BETJENINGSVEJLEDNING FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FOR"

Transkript

1 FOR CO 2 KØLE- / FROSTANLÆG En grad bedre

2 KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 2 af 25

3 Indhold: 1. Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger side 4 2. Lovbestemmelser side 7 3. Anlægs- & Funktionsbeskrivelse side 9 4. Opstilling og opstart 4.1. Opstilling af anlægget side Opstart af anlægget side Drifts- & Vedligeholdelsesinstruktioner 5.1. Driftsinstruktioner side Vedligeholdelsesinstruktioner side Fejlfinding side Demontering og bortskaffelse af anlægget side Kølediagrammer/tegninger side 21 (oftest i særskilt mappe) 9. El-diagrammer side 22 (oftest i særskilt mappe) 10. Noter side 23 Opstår der driftsforstyrrelser på anlægget må dette alene afhjælpes af instrueret personer. Opstilling, opstart, årligt service & vedligehold, de-montering, samt alle indgreb på systemet må alene udføres af kvalificerede personer, fra et anerkendt kølefirma. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf PB ver. 8 / 2012 Copyright Knudsen Køling A/S KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 3 af 25

4 1. Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Advarsler Kølemediet Kølemediet i anlægget R744 er Kuldioxid, også kaldet CO 2. CO 2 er ikke direkte giftigt, men skal omgås med omtanke. FARE: Iltmangel CO 2 er lugtfrit og farveløst, og kan derfor ikke fornemmes i tilfælde af lækage. Inhalering af større mængder kan medføre bevidstløshed og kultveilteforgiftning. Kølemediet er tungere end luft, både i væske og damp form, og vil derfor koncentrerer sig i lavtliggende områder. I uventileret rum kan det fortrænge ilten hvilket er forbundet med livsfare! Eksplosion Rensning og spuling med damp eller varmt vand af alle komponenter, såsom kompressorer, køleflader, vekslere, kondensatorer, rør slanger o. lign. kan medføre voldsomme eksplosioner, og derfor er forbundet med livsfare! Elektrisk stød Ved anlægget er monteret el tavler og komponenter, som ved åbning af lågerne kan give mulighed for berøring af spændingsførende dele. Det kan derfor være nødvendigt at afbryde spændingsforsyningen ved arbejde på anlægget. Forbrænding / forfrysning Kontakt med CO 2 i væskeform kan give meget kraftig nedkøling og medføre forbrænding. Sker dette skal frosne områder skylles med lungen vand, forsøg IKKE at fjerne tøj, der klæber fast til huden. Forholdsregler i tilfælde af utilsigtet CO₂ udsivning CO₂ udslip Hvis CO₂ gas lækker, vil en hvid tåge sprede sig langs gulvet. Høje koncentrationer medfører kultveilteforgiftning. Flydende CO₂ fordamper / nedkøler hurtigt og kan bliver til tøris. Frostskader kan forekomme. I tilfælde af CO₂ udslip Forlad rummet øjeblikkeligt, advar andre mennesker og sørg for tilstrækkelig ventilation. Adgang i det berørte område må kun ske med iltmaske af instrueret personer. Ved udendørs sørg da for at stå væk fra vindretningen. Afspær området. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 4 af 25

5 Arbejder med CO2 [Udpluk af sikkerhedsdatablad for R744] Passende teknisk kontrol: - Iltdetektorer bør anvendes når kvælende gasser kan udslippe. Overvej om der skal anvendes arbejdstilladelsessystem i forbindelse med f.eks. vedligeholdelsesarbejde. Trykbærende systemer bør regelmæssigt undersøges for lækager. Det skal sikres, at eksponeringen ligger under Arbejdstilsynets grænseværdier [8 timer < 5000 ppm]. Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Personlige værnemiddel: En risikovurdering skal gennemføres og dokumenteres i hvert arbejdsområde for at vurdere risici relateret til brugen af produktet og for at vælge personlige værnemidler, der matcher den relevante risiko. Følgende anbefalinger bør overvejes: - Læderhansker ved håndtering af trykflasker. - Brug sikkerhedsbriller ved fyldning og åbning af koblinger. Tre huskeregler! 1) Udfør ALDRIG arbejde du ikke er grundigt instrueret i eller kvalificeret til! åben ikke tavlelåger eller drej på ventiler o. lign. 2) Ved udslip forlad da STRAKS området!!! advar andre mennesker og sørg for tilstrækkelig ventilation 3) Medbring ALTID passende sikkerhedsudstyr ved arbejder med CO₂! der er installeret en kuldioxid alarm og ventilation i maskinrummet ved håndtering af CO2 anvendes altid sikkerhedsbriller og egnet sikkerhedshandsker Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 5 af 25

6 1.2 Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsautomatikken er opdelt i tre undergrupper: 1. En overtryksikring, som sikrer at trykket i kølekredsen ikke overstiger det maksimale tilladte tryk for systemet [PS]. Sikkerhedsventilerne skal i situationer der kan medfører at trykket i kølekredsen stiger over designtrykket åbne og derved øjeblikkeligt sænke trykket i kølekredsen. Sikkerhedsventilen sikre brud på komponenter og rørinstallation forsaget af for højt tryk. For systemer med R744 (CO 2 ) sidder der en sikkerhedsventil for hver sektion af kølekredsen der kan afspærres, således at der altid ville være en mulighed for at afblæse kølemediet til det fri. 2. En intern sikkerhedsautomatik, som kan henføres til CO2 kredsløbet og som ved fejl stopper anlægget. a) Overstrøms beskyttelse b) Elektromekanisk højtrykssikring c) Elektromekanisk Olie differenstryks sikring d) Elektromekanisk lavtrykssikring Den interne sikkerhedsautomatiks primære opgave er at overvåge og sikre kredsløbet og ved fejl stoppe kredsløbet, som følge af fejl. a) Overstrøms afbryder, maksimalafbryder For at beskytte kompressorens motor er kompressorernes krafttilførsel ført gennem en thermosikring, som kobler kompressoren ud ved for stort ampereforbrug. Ved fejl lyser rød lampe i aggregatets tavle. Overstrømsafbryderen skal genindkobles manuelt. b) Højtrykspressostat Højtrykspressostaten skal sikre kompressoren mod drift ved for høje tryk, som kan medføre overbelastning af kompressormotorerne. Højtrykspressostaten skal indstilles til at stoppe kompressorerne ved tryk på ca. 10 bar under højtrykssikkerhedsventilen. c) Olietrykspressostat Olietrykspressostaten skal sikre kompressoren mod drift med for lavt eller ingen olietryk. d) Lavtrykstransmitter Lavtrykstransmitteren sikrer kompressorerne mod drift ved for lave tryk og temperaturer. Sugegas kølede kompressorer får ved drift ved lave tryk dårlig køling af motoren, hvilket kan medføre havari på kompressoren. Lavtrykstransmitteren er indstillet til at stoppe kompressorerne ved for lavt tryk og slutte igen ved stigende tryk. Lavtrykstransmitteren genindkobler automatisk, når trykket når over den indstillede værdi. 3. En ekstern sikkerhedsautomatik, som sikrer kølestederne med termostat og ved fejl giver alarm til tavle. a) Temperaturalarmfunktion KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 6 af 25

7 2. Lovbestemmelser Efter afleveringen af anlægget, skal dette periodisk efterses og trykbeholdere inspiceres, alt iht. gældende lovbestemmelser. Vi anbefaler Ejer og Bruger, at blive bekendt med, og holde sig ajour med gældende lovbestemmelser. Trykbeholdere i kategori III og IV skal periodisk, besigtiges hver 4. år og efterses hvert 2. år af bemyndiget organ. Specielt henledes opmærksomheden til nedenstående passager i Arbejdetstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 omhandlende, Anvendelse af trykbærende udstyr. Anvendelse af trykbærende udstyr Udpluk af kapitel 9 - Anvendelse, instruktion og vedligeholdelse af trykbærende udstyr og enheder 22. Anvendelse af trykbærende udstyr og enheder skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Anvendelsen skal ske inden for bekendtgørelsens rammer og de begrænsninger, der evt. er fastsat i en konstruktionsgodkendelse eller i en verifikation. Stk. 2. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at trykbærende udstyr og enheder til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i arbejdsmiljølovgivningens regler. 23. Ved trykbærende udstyr og enheder skal der findes de nødvendige anvisninger for forsvarlig drift, pasning og vedligeholdelse samt de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af driftsforstyrrelser eller andre ekstraordinære situationer. Stk. 2. Betjeningspersonalet skal have den fornødne instruktion og øvelse i pasningen og foranstaltningerne, det skal træffe i tilfælde af driftsforstyrrelser eller andre ekstraordinære situationer. Instruktionerne skal foreligge skriftligt og let tilgængeligt for betjeningspersonalet. Stk. 3. Hvis anvendelsen af det trykbærende udstyr eller enheden frembyder en særlig fare for den, der beskæftiges herved eller andre personer, skal arbejdsgiveren sørge for, at det kun anvendes af personer, der er specielt udpeget hertil, og som har modtaget den hertil fornødne instruktion og oplæring. Stk. 4. Til arbejde, hvortil der kræves certifikat, må kun beskæftiges personer, der er i besiddelse af sådant eller har kvalifikationer, der svarer hertil. Udpluk af Bilag 7 - Køleanlæg og varmepumpeanlæg. 3. Maskinrum 3.1 Maskinrummet må ikke være placeret under terræn, når anlægget har mere end 250 kg kølemiddelfyldning. 3.2 Maskinrum skal være konstrueret og indrettet efter god teknisk praksis for at undgå mulige farlige situationer som følge af kølemidlets art, omfang m.v., herunder med hensyn til bl.a. brandsikkerhed, adgangsforhold, flugtmuligheder, ventilation, alarmering og automatiske stopanordninger. 3.3 Maskinrummet må ikke indeholde andre tekniske installationer end det for køleanlægget nødvendige driftsudstyr, og der må kun udføres arbejde, der er nødvendigt for driften af maskinrummet eller køleanlægget. 3.4 Ved udvendige adgangsveje skal der være opsat advarselsskilte med angivelse af kølemidlets art. 4. Eftersyn og vedligeholdelse m.v. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse m.v. sikres, at køleanlæg til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand. Ud over undersøgelserne af trykbeholdere og rørsystemer efter kapitel 5 og 9 skal anlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel efterses mindst 1 gang årlig. Se i øvrigt bilag 5, pkt om undersøgelse af visse beholdere i køleanlæg. Ved det årlige eftersyn kontrolleres det, at anlæggets beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt. Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køleanlæg skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype. Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et kølefirma. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 7 af 25

8 Udpluk af Bilag 5 - Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr 1.1 Maksimale intervaller (MI) Inspektionsorganets undersøgelsesresultater lægges til grund ved fastsættelse af nedenstående intervaller. Hvis et inspektionsorgan ved opstillingskontrollen eller en periodisk undersøgelse vurderer følgende betingelser at være opfyldt fastsættes MI til næste undersøgelse til de i tabellen anførte tal (år). Såfremt De måtte have spørgsmål eller behov for andre informationer, er De altid velkommen til at kontakte Knudsen Køling. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 8 af 25

9 3. Anlægsbeskrivelse Boosteranlægget Anlægget er opbygget som et transkritisk boosteranlæg, med en fælles væskeledning for køl og frost, og to forskellige suge- ledninger og tryk. Frostsystemet er designet til via trykket på lavtrykssiden, at holde temperaturen i alle frostrum og frostmøbler, til mellem -18 og -20 C, ved en omgivelsestemperatur på +25 C og 60 % RF. Tilsvarende er kølesystemet designet til via trykket på lavtrykssiden, at sikre opretholdelse af temperaturen i kølerum og kølemøbler til mellem +0 til +5 C, ligeledes ved +25 C omgivelsestemperatur og 60 % RF. Frostsystemet består af parallelt koblet semihermetiske stempelkompressorer. De er forbundet gennem en suge- og trykmanifold. Kølemiddel gasserne fra alle frostrum og frostmøbler komprimeres, og via en veksler, videre til lavtrykssiden for kølesystemet. Kølesystemet består af parallelt koblet semihermetiske stempelkompressorer. Kølemiddel gasserne fra alle kølerum og kølemøbler, samt gasserne fra frostsystemets højtryksside, komprimeres gennem køle kompressorerne. Kølingen af kompressorer sker som følge af den lave temperatur fra gasserne på lavtrykssiden. Kompressorstellet er projekteret til umiddelbart at kunne udvides med henholdsvis en ekstra køle- og frost kompressor. Fra trykmanifolden på kølesystemet trykkes gassen videre til den luftkølet gaskøler, gennem en reguleringsventil og videre til væske receiveren. Mellem receiveren og kølesystemets lavtryksside er etableret en rør forbindelse, der via en reguleringsventil, sikre et lavere tryk i receiveren. Fra væske receiveren ledes kølemidlet gennem et tørrefilter og skueglas, og en fælles væskeledning forsyner alle køle- frysesteder. I skueglasset kan man se gennemstrømningen af kølemidlet. Ved normal drift vil skueglasset oftest være helt fyldt og derved helt klart. Ved specielle driftssituationer, såsom ved opstart, ind- og udkobling af kompressorer, vil der kunne forekomme bobler af kølemiddelgasser i skueglasset. Er skueglasset gennem længere tid ikke klart, eller kun med en svag gennemstrømning af kølemiddel, kan det være et tegn på kølemiddelmangel. Anlægget må straks lækage søges, tætnes og ekstra kølemiddel påfyldes. Der er endvidere en farveindikator skueglasset, som skifter farve ud fra indholdet af fugt. Farvevisningen er først pålideligt efter omkring en dags drift af anlægget (grøn: OK og gul: Fugt). I tørrefilteret fjernes fugt, samt evt. urenheder. Et delvist tilstoppet tørrefilter kan give bobledannelse i skueglasset og vil for det meste også betyde en ekspansion over filteret, hvilket medfører, at væske røret efter filteret bliver koldt. Boosteranlægget indeholder et selvregulerende oliesystem, som sikre et passende jævnt olieniveau, i de enkelte kompressorer. Olien udskilles på højtrykssiden fra kølekompressorerne, herfra ledes olien til et fælles oliereservoir, videre gennem et oliefilter, til de enkelte kompressors niveauregulatorer. Som drivtryk anvendes trykket fra kølesystemets lavtryksside. Anlæggene er fra Knudsen Køling side udstyret med nødvendig drifts og sikkerhedsautomatik, herunder motorværn, sikkerhedsventiler, højtrykspressostat, høj- og lavtryks tryktransmitter. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 9 af 25

10 Rørsystemet Boostersystemet er via rørsystemet forbundet til den luftkølet gaskøler og den luftkølet overhedningsfjerner, begge placerede udendørs i frit flet. Overhedningsfjerneren er forbundet mellem frostkompressorernes højtryksside, og kølekompressorernes lavtryksside. Gaskøler er forbundet mellem kølekompressorernes højtryksside og væske receiveren. Begge luftkølere har egen styring for kapacitetsregulering af afgangstemperaturen. Det fælles væske rør forsyner alle forbrugere, såsom møbler og rum. Fra de enkelte forbrugere føres retur til henholdsvis køle- eller frost systemets lavtryksside. Køle- og frysesteder Hvert enkelt køle- og frysested er reguleret via elektronisk ekspansionsventil til fordamperen i den enkelte møbelsektion eller fordamper i rum. Den elektroniske ekspansionsventil er monteret umiddelbart før fordamperen. Den elektroniske ekspansionsventil kontrollerer væskeindsprøjtningen i fordamperen. Ventilen styres af en Danfoss AK regulator, der modtager data om fordamperens tryk og temperaturforhold via påmonteret tryktransmittere og temperaturfølere. AK regulatoren er monteret under møblet eller ved køle- og frostrum i en elkasse. Den elektroniske ekspansionsventil lukker for kølemidlet, når der ikke er kølebehov. I kølefladen (fordamperen) sker en fordampning af kølemediet ved at tage energien fra den gennemstrømmende luft, som herved afkøles. Luften blæses ud over kølestederne hvorved disse holdes kolde, og luften genopvarmes. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 10 af 25

11 4. Opstilling og opstart 4.1 Opstilling af køleanlægget Arbejdstilsynets vejledning B.4.4 af januar 2005 forskriver, at opstilling af nye køleanlæg med en fyldning over 25 kg kølemiddel SKAL opstilles i et særskilt maskinrum. Førend varig ibrugtagning af anlægget skal maskinrum som udgangspunkt være iht. nedenstående anvisninger (der må godt udføres opstilling, opstart og indregulering). Placeres gaskøler mere end 2 meter over terræn og med mindre end 2 meter til en kant, skal der opstilles rækværk, således at faldulykker minimeres. Det skal deslige tilstræbes at adgangsvejen til gaskøleren gør service & vedligehold mulig. Rummets udformning - Det MÅ IKKE indeholde andre installationer end dem der tilhører køleanlægget. - Der MÅ IKKE opbevares materiel der er køleanlægget uvedkommende. - Anlægget skal opstilles så der er mulighed for pasning og vedligehold. - Rummet skal have en frihøjde på min. 2,1 m (iht. Bygningsreglementet 2010). - Rummet skal udføres som en selvstændig brandcelle (BD60). - Belysning svarende til kravene gældende for indretning af faste arbejdspladser (200 Lux). - Lysniveauet ved strømsvigt skal muliggøre lokalisering af nødudgange(n). - Underlaget skal være fast og vandret. Lovmæssige minimumsafstande omkring anlægget Anbefalet afstande mm foran tavlefront mm foran tavlefront mm foran anlægget mm foran anlægget mm omkring anlægget. 750 mm omkring anlægget. Adgangsvej(e) - Der skal være skiltet med adgang forbudt for uvedkommende, kølemiddeltype, fyldningsmængde samt navn og telefonnummer på servicefirma. - Dør(e) skal være forsynet med udvendig lås og kunne åbnes uden brug af nøgle indefra. - Dør(e) skal være selvlukkende. - Nødstop af anlægget. - Start af mekanisk ventilation. Alarmer - Rummet SKAL forsynes med en gasalarm eller iltmåler, egnet til detektering af kølemediet, der aktivere en lys- & lydgiver, i og udenfor rummet. - Nødventilation og alarmindikation skal starte automatisk i forbindelse med Lav og Høj alarm. - Den akustiske alarm skal være mindst 15 db højere end omgivelsesniveauet. - Køleanlægget skal stoppe automatisk ved Høj alarm, og må ikke kunne genindkoble automatisk. - Det skal fungere uafhængigt af køleanlægget og dets spændingsforsyning, også ved nødstop. - Placeres anlægget under terræn skal alarmen ligeledes kunne hører ved alle nedgange, eller suppleres med serieforbundne alarmer. Vejledende alarmgrænser for CO₂ Lav alarm PPM [< PPM arbejde i op til 8 timer] Høj alarm PPM KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 11 af 25

12 4.2 Opstart af køleanlægget Dette må alene ske af eller i samråd med Knudsen Køling A/S. Indledende procedure: Bemærk: Opstart af CO₂ anlæg kræver forsigtighed og omtanke. Se til at der er ryddet og uhindret adgang hvor arbejdet skal foregå, samt at der ikke befinder sig personer der ikke har med arbejdet at gøre. Før opstart af anlægget tjek alle sikkerheds- og overvågningsanordninger på anlægget og i maskinrummet. Alle manuelt betjente ventiler tjekkes på ny, for korrekt position. Udsugningsanlægget opstartes og tjekkes, samt kontrol af niveau for start, hvilket bør være omkring PPM for lav og stoppe anlægget ved høj alarm ved omkring PPM. Desuden skal følgende information afstemmes: Layout data Maksimum tilladte tryk i stilstand og i drift [PS] Rør og el diagrammer Maskinelt kan der efter opstarten forekomme overbelastning og mangel på smøring af kompressoren, pga. den høje kølemiddelopløsning i olien, høje trykniveauer og høje trykvariationer. Det er derfor vigtigt at observere driften, tryk og temperatur forhold nøje, og at stoppe kompressoren i tilfælde af unormal drift eller mis-lyde. Hold opsyn med anlægget under hele opstartsfasen. Evakuering: Tænd krumtap varmelegemet i kompressorerne. På anlæg med CO₂ skal stående vakuum nå en værdi under 0,5 mbar før idriftsættelse. Brug tør nitrogen for at bryde vakuummet adskillige gange under evakueringsprocessen. Påfyldning af kølemiddel: Bemærk: Anvend altid handsker og sikkerhedsbriller ved påfyldning af CO₂. Forberedelse: Tilslut varmelegeme i krumtaphuset Begynd ikke påfyldningsproceduren før olietemperaturen er 20 K over omgivelsestemperaturen. Check olieniveauet i kompressoren Start ikke kompressoren Påfyldning: CO₂ cylinderen forbindes via en reduktionsventil til en fleksibel fyldeslange. Mellem fyldeslangen og til anlægget (suge- og trykside) monteres tørrefiltre for at minimere risikoen for fugt i anlægget. Inden fastspænding af forskruninger på slangerne, gennemskylles med CO₂ damp. Åbn Fyldeventilerne og udlign vakuum med CO₂ gas fra cylinderen indtil den når et tryk på ca. 10 bar. Hvis cylinderen er for kold, skal den opvarmes modereret (max. 4 C). Påfyld aldrig væske før trykket er over 10 bar, dette kan medføre fare for dannelse af tøris. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 12 af 25

13 Middel- og lavtemperatur booster systemer: Bemærk: Vær opmærksom på de forskellige maksimum driftstryk på kompressoren og komponenterne i medium- og lavtemperatur trinene. Hvis trykt overstiger ca. 10 bar, sørg da for at suge- og trykafspærringsventilerne er lukket på både køle- og frostfordamper. Fortsæt med at påfylde mellemtemperaturområdet med CO₂ gas. Hvis trykket overstiger 20 bar på kølesiden, sørg da for at magnetventilerne på fordamperne er lukket. Start manuel drift af ventilator/vandforsyning på gaskøleren Fortsæt med at påfylde CO₂ på mellemtryks receiver. Bemærk: Hvis trykket overstiger ca.3,0 bar stoppes påfyldning af kølemiddel. For videre påfyldning, se startprocedure. Kompressor start: Start højtrykssystemet først på 2-trins kaskade eller booster systemer. Start først lavtrykstrinet efter at en konstant drift af højtrykstrinet er opnået. Start ventilatorerne på et kølestederne. Åbn trykafspærringsventilen på CO₂ kompressoren, åbn afspærringsventilen på sugesiden ved at dreje den én omgang. Start kompressoren (i tilfælde af paralleldrift, start først én kompressor). Derefter holdes sugeventilen i drossel position og åbnes derefter langsomt mens sugetrykket falder. Start køledrift i samspil med kompressorens kapacitet. I tilfælde af kølemiddelmangel, påfyld da CO₂ gas på sugesiden -undgå hurtige trykstigninger. I tilfælde af at systemet overskrider indsatsområdet eller ved unormal drift (fx våd retur eller høj trykgas temperatur) stoppes kompressoren øjeblikkeligt. Start først igen når trykket er stabiliseret eller efter udbedring af evt. fejl. Undgå hyppige start/stop Start lavtrykssystemet Specielle forholdsregler for kaskadesystemer: Før opstart af kompressoren åbnes magnetventilen og ekspansionsventilen på kaskade varmeveksleren på højtryksanlægget (kølemiddel injektion på fordampersiden af varmeveksleren kan resulterer i CO₂ kondensering) Bemærk: I systemer med store fordamper enheder og lange rørinstallationer, kan der under opstart opstå høje sugegas- og trykgas temperaturer, hvis systemet ikke er blevet tilstrækkeligt pre-fyldt med kølemiddel. Ved start og i drift, undgå hurtige trykfald i krumtaphuset. Dette kan medføre olieskum og kan bevirke mangelfuld smøring. Advarsel: Hvis ventilerne på servicemanifolden mellem kompressoren og CO₂ cylinderen er lukket, sørg da for, at der ikke er noget resterende CO₂ inde i slangen. Brug trykreduktionsventil på CO₂ cylinderen. Check af driftsdata. Efter opstart og påfyldning af kølemiddel kontrolleres driftsdata og opstartsrapport udfyldes. Herefter registreres alle anlægsparametre i opstartsrapporten (se bilag; Opstart & indregulering). KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 13 af 25

14 5. Drifts & Vedligeholdelsesinstruktioner Driftsinstruktioner: Det er af stor betydning for kompressorernes levetid, at de ikke står og starter og stopper med korte tidsintervaller. Der er derfor indbygget en genstarts timer i styringsautomatikken. Genstarts timeren aktiveres af styrespændingsafbryderen og skal kører i 5 min. før kompressor nr. 1 frigives til start og ydereligere 5 min. før kompressor nr. 2 kan startes o.s.v. Kapacitetsregulering Kapacitetsreguleringen af kompressorerne bliver styret af en elektronisk kapacitets-regulator, der får signaler fra de påmonteret tryktransmittere og temperaturfølere. Der findes en intern neutralzone pressostat i regulatoren, som styrer køleanlægget i et trin pr. kompressor, frostanlægget ligeledes et trin pr. kompressor. Temperaturstyring Temperaturerne i køle-/froststederne bliver styret af fordamper regulatorer (Danfoss Adap-Kool Controller, herefter kaldet AKC) som er monteret ude ved de pågældende møbler og køle- og frostrum, AKC eren modtager data vedrørende fordamperens tryk- og temperaturforhold via de påmonteret tryktransmittere og temperaturfølere, regulatoren omsætter disse data til impulser som sendes til den elektroniske ekspansionsventilens spole, impulserne bestemmer hvor længe spolen skal holde ekspansionsventilen åben og på denne måde optimere driften og udnyttelsen af fordamperen. Overvågning Det komplette kølesystem kan overvåges via PC er, tilsluttet en gateway enten direkte eller igennem et modem, kompressor-anlæggenes kapacitetsregulatorer og køle-/froststedernes fordamper regulatorer tilsluttes via en ledning (BUSS system) til gateway en som der så samler alle oplysninger om temperaturer og kompressoranlæggenes driftsstatus, endvidere kan regulatoren sende temperatur- og driftsalarmer til gateway en som der herefter sender dem videre til den PC er der overvåger kølesystemerne. Væske receiver Det maksimale tilladelige driftstryk [PS], og den maksimale driftstemperatur [TS], angivet på mærkepladen (NAME PLATE) må ikke overskrides under drift, deslige må temperaturen ikke komme under den tilladelige temperatur. Overskridelse af ovenstående må ikke ske foruden accept fra producenten. Detaljer omkring dimensioner, materialer, godstykkelser, mv. kan rekvireres fra producenten eller installatøren. Skueglas og tilslutninger er monteret med adskillelige tilslutninger på beholderen. Ved normal brug indenfor det maksimale tilladelige driftstryk [PS], og den maksimale driftstemperatur [TS], vil pakningerne modstå ændringerne af trykket og temperaturen. Grundet udformningen af pakningerne er der mulighed at disse kan bliver utætte. Derfor skal alle tilslutninger efterspændes såfremt der opstår en utæthed. Med tiden kan det ikke udelukkes at der opstår en lækage ved tilslutningerne. Derfor skal dette nøje gennemgås ved de periodiske besigtigelser og eftersyn, og om nødvendigt udskiftes. Ved udskiftning af pakninger er det vigtigt, at alle tilslutningerne spændes med en momentnøgle således at de bliver iht. anvisningerne. I modsat er der mulighed for lækager eller sprængning af tilslutningerne. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 14 af 25

15 Sikkerhedsventiler FARE: Se ALDRIG direkte ind i en sikkerhedsventil der er forbundet til et tryksystem! Sikkerhedsventilernes funktion er at forhindre lukket systemer i at eksplodere ved trykstigninger. Der er deslige monteret pressostater der bør stoppe anlægget førend dette tryk opnås. Overskrides det indstillet designtryk, vil dette tryk bevirke at den interne ventilplade åbner, og kølemidlet udledes til det fri, hvilket vil reducere trykket i systemet øjeblikkeligt. Ventilplade holdes på plads af en fjeder eller i sjældne tilfælde via et modtryk. Ventilerne kan alene efterses for udvendige skader, som korrosion eller uregelmæssigheder i overfladen. Ventilerne er ikke konstrueret til at blive vedligeholdt, repareret eller istandsat. Virker en ventil ikke efter forskrifterne skal denne udskiftes. Udskiftning må alene ske med en ventil der er designet til tilsvarende tryk og kapacitet. Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål omkring brugen eller vedligeholdelse af den enkelte sikkerhedsventil, skal der rettes henvendelse til installatøren eller fabrikanten for korrekt instruktion. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 15 af 25

16 5.2. Vedligeholdelsesinstruktioner Bemærk: Trykbeholdere i kategori III og IV skal periodisk, besigtiges hver 4. år og efterses hvert 2. år af bemyndiget organ. Aktive sikkerhedsventiler skal testes og eller udskiftes hvert 4. år. Alle arbejder der kræver indgreb på anlægget, hvad enten det er mekanisk eller elektrisk skal udføres af teknikere fra anerkendt kølefirma. Køleanlægget er et lukket kredsløb, og så længe systemet er intakt er det nærliggende at sammenligne det med f.eks. et køleskab og dermed mene, at systemet er vedligeholdelsesfrit; men der er andre forhold som må tages i betragtning: der sker slid på alle bevægelige dele div. anlægsdele udsættes for skiftende tryk og temperaturer additiver i smøreolien, som bl.a. skal forebygge korrosion, nedbrydes Lovens krav om tilsyn af køleanlæg er alene at betragte som hensyntagen til sikkerhedsforanstaltninger og personsikkerhed. Brugerens krav til sikkerhed omfatter almindeligvis også driftssikkerheden af anlægget, og vil som regel kræve et mere omfattende tilsyn og vedligeholdelsesarbejde, sammenlignet med det lovbefalede tilsyn. En væsentlig del af dette arbejde sker gennem tilsyn og forebyggende arbejder. Knudsen Køling anbefaler at ovenstående struktureres gennem en servicekontrakt. Dette sikre de bedste betingelser for køleanlæggets sikkerhedsforanstaltninger, samt en økonomisk og sikker drift. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 16 af 25

17 Retningslinjer for vedligeholdelse Med kvalificerede personer menes som hovedregel personer fra et anerkendt kølefirma såsom Knudsen Køling Dagligt (må alene udføres af instrueret personel) Omfang: 1) Visuel kontrol af driftsparametre, d.v.s. aflæsning af suge- og trykmanometre. 2) Visuel kontrol af kondensatorer for ophobning af plast og papiraffald under og ved kondensatorer Ugentligt (må alene udføres af instrueret personel) Omfang (samt omfang for dagligt): 1) Olie check; olieniveauregulator pr. kompressorerne samt olie reservoir. 2) Fugt check; Kontrollere farven i skueglassene (grøn = ok Gul = fugt (vanddamp) i systemet. ved fugt anbefales det at kontakte serviceafdelingen i Knudsen Køling på tlf ) Tørrefilter check; Kontrollere om der er rim dannelser efter tørrefiltre. ved urene filtre anbefales det at kontakte serviceafdelingen i Knudsen Køling på tlf ) Bemærk og noter eventuel ændring i kompressorernes lydniveau. Hvert kvartal (må alene udføres af personer, der er instrueret af kvalificerede personer) Omfang (samt omfang for dagligt og ugentligt): 1) Rengøring af gaskøler / kondensator 2) Kontrol og justering af alt sikkerheds- og driftsudstyr 3) Gennemgang af anlæg og rørsystem, for evt. utilsigtet drift og mislyde dette i samråd med den daglige tilsynsførende Årligt (må alene udføres af kvalificerede personer, fra et anerkendt kølefirma) Omfang (samt omfang for dagligt, ugentligt og kvartal): ALLE kontrollerede, rengjorde, afprøvede og justerede dele og parametre, registreres i anlæggets logbog. 1. Gennemgang af anlæg og installation for evt. utætheder 2. Afprøvning af sikkerhedsafbrydere og sikkerhedsventiler 3. Kontrol af olie, evt. udskiftning af olie 4. Kontrol af væskefilter, om nødvendigt udskiftning af dette 5. Efterspænding af elektriske forbindelser, der udsættes for rystelse 6. Registreret gennemgang af ALT sikkerheds- og driftsudstyr. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 17 af 25

18 6. Fejlfinding Symptom Mulig årsag Check eller afhjælp Kompressor vi ikke starte Ingen spænding ved kontaktor Check hoved spænding til køleanlægget på klemmer i el-tavle Check sikringer i tavle Ingen styrespænding Check styrespænding til køleanlægget på klem rækken samt sikringer i eltavle Kontaktor er ikke trukket Kontrolrelæ defekt Sikkerhedskreds afbrudt, relæ er ikke aktiveret, find årsagen og reset lav- og højtryk pressostat, motorværn og maksimalafbryder Kontaktor klapper Snavs i kontaktor Defekt pressostat Løse ledninger Check og efterspænd ledninger For lav spænding Check spændingen og find årsagen til spænding faldet Defekt kompressormotor Check motor, ampereforbrug og spænding Udskift kompressor Kompressor mister olie Læk i systemet find og udbedre lækagen Mekanisk havari (defekte stempler eller ventiler) Udbedre skaden eller skift kompressor Kompressorerne køre med for lavt sugetryk Kompressor arbejder med forhøjet top tryk Kompressor start/stop på LTpressostat For lille kølemiddelfyldning Check indstilling på LT-pressostat, evt. udskift den Mangler kølemiddel Check systemet for utætheder og påfyld kølemiddel Udskift tørrefilter Juster eller udskift ventilen Tørrefilter tilstoppet Termostatisk ekspansionsventil åbner ikke Kompressorens sugeventil er Udskift ventilpladen defekt Afspærringsventil på Åben for ventilen kompressorens sugeside delvis lukket Kompressor start/stop på HT- Check indstilling på HT-pressostat, evt. pressostat udskift den Luftkølet kondensator er snavset Rens kondensatoren ved gennemblæsning eller højtryk spuling Kondensatorventilator er stoppet Check motorværn Motor sidder fast Afspærringsventil på kompressor højtrykside er delvis lukket Åben for ventilen KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 18 af 25

19 Rim eller is på suge rør Elektronisk ekspansionsventil Check AK opsætning åbner for meget Elektroniske ekspansionsventils Monter føleren igen føler er faldet af ekspansionsventilen lukker ikke Snavs i ventilen, udskift den Kompressorerne køre Mangler kølemiddel Påfyld kølemiddel konstant Støj i /fra systemet Rør vibrerer Fastspænd evt. løse rør Termostatisk ekspansionsventil hvisler Check kølemiddels fyldning evt. påfyld kølemiddel og lækage søg anlægget Kompressor støjer Defekte ventilplader Slør i lejer Mangler olie Ikke fastspændt til bundramme Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 19 af 25

20 7. Demontering og bortskaffelse af anlægget Aftapning af kølemediet må alene udføres af kvalificerede personer, fra et anerkendt kølefirma. Anlægget gennemgås for at sikre at alle magnetventiler, afspærringsventiler og andre lukkeanordninger er åbne position. Trykket i systemet udledes herefter gennem sikkerhedsventilen placeret ved gaskøleren. Dette skal ske under varigt opsyn. Olien i kompressorerne og olieudskiller opsamles i egnet beholdere og bortskaffes på lovlig måde. Herefter gennemgås anlægget på ny, og demontering af rør og anlægsdele skal forsat ske med varsomhed. Disse dele skal ligeledes bortskaffes på lovlig vis. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 20 af 25

21 8. Kølediagrammer / tegninger Se medleverede tegninger KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 21 af 25

22 9. EL diagrammer Se særskilt leveret mappe for elektrisk dokumentation. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 22 af 25

23 10. Noter KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 23 af 25

24 KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 24 af 25

25 Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 25 af 25

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...2 Overskydende kapillarrør...4 Indstilling...5 Lavtrykskontrol...5 Højtrykskontroll...5 Eksempel med 4 kompressorer i parallel

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 KP termostat med luftføler...4 KP termostat med cylindrisk føler...4 Indstilling...4 med automatisk reset...5 med maksimum

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv.

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv. 5. Hvordan har jeres køleanlæg det? Langt den største miljøbelastning og den væsentligste omkostning for et køleanlæg stammer fra el-forbruget. I det følgende beskrives, hvordan elforbruget kan reduceres

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4 Køleanlæg og varmepumper Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.05.1 af september 1983 og nr. 2.05.2 af september 1983 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:...

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:... Køleprodukter Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kølegenvinding Emne:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Køle- og varmepumpeanlæg 1.1

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg.

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg. 4. Andre myndighedskrav Køleanlæg er også omfattet af krav i forhold til arbejdsmiljø og fødevarehygiejne. Her redegøres for de gældende regler og de konsekvenser reglerne har, herunder krav om CE-mærkning.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning.

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning. NOTAT Projekt Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer Kunde Fjernvarmeværker Dato 2013-03-05 Til Miljømyndigheder mv. Fra Benjamin Kjelkvist Larsen Kopi til 1. Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer 1.1 Anlægsbeskrivelse

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Anvendelse af naturlige kølemidler i supermarkeder

Anvendelse af naturlige kølemidler i supermarkeder Miljøprojekt Nr. 658 2002 Anvendelse af naturlige kølemidler i supermarkeder Preben Bertelsen og Kim Christensen Teknologisk Institut Tom Gøttsch Super Køl A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere