stk. 1. Latinamerika aktier fra de latinamerikanske aktiemarkeder. Fjernøsten aktier fra de fjernøstlige aktiemarkeder. IT Afdelingen investerer i aktier inden for telekommunikation og informationsteknologi, som er noteret på de internationale aktiemarkeder. e-business Afdelingen investerer i aktier noteret på de

4 internationale aktiemarkeder, som er udstedt af selskaber, som enten har e-handel som hovedaktivitet, understøtter etableringen af elektroniske markedspladser eller medvirker til udviklingen af infrastrukturen på internettet. BRIK Afdelingen investerer fortrinsvis i selskaber, som er hjemmehørende i Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Selskaber i Hong Kong, som har deres hovedaktiviteter i Kina, anses for at være kinesiske. Der kan investeres på markeder, som er medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities Exchanges eller er beliggende i Den Europæiske Union. Endvidere kan afdelingen investere indtil 10% af formuen i selskaber noteret på markeder, som ikke er medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities Exchanges eller beliggende i Den Europæiske Union. Afdelinger, som nævnt i stk. 1, kan uanset deres investeringsområde investere i aktier udstedt af Sydinvest Administration A/S. Afdelinger, som nævnt i stk. 1, kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A land. Afdelinger, som nævnt i stk. 1, nr. 1, 2 og 3, kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket og udækket basis jf. Finanstilsynets bekendtgørelse herom. Afdelinger, som nævnt i stk. 1, nr. 4, kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis jf. Finanstilsynets bekendtgørelse herom. Under henvisning til lov om investeringsforeninger investeringsordninger m.v. 94, stk. 1 kan afdelinger, der foretager investeringer i danske og/eller udenlandske obligationer, ud over begrænsningerne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 93, stk. 1, nr. 3 foretage investeringer i finansielle instrumenter udstedt eller garanteret af de nævnte stater og institutioner af offentlig karakter. Afdelinger, der foretager investeringer i danske obligationer jf. 6, stk. 1, nr. 3, kan højst investere 50% af deres midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelinger, som nævnt i stk. 1, nr. 4, kan investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. lov om investeringsforeninger investeringsordninger m.v. 90, stk. 1 og 2. Følgende afdelinger kan dog alene investere indtil 10% af formuen i andel i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 90, stk. 1 og 2: Danmark, Latinamerika, Fjernøsten, IT, e-business og BRIK. Stk. 9. Bestyrelsen er bemyndiget til at ajourføre vedtægternes bilag 1, hvis bestyrelsen vurderer, at markeder og børser lever op til Finanstilsynets retningslinjer og under hensyntagen til den enkelte afdelings investeringspolitik. Stk. 10. Bestyrelsen er bemyndiget til at oprette yderligere afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne forbindelse er nødvendige eller måtte blive foreskrevet af Finanstilsynet som betingelse for stadfæstelse. Stk. 11. De respektive afdelingers midler administreres og regnskabsføres særskilt, og de til hver af afdelingerne hørende værdipapirer og kontante midler henholdsvis deponeres og indsættes på konto for de respektive afdelinger. Stk. 12. Bestyrelsen kan beslutte, at der i perioden fra januar og indtil den ordinære generalforsamling udstedes andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår jf. 9 og 11 i udloddende afdelinger jf. 6, stk. 1. Låneoptagelse 7 Foreningen må ikke optage lån. Med tilladelse fra Finanstilsynet kan foreningen dog optage kortfristede lån op til 10% af foreningens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder. optage lån på indtil 10% af formuen til erhvervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af foreningens virksomhed. De samlede lån må højst udgøre 15% af foreningens formue. Udlån og garantiforpligtelser m.v. 8 Foreningen må ikke yde lån eller stille garanti. Foreningen må dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5% af formuen i den pågældende afdeling. Andele 9 Udstedelse af andele skal ske gennem Værdipapircentralen. Andele registreret i en værdipapircentral udstedes gennem denne i stykstørrelse på 100 kr. eller multipla heraf. Afdelingen afholder samtlige omkostninger ved registrering i en værdipapircentral. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for den nominelle værdi af andelene, som indehaveren ejer. Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på et medlems begæring over for det kontoførende institut eller et af foreningens anført noteringssted noteres på navn i foreningens bøger. Andelene er frit omsættelige og negotiable. Ingen andele har særlige rettigheder. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse, med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om afdelingens opløsning. Stk. 9 I udloddende afdelinger jf. 6, stk. 1 kan der ud over de ordinære andele inkl. ret til udbytte også udstedes investeringsandele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår i perioden fra januar og indtil den ordinære generalforsamling. Udstedelsen foregår i henhold til 6 stk. 12. Værdiansættelse 10 Finansielle instrumenter, der er optaget til notering på et reguleret marked, skal værdiansættes til den officielle noterede kurs, jf. regnskabsbekendtgørelsen for investeringsforeninger og specialforeninger/bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger. Fremmed valuta skal værdiansættes til de senest noterede kurser/gmt 1600 kurser jf. regnskabsbekendtgørelsen for investeringsforeninger og specialforeninger/bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger. Andre aktiver, herunder værdipapirer, der ikke er omfattet af stk. 1, skal værdiansættes til skønnet markedsværdi. Emissionspris for andele 11 Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionsprisen sker efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at standse eventuelle løbende emissioner. Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om emission af fondsandele. Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Emissionspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissionsog indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger og specialforeninger samt fåmandsforeninger 2 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet, jf. 10, med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering og provision til formidlere af emissionen. I udloddende afdelinger, der udelukkende investerer i danske og/eller udenlandske obligationer jf. 6, stk. 1, nr. 1, og nr. 3, fastsættes emissionsprisen på eventuelle investeringsandele uden ret til udbytte, dog ved anvendelse af dobbeltpris metoden efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen. I udloddende afdelinger, der udelukkende investerer i udenlandske obligationer eller danske og/eller udenlandske aktier jf. 6 stk. 1, nr. 2 og nr. 4. fastsættes emissionsprisen på eventuelle investeringsandele uden ret til udbytte dog ved anvendelse af dobbeltpris metoden efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Indløsning af andele 12 På et medlems forlangende skal foreningen indløse vedkommendes andel i foreningen. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltpris metoden. Indløsningspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissionsog indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger og specialforeninger samt fåmandsforeninger 2 til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet, jf. 10, med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen. Såfremt andele udstedt uden ret til udbytte jf. 6, stk. 12 og 11, stk. 3 indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Der fratrækkes et beløb til dækning af udgifter ved salg af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved indløsningen. Såfremt andele udstedt uden ret til udbytte jf. 6, stk. 12 og 11, stk. 4 indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte samt afkast heraf ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Der fratrækkes et beløb til dækning af udgifter ved salg af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved indløsningen. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andele nødvendige aktiver. Foreningen skal straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele. Foreningen skal straks underrette Finanstilsynet, hvis foreningens/afdelingens formue på grund af indløsning vil komme under 10 mio. kr. Generalforsamling 13 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i Aabenraa. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår udløber. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst en femtedel af det samlede pålydende af andele i en forening/afdeling, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller revisor har anmodet derom. Generalforsamling indkaldes, og dagsorden bekendtgøres med et varsel på mindst 8 dage og højst 4 uger i dagspressen og på foreningens hjemmeside efter bestyrelsens beslutning. I indkaldelsen skal det angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der skal behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionsberetning skal senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 15. januar samme år. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. Stk. 9. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Dagsorden for ordinær generalforsamling 14 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelle forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen valg af medlemmer til bestyrelsen valg af revisor eventuelt Stemmeret m.v. 15 Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har afhentet eller fået tilsendt adgangskort efter forevisning af dokumentation for sine andele. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue og afdelingens opløsning, fusion og spaltning samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Hvert medlem har 1 stemme for hver kr. 100 pålydende andel. Ethvert medlem har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i 16 nævnte tilfælde. Ingen ejer af andele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemmer for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele for den afdeling, afstemningen vedrører, eller ved afstemning om fællesanliggender 1% af det samlede pålydende af de i alle afdelinger cirkulerende andele. Stemmeret kan ikke udøves for de andele, en afdeling af foreningen ejer i andre afdelinger i foreningen. Stk. 9. Pressen har adgang til generalforsamlingen. Brug af elektroniske hjælpemidler kan nægtes, såfremt bestyrelsen skønner, at det vil forstyrre mødets afvikling. Der må ikke foretages båndog filmoptagelser på generalforsamlingen. Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning 16 Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer og om foreningens eller afdelingens opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den nævnte del af foreningens samlede formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med to tredjedele af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned og med mindst 3 ugers varsel en ny generalforsamling, på hvilken forslag kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling.

5 Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de vedtægtsændringer, som er nødvendiggjort som følge af ændret lovgivning, eller som pålægges af Finanstilsynet. Valg af bestyrelse 17 Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen består af mindst 3 medlemmer og højst 10 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog således at mindst 2 medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 65 år. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelse 18 Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med loven og foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinjer for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. Retningslinjerne skal indsendes til Finanstilsynet, der ligeledes skal orienteres skriftligt om ændringer heri. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til en fondsbørs eller et andet reguleret marked om optagelse til notering eller afnotering af andele i en eller flere af foreningens afdelinger. Beslutningen skal angives i foreningens eller afdelingens fuldstændige og forenklede tegningsprospekt. Medlemmer af ledelsen af en forening, af dens depotselskab og eventuelle administrationsselskab/investeringsforvaltningsselskab må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykke skal gives i hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmedlemmernes honorar godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal for personer, der er ansat af bestyrelsen og ansatte, for hvilke der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og foreningens interesser, og som således er omfattet af spekulationsforbuddet i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 34 udarbejde retningslinjer for årlig indberetning af finansielle transaktioner. Bestyrelsen skal påse, at tilsvarende regler er fastsat for ansatte i foreningens eventuelle administrationsselskab/ investeringsforvaltningsselskab. Bestyrelsen skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens fortsatte virksomhed, herunder om foreningens/afdelingens formue vil komme under 10 mio. kr. Administration 19 Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør, der skal udføre sit hverv i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger. Bestyrelsen er dog beføjet til i stedet at overlade den daglige ledelse til et af Finanstilsynet godkendt administrationsselskab/investeringsforvaltningsselskab. Administrationsselskabet/investeringsforvaltningsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet. Administrationsselskabet/investeringsforvaltningsselskabet må ikke drive anden virksomhed end daglig ledelse af investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger. Personer, der er ansat af bestyrelsen, og ansatte, for hvilke der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og foreningens interesser, må ikke for egen regning eller gennem selskaber, de kontrollerer, udføre eller deltage i spekulationsforretninger omfattet af lov om investeringsforeninger investeringsordninger m.v. 34. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse på administrationsselskabet/investeringsforvaltningsselskabet. Tegningsregler 20 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller et medlem af bestyrelsen sammen med foreningens direktør/direktøren for foreningens administrationsselskab/investeringsforvaltningsselskab. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens finansielle instrumenter. Administrationsomkostninger 21 Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger. Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed fordeles periodisk mellem afdelingerne i forhold til den enkelte afdelings formue. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Ved fællesomkostningerne forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger, herunder bl.a. honorar til bestyrelse og direktion eller administrationsselskab/investeringsforvaltningsselskab. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2% af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret. Depotselskab 22 Depotselskab for foreningen er Sydbank A/S. Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer. Regnskab, revision og overskud 23 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktionen eller direktionen i administrationsselskabet/investeringsforvaltningsselskabet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af balance, resultatopgørelse og noter for hver afdeling. Endvidere udarbejdes en årsberetning. Der udarbejdes endvidere halvårlige formueopgørelser for hver afdeling. Årsrapporten revideres af mindst en statsautoriseret revisor. Revisor vælges af generalforsamlingen. Den reviderede årsrapport og den seneste halvårsopgørelse udleveres på begæring ved henvendelse til foreningens kontor eller ved henvendelse til samarbejdende pengeinstitutter. Årsrapporten, revisionsprotokollatet og formueopgørelsen indsendes til Finanstilsynet i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Udbyttebetaling 24 I udloddende afdelinger foretages en udlodning, der opfylder de i ligningsloven 16 C anførte krav til minimumsudlodningen. Udlodningen foretages på baggrund af de i regnskabet indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger. I udloddende afdelinger, som nævnt i vedtægternes 6, stk. 1, nr. 2, foretages udlodninger normalt i henhold til 24, stk. 1. Dog foretages der i de år, hvor der ikke er opnået udlodningspligtige kursgevinster, en udlodning, som består af renteindtægter fratrukket administrationsomkostninger. Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Provenu ved formuerealisationer, som ikke er omfattet af ligningslovens 16 C, tillægges den pågældende afdelings formue, med mindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse. Udlodningen i afdelinger, der er registreret i Værdipapircentralen, betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Retten til udbytte i en udloddende afdeling forældes, når udbyttet ikke er hævet senest 5 år efter, at det forfaldt til udbetaling, og udbyttet tilfalder herefter afdelingen. Aabenraa, den 23. februar Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sydinvest Erik Skifter Andersen, formand Leif V. Arnesen, næstformand Kaj Arnoldsen Hans Lindum Møller Niels Peter Therkelsen Bilag 1, til vedtægternes 6, stk. 1 A. Regler for alle afdelinger Under henvisning til lov om investeringsforeninger investeringsordninger m.v. 3, nr. 13 og 14 og med de begrænsninger, der følger af de enkelte afdelingers investeringspolitik, kan afdelingerne investere deres midler på følgende markeder: Markeder beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union. Markeder beliggende i stater, som Fællesskabet har indgået aftale med. Markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges. Markeder, der er full members eller associate members af FESE. Regulerede markeder, der er optaget på EU-kommissionens liste. B. Regler for enkelte afdelinger Virksomhedsobligationer Foruden investeringer på markeder nævnt under pkt. A kan afdelingen investere på følgende markeder: Det amerikanske marked for ikke børsnoterede virksomhedsobligationer, det såkaldte High Yield Bonds eller OTC-Fixed Income. Markedet er reguleret af The National Association of Securities Dealers, Inc. og indirekte af SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) via godkendelse af mæglerne og registrering af udstedelserne. Det amerikanske marked for ikke-børsnoterede Rule 144A-udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for et år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet.

6 Tegningsordre Sydinvest HøjrenteLande Valuta fondskode DK Med denne tegningsordre bestiller jeg investeringsbeviser i Sydinvest HøjrenteLande Valuta. Tegningsperioden er 25. april til 12. maj Tegningskursen er 102,50 pr. stk. Jeg vil gerne købe stk. investeringsbeviser i Sydinvest HøjrenteLande Valuta, fondskode DK til kurs 102,50 pr. stk. Beløbet trækkes på min konto den 19. maj Jeg har sammen med denne tegningsordre modtaget afdelingens tegningsprospekt og foreningens vedtægter. Betaling Beløbet trækkes på konto Pengeinstitut: Reg.nr.: Kontonr.: Depot Beviserne skal indlægges i depot Pengeinstitut: Reg.nr.: Depotnr.: Navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By: Dato og sted Underskrift Aflevér denne tegningsordre i dit pengeinstitut SYDINVEST Peberlyk Aabenraa Telefon Fax

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Fælles ordinær generalforsamling afholdes mandag den 14. marts 2011 kl. 17.30 i Jysk Musik

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST Navn og hjemsted 1 1.1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 2.1.

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest obligationspleje. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 9. maj 2012 for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Hedgeforeningens navn er Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2. Hedgeforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 12. april 2011 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Dagsordenen var følgende: 1.

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST SCANDI

TEGNINGSPROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST SCANDI TEGNINGSPROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST SCANDI Maj 2007 TEGNINGSPROSPEKT Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling SCANDI ISIN DK0060089332. 1. Navn og

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar 2014 kl. 9:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LD INVEST

VEDTÆGTER FOR LD INVEST VEDTÆGTER FOR LD INVEST Investeringsforeningen LD Invest Investeringsforeningen LD Invest FT nr. 11.158 CVR-nr. 28 70 59 21 Vedtægter august 2008 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Til dirigent havde bestyrelsen, jf. vedtægternes 14, stk. 1, valgt cand.jur. Peter Søeby, der konstaterede,

Til dirigent havde bestyrelsen, jf. vedtægternes 14, stk. 1, valgt cand.jur. Peter Søeby, der konstaterede, Den 25. maj 2009 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere