Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand"

Transkript

1 Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand

2 Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand udgivet i år 2003, som henvender sig til arbejdsgiveren, lederen og sikkerhedsorganisationen. Som opfølgning på Branchevejledningen er denne miniguide udarbejdet og henvender sig til medarbejderen, der arbejder med spildevand. Arbejdstilsynet har haft miniguiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet miniguiden, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Indholdsfortegnelse Indledning 2 Smittefare, mikroorganismer og vaccinationer 2 Kemiske påvirkninger 3 Hygiejne 4 Sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler 5 Nedstigning i brønd eller lignende 7 Psykisk arbejdsmiljø 8 Sikkerhedsarbejdet 8 Vil du vide mere 9 1

3 Indledning Denne miniguide er til dig, som arbejder med spildevand. Den beskriver kort de arbejdsmiljømæssige forholdsregler, som du skal være opmærksom på. På de fleste arbejdspladser vil det desuden være nødvendigt med forholdsregler, som er tilpasset arbejdsstedet og til specielle situationer. Du skal sørge for altid at være grundigt instrueret, inden arbejdet påbegyndes, herunder også om risici ved arbejdet, og hvad du skal gøre i nødsituationer. Smittefare, mikroorganismer og vaccinationer Spildevand indeholder mange mikroorganismer, som kan gøre os syge, hvis de kommer ind i kroppen. Mikroorganismer kommer oftest ind i kroppen ved indånding, indtagelse eller gennem slimhinder. Derfor skal kontakt med spildevand og slam undgås, og man skal beskytte sig, hvis der er risiko for kontakt og altid overholde reglerne for god hygiejne. Ved kontakt med spildevand og ved dårlig hygiejne kan mikroorganismer overføres til bl.a. mund og mave-tarmsystem. Ved beluftning, omrøring eller spuling kan der dannes små dråber i luften (aerosoler), som kan indeholde mikroorganismer, der kan indåndes. Der vil også kunne opstå infektioner, såfremt spildevand kommer i kontakt med beskadiget hud, f.eks. sår eller hudafskrabninger. Hvis du har fået sygdomsfremkaldende mikroorganismer ind i kroppen, kan symptomerne være kvalme, træthed, feber, diarré eller gullig hud. Vaccinationer kan styrke kroppens modstandskraft mod visse mikroorganismer. Du skal være vaccineret effektivt mod leverbetændelse (hepatitis A), børnelammelse (polio) og stivkrampe (tetanus), når du arbejder med spildevand. Personer skal ikke vaccineres, hvis de udfører arbejde, der normalt kun medfører en kortvarig kontakt med spildevand, f.eks. i forbindelse med blikkenslagerarbejde og andet VVS-arbejde. Dog skal de vaccineres, hvis arbejdet udføres umiddelbart i forbindelse med installationer (f.eks. afløb og faldstammer), der er del af sygehuse og flygtningeinstitutioner, incl. væresteder, samt ved arbejdssteder, hvor der er begrundet mistanke om betydelig smittefare. Kemiske påvirkninger I spildevand og slam findes mange forskellige kemiske stoffer, som kan være farlige ved berøring, og der kan frigives stoffer, som kan være farlige ved indånding i værste fald livsfarlige. Derfor er det meget vigtigt at være forsigtig og hellere tage for mange forholdsregler end for få. Stofferne kan være udledt med spilldevandet, eller de kan dannes i kloaksystemet. Specielt ved stillestående spildevand er der fare for udvikling af gasser ved forrådnelse. Vær opmærksom på spildevands lugt eller ændring i udseende. Hvis der er speciel lugt eller ændring i udseendet, skyldes det måske, at der er farlige stoffer i vandet eller i luften over det. 2 3

4 De mest almindelige farlige gasser, der kan dannes i spildevand, er svovlbrinte og metangas. Gasser kan findes som store bobler under overfladen og kan pludseligt frigives til luften i store mængder, f.eks. ved omrøring eller bevægelser. Svovlbrinte er en giftig gas, der lugter af rådne æg, men den hæmmer hurtigt lugtesansen i høje koncentrationer, så du ikke kan være sikker på at lugte den eller andre gasser Metangas kan fortrænge luftens ilt, så der opstår iltmangel og kan i høje koncentrationer eksplodere Organiske opløsningsmidler kan være udledt med spildevandet i små mængder, men i kloaksystemet kan de samle sig og forekomme i farlige koncentrationer og dermed udgøre farlige situationer. Hygiejne Det er vigtigt, at du og dine kolleger udviser god hygiejne under og efter arbejde med spildevand, så I ikke udsætter jer selv og andre for forureninger. Kommer du i berøring med spildevand, skal du sørge for at vaske dig snarest for at mindske smittefaren. Arbejdstøj - Når du møder på arbejde, skal du lægge dit private tøj i rent område, gå ind i beskidt område og tage arbejdstøj på. De to områder skal være klart adskilte. Hvis arbejdstøjet bliver meget beskidt eller gennemblødt, skal du skifte til et rent sæt arbejdstøj. Ved fyraften skal arbejdstøj tages af i beskidt område og evt. placeres i tørrerum eller lægges til vask, hvorefter du skal tage brusebad og efterfølgende tage privat tøj på i det rene område. Bad og omklædning foregår i arbejdstiden. Beskidt arbejdstøj må ikke tages med hjem for ikke at udsætte din familie og andre for smitte. Spiserum er rent område, og arbejdstøj må ikke bæres her. Håndvask - eller om nødvendigt badning, skal finde sted før spise-, drikke- og rygepauser samt før og efter toiletbesøg. Sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler Selvom din arbejdsplads er indrettet bedst muligt, kan det, som en sidste udvej, stadig være nødvendigt at beskytte dig selv ved at bruge personlige værnemidler og andet udstyr til personlig beskyttelse. Din arbejdsgiver skal stille udstyret til rådighed. Sikkerhedsgruppen skal vurdere, i hvilke situationer der skal anvendes sikkerhedsudstyr eller personlige værnemidler. Alle steder, hvor det er påbudt at bruge personlige værnemidler, skal dette overholdes for din sikkerheds- og sundheds skyld. Dine værnemidler skal altid passe til arbejdet og til dig. Du skal altid sørge for at være instrueret i brugen af værnemidler, inden arbejdet påbegyndes. Vær opmærksom på, at værnemidler har begrænset holdbarhed og skal jævnligt udskiftes. Ofte kan det ikke ses, hvor slidt udstyret er, og det kan være nødvendigt med rutinemæssig udskiftning for at sikre god beskyttelse. Hellere skifte for ofte end tage en risiko. Husk altid at efterse og rengøre brugte personlige værnemidler efter brug, så de er klar til næste gang. 4 5

5 Nedstigning i brønd eller ligende Arbejdstøjet skal være egnet til det arbejde, der skal udføres, og skal benyttes i hele arbejdstiden ved arbejde med spildevand. Arbejdstøjet kan f.eks. være kedeldragt, sikkerhedsfodtøj, varmt tøj eller vandafvisende overtrækstøj. Du skal have rent skiftetøj til rådighed, så du kan skifte, hvis tøjet bliver vådt eller beskidt. Beskyttelseshandsker bør anvendes, når der er risiko for at få spildevand, slam eller kemikalier på hænderne. Eventuelt kan du anvende tynde bomuldshandsker under beskyttelseshandsker. Vær opmærksom på, at hænderne bør være rene, inden handsker tages på. Beskyttelseshjelm skal anvendes, f.eks. hvor der er fare for nedstyrtning, samt under nedstigning og ophold i brønde og lignende steder, hvor du kan støde hovedet. Øjenværn eller ansigtsskærm skal anvendes, hvis der er risiko for stænk af spildevand eller kemikalier eller ved risiko for kontakt med støv eller dampe. Ved spuleopgaver bør der altid bruges øjenværn. Åndedrætsværn skal anvendes, når der er risiko for indånding af farlige gasser, støv eller dråber i luften. Det er meget vigtigt, at åndedrætsværn og filter tilpasses arbejdet og luftforureningen. Filtre skal opbevares i lufttæt beholder, også hvis de er monteret på masken. Hvis du eller dine kolleger skal ned i brønd, kloak eller lignende rum med dårlig ventilation, er der stor risiko for, at der er farlige stoffer i luften. Derfor er der en række forholdsregler, som skal tages. Før arbejdet skal nødopgange åbnes, og den nødvendige afmærkning og afspærring af arbejdsstedet foretages med afspærringer, skilte og lys. I skal udlufte rummet godt og måle luftkvaliteten før og under arbejdet for at tjekke, om luften er god nok. Målinger giver kun et fingerpeg og er ikke en garanti for god luft. Under nedstigning i og ophold i brønde eller lignende skal der anvendes løftesele, sikkerhedsline, handsker og beskyttelseshjelm. Hvis der er fare for iltmangel, skal du benytte friskluftforsynet åndedrætsværn. Oven for nærmeste opgang skal være to vagtmænd, som konstant skal være i kontakt med de arbejdende. Vagtmænd skal have udstyr til at kunne hente tilskadekomne op, dvs. hejseværk, løftesele, handsker, beskyttelseshjelm og evt. åndedrætsværn. Er der tegn på dårlig luft, skal arbejdet straks stoppes, og stedet forlades, indtil det er sikret, at forholdene er i orden. Vær opmærksom på, at filtre har begrænset holdbarhed. Skift hellere en gang for meget end en gang for lidt. Hvis der er fare for iltmangel, skal friskluftforsynet åndedrætsværn benyttes. Dette kan være under arbejde i dårligt ventilerede rum som brønde og lignende. Ved risiko for dråber i luften anbefales det at benytte friskluftforsynet åndedrætsværn. Høreværn anbefales, hvis støjen virker generende eller overstiger 80 db(a), og høreværn skal benyttes, hvis støjen overstiger 85 db(a). 6 7

6 Psykisk arbejdsmiljø Der kan være arbejdsforhold, som opleves som psykisk belastende. F.eks. hvis du arbejder alene i længere tid, hvis du konstant skal koncentrere dig om overvågning, hvis du arbejder på skæve tidspunkter, eller hvis du er usikker på dine arbejdsforhold. Forholdene kan gøres gode ved at sørge for at være uddannet og oplært til det arbejde, du skal udføre og ved at vide, hvad der skal gøres i alle tænkelige situationer, herunder hvordan du får hjælp, hvis der er behov for det. Vær opmærksom på dit og dine kollegers arbejdsmiljø og trivsel. Hvis der er noget, som du mener bør ændres, så sig det til den, der kan gøre noget ved det. Vil du vide mere Materiale udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vedrørende spildevand: Branchevejledning - Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand, år 2003 Forebyg arbejdsulykker to værktøjer til kloak og renseanlæg, udgivet 2003, se desuden Materialerne kan findes på vores hjemmeside www. barserviceog tjenesteydelser.dk eller købes i Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf , Arbejdstilsynet, tlf , Sikkerhedsarbejdet Adresser og telefonnumre Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at medarbejderne er tilstrækkeligt instrueret. Som ansat har du pligt til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed og medvirke til, at arbejdsforholdene er forsvarlige inden for dit område. Hvis du bliver opmærksom på fejl eller mangler, som du ikke selv kan rette, skal du meddele dette til din sikkerhedsrepræsentant eller arbejdsleder. Mindst hvert 3. år og gerne oftere skal I tage arbejdsmiljøet op til overvejelse ved en arbejdspladsvurdering (APV), hvor du kan komme med forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. APV kan medvirke til, at forhold, der kan være bedre, bliver påpeget, og at gode arbejdsmiljøforhold bliver bevaret. Mange af de kemiske produkter, som benyttes til drift og vedligehold, betegnes som farlige. Derfor skal arbejdsgiveren lave en arbejdspladsbrugsanvisning, som er en beskrivelse af forholdsregler i forbindelse med brug. Fællessekretariatet Børsen, 1217 København K Kontoradresse: Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Børsen, 1217 København K Kontoradresse: Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Arbejdstagersekretariatet H. C. Andersens Boulevard 38, København V Tlf.: Fax: Både arbejdsgiver, arbejdsleder og ansatte kan straffes, hvis reglerne overtrædes. 8 9

7 Miniguiden henvender sig til medarbejdere, som arbejder med spildevand. For at der kan arbejdes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, er det en forudsætning, at forholdene er indrettet efter forskrifterne i bl.a. kloakbekendtgørelsen, herunder at medarbejderne er instrueret tilstrækkeligt. Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag 2005 ISBN Varenr

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Arbejdsmiljø ved svejsning

Arbejdsmiljø ved svejsning Arbejdsmiljø ved svejsning Gode løsninger Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Vejledning om BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Forord Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere