BETJENINGSVEJLEDNING FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FOR"

Transkript

1 FOR CO 2 KØLE- / FROSTANLÆG En grad bedre

2 KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 2 af 25

3 Indhold: 1. Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger side 4 2. Lovbestemmelser side 7 3. Anlægs- & Funktionsbeskrivelse side 9 4. Opstilling og opstart 4.1. Opstilling af anlægget side Opstart af anlægget side Drifts- & Vedligeholdelsesinstruktioner 5.1. Driftsinstruktioner side Vedligeholdelsesinstruktioner side Fejlfinding side Demontering og bortskaffelse af anlægget side Kølediagrammer/tegninger side 21 (oftest i særskilt mappe) 9. El-diagrammer side 22 (oftest i særskilt mappe) 10. Noter side 23 Opstår der driftsforstyrrelser på anlægget må dette alene afhjælpes af instrueret personer. Opstilling, opstart, årligt service & vedligehold, de-montering, samt alle indgreb på systemet må alene udføres af kvalificerede personer, fra et anerkendt kølefirma. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf PB ver. 8 / 2012 Copyright Knudsen Køling A/S KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 3 af 25

4 1. Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Advarsler Kølemediet Kølemediet i anlægget R744 er Kuldioxid, også kaldet CO 2. CO 2 er ikke direkte giftigt, men skal omgås med omtanke. FARE: Iltmangel CO 2 er lugtfrit og farveløst, og kan derfor ikke fornemmes i tilfælde af lækage. Inhalering af større mængder kan medføre bevidstløshed og kultveilteforgiftning. Kølemediet er tungere end luft, både i væske og damp form, og vil derfor koncentrerer sig i lavtliggende områder. I uventileret rum kan det fortrænge ilten hvilket er forbundet med livsfare! Eksplosion Rensning og spuling med damp eller varmt vand af alle komponenter, såsom kompressorer, køleflader, vekslere, kondensatorer, rør slanger o. lign. kan medføre voldsomme eksplosioner, og derfor er forbundet med livsfare! Elektrisk stød Ved anlægget er monteret el tavler og komponenter, som ved åbning af lågerne kan give mulighed for berøring af spændingsførende dele. Det kan derfor være nødvendigt at afbryde spændingsforsyningen ved arbejde på anlægget. Forbrænding / forfrysning Kontakt med CO 2 i væskeform kan give meget kraftig nedkøling og medføre forbrænding. Sker dette skal frosne områder skylles med lungen vand, forsøg IKKE at fjerne tøj, der klæber fast til huden. Forholdsregler i tilfælde af utilsigtet CO₂ udsivning CO₂ udslip Hvis CO₂ gas lækker, vil en hvid tåge sprede sig langs gulvet. Høje koncentrationer medfører kultveilteforgiftning. Flydende CO₂ fordamper / nedkøler hurtigt og kan bliver til tøris. Frostskader kan forekomme. I tilfælde af CO₂ udslip Forlad rummet øjeblikkeligt, advar andre mennesker og sørg for tilstrækkelig ventilation. Adgang i det berørte område må kun ske med iltmaske af instrueret personer. Ved udendørs sørg da for at stå væk fra vindretningen. Afspær området. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 4 af 25

5 Arbejder med CO2 [Udpluk af sikkerhedsdatablad for R744] Passende teknisk kontrol: - Iltdetektorer bør anvendes når kvælende gasser kan udslippe. Overvej om der skal anvendes arbejdstilladelsessystem i forbindelse med f.eks. vedligeholdelsesarbejde. Trykbærende systemer bør regelmæssigt undersøges for lækager. Det skal sikres, at eksponeringen ligger under Arbejdstilsynets grænseværdier [8 timer < 5000 ppm]. Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Personlige værnemiddel: En risikovurdering skal gennemføres og dokumenteres i hvert arbejdsområde for at vurdere risici relateret til brugen af produktet og for at vælge personlige værnemidler, der matcher den relevante risiko. Følgende anbefalinger bør overvejes: - Læderhansker ved håndtering af trykflasker. - Brug sikkerhedsbriller ved fyldning og åbning af koblinger. Tre huskeregler! 1) Udfør ALDRIG arbejde du ikke er grundigt instrueret i eller kvalificeret til! åben ikke tavlelåger eller drej på ventiler o. lign. 2) Ved udslip forlad da STRAKS området!!! advar andre mennesker og sørg for tilstrækkelig ventilation 3) Medbring ALTID passende sikkerhedsudstyr ved arbejder med CO₂! der er installeret en kuldioxid alarm og ventilation i maskinrummet ved håndtering af CO2 anvendes altid sikkerhedsbriller og egnet sikkerhedshandsker Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 5 af 25

6 1.2 Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsautomatikken er opdelt i tre undergrupper: 1. En overtryksikring, som sikrer at trykket i kølekredsen ikke overstiger det maksimale tilladte tryk for systemet [PS]. Sikkerhedsventilerne skal i situationer der kan medfører at trykket i kølekredsen stiger over designtrykket åbne og derved øjeblikkeligt sænke trykket i kølekredsen. Sikkerhedsventilen sikre brud på komponenter og rørinstallation forsaget af for højt tryk. For systemer med R744 (CO 2 ) sidder der en sikkerhedsventil for hver sektion af kølekredsen der kan afspærres, således at der altid ville være en mulighed for at afblæse kølemediet til det fri. 2. En intern sikkerhedsautomatik, som kan henføres til CO2 kredsløbet og som ved fejl stopper anlægget. a) Overstrøms beskyttelse b) Elektromekanisk højtrykssikring c) Elektromekanisk Olie differenstryks sikring d) Elektromekanisk lavtrykssikring Den interne sikkerhedsautomatiks primære opgave er at overvåge og sikre kredsløbet og ved fejl stoppe kredsløbet, som følge af fejl. a) Overstrøms afbryder, maksimalafbryder For at beskytte kompressorens motor er kompressorernes krafttilførsel ført gennem en thermosikring, som kobler kompressoren ud ved for stort ampereforbrug. Ved fejl lyser rød lampe i aggregatets tavle. Overstrømsafbryderen skal genindkobles manuelt. b) Højtrykspressostat Højtrykspressostaten skal sikre kompressoren mod drift ved for høje tryk, som kan medføre overbelastning af kompressormotorerne. Højtrykspressostaten skal indstilles til at stoppe kompressorerne ved tryk på ca. 10 bar under højtrykssikkerhedsventilen. c) Olietrykspressostat Olietrykspressostaten skal sikre kompressoren mod drift med for lavt eller ingen olietryk. d) Lavtrykstransmitter Lavtrykstransmitteren sikrer kompressorerne mod drift ved for lave tryk og temperaturer. Sugegas kølede kompressorer får ved drift ved lave tryk dårlig køling af motoren, hvilket kan medføre havari på kompressoren. Lavtrykstransmitteren er indstillet til at stoppe kompressorerne ved for lavt tryk og slutte igen ved stigende tryk. Lavtrykstransmitteren genindkobler automatisk, når trykket når over den indstillede værdi. 3. En ekstern sikkerhedsautomatik, som sikrer kølestederne med termostat og ved fejl giver alarm til tavle. a) Temperaturalarmfunktion KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 6 af 25

7 2. Lovbestemmelser Efter afleveringen af anlægget, skal dette periodisk efterses og trykbeholdere inspiceres, alt iht. gældende lovbestemmelser. Vi anbefaler Ejer og Bruger, at blive bekendt med, og holde sig ajour med gældende lovbestemmelser. Trykbeholdere i kategori III og IV skal periodisk, besigtiges hver 4. år og efterses hvert 2. år af bemyndiget organ. Specielt henledes opmærksomheden til nedenstående passager i Arbejdetstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 omhandlende, Anvendelse af trykbærende udstyr. Anvendelse af trykbærende udstyr Udpluk af kapitel 9 - Anvendelse, instruktion og vedligeholdelse af trykbærende udstyr og enheder 22. Anvendelse af trykbærende udstyr og enheder skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Anvendelsen skal ske inden for bekendtgørelsens rammer og de begrænsninger, der evt. er fastsat i en konstruktionsgodkendelse eller i en verifikation. Stk. 2. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at trykbærende udstyr og enheder til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i arbejdsmiljølovgivningens regler. 23. Ved trykbærende udstyr og enheder skal der findes de nødvendige anvisninger for forsvarlig drift, pasning og vedligeholdelse samt de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af driftsforstyrrelser eller andre ekstraordinære situationer. Stk. 2. Betjeningspersonalet skal have den fornødne instruktion og øvelse i pasningen og foranstaltningerne, det skal træffe i tilfælde af driftsforstyrrelser eller andre ekstraordinære situationer. Instruktionerne skal foreligge skriftligt og let tilgængeligt for betjeningspersonalet. Stk. 3. Hvis anvendelsen af det trykbærende udstyr eller enheden frembyder en særlig fare for den, der beskæftiges herved eller andre personer, skal arbejdsgiveren sørge for, at det kun anvendes af personer, der er specielt udpeget hertil, og som har modtaget den hertil fornødne instruktion og oplæring. Stk. 4. Til arbejde, hvortil der kræves certifikat, må kun beskæftiges personer, der er i besiddelse af sådant eller har kvalifikationer, der svarer hertil. Udpluk af Bilag 7 - Køleanlæg og varmepumpeanlæg. 3. Maskinrum 3.1 Maskinrummet må ikke være placeret under terræn, når anlægget har mere end 250 kg kølemiddelfyldning. 3.2 Maskinrum skal være konstrueret og indrettet efter god teknisk praksis for at undgå mulige farlige situationer som følge af kølemidlets art, omfang m.v., herunder med hensyn til bl.a. brandsikkerhed, adgangsforhold, flugtmuligheder, ventilation, alarmering og automatiske stopanordninger. 3.3 Maskinrummet må ikke indeholde andre tekniske installationer end det for køleanlægget nødvendige driftsudstyr, og der må kun udføres arbejde, der er nødvendigt for driften af maskinrummet eller køleanlægget. 3.4 Ved udvendige adgangsveje skal der være opsat advarselsskilte med angivelse af kølemidlets art. 4. Eftersyn og vedligeholdelse m.v. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse m.v. sikres, at køleanlæg til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand. Ud over undersøgelserne af trykbeholdere og rørsystemer efter kapitel 5 og 9 skal anlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel efterses mindst 1 gang årlig. Se i øvrigt bilag 5, pkt om undersøgelse af visse beholdere i køleanlæg. Ved det årlige eftersyn kontrolleres det, at anlæggets beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt. Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køleanlæg skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype. Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et kølefirma. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 7 af 25

8 Udpluk af Bilag 5 - Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr 1.1 Maksimale intervaller (MI) Inspektionsorganets undersøgelsesresultater lægges til grund ved fastsættelse af nedenstående intervaller. Hvis et inspektionsorgan ved opstillingskontrollen eller en periodisk undersøgelse vurderer følgende betingelser at være opfyldt fastsættes MI til næste undersøgelse til de i tabellen anførte tal (år). Såfremt De måtte have spørgsmål eller behov for andre informationer, er De altid velkommen til at kontakte Knudsen Køling. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 8 af 25

9 3. Anlægsbeskrivelse Boosteranlægget Anlægget er opbygget som et transkritisk boosteranlæg, med en fælles væskeledning for køl og frost, og to forskellige suge- ledninger og tryk. Frostsystemet er designet til via trykket på lavtrykssiden, at holde temperaturen i alle frostrum og frostmøbler, til mellem -18 og -20 C, ved en omgivelsestemperatur på +25 C og 60 % RF. Tilsvarende er kølesystemet designet til via trykket på lavtrykssiden, at sikre opretholdelse af temperaturen i kølerum og kølemøbler til mellem +0 til +5 C, ligeledes ved +25 C omgivelsestemperatur og 60 % RF. Frostsystemet består af parallelt koblet semihermetiske stempelkompressorer. De er forbundet gennem en suge- og trykmanifold. Kølemiddel gasserne fra alle frostrum og frostmøbler komprimeres, og via en veksler, videre til lavtrykssiden for kølesystemet. Kølesystemet består af parallelt koblet semihermetiske stempelkompressorer. Kølemiddel gasserne fra alle kølerum og kølemøbler, samt gasserne fra frostsystemets højtryksside, komprimeres gennem køle kompressorerne. Kølingen af kompressorer sker som følge af den lave temperatur fra gasserne på lavtrykssiden. Kompressorstellet er projekteret til umiddelbart at kunne udvides med henholdsvis en ekstra køle- og frost kompressor. Fra trykmanifolden på kølesystemet trykkes gassen videre til den luftkølet gaskøler, gennem en reguleringsventil og videre til væske receiveren. Mellem receiveren og kølesystemets lavtryksside er etableret en rør forbindelse, der via en reguleringsventil, sikre et lavere tryk i receiveren. Fra væske receiveren ledes kølemidlet gennem et tørrefilter og skueglas, og en fælles væskeledning forsyner alle køle- frysesteder. I skueglasset kan man se gennemstrømningen af kølemidlet. Ved normal drift vil skueglasset oftest være helt fyldt og derved helt klart. Ved specielle driftssituationer, såsom ved opstart, ind- og udkobling af kompressorer, vil der kunne forekomme bobler af kølemiddelgasser i skueglasset. Er skueglasset gennem længere tid ikke klart, eller kun med en svag gennemstrømning af kølemiddel, kan det være et tegn på kølemiddelmangel. Anlægget må straks lækage søges, tætnes og ekstra kølemiddel påfyldes. Der er endvidere en farveindikator skueglasset, som skifter farve ud fra indholdet af fugt. Farvevisningen er først pålideligt efter omkring en dags drift af anlægget (grøn: OK og gul: Fugt). I tørrefilteret fjernes fugt, samt evt. urenheder. Et delvist tilstoppet tørrefilter kan give bobledannelse i skueglasset og vil for det meste også betyde en ekspansion over filteret, hvilket medfører, at væske røret efter filteret bliver koldt. Boosteranlægget indeholder et selvregulerende oliesystem, som sikre et passende jævnt olieniveau, i de enkelte kompressorer. Olien udskilles på højtrykssiden fra kølekompressorerne, herfra ledes olien til et fælles oliereservoir, videre gennem et oliefilter, til de enkelte kompressors niveauregulatorer. Som drivtryk anvendes trykket fra kølesystemets lavtryksside. Anlæggene er fra Knudsen Køling side udstyret med nødvendig drifts og sikkerhedsautomatik, herunder motorværn, sikkerhedsventiler, højtrykspressostat, høj- og lavtryks tryktransmitter. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 9 af 25

10 Rørsystemet Boostersystemet er via rørsystemet forbundet til den luftkølet gaskøler og den luftkølet overhedningsfjerner, begge placerede udendørs i frit flet. Overhedningsfjerneren er forbundet mellem frostkompressorernes højtryksside, og kølekompressorernes lavtryksside. Gaskøler er forbundet mellem kølekompressorernes højtryksside og væske receiveren. Begge luftkølere har egen styring for kapacitetsregulering af afgangstemperaturen. Det fælles væske rør forsyner alle forbrugere, såsom møbler og rum. Fra de enkelte forbrugere føres retur til henholdsvis køle- eller frost systemets lavtryksside. Køle- og frysesteder Hvert enkelt køle- og frysested er reguleret via elektronisk ekspansionsventil til fordamperen i den enkelte møbelsektion eller fordamper i rum. Den elektroniske ekspansionsventil er monteret umiddelbart før fordamperen. Den elektroniske ekspansionsventil kontrollerer væskeindsprøjtningen i fordamperen. Ventilen styres af en Danfoss AK regulator, der modtager data om fordamperens tryk og temperaturforhold via påmonteret tryktransmittere og temperaturfølere. AK regulatoren er monteret under møblet eller ved køle- og frostrum i en elkasse. Den elektroniske ekspansionsventil lukker for kølemidlet, når der ikke er kølebehov. I kølefladen (fordamperen) sker en fordampning af kølemediet ved at tage energien fra den gennemstrømmende luft, som herved afkøles. Luften blæses ud over kølestederne hvorved disse holdes kolde, og luften genopvarmes. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 10 af 25

11 4. Opstilling og opstart 4.1 Opstilling af køleanlægget Arbejdstilsynets vejledning B.4.4 af januar 2005 forskriver, at opstilling af nye køleanlæg med en fyldning over 25 kg kølemiddel SKAL opstilles i et særskilt maskinrum. Førend varig ibrugtagning af anlægget skal maskinrum som udgangspunkt være iht. nedenstående anvisninger (der må godt udføres opstilling, opstart og indregulering). Placeres gaskøler mere end 2 meter over terræn og med mindre end 2 meter til en kant, skal der opstilles rækværk, således at faldulykker minimeres. Det skal deslige tilstræbes at adgangsvejen til gaskøleren gør service & vedligehold mulig. Rummets udformning - Det MÅ IKKE indeholde andre installationer end dem der tilhører køleanlægget. - Der MÅ IKKE opbevares materiel der er køleanlægget uvedkommende. - Anlægget skal opstilles så der er mulighed for pasning og vedligehold. - Rummet skal have en frihøjde på min. 2,1 m (iht. Bygningsreglementet 2010). - Rummet skal udføres som en selvstændig brandcelle (BD60). - Belysning svarende til kravene gældende for indretning af faste arbejdspladser (200 Lux). - Lysniveauet ved strømsvigt skal muliggøre lokalisering af nødudgange(n). - Underlaget skal være fast og vandret. Lovmæssige minimumsafstande omkring anlægget Anbefalet afstande mm foran tavlefront mm foran tavlefront mm foran anlægget mm foran anlægget mm omkring anlægget. 750 mm omkring anlægget. Adgangsvej(e) - Der skal være skiltet med adgang forbudt for uvedkommende, kølemiddeltype, fyldningsmængde samt navn og telefonnummer på servicefirma. - Dør(e) skal være forsynet med udvendig lås og kunne åbnes uden brug af nøgle indefra. - Dør(e) skal være selvlukkende. - Nødstop af anlægget. - Start af mekanisk ventilation. Alarmer - Rummet SKAL forsynes med en gasalarm eller iltmåler, egnet til detektering af kølemediet, der aktivere en lys- & lydgiver, i og udenfor rummet. - Nødventilation og alarmindikation skal starte automatisk i forbindelse med Lav og Høj alarm. - Den akustiske alarm skal være mindst 15 db højere end omgivelsesniveauet. - Køleanlægget skal stoppe automatisk ved Høj alarm, og må ikke kunne genindkoble automatisk. - Det skal fungere uafhængigt af køleanlægget og dets spændingsforsyning, også ved nødstop. - Placeres anlægget under terræn skal alarmen ligeledes kunne hører ved alle nedgange, eller suppleres med serieforbundne alarmer. Vejledende alarmgrænser for CO₂ Lav alarm PPM [< PPM arbejde i op til 8 timer] Høj alarm PPM KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 11 af 25

12 4.2 Opstart af køleanlægget Dette må alene ske af eller i samråd med Knudsen Køling A/S. Indledende procedure: Bemærk: Opstart af CO₂ anlæg kræver forsigtighed og omtanke. Se til at der er ryddet og uhindret adgang hvor arbejdet skal foregå, samt at der ikke befinder sig personer der ikke har med arbejdet at gøre. Før opstart af anlægget tjek alle sikkerheds- og overvågningsanordninger på anlægget og i maskinrummet. Alle manuelt betjente ventiler tjekkes på ny, for korrekt position. Udsugningsanlægget opstartes og tjekkes, samt kontrol af niveau for start, hvilket bør være omkring PPM for lav og stoppe anlægget ved høj alarm ved omkring PPM. Desuden skal følgende information afstemmes: Layout data Maksimum tilladte tryk i stilstand og i drift [PS] Rør og el diagrammer Maskinelt kan der efter opstarten forekomme overbelastning og mangel på smøring af kompressoren, pga. den høje kølemiddelopløsning i olien, høje trykniveauer og høje trykvariationer. Det er derfor vigtigt at observere driften, tryk og temperatur forhold nøje, og at stoppe kompressoren i tilfælde af unormal drift eller mis-lyde. Hold opsyn med anlægget under hele opstartsfasen. Evakuering: Tænd krumtap varmelegemet i kompressorerne. På anlæg med CO₂ skal stående vakuum nå en værdi under 0,5 mbar før idriftsættelse. Brug tør nitrogen for at bryde vakuummet adskillige gange under evakueringsprocessen. Påfyldning af kølemiddel: Bemærk: Anvend altid handsker og sikkerhedsbriller ved påfyldning af CO₂. Forberedelse: Tilslut varmelegeme i krumtaphuset Begynd ikke påfyldningsproceduren før olietemperaturen er 20 K over omgivelsestemperaturen. Check olieniveauet i kompressoren Start ikke kompressoren Påfyldning: CO₂ cylinderen forbindes via en reduktionsventil til en fleksibel fyldeslange. Mellem fyldeslangen og til anlægget (suge- og trykside) monteres tørrefiltre for at minimere risikoen for fugt i anlægget. Inden fastspænding af forskruninger på slangerne, gennemskylles med CO₂ damp. Åbn Fyldeventilerne og udlign vakuum med CO₂ gas fra cylinderen indtil den når et tryk på ca. 10 bar. Hvis cylinderen er for kold, skal den opvarmes modereret (max. 4 C). Påfyld aldrig væske før trykket er over 10 bar, dette kan medføre fare for dannelse af tøris. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 12 af 25

13 Middel- og lavtemperatur booster systemer: Bemærk: Vær opmærksom på de forskellige maksimum driftstryk på kompressoren og komponenterne i medium- og lavtemperatur trinene. Hvis trykt overstiger ca. 10 bar, sørg da for at suge- og trykafspærringsventilerne er lukket på både køle- og frostfordamper. Fortsæt med at påfylde mellemtemperaturområdet med CO₂ gas. Hvis trykket overstiger 20 bar på kølesiden, sørg da for at magnetventilerne på fordamperne er lukket. Start manuel drift af ventilator/vandforsyning på gaskøleren Fortsæt med at påfylde CO₂ på mellemtryks receiver. Bemærk: Hvis trykket overstiger ca.3,0 bar stoppes påfyldning af kølemiddel. For videre påfyldning, se startprocedure. Kompressor start: Start højtrykssystemet først på 2-trins kaskade eller booster systemer. Start først lavtrykstrinet efter at en konstant drift af højtrykstrinet er opnået. Start ventilatorerne på et kølestederne. Åbn trykafspærringsventilen på CO₂ kompressoren, åbn afspærringsventilen på sugesiden ved at dreje den én omgang. Start kompressoren (i tilfælde af paralleldrift, start først én kompressor). Derefter holdes sugeventilen i drossel position og åbnes derefter langsomt mens sugetrykket falder. Start køledrift i samspil med kompressorens kapacitet. I tilfælde af kølemiddelmangel, påfyld da CO₂ gas på sugesiden -undgå hurtige trykstigninger. I tilfælde af at systemet overskrider indsatsområdet eller ved unormal drift (fx våd retur eller høj trykgas temperatur) stoppes kompressoren øjeblikkeligt. Start først igen når trykket er stabiliseret eller efter udbedring af evt. fejl. Undgå hyppige start/stop Start lavtrykssystemet Specielle forholdsregler for kaskadesystemer: Før opstart af kompressoren åbnes magnetventilen og ekspansionsventilen på kaskade varmeveksleren på højtryksanlægget (kølemiddel injektion på fordampersiden af varmeveksleren kan resulterer i CO₂ kondensering) Bemærk: I systemer med store fordamper enheder og lange rørinstallationer, kan der under opstart opstå høje sugegas- og trykgas temperaturer, hvis systemet ikke er blevet tilstrækkeligt pre-fyldt med kølemiddel. Ved start og i drift, undgå hurtige trykfald i krumtaphuset. Dette kan medføre olieskum og kan bevirke mangelfuld smøring. Advarsel: Hvis ventilerne på servicemanifolden mellem kompressoren og CO₂ cylinderen er lukket, sørg da for, at der ikke er noget resterende CO₂ inde i slangen. Brug trykreduktionsventil på CO₂ cylinderen. Check af driftsdata. Efter opstart og påfyldning af kølemiddel kontrolleres driftsdata og opstartsrapport udfyldes. Herefter registreres alle anlægsparametre i opstartsrapporten (se bilag; Opstart & indregulering). KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 13 af 25

14 5. Drifts & Vedligeholdelsesinstruktioner Driftsinstruktioner: Det er af stor betydning for kompressorernes levetid, at de ikke står og starter og stopper med korte tidsintervaller. Der er derfor indbygget en genstarts timer i styringsautomatikken. Genstarts timeren aktiveres af styrespændingsafbryderen og skal kører i 5 min. før kompressor nr. 1 frigives til start og ydereligere 5 min. før kompressor nr. 2 kan startes o.s.v. Kapacitetsregulering Kapacitetsreguleringen af kompressorerne bliver styret af en elektronisk kapacitets-regulator, der får signaler fra de påmonteret tryktransmittere og temperaturfølere. Der findes en intern neutralzone pressostat i regulatoren, som styrer køleanlægget i et trin pr. kompressor, frostanlægget ligeledes et trin pr. kompressor. Temperaturstyring Temperaturerne i køle-/froststederne bliver styret af fordamper regulatorer (Danfoss Adap-Kool Controller, herefter kaldet AKC) som er monteret ude ved de pågældende møbler og køle- og frostrum, AKC eren modtager data vedrørende fordamperens tryk- og temperaturforhold via de påmonteret tryktransmittere og temperaturfølere, regulatoren omsætter disse data til impulser som sendes til den elektroniske ekspansionsventilens spole, impulserne bestemmer hvor længe spolen skal holde ekspansionsventilen åben og på denne måde optimere driften og udnyttelsen af fordamperen. Overvågning Det komplette kølesystem kan overvåges via PC er, tilsluttet en gateway enten direkte eller igennem et modem, kompressor-anlæggenes kapacitetsregulatorer og køle-/froststedernes fordamper regulatorer tilsluttes via en ledning (BUSS system) til gateway en som der så samler alle oplysninger om temperaturer og kompressoranlæggenes driftsstatus, endvidere kan regulatoren sende temperatur- og driftsalarmer til gateway en som der herefter sender dem videre til den PC er der overvåger kølesystemerne. Væske receiver Det maksimale tilladelige driftstryk [PS], og den maksimale driftstemperatur [TS], angivet på mærkepladen (NAME PLATE) må ikke overskrides under drift, deslige må temperaturen ikke komme under den tilladelige temperatur. Overskridelse af ovenstående må ikke ske foruden accept fra producenten. Detaljer omkring dimensioner, materialer, godstykkelser, mv. kan rekvireres fra producenten eller installatøren. Skueglas og tilslutninger er monteret med adskillelige tilslutninger på beholderen. Ved normal brug indenfor det maksimale tilladelige driftstryk [PS], og den maksimale driftstemperatur [TS], vil pakningerne modstå ændringerne af trykket og temperaturen. Grundet udformningen af pakningerne er der mulighed at disse kan bliver utætte. Derfor skal alle tilslutninger efterspændes såfremt der opstår en utæthed. Med tiden kan det ikke udelukkes at der opstår en lækage ved tilslutningerne. Derfor skal dette nøje gennemgås ved de periodiske besigtigelser og eftersyn, og om nødvendigt udskiftes. Ved udskiftning af pakninger er det vigtigt, at alle tilslutningerne spændes med en momentnøgle således at de bliver iht. anvisningerne. I modsat er der mulighed for lækager eller sprængning af tilslutningerne. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 14 af 25

15 Sikkerhedsventiler FARE: Se ALDRIG direkte ind i en sikkerhedsventil der er forbundet til et tryksystem! Sikkerhedsventilernes funktion er at forhindre lukket systemer i at eksplodere ved trykstigninger. Der er deslige monteret pressostater der bør stoppe anlægget førend dette tryk opnås. Overskrides det indstillet designtryk, vil dette tryk bevirke at den interne ventilplade åbner, og kølemidlet udledes til det fri, hvilket vil reducere trykket i systemet øjeblikkeligt. Ventilplade holdes på plads af en fjeder eller i sjældne tilfælde via et modtryk. Ventilerne kan alene efterses for udvendige skader, som korrosion eller uregelmæssigheder i overfladen. Ventilerne er ikke konstrueret til at blive vedligeholdt, repareret eller istandsat. Virker en ventil ikke efter forskrifterne skal denne udskiftes. Udskiftning må alene ske med en ventil der er designet til tilsvarende tryk og kapacitet. Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål omkring brugen eller vedligeholdelse af den enkelte sikkerhedsventil, skal der rettes henvendelse til installatøren eller fabrikanten for korrekt instruktion. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 15 af 25

16 5.2. Vedligeholdelsesinstruktioner Bemærk: Trykbeholdere i kategori III og IV skal periodisk, besigtiges hver 4. år og efterses hvert 2. år af bemyndiget organ. Aktive sikkerhedsventiler skal testes og eller udskiftes hvert 4. år. Alle arbejder der kræver indgreb på anlægget, hvad enten det er mekanisk eller elektrisk skal udføres af teknikere fra anerkendt kølefirma. Køleanlægget er et lukket kredsløb, og så længe systemet er intakt er det nærliggende at sammenligne det med f.eks. et køleskab og dermed mene, at systemet er vedligeholdelsesfrit; men der er andre forhold som må tages i betragtning: der sker slid på alle bevægelige dele div. anlægsdele udsættes for skiftende tryk og temperaturer additiver i smøreolien, som bl.a. skal forebygge korrosion, nedbrydes Lovens krav om tilsyn af køleanlæg er alene at betragte som hensyntagen til sikkerhedsforanstaltninger og personsikkerhed. Brugerens krav til sikkerhed omfatter almindeligvis også driftssikkerheden af anlægget, og vil som regel kræve et mere omfattende tilsyn og vedligeholdelsesarbejde, sammenlignet med det lovbefalede tilsyn. En væsentlig del af dette arbejde sker gennem tilsyn og forebyggende arbejder. Knudsen Køling anbefaler at ovenstående struktureres gennem en servicekontrakt. Dette sikre de bedste betingelser for køleanlæggets sikkerhedsforanstaltninger, samt en økonomisk og sikker drift. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 16 af 25

17 Retningslinjer for vedligeholdelse Med kvalificerede personer menes som hovedregel personer fra et anerkendt kølefirma såsom Knudsen Køling Dagligt (må alene udføres af instrueret personel) Omfang: 1) Visuel kontrol af driftsparametre, d.v.s. aflæsning af suge- og trykmanometre. 2) Visuel kontrol af kondensatorer for ophobning af plast og papiraffald under og ved kondensatorer Ugentligt (må alene udføres af instrueret personel) Omfang (samt omfang for dagligt): 1) Olie check; olieniveauregulator pr. kompressorerne samt olie reservoir. 2) Fugt check; Kontrollere farven i skueglassene (grøn = ok Gul = fugt (vanddamp) i systemet. ved fugt anbefales det at kontakte serviceafdelingen i Knudsen Køling på tlf ) Tørrefilter check; Kontrollere om der er rim dannelser efter tørrefiltre. ved urene filtre anbefales det at kontakte serviceafdelingen i Knudsen Køling på tlf ) Bemærk og noter eventuel ændring i kompressorernes lydniveau. Hvert kvartal (må alene udføres af personer, der er instrueret af kvalificerede personer) Omfang (samt omfang for dagligt og ugentligt): 1) Rengøring af gaskøler / kondensator 2) Kontrol og justering af alt sikkerheds- og driftsudstyr 3) Gennemgang af anlæg og rørsystem, for evt. utilsigtet drift og mislyde dette i samråd med den daglige tilsynsførende Årligt (må alene udføres af kvalificerede personer, fra et anerkendt kølefirma) Omfang (samt omfang for dagligt, ugentligt og kvartal): ALLE kontrollerede, rengjorde, afprøvede og justerede dele og parametre, registreres i anlæggets logbog. 1. Gennemgang af anlæg og installation for evt. utætheder 2. Afprøvning af sikkerhedsafbrydere og sikkerhedsventiler 3. Kontrol af olie, evt. udskiftning af olie 4. Kontrol af væskefilter, om nødvendigt udskiftning af dette 5. Efterspænding af elektriske forbindelser, der udsættes for rystelse 6. Registreret gennemgang af ALT sikkerheds- og driftsudstyr. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 17 af 25

18 6. Fejlfinding Symptom Mulig årsag Check eller afhjælp Kompressor vi ikke starte Ingen spænding ved kontaktor Check hoved spænding til køleanlægget på klemmer i el-tavle Check sikringer i tavle Ingen styrespænding Check styrespænding til køleanlægget på klem rækken samt sikringer i eltavle Kontaktor er ikke trukket Kontrolrelæ defekt Sikkerhedskreds afbrudt, relæ er ikke aktiveret, find årsagen og reset lav- og højtryk pressostat, motorværn og maksimalafbryder Kontaktor klapper Snavs i kontaktor Defekt pressostat Løse ledninger Check og efterspænd ledninger For lav spænding Check spændingen og find årsagen til spænding faldet Defekt kompressormotor Check motor, ampereforbrug og spænding Udskift kompressor Kompressor mister olie Læk i systemet find og udbedre lækagen Mekanisk havari (defekte stempler eller ventiler) Udbedre skaden eller skift kompressor Kompressorerne køre med for lavt sugetryk Kompressor arbejder med forhøjet top tryk Kompressor start/stop på LTpressostat For lille kølemiddelfyldning Check indstilling på LT-pressostat, evt. udskift den Mangler kølemiddel Check systemet for utætheder og påfyld kølemiddel Udskift tørrefilter Juster eller udskift ventilen Tørrefilter tilstoppet Termostatisk ekspansionsventil åbner ikke Kompressorens sugeventil er Udskift ventilpladen defekt Afspærringsventil på Åben for ventilen kompressorens sugeside delvis lukket Kompressor start/stop på HT- Check indstilling på HT-pressostat, evt. pressostat udskift den Luftkølet kondensator er snavset Rens kondensatoren ved gennemblæsning eller højtryk spuling Kondensatorventilator er stoppet Check motorværn Motor sidder fast Afspærringsventil på kompressor højtrykside er delvis lukket Åben for ventilen KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 18 af 25

19 Rim eller is på suge rør Elektronisk ekspansionsventil Check AK opsætning åbner for meget Elektroniske ekspansionsventils Monter føleren igen føler er faldet af ekspansionsventilen lukker ikke Snavs i ventilen, udskift den Kompressorerne køre Mangler kølemiddel Påfyld kølemiddel konstant Støj i /fra systemet Rør vibrerer Fastspænd evt. løse rør Termostatisk ekspansionsventil hvisler Check kølemiddels fyldning evt. påfyld kølemiddel og lækage søg anlægget Kompressor støjer Defekte ventilplader Slør i lejer Mangler olie Ikke fastspændt til bundramme Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 19 af 25

20 7. Demontering og bortskaffelse af anlægget Aftapning af kølemediet må alene udføres af kvalificerede personer, fra et anerkendt kølefirma. Anlægget gennemgås for at sikre at alle magnetventiler, afspærringsventiler og andre lukkeanordninger er åbne position. Trykket i systemet udledes herefter gennem sikkerhedsventilen placeret ved gaskøleren. Dette skal ske under varigt opsyn. Olien i kompressorerne og olieudskiller opsamles i egnet beholdere og bortskaffes på lovlig måde. Herefter gennemgås anlægget på ny, og demontering af rør og anlægsdele skal forsat ske med varsomhed. Disse dele skal ligeledes bortskaffes på lovlig vis. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 20 af 25

21 8. Kølediagrammer / tegninger Se medleverede tegninger KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 21 af 25

22 9. EL diagrammer Se særskilt leveret mappe for elektrisk dokumentation. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 22 af 25

23 10. Noter KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 23 af 25

24 KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 24 af 25

25 Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 25 af 25

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udarbejdet af Alcedo Rådgivere i fiskeindustri på vegne af Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening Kolofon Opgavestiller: Danmarks Fiskeindustri-

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4 Køleanlæg og varmepumper Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.05.1 af september 1983 og nr. 2.05.2 af september 1983 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr BEK nr 100 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller 10/2007 1 Dansk / JOM GENEREL INFORMATION...3 Funktions princip & termologi...3 Symboler...3 Hvordan identificeres

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING INHOLD SIDE. Sikkerhedsforskrifter for mobile kompressorer... 389. Vigtige detaljerede oplysinger... 393

BETJENINGSVEJLEDNING INHOLD SIDE. Sikkerhedsforskrifter for mobile kompressorer... 389. Vigtige detaljerede oplysinger... 393 BETJENINGSVEJLEDNING Tillykke med anskaffelsen af Atlas Copco kompressoren. Det er en solid, sikker og holdbar maskine, som er fremstillet i henhold til den nyeste teknologi. Følg instruktionerne i denne

Læs mere

Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann

Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann 15. december 2014 Navn Studienummer Titel Projekttype Fagområde Semester Udd. Institution Vejleder Lars Hørup

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

LegioControl Brugermanual

LegioControl Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 en... 4 Maskinens betegnelse... 5 Maskinskilt... 5 Teknologisk baggrund... 5 Garanti... 5 Advarsler... 6 1.6.1 Generelt... 6 1.6.2 Montering

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:... Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 14 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2560987 DK 1109 3 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Indledningsvis 4 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit Wichmandsgade 19 Boks 199 5100 Odense C DK Telefon 66 14 15 36 Telefax 66 14 14 73 www.nki.dk email@nki.dk SE nr. 13 39 41 05 Brugsanvisning NKI Air Handling Unit Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Komponenterklæring

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere