Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S"

Transkript

1 Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere Reno Djurs I/S September Marts

2 Integreret Instruks for miljøledelsessystem eksterne entreprenører for Reno og håndværkere Djurs I/S 1 Dokumentnummer: 3.04 Dokumenttitel: Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere Udgave nr.: 3 Dato: 20. marts 2009 Udarbejdet af: Godkendt af: Revisionsstatus: HR MT Opdateret politik, ajourføring til nyt anlæg i Glatved

3 Integreret Instruks for miljøledelsessystem eksterne entreprenører for Reno og håndværkere Djurs I/S 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Adgang til anlægget Forholdsregler ved ulykker med personskade 3 4. Forholdsregler ved brand 5 5. Personlig sikkerhed Stænk Kanylestik i på øjne huden 6. Arbejdstøj 5 7. Værnemidler 6 8. Personlig hygiejne 6 9. Alkohol Rygning Sikkerhedsorganisation Miljø Miljø og arbejdsmiljøpolitik Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

4 Integreret Instruks for miljøledelsessystem eksterne entreprenører for Reno og håndværkere Djurs I/S 3 1. Indledning Denne instruks er gældende for firmaer, der arbejder for Reno Djurs I/S, når arbejdet udføres på Reno Djurs I/S ejendom. Formålet er at sikre, at personale fra firmaer, der arbejder hos Reno Djurs I/S, får et sikkert ophold, uden at komme til skade. Herudover lægger vi vægt på, at miljøpåvirkningerne begrænses mest muligt samt naturligvis, at alle lovkrav overholdes. Vi lægger stor vægt på sikkerhed og miljø og ønsker at være helt i top på disse områder. Vi kræver af vore underentreprenører, at de medvirker til at opretholde et højt sikkerheds- og miljøniveau på arbejdspladsen. Det er et krav, at arbejdet tilrettelægges, så det kan ske på en miljømæssig og sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Der skal ved tilrettelæggelsen tages hensyn til, at driften af Reno Djurs I/S anlæg skal kunne fortsætte uhindret og være til så lille en gene for vores brugere som muligt. Kan det ikke lade sig gøre, drøftes afværgeforanstaltninger med kontaktpersonen hos Reno Djurs I/S forud for arbejdet. Anvisninger fra Reno Djurs I/S personale skal følges. Underret altid Reno Djurs I/S om utilsigtede hændelser som uheld, nærved-uheld, ulykker og brande. Forslag, der kan højne standarden for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet er meget velkomne. For arbejde i brønde gælder særlige regler. Forud for arbejde i brønde skal der være truffet særlige foranstaltninger i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler. 2. Adgang til anlægget Inden første besøg hos Reno Djurs I/S skal besøget være aftalt. Alt efter arbejdets omfang og karakter vil der blive stillet krav til udarbejdelse af en plan for arbejdets gennemførelse, herunder for brug af sikkerhedsudstyr og øvrige velfærdsforanstaltninger. Dette gælder altid forud for arbejde i brønde. Ved første besøg vil firmaets personale blive modtaget og vist tilrette. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte teknisk direktør Henrik Rolsted eller driftsleder John Mikkelsen. 3. Forholdsregler ved ulykker med personskade Ved alvorlige ulykker:

5 Integreret Instruks for miljøledelsessystem eksterne entreprenører for Reno og håndværkere Djurs I/S 4 Stands ulykken. Giv livreddende førstehjælp. Tilkald hjælp via telefon - på hvor er ulykken sket - hvad er der sket. Yd førstehjælp bed de ansatte eller kunderne om hjælp - nødhjælpskasse findes i mandskabsbygningen. I Glatved er der også nødhjælpskasser i maskinerne. Alle ansatte hos Reno Djurs I/S har deltaget i kurser i førstehjælp. Ved mindre uheld: Afhjælp skader med hjælpemidler fra førstehjælpskasse i mandskabsbygningen. Få den tilskadekomne til skadestue, hvis det skønnes nødvendigt. Underret altid Reno Djurs I/S om ulykker og uheld. 4. Forholdsregler ved brand Ved brand i bygning: Få alle ud af bygningen. Alarmer brandvæsenet på 112 Forsøg at slukke ilden med ildslukker, der er placeret i container for olie og kemikalieaffald på genbrugsstationerne. I Glatved er der ildslukkere i alle bygninger samt på maskinerne. Ved brand i container: Alarmer brandvæsen på 112. Tilkald en medarbejder fra Reno Djurs I/S. Forsøg at slukke ilden med ildslukker, der er placeret i container for olie og kemikalieaffald. I Glatved er der ildslukkere i alle bygninger samt på maskinerne. Hold uvedkommende væk. Hold dig fri af røgen - den er giftig og kan ødelægge dine lunger. Konstaterer du brand i affaldet i Glatved: Kontakt brandvæsen på 112. Tilkald en medarbejder hos Reno Djurs I/S. Underret altid Reno Djurs I/S om brande. 5. Personlig sikkerhed 5.1 Stænk i øjne Øjnene skylles omgående med vand ved mindst 15 grader celsius. Øjenlågene løftes og øjnene bevæges i alle retninger. Personbåren øjenskyl eller øjenskylbatteri anvendes. På genbrugsstationerne er øjenskylbatteri placeret i kemicontainer og på toilet. I Glatved er øjenskylbatteri placeret i værksted i gammel maskinhal (ved lager), nyt værk-

6 Integreret Instruks for miljøledelsessystem eksterne entreprenører for Reno og håndværkere Djurs I/S 5 sted i sorteringshal, mandskabsrum ved sorteringshal, i ventilbygværk, maskiner og administrationsbygning. 5.2 Stænk på huden Huden skylles med vand gerne koldt, højest håndvarmt. Hvis et ætsende stof ikke er vandopløseligt, skal huden vaskes med vand tilsat sæbe. Ved større uheld skal bruser benyttes. Få hurtigst muligt tøj med ætsende stof af kroppen. Skyl og vask til huden er ren. Er uheldet af et omfang, så du behøver hurtig lægehjælp, ringes efter ambulance på Kanylestik Bliver du stukket af en kanyle, er der risiko for at blive smittet med HIV og leverbetændelse. Du skal derfor gøre følgende: Vask stikstedet med sæbe og vand. Pensel i to omgange med jodsprit 2,5 %. Kontakt læge eller skadestue. Bliv vaccineret mod leverbetændelse og stivkrampe. Få taget en blodprøve til undersøgelse af antistoffer for HIV og leverbetændelse. Ved stænk med blod eller legemesvæske på beskadiget hud følges samme procedure. Underret altid Reno Djurs I/S om uheld jf. ovenfor. 6. Arbejdstøj Ved udendørs arbejde hos Reno Djurs I/S, skal der benyttes arbejdstøj således: Du skal være synlig - også i skumringen. Tøjet skal opfylde kravene til tøj, der benyttes på vejarealer. Der kan lånes sikkerhedsveste. Du skal benytte sikkerhedsfodtøj med sålværn, der beskytter dine fødder. Du skal kunne holde dig varm og tør uanset vejret. Din hud skal beskyttes mod sundhedsskadelige stoffer. Du skal benytte arbejdshandsker. Fodtøj og yderbeklædning, f.eks. kedeldragt må ikke bringes ind i kontoret/spiserummet, men stilles/hænges i forgang ved omklædningsrum. Arbejdstøjet skal vaskes så ofte, at det altid fremtræder rent. Besøgende uden kedeldragt og sikkerhedsfodtøj har kun adgang til de faste belægninger. Der kan, efter aftale med kontaktpersonen hos Reno Djurs I/S, lånes arbejdstøj, hvis det er nødvendigt.

7 Integreret miljøledelsessystem for Reno Djurs I/S Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere 6 7. Værnemidler Inden opstart af arbejde hos Reno Djurs I/S skal behovet for værnemidler være kortlagt. Værnemidler skal medtages som en del af ydelsen og firmaets ansatte skal benytte disse. Eksempler på værnemidler der skal benyttes: Ved udførelse af gravearbejder på deponiet: maskinen skal være forsynet med både mikro- og kulfilter. Alternativt skal maskinen være forsynet friskluftanlæg forsynet fra flasker. Døre og vinduer i maskiner skal holdes lukkede. Afkortning af vinkeljern med vinkelsliber: operatør skal benytte sikkerhedsbriller og øreværn. Udlægning af afstribning på asfaltbelægning: operatør skal benytte arbejdstøj, der er godkendt til arbejde på vejarealer. 8. Personlig hygiejne Ved arbejde på affaldsanlæg er der stor risiko for at blive tilsmudset. Det er vigtigt ikke at indtage forureninger, ligesom det er vigtigt ikke at sprede denne til andre. Ved udendørs arbejder benyttes overtræksdragt, der lægges i forbindelse med pauser, så forurening ikke bringes ind i frokoststue. Der vaskes hænder, underarme og ansigt før spisning og toiletbesøg. Håndtering af det beskidte arbejdstøj ved arbejdstids ophør afklares inden ankomst til Reno Djurs I/S. Ved håndtering af asbest må arbejdstøjet ikke vaskes i hjemmet. Der kan i så fald benyttes engangstøj. 9. Alkohol Der må ikke indtages alkohol på Reno Djurs I/S ejendom. Det er ligeledes ikke tilladt at møde op i påvirket tilstand. Overskridelse af dette forbud vil medføre omgående bortvisning. 10. Rygning Rygning er ikke tilladt i bygninger. Rygning i Reno Djurs maskiner er ikke tilladt, og det frarådes desuden at ryge i maskiner generelt, fordi der normalt ikke kan luftes ud under arbejdet (døre og vinduer i maskiner skal være lukkede jf. afsnit 7) Udendørs må der kun ryges umiddelbart uden for administrationsbygningerne, på arealer udpeget hertil.

8 Integreret Instruks for miljøledelsessystem eksterne entreprenører for Reno og håndværkere Djurs I/S 7 Rygning i forbindelse med udendørs arbejde må kun ske efter håndvask. Rygning på genbrugsstationerne er kun tilladt umiddelbart udenfor mandskabsbygningen. 11. Sikkerhedsorganisation Reno Djurs I/S har et sikkerhedsudvalg, der fastlægger sikkerhedsbestemmelserne, der er gældende på Reno Djurs I/S arealer. Reno Djurs I/S sikkerhedsudvalg består af fire personer. To sikkerhedsrepræsentanter, en arbejdsleder og en sikkerhedsleder. Jan Frandsen er valgt til sikkerhedsrepræsentant af pladsmændene og Leif Nyhuus er valgt til sikkerhedsrepræsentant af personalet i Glatved. John Mikkelsen som arbejdsleder for pladsmænd og maskinførere. Henrik Rolsted er sikkerhedsleder udpeget af ledelsen. Har du spørgsmål eller forslag der vedrører sikkerhed, er du altid velkommen til at rette henvendelse til sikkerhedsleder Henrik Rolsted, driftsleder John Mikkelsen eller en af ovennævnte sikkerhedsrepræsentanter. 12. Miljø Miljøpåvirkningerne skal minimeres. Det skal ske ved dels at mimere risikoen for uheld, der kan medføre forurening, dels ved at minimere udslip fra maskiner, der benyttes til løsning af opgaven. Inden opgavens start skal væsentlige miljøpåvirkninger kortlægges, og tiltag der vil blive iværksat for at begrænse disse, noteres af entreprenøren i et kort notat, der udleveres til kontaktpersonen. Ovenstående vil blive krævet i forbindelse med opgaver der resulterer i væsentlige miljøpåvirkninger eller hvor det vurderes at kunne være risiko herfor. 13. Politik for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet Nedenstående er angivet i kursiv den politik for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet, som Reno Djurs I/S har vedtaget. Denne skal kendes af alle entreprenører, der arbejder for Reno Djurs I/S. Som det fremgår af den vedtagne politik vil Reno Djurs I/S ved valg af samarbejdspartnere lægge vægt på, at disse udviser en høj standard for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Det forventes således, at entreprenører, der arbejder for Reno Djurs I/S holder sig dette for øje, og lever op til det. Reno Djurs I/S ønsker at levere serviceydelser, som tilfredsstiller borgeres og virksomheders behov, og som er kendetegnet ved en høj standard for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

9 Integreret Instruks for miljøledelsessystem eksterne entreprenører for Reno og håndværkere Djurs I/S 8 Reno Djurs I/S vil være kendetegnet som en virksomhed, som i alle henseender opfører sig ordentligt. Derfor lægger vi vægt på at udvise troværdighed, ansvarlighed, venlighed og service. Ved planlægning af nye tiltag og ved evaluering af eksisterende tiltag vil vi foretage helhedsvurderinger, således at der opnås den største positive effekt for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer. Vi vil løbende forbedre ledelse og præstationerne af miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Alle ansatte skal bidrage til disse løbende forbedringer og til at efterleve politikken. Alle medarbejdere skal sikres et udfordrende og udviklende job, uden risiko for nedslidning og sygdomme, der skyldes arbejdet. Vi vil derfor arbejde for at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom. Vi finder det væsentligt, at bidrage til at ansatte har en god sundhedstilstand og er bevidste om forhold, der har betydning for sundhed og velvære. Reno Djurs I/S vil derfor arbejde for initiativer, der forbedrer de ansattes sundhed og velvære. Dette gælder også de forhold, der ikke relaterer sig direkte til arbejdet. Reno Djurs I/S vil kendetegnes ved at være en social ansvarlig virksomhed. Vi vil derfor arbejde for initiativer til fastholdelse og ansættelse af medarbejdere, der er truet af udstødning fra arbejdsmarked på grund af f.eks. sygdom og nedsat arbejdsevne. Vi finder det samtidig vigtigt for både de pågældende medarbejdere og Reno Djurs I/S som helhed, at dette sker på en måde, der er værdiskabende. Ved valg af samarbejdspartnere vil vi lægge vægt på, at disse udviser en høj standard for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Reno Djurs I/S vil til enhver tid som minimum overholde lovgivnings- og myndighedskrav.

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs 2 pyha! Vores mål er at forebygge ulykker, begrænse miljøpåvirkninger mest muligt og overholde lovkrav Pjecen retter sig

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchevejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og udarbejdet i samarbejde med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter.

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR arbejdsmiljøhåndbog for v A G T E R ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR VAGTER 2012 indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Sikring af det gode arbejdsmiljø 3 Grundlæggende krav til en virksomhed 3 Samarbejdet om

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS Udarbejdet af: A-Z Bogføring, Østergade 14, DK-8740 Brædstrup 1. Arbejdspladsvurdering Formålet med at lave en arbejdspladsvurdering er at virksomhedens

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk PERSONALEHÅNDBOG HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 PERSONALEHÅNDBOG Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Oktober 2014 Vers. Udarbejdet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere