Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning COMFORT-BOLIGVENTILATION CWL (B) CWL (B) Wolf GmbH Mainburg Postfach 1380 Tlf /74-0 Fax / Internet Varenr _0310 Med forbehold for ændringer. DK

2 Indhold Kapitel Side Standarder Henvisningsskilte Sikkerheds- og driftsanvisninger 3 4 Anvendelse 1 6 Udgave Konstruktion Funktion Installation Opstart Fejl Vedligeholdelse Eldiagrammer Montering forvarmeflade Montering eftervarmeflade Reservedele Konformitetserklæring Kanaltilslutningstyper Varianter ifm. filterklappens position Bypass Tekniske data Ventilatorkarakteristikker Perspektivisk afbildning af anlægget De enkelte komponenter/modulers funktion Global beskrivelse LED-indikatorsystem og betjeningspanel Bypassbetingelser Frostbeskyttelse Filterservicevisning Ekstraplatine Installation generelt Opstilling af anlægget Tilslutning af kanaler Tilslutning af kondensvandsafløb El-tilslutninger Tilslutning af omskifter Tilslutning af OpenTherm-stik Tilslutning af anlæg med strømstik Anlæggets tilslutninger og mål Tilslutninger højregående udgave CWL-300 Tilslutninger venstregående udgave CWL-300 Tilslutninger højregående udgave CWL-400 Tilslutninger venstregående udgave CWL-400 Til- og frakobling af anlægget Indstilling af luftmængden Øvrige indstillinger foretaget af bruger Indstillinger foretaget af installatør Funktionsskema visning Funktionsskema Visning af indstillinger Indstillinger hentet af bruger Indstillinger hentet af installatør Ændring af indstillingsværdier Indstillingsværdier ændret af bruger Indstillingsværdier ændret af installatør Tabel med indstillingsværdier, der kan ændres Fejlanalyse Filterservicevisning Visningskoder Vedligeholdelse foretaget af bruger Vedligeholdelse foretaget af installatør Strømdiagram uden bypass Strømdiagram med bypass Samlet diagram uden bypass Samlet diagram med bypass Samlet diagram med forvarmeflade uden ekstraplatine Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

3 Standarder Standarder Følgende standarder og bestemmelser gælder for Comfort-boligventilationsanlæggene i serien CWL: - EF-direktiv 98/37 EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (Maskindirektiv) - EF-direktiv 89/336 i versionen 93/68/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktiv) - EF-direktiv 73/23/EØF i versionen 93/68/EØF om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (Lavspændingsdirektiv) - EF-direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktiv) - DIN EN 12100/1+2 Maskinsikkerhed; Principper for udformning - DIN EN 294 Maskinsikkerhed; Sikkerhedsafstande - DIN EN 349 Maskinsikkerhed; Minimumsafstande - VDE 0700/500 Sikkerhed. Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Ved planlægning og udførelse af en kontrolleret boligventilation skal følgende standarder og bestemmelser overholdes: EN DIN EN DIN DIN DIN DIN EN 832 VDI 2071 VDI 2081 VDI 2087 VDI 3801 VDI 6022 EnEV Rumluftteknik, terminologi og symboler Rumluftteknik; Sundhedstekniske krav Rumluftteknik; Ventilation af boliger Rumluftteknik; Ventilation af boliger Ventilation af badeværelser og toiletter uden vinduer med ventilatorer Bygningers varmetekniske adfærd, beregning af varmeenergibehov - boliger Varmegenvinding i rumlufttekniske anlæg Støjproduktion og støjreduktion i rumlufttekniske anlæg Luftkanaler beregningsgrundlag Anvendelse af rumlufttekniske anlæg Hygiejnekrav til rumlufttekniske anlæg Den tyske energisparebestemmelse Denne vejledning skal opbevares let tilgængeligt som en del af det leverede anlæg! Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 3

4 Henvisningsskilte Generelt Denne monterings-, vedligeholdelses- og betjeningsvejledning gælder udelukkende for Wolf-Comfortboligventilationsanlæggene i serien CWL. Før montering, idrifttagning eller vedligeholdelse skal denne vejledning gennemlæses af de personer, der arbejder på maskinen. Angivelserne i vejledningen skal overholdes. Montering, idrifttagning og bestemt vedligeholdelsesarbejde må udelukkende foretages af uddannede fagfolk. Hvis denne monterings-, vedligeholdelses- og betjeningsvejledning ikke overholdes, bortfalder garantien fra Wolf. Henvisningsskilte! Der anvendes følgende symboler og henvisningsskilte i monterings-, vedligeholdelses- og betjeningsvejledningen. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og teknisk driftssikkerhed. "Sikkerhedsanvisning" angiver anvisninger, som skal følges nøje, for at forhindre at personer udsættes for fare eller kvæstelser eller at anlægget bliver beskadiget. Fare pga. elektrisk spænding ved elektriske komponenter! OBS: Sluk for tænd/sluk-kontakten, før du afmonterer beklædningen. Rør aldrig ved elektriske komponenter og kontakter, når tænd/sluk-kontakten er tændt! Der er fare for elektrisk stød, der kan medføre personskade eller dødsfald. Der er ligeledes spænding ved tilslutningsklemmerne, når tænd-/sluk-kontakten er slukket. Achtung "Anvisning" angiver tekniske anvisninger, der skal følges, for at undgå skader og funktionsfejl i anlægget. Sikkerhedsanvisninger! Montering, idrifttagning og bestemt vedligeholdelsesarbejde på anlægget må udelukkende foretages af tilstrækkeligt kvalificerede fagfolk. El-installation og reparation af elektriske komponenter må udelukkende foretages af en autoriseret elinstallatør. Ved elinstallation er bestemmelserne fra VDE og det lokale elværk afgørende. Comfort-boligventilationsanlægget CWL må kun anvendes inden for det effektområde, der er angivet i de tekniske dokumenter fra firmaet Wolf. Sikkerheds- og overvågningsudstyr må ikke fjernes, kortsluttes eller på anden vis sættes ud af funktion. Anlægget må kun anvendes i teknisk fejlfri stand. Fejl og skader, der kan påvirke sikkerheden, skal straks afhjælpes af en fagmand. I sådanne tilfælde skal anlægget straks tages ud af drift, og fortsat brug skal forhindres. Korrekt anvendelse Comfort-boligventilationsanlægget CWL er et centralt ventilationsanlæg med integreret varmegenvinding til ventilation af et eller flere rum i lejligheder og enfamiliehuse. Med dette anlæg bliver den brugte luft suget ud af køkken, bad og toilet. Varmeveksleren trækker varmen ud, og luften ledes filtreret ud i det fri. Samtidig suges frisk udeluft ind, som renses vha. et luftfilter, opvarmes via varmeveksleren og ledes ind i rum som f.eks. stue, soveværelse og børneværelse. 4 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

5 Henvisningsskilte Korrekt brug Anlæggets korrekte brug omfatter udelukkende anvendelsen til passende ventilationsformål. Der må kun transporteres luft, og denne må ikke indeholde sundhedsskadelige, brændbare, eksplosive, aggressive, korrosionsfremmende eller på anden måde farlige elementer, da disse stoffer ellers kommer ud i luftfordelingssystemet eller i rummene og kan påvirke helbredet eller endog medføre døden for de mennesker, dyr eller planter, der opholder sig her. Udsugninger som f.eks. emhætter, laboratorieudsugninger, støvudsugningssystemer osv. må ikke tilsluttes anlægget. Disse skal køre separat. Opstillingssted Driftsanvisninger! Anlægget må kun opstilles i et frostsikkert rum. Anlægget skal monteres vandret. Vælg et opstillingssted, der sikrer tilstrækkeligt kondensatudløb. Anlægget må ikke installeres i umiddelbar nærhed af brændbare væsker eller gasser, eller på steder med øget luftfugtighed (f.eks. svømmehaller) eller aggressiv kemikaliepåvirkning. Vedligeholdelsesarbejder kræver 70 cm fri plads foran anlægget. Få en instruktion af fagmanden, der installerer anlægget. Der må ikke foretages ændringer på anlægget. Ved længere tids stilstand skal filtrene af hygiejniske årsager skiftes før fornyet idrifttagning. Ved boliger med ventilationsanlæg er rumluftafhængige ildsteder omfattet af DIN 1946, del 6. Vedligeholdelse Kontroller anlægget regelmæssigt for funktion, skader og snavs. Før vedligeholdelse skal anlæggets strømstik trækkes ud og sikres mod utilsigtet tilkobling. Anvend kun originale Wolf-reservedele. Ved ændring af anlægget og ved anvendelse af IKKE-originale Wolf-reservedele bortfalder garantien fra firmaet Wolf. Bortskaffelse Når anlægget ikke længere skal anvendes, skal det bortskaffes iht. de lovmæssige bestemmelser. Træk strømstikket ud, før du afmonterer anlægget. Metal- og kunststofdele skal bortskaffes rensorteret. Elektriske og elektroniske komponenter skal bortskaffes som elektroskrot. Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 5

6 Kapitel 1 Anvendelse Anlægget er et varmegenvindingsanlæg med en virkningsgrad på op til 95 %, der er udstyret med energibesparende ventilatorer iht. princippet om konstant volumen. Anlægget udmærker sig ved følgende kendetegn: trinløs indstilling af luftmængderne via betjeningspanelet filterservicevisning på anlægget, evt. filterservicevisning på omskifteren en helt ny frostbeskyttelsesstyring, der bevirker, at anlægget stadig fungerer optimalt ved meget lave udendørstemperaturer minimal støjproduktion pga. trykmodulation. Anlægget leveres driftsklart. Samtlige styringer er monteret og kontrolleret fra fabrikken. Ved installation forbindes anlægget med luftkanalerne, kondensvandsafløbet, strømmen samt omskifteren. Installatøren kan her tilpasse den nominelle luftmængde for hvert trin via betjeningspanelet. For en udførlig beskrivelse se kapitel 4. Anlæggets driftsmuligheder kan udvides vha. en ekstraplatine, der installeres af installatøren. For en beskrivelse af ekstraplatinens muligheder se afsnit 4.6 samt det samlede diagram i afsnit 9.2 og 9.3. En udførlig beskrivelse af ekstraplatinen finder du i monteringsforskrifterne for platinen. Der er mulighed for at tilslutte en forvarmeflade til anlæggets centrale styreplatine uden at skulle montere en ekstraplatine (se paragraf 9.4). Bemærk: Ved drift af ildsteder og ventilationsanlæg. Elektrisk sikring. Udsugningsluftventilatoren slukkes, når indblæsningsluftventilatoren står stille eller svigter. Hertil skal Indstillingsparameter I7 ændres fra Ja til Nej (1 til 0), side 28 6 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

7 Udgave Kapitel 2 Anlægget fås i to udgaver, hvad angår ventilatorkapacitet: CWL-300 har en ventilationskapacitet på maks. 300 m 3 /h ved 150 Pa modstand i kanalsystemet. CWL-400 yder maks. 400 m 3 /h ved 150 Pa modstand i kanalsystemet. Hver udgave kan, hvad angår kanaltilslutninger, filterklapposition samt montering af bypass, leveres i flere forskellige modeller. Anlægget kan fra fabrikken leveres med det normale jordede stik til 230 V samt med en grænseflade til en omskifter, der er beregnet til svagstrøm og skal monteres uden på anlægget. 2.1 Kanaltilslutningstyper Anlæggene fås i 3 udgaver, hvad angår luftkanaltilslutninger: alle tilslutninger foroven på anlægget, model 4/0 tilslutninger "indblæsningsluft" forneden på anlægget, model 3/1 tilslutninger "indblæsningsluft" og "afkastluft" forneden på anlægget, model 2/2 For billeder og mål på anlæggene se afsnit og Varianter ifm. filterklappens position Anlægget kan fra fabrikken fås i en højregående samt en venstregående udgave. I den forbindelse er det kanaltilslutningernes position, der er forskellig. Ved en højregående udgave sidder filterklappen på højre side af anlægget, ved en venstregående udgave sidder filterklappen på venstre side af anlægget. Det er muligt at ændre et anlæg fra at være en højregående udgave til en venstregående udgave. Ved at vende anlægget, bytte for- og bagbeklædning og flytte displayet kan filterklappen flyttes om på venstre side af anlægget. På samme måde kan en venstregående udgave efterfølgende ændres til en højregående udgave. 2.3 Bypass Anlægget kan fra fabrikken leveres med en næsten 100 % effektiv bypass. Dermed er det muligt i særlige tilfælde at afbryde varmegenvindingen, så der kan komme kølig friskluft ind. Oplysningerne og de skematiske visninger i installationsforskrifterne henviser til 100-% bypass, som leveres fra fabrikken. I denne udgave er varmeveksleren udstyret med et skydegitter, som spærrer for luftgennemstrømningen gennem varmeveksleren. Ved den højregående udgave af anlægget spærres indblæsningsluften, ved den venstregående udgave spærres udsugningsluften. Ved eftermontering af et bypass på anlægget er det dog ikke længere muligt at montere et skydegitter. Bypass-styringens funktion og betingelser beskrives i afsnit 4.3. Bypasset til eftermontering er, hvad styringen angår, identisk med det, der er monteret fra fabrikken. Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 7

8 Kapitel 2 Udgave 2.4 Tekniske data CWL-300 CWL-400 Driftsspænding [V/Hz] 230/50 Kapslingsklasse IP31 Mål (b x h x d) [mm] 675 x 602 x x 602 x 430 Kanaldiameter [mm] Ø150/160 Ø180 Kondensvandsafløbets udvendige diameter [mm] Ø20 Masse [kg] (uden bypass på 3,5 kg) Filterklasse G4 (F6 som tilbehør) Ventilatordrift Ventilationskapacitet [m 3 /h] Tilladt luftmodstand i kanalsystemet [Pa] Effektforbrug [W] Strømforbrug [A] 0,13-0,14 0,22-0,26 0,49-0,59 0,2 0,42-0,60 0,9-1,09 Cos φ 0,60-0,61 0,62-0,63 0,63-0,66 0,54 0,61-0,62 0,61-0,62 Statisk tryk [Pa] Lydstyrke Lw (A) Støj fra kabinet [db(a)] 28, ,5 < ,5 Kanal "Afkastluft" [db(a)] < <30, ,5 Kanal Indblæsningsluft [db(a)] 48, ,5 61,5 69 Bypass Driftsspænding [V/Hz] 230/50 Kapslingsklasse IP31 Mål (b x h x d) [mm] 675 x 602 x 85 Masse [kg] 3,5 Effektforbrug [W] 0,5 Strømforbrug [A] 0,02 8 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

9 Udgave Kapitel Ventilatorkarakteristikker Luftmodstand i kanalsystemet [Pa] Ventilatordiagram CWL A OBS! Tallet i cirklerne angiver kapaciteten for hver ventilator. Volumenstrøm [m 3 /h] Luftmodstand i kanalsystemet [Pa] Volumenstrøm [m 3 /h] Ventilatordiagram CWL A OBS! Tallet i cirklerne angiver kapaciteten for hver ventilator. Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 9

10 Kapitel 3 Konstruktion 3.1 Perspektivisk afbildning af anlægget A = Udsugningsluftstrøm B = Indblæsningsluftstrøm 3.2 De enkelte komponenter/modulers funktioner 1 Rumlufttemperaturføler Måler temperaturen på udsugningsluften fra huset 2 Varmeveksler Muliggør varmetransmission fra udsugningsluft til indblæsningsluft 3 Filter Filtrering af de to luftstrømme 4 Udetemperaturføler Måler udelufttemperaturen 5 Kontrolgrænseflade Tilslutninger for omskifter, evt. med filterservicevisning 6 Metrisk omløbermøtrik Omløbermøtrik til indføring af 230 V-forsyningskablet 7 OpenTherm-stik Topolet stik til tilslutning af OpenTherm 8 Ekstraplatine (ikke standard) Indeholder forskellige, ekstra styreindgange og -udgange til bl.a. en forvarmeflade, en eftervarmeflade, to styreventiler, en CO 2 -føler, en H 2 O-føler samt et nødstop 9 Indblæsningsluftventilator Til friskluftforsyning af systemet 10 Central styreplatine Indeholder styreelektronikken til grundfunktionerne 11 Computergrænseflade Computergrænseflade til serviceformål 12 Betjeningspanel Grænseflade mellem bruger og styreelektronik 13 Udsugningsluftventilator Suger udsugningsluften ud i det fri 14 Tilslutningsstuds Tilslutning for indblæsnings- og udsugningsluftkanaler 15 Tilslutning for kondensvandsafløb Tilslutning for kondensvandsafløb 10 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

11 Funktion Kapitel Global beskrivelse Anlægget er et supermoderne varmegenvindingsanlæg, hvor der lægges særlig vægt på minimalt energiforbrug og maksimal komfort. Flere elektroniske styringer bidrager til dette. En central mikroprocessorstyring garanterer en sikker drift af anlægget og bevirker, at de indstillede normværdier for luftmængderne bibeholdes. Anlægget har et betjeningspanel med display, der muliggør en trinløs indstilling af volumenen - uden at skulle åbne anlægget. Desuden kan oplysninger om driften aflæses uden på anlægget. 4.2 LED-indikatorsystem og betjeningspanel Anlægget er udstyret med et betjeningspanel. Med betjeningspanelet kan man hente og ændre indstillinger i den centrale styrings program. Betjeningspanelet har fire taster og et display. Eksempel: Nu angives det, at anlægget på trin 3 kører med en luftvolumen på 280 m 3 /h De 4 taster har følgende funktioner: F Funktionstast / Tænd og sluk parametermenu + Næste parameter / Øg værdi - Forrige parameter / Reducer værdi OK Tænd og sluk indstillingsmenu / Nulstil fejl manuelt / Nulstil filterservicevisning Betjeningspanel = Display 2 = Tasten "OK" (bekræft, afslut, nulstil filterservicevisning) 3 = Tasten Øg parameterværdi 4 = Funktionstast 5 = Tasten Reducer parameterværdi Andre kommandoer udføres ved at trykke på følgende tastkombinationer: F & + (set), Bekræft parameterværdi F & - (reset), Indstil parameterværdi på fabriksindstilling OK & + (ON), Tænd anlægget OK & - (OFF), Sluk anlægget I installationsforskrifterne vises den pågældende tast i anførselstegn og med fed vha. funktionstaster ved hver aktivering. F.eks.: - tryk på tasten OK. Til venstre angiver displayet ventilatordriften eller parametertypen. Til højre ses f.eks. luftvolumenens visningsværdi. 4.3 Bypassbetingelser Hvis der er monteret et bypass, giver det mulighed for tilførsel af friskluft, der ikke opvarmes af varmeveksleren. Særligt i sommervarme nætter er der behov for kølig friskluft. I sådanne tilfælde erstattes den varme luft i boligen så vidt muligt af en kølere friskluft. Bypass-spjældet åbnes, hvis rumtemperaturen overskrider en indstillet værdi (standardværdi 22 C), mens udelufttemperaturen er højere end en indstillelig temperatur (standardværdi 10 C), men lavere end rumtemperaturen. Desuden filtreres friskluften, der tilføres via bypass, så luftkvaliteten er optimal uanset bypassposition. Bypasset kan forprogrammeres af installatøren med henblik på forskellige driftsmodi vha. det indstillelige parameter I8 (se også afsnit 6.4). Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 11

12 Kapitel 4 Funktion 4.4 Frostbeskyttelse Frostbeskyttelsen sørger for, at varmevekslerens sekundærside (udsugningsluftsiden) ikke kan fryse til, ved at indblæsningsluftstrømmen og udsugningsluftstrømmen bringes ud af balance alt efter udelufttemperaturen og trykket ved varmeveksleren. 4.5 Filterservicevisning Anlægget er udstyret med en filterservicevisning. Denne indikerer, når filteret er snavset. For nærmere oplysninger se afsnit 7.2 og Ekstraplatine Anlægget kan udstyres med en ekstraplatine. Med platinen udvides anlæggets funktioner med nedenstående: Grænseflade 0-10 V til en kuldioxidsensor Jo flere personer, der opholder sig i huset, jo mere CO 2 dannes der. Sensoren sørger automatisk for den nødvendige, ekstra udluftning. Grænseflade 0-10 V til en fugtsensor Ved øget fugt i luften, f.eks. på grund af længere brusebade, sørger en sådan sensor automatisk for den nødvendige, ekstra udluftning. Grænseflade til soveværelsesspjæld Med denne indgangsgrænseflade (sluttekontakt) kan man styre et spjæld til soveværelset, f.eks. ved hjælp af en timer. Grænseflade (udgang) til soveværelsesspjæld 24 VAC I ekstraplatinen er der gjort klar til en styring til et soveværelsesspjæld (24 VAC). Et sådant spjæld kan tilsluttes direkte til ekstraplatinen. Spjældet kan betjenes via indgangsgrænsefladen til soveværelsesspjældet. Grænseflade (udgang) til en sikkerhedsventil til røggas 24 VAC Ved behov kan anlæggets og det centrale varmeanlægs aftræk slås sammen. Tilslutningen af anlægget til en fælles aftrækskanal skal sikres med en sikkerhedsventil til røggas. Ventilen kan tilsluttes direkte til ekstraplatinen. Styring til forvarmeflade op til W Forvarmefladen anvendes til at holde indblæsningslufttemperaturen over 0 C, så anlægget også fungerer afbalanceret ved meget lave udendørstemperaturer. I ekstraplatinen er der gjort klar til en styring til forvarmeflader op til W. Forvarmefladen kan tilsluttes direkte til ekstraplatinen, uden en ekstra styring. Forvarmefladens koblingsledning skal føres ind i anlægget. Strømforsyningen (230 V) tilsluttes separat til ekstraplatinen. Styring til eftervarmeflade op til W Eftervarmefladen sikrer, at den forvalgte temperatur på indblæsningsluften opretholdes. På den måde kan man tilføre ekstra varme i boligen. I ekstraplatinen er der gjort klar til en styring til eftervarmeflader op til W. Eftervarmefladen kan tilsluttes direkte til ekstraplatinen, uden en ekstra styring. Eftervarmefladens koblingsledning skal føres ind i anlægget. Strømforsyningen (230 V) skal tilsluttes separat. To frit programmerbare sluttekontakt-indgangsgrænseflader Disse indgangsgrænseflader giver mulighed for: at åbne bypass uden at skulle tage hensyn til temperaturforholdene at vælge mellem små og store indblæsnings- og udsugningsluftmængder samt at omgå frostbeskyttelsen at skifte til en lille indblæsningsluftmængde, efter at bypass er åbnet. Grænseflade (indgang) til nødstop Ved denne grænseflade kan man f.eks. tilslutte en varmesensor. Så snart varmesensoren aktiveres, skifter anlægget til nødstopmodus. Som standard medfører dette, at ventilatorerne slukkes. 12 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

13 Installation Kapitel Generelt om installation Installationen af anlægget omfatter følgende arbejdstrin: 1. Opstilling af anlægget (afsnit 5.2) 2. Tilslutning af kanaler (afsnit 5.3) 3. Tilslutning af kondensatafløb (afsnit 5.4) 4. El-tilslutning: Tilslutning af omskifter og ved behov strømforsyning og OpenTherm (afsnit 5.5) Anlægget skal installeres iht. nedenstående bestemmelser: 5.2 Opstilling af anlægget Alle anlæg kan monteres direkte på væggen ved hjælp af det tilhørende monteringsbeslag. Det kræver en massiv væg med en minimummasse på 200 kg/m 2 for en vibrationsfri fastgørelse. En gipsbeton- eller metalstivet væg er ikke tilstrækkelig! I sådanne tilfælde er ekstra foranstaltninger, som f.eks. dobbeltbeklædning eller ekstra stivere, nødvendige. Ved behov leveres en montagestander til gulvmontering. Følgende anvisninger skal desuden følges: ventilationsforskrifterne for beboelsesejendomme sikkerhedsbestemmelserne for lavspændingsanlæg forskrifterne om tilslutning til husets afløb eventuelle ekstra forskrifter fra det kommunale energiselskab anlæggets installationsforskrifter. Anlægget skal monteres vandret. Opstillingsstedet skal fastsættes, så et godt kondensvandsafløb med vandlås samt fald til kondensatet er sikret. Opstillingsstedet skal være frostfrit. Filterrengøring og anden vedligeholdelse kræver mindst 70 cm fri plads foran anlægget samt en frihøjde på 1,80 m. 5.3 Tilslutning af kanaler Udsugningsluftkanalen skal ikke være udstyret med et reguleringsspjæld, idet de nødvendige luftmængder styres af anlægget selv. Hvis man vil forhindre kondensering på ydersiden af indblæsningsluftkanalen og den udsugningsluftkanal, der fører væk fra anlægget, skal kanalerne hen til anlægget isoleres damptæt udefra. Hvis der dog bruges kunststofrør (PE) til kanalerne, er ekstra isolering overflødig. Til anlægget CWL-300 anbefales en kanaldiameter på 160 mm. Til anlægget CWL-400 anbefales en kanaldiameter på 180 mm. Kanalerne skal altid have en tilstrækkelig stor diameter, nemlig Ø 150 mm til luftmængder op til 300 m 3 /h samt Ø 180 mm til luftmængder op til 400 m 3 /h. Tilslutningsstudserne til CWL-300 er forsynet med aftagelige manchetter Ø 160 mm. Tilslutningsstudserne til CWL-400 er forsynet med excentriske overgangsstykker Ø 180 mm. Kanaltilslutningernes midte kan forskydes ved at dreje på overgangsstykkerne Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 13

14 Kapitel 5 Installation 1 = Anlæg (opstilles vandret) 2 = Foretrukket indsugning af friskluft 3 = Indsugning friskluft gennem taget 4 = Indsugning friskluft under tagbeklædning 5a = Fri indsugning underside af tag 5b = Fri indsugning overside af tag 6 = Afløbsventilation 7 = Foretrukket sted udsugningsluft, anvend isoleret taggennemføring 8 = Kunststof-varmegenvindingsrør 9 = Kondensatafløb 10 = Lyddæmpende slange 11 = Kanaler fra og til boligen 4915-A Friskluften skal tilføres fra boligens skyggeside, f.eks. fra gavlen eller tagudhænget. Hvis friskluften suges op under tagbeklædningen, så skal tilslutningen udføres, så der ikke dannes kondensvand i tagforskallingen og der ikke kan trænge vand ind udefra. Indsugning af friskluft under tagbeklædningen er mulig ved fri lufttilførsel via tagets overog underside og hvis afløbets ventilation ikke sidder under tagbeklædningen. Den løsning frarådes ved anlæg med bypass. Udsugningsluftkanalen skal føres gennem tagforskallingen, så der ikke dannes kondensvand i tagforskallingen. Udsugningsluftkanalen mellem anlægget og taggennemføringen skal udformes, så der ikke dannes overfladekondensat. Anvend altid en isoleret taggennemføring til ventilation. Den maksimalt tilladte modstand i kanalsystemet ved maksimal ventilationskapacitet er 150 Pa. Ved øget modstand i kanalsystemet reduceres den maksimale ventilationskapacitet. Udsugningsluftåbningen og husets afløbsventilation skal placeres, så de ikke generer. Indblæsningsluftventilerne skal placeres, så man undgår snavs og træk. Det anbefales at anvende svagt inducerede indblæsningsluftventiler Der skal være tilstrækkelig mange ventilationsåbninger, f.eks. en døråbning på min. 1 cm. A = 10 mm over tagforskallingen B = Tagisolering C = Skum D = Røret til forsyning med indblæsningsluft skal isoleres omhyggeligt og beklædes damptæt 14 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

15 Installation Kapitel Tilslutning af kondensatafløb Ved dette anlæg sker kondensatafløbet via bundpladen. Kondensvandet skal ledes væk via husets afløb. Udskilning skal ske under vandspejlet i sifonen. Tilslutningsdelen til kondensatafløbet leveres separat og skal skrues ind i anlægget forneden af en installatør. Tilslutningsdelen har en udvendig diameter på 20 mm. Kondensatafløbsledningen monteres (fastlimes) på tilslutningsdelen (ved behov i en vinkel). Det er installatørens opgave at lime kondensatafløbsledningen fast i den ønskede position forneden på anlægget. Nedenstående billede viser et eksempel på tilslutning til husets afløb. Hæld vand i sifonen eller svanehalsen, så der dannes en vandlås El-tilslutninger Anlægget leveres med det normale jordede stik til 230 V Tilslutning af omskifter Omskifterledningen skal tilsluttes modularstik RJ12 oven på anlægget. Afhængig af omskifterens udførelse kan der her tilsluttes et stik af typen RJ11 eller RJ12: Hvis der anvendes en omskifter med 3 trin og filtervisning skal der altid monteres et RJ12-stik kombineret med et 6-koret modularkabel. Hvis der anvendes en omskifter med 3 trin og uden filtervisning skal der altid monteres et RJ11-stik kombineret med et 4-koret modularkabel. Se tilslutningsskemaerne på næste side for tilslutningseksempler A Stik B er en 2-polet snydekontakt, der anvendes ved behovsstyret ventilation. A = Modularstik B = OpenTherm-stik Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 15

16 Kapitel 5 Installation Nedenstående billede viser muligheden for tilslutning af en omskifter: - omskifter med filterservicevisning, kontakt med modularstik (6-koret kabel, to gange modularstik RJ12/6). E2075-E Tilslutningsskema for omskifter med filterservicevisning og modularstik (Vær opmærksom på, at begge modularstiks 'laske' skal monteres på modularkablet på den markerede side). Farverne på trådene C1 til C6, der vises på ovenstående billede, kan variere alt efter modularkablet. 16 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

17 Installation Kapitel Tilslutning af OpenTherm-stik Anlægget kan aktiveres med OpenTherm-protokollen i stedet for med en lavspændingskontakt. Ved hjælp af OpenTherm kan omdrejningstallet reguleres trinløst efter kapacitet. Et 2-koret svagstrømskabel med en kobberlederdiameter på mindst 0,8 mm 2 skal anvendes som forbindelseskabel. Udskiftning af kabeltilslutningen ved stikket påvirker ikke anlæggets funktion Tilslutning af anlæg med jordet stik Anlægget tilsluttes med det tilhørende stik ved en let tilgængelig stikkontakt. Elinstallationen skal også opfylde bestemmelserne fra det kommunale energiselskab. OBS! Ventilatorerne og styreplatinerne arbejder med højspænding. Derfor skal anlæggets strømstik trækkes ud ved vedligeholdelses af anlægget. Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 17

18 Kapitel 5 Installation 5.6 Tilslutninger og mål Tilslutninger CWL-300, højregående udgave Højre 2/2 Højre 4/ I = Indblæsningsluft II = Afkastluft III = Udsugningsluft IV = Friskluft Højre 3/ A = Set ovenfra B = Set forfra C = Set fra siden D = Set nedefra E = El-tilslutninger F = Detalje vægmontering (sørg for at gummistykket, ringene samt hætterne er monteret korrekt) G = Tilslutning kondensatafløb 18 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

19 Installation Kapitel Tilslutninger CWL-300, venstregående udgave Venstre 2/2 Venstre 4/ I = Indblæsningsluft II = Afkastluft III = Udsugningsluft IV = Friskluft Venstre 3/ A = Set ovenfra B = Set forfra C = Set fra siden D = Set nedefra E = El-tilslutninger F = Detalje vægmontering (sørg for at gummistykket, ringene samt hætterne er monteret korrekt) G = Tilslutning kondensatafløb Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 19

20 Kapitel 5 Installation Tilslutninger CWL-400, højregående udgave Højre 2/2 Højre 4/ I = Indblæsningsluft II = Afkastluft III = Udsugningsluft IV = Friskluft Højre 3/ A = Set ovenfra B = Set forfra C = Set fra siden D = Set nedefra E = El-tilslutninger F = Detalje vægmontering (sørg for at gummistykket, ringene samt hætterne er monteret korrekt) G = Tilslutning kondensatafløb 20 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

21 Installation Kapitel Tilslutninger CWL-400, venstregående udgave Venstre 2/2 Venstre 4/ I = Indblæsningsluft II = Afkastluft III = Udsugningsluft IV = Friskluft Renovent Large venstre 3/ A = Set ovenfra B = Set forfra C = Set fra siden D = Set nedefra E = El-tilslutninger F = Detalje vægmontering (sørg for at gummistykket, ringene samt hætterne er monteret korrekt) G = Tilslutning kondensatafløb Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 21

22 Kapitel 6 Opstart 6.1 Til- og frakobling af anlægget Anlægget kan til- eller frakobles på to forskellige måder: 1. Med de pågældende programtaster, hvorved anlægget forbliver tilsluttet til strøm. Ved frakobling vha. programtasterne er det kun ventilatorerne, der slukkes. 2. Ved at sætte strømstikket i og trække det ud. På den måde kobles anlægget fra strømmen. Tilkobling: Tilslut det jordede stik til strømforsyningen. 6.2 Indstilling af luftmængde Anlæggets luftmængder er for positionerne 1 til 3 fra fabrikken indstillet på hhv. 100, 150/200 og 225/300 m ³ /h. Anlæggets kapacitet afhænger af kanalsystemets kvalitet samt filterets modstand. Bemærk: Position 1: skal altid være lavere end position 2 Position 2: skal altid være lavere end position 3 Position 3: kan indstilles på mellem 50 og 300/400 m 3 /h. Hvis en af ovenstående betingelser ikke opfyldes, indstilles automatisk luftmængden for den overordnede position. Luftmængderne kan ændres på følgende måde (som eksempel reduceres her luftmængden i position 3 fra 300 til 280 m 3 /h ): Med de pågældende programtaster OK og + for at tilkoble anlægget softwaremæssigt (kun muligt, hvis anlægget er blevet frakoblet vha. programtasterne (softwaremæssigt)). På displayet angiver det første tal omskifterens position. Frakobling: Med de pågældende programtaster OK og - for at frakoble anlægget softwaremæssigt. På displayet vises OFF. Strømforsyning. Træk det jordede stik ud af den pågældende stikkontakt, nu er anlægget spændingsfrit. >3s >3s 1. Tryk på tasten F i 3 sekunder for at aktivere indstillingsmenuen. 2. Med tasten + vælges det ønskede parameter (U1 = position 1, U2 = position 2, U3 = position 3. Positionerne U4, U5 og U8 er kun aktuelle ved monteret bypass). 3. Tryk på tasten OK i 1 sekund for at vise værdien på det valgte parameter. >3s OBS! Skal der foretages arbejde inde i anlægget, skal anlægget først frakobles softwaremæssigt og derefter skal det jordede stik trækkes ud. 4. Med tasterne + eller - kan man ændre den valgte parameterværdi. 22 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

23 Opstart Kapitel 6 5. Den ændrede værdi kan man vælge: A at gemme B ikke at gemme C indstille på fabriksindstilling. A Tryk samtidigt på tasten F og + (først på F, derefter på +) for at gemme den ændrede værdi. Den ændrede værdi blinker nu 3 x som bekræftelse. Den viste, ændrede værdi bibeholdes. Tryk på tasten OK for at vende tilbage til indstillingsmenuen. Ved behov kan man nu ændre flere værdier (se trin 2 til 5). Videre til trin 6. C Tryk samtidigt på tasten F og - for at vende tilbage til fabriksindstillingen. Fabriksindstillingen blinker 3 x som bekræftelse. Den ændrede værdi fravælges. På displayet bibeholdes fabriksindstillingen. Tryk på tasten OK for at vende tilbage til indstillingsmenuen. Ved behov kan man nu ændre flere værdier (se trin 2 til 5). Videre til trin Tryk på tasten F i 1 sekund for at forlade indstillingsmenuen. B Tryk på tasten OK for at vende tilbage til indstillingsmenuen uden at gemme den ændrede værdi. Den forrige værdi bibeholdes. Ved behov kan man også ændre andre værdier (se trin 2 til 5). Videre til trin Øvrige indstillinger foretaget af bruger Som bruger kan man indstille følgende parametre foruden luftmængderne ved de tre omskiftertrin: U4. Minimal udelufttemperatur for bypass. Hermed menes den minimale udelufttemperatur, hvorved bypass åbnes, hvis også rumlufttemperaturen opfylder betingelserne. U5. Minimal rumlufttemperatur for bypass. Hermed menes den minimale rumlufttemperatur, hvorved bypass åbnes, hvis også udelufttemperaturen opfylder betingelserne. U8. Ingen funktion Disse indstillingsmuligheder er kun aktuelle, hvis anlægget er udstyret med bypass. Bypass indstilles som beskrevet i afsnit 6.2. Se tabellen i paragraf for brugerens fabriksindstilling. Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 23

24 Kapitel 6 Opstart 6.4 Indstillinger foretaget af installatør Det er muligt at ændre yderligere indstillinger for den centrale styreplatine. Da ændringen af sådanne indstillinger kan påvirke anlæggets fejlfri drift, er det kun installatøren der har det pågældende parametersæt. Disse parametre må også kun ændres af ham. Hvordan man foretager disse ændringer, beskrives i afsnit I1. Fast trykuligevægt. Hermed kan der dannes et fast overtryk (+) eller undertryk (-) i huset. Positiv trykuligevægt (+): Udsugningsluftventilatoren ventilerer med værdien [m 3 /h] mindre end indblæsningsluftventilatoren. Negativ trykuligevægt (-): Indblæsningsluftventilatoren ventilerer med værdien [m 3 /h] mindre end udsugningsluftventilatoren. I2. Ingen-kontakt-trin Denne ventilatorindstilling bestemmer ventilatordriften, såfremt omskifteren ikke har nogen omskiftekontakt i position 1. Anlægget kører med denne ventilatorindstilling. I3. Ingen funktion I4. Omskifter-ledning-1-trin. Bestemmer, hvilken omskifterposition der korresponderer med ledning 1 for den centrale styring. I5. Omskifter-ledning-2-trin Bestemmer, hvilken omskifterposition der korresponderer med ledning 2 for den centrale styring. I6. Omskifter-ledning-3-trin. Bestemmer, hvilken omskifterposition der korresponderer med ledning 3 for den centrale styring. I7. Er trykuligevægt tilladt? Hermed bestemmes det, om f.eks. frostbeskyttelsen må gribe ind i trykuligevægten. I8. Bypassmodus. I denne modus har man 3 valgmuligheder: Modus 0 Modus 1 (standard) Her aktiveres bypass-spjældet ikke Her åbnes bypass-spjældet - såfremt planlagt - ved de rette temperaturbetingelser I10. Konstant tryk frakoblet. Her er det muligt at fastsætte, om ventilatorerne altid kører med 'constant flow' eller ved overskridelse af en bestemt modstand skifter til konstant tryk. I11. Opvarmningsmodus Her fastlægger man, om der er tilsluttet en for- eller eftervarmeflade. Indstilling I11 Situation 0 Ingen for- eller eftervarmeflade 1 Forvarmeflade tilsluttet til styreplatine 2 & 3 Ved brug af ekstraplatine I12. Temperatur forvarmeflade Offset temperatur forvarmeflade I13. Filtermeddelelse visning Hermed deaktiveres filtermeddelelsen. I14. Ekstraplatine monteret Fastlægger, om der er monteret en ekstraplatine. I15. Konfiguration varmegenvindingsanlæg Indstilling, når der anvendes et varmegenvindingsanlæg sammen med centralvarmeanlægget: kun varmegenvindingsanlæg eller kombinationen centralvarme + varmegenvindingsanlæg. Kun varmegenvindingsanlæg = 0; centralvarme + varmegenvind. = 1 I16. Ventilatorindstilling ved centralvarme + varmegenvindingsanlæg Ventilator(er) Fra ved centralvarme + varmegenvindingsanlæg (gælder kun, hvis I15 = 1) Indstilling I16 Situation ventilator(er) 1 Udsugningsluftventilator fra 2 Indblæsningsluftventilator fra 3 Begge ventilatorer fra I17. Repetitionstid i timer for frakobling af den/de under I16 valgte ventilator/ventilatorer ved centralvarme + varmegenvindingsanlæg. Modus 2 Her kører indblæsningsluftventilatoren med det lavest mulige omdrejningstal, hvis temperaturbetingelserne er opfyldt I18. Maksimal frakoblingstid i sekunder for den/de under I16 valgte ventilator/ventilatorer ved centralvarme + varmegenvindingsanlæg. I9. Bypasshysterese. Her angives det, hvor mange grader rumtemperaturen må sænkes, inden bypass lukker eller indblæsningsluftventilatoren går over på normomdrejningstal. I19. Minimal frakoblingstid i sekunder for den/de under I16 valgte ventilator/ventilatorer efter tilkobling 230V ved centralvarme + varmegenvindingsanlæg. Se tabellen i afsnit for installatørens fabriksindstilling. 24 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

25 Opstart Kapitel Funktionsskema display Funktionsskemaet er opdelt i en visnings- og en indstillingsdel. Antallet af synlige parametre afhænger af det enkelte parametersæt. For brugeren findes parametersættet "Bruger". For installatøren findes et omfattende parametersæt "Installatør", som man aktiverer - og deaktiverer - ved at trykke samtidigt på tasterne F og OK i 3 sekunder Diagrammet funktionsskema Driftsmodus Tryk på tasterne OK og - > 1 sek. Frakobling af anlægget Die Tasten OK und + > 1 s betätige Tilkobling af anlægget Tryk på tasten OK Nulstilling af filtret Bruger Tryk på tasten OK Tryk på tasterne + og - Afhjælpning af fejl Hentning af brugerdata - Wenn 5 Min. keine Taste betätigt wird Tryk på tasten + eller - Tryk på tasterne OK og F > 3 sek. Tryk på tasten + eller - Installatørens visningsmenu Hentning af installatørdata. -- Wenn 5 Min. keine Taste betätigt wird Tryk på tasten F > 3 sek. Indstillingsmenu Bruger Installatør - Tryk på tasten F > 1 sek. - Hvis der ikke trykkes på en tast i 5 min. Tryk på tasten + eller - - Tryk på tasterne F og OK > 3 sek. Aktivering af parametersæt/installatør Tryk på tasten + eller - Installatør - Tryk på tasten OK > 1 sek. - Hvis der ikke trykkes på en tast i 1 min. Parametervalg: - standardmonteret U1 t/m U8 - med ekstraplatine U1 til U8 Tryk på tasten OK > 1 sek. for at hente den valgte parameter indstilling Parametervalg: - standardmonteret U1 t/m U8 I1 til I19 - med ekstraplatine U1 til U8 I1 til I19 P1 til P17 Tryk på tasten OK > 1 sek. for at hente det valgte parameter - Tryk på tasten OK > 1 sek. - Hvis der ikke trykkes på en tast i 1 min. Tryk på tasten + eller - Tryk på tasten + eller - - Die Taste `F` und `-` betätigen Fabriksindstilling alle parametre Tryk på F -tasten - Wenn 1 Min. keine Taste betätigt wird Valgt indstilling ændres Valgt indstilling ændres Tryk på F -tasten Lagring af ændring Fabriksindstilling Ændring lagres ikke Tryk på tasten F eller + Tryk på tasten F eller - Tryk på tasten OK Tryk på tasten F eller + > 1 sek. Tryk på tasten F eller - > 1 sek. Tryk på tasten OK > 1 sek. Lagring af ændring Fabriksindstilling Ændring lagres ikke Tryk på F -tasten Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 25

26 Kapitel 6 Opstart 6.6 Visning af indstillingsværdier Displayet angiver som standard omskifterens aktuelle position og den indstillede udsugningsluftvolumen (driftsmodus). I venstre vindue angives omskifterens position og til højre for punktummet ses udsugningsluftvolumenen. a = Omskifterens positioner b = Udsugningsluftventilatorens volumen Indstillingsværdier hentet af bruger Med tasterne + og - kan brugeren også hente andre relevante data (trin 0 til 6). Numrene på trinene angives ikke! Se efterfølgende tabel for hentning af brugerdata. Hvis der i mere end 5 minutter ikke trykkes på en tast, angives standarddriftsmodus atter på displayet. Med tasten + kan man bladre ( scrolle ) gennem menuen. Med tasten - kommer man tilbage til trin 0. Ændring af indstillingsværdier er ikke mulig i denne menu Indstillingsværdier hentet af installatør Til installatøren findes der et omfattende program til hentning af data. Ved at trykke samtidigt på tasterne F og OK i 3 sek., kan alle data, der er tilgængelige for installatøren, hentes. Dog er det ikke muligt at tilpasse eller ændre værdier i denne menu. Når menuen hentes, åbner den med trin 7 (se nedenstående tabel). Med tasten "+" kan man hente installatør- og brugerdata, og med tasten "-" vender man tilbage til trin 0. Hvis man i mere end 5 minutter ikke trykker på tasterne, forlades menuen automatisk, og standarddriftsmodus ses atter på displayet. >3s I tilfælde af fejl vises fejlnummeret på displayet. Se også kapitel 7. Trinnr. Nr Display (eksempel) Beskrivelse Aktuel indstilling/udsugningsluftvol. [m 3 /h] Henvisning Nr. 2 C 0 Meddelelseskode driftsmodus C0 = Ingen meddelelse C3 = Indblæsningsluftvent. kører i driftsmodus 'konstant tryk' C6 = Udsugningsluftvent. kører i driftsmodus 'konstant tryk' C7 = Korrektion af maks. luftvolumen Nr. 3 bp.1 Bypass-status (kun ved monteret bypass) 0 = Bypass-spjæld lukket/ 1 = Bypass-spjæld automatisk 2 = Indblæsningsluft minimal Installatør Bruger Nr. 4 tp.9 Temperatur friskluft [ C] Ved negativ temperatur (< 0 C) visning tp.9. Nr. 5 ts.21 Temperatur rumluft [ C] Nr. 6 In.0 Ingen funktion Nr. 7 u.186 Aktuel indblæsningsluftvolumen [m 3 /h] Nr. 8 U.186 Aktuel udsugningsluftvolumen [m3 /h] Nr. 9 t.180 Aktuelt tryk indblæsningsluftkanal [Pa] Nr. 10 A.180 Aktuelt tryk udsugningsluftkanal [Pa] Nr. 11 u0.0 Status frostbeskyttelse 0 = ingen, 1-4 = trykuligevægt, 5 = indblæsningsluftvent. fra Nr. 12 St.9 Temperatur afkastluft [ C] (føler ej standard) Nr. 13 Pt.18 Temperatur indblæsningsluft [ C] (føler ej standard) Hvis ikke monteret St.75 Hvis ikke monteret Pt Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

27 Opstart Kapitel Ændring af indstillingsværdier Nogle indstillingsværdier kan både ændres af brugeren og installatøren for at tilpasse anlægget til opstillingsforholdene Ændringer foretaget af bruger Brugeren kan ændre et begrænset antal indstillingsværdier, nemlig U1 til U8 (se tabellen i afsnit 6.7.3). Hvordan man ændrer disse indstillingsværdier, beskrives udførligt i afsnit 6.2 og i diagrammet "Funktionsskema" (afsnit 6.5.1) Ændringer foretaget af installatør Installatøren kan ændre flere indstillingsværdier end brugeren. Vær forsigtig ved ændring, idet forkert indstillede parametre kan påvirke anlæggets drift. Se også diagrammet 'Funktionsskema', afsnit Efterfølgende trin er nødvendige for ændring af indstillingsværdier for driftsmodus 'Drift': (Parameter I8 (bypassmodus) ændres her fra 1 til 2 som eksempel). 1. Tryk på tasten F i 3 sekunder for at aktivere indstillingsmenuen. 2. Tryk samtidigt på tasterne F og OK i 3 sek. for at aktivere det omfattende parametersæt for installatøren. 3 Med tasterne + og "-" kan man finde det ønskede parameter-. 4. Med tasten OK vises indstillingsværdien for det ønskede parameter. 5 Med tasterne + og - kan værdien ændres. >3s >3s 6. Den ændrede værdi kan man vælge: A at gemme B ikke at gemme C at indstille på fabriksindstillingerne. A Tryk samtidigt på tasterne F og + (først på "F", herefter på "+") for at gemme den ændrede værdi. For at bekræfte lagringen blinker den ændrede værdi tre gange på displayet. Den viste, ændrede værdi bibeholdes. Tryk på tasten OK for at vende tilbage til indstillingsmenuen. Ved behov kan man nu ændre andre værdier (se trin 2 til 5). Videre til trin 7. B Tryk på tasten OK for at vende tilbage til indstillingsmenuen uden at gemme den ændrede værdi. Den hidtidige indstillingsværdi bibeholdes. Videre til trin 7. C Tryk samtidigt på tasterne F og - (først på tasten F og herefter på - ) for at vende tilbage til fabriksindstillingen. Displayet med fabriksindstillingen blinker tre gange for at bekræfte. Fabriksindstillingen bibeholdes, den ændrede værdi fravælges. Tryk på tasten OK for at vende tilbage til indstillingsmenuen. Videre til trin 7. 7 Tryk på tasten F i 1 sek. for at forlade indstillingsmenuen Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 27

28 Kapitel 6 Opstart Tabel med indstillingsværdier, der kan ændres Parametrene til brugeren er markeret med et U, parametrene til installatøren er markeret med et I (central styreplatine) eller med et P (ekstraplatine). Indstilleligt parameter Beskrivelse Indstillingsområde Fabriksindstilling U 1 Volumen trin (maks. -10) 100 U 2 Volumen trin (maks. -5) U 3 Volumen trin CWL CWL CWL CWL CWL CWL-400 Bruger U 4 Min. udendørstemperatur for bypass U 5 Min. rumtemperatur for bypass U 8 Ingen funktion 0,1 0 I 1 Fast trykuligevægt I 2 Ingen-kontakt-trin 0,1,2,3 1 I 3 Ingen funktion 2,3 2 I 4 Omskifter-ledning-1-trin 0,1,2,3 1 I 5 Omskifter-ledning-2-trin 0,1,2,3 2 I 6 Omskifter-ledning-3-trin 0,1,2,3 3 I 7 Trykuligevægt tilladt 0,1 1 (ja) I 8 Bypassmodus 0,1, 2 1 I 9 Bypasshysterese I 10 Konstant tryk frakoblet 0,1 0 (nej) I 11 Opvarmningsmodus 0, 1, 2, 3 0 I 12 Offset temp. foropvarmning ,5 Installatør I 13 Filtermeddelelse display til/fra 1, 0 1 (til) I 14 Ekstraplatine monteret 1, 0 0 (nej) I 15 Konfiguration varmegenvindingsanlæg 0,1 0 (varmegenv.) I.16 Ventilator fra 1,2,3 1 (udsugningsluftvent.) I.17 Repetitionstid (timer) I.18 Min. frakoblingstid ventilator(er) (sek.) I.19 Min. frakoblingstid ventilator(er) efter tilkobling 230V (sek.) Se afsnit 6.2 og 6.3 (U1 til U8) samt afsnit 6.4 for I1 til I19 for en forklaring på ovenstående indstillinger. Beskrivelse af evt. synlige, indstillelige parametre. P1 til P17 beskrives i installationsforskrifterne til ekstraplatinen. 28 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

29 Fejl Kapitel Fejlanalyse Når den centrale styring registrerer en fejl, ses et tal på displayet med bogstavet F (fejl) foran. Er der monteret en omskifter med filterservicevisning, begynder LED--lampen ligeledes at blinke. FejlF9 angives her som eksempel. Fejlen indikerer, at der findes en fejl i ledningen til udetemperaturføleren. Anlægget forbliver i fejlmodus, indtil det pågældende problem er løst. Herefter nulstiller anlægget (autoreset), og displayet angiver atter driftsmodus 'Drift'. Tabellen i afsnit 7.3 giver et overblik over fejltyperne, mulige årsager samt fejlafhjælpning. 7.2 Filterservicevisning Hvis meddelelsen "FIL" ses på displayet, skal filtrene rengøres. Er der monteret en omskifter med filterservicevisning (= ekstraudstyr), begynder LED--lampen ligeledes at blinke. Efter rengøring eller udskiftning af filtrene skal man trykke på tasten OK i 1 sekund for at nulstille filterservicevisningen. Visningen "FIL" blinker kort, herefter angiver displayet atter driftsmodus 'Drift' Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 29

30 Kapitel 7 Fejl 7.3 Visningskoder Tabel fejlkoder Fejlkode Årsag Afhjælpning bruger Afhjælpning installatør F2 F5 Indblæsningsluftventilatoren står stille. Udsugningsluftventilatoren står stille. Kontakt en installatør. Udskift indblæsningsluftventilatoren. Kontakt en installatør. Udskift udsugningsluftventilatoren. F9 Temperaturføleren, der måler frisklufttemperaturen, er defekt. Anlægget arbejder normalt, men bypass er ude af drift. Kontakt en installatør. Kontroller ledningerne fra føleren til den centrale styreplatine. Kontroller ledningstilslutningen på føleren. Udskift føleren. F10 Temperaturføleren, der måler udsugningslufttemperaturen, er defekt. Anlægget arbejder normalt, men bypass er ude af drift. Kontakt en installatør. Kontroller ledningerne fra føleren til den centrale styreplatine. Kontroller ledningstilslutningen på føleren. Udskift føleren. OBS! Hvis trin 2 ikke fungerer ved mekanisk hastighedsregulering, f.eks. en omskifter, er RJ-stikket tilsluttet forkert. Afmonter et af RJ-stikkene til hastighedsregulering, og monter et nyt stik omvendt. 30 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

31 Vedligeholdelse Kapitel Vedligeholdelse foretaget af bruger Brugerens vedligeholdelse begrænser sig til rengøring og udskiftning af filtrene med bestemte intervaller. Filtrene skal først rengøres, når bogstavkombinationen ("FIL") ses på displayet eller en evt. omskifter med filterservicevisning blinker rødt. Filtrene skal skiftes en gang om året. Anlægget må ikke anvendes uden filtre. 4 Isæt filtrene på samme måde, som de blev taget ud. 1 Sluk anlægget via betjeningspanelet (tryk samtidigt på tasterne OK og - i 3 sekunder). Åbn filterklappen. Ohne Bypasskassette Med bypass 5 Luk filterklappen, og tænd anlægget via betjeningspanelet (tryk samtidigt på tasterne OK og + i 3 sekunder). 2 Tag filtrene ud. Noter dig, hvordan de er monteret A 6 Efter rengøring eller udskiftning af filtrene skal man trykke på tasten OK. Filterservicevisningen nulstilles. Visningen blinker kort for at bekræfte, at filtrene er "nulstillet". Efterfølgende angives driftsmodus 'Drift' atter. Ohne Bypasskassette Med bypass 3 Rengør filtrene med en støvsuger. 5499e-0 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 31

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Montage-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning

Montage-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning Montage-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning COMFORT BOLIGVENTILATION Art.-nr.: 30 63 569_201305 Ret til ændringer forbeholdes DK 1.1......... Leveringsomfang... Anvendelse... 6 9 9.1 9.2 10.1 10.2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05 Installation KVU-O-500 110-00062 Version 01.05 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning... 4 Placering af anlægget... 4 Tilslutninger... 4 Tilslutning af kanalsystem... 5 Generelt om kanaler... 5 Isolering

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere