BETJENINGSVEJLEDNING FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FOR"

Transkript

1 FOR CO 2 KØLE- / FROSTANLÆG En grad bedre

2 KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 2 af 25

3 Indhold: 1. Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger side 4 2. Lovbestemmelser side 7 3. Anlægs- & Funktionsbeskrivelse side 9 4. Opstilling og opstart 4.1. Opstilling af anlægget side Opstart af anlægget side Drifts- & Vedligeholdelsesinstruktioner 5.1. Driftsinstruktioner side Vedligeholdelsesinstruktioner side Fejlfinding side Demontering og bortskaffelse af anlægget side Kølediagrammer/tegninger side 21 (oftest i særskilt mappe) 9. El-diagrammer side 22 (oftest i særskilt mappe) 10. Noter side 23 Opstår der driftsforstyrrelser på anlægget må dette alene afhjælpes af instrueret personer. Opstilling, opstart, årligt service & vedligehold, de-montering, samt alle indgreb på systemet må alene udføres af kvalificerede personer, fra et anerkendt kølefirma. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf PB ver. 8 / 2012 Copyright Knudsen Køling A/S KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 3 af 25

4 1. Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Advarsler Kølemediet Kølemediet i anlægget R744 er Kuldioxid, også kaldet CO 2. CO 2 er ikke direkte giftigt, men skal omgås med omtanke. FARE: Iltmangel CO 2 er lugtfrit og farveløst, og kan derfor ikke fornemmes i tilfælde af lækage. Inhalering af større mængder kan medføre bevidstløshed og kultveilteforgiftning. Kølemediet er tungere end luft, både i væske og damp form, og vil derfor koncentrerer sig i lavtliggende områder. I uventileret rum kan det fortrænge ilten hvilket er forbundet med livsfare! Eksplosion Rensning og spuling med damp eller varmt vand af alle komponenter, såsom kompressorer, køleflader, vekslere, kondensatorer, rør slanger o. lign. kan medføre voldsomme eksplosioner, og derfor er forbundet med livsfare! Elektrisk stød Ved anlægget er monteret el tavler og komponenter, som ved åbning af lågerne kan give mulighed for berøring af spændingsførende dele. Det kan derfor være nødvendigt at afbryde spændingsforsyningen ved arbejde på anlægget. Forbrænding / forfrysning Kontakt med CO 2 i væskeform kan give meget kraftig nedkøling og medføre forbrænding. Sker dette skal frosne områder skylles med lungen vand, forsøg IKKE at fjerne tøj, der klæber fast til huden. Forholdsregler i tilfælde af utilsigtet CO₂ udsivning CO₂ udslip Hvis CO₂ gas lækker, vil en hvid tåge sprede sig langs gulvet. Høje koncentrationer medfører kultveilteforgiftning. Flydende CO₂ fordamper / nedkøler hurtigt og kan bliver til tøris. Frostskader kan forekomme. I tilfælde af CO₂ udslip Forlad rummet øjeblikkeligt, advar andre mennesker og sørg for tilstrækkelig ventilation. Adgang i det berørte område må kun ske med iltmaske af instrueret personer. Ved udendørs sørg da for at stå væk fra vindretningen. Afspær området. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 4 af 25

5 Arbejder med CO2 [Udpluk af sikkerhedsdatablad for R744] Passende teknisk kontrol: - Iltdetektorer bør anvendes når kvælende gasser kan udslippe. Overvej om der skal anvendes arbejdstilladelsessystem i forbindelse med f.eks. vedligeholdelsesarbejde. Trykbærende systemer bør regelmæssigt undersøges for lækager. Det skal sikres, at eksponeringen ligger under Arbejdstilsynets grænseværdier [8 timer < 5000 ppm]. Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Personlige værnemiddel: En risikovurdering skal gennemføres og dokumenteres i hvert arbejdsområde for at vurdere risici relateret til brugen af produktet og for at vælge personlige værnemidler, der matcher den relevante risiko. Følgende anbefalinger bør overvejes: - Læderhansker ved håndtering af trykflasker. - Brug sikkerhedsbriller ved fyldning og åbning af koblinger. Tre huskeregler! 1) Udfør ALDRIG arbejde du ikke er grundigt instrueret i eller kvalificeret til! åben ikke tavlelåger eller drej på ventiler o. lign. 2) Ved udslip forlad da STRAKS området!!! advar andre mennesker og sørg for tilstrækkelig ventilation 3) Medbring ALTID passende sikkerhedsudstyr ved arbejder med CO₂! der er installeret en kuldioxid alarm og ventilation i maskinrummet ved håndtering af CO2 anvendes altid sikkerhedsbriller og egnet sikkerhedshandsker Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 5 af 25

6 1.2 Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsautomatikken er opdelt i tre undergrupper: 1. En overtryksikring, som sikrer at trykket i kølekredsen ikke overstiger det maksimale tilladte tryk for systemet [PS]. Sikkerhedsventilerne skal i situationer der kan medfører at trykket i kølekredsen stiger over designtrykket åbne og derved øjeblikkeligt sænke trykket i kølekredsen. Sikkerhedsventilen sikre brud på komponenter og rørinstallation forsaget af for højt tryk. For systemer med R744 (CO 2 ) sidder der en sikkerhedsventil for hver sektion af kølekredsen der kan afspærres, således at der altid ville være en mulighed for at afblæse kølemediet til det fri. 2. En intern sikkerhedsautomatik, som kan henføres til CO2 kredsløbet og som ved fejl stopper anlægget. a) Overstrøms beskyttelse b) Elektromekanisk højtrykssikring c) Elektromekanisk Olie differenstryks sikring d) Elektromekanisk lavtrykssikring Den interne sikkerhedsautomatiks primære opgave er at overvåge og sikre kredsløbet og ved fejl stoppe kredsløbet, som følge af fejl. a) Overstrøms afbryder, maksimalafbryder For at beskytte kompressorens motor er kompressorernes krafttilførsel ført gennem en thermosikring, som kobler kompressoren ud ved for stort ampereforbrug. Ved fejl lyser rød lampe i aggregatets tavle. Overstrømsafbryderen skal genindkobles manuelt. b) Højtrykspressostat Højtrykspressostaten skal sikre kompressoren mod drift ved for høje tryk, som kan medføre overbelastning af kompressormotorerne. Højtrykspressostaten skal indstilles til at stoppe kompressorerne ved tryk på ca. 10 bar under højtrykssikkerhedsventilen. c) Olietrykspressostat Olietrykspressostaten skal sikre kompressoren mod drift med for lavt eller ingen olietryk. d) Lavtrykstransmitter Lavtrykstransmitteren sikrer kompressorerne mod drift ved for lave tryk og temperaturer. Sugegas kølede kompressorer får ved drift ved lave tryk dårlig køling af motoren, hvilket kan medføre havari på kompressoren. Lavtrykstransmitteren er indstillet til at stoppe kompressorerne ved for lavt tryk og slutte igen ved stigende tryk. Lavtrykstransmitteren genindkobler automatisk, når trykket når over den indstillede værdi. 3. En ekstern sikkerhedsautomatik, som sikrer kølestederne med termostat og ved fejl giver alarm til tavle. a) Temperaturalarmfunktion KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 6 af 25

7 2. Lovbestemmelser Efter afleveringen af anlægget, skal dette periodisk efterses og trykbeholdere inspiceres, alt iht. gældende lovbestemmelser. Vi anbefaler Ejer og Bruger, at blive bekendt med, og holde sig ajour med gældende lovbestemmelser. Trykbeholdere i kategori III og IV skal periodisk, besigtiges hver 4. år og efterses hvert 2. år af bemyndiget organ. Specielt henledes opmærksomheden til nedenstående passager i Arbejdetstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 omhandlende, Anvendelse af trykbærende udstyr. Anvendelse af trykbærende udstyr Udpluk af kapitel 9 - Anvendelse, instruktion og vedligeholdelse af trykbærende udstyr og enheder 22. Anvendelse af trykbærende udstyr og enheder skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Anvendelsen skal ske inden for bekendtgørelsens rammer og de begrænsninger, der evt. er fastsat i en konstruktionsgodkendelse eller i en verifikation. Stk. 2. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at trykbærende udstyr og enheder til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i arbejdsmiljølovgivningens regler. 23. Ved trykbærende udstyr og enheder skal der findes de nødvendige anvisninger for forsvarlig drift, pasning og vedligeholdelse samt de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af driftsforstyrrelser eller andre ekstraordinære situationer. Stk. 2. Betjeningspersonalet skal have den fornødne instruktion og øvelse i pasningen og foranstaltningerne, det skal træffe i tilfælde af driftsforstyrrelser eller andre ekstraordinære situationer. Instruktionerne skal foreligge skriftligt og let tilgængeligt for betjeningspersonalet. Stk. 3. Hvis anvendelsen af det trykbærende udstyr eller enheden frembyder en særlig fare for den, der beskæftiges herved eller andre personer, skal arbejdsgiveren sørge for, at det kun anvendes af personer, der er specielt udpeget hertil, og som har modtaget den hertil fornødne instruktion og oplæring. Stk. 4. Til arbejde, hvortil der kræves certifikat, må kun beskæftiges personer, der er i besiddelse af sådant eller har kvalifikationer, der svarer hertil. Udpluk af Bilag 7 - Køleanlæg og varmepumpeanlæg. 3. Maskinrum 3.1 Maskinrummet må ikke være placeret under terræn, når anlægget har mere end 250 kg kølemiddelfyldning. 3.2 Maskinrum skal være konstrueret og indrettet efter god teknisk praksis for at undgå mulige farlige situationer som følge af kølemidlets art, omfang m.v., herunder med hensyn til bl.a. brandsikkerhed, adgangsforhold, flugtmuligheder, ventilation, alarmering og automatiske stopanordninger. 3.3 Maskinrummet må ikke indeholde andre tekniske installationer end det for køleanlægget nødvendige driftsudstyr, og der må kun udføres arbejde, der er nødvendigt for driften af maskinrummet eller køleanlægget. 3.4 Ved udvendige adgangsveje skal der være opsat advarselsskilte med angivelse af kølemidlets art. 4. Eftersyn og vedligeholdelse m.v. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse m.v. sikres, at køleanlæg til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand. Ud over undersøgelserne af trykbeholdere og rørsystemer efter kapitel 5 og 9 skal anlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel efterses mindst 1 gang årlig. Se i øvrigt bilag 5, pkt om undersøgelse af visse beholdere i køleanlæg. Ved det årlige eftersyn kontrolleres det, at anlæggets beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt. Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køleanlæg skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype. Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et kølefirma. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 7 af 25

8 Udpluk af Bilag 5 - Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr 1.1 Maksimale intervaller (MI) Inspektionsorganets undersøgelsesresultater lægges til grund ved fastsættelse af nedenstående intervaller. Hvis et inspektionsorgan ved opstillingskontrollen eller en periodisk undersøgelse vurderer følgende betingelser at være opfyldt fastsættes MI til næste undersøgelse til de i tabellen anførte tal (år). Såfremt De måtte have spørgsmål eller behov for andre informationer, er De altid velkommen til at kontakte Knudsen Køling. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 8 af 25

9 3. Anlægsbeskrivelse Boosteranlægget Anlægget er opbygget som et transkritisk boosteranlæg, med en fælles væskeledning for køl og frost, og to forskellige suge- ledninger og tryk. Frostsystemet er designet til via trykket på lavtrykssiden, at holde temperaturen i alle frostrum og frostmøbler, til mellem -18 og -20 C, ved en omgivelsestemperatur på +25 C og 60 % RF. Tilsvarende er kølesystemet designet til via trykket på lavtrykssiden, at sikre opretholdelse af temperaturen i kølerum og kølemøbler til mellem +0 til +5 C, ligeledes ved +25 C omgivelsestemperatur og 60 % RF. Frostsystemet består af parallelt koblet semihermetiske stempelkompressorer. De er forbundet gennem en suge- og trykmanifold. Kølemiddel gasserne fra alle frostrum og frostmøbler komprimeres, og via en veksler, videre til lavtrykssiden for kølesystemet. Kølesystemet består af parallelt koblet semihermetiske stempelkompressorer. Kølemiddel gasserne fra alle kølerum og kølemøbler, samt gasserne fra frostsystemets højtryksside, komprimeres gennem køle kompressorerne. Kølingen af kompressorer sker som følge af den lave temperatur fra gasserne på lavtrykssiden. Kompressorstellet er projekteret til umiddelbart at kunne udvides med henholdsvis en ekstra køle- og frost kompressor. Fra trykmanifolden på kølesystemet trykkes gassen videre til den luftkølet gaskøler, gennem en reguleringsventil og videre til væske receiveren. Mellem receiveren og kølesystemets lavtryksside er etableret en rør forbindelse, der via en reguleringsventil, sikre et lavere tryk i receiveren. Fra væske receiveren ledes kølemidlet gennem et tørrefilter og skueglas, og en fælles væskeledning forsyner alle køle- frysesteder. I skueglasset kan man se gennemstrømningen af kølemidlet. Ved normal drift vil skueglasset oftest være helt fyldt og derved helt klart. Ved specielle driftssituationer, såsom ved opstart, ind- og udkobling af kompressorer, vil der kunne forekomme bobler af kølemiddelgasser i skueglasset. Er skueglasset gennem længere tid ikke klart, eller kun med en svag gennemstrømning af kølemiddel, kan det være et tegn på kølemiddelmangel. Anlægget må straks lækage søges, tætnes og ekstra kølemiddel påfyldes. Der er endvidere en farveindikator skueglasset, som skifter farve ud fra indholdet af fugt. Farvevisningen er først pålideligt efter omkring en dags drift af anlægget (grøn: OK og gul: Fugt). I tørrefilteret fjernes fugt, samt evt. urenheder. Et delvist tilstoppet tørrefilter kan give bobledannelse i skueglasset og vil for det meste også betyde en ekspansion over filteret, hvilket medfører, at væske røret efter filteret bliver koldt. Boosteranlægget indeholder et selvregulerende oliesystem, som sikre et passende jævnt olieniveau, i de enkelte kompressorer. Olien udskilles på højtrykssiden fra kølekompressorerne, herfra ledes olien til et fælles oliereservoir, videre gennem et oliefilter, til de enkelte kompressors niveauregulatorer. Som drivtryk anvendes trykket fra kølesystemets lavtryksside. Anlæggene er fra Knudsen Køling side udstyret med nødvendig drifts og sikkerhedsautomatik, herunder motorværn, sikkerhedsventiler, højtrykspressostat, høj- og lavtryks tryktransmitter. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 9 af 25

10 Rørsystemet Boostersystemet er via rørsystemet forbundet til den luftkølet gaskøler og den luftkølet overhedningsfjerner, begge placerede udendørs i frit flet. Overhedningsfjerneren er forbundet mellem frostkompressorernes højtryksside, og kølekompressorernes lavtryksside. Gaskøler er forbundet mellem kølekompressorernes højtryksside og væske receiveren. Begge luftkølere har egen styring for kapacitetsregulering af afgangstemperaturen. Det fælles væske rør forsyner alle forbrugere, såsom møbler og rum. Fra de enkelte forbrugere føres retur til henholdsvis køle- eller frost systemets lavtryksside. Køle- og frysesteder Hvert enkelt køle- og frysested er reguleret via elektronisk ekspansionsventil til fordamperen i den enkelte møbelsektion eller fordamper i rum. Den elektroniske ekspansionsventil er monteret umiddelbart før fordamperen. Den elektroniske ekspansionsventil kontrollerer væskeindsprøjtningen i fordamperen. Ventilen styres af en Danfoss AK regulator, der modtager data om fordamperens tryk og temperaturforhold via påmonteret tryktransmittere og temperaturfølere. AK regulatoren er monteret under møblet eller ved køle- og frostrum i en elkasse. Den elektroniske ekspansionsventil lukker for kølemidlet, når der ikke er kølebehov. I kølefladen (fordamperen) sker en fordampning af kølemediet ved at tage energien fra den gennemstrømmende luft, som herved afkøles. Luften blæses ud over kølestederne hvorved disse holdes kolde, og luften genopvarmes. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 10 af 25

11 4. Opstilling og opstart 4.1 Opstilling af køleanlægget Arbejdstilsynets vejledning B.4.4 af januar 2005 forskriver, at opstilling af nye køleanlæg med en fyldning over 25 kg kølemiddel SKAL opstilles i et særskilt maskinrum. Førend varig ibrugtagning af anlægget skal maskinrum som udgangspunkt være iht. nedenstående anvisninger (der må godt udføres opstilling, opstart og indregulering). Placeres gaskøler mere end 2 meter over terræn og med mindre end 2 meter til en kant, skal der opstilles rækværk, således at faldulykker minimeres. Det skal deslige tilstræbes at adgangsvejen til gaskøleren gør service & vedligehold mulig. Rummets udformning - Det MÅ IKKE indeholde andre installationer end dem der tilhører køleanlægget. - Der MÅ IKKE opbevares materiel der er køleanlægget uvedkommende. - Anlægget skal opstilles så der er mulighed for pasning og vedligehold. - Rummet skal have en frihøjde på min. 2,1 m (iht. Bygningsreglementet 2010). - Rummet skal udføres som en selvstændig brandcelle (BD60). - Belysning svarende til kravene gældende for indretning af faste arbejdspladser (200 Lux). - Lysniveauet ved strømsvigt skal muliggøre lokalisering af nødudgange(n). - Underlaget skal være fast og vandret. Lovmæssige minimumsafstande omkring anlægget Anbefalet afstande mm foran tavlefront mm foran tavlefront mm foran anlægget mm foran anlægget mm omkring anlægget. 750 mm omkring anlægget. Adgangsvej(e) - Der skal være skiltet med adgang forbudt for uvedkommende, kølemiddeltype, fyldningsmængde samt navn og telefonnummer på servicefirma. - Dør(e) skal være forsynet med udvendig lås og kunne åbnes uden brug af nøgle indefra. - Dør(e) skal være selvlukkende. - Nødstop af anlægget. - Start af mekanisk ventilation. Alarmer - Rummet SKAL forsynes med en gasalarm eller iltmåler, egnet til detektering af kølemediet, der aktivere en lys- & lydgiver, i og udenfor rummet. - Nødventilation og alarmindikation skal starte automatisk i forbindelse med Lav og Høj alarm. - Den akustiske alarm skal være mindst 15 db højere end omgivelsesniveauet. - Køleanlægget skal stoppe automatisk ved Høj alarm, og må ikke kunne genindkoble automatisk. - Det skal fungere uafhængigt af køleanlægget og dets spændingsforsyning, også ved nødstop. - Placeres anlægget under terræn skal alarmen ligeledes kunne hører ved alle nedgange, eller suppleres med serieforbundne alarmer. Vejledende alarmgrænser for CO₂ Lav alarm PPM [< PPM arbejde i op til 8 timer] Høj alarm PPM KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 11 af 25

12 4.2 Opstart af køleanlægget Dette må alene ske af eller i samråd med Knudsen Køling A/S. Indledende procedure: Bemærk: Opstart af CO₂ anlæg kræver forsigtighed og omtanke. Se til at der er ryddet og uhindret adgang hvor arbejdet skal foregå, samt at der ikke befinder sig personer der ikke har med arbejdet at gøre. Før opstart af anlægget tjek alle sikkerheds- og overvågningsanordninger på anlægget og i maskinrummet. Alle manuelt betjente ventiler tjekkes på ny, for korrekt position. Udsugningsanlægget opstartes og tjekkes, samt kontrol af niveau for start, hvilket bør være omkring PPM for lav og stoppe anlægget ved høj alarm ved omkring PPM. Desuden skal følgende information afstemmes: Layout data Maksimum tilladte tryk i stilstand og i drift [PS] Rør og el diagrammer Maskinelt kan der efter opstarten forekomme overbelastning og mangel på smøring af kompressoren, pga. den høje kølemiddelopløsning i olien, høje trykniveauer og høje trykvariationer. Det er derfor vigtigt at observere driften, tryk og temperatur forhold nøje, og at stoppe kompressoren i tilfælde af unormal drift eller mis-lyde. Hold opsyn med anlægget under hele opstartsfasen. Evakuering: Tænd krumtap varmelegemet i kompressorerne. På anlæg med CO₂ skal stående vakuum nå en værdi under 0,5 mbar før idriftsættelse. Brug tør nitrogen for at bryde vakuummet adskillige gange under evakueringsprocessen. Påfyldning af kølemiddel: Bemærk: Anvend altid handsker og sikkerhedsbriller ved påfyldning af CO₂. Forberedelse: Tilslut varmelegeme i krumtaphuset Begynd ikke påfyldningsproceduren før olietemperaturen er 20 K over omgivelsestemperaturen. Check olieniveauet i kompressoren Start ikke kompressoren Påfyldning: CO₂ cylinderen forbindes via en reduktionsventil til en fleksibel fyldeslange. Mellem fyldeslangen og til anlægget (suge- og trykside) monteres tørrefiltre for at minimere risikoen for fugt i anlægget. Inden fastspænding af forskruninger på slangerne, gennemskylles med CO₂ damp. Åbn Fyldeventilerne og udlign vakuum med CO₂ gas fra cylinderen indtil den når et tryk på ca. 10 bar. Hvis cylinderen er for kold, skal den opvarmes modereret (max. 4 C). Påfyld aldrig væske før trykket er over 10 bar, dette kan medføre fare for dannelse af tøris. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 12 af 25

13 Middel- og lavtemperatur booster systemer: Bemærk: Vær opmærksom på de forskellige maksimum driftstryk på kompressoren og komponenterne i medium- og lavtemperatur trinene. Hvis trykt overstiger ca. 10 bar, sørg da for at suge- og trykafspærringsventilerne er lukket på både køle- og frostfordamper. Fortsæt med at påfylde mellemtemperaturområdet med CO₂ gas. Hvis trykket overstiger 20 bar på kølesiden, sørg da for at magnetventilerne på fordamperne er lukket. Start manuel drift af ventilator/vandforsyning på gaskøleren Fortsæt med at påfylde CO₂ på mellemtryks receiver. Bemærk: Hvis trykket overstiger ca.3,0 bar stoppes påfyldning af kølemiddel. For videre påfyldning, se startprocedure. Kompressor start: Start højtrykssystemet først på 2-trins kaskade eller booster systemer. Start først lavtrykstrinet efter at en konstant drift af højtrykstrinet er opnået. Start ventilatorerne på et kølestederne. Åbn trykafspærringsventilen på CO₂ kompressoren, åbn afspærringsventilen på sugesiden ved at dreje den én omgang. Start kompressoren (i tilfælde af paralleldrift, start først én kompressor). Derefter holdes sugeventilen i drossel position og åbnes derefter langsomt mens sugetrykket falder. Start køledrift i samspil med kompressorens kapacitet. I tilfælde af kølemiddelmangel, påfyld da CO₂ gas på sugesiden -undgå hurtige trykstigninger. I tilfælde af at systemet overskrider indsatsområdet eller ved unormal drift (fx våd retur eller høj trykgas temperatur) stoppes kompressoren øjeblikkeligt. Start først igen når trykket er stabiliseret eller efter udbedring af evt. fejl. Undgå hyppige start/stop Start lavtrykssystemet Specielle forholdsregler for kaskadesystemer: Før opstart af kompressoren åbnes magnetventilen og ekspansionsventilen på kaskade varmeveksleren på højtryksanlægget (kølemiddel injektion på fordampersiden af varmeveksleren kan resulterer i CO₂ kondensering) Bemærk: I systemer med store fordamper enheder og lange rørinstallationer, kan der under opstart opstå høje sugegas- og trykgas temperaturer, hvis systemet ikke er blevet tilstrækkeligt pre-fyldt med kølemiddel. Ved start og i drift, undgå hurtige trykfald i krumtaphuset. Dette kan medføre olieskum og kan bevirke mangelfuld smøring. Advarsel: Hvis ventilerne på servicemanifolden mellem kompressoren og CO₂ cylinderen er lukket, sørg da for, at der ikke er noget resterende CO₂ inde i slangen. Brug trykreduktionsventil på CO₂ cylinderen. Check af driftsdata. Efter opstart og påfyldning af kølemiddel kontrolleres driftsdata og opstartsrapport udfyldes. Herefter registreres alle anlægsparametre i opstartsrapporten (se bilag; Opstart & indregulering). KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 13 af 25

14 5. Drifts & Vedligeholdelsesinstruktioner Driftsinstruktioner: Det er af stor betydning for kompressorernes levetid, at de ikke står og starter og stopper med korte tidsintervaller. Der er derfor indbygget en genstarts timer i styringsautomatikken. Genstarts timeren aktiveres af styrespændingsafbryderen og skal kører i 5 min. før kompressor nr. 1 frigives til start og ydereligere 5 min. før kompressor nr. 2 kan startes o.s.v. Kapacitetsregulering Kapacitetsreguleringen af kompressorerne bliver styret af en elektronisk kapacitets-regulator, der får signaler fra de påmonteret tryktransmittere og temperaturfølere. Der findes en intern neutralzone pressostat i regulatoren, som styrer køleanlægget i et trin pr. kompressor, frostanlægget ligeledes et trin pr. kompressor. Temperaturstyring Temperaturerne i køle-/froststederne bliver styret af fordamper regulatorer (Danfoss Adap-Kool Controller, herefter kaldet AKC) som er monteret ude ved de pågældende møbler og køle- og frostrum, AKC eren modtager data vedrørende fordamperens tryk- og temperaturforhold via de påmonteret tryktransmittere og temperaturfølere, regulatoren omsætter disse data til impulser som sendes til den elektroniske ekspansionsventilens spole, impulserne bestemmer hvor længe spolen skal holde ekspansionsventilen åben og på denne måde optimere driften og udnyttelsen af fordamperen. Overvågning Det komplette kølesystem kan overvåges via PC er, tilsluttet en gateway enten direkte eller igennem et modem, kompressor-anlæggenes kapacitetsregulatorer og køle-/froststedernes fordamper regulatorer tilsluttes via en ledning (BUSS system) til gateway en som der så samler alle oplysninger om temperaturer og kompressoranlæggenes driftsstatus, endvidere kan regulatoren sende temperatur- og driftsalarmer til gateway en som der herefter sender dem videre til den PC er der overvåger kølesystemerne. Væske receiver Det maksimale tilladelige driftstryk [PS], og den maksimale driftstemperatur [TS], angivet på mærkepladen (NAME PLATE) må ikke overskrides under drift, deslige må temperaturen ikke komme under den tilladelige temperatur. Overskridelse af ovenstående må ikke ske foruden accept fra producenten. Detaljer omkring dimensioner, materialer, godstykkelser, mv. kan rekvireres fra producenten eller installatøren. Skueglas og tilslutninger er monteret med adskillelige tilslutninger på beholderen. Ved normal brug indenfor det maksimale tilladelige driftstryk [PS], og den maksimale driftstemperatur [TS], vil pakningerne modstå ændringerne af trykket og temperaturen. Grundet udformningen af pakningerne er der mulighed at disse kan bliver utætte. Derfor skal alle tilslutninger efterspændes såfremt der opstår en utæthed. Med tiden kan det ikke udelukkes at der opstår en lækage ved tilslutningerne. Derfor skal dette nøje gennemgås ved de periodiske besigtigelser og eftersyn, og om nødvendigt udskiftes. Ved udskiftning af pakninger er det vigtigt, at alle tilslutningerne spændes med en momentnøgle således at de bliver iht. anvisningerne. I modsat er der mulighed for lækager eller sprængning af tilslutningerne. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 14 af 25

15 Sikkerhedsventiler FARE: Se ALDRIG direkte ind i en sikkerhedsventil der er forbundet til et tryksystem! Sikkerhedsventilernes funktion er at forhindre lukket systemer i at eksplodere ved trykstigninger. Der er deslige monteret pressostater der bør stoppe anlægget førend dette tryk opnås. Overskrides det indstillet designtryk, vil dette tryk bevirke at den interne ventilplade åbner, og kølemidlet udledes til det fri, hvilket vil reducere trykket i systemet øjeblikkeligt. Ventilplade holdes på plads af en fjeder eller i sjældne tilfælde via et modtryk. Ventilerne kan alene efterses for udvendige skader, som korrosion eller uregelmæssigheder i overfladen. Ventilerne er ikke konstrueret til at blive vedligeholdt, repareret eller istandsat. Virker en ventil ikke efter forskrifterne skal denne udskiftes. Udskiftning må alene ske med en ventil der er designet til tilsvarende tryk og kapacitet. Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål omkring brugen eller vedligeholdelse af den enkelte sikkerhedsventil, skal der rettes henvendelse til installatøren eller fabrikanten for korrekt instruktion. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 15 af 25

16 5.2. Vedligeholdelsesinstruktioner Bemærk: Trykbeholdere i kategori III og IV skal periodisk, besigtiges hver 4. år og efterses hvert 2. år af bemyndiget organ. Aktive sikkerhedsventiler skal testes og eller udskiftes hvert 4. år. Alle arbejder der kræver indgreb på anlægget, hvad enten det er mekanisk eller elektrisk skal udføres af teknikere fra anerkendt kølefirma. Køleanlægget er et lukket kredsløb, og så længe systemet er intakt er det nærliggende at sammenligne det med f.eks. et køleskab og dermed mene, at systemet er vedligeholdelsesfrit; men der er andre forhold som må tages i betragtning: der sker slid på alle bevægelige dele div. anlægsdele udsættes for skiftende tryk og temperaturer additiver i smøreolien, som bl.a. skal forebygge korrosion, nedbrydes Lovens krav om tilsyn af køleanlæg er alene at betragte som hensyntagen til sikkerhedsforanstaltninger og personsikkerhed. Brugerens krav til sikkerhed omfatter almindeligvis også driftssikkerheden af anlægget, og vil som regel kræve et mere omfattende tilsyn og vedligeholdelsesarbejde, sammenlignet med det lovbefalede tilsyn. En væsentlig del af dette arbejde sker gennem tilsyn og forebyggende arbejder. Knudsen Køling anbefaler at ovenstående struktureres gennem en servicekontrakt. Dette sikre de bedste betingelser for køleanlæggets sikkerhedsforanstaltninger, samt en økonomisk og sikker drift. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 16 af 25

17 Retningslinjer for vedligeholdelse Med kvalificerede personer menes som hovedregel personer fra et anerkendt kølefirma såsom Knudsen Køling Dagligt (må alene udføres af instrueret personel) Omfang: 1) Visuel kontrol af driftsparametre, d.v.s. aflæsning af suge- og trykmanometre. 2) Visuel kontrol af kondensatorer for ophobning af plast og papiraffald under og ved kondensatorer Ugentligt (må alene udføres af instrueret personel) Omfang (samt omfang for dagligt): 1) Olie check; olieniveauregulator pr. kompressorerne samt olie reservoir. 2) Fugt check; Kontrollere farven i skueglassene (grøn = ok Gul = fugt (vanddamp) i systemet. ved fugt anbefales det at kontakte serviceafdelingen i Knudsen Køling på tlf ) Tørrefilter check; Kontrollere om der er rim dannelser efter tørrefiltre. ved urene filtre anbefales det at kontakte serviceafdelingen i Knudsen Køling på tlf ) Bemærk og noter eventuel ændring i kompressorernes lydniveau. Hvert kvartal (må alene udføres af personer, der er instrueret af kvalificerede personer) Omfang (samt omfang for dagligt og ugentligt): 1) Rengøring af gaskøler / kondensator 2) Kontrol og justering af alt sikkerheds- og driftsudstyr 3) Gennemgang af anlæg og rørsystem, for evt. utilsigtet drift og mislyde dette i samråd med den daglige tilsynsførende Årligt (må alene udføres af kvalificerede personer, fra et anerkendt kølefirma) Omfang (samt omfang for dagligt, ugentligt og kvartal): ALLE kontrollerede, rengjorde, afprøvede og justerede dele og parametre, registreres i anlæggets logbog. 1. Gennemgang af anlæg og installation for evt. utætheder 2. Afprøvning af sikkerhedsafbrydere og sikkerhedsventiler 3. Kontrol af olie, evt. udskiftning af olie 4. Kontrol af væskefilter, om nødvendigt udskiftning af dette 5. Efterspænding af elektriske forbindelser, der udsættes for rystelse 6. Registreret gennemgang af ALT sikkerheds- og driftsudstyr. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 17 af 25

18 6. Fejlfinding Symptom Mulig årsag Check eller afhjælp Kompressor vi ikke starte Ingen spænding ved kontaktor Check hoved spænding til køleanlægget på klemmer i el-tavle Check sikringer i tavle Ingen styrespænding Check styrespænding til køleanlægget på klem rækken samt sikringer i eltavle Kontaktor er ikke trukket Kontrolrelæ defekt Sikkerhedskreds afbrudt, relæ er ikke aktiveret, find årsagen og reset lav- og højtryk pressostat, motorværn og maksimalafbryder Kontaktor klapper Snavs i kontaktor Defekt pressostat Løse ledninger Check og efterspænd ledninger For lav spænding Check spændingen og find årsagen til spænding faldet Defekt kompressormotor Check motor, ampereforbrug og spænding Udskift kompressor Kompressor mister olie Læk i systemet find og udbedre lækagen Mekanisk havari (defekte stempler eller ventiler) Udbedre skaden eller skift kompressor Kompressorerne køre med for lavt sugetryk Kompressor arbejder med forhøjet top tryk Kompressor start/stop på LTpressostat For lille kølemiddelfyldning Check indstilling på LT-pressostat, evt. udskift den Mangler kølemiddel Check systemet for utætheder og påfyld kølemiddel Udskift tørrefilter Juster eller udskift ventilen Tørrefilter tilstoppet Termostatisk ekspansionsventil åbner ikke Kompressorens sugeventil er Udskift ventilpladen defekt Afspærringsventil på Åben for ventilen kompressorens sugeside delvis lukket Kompressor start/stop på HT- Check indstilling på HT-pressostat, evt. pressostat udskift den Luftkølet kondensator er snavset Rens kondensatoren ved gennemblæsning eller højtryk spuling Kondensatorventilator er stoppet Check motorværn Motor sidder fast Afspærringsventil på kompressor højtrykside er delvis lukket Åben for ventilen KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 18 af 25

19 Rim eller is på suge rør Elektronisk ekspansionsventil Check AK opsætning åbner for meget Elektroniske ekspansionsventils Monter føleren igen føler er faldet af ekspansionsventilen lukker ikke Snavs i ventilen, udskift den Kompressorerne køre Mangler kølemiddel Påfyld kølemiddel konstant Støj i /fra systemet Rør vibrerer Fastspænd evt. løse rør Termostatisk ekspansionsventil hvisler Check kølemiddels fyldning evt. påfyld kølemiddel og lækage søg anlægget Kompressor støjer Defekte ventilplader Slør i lejer Mangler olie Ikke fastspændt til bundramme Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 19 af 25

20 7. Demontering og bortskaffelse af anlægget Aftapning af kølemediet må alene udføres af kvalificerede personer, fra et anerkendt kølefirma. Anlægget gennemgås for at sikre at alle magnetventiler, afspærringsventiler og andre lukkeanordninger er åbne position. Trykket i systemet udledes herefter gennem sikkerhedsventilen placeret ved gaskøleren. Dette skal ske under varigt opsyn. Olien i kompressorerne og olieudskiller opsamles i egnet beholdere og bortskaffes på lovlig måde. Herefter gennemgås anlægget på ny, og demontering af rør og anlægsdele skal forsat ske med varsomhed. Disse dele skal ligeledes bortskaffes på lovlig vis. Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 20 af 25

21 8. Kølediagrammer / tegninger Se medleverede tegninger KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 21 af 25

22 9. EL diagrammer Se særskilt leveret mappe for elektrisk dokumentation. KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 22 af 25

23 10. Noter KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 23 af 25

24 KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 24 af 25

25 Serviceafdelingen hos Knudsen Køling Kontaktes på tlf KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej Køge Side 25 af 25

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Anvendelse...3 Identifikation...3 Montering...5 Indstilling...6 Vedligeholdelse...6 Reservedele...8 Fejlfinding...9 2 RZ4DA201 DKRCC.PF.D00.A1.01

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til industri

Miljøvenlige køleanlæg til industri compindustri Miljøvenlige køleanlæg til industri Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg Generel information compindustri Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler...

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Pressostater Montering... 3 Overskydende kapillarrør... 4 Indstilling...5 Vejledende

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 743 om indretning af trykbærende udstyr. (PED 97/23 EF), af 1999 Bekendtgørelse nr. 99, om indretning, ombygning og

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Montagetips Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Montagetips Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren Montagetips Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montageprocessen...3 Montageprocessen består af...3 Planlægning...3 Placering af hovedkomponenterne...4 Montage

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...2 Overskydende kapillarrør...4 Indstilling...5 Lavtrykskontrol...5 Højtrykskontroll...5 Eksempel med 4 kompressorer i parallel

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Pressostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H

Pressostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H Indhold Side Anvendelse....................................................................................... 37 Fordampningstrykregulator type KVP.........................................................

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 1 - Materialer og montage REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 1 - Materialer og montage Krav til montagearbejde...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 KP termostat med luftføler...4 KP termostat med cylindrisk føler...4 Indstilling...4 med automatisk reset...5 med maksimum

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg:

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Opgave 1: Der skal laves et lille kølerum til slagter Johansen. Følgende data ligger til grund for opgaven: Fordamperydelse 10 kw. Kølemiddel R134a. Fordampningstemperatur

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side...3 Overhedning...4 Underkøling...4 Udvendig trykudligning...4 Fyldninger...5 Universal fyldning...6

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 2 - Det gode håndværk

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 2 - Det gode håndværk Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 2 - Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 2 - Det gode håndværk Montageprocessen... 3

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK Agenda 1. Hvad er en gasdrevet varmepumpe? 2. Kort status over udviklingen af gasdrevne varmepumper 3. Myndighedskrav

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Drift og vedligehold Manifold

Drift og vedligehold Manifold Drift og vedligehold Manifold 140522_040414:11_dk Adresse Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hjemmeside/ e-mail www.qmt3.com info@qmt3.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere