BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

2 Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 6 Risici ved arbejde med epoxy og isocyanater Epoxy Isocyanater 6 Uddannelse 7 Brugsanvisninger Hvad er en leverandørbrugsanvisning Hvad er en arbejdspladsbrugsanvisning 8 APV ved arbejde med epoxyholdige fugeprodukter og PU-skum 10 Valg af produkt - substitution MAL-kode 12 Personlige værnemidler Handsker Arbejdstøj Åndedrætsværn 14 Personlig hygiejne 15 Velfærdsforanstaltninger 16 Hvis uheldet er ude Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse 16 Affald 17 Ansvar og pligter for bygherre, projekterende og rådgivere Bygherren Projekterende Juli 2007, 1. udgave

3 Indledning Denne vejledning omfatter kun arbejde med fugeprodukter på små flader, som indeholder epoxy og isocyanater, og som håndteres fra lukkede emballager. Disse fugeprodukter bruges af mange faggrupper inden for bygge- og anlægsbranchen - dog særligt snedkere og tømrere. Selvom der "kun" er tale om produkter, som håndteres fra lukkede emballager, skal der alligevel udvises stor forsigtighed, da indholdsstofferne i sig selv kan påvirke helbredet negativt. På BARs hjemmeside er det muligt at hente hele vejledningen og printe den ud. Som supplement kan vi endvidere anbefale at gå ind på for at få et overblik over, hvilke krav der stilles, når der arbejdes med såkaldte farlige stoffer og materialer. Denne hjemmeside er specielt målrettet bygge- og anlægsbranchen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Indledning 3

4 Pligter og ansvar Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Alle, som deltager i et byggeprojekt, har både et ansvar og en række konkrete pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven, som gør, at byggeprojekter kan gennemføres med mindst mulig risiko for arbejdsskader og ulykker. Her er arbejdet med fugeprodukter ingen undtagelse. Entreprenøren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren har pligt til at sørge for at: udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) for arbejdet - evt. for den konkrete arbejdsplads, hvis der er særlige risici, der laves en særlig vurdering af brugen af farlige stoffer og materialer - herunder arbejde med epxoxy- og isocyanatprodukter, leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisninger for de anvendte stoffer og materialer er tilgængelige for de ansatte på arbejdsstedet, de ansatte har gennemført de lovpligtige uddannelser, som arbejdet kræver. Det drejer sig fx om arbejde med epoxyprodukter og PU-skum, de ansatte får en grundig instruktion i, hvordan arbejdet skal udføres sikkert. Entreprenøren skal have udleveret Plan for Sikkerhed og Sundhed for det pågældende byggeri/projekt for at sikre, at der er taget højde for alle arbejdsmiljøforhold. De ansatte De ansatte har pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige inden for deres arbejdsområde. Det betyder bl.a., at de ansatte har pligt til at bruge de tekniske hjælpemidler og værnemidler, som entreprenøren har stillet til rådighed. Samt gennemføre de nødvendige lovpligtige uddannelser, som kræves for at udføre det pågældende arbejde. Det kan eksempelvis være arbejde i forbindelse med epoxyprodukter og PU-skum. Endvidere er de ansatte forpligtet til at gøre arbejdsgiveren opmærksom på, hvis der konstateres forhold, som ikke er i orden. 4 Pligter og ansvar

5 Før arbejdet går i gang Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde Selv når kontrakterne er på plads, og aftalegrundlaget er entydigt, kan det være nødvendigt at holde et projektgennemgangsmøde for at få de sidste detaljer på plads i forhold til de øvrige aktiviteter, der indgår i det samlede projekt. Det er specielt nødvendigt på større opgaver. På mødet bør følgende behandles og fastholdes i et referat: gennemgang af PSS, herunder: grænseflader/koordinering mellem aktørerne, tidsplanen, fælles sikkerhedsforanstaltninger, om der er særlige risici, muligheden for at anvende de planlagte tekniske hjælpemidler. Opstartsfasen Før arbejdet går i gang, skal sjakket instrueres af arbejdsgiveren. Dette bør ske på et opstartsmøde, hvor projektmaterialet, PSS, virksomhedens APV og andre relevante oplysninger gennemgås, og det oplyses, hvem der er ansvarlig for: instruktion af nye medarbejdere, instruktion i brug af tekniske hjælpemidler, adgangs- og transportveje, materialeoplagring, velfærdsfaciliteter, samt gøre opmærksom på, om der er særlige risici. Før arbejdet går i gang 5

6 Risici Risici ved arbejde med epoxy og isocyanater Arbejde med produkter, som indeholder epoxy og isocyanater, indebærer en række sundhedsmæssige risici. Stort set alle epoxy- og isocyanatprodukter indeholder stoffer, der er meget skadelige for huden eller for luftvejene. Epoxy Påvirkning fra epoxyprodukter kan først og fremmest give eksem og allergi samt irritere og skade luftvejene via de reaktive opløsningsmidler, som kan indgå i produkterne. Endvidere kan nervesystemet og forplantningsevnen skades. Isocyanater Påvirkning fra isocyanater kan først og fremmest give luftvejslidelser som allergisk astma og bronkitis men også fremkalde eksem og allergi. Nervesystemet og forplantningsevnen kan også skades. Ud over isocyanater kan PU-skum bestå af flere typer tilsætningsstoffer, som hver især kan skade helbredet - fx flere forskellige organiske opløsningsmidler. Uddannelse Uddannelse Når der arbejdes med produkter, som indeholder epoxy og isocyanater, kræver loven, at man har gennemgået en særlig uddannelse af 2 dages varighed. Hvis fugematerialer, som indeholder epoxy og isocyanater, påføres fra en lukket emballage, skal man dog blot have gennemgået en særlig uddannelse af 1 dages varighed. Følgende personer må ikke arbejde med epoxyprodukter og PU-skum: Personer med astma, eksem, konstaterede lungelidelser eller konstateret hud- og luftvejsallergi over for isocyanater ikke må arbejde med isocyanater. Personer med eksem eller konstateret epoxyallergi ikke må arbejde med epoxyharpikser. Personer med kraftig håndsved må hverken arbejde med epoxyharpikser eller isocyanater. 6 Risici ved arbejde med epoxy og isocyanater/uddannelse

7 Brugsanvisninger Brugsanvisninger Produkter, som indeholder epoxy og isocyanater, defineres af Arbejdstilsynet som farlige stoffer og materialer - også selvom der er tale om fugeprodukter fra lukkede emballager. Ifølge Arbejdstilsynet er farlige fugematerialer fx: Fugeprodukter, der er mærket med et faresymbol. Fugeprodukter, der indeholder mindst 1% af et sundhedsfarligt stof, et miljøfarligt stof eller et stof med en grænseværdi. Fugeprodukter, der under forarbejdning (slibning) afgiver sundhedsskadelig støv. Når der arbejdes med farlige stoffer og materialer, stilles der bestemte krav til brugsanvisninger. Leverandørbrugsanvisning Når en virksomhed modtager produkter, som indeholder farlige stoffer og materialer, skal der følge en leverandørbrugsanvisning med, skrevet på letforståeligt dansk. Leverandørbrugsanvisningen indeholder 16 faste punkter - bl.a. om stoffernes farlighed samt generelle oplysninger om værnemidler og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Arbejdspladsbrugsanvisning Ud fra leverandørbrugsanvisningen og anden kendt viden, skal arbejdsgiveren i samarbejde med sikkerhedsorganisationen udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for hvert produkt. Arbejdspladsbrugsanvisningen indeholder de samme punkter som leverandørbrugsanvisningen - men tilpasset virksomhedens brug af produktet i forhold til de konkrete arbejdsopgaver. Det skal både fremgå af leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisningen, om produktet indeholder: epoxyharpikser, monomere epoxyforbindelser, reaktive opløsningsmidler og isocyanater. Endvidere skal udhærdningstiden for produkterne oplyses. Brug evt. jeres bedriftssundhedstjeneste, hvis I er i tvivl om brugsanvisningernes indhold. En god arbejdspladsbrugsanvisning fortæller fx ikke kun hvilke personlige værnemidler, førstehjælpsudstyr m.v., man skal bruge, men også hvor de opbevares og udleveres. En arbejdspladsbrugsanvisning er et godt udgangspunkt, når de ansatte skal instrueres i, hvordan arbejdet skal udføres. Alle ansatte skal i øvrigt vide, hvor brugsanvisningerne er og have adgang til dem. Brugsanvisninger 7

8 APV APV ved arbejde med epoxyholdige fugeprodukter og PU-skum Når der anvendes farlige stoffer og materialer, skal den almindelige APV suppleres med en særlig vurdering af dette arbejde. Det gælder også, når der arbejdes med epoxy- og isocyanatholdige fugematerialer. Vurderingen foregår i princippet på baggrund af leverandørbrugsanvisningen og en vurdering af det konkrete arbejde, hvor produktet indgår. Man kan med fordel tage udgangspunkt i de arbejdspladsbrugsanvisninger, som virksomheden allerede har lavet, da disse netop forholder sig til det konkrete arbejde, hvor produktet indgår. Resultatet af overvejelserne kan fremgå ved, at man i den almindelige APV henviser til arbejdspladsbrugsanvisningen for det farlige stof eller materiale. Hvis resultatet af overvejelserne viser, at der er forhold, der ikke er i orden, fx at ventilationen ikke er god nok, overføres problemet til den almindelige APV's handlingsplan med henblik på at finde en løsning. Det er endvidere et krav fra Arbejdstilsynet, at vurderingen indeholder en samlet liste over alle de farlige stoffer og materialer, der bruges, og henviser til leverandørbrugsanvisningerne. Eksempler på særlige forhold ved arbejde med fugematerialer, som kan indgå i den særlige vurdering: Arbejdssituationer, hvor der er risiko for at komme i kontakt med fugematerialet, selvom der arbejdes med lukkede emballager. Arbejdsområder, der er dårlig ventileret. Risiko for indånding af flygtige stoffer (hærdere). Udkradsning af ikke-hærdet fuge. 8 APV

9 APV 9

10 Valg af fugeprodukt Valg af fugeprodukt Epoxyharpikser og isocyanater er såkaldte farlige stoffer og materialer og må derfor ikke bruges, hvis de kan erstattes med ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer og materialer. Sammenlign derfor forskellige produkter og vælg det produkt med det lavest mulige kodenummer i brugsklar stand. Brug bl.a. produktets kodenummer (MAL-koden) til at vurdere de sundhedsskadelige virkninger og valg af sikkerhedsforanstaltninger. MAL-kode En MAL-kode består af to tal med en bindestreg i mellem. Tal før bindestreg Tallet før bindestregen angiver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der mindst skal træffes mod indånding af dampe fra produktet. Sikkerhedsforanstaltningerne er ventilation eller åndedrætsværn. Tal efter bindestreg Tallet efter bindestregen angiver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der mindst skal træffes, når der er risiko for direkte hud og øjenkontakt, indånding af aerosoler eller støv m.m. Sikkerhedsforanstaltningerne er personlige værnemidler. Fælles for begge tal er, at jo højere tal og dermed højere sundhedsfare - desto større krav til sikkerhedsforanstaltninger. Vælg derfor altid det produkt med det laveste tal før og efter bindestregen. De enkelte tal henviser til konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes i forbindelse med brug af produktet. Alle disse foranstaltninger findes i bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter (som kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside ). 10 Valg af fugeprodukt

11 MAL-koden skal altid fremgå af leverandørbrugsanvisningen eller på selve produktet. Eksempel på en MAL-kode En 1-komponent fugemasse (PU-skum) med MAL-koden 2-3. I skemaet (bilag 2/Arbejdstilsynets bekendtgørelse) skal man tage stilling til, om der er tale om små eller store flader. Store flader er udfugning af fx klinker på gulve, lofter eller vægge og tagunderstrygning, hvor arealet, der udfuges på, er over 4 m 2. Hvis der fx er tale om en tagunderstrygning med PU-skum, skal der anvendes følgende sikkerhedsforanstaltninger: Luftforsynet halvmaske (tallet før bindestregen). Handsker (tallet efter bindestregen). Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker (noter til skemaet). Hvis produktet indeholder isocyanater, anbefaler vi dog at bruge handsker uanset. Valg af fugeprodukt 11

12 Personlige værnemidler Personlige værnemidler Du skal altid benytte de personlige værnemidler, der er anvist i leverandørbrugsanvisningen, og som fremgår af MAL-koden. Arbejdsgiveren skal stille de anviste personlige værnemidler til rådighed og de ansatte har pligt til at anvende disse. Ved fugearbejde er det især den direkte kontakt med fugematerialet, som udgør den største sundhedsrisiko. Det er derfor særligt ansigt, hænder, arme og ben, som skal beskyttes. Handsker Handsker anvendes altid, hvis arbejdet er tilsmudsende og skal anvendes ved skiftning af fugepatron m.m. Hvis tallet efter bindestregen i kodenummeret (MAL-koden) er 4 eller derover, skal der altid anvendes handsker. Ved arbejde med fugepistol og ved glitning af fuger kan der dog arbejdes uden handsker, hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet. Hvis produktet indeholder isocyanater, anbefaler vi dog at bruge handsker uanset. Vær opmærksom på, at stofferne i fugematerialet kan trænge gennem handsken og skade hænderne efter en bestemt tidsperiode (gennemtrængningstiden). Den proces begynder allerede fra det øjeblik, der kommer et stænk eller lignende på handsken. Vurdér nøje handskens modstandsdygtighed i forhold til de produkter, I arbejder med - det skal fremgå af brugsanvisningen for handsken. Spørg gerne handskeleverandøren for yderligere oplysninger ved indkøb. 12 Personlige værnemidler

13 Brug handsker med omtanke: Uanset hvilken handske I bruger, skal I bruge dem som engangshandsker. Smid derfor handskerne ud hver gang de tages af - fx i forbindelse ved spisning og toiletbesøg. Tag kun handsker på rene og tørre hænder. Brug aldrig handsker, der er forurenet indvendigt. Brug langskaftede handsker, så I undgår kontakt med fugematerialet på armene. Brug bomulds-inderhandsker, de opsuger sveden i handsken. Brug aldrig skindhandsker eller almindelige arbejdshandsker, hvis I skal bruge beskyttelseshandsker. Arbejdstøj Ved fugearbejde kan der arbejdes uden beskyttelsesdragt (overtræksdragt), hvis arbejdet kan udføres, uden at man tilsmudses af fugematerialet. Hvis arbejdet indebærer tilsmudsning, skal der anvendes godkendt beskyttelsesdragt (overtræksdragt), som skal skiftes, hvis den tilsmudses. Tilsmudset arbejdstøj må ikke tages med hjem. Arbejdsgiveren skal sørge for vask af arbejdstøjet. Arbejdstøjet skal skiftes jævnligt, og der skal altid være et rent sæt arbejdstøj til rådighed. Brugte overtræksdragter og handsker betragtes som særligt affald og skal bortskaffes ved hjælp af særlige affaldsbeholdere mærket "Epoxyaffald" eller "Isocyanataffald". Åndedrætsværn Åndedrætsværn skal benyttes, hvis fugematerialet indeholder lavtkogende væsker, og hvis fugematerialets MAL-kode har tallet 3 eller derover før bindestregen. Hvis fugematerialet indeholder lavtkogende væsker, skal dette være oplyst på produktets etiket og i leverandørbrugsanvisningen. Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer dagligt. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede ved arbejdets begyndelse benyttes åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn. Luftforsynet åndedrætsværn må benyttes hele dagen med pauser. Da det ikke er særligt behageligt at bruge åndedrætsværn, kan arbejdet med fordel tilrettelægges, så brugen af dette så vidt muligt undgås. Skift fx til et andet fugemateriale som ikke kræver brug af åndedrætsværn. Eller, hvis det alligevel ikke kan undgås, så sørg for at begrænse de arbejdsprocesser, der kræver brug af åndedrætsværn. Personlige værnemidler 13

14 Personlig hygiejne Personlig hygiejne I løbet af arbejdsdagen bør I, som en god sikkerhedsforanstaltning, vaske hænder flere gange for at mindske hudkontakten med de stoffer og materialer, I arbejder med. Vask af hænder med vand og sæbe skal som minimum ske før pauser og spisning, ved fyraften og efter direkte hudkontakt med fugematerialer. Samt før toiletbesøg. Det er en god ide at bruge hudcreme efter hver gang du vasker hænder. Vær opmærksom på, at alt for hyppig vask ødelægger huden og derfor langt nemmere tillader, at de stoffer som indgår i fugematerialet vandrer direkte gennem huden - dermed er risikoen for eksem større. Dette gælder specielt, hvis man bruger skrappe sæber eller håndrensemidler med slibestoffer. Det er forbudt at spise, drikke og ryge i forbindelse med fugearbejde. Det er heller ikke tilladt at opbevare fødevarer, drikkevarer og tobak i samme lokale, hvor der udføres fugearbejde. 14 Personlig hygiejne

15 Velfærdsforanstaltninger Velfærdsforanstaltninger På arbejdsstedet skal der være vaske og badefaciliteter med varmt og koldt vand. Håndvaskens vandhaner må ikke være håndbetjente, men skal være albue- eller fodbetjente. Badefaciliteterne skal have egnede rensemidler, mild sæbe, bløde engangshåndklæder og hudcreme. Når der udføres fugning med isocyanater og epoxy, skal der endvidere være et særskilt omklædningsrum med særskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj. På bygge- og anlægspladser kan bade- og omklædningsfaciliteterne etableres i en mobil kabine eller skurvogn. For håndværkere, der udfører fugning med isocyanater og epoxy med fugepistol i private hjem, vil Arbejdstilsynet acceptere, at bade- og omklædningsfaciliteterne etableres på et samlingssted og ikke i umiddelbar forbindelse med arbejdsstedet, hvor arbejdet udføres. Ved kortvarige opgaver af en varighed på højest 3 dage/6 manddage kan bad og omklædning foretages i virksomheden, hvor den ansatte starter og slutter arbejdsdagen. Vand og håndrensemidler skal medbringes i servicebilen. Vandet kan evt. medbringes i en stor vanddunk med hane (fx albuebetjent). Velfærdsforanstaltninger 15

16 Hvis uheldet er ude Hvis uheldet er ude Generelt skal foranstaltninger ved uheld være beskrevet i såvel leverandør- som arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hudkontakt Kommer du i berøring med fugematerialerne, skal du straks stoppe arbejdet, fjerne det forurenede tøj og vaske den berørte hud med vand og sæbe. Afslut altid med påsmøring af fed creme. Øjenkontakt Får du fugematerialet i øjnene, skal du straks skylle med vand i mindst 15 minutter. Spil øjnene godt op - fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Indtagelse Hvis du ved et uheld får fugematerialer i munden, skal du straks skylle den med vand og drikke rigeligt. Fremkald ikke opkastning, men søg en skadestue. Tilkald ambulance, hvis den forulykkede er bevidstløs. Affald Affald Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og personlige værnemidler samt brugte engangshåndklæder skal lægges i særlige affaldsbeholdere. Det gælder både ved arbejde på byggepladser samt i forbindelse med arbejde i private hjem. Affaldsbeholderen skal tydeligt afmærkes. F.eks. som: Epoxyaffald. Pas på! Eksemfare! eller Polyurethanaffald. Pas på! Eksemfare! Ved ophedning kan der dannes isocyanater. 16 Hvis uheldet er ude/affald

17 Ansvar og pligter Ansvar og pligter for bygherre, projekterende og rådgivere Alle, som deltager i et byggeprojekt, har både et ansvar og en række konkrete pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven, som gør, at byggeprojekter kan gennemføres med mindst mulig risiko for arbejdsskader og ulykker. I den forbindelse har bygherren og den projekterende et særligt ansvar. Bygherren Alle, som deltager i et byggeprojekt, har både et ansvar og en række konkrete pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven, som gør, at byggeprojekter kan gennemføres med mindst mulig risiko for arbejdsskader og ulykker. I den forbindelse har bygherren og den projekterende et særligt ansvar. Når mere end én arbejdsgiver på samme tidspunkt beskæftiger flere end 10 personer på byggepladsen, har bygherren ansvar og pligt til at sørge for: afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder, koordinering af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder, udarbejdelse og vedligeholdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet. Bygherrens pligter kan overdrages, hvis forudsætningerne er i orden - men det kan ansvaret ikke. Yderligere information om Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (PSS) kan findes på Netop fordi "fugefirmaerne" ofte kommer sent ind i projektet/byggeriet, er det ekstra vigtigt, at de deltager så tidligt som muligt i opstartsmøderne. Ansvar og pligter 17

18 Projekterende Den projekterende skal i projektmaterialet sikre, at: arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse og den efterfølgende vedligeholdelse - her er arbejdet med fugeprodukter ingen undtagelse, der er den fornødne plads og mulighed for at kunne anvende tekniske hjælpemidler, farlige stoffer og materialer erstattes med ikke-farlige eller mindre farlige, særlige risici i forbindelse med arbejdet er beskrevet. Ved projektering skal der tages hensyn til, at: tidsplaner er beskrevet og indarbejdet i hele projektet, så der er afsat den fornødne tid til de enkelte opgaver og kan udføres hensigtsmæssigt uden gener, adgangs- og transportveje er etableret og dimensioneret til opgaven, der etableres friarealer i og uden for bygningen med henblik på adgangs- og kørearealer for tekniske hjælpemidler, der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. 18 Ansvar og pligter

19

20 Vil du vide mere? På kan du læse og printe vore branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Få de seneste nyheder vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Se bl.a. Belysning og elforsyning på byggepladsen, varenr: Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed, varenr: Bygningsrenovering, varenr: De 10 små håndværkere (el-vejledning), varenr: En farlig historie om stoffer og materialer, varenr: God praksis i forebyggelse af arbejdsulykker i bygge & anlægsbranchen, varenr: Gode tekniske hjælpemidler, varenr: Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge & Anlæg, varenr: Indretning af skurvogne og lignende, varenr: Introduktion til arbejdsmiljø, bygge & anlæg: Kursusmappe, varenr: Kursusbevis, varenr: Plancher, varenr: Publikationer - oversigt, varenr: Serigrafi og kodenumre, varenr: Sig fra! Sig stop!, varenr: Vi har ingen problemer med sikkerhed. Gode råd om sikkerhed, varenr: Faktablade: Brolæggere varenr: El-arbejde varenr: Glarmestre varenr: Gulvbelægning og gulvslibning varenr: Jord- og kloakarbejde varenr: Malerarbejde varenr: Montage af betonelementer varenr: Murerarbejde varenr: Træ-snedker- og tømrerarbejde varenr: VVS-arbejde varenr: Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videnscenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: , Varenummer Juli 2007 Bygmestervej København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM GULVLÆGNING

BRANCHEVEJLEDNING OM GULVLÆGNING BRANCHEVEJLEDNING OM GULVLÆGNING Marts 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Leverandøren Arbejdsgiveren De ansatte 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.3 af maj 1989 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988. Epoxyharpikser og isocyanater

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988. Epoxyharpikser og isocyanater At-VEJLEDNING C.0.7 Oktober 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988 Epoxyharpikser og isocyanater Vejledning om foranstaltningerne ved primær udsættelse for epoxyharpikser og isocyanater 2

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM. GLARMESTRE i byggeriet

BRANCHEVEJLEDNING OM. GLARMESTRE i byggeriet BRANCHEVEJLEDNING OM GLARMESTRE i byggeriet September 2006, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter Bygherren Projekterende/rådgivende Leverandøren Glarmesteren De ansatte 9 Anvendelse af glas

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad

ESBJERGVEJ 18 B 6000 KOLDING TLF. 75 50 82 11. EP-V Gulvmaling, komponent A. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: november 2001. Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN : Produktnavn : EP-V Gulvmaling PR-nr. : Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1710435 Leverandør: Revision: 05-02-2007 / MBM Gel-top a-s Storhaven 10 Mølholm Anvendelse: I

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 24-01-2005 Revideret den: 24-01-2005 / JP Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vespox EP Klar B

Sikkerhedsdatablad. Vespox EP Klar B Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 62780 Udarbejdelsesdato: 26092008 Udarbejdet den:; Udarbejdet den: 26092008 / EJK Erstatter den:

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer November 2005 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Antikondensmaling Emballage: - Leverandør: TM Coating DK ApS Mineralvej 6-8 DK - 9220 Aalborg Ø Tel: +45 86 34

Læs mere

FUGEMASSE ISR 70-01. Varenr. 1133-003 PR-nr.

FUGEMASSE ISR 70-01. Varenr. 1133-003 PR-nr. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Dec. 2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: Varenr. 1133003 PRnr. Internt

Læs mere

Følbar mærkning på emballagen. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

Følbar mærkning på emballagen. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Sikkerhedsdatablad PU skum 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt: Droppen PU skum Revisionsdato: 31.08.2006 Varenr.: 5045 Produceret for: A/S Harald Nyborg, A. Jacobsens Vænge

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent)

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent) 1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR Handelsnavn Anvendelsesområde : : Til overfladebehandling af både. Vare nr. : Leverandør Adresse : Nautica Marine : Næsvej 9 5610 Assens Telefonnummer

Læs mere

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT 12/2015 Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT Indhold INDHOLD 5 INDLEDNING 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...6 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...7

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT

BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT 2. udgave 2008 Indhold 4 Indledning 5 Ansvar for arbejdsmiljøet Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte 8 Hvem gør hvad 10 Tilrettelæggelse af arbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarit Unico Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Unico Anvendelse: Vådrumsplade Leverandør: ivarsson & Co A/S Tlf.: 73 66 19 99 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2670 Greve

Sikkerhedsdatablad. 2670 Greve Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdelsesdato: 24-04-2003 Titgemeyer Skandinavien A/S Udarbejdet den: 20-08-2007

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Kræves ikke Anvendelse: 1 l Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Kræves ikke Anvendelse: 1 l Leverandør: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Olie Emballage: 1 l Leverandør: LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16 5580 Nørre Åby +45

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Saugskærvej 21

Sikkerhedsdatablad. Saugskærvej 21 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2069555 Leverandør: Revideret den: 04-06-2008 / MPE A. Walsteds Baadeværft A/S Saugskærvej 21

Læs mere

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer Indledning Formål og indhold Denne mappe er et hjælpeværktøj for autoværksteder. Mappen indeholder en praktisk om udarbejdelse af lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger samt en række værktøjer til at

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Bindemiddel til fremstilling af mørtel, puds og beton. Leverandør: Borup

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst.

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst. 1. juni 2016 Rettelsesblad til redegørelse af 23. maj 2016 om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater I. Baggrund Arbejdstilsynet

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent)

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent) 1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR Handelsnavn Anvendelsesområde : : Til overfladebehandling af både. Vare nr. : Leverandør Adresse : Nautica Marine : Næsvej 9 5610 Assens Telefonnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

DK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

DK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: AMPREG 20 RESIN Side /5 SIKKERHEDSDATABLAD DK. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: AMPREG 20 RESIN Varetype: Lamineringsepoxy resin Leverandør: Hallkvist Trading

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Trælim PU Lys 421. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation:

SIKKERHEDSDATABLAD. Trælim PU Lys 421. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation: Trælim PU Lys 421 DK - Side 1/4 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt: Trælim PU Lys 421 Varetype: 1-komponent fugthærdende polyurethanlim.

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 13-06-2002/ JRØ Anvendelse: Anvendes til pudsning af fundamenter, kælderhalse og trapper m.v., som lægnings- og fugemørtel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse: 1. SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PR-nr. 1270919 Anvendelse: Rengøringsmiddel til PUR skum Emballage:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Farvervej 13

Sikkerhedsdatablad. Farvervej 13 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 4259 Leverandør: Udarbejdet den: -09-2007 / LW DAN-GLAS A/S Farvervej 3 Anvendelse: Primer til

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. 194280 Anvendelse: TEROSTAT 1K-PUR 9100 HVID

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. 194280 Anvendelse: TEROSTAT 1K-PUR 9100 HVID 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PR-nr. 194280 Anvendelse: Tætningsmasse på polyurethanbasis, som hærder gennem luftfugtighed Emballage: Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PU Helårsskum 582 NBS PU Præcisionsskum 583 PU Brandskum 588 NBS PU Brandskum 589

SIKKERHEDSDATABLAD. PU Helårsskum 582 NBS PU Præcisionsskum 583 PU Brandskum 588 NBS PU Brandskum 589 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt: PU Helårsskum 582 NBS PU Præcisionsskum 583 PU Brandskum 588 NBS PU Brandskum 589 PU Montageskum

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 0--2005 / GPS Anvendelse: Spritbaseret glasrengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ikke krævet Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ikke krævet Anvendelse: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. Ikke krævet Anvendelse: Acrylbaseret emulsion, der blandes med cement i forholdet 1:1 og påføres gulv og væg som

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Multipak, Art. nr

Arbejdspladsbrugsanvisning Multipak, Art. nr Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 1892755 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

Producent/leverandør oplysning. Gade/postbox: Præstemosevej 2-4

Producent/leverandør oplysning. Gade/postbox: Præstemosevej 2-4 Leverandørbrugsanvisning efter dir. 2001/58/EC og At's bekg. 559/2002 Trykkedato: 22.01.2003 Side: 1/7 Revideret: 13.04.2002 LB-NR: 031-00034998.0000 * 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 2004-12-29 Produktnr. 516614 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD. 2004-12-29 Produktnr. 516614 Anvendelse: TEROMIX 6700, komp. A 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/4 TEROMIX 6700, komp. A PR-nr. 516614 Anvendelse: Alsidig karosserilim i praktisk dobbeltpatron Leverandør: Henkel Norden

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer. At-vejledning C

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer. At-vejledning C At-VEJLEDNING Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-vejledning C.0.11-1 November 2005 Opdateret september 2017 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Sikkerhedsdatablad LEAKMASTER LV Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad LEAKMASTER LV Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 7082 Udarbejdet den: 4-0-2009 / MPE Anvendelse: En-komponent ekspanderende fugemasse/ lim 2. Fareidentifikation

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Trykluft Art. Nr

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Trykluft Art. Nr Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1328244 Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 089010000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 183143 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 183143 Anvendelse: 1. SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. 1814 Anvendelse: Affedtning og rengøring af limflader

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen.

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen. Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 48 20 50 00 EAN-nr: 5798001686235 CVR/SE-nr.: 29 19 06 23 Dato: 10. juli 2014 Spørgsmål nr.: 122 Dato: 10. juni 2014 Stillet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 609925 Udarbejdelsesdato: 12-03-2003 Udarbejdet den: 03-04-2008 / HSV Anvendelse: Spartelmasse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Fugerens

Sikkerhedsdatablad. Fugerens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø. Telefon: 7545 4828 Fax.: 7611 5080 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn: Fugerens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB Inter-Trade Agro ApS Halsvej 139 Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Permacor Hærder 2330/00

1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Permacor Hærder 2330/00 Dato: 25.04.2005 Erstatter: 11.10.1999 Side: 1(5) 1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Permacor Hærder 2330/00 Firmanavn: Baden-Jensen A/S Adresse: Baltorpbakken

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 16-11-2007 Udarbejdet den: 16-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1, samt AT's bekg. 540/82 og 485/95 (se instruktion i bilag til dir.

Leverandørbrugsanvisning efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1, samt AT's bekg. 540/82 og 485/95 (se instruktion i bilag til dir. Leverandørbrugsanvisning efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1, samt AT's bekg. 540/82 og 485/95 (se instruktion i bilag til dir. 93/112/EØF) Trykkedato: 13.08.2002 Side: 1/6 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere