BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

2 Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 6 Risici ved arbejde med epoxy og isocyanater Epoxy Isocyanater 6 Uddannelse 7 Brugsanvisninger Hvad er en leverandørbrugsanvisning Hvad er en arbejdspladsbrugsanvisning 8 APV ved arbejde med epoxyholdige fugeprodukter og PU-skum 10 Valg af produkt - substitution MAL-kode 12 Personlige værnemidler Handsker Arbejdstøj Åndedrætsværn 14 Personlig hygiejne 15 Velfærdsforanstaltninger 16 Hvis uheldet er ude Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse 16 Affald 17 Ansvar og pligter for bygherre, projekterende og rådgivere Bygherren Projekterende Juli 2007, 1. udgave

3 Indledning Denne vejledning omfatter kun arbejde med fugeprodukter på små flader, som indeholder epoxy og isocyanater, og som håndteres fra lukkede emballager. Disse fugeprodukter bruges af mange faggrupper inden for bygge- og anlægsbranchen - dog særligt snedkere og tømrere. Selvom der "kun" er tale om produkter, som håndteres fra lukkede emballager, skal der alligevel udvises stor forsigtighed, da indholdsstofferne i sig selv kan påvirke helbredet negativt. På BARs hjemmeside er det muligt at hente hele vejledningen og printe den ud. Som supplement kan vi endvidere anbefale at gå ind på for at få et overblik over, hvilke krav der stilles, når der arbejdes med såkaldte farlige stoffer og materialer. Denne hjemmeside er specielt målrettet bygge- og anlægsbranchen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Indledning 3

4 Pligter og ansvar Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Alle, som deltager i et byggeprojekt, har både et ansvar og en række konkrete pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven, som gør, at byggeprojekter kan gennemføres med mindst mulig risiko for arbejdsskader og ulykker. Her er arbejdet med fugeprodukter ingen undtagelse. Entreprenøren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren har pligt til at sørge for at: udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) for arbejdet - evt. for den konkrete arbejdsplads, hvis der er særlige risici, der laves en særlig vurdering af brugen af farlige stoffer og materialer - herunder arbejde med epxoxy- og isocyanatprodukter, leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisninger for de anvendte stoffer og materialer er tilgængelige for de ansatte på arbejdsstedet, de ansatte har gennemført de lovpligtige uddannelser, som arbejdet kræver. Det drejer sig fx om arbejde med epoxyprodukter og PU-skum, de ansatte får en grundig instruktion i, hvordan arbejdet skal udføres sikkert. Entreprenøren skal have udleveret Plan for Sikkerhed og Sundhed for det pågældende byggeri/projekt for at sikre, at der er taget højde for alle arbejdsmiljøforhold. De ansatte De ansatte har pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige inden for deres arbejdsområde. Det betyder bl.a., at de ansatte har pligt til at bruge de tekniske hjælpemidler og værnemidler, som entreprenøren har stillet til rådighed. Samt gennemføre de nødvendige lovpligtige uddannelser, som kræves for at udføre det pågældende arbejde. Det kan eksempelvis være arbejde i forbindelse med epoxyprodukter og PU-skum. Endvidere er de ansatte forpligtet til at gøre arbejdsgiveren opmærksom på, hvis der konstateres forhold, som ikke er i orden. 4 Pligter og ansvar

5 Før arbejdet går i gang Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde Selv når kontrakterne er på plads, og aftalegrundlaget er entydigt, kan det være nødvendigt at holde et projektgennemgangsmøde for at få de sidste detaljer på plads i forhold til de øvrige aktiviteter, der indgår i det samlede projekt. Det er specielt nødvendigt på større opgaver. På mødet bør følgende behandles og fastholdes i et referat: gennemgang af PSS, herunder: grænseflader/koordinering mellem aktørerne, tidsplanen, fælles sikkerhedsforanstaltninger, om der er særlige risici, muligheden for at anvende de planlagte tekniske hjælpemidler. Opstartsfasen Før arbejdet går i gang, skal sjakket instrueres af arbejdsgiveren. Dette bør ske på et opstartsmøde, hvor projektmaterialet, PSS, virksomhedens APV og andre relevante oplysninger gennemgås, og det oplyses, hvem der er ansvarlig for: instruktion af nye medarbejdere, instruktion i brug af tekniske hjælpemidler, adgangs- og transportveje, materialeoplagring, velfærdsfaciliteter, samt gøre opmærksom på, om der er særlige risici. Før arbejdet går i gang 5

6 Risici Risici ved arbejde med epoxy og isocyanater Arbejde med produkter, som indeholder epoxy og isocyanater, indebærer en række sundhedsmæssige risici. Stort set alle epoxy- og isocyanatprodukter indeholder stoffer, der er meget skadelige for huden eller for luftvejene. Epoxy Påvirkning fra epoxyprodukter kan først og fremmest give eksem og allergi samt irritere og skade luftvejene via de reaktive opløsningsmidler, som kan indgå i produkterne. Endvidere kan nervesystemet og forplantningsevnen skades. Isocyanater Påvirkning fra isocyanater kan først og fremmest give luftvejslidelser som allergisk astma og bronkitis men også fremkalde eksem og allergi. Nervesystemet og forplantningsevnen kan også skades. Ud over isocyanater kan PU-skum bestå af flere typer tilsætningsstoffer, som hver især kan skade helbredet - fx flere forskellige organiske opløsningsmidler. Uddannelse Uddannelse Når der arbejdes med produkter, som indeholder epoxy og isocyanater, kræver loven, at man har gennemgået en særlig uddannelse af 2 dages varighed. Hvis fugematerialer, som indeholder epoxy og isocyanater, påføres fra en lukket emballage, skal man dog blot have gennemgået en særlig uddannelse af 1 dages varighed. Følgende personer må ikke arbejde med epoxyprodukter og PU-skum: Personer med astma, eksem, konstaterede lungelidelser eller konstateret hud- og luftvejsallergi over for isocyanater ikke må arbejde med isocyanater. Personer med eksem eller konstateret epoxyallergi ikke må arbejde med epoxyharpikser. Personer med kraftig håndsved må hverken arbejde med epoxyharpikser eller isocyanater. 6 Risici ved arbejde med epoxy og isocyanater/uddannelse

7 Brugsanvisninger Brugsanvisninger Produkter, som indeholder epoxy og isocyanater, defineres af Arbejdstilsynet som farlige stoffer og materialer - også selvom der er tale om fugeprodukter fra lukkede emballager. Ifølge Arbejdstilsynet er farlige fugematerialer fx: Fugeprodukter, der er mærket med et faresymbol. Fugeprodukter, der indeholder mindst 1% af et sundhedsfarligt stof, et miljøfarligt stof eller et stof med en grænseværdi. Fugeprodukter, der under forarbejdning (slibning) afgiver sundhedsskadelig støv. Når der arbejdes med farlige stoffer og materialer, stilles der bestemte krav til brugsanvisninger. Leverandørbrugsanvisning Når en virksomhed modtager produkter, som indeholder farlige stoffer og materialer, skal der følge en leverandørbrugsanvisning med, skrevet på letforståeligt dansk. Leverandørbrugsanvisningen indeholder 16 faste punkter - bl.a. om stoffernes farlighed samt generelle oplysninger om værnemidler og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Arbejdspladsbrugsanvisning Ud fra leverandørbrugsanvisningen og anden kendt viden, skal arbejdsgiveren i samarbejde med sikkerhedsorganisationen udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for hvert produkt. Arbejdspladsbrugsanvisningen indeholder de samme punkter som leverandørbrugsanvisningen - men tilpasset virksomhedens brug af produktet i forhold til de konkrete arbejdsopgaver. Det skal både fremgå af leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisningen, om produktet indeholder: epoxyharpikser, monomere epoxyforbindelser, reaktive opløsningsmidler og isocyanater. Endvidere skal udhærdningstiden for produkterne oplyses. Brug evt. jeres bedriftssundhedstjeneste, hvis I er i tvivl om brugsanvisningernes indhold. En god arbejdspladsbrugsanvisning fortæller fx ikke kun hvilke personlige værnemidler, førstehjælpsudstyr m.v., man skal bruge, men også hvor de opbevares og udleveres. En arbejdspladsbrugsanvisning er et godt udgangspunkt, når de ansatte skal instrueres i, hvordan arbejdet skal udføres. Alle ansatte skal i øvrigt vide, hvor brugsanvisningerne er og have adgang til dem. Brugsanvisninger 7

8 APV APV ved arbejde med epoxyholdige fugeprodukter og PU-skum Når der anvendes farlige stoffer og materialer, skal den almindelige APV suppleres med en særlig vurdering af dette arbejde. Det gælder også, når der arbejdes med epoxy- og isocyanatholdige fugematerialer. Vurderingen foregår i princippet på baggrund af leverandørbrugsanvisningen og en vurdering af det konkrete arbejde, hvor produktet indgår. Man kan med fordel tage udgangspunkt i de arbejdspladsbrugsanvisninger, som virksomheden allerede har lavet, da disse netop forholder sig til det konkrete arbejde, hvor produktet indgår. Resultatet af overvejelserne kan fremgå ved, at man i den almindelige APV henviser til arbejdspladsbrugsanvisningen for det farlige stof eller materiale. Hvis resultatet af overvejelserne viser, at der er forhold, der ikke er i orden, fx at ventilationen ikke er god nok, overføres problemet til den almindelige APV's handlingsplan med henblik på at finde en løsning. Det er endvidere et krav fra Arbejdstilsynet, at vurderingen indeholder en samlet liste over alle de farlige stoffer og materialer, der bruges, og henviser til leverandørbrugsanvisningerne. Eksempler på særlige forhold ved arbejde med fugematerialer, som kan indgå i den særlige vurdering: Arbejdssituationer, hvor der er risiko for at komme i kontakt med fugematerialet, selvom der arbejdes med lukkede emballager. Arbejdsområder, der er dårlig ventileret. Risiko for indånding af flygtige stoffer (hærdere). Udkradsning af ikke-hærdet fuge. 8 APV

9 APV 9

10 Valg af fugeprodukt Valg af fugeprodukt Epoxyharpikser og isocyanater er såkaldte farlige stoffer og materialer og må derfor ikke bruges, hvis de kan erstattes med ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer og materialer. Sammenlign derfor forskellige produkter og vælg det produkt med det lavest mulige kodenummer i brugsklar stand. Brug bl.a. produktets kodenummer (MAL-koden) til at vurdere de sundhedsskadelige virkninger og valg af sikkerhedsforanstaltninger. MAL-kode En MAL-kode består af to tal med en bindestreg i mellem. Tal før bindestreg Tallet før bindestregen angiver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der mindst skal træffes mod indånding af dampe fra produktet. Sikkerhedsforanstaltningerne er ventilation eller åndedrætsværn. Tal efter bindestreg Tallet efter bindestregen angiver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der mindst skal træffes, når der er risiko for direkte hud og øjenkontakt, indånding af aerosoler eller støv m.m. Sikkerhedsforanstaltningerne er personlige værnemidler. Fælles for begge tal er, at jo højere tal og dermed højere sundhedsfare - desto større krav til sikkerhedsforanstaltninger. Vælg derfor altid det produkt med det laveste tal før og efter bindestregen. De enkelte tal henviser til konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes i forbindelse med brug af produktet. Alle disse foranstaltninger findes i bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter (som kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside ). 10 Valg af fugeprodukt

11 MAL-koden skal altid fremgå af leverandørbrugsanvisningen eller på selve produktet. Eksempel på en MAL-kode En 1-komponent fugemasse (PU-skum) med MAL-koden 2-3. I skemaet (bilag 2/Arbejdstilsynets bekendtgørelse) skal man tage stilling til, om der er tale om små eller store flader. Store flader er udfugning af fx klinker på gulve, lofter eller vægge og tagunderstrygning, hvor arealet, der udfuges på, er over 4 m 2. Hvis der fx er tale om en tagunderstrygning med PU-skum, skal der anvendes følgende sikkerhedsforanstaltninger: Luftforsynet halvmaske (tallet før bindestregen). Handsker (tallet efter bindestregen). Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker (noter til skemaet). Hvis produktet indeholder isocyanater, anbefaler vi dog at bruge handsker uanset. Valg af fugeprodukt 11

12 Personlige værnemidler Personlige værnemidler Du skal altid benytte de personlige værnemidler, der er anvist i leverandørbrugsanvisningen, og som fremgår af MAL-koden. Arbejdsgiveren skal stille de anviste personlige værnemidler til rådighed og de ansatte har pligt til at anvende disse. Ved fugearbejde er det især den direkte kontakt med fugematerialet, som udgør den største sundhedsrisiko. Det er derfor særligt ansigt, hænder, arme og ben, som skal beskyttes. Handsker Handsker anvendes altid, hvis arbejdet er tilsmudsende og skal anvendes ved skiftning af fugepatron m.m. Hvis tallet efter bindestregen i kodenummeret (MAL-koden) er 4 eller derover, skal der altid anvendes handsker. Ved arbejde med fugepistol og ved glitning af fuger kan der dog arbejdes uden handsker, hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet. Hvis produktet indeholder isocyanater, anbefaler vi dog at bruge handsker uanset. Vær opmærksom på, at stofferne i fugematerialet kan trænge gennem handsken og skade hænderne efter en bestemt tidsperiode (gennemtrængningstiden). Den proces begynder allerede fra det øjeblik, der kommer et stænk eller lignende på handsken. Vurdér nøje handskens modstandsdygtighed i forhold til de produkter, I arbejder med - det skal fremgå af brugsanvisningen for handsken. Spørg gerne handskeleverandøren for yderligere oplysninger ved indkøb. 12 Personlige værnemidler

13 Brug handsker med omtanke: Uanset hvilken handske I bruger, skal I bruge dem som engangshandsker. Smid derfor handskerne ud hver gang de tages af - fx i forbindelse ved spisning og toiletbesøg. Tag kun handsker på rene og tørre hænder. Brug aldrig handsker, der er forurenet indvendigt. Brug langskaftede handsker, så I undgår kontakt med fugematerialet på armene. Brug bomulds-inderhandsker, de opsuger sveden i handsken. Brug aldrig skindhandsker eller almindelige arbejdshandsker, hvis I skal bruge beskyttelseshandsker. Arbejdstøj Ved fugearbejde kan der arbejdes uden beskyttelsesdragt (overtræksdragt), hvis arbejdet kan udføres, uden at man tilsmudses af fugematerialet. Hvis arbejdet indebærer tilsmudsning, skal der anvendes godkendt beskyttelsesdragt (overtræksdragt), som skal skiftes, hvis den tilsmudses. Tilsmudset arbejdstøj må ikke tages med hjem. Arbejdsgiveren skal sørge for vask af arbejdstøjet. Arbejdstøjet skal skiftes jævnligt, og der skal altid være et rent sæt arbejdstøj til rådighed. Brugte overtræksdragter og handsker betragtes som særligt affald og skal bortskaffes ved hjælp af særlige affaldsbeholdere mærket "Epoxyaffald" eller "Isocyanataffald". Åndedrætsværn Åndedrætsværn skal benyttes, hvis fugematerialet indeholder lavtkogende væsker, og hvis fugematerialets MAL-kode har tallet 3 eller derover før bindestregen. Hvis fugematerialet indeholder lavtkogende væsker, skal dette være oplyst på produktets etiket og i leverandørbrugsanvisningen. Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer dagligt. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede ved arbejdets begyndelse benyttes åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn. Luftforsynet åndedrætsværn må benyttes hele dagen med pauser. Da det ikke er særligt behageligt at bruge åndedrætsværn, kan arbejdet med fordel tilrettelægges, så brugen af dette så vidt muligt undgås. Skift fx til et andet fugemateriale som ikke kræver brug af åndedrætsværn. Eller, hvis det alligevel ikke kan undgås, så sørg for at begrænse de arbejdsprocesser, der kræver brug af åndedrætsværn. Personlige værnemidler 13

14 Personlig hygiejne Personlig hygiejne I løbet af arbejdsdagen bør I, som en god sikkerhedsforanstaltning, vaske hænder flere gange for at mindske hudkontakten med de stoffer og materialer, I arbejder med. Vask af hænder med vand og sæbe skal som minimum ske før pauser og spisning, ved fyraften og efter direkte hudkontakt med fugematerialer. Samt før toiletbesøg. Det er en god ide at bruge hudcreme efter hver gang du vasker hænder. Vær opmærksom på, at alt for hyppig vask ødelægger huden og derfor langt nemmere tillader, at de stoffer som indgår i fugematerialet vandrer direkte gennem huden - dermed er risikoen for eksem større. Dette gælder specielt, hvis man bruger skrappe sæber eller håndrensemidler med slibestoffer. Det er forbudt at spise, drikke og ryge i forbindelse med fugearbejde. Det er heller ikke tilladt at opbevare fødevarer, drikkevarer og tobak i samme lokale, hvor der udføres fugearbejde. 14 Personlig hygiejne

15 Velfærdsforanstaltninger Velfærdsforanstaltninger På arbejdsstedet skal der være vaske og badefaciliteter med varmt og koldt vand. Håndvaskens vandhaner må ikke være håndbetjente, men skal være albue- eller fodbetjente. Badefaciliteterne skal have egnede rensemidler, mild sæbe, bløde engangshåndklæder og hudcreme. Når der udføres fugning med isocyanater og epoxy, skal der endvidere være et særskilt omklædningsrum med særskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj. På bygge- og anlægspladser kan bade- og omklædningsfaciliteterne etableres i en mobil kabine eller skurvogn. For håndværkere, der udfører fugning med isocyanater og epoxy med fugepistol i private hjem, vil Arbejdstilsynet acceptere, at bade- og omklædningsfaciliteterne etableres på et samlingssted og ikke i umiddelbar forbindelse med arbejdsstedet, hvor arbejdet udføres. Ved kortvarige opgaver af en varighed på højest 3 dage/6 manddage kan bad og omklædning foretages i virksomheden, hvor den ansatte starter og slutter arbejdsdagen. Vand og håndrensemidler skal medbringes i servicebilen. Vandet kan evt. medbringes i en stor vanddunk med hane (fx albuebetjent). Velfærdsforanstaltninger 15

16 Hvis uheldet er ude Hvis uheldet er ude Generelt skal foranstaltninger ved uheld være beskrevet i såvel leverandør- som arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hudkontakt Kommer du i berøring med fugematerialerne, skal du straks stoppe arbejdet, fjerne det forurenede tøj og vaske den berørte hud med vand og sæbe. Afslut altid med påsmøring af fed creme. Øjenkontakt Får du fugematerialet i øjnene, skal du straks skylle med vand i mindst 15 minutter. Spil øjnene godt op - fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Indtagelse Hvis du ved et uheld får fugematerialer i munden, skal du straks skylle den med vand og drikke rigeligt. Fremkald ikke opkastning, men søg en skadestue. Tilkald ambulance, hvis den forulykkede er bevidstløs. Affald Affald Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og personlige værnemidler samt brugte engangshåndklæder skal lægges i særlige affaldsbeholdere. Det gælder både ved arbejde på byggepladser samt i forbindelse med arbejde i private hjem. Affaldsbeholderen skal tydeligt afmærkes. F.eks. som: Epoxyaffald. Pas på! Eksemfare! eller Polyurethanaffald. Pas på! Eksemfare! Ved ophedning kan der dannes isocyanater. 16 Hvis uheldet er ude/affald

17 Ansvar og pligter Ansvar og pligter for bygherre, projekterende og rådgivere Alle, som deltager i et byggeprojekt, har både et ansvar og en række konkrete pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven, som gør, at byggeprojekter kan gennemføres med mindst mulig risiko for arbejdsskader og ulykker. I den forbindelse har bygherren og den projekterende et særligt ansvar. Bygherren Alle, som deltager i et byggeprojekt, har både et ansvar og en række konkrete pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven, som gør, at byggeprojekter kan gennemføres med mindst mulig risiko for arbejdsskader og ulykker. I den forbindelse har bygherren og den projekterende et særligt ansvar. Når mere end én arbejdsgiver på samme tidspunkt beskæftiger flere end 10 personer på byggepladsen, har bygherren ansvar og pligt til at sørge for: afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder, koordinering af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder, udarbejdelse og vedligeholdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet. Bygherrens pligter kan overdrages, hvis forudsætningerne er i orden - men det kan ansvaret ikke. Yderligere information om Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (PSS) kan findes på Netop fordi "fugefirmaerne" ofte kommer sent ind i projektet/byggeriet, er det ekstra vigtigt, at de deltager så tidligt som muligt i opstartsmøderne. Ansvar og pligter 17

18 Projekterende Den projekterende skal i projektmaterialet sikre, at: arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse og den efterfølgende vedligeholdelse - her er arbejdet med fugeprodukter ingen undtagelse, der er den fornødne plads og mulighed for at kunne anvende tekniske hjælpemidler, farlige stoffer og materialer erstattes med ikke-farlige eller mindre farlige, særlige risici i forbindelse med arbejdet er beskrevet. Ved projektering skal der tages hensyn til, at: tidsplaner er beskrevet og indarbejdet i hele projektet, så der er afsat den fornødne tid til de enkelte opgaver og kan udføres hensigtsmæssigt uden gener, adgangs- og transportveje er etableret og dimensioneret til opgaven, der etableres friarealer i og uden for bygningen med henblik på adgangs- og kørearealer for tekniske hjælpemidler, der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. 18 Ansvar og pligter

19

20 Vil du vide mere? På kan du læse og printe vore branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Få de seneste nyheder vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Se bl.a. Belysning og elforsyning på byggepladsen, varenr: Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed, varenr: Bygningsrenovering, varenr: De 10 små håndværkere (el-vejledning), varenr: En farlig historie om stoffer og materialer, varenr: God praksis i forebyggelse af arbejdsulykker i bygge & anlægsbranchen, varenr: Gode tekniske hjælpemidler, varenr: Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge & Anlæg, varenr: Indretning af skurvogne og lignende, varenr: Introduktion til arbejdsmiljø, bygge & anlæg: Kursusmappe, varenr: Kursusbevis, varenr: Plancher, varenr: Publikationer - oversigt, varenr: Serigrafi og kodenumre, varenr: Sig fra! Sig stop!, varenr: Vi har ingen problemer med sikkerhed. Gode råd om sikkerhed, varenr: Faktablade: Brolæggere varenr: El-arbejde varenr: Glarmestre varenr: Gulvbelægning og gulvslibning varenr: Jord- og kloakarbejde varenr: Malerarbejde varenr: Montage af betonelementer varenr: Murerarbejde varenr: Træ-snedker- og tømrerarbejde varenr: VVS-arbejde varenr: Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videnscenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: , Varenummer Juli 2007 Bygmestervej København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt.

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt. Godkendelse som praktikvirksomhed for vognmalerelever Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som først og fremmest træffer afgørelse om uddannelsen for vognmalerelever. Udvalget vurderer, om virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL:

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL: STRØM - STYRING - IT PERSONLIG SIKKERHED VED ARBEJDE MED EPOXYHARPIKSER OG ISOCYANATER Erhvervsuddannelse STRØM STYRING IT Elektronikfagtekniker Automatiktekniker Produktionsplatformen Rework Service Produktion

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet 34 Det er ordene, som alle danske guldsmedeværksteder og butikker kommer til at høre i løbet af 2010 eller senest i 2011. For regeringen besluttede tilbage i 2005, at samtlige værksteder og butikker med

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udfærdiget: 2007-06-14 Internt nr.: Erstatter dato: Bostik Brandskum 1-K

SIKKERHEDSDATABLAD Udfærdiget: 2007-06-14 Internt nr.: Erstatter dato: Bostik Brandskum 1-K 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Modificeret af Bostik AB HANDELSNAVN PRODUKTTYPE/ Anvendelsesområde Anvendelsesbegrænsninger Brandhæmmende funktion: Fyldning og isolering af hulrum

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Indhold. & indledning

Indhold. & indledning UVVejledning Indhold & indledning Indhold Indledning...3 Kemi og teknik...4 En typisk UV-farve og UV-lak...4 Hybridfarver...4 Sundhedsfarer...7 Allergisk eksem...7 Farvedråber/aerosoler og indånding af

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Indretning af arbejdssteder i jordbruget

Indretning af arbejdssteder i jordbruget Indretning af arbejdssteder i jordbruget KOLOFON Udgiver: GLS-A Agro Food Park 13 8200 Aarhus N T 87 40 34 00 E info@gls-a.dk www.gls-a.dk Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T 8740

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1735368 BASIS cement ABC cement BASIS AALBORG CEMENT MESTER AALBORG CEMENT RAPID cement RAPID AALBORG CEMENT LAVALKALI

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Ofte stillede spørgsma l (FAQ) og svar omkring undervisning i kurset personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

Ofte stillede spørgsma l (FAQ) og svar omkring undervisning i kurset personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Ofte stillede spørgsma l (FAQ) og svar omkring undervisning i kurset personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Nedenfor ses de stillede spørgsmål og tilhørende svar fra Arbejdstilsynet:

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere