Branchevejledning om ARBEJDE MED FORURENET JORD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning om ARBEJDE MED FORURENET JORD"

Transkript

1 Branchevejledning om ARBEJDE MED FORURENET JORD

2

3 Indhold 5 Indledning 6 Hvad er forurenet jord? Klassificering af miljøricisi Jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet Sammenhængen mellem miljø, sundhed og arbejdsmiljø Sundhedsfarer 10 Ansvar og pligter Bygherre Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Koordinering Projekterende/rådgivere Entreprenøren Ansatte Ved ukendt forurening 13 Sikkerhedsforanstaltninger Afspærring Tekniske foranstaltninger Personlige værnemidler Åndedrætsværn Heldragt Handsker Værnefodtøj Generelt Særligt for maskinførere Særligt for miljøtekniske umdersøgelsesboringer Velfærdsforanstaltninger og hygiejne Vaskeplads Omklædning Hygiejneregler Instruktion Opstartsmøde 19 Sikkerhed for chauffører Personlig sikkerhed Vis hensyn til omgivelserne 20 BILAG A - Oversigt over de mest almindelige forureningstyper ved forskellige typer industrigrunde 24 BILAG B - De mest almindelige jordforurenende stoffers vigtigste virkning på mennesker 26 BILAG C - Forarbejdet til den skriftlige vurdering trin for trin 28 BILAG D - EKSEMPEL på instruktion 34 BILAG E - SKABELON til instruktion Indhold 3

4

5 Indledning Denne branchevejledning beskriver de overvejelser og foranstaltninger, der er nødvendige for, at arbejde med forurenet jord kan foregå sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Vejledningen giver en indføring i de vigtigste jordkemiske begreber og sammenhængen mellem forureningstyper og arbejdsmiljømæssige risici. Desuden beskriver vejledningen god praksis for alle, der kommer i nærheden af/kontakt med den forurenede jord. Det gælder således også chauffører og de folk, der arbejder andetsteds på eksempelvis en plads med punktvis forurening. Endelig er der i vejledning anvisninger på, hvordan forskellige opgaver konkret kan løses sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Selv om vejledningen primært henvender sig til firmaer, der arbejder med forurenet jord, vil flere af vejledningens afsnit også indeholde referencer til de pligter og det ansvar, som både den projekterende og bygherren har. Vejledningen kan derfor også med fordel anvendes i forbindelse med forundersøgelser og projekteringen af byggeri eller anlægsarbejde samt i forbindelse med bygherrens daglige koordinering på byggepladsen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Herudover tager Arbejdstilsynet forbehold for den teknologiske udvikling. Indledning 5

6 Hvad er forurenet jord? Ved udgangen af 2006 var det registreret cirka forurenede eller muligt forurenede lokaliteter hos miljømyndigheder. I ca. halvdelen af tilfældene er der tale om en konstateret forurening, mens der i den anden halvdel er tale om viden om mulige forurenende aktiviteter på grunden. Fx veje og banearealer, parkerings- og vaskepladser, lossepladser, nedlagte benzintanke og industrigrunde. Men der findes i princippet lige så mange typer af jordforurening, som der er kemikalier. Og forurenet jord kan findes alle steder, hvor der har været anvendt, oplagret eller spildt kemikalier. Forurenet jord kan også være et resultat af fortidens synder fx i form af nedgravet eller deponeret olie- og kemikalieaffald. Ikke alle former for forurening er lige sundhedsfarlige. Erfaringen viser, at især bestemte typer af industri efterlader sundhedsfarlig forurening. I bilag A findes en oversigt over de forureningstyper, man skal være særlig opmærksom på ved de forskellige industrigrunde. Klassificering af miljøricisi Graden eller typen af forurening opdeles i forskellige kategorier eller klasser efter dens miljømæssige risici, fx nedsivning til grundvandet. Miljøstyrelsens kategorisering efter jordflytningsbekendtgørelsen Kategori 1 jord Kategori 2 jord Forurening kraftigere end kategori 2 jord Regnes som ren eller rettere ikke forurenet jord. Regnes som lettere forurenet. Pr 1. jan kom al jord i byzoner som udgangspunkt til at tilhøre denne kategori Forurenet jord 6 Hvad er forurenet jord?

7 I Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (Jordplan Sjælland), bilag A3 fra sep. 2010, opererer man med en opdeling i 5 klasser. Klasse 0,1 Klasse 2,3 Klasse 4 Er (bortset fra jordbakterier) sundhedsmæssigt uproblematisk Kan sidestilles med kategori 2 eller lettere forurenet jord Er kraftigere forurenet jord end kategori 2 Vurderingen af den forurenede jord bygger således ikke på Arbejdsmiljøloven, men på miljøhensyn. I jordforureningsloven skelner man desuden mellem om et areal med potentielt forurenet jord er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2. Vidensniveau 1 betyder, at der findes en faktisk viden om aktiviteter på arealet, der kan have været kilde til jordforurening. (se bilag A) Vidensniveau 2 betyder, at jorden er dokumenteret forurenet, hvilket ofte betyder, at der er gennemført fysiske undersøgelser, som kan godtgøre jordforureningen. Vidensgrundlaget (vidensniveau 1 eller 2) samt behovet for eventuelle sikkerhedsforanstaltninger skal indgå i planlægningen af et jordarbejde. Oplysningerne kan fås hos bygherren, i Matrikelregistret, hos regionen eller kommunen, samt på Danmarks Miljøportal. Jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet Sundhedsmæssige risici jf. jordforflytningsbekendtgørelsen Endelig opdeles jordforurening i forhold til miljølovgivningen efter nogle grænseværdier fastsat på baggrund af en sundhedsmæssig vurdering for de, som skal bo på/bruge grunden. Selvom også disse er uden for arbejdsmiljølovens regi, er det foruden kategorier og klasser vigtigt at kende de to grænseværdier jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet, da det ofte er disse betegnelser, der anvendes af rådgiver/projekterende. Hvis jordkvalitetskriteriet ikke er overskredet, betragtes grunden som uforurenet. Der er ud over almen hygiejne ingen grund til at tage særlige forholdsregler i den daglige omgang med jorden. Jordkvalitetskriteriet: er den grænseværdi, som angiver den højeste koncentration af kemiske stoffer, hvor vi ikke forventer negative effekter på miljøet eller på menneskers sundhed. Heller ikke, hvis man er udsat for stofferne gennem et helt liv. Afskæringskriteriet: er den grænseværdi, som angiver den koncentration af kemiske stoffer, hvor graden af forurening kræver der gøres en indsats. Hvad er forurenet jord? 7

8 Uanset hvilken klassificering eller kategorisering, der er anvendt, er det vigtigt at være opmærksom på, at du kan støde på punktvis forurening, der er kraftigere end klassificeringen af grunden angiver. I sådanne tilfælde skal forholdsreglerne selvfølgelig tilpasses. Er der et eller flere stoffer i jorden, der overskrider jordkvalitetskriteriet, men ligger under afskæringskriteriet, er jorden lettere forurenet. Lettere forurenet jord skal hverken kortlægges eller fjernes. Dog skal jorden, hvis den flyttes bort fra ejendommen, anmeldes til kommunen. Der kan være krav om skærpet hygiejne, men normalt ellers ingen særlige arbejdsmiljøforanstaltninger. Hvis afskæringskriterierne for et eller flere stoffer er overskredet, betyder det, at forureningen skal kortlægges, jordflytning skal anmeldes til kommunen, og der skal søges tilladelse til bygge- og anlægsarbejde. I sådanne tilfælde vil det altid være nødvendigt med arbejdsmiljømæssige foranstaltninger. Sammenhængen mellem miljø, sundhed og arbejdsmiljø Som en grov tommelfingerregel kan kategorier, klasser og kvalitetskriterier ud fra miljøoplysningerne sammenstilles som i nedenstående skema. Der skal dog altid ske en konkret vurdering af behovet for arbejdsmiljøforanstaltninger. Er jorden kortlagt på vidensniveau 1 kræves hygiejneregler samt evt. beskyttelsesforanstaltninger efter en konkret vurdering. Kategorier Klasser Kvalitets og afskæringskriteriet Arbejdsmiljøforanstaltninger Kategori 1 Klasse 0 og 1 Jordkvalitetskriteriet ikke overskredet Mulige hygiejnehensyn i forhold til jordbakterier Kategori 2 Klasse 2 og 3 Et eller flere stoffer overskrider jordkvalitetskriteriet. Afskæringskriteriet ikke overskredet Hygiejneregler og eventuelt beskyttelsesforanstaltninger Forurening kraftigere end kategori 2 Klasse 4 Afskæringskriteriet overskredet Hygiejneregler samt beskyttelsesforanstaltninger 8 Hvad er forurenet jord?

9 Sundhedsfarer Sundhedsfarer ved arbejde med forurenet jord afhænger selvfølgelig af, hvilke kemiske stoffer der er tale om, samt i hvilket omfang og koncentrationer de forekommer. Men hvor store risiciene er, beror også på stoffets form (fast form, gas eller væske). Særligt tre typer af stofgrupper: Tungmetaller Tjærestoffer Benzin- og olieprodukter er typiske kilder til forurenet jord, og virkningerne kan opdeles i akutte og kroniske. Tungmetaller Tungmetaller kan bl.a. give varige skader på nervesystemet. Men enkelte tungmetaller kan også have andre sundhedsskadelige virkninger. Fx kan bly påvirke hukommelsen, indlæringsevnen, intelligensen samt give muskelsvækkelse og reproduktionsskader. Cadmium kan medføre nedsat funktion af nyrerne samt give knoglelidelser og medvirke til udvikling af knogleskørhed, krom er kræftfremkaldende (lungekræft) etc. Sundhedsfarerne skyldes generelt stoffer, der i deres rene form kan klassificeres som: Meget giftige Giftige Sundhedsskadelige Ætsende Lokalirriterende Allergifremkaldende Kræftfremkaldende Skadelige for arveanlæg Skadelige for fostre eller evnen til at kunne få børn Eller stoffer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer og materialer. Tjærestoffer Tjærestoffer er kræftfremkaldende (lunge- og blærekræft) og kan desuden ødelægge arveanlæg og immunforsvaret. Tjærestoffer kan optages gennem huden og kan ved langvarig kontakt give hudkræft. Benzin og olieprodukter Olie og benzin Både lette og tunge olieprodukter vil være bundet til støv- og jordpartikler. Olie irriterer hud og slimhinder. Jord med let olie vil kunne afgive små mængder dampe, som normalt også vil kunne lugtes. Indånding af benzindampe kan give skader på centralnervesystemet. Opløsningsmidler særlig de klorerede opløsningsmidler Ved indånding af dampe samt ved indånding og indtagelse af støv- og jordpartikler kan stofferne give skader på centralnervesystemet og hjernen. Ved hudkontakt optræder irritation og eksem. De chlorerede opløsningsmidler kræver ekstra opmærksomhed, da der er særlige risici forbundet med disse. Øvrige Foruden de ovennævnte grupper er der flere enkeltstoffer, det er vigtigt at være opmærksom på. Det gælder bl.a. cyanid og fenoler. I bilag B kan du se en oversigt over de mest almindelige jordforurenende stoffers vigtigste virkning på mennesker. Hvad er forurenet jord? 9

10 Ansvar og pligter Bygherre På bygge- og anlægspladser - uanset størrelse - har bygherren pligt til at medvirke til, at der kan arbejdes forsvarligt. Kendte forekomster og eventuel klassifikation af forurenet jord skal fremgå af udbudsmaterialet. Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Under projekteringen har bygherren pligt til at indgå aftaler med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Koordinering Når der forventes mere end 1 arbejdsgiver samtidigt på byggepladsen, skal bygherren udpege en arbejdsmiljøkoordinator både under projekteringen (koordinator P) og i udførelsesfasen (koordinator B). Ved mindre projekter bør det overvejes at lade samme person varetage begge koordinatorfunktioner. Koordinatorerne skal udarbejde og vedligeholde bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Arbejde med forurenet jord er omfattet af Arbejdstilsynets definition af særligt farligt arbejde, og derfor skal der altid udarbejdes en PSS uanset størrelsen på byggepladsen. I forbindelse med udarbejdelsen af PSS skal bygherren, inden han igangsætter arbejdet, sikre, at særlige risici forbundet med den forurenede jord: - Identificeres - Vurderes - I nødvendigt omfang imødegås og - Tydeligt afmærkes Om nødvendigt skal arbejdet med forurenet jord fysisk adskilles fra andet arbejde, eller det skal sikres, at der ikke foregår andet arbejde i fællesområdet samtidig. Konkret skal PSS en indeholde alle nødvendige angivelser for de enkelte arbejdsgivere bl.a. en organisationsplan, en byggepladstegning, angivelse af placeringen af vand- og strømforsyning samt en tidsplan. PSS skal løbende opdateres under udførelsen. PSS skal desuden indeholde en beredskabsplan. Beredskabsplanen bør indeholde en beskrivelse af i hvilken rækkefølge og hvorfra, der slås alarm. Desuden skal opgavefordelingen under en eventuel redningsaktion beskrives. Den, der ringer 112, har ansvaret for at guide ambulancen til ulykkesstedet. Maskinfører slukker maskineri og sikrer fri passage for ambulance/politi. Arbejdsgiver sikrer adgang til psykologhjælp til dem, der må have brug for det etc. 10 Ansvar og pligter

11 Projekterende/rådgivere Det er den projekterende/rådgivere, der skal sikre, at projektet kan gennemføres forsvarligt. Det betyder, at der er den fornødne plads og mulighed for at anvende egnede tekniske hjælpemidler, og at særlige risici i forbindelse med arbejdet er beskrevet. Projekterende/rådgivere skal oplyse bygherren om, hvilke forundersøgelser og prøver der skal gennemføres. Når forureningen er kendt, har den projekterende/rådgivere således ansvaret for, at der i projektmaterialet beskrives: Hvilken forurening der er tale om Særlige risici for sundhedsskadelige påvirkninger der er forbundet med arbejdet Resultatet af eventuelle undersøgelser af forureningen (fx omfang og udbredelse af forureningen) Behandling/deponering af jorden Desuden bør projektmaterialet indeholde en procedure for håndtering af uventet forurening. Nogle forureningstyper kan være svære at lokalisere - og det vil være nødvendigt med prøvegravning frem for stikprøveboringer for at identificere en forurening. Entreprenøren Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for: At der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt At der er brugsanvisninger for tekniske hjælpemidler samt for stoffer og materialer At de ansatte instrueres i, hvordan arbejdet kan udføres sikkert At der er udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) for arbejde med forurenet jord Hvis man under et jordarbejde støder på forureninger, der ikke fremgår af APV en, skal konsekvenserne af de nye fund indgå i ajourføringen af APV en. Er der tale om en kendt forurening, er det desuden vigtigt, der laves en ordentlig planlægning, inden afgivelse af tilbud. Tjek projektmateriale Separer evt. opgaven i zoner med forskellige niveauer af sikkerhedsforanstaltninger Ansvar og pligter 11

12 Da arbejdet med forurenet jord er defineret som særligt farligt arbejde, skal arbejdsgiveren forud for arbejdets igangsættelse udarbejde en skriftlig vurdering for udførelsen af det konkrete arbejde. Vurderingen (bilag C) kan med fordel anvendes i instruktionen (bilag D) af formænd og medarbejdere og vil typisk indeholde oplysninger om: Arbejdspladsindretning i form af tegning Forureningens art og omfang Planlagte sikkerhedsforanstaltninger Hvilke personer, der skal udføre arbejdet, samt hvem der er ansvarlig for instruktion og evt. tilsyn Hvilke maskiner, der anvendes, og hvordan man sikrer maskinførerne Hvilke personlige værnemidler, der skal forefindes, hvor og hvornår de skal benyttes, og hvem der er ansvarlig for instruktion i brugen af dem Hvilke tidspunkter arbejdet tænkes udført på Arbejdsmiljøorganisationens opbygning Eventuelle krav til uddannelse og træning Forholdsregler ved ulykkestilfælde - se evt. beredskabsplan Er der tale om en forurening med stenkulstjære, skal den skriftlige vurdering endvidere forhåndsgodkendes af Arbejdstilsynet. Ansatte Som ansat skal man følge den modtagne instruktion, anvende udleverede personlige værnemidler og i øvrigt medvirke til at skabe et sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. Fx ved at melde tilbage formænd, koordinator og/eller byggeleder, hvis man støder på en uventet forurening. Ved ukendt forurening Støder man på en ukendt forurening, skal arbejdet stoppes, indtil art og omfang er kortlagt, og eventuelle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger truffet 1. Der findes ikke 100% sikre indikatorer, men vær særlig opmærksom ved farveskift i jorden, pludselige opståede lugte og selvfølgelig fysiske gener som kvalme og irritation af øjne og luftveje. 1 jf Lov om affaldsdepoter - lov nr. 420 af 13. juni Ansvar og pligter

13 Sikkerhedsforanstaltninger Som udgangspunkt skal oprensning adskilles fra almindeligt gravearbejde. Det kan derfor være nødvendigt at udsætte et projekteret gravearbejde, indtil en egentlig oprensning af en forurenet grund har fundet sted. I forbindelse med planlægningen af sikkerhedsforanstaltningerne er det vigtigt at vurdere de forskellige arbejdsprocesser med henblik på risikoen for eksponering. På den måde kan man sikre, at sikkerhedsniveauet matcher risikoen. Afspærring Arbejdsområdet med forurenet jord skal afspærres tydeligt og effektivt. Det skal fremgå ved skiltning, at jorden er forurenet, og at uvedkommende forbydes adgang. Kun personer beskæftiget inden for det pågældende område må opholde sig der. For disse personers vedkommende skal færdsel ud og ind foregå gennem en vaskeplads, indrettet som sluse i umiddelbar nærhed af skurvognene. Maskiner og lastvogne skal benytte en særskilt indkørsel, og der skal være mulighed for, at de kan rengøres, inden de forlader området. Sikkerhedsforanstaltninger 13

14 Tekniske foranstaltninger Det skal i videst mulig omfang træffes tekniske foranstaltninger for at undgå påvirkninger fra den forurenede jord. Det kan bl.a. være: Overtryksventilering af førerkabiner, hvor det er vigtigt at sikre sig, at indblæsningsluften i førerkabinen er helt ren og temperaturreguleret, så der er en tilpas temperatur uanset årstiden Opstilling af telte med overtryksventilation således, at der kan etableres et rent arbejdsområde på det forurenede areal Overrisling ved støvende arbejder Etablering af membraner, der sikrer, at dampe m.v. ikke trænger ud i udgravningen Arbejdsprocesser, der kan flyttes fra området, skal foretages uden for det forurenede område Oprensning og sikring af området, før anlægsarbejder m.m. påbegyndes Personlige værnemidler Ved arbejde i forurenet jord skal der anvendes personlige værnemidler svarende til risikoen for eksponering ved den konkrete arbejdsproces. Det er arbejdsgiverens pligt og ansvar at anskaffe, udlevere og vedligeholde personlige værnemidler og særligt arbejdstøj samt sikre, at de anvendes. 14 Sikkerhedsforanstaltninger

15 Åndedrætsværn Ved arbejde i og ved udgravninger skal der anvendes turbomaske med minimum A2/P3-filter eller friskluftforsynet åndedrætsværn svarende til den konkrete forurening. (Friskluftforsynede åndedrætsværn får luften gennem kompressor forsynet med en olie- og vandudskiller, der skal tjekkes jævnligt.) Det er vigtigt, at kompressorens indtag er et sted, hvor man kan være sikker på, at luften er frisk. Heldragt Som udgangspunkt skal der anvendes støvafvisende og kemikaliebestandig heldragt uden lommer og opslag. Hvis dragten skal genanvendes skal den kunne spules. Under dragten bæres svedabsorberende undertøj og arbejdstøj, som forhindrer gener fra sved og kulde. Afhængig af forureningstype og vejrforhold kan der efter en konkret vurdering anvendes en lettere kemikaliedragt til engangsbrug. Vurderingen skal fremgå af den skriftlige sikkerhedsinstruktion. Engangsdragter udskiftes i forbindelse med de faste pauser. I våde omgivelser suppleres engangsdragten med vandtæt overtrækstøj. Handsker Der skal anvendes egnede beskyttelseshandsker. Spørg evt. din handskeleverandør, hvilket materiale, der bedst modstår de(n) konkrete kemikalietype(r). Husk en underhandske af bomuld, der suger sveden fra hænderne, så hudens naturlige forsvarsevne ikke nedsættes. Værnefodtøj Der skal anvendes kemikaliebestandige sikkerhedsgummistøvler. Generelt Arbejde iført personlige værnemidler kræver, at arbejdstiden tilrettelægges efter den belastning de personlige værnemidler udgør i sammenhæng med arbejdet. Der kan fx indlægges pauser i arbejdet i passende antal og længde. Som hovedregel kan man maksimalt arbejde 6 timer om dagen med turbomaske og heldragt. Alle skal have grundig instruktion i brug, vedligeholdelse samt rengøring af personlige værnemidler. Særligt for maskinførere I overtryksventilerede førerhuse skal der altid være en filtermaske med de relevante filtre til rådighed ved svigt af friskluftforsyningen og til færdsel til og fra maskinen. Maskinførere skal arbejde i heldragt, og der skal stilles handsker inkl. underhandsker samt støvler til rådighed. Sikkerhedsforanstaltninger 15

16 Særligt for miljøtekniske undersøgelsesboringer Ud fra et forsigtighedsprincip bør man ved boringens start iføre sig åndedrætsværn med filter mod dampe og gasser, handsker, støvler og heldragt. Viser en gasdetektor tilstrækkelig lave koncentrationer i opholdszonen, kan åndedrætsværnet udelades. Velfærdsforanstaltninger og hygiejne Vaskeplads I umiddelbar tilslutning til det forurenede område skal der etableres en vaskeplads, så arbejdstøj og værnemidler kan rengøres. Vaskepladsen skal indrettes som sluse, så al færdsel til og fra det forurenede område foregår herigennem. Omklædning I forbindelse med vaskepladsen skal der etableres særlige velfærdsforanstaltninger i form af omklædningsrum med særskilte skabe til henholdsvis arbejdstøj og daglig tøj samt baderum og håndvask med varmt og koldt vand. Disse omklædnings- og vaskeforhold må kun anvendes af personer, som er beskæftiget inden for det forurenede område. Der skal ligeledes være adgang til toilet. Vaske- og skurfaciliteter skal rengøres mindst en gang dagligt. 16 Sikkerhedsforanstaltninger

17 Montage Der må ikke ryges, spises eller drikkes i udgravninger med klasse 3 og 4 jord. Dragter, handsker og støvler skal skylles, før de tages af. Det kan være nødvendigt at få hjælp fra kollegaen, så kontakten med forurenet jord undgås. Mobilt skab med vand og førstehjælpsudstyr placeres i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. Alle spisepauser skal holdes i mandskabsskuret i ren zone efter, at anvendte heldragter, støvler, handsker og øvrige personlige værnemidler er taget af i uren zone. Der vaskes altid hænder før (og efter) toilet besøg. Inden spise- og drikkepauser vaskes både hænder, underarme og ansigt. Der skal være fugtighedscreme til rådighed. Det kan være nødvendigt at tage bad på arbejdspladsen efter at have arbejdet i den forurenede jord, fx når arbejdsdagen er slut. Hvis man på trods af de trufne foranstaltninger, får hudkontakt med giftige, kræftfremkaldende, ætsende eller allergifremkaldende stoffer, skal rensning ske omgående. Sikkerhedsforanstaltninger 17

18 Instruktion Før arbejde i forurenet jord skal alle, der færdes i det forurenede område eller i øvrigt kan komme i forbindelse med forurenet jord, nøje instrueres. Det er vigtigt at indskærpe, at personlige værnemidler skal anvendes selv ved kortere ophold. Ved arbejde af længere tids varighed skal instruktionen og træningen i brug af værnemidler gentages. Desuden skal der særlig fokus på oplæring og instruktion af nyansatte, og i den første tid skal der føres et tæt tilsyn med, at nyansatte kan udføre deres arbejde forsvarligt og fx overholde hygiejnereglerne. Se bilag D for eksempel og bilag E for skabelon til udarbejdelse af instruktion. Opstartsmødet Er opgaven stor eller forureningen alvorlig, kan det i forhold til instruktionen anbefales at entrere med ekstern rådgivning fx fra det regionale beredskabscenter. En anden mulighed er at bruge opstartsmødet. Også når transport af jorden ikke er en selvstændig entreprise, anbefales det, hvis det er muligt, at lade vognmand eller transportfirma deltage i opstartsmødet. På opstartsmødet gennemgås: Tidsplanen Behov for koordinering Hvilke stoffer der er tale om Hvad man kan pådrage sig, hvis man indtager, indånder eller får stofferne på huden Hvordan man sikrer sig, at åndedrætsværn er tætte Hvornår man skal skifte dragter, handsker og støvler samt efter hvilke kriterier de skal kasseres Forholdsregler ved ulykkestilfælde og forgiftninger Vigtigheden af god personlig hygiejne 18 Sikkerhedsforanstaltninger

19 Sikkerhed for chauffører Skriftlig instruktion af chauffører skal indeholde information om både den personlige sikkerhed og sikring mod skader på det ydre miljø. Det er vigtigt at få klarlagt, hvem der har instruktionspligten. Er der tale om egne chauffører, er det naturligvis entreprenøren, der har ansvaret. Er der tale om en indlejet vogn med chauffør, er det ligeledes entreprenørens ansvar. Er der derimod tale om en særskilt underentreprise, er det vognmanden, som har ansvaret. I sidstnævnte tilfælde vil vognmanden desuden være forpligtet til at udarbejde en skriftlig vurdering af arbejde med farlige stoffer og materialer. Personlig sikkerhed Af instruksen eller den særlige vurdering skal fremgå: Hvilke værnemidler chaufføren skal have til rådighed. Fx åndedrætsværn (filtertype og holdbarhed), beskyttelsesdragt, støvler og handsker. Det skal endvidere oplyses, hvornår og under hvilke forhold disse SKAL bruges, samt hvor og hvornår brugte værnemidler afleveres/ kasseres At chaufføren som udgangspunkt ikke må forlade bilen under lastning og at vinduer og døre skal holdes lukkede Hvilket beskyttelsesudstyr chaufføren skal have på, hvis han er nødt til at forlade bilen fx for at lægge presenning på Hvordan han skal forholde sig, hvis han bliver tilsmudset eller kommer i berøring med den forurenede jord Hvilke symptomer man skal være opmærksom på, fx hovedpine, svimmelhed, diarré og synsforstyrrelser Endelig skal der være oplysninger om, hvilke farlige stoffer jorden indeholder til brug for læge eller skadestue, hvis chaufføren føler sig dårlig eller bliver syg. Vis hensyn til omgivelserne Af instruksen kan desuden fremgå: Om jorden skal køres i tør eller befugtet tilstand (afhænger af om det ikke må støve eller ikke må sive) Om den skal overdækkes med presenning eller køres i containere, og i givet fald hvem der skal lægge presenningen på, chaufføren eller folkene på pladsen Hvilken rengøring, der skal foretages af bilen (dæk og sidefjælde m.m.), inden det forurenede område forlades, og hvem der skal foretage denne rengøring Hvordan og af hvem bilen skal rengøres, inden den må bruges til andre formål Endelig er det yderst vigtig, at chaufføren har fået en grundig instruks om, hvem han kan ringe til, hvis der under transporten opstår uheld eller spild. Er der den mindste tvivl, tilkaldes det lokale brandvæsen (112). Sikkerhed for chauffører 19

20 Bilag A Oversigt over de mest almindelige forureningstyper ved forskellige typer industrigrunde Industri Forureningstype Asfaltvirksomheder Autolakerere/autoværksteder Benzin- og olieanlæg, oliedepoter Beton- og cementvarefabrikker Elektronikindustri Elværker og transformerstationer Farmaceutisk industri Olieprodukter Tjærestoffer, herunder phenoler og PAH-forbindelser Opløsningsmidler, fx benzen, toluen, xylen, naftalener Her kan findes olie, benzin, bly, opløsningsmidler og zink Alt fra olietanke i haven over tankstationer til olieraffinaderier kan forurene jorden med benzin og olieprodukter. De består af flere hundrede forskellige kemiske stoffer, hvoraf hovedparten er kulbrinter. De almindeligste er alkaner som pentan, hexan m.fl. og aromater som benzen, toulen, xylen - mange af dem bedre kendt som organiske opløsningsmidler. Tungmetaller, opløsningsmidler og olieprodukter Metaller, fx bly, zink, nikkel, cadmium, kobber, tin og kviksølv. Opløsningsmidler Blødgørere (phtalalater) i PVC Fyringsolie Tungmetaller, især bly Opløsningsmidler, olieprodukter, polychlorerede biphenyler (PCB) Opløsningsmidler, fx toluen, benzen, hexan, methanol, ethanol, acetone og formaldehyd Kviksølv Forskellige medicinske råprodukter og færdigvarer, fx hormoner og antibiotika m.fl. 20 Bilag A

21 Industri Farve- og lakindustrien Forureningstype Malervarer består af bindemidler, farvepigmenter og opløsnings- eller fortyndingsmidler. Farve- og lakindustrien forurener typisk med: Organiske opløsningsmidler: Benzin, terpention, aromater som toulen og xylen, alkoholer som butanol og metanol, klorholdige opløsningsmidler som trikloretylen. Metaller: Arsen, krom, kobber, cadmium, bly og zink fra pigmenterne. Galvaniseringsanstalter Gasværker Garverier Kemisk industri Korn- og foderstof Forureningen består som regel af opløsningsmidler, syre og metaller som krom, kobber, zink, cadmium, bly, arsen, sølv eller nikkel. Fremstilling af bygas foregik ved, at stenkul blev opvarmet i en ovn, så gas og tjære fordampede. Gassen blev herefter afkølet med vand. Tjæren kondenserer sammen med det meget ammoniakholdige vand. Gassen blev renset for bl.a. svovlbrinte i et filter af myremalm, den såkaldte rensemasse. Et biprodukt fra denne produktion er bl.a. cyanider. På gasværksgrunde finder man især fenoler, PAH er, cyanider, ammoniak, svovlforbindelser og flygtige aromater som benzen, toulen og xylen. Der kan anvendes over 600 forskellige kemikalier til garvning. De vigtigste er metallerne: Krom, arsen, bly, kobber, zink og cadmium. Desuden kan man finde cyanider, opløsningsmidler, anilin, chlor-phenoler og natriumsulfid, alt afhængig af hvilken garvningsproces der blev brugt på stedet. Forureningen består af mange kemiske forbindelser, afhængig af den pågældende produktion, fx bekæmpelsesmidler, pigmenter og medicinalvarer. Som regel finder man også organiske opløsningsmidler. Metaller, fx kviksølvforbindelser Olieprodukter, fx benzin, fyrings- og dieselolie Pesticider Bilag A 21

22 Industri Maskinstationer, gartnerier, frugtplantager Maskinværksteder og maskinfabrikker Metalforarbejdning Metalstøberier Plastindustri Produkthandler Renserier Teglværker Forureningstype Pesticider Cyanider Tungmetaller Opløsningsmidler Chlorphenoler Olieprodukter Metaller, fx chrom, kobber, nikkel og zink Cyanider Opløsningsmidler, fx trichlorethylen, tetrachlorethylen og dichlorethylen, terpentin Olieprodukter, fx mineralolie, benzin, petroleum og fyringsolie Chlorphenoler Metaller som fx bly, chrom, cadmium, kobber, nikkel Isocyanater Formaldehyd Phenol - og phenolharpikser Toluensulfonsyre Opløsningsmidler, acrylater, olie, tungmetaller og blødgørere Olieprodukter, fx benzin, skære-, smøre- og hydraulikolie Metaller, fx bly, zink, cadmium, kobber og nikkel Tjærestoffer, PAH Køler- og bremsevæske, fx glycoler og alkoholer Opløsningsmidler, fx chlorerede opløsningsmidler For en del år siden brugte man trikloretylen og tetrakloretylen. Senere gik man over til perkloretylen. Desuden freon og olie-produkter Metallerne barium og mangan Olieprodukter 22 Bilag A

23 Industri Tekstilindustri Tjærepladser Trykkerier Træimprægnering Varmeværker Forureningstype Tungmetaller Formaldehyd Opløsningsmidler Phenoler Olieprodukter Tjære er en flydende rest fra gas- eller koksfremstilling på basis af stenkul. Tjærepladser findes typisk, hvor der har foregået tjæring af fiskeredskaber. Tjærestoffer, herunder PAH og phenoler Olieprodukter, fx terpentin og petroleum Tungmetallerne bly, kobber og zink Tungmetaller Opløsningsmidler Olieprodukter Phtalater, også kaldet blødgører Forureningen afhænger af, hvilken imprægningsmetode der har været anvendt. Tjære og cresol er tidligere blevet anvendt til imprægnering af bl.a. jernbanesveller. Ved saftfortrængningsmetoder og trykimprægnering anvendes et eller flere af følgende stoffer: Kobber, arsen, flourider eller krom. Stofferne opløses i vand. Vacumimprægnering foregår derimod udelukkende med organiske stoffer eller organiske metalforbindelser opløst i terpentin eller lignende. Fyringsolie Tungere olieprodukter og tjærestoffer (PAH er) Metaller, fx kviksølv, bly, zink, kobber og cadmium Bilag A 23

24 Bilag B De mest almindelige jordforurenende stoffers væsentligste virkning på mennesker Stof/stofgruppe Akut virkning Kronisk virkning Organiske opløsningsmidler: Butanol Hexan Pentan Terpentin Trikloretylen Tetrakloretylen Toluen Xylen Acetone Tør hud, eksem, omtågethed, hovedpine, svimmelhed Hjerneskader, kronisk hovedpine, koncentrationsbesvær, leverskader Olie Irriterer hud og slimhinder Hudkræft Benzin Metaller: Bly Cadmium Tør hud, svimmelhed, hjertebanken Mavebesvær, smerter, træthed, blodmangel Hjerne- og nerveskader, kræft Skader på hjerne, nyre, foster, knogler og, kræft Skader på nyre og lunge Krom Eksem Allergi og kræft (krom VI) Kviksølv Kemisk lungebetændelse, kvalme, opkastninger, eksem Skader på hjerne, nerve, nyre, tandkød og tænder Nikkel Eksem Allergi, kræft Barium Mangan Lungeskader Skader på hjerne, lunger og manganitis Acrylater Irriterer hud og luftveje, eksem Hjerne- og nerveskader Ammoniak Irriterer og ætser hud, luftveje og øjne 24 Bilag B

25 Stof/stofgruppe Akut virkning Kronisk virkning Arsen Opkastning, chok, eksem Bronkitis, leverskader, kræft Benzen Omtågethed, hovedpine Blodmangel, blodkræft Cresol Fenol Irriterer hud, luftveje og øjne Stærkt ætsende, hovedpine, svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser, åndenød Skader på hjerte, nerver, lever og nyre Mavebesvær, søvnbesvær, kramper og lammelser, nyreskader PAH Irriterer hud og slimhinder Lever- og nyreskader, kræft Stenkulstjære Irriterer hud og slimhinder Hud- og lungekræft Cyanider Flourider Formaldehyd Polychlorerede biphenyler (PCB) Phtalater Irriterer hud, næseblødning, kan blokere iltoptagelsen Irriterer hud, luftveje og øjne Irriterer hud, luftveje og øjne Skader på hjertet, hud, hjerne og nerver Skader på knogler, nyre og tandemalje Kræft i næse og knoglemarv Kræft, lever- og fosterskader Astma, allergi, fosterskader, autisme hos børn Pesticider Forgiftning, irriterer hud, luftveje og øjne Lever- og nyreskader, kræft Bilag B 25

26 Bilag C Forarbejdet til den skriftlige vurdering trin for trin Udgangspunktet er altid analyseresultaterne af bygherre/rådgivers forundersøgelser TRIN TJEK BEMÆRKNINGER 1 Kontroller om jorden er klassificeret i henhold til analyseresultaterne 2 Undersøg om der er udarbejdet en graveplan eller en jordhåndteringsplan, der klassificerer jordpartierne 3 Lav en risikovurdering i forhold til de aktuelle klasse 4-stoffer. Risikovurderingen skal indeholde en beskrivelse af sundhedsfaren ved stoffet samt muligheden for eksponering ved de forskellige arbejdsprocesser. Vær især opmærksom på de stoffer, der har ført til placering i klasse 4. Klasse 3 stoffer kan sædvanligvis håndteres uden særlige krav til personlige værnemidler. Dog skal der ved støvende arbejde anvendes filtrende åndedrætsværn med mindst A2/ P2-filter Resultatet af risikovurderingen er udgangspunkt for valg af sikkerhedsforanstaltninger - Optræder der støv - Hudkontakt - Indtagelse - Dampe 4 Foretag de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for hver enkel arbejdsproces - Sikkerhedsprocedurer - Værnemidler - Krav til hygiejne - Indretning af byggepladsen 26 Bilag C

27 I Bilag D finder du et eksempel på, hvordan en sikkerhedsinstruktion i forhold til arbejde med forurenet jord kan se ud. Eksemplet handler om udgravning til en ny afvandingskanal, men instruktionen er baseret på en skabelon, der i princippet kan anvendes, uanset hvilken type opgave der er tale om. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler, der er nødvendige, vil dog være forskelligt. Niveauet afhænger af hvilken forurening, der er tale om, hvilken koncentration den forekommer i samt hvilken risiko for udsættelse, der er forbundet med den enkelte arbejdsproces. Den tomme skabelon finder du i bilag E til udfyldelse/kopiering eller den kan downloades i en elektronisk version fra BAR Bygge & Anlægs hjemmesider og Bilag C 27

28 Bilag D EKSEMPEL på instruktion EMNE Sagsnummer/lokalitet Projektbeskrivelse Opgavetype og arbejdsprocesser EKSEMPEL Sagsnummer: , Bygge Allé 1, 0000 Skurby Gravearbejde i forbindelse med etablering af ny afvandingskanal mellem anlægsbassinet og Byggerihavnen langs Bygge Allé. Undersøgelser viser, at jorden er forurenet med tung olie og tungmetallerne bly, zink og cadmium. Undersøgelsesboringer og prøveresultater Klassificering af analyseresultater og typer af forurening Jævnfør rådgiverrapport A-1 er der lavet 8 boringer, som er undersøgt for forurening. Prøverne viser forurening i klasse 4 med olie, PAH, bly, cadmium, cyanid og nikkel. For hver boring/gravefelt er der opstillet anbefalinger til sikkerhedsforanstaltninger i henhold til fundne værdier. Se pladstegning for boringernes placeringer. Sundhedsfarer ved den aktuelle forureningstype (fx ved hudkontakt, indåndingsfarer og indtag) Se bilag B Generelle sikkerhedsforanstaltninger Det er vigtigt at undgå eller minimere kontakten med den forurenede jord, og arbejdet planlægges og tilrettelægges ud fra dette. Det forurenede arbejdsområde skal afspærres tydeligt og effektivt. Kun personer, som er beskæftiget inden for området, må have adgang til det. Enhver, der bevæger sig ind på det forurenede område, skal følge de retningslinjer, som er opstillet med hensyn til værnemidler og adfærd - dette gælder naturligvis også for tilsyn og arbejdsledelsen. Alt arbejde, der kan udføres uden for det forurenede område, flyttes væk. Fx reparation af maskiner, svejsning af rør og kabler m.m. Så stor en del af arbejdet som muligt skal udføres med maskiner i stedet for manuel håndtering. Maskinerne bør rengøres ofte. 28 Bilag D

29 EMNE EKSEMPEL Ved arbejde med risiko for hudkontakt kan der lægges fx presenninger eller grus ud for at minimere kontakt med den forurenede jord. Hvis den forurenede jord bliver tør, skal den befugtes med vand for at minimere støvdannelsen. Det er vigtigt under arbejdet på grunden hele tiden at være opmærksom på, hvordan jorden ser ud og lugter. Der kan befinde sig ukendte forureninger i jorden, og det er derfor vigtigt at reagere, hvis man støder på noget, som er anderledes. Hygiejneregler Hvis de opstillede forholdsregler skal virke effektivt, er det vigtigt, at den enkelte ansatte er bevidst om reglerne og opretholder en høj standard af personlig hygiejne. Der må ikke spises, ryges eller drikkes inden for det afspærrede område Der skal vaskes hænder før toiletbesøg Alle pauser skal holdes uden for det afspærrede område, og hænder, underarme og ansigt vaskes inden pauserne. Altid rene hænder i rene handsker I tilslutning til det forurenede område etableres der skurfaciliteter (indgange) med ren og uren zone. Der etableres en vaskeplads, så gummistøvler og dragter, der skal genbruges, kan rengøres. Her opstilles endvidere affaldscontainere til brugte værnemidler. Dragter og handsker skal altid være hele - ellers skal de udskiftes. Da forureningen med cyanid er meget kraftig, skal den opstillede miljøvogn bruges af alle, som er i kontakt med den forurenede jord. Ren zone: Kun adgang for omklædning om morgenen og via uren zone-indgangen. Uren zone: Her er der adgang med beskidt arbejdstøj. Gennemgang til ren zone går via bruseren. Ved pauser skal alle igennem uren zone. Pauser og toiletbesøg: Ind gennem uren zone, kassere overtrækdragt og handsker. Vaske hænder, underarme og ansigt og hals. Ind gennem brusekabinen til ren zone. Bilag D 29

30 EMNE EKSEMPEL Hygiejneregler Rygepauser: Vask hænder og ansigt ved vaskestationen. Kassér handsker. Fyraften: Ind gennem uren zone, kassér overtræksdragt og handsker. Ind i brusekabinen og tag brusebad med hårvask. Ind i ren zone og gangtøj på og så hjemad. Mere information Læs branchevejledning om arbejde i forurenet jord fra som udleveres af Steen Sand. 30 Bilag D

31 Arbejde i gravefelt med Boring 1 - Boring 3 I dybden 0,5-2,0 m.u.t. Kraftig olieforurening med let og tung olie og PAH samt forurening med cyanid, bly og nikkel. Jorden er klasse 4. Personlige værnemidler hvis du er i direkte kontakt med jorden i ovenstående interval: Åndedrætsværn Beklædning Handsker Øjenværn Fodtøj Halvmaske med A2/P3-filter. Gul Tyvek kemikaliedragt Dyppet blå handske (nitril) Ikke nødvendigt Gule kemikaliegummistøvler Personlige værnemidler hvis du er maskinfører i kontakt med jorden: Maskiner Overtryksventilering med kulfilter og partikelforfilter Ved udstigning i udgravningen: Åndedrætsværn Beklædning Handsker Øjenværn Fodtøj Halvmaske med P3-filter. Hvis der samtidig er olielugt, kan der bruges A2/P3-filter Støvtæt overtræksdragt Dyppet blå handske (nitril) Ikke nødvendigt Gule kemikaliegummistøvler Personlige værnemidler hvis du ikke er i kontakt med jorden fra nævnte interval: Åndedrætsværn Beklædning Handsker Øjenværn Fodtøj Ikke nødvendigt Almindeligt arbejdstøj Almindelige arbejdshandsker Ikke nødvendigt Almindeligt sikkerhedsfodtøj Akutte uheld: Kontakt byggeleder. Ring 112, hvis ambulance er nødvendigt. Efter et par dage: Hvis man føler ubehag, eller hvis man pludseligt bliver sløj, kontakt egen læge og informer om dette arbejde. Informer teamleder, som informerer byggeleder. Bilag D 31

32 Arbejde i gravefelt med Boring 4 - Boring 6 I dybden 1,0-3,5 m.u.t. Olieforurening med tung olie og PAH samt forurening med bly, cadmium, cyanid og nikkel. Jorden er klasse 4. Personlige værnemidler hvis du er i direkte kontakt med jorden i ovenstående interval: Åndedrætsværn Beklædning Handsker Øjenværn Fodtøj Halvmaske med P3-filter. Hvis der samtidig er olielugt, kan der bruges A2/P3-filter Støvtæt overtræksdragt Dyppet blå handske (nitril) Ikke nødvendigt Almindeligt sikkerhedsfodtøj Personlige værnemidler hvis du er maskinfører i kontakt med jorden: Maskiner Overtryksventilering med kulfilter og partikelforfilter Ved udstigning i udgravningen: Åndedrætsværn Beklædning Handsker Øjenværn Fodtøj Halvmaske med P3-filter. Hvis der samtidig er olielugt, kan der bruges A2/P3-filter Støvtæt overtræksdragt Dyppet blå handske (nitril) Ikke nødvendigt Almindeligt sikkerhedsfodtøj Personlige værnemidler hvis du ikke er i kontakt med jorden fra nævnte interval: Åndedrætsværn Beklædning Handsker Øjenværn Fodtøj Ikke nødvendigt Almindeligt arbejdstøj Almindelige arbejdshandsker Ikke nødvendigt Almindeligt sikkerhedsfodtøj Akutte uheld: Kontakt byggeleder. Ring 112, hvis ambulance er nødvendigt. Efter et par dage: Hvis man føler ubehag, eller hvis man pludseligt bliver sløj, kontakt egen læge og informer om dette arbejde. Informer teamleder, som informerer byggeleder. 32 Bilag D

33 Arbejde i gravefelt med Boring 7 - Boring 8 I dybden 2,0-3,5 m.u.t. Olieforurening med tung olie samt mindre metalforurening med bly, cadmium og cyanid. Jorden er klasse 4. Personlige værnemidler hvis du er i direkte kontakt med jorden i ovenstående interval: Åndedrætsværn Beklædning Handsker Øjenværn Fodtøj Hvis der er olielugt, kan der bruges A2/P3-filter Støvtæt overtræksdragt Almindelige arbejdshandsker/dyppet blå handske (nitril) Ikke nødvendigt Almindeligt sikkerhedsfodtøj Personlige værnemidler hvis du er maskinfører i kontakt med jorden: Maskiner Overtryksventilering med kulfilter og partikelforfilter Ved udstigning i udgravningen: Åndedrætsværn Beklædning Handsker Øjenværn Fodtøj Hvis der er olielugt, kan der bruges A2/P3-filter Støvtæt overtræksdragt Almindelige arbejdshandsker/dyppet blå handske (nitril) Ikke nødvendigt Almindeligt sikkerhedsfodtøj Personlige værnemidler hvis du ikke er i kontakt med jorden fra nævnte interval: Åndedrætsværn Beklædning Handsker Øjenværn Fodtøj Ikke nødvendigt Almindeligt arbejdstøj Almindelige arbejdshandsker Ikke nødvendigt Almindeligt sikkerhedsfodtøj Akutte uheld: Kontakt byggeleder. Ring 112, hvis ambulance er nødvendigt. Efter et par dage: Hvis man føler ubehag, eller hvis man pludseligt bliver sløj, kontakt egen læge og informer om dette arbejde. Informer teamleder, som informerer byggeleder. Bilag D 33

34 Bilag E SKABELON til instruktion - download skabelonen som Word fil på EMNE EKSEMPEL Sagsnummer/lokalitet Projektbeskrivelse Opgavetype og arbejdsprocesser Undersøgelsesboringer og prøveresultater Klassificering af analyseresultater og typer af forurening Sundhedsfarer ved den aktuelle forureningstype (fx ved hudkontakt, indåndingsfarer og indtag) Generelle sikkerhedsforanstaltninger Hygiejneregler Mere information 34 Bilag E

35

36 Vil du vide mere? arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen. Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende information. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg står bag følgende hjemmesider: Websites fra BAR Bygge & Anlæg viser tekniske hjælpemidler om alle faser i byggeriet (på dansk, engelsk, tysk og polsk) om at undgå ulykker - arbejdsmiljøleksikon (på dansk, engelsk, polsk og tysk) om kemi i byggeriet om psykisk arbejdsmiljø Trykte materialer kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ISBN: Varenummer Juli 2011 Bygmestervej København NV Tlf Fax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere Reno Djurs I/S September Marts 2009 2003 Integreret Instruks for miljøledelsessystem

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet Guld, sølv og arbejdsmiljøet Denne pjece er et bidrag til debatten om arbejdsmiljøet i guld- og sølvbranchen. Vi har udvalgt de mest omtalte emner og sat fokus på de hovedregler og principper, der gælder

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Indhold Jorden i storbyområder som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Sådan lever vi med forureningen i hverdagen

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Om PCB Hvad er det? Hvor finder man det? Hvor farligt er det? Hvordan virker det? 8 Regler 8 Hvordan

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag Program 08.00-11.30 Generel vurdering af risiko Risici fra forskellige syndere Hvor møder vi dem Skimmelsvampe Viden på området i dag Hvor findes oplysninger Valg og brug af værnemidler og andre foranstaltninger

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere