Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Monterings-, betjeningsog vedligeholdelsesvejledning COMFORT-BOLIGVENTILATION CWL (B) CWL (B) Wolf GmbH Mainburg Postfach 1380 Tlf /74-0 Fax / Internet Varenr _0310 Med forbehold for ændringer. DK

2 Indhold Kapitel Side Standarder Henvisningsskilte Sikkerheds- og driftsanvisninger 3 4 Anvendelse 1 6 Udgave Konstruktion Funktion Installation Opstart Fejl Vedligeholdelse Eldiagrammer Montering forvarmeflade Montering eftervarmeflade Reservedele Konformitetserklæring Kanaltilslutningstyper Varianter ifm. filterklappens position Bypass Tekniske data Ventilatorkarakteristikker Perspektivisk afbildning af anlægget De enkelte komponenter/modulers funktion Global beskrivelse LED-indikatorsystem og betjeningspanel Bypassbetingelser Frostbeskyttelse Filterservicevisning Ekstraplatine Installation generelt Opstilling af anlægget Tilslutning af kanaler Tilslutning af kondensvandsafløb El-tilslutninger Tilslutning af omskifter Tilslutning af OpenTherm-stik Tilslutning af anlæg med strømstik Anlæggets tilslutninger og mål Tilslutninger højregående udgave CWL-300 Tilslutninger venstregående udgave CWL-300 Tilslutninger højregående udgave CWL-400 Tilslutninger venstregående udgave CWL-400 Til- og frakobling af anlægget Indstilling af luftmængden Øvrige indstillinger foretaget af bruger Indstillinger foretaget af installatør Funktionsskema visning Funktionsskema Visning af indstillinger Indstillinger hentet af bruger Indstillinger hentet af installatør Ændring af indstillingsværdier Indstillingsværdier ændret af bruger Indstillingsværdier ændret af installatør Tabel med indstillingsværdier, der kan ændres Fejlanalyse Filterservicevisning Visningskoder Vedligeholdelse foretaget af bruger Vedligeholdelse foretaget af installatør Strømdiagram uden bypass Strømdiagram med bypass Samlet diagram uden bypass Samlet diagram med bypass Samlet diagram med forvarmeflade uden ekstraplatine Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

3 Standarder Standarder Følgende standarder og bestemmelser gælder for Comfort-boligventilationsanlæggene i serien CWL: - EF-direktiv 98/37 EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (Maskindirektiv) - EF-direktiv 89/336 i versionen 93/68/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktiv) - EF-direktiv 73/23/EØF i versionen 93/68/EØF om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (Lavspændingsdirektiv) - EF-direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktiv) - DIN EN 12100/1+2 Maskinsikkerhed; Principper for udformning - DIN EN 294 Maskinsikkerhed; Sikkerhedsafstande - DIN EN 349 Maskinsikkerhed; Minimumsafstande - VDE 0700/500 Sikkerhed. Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Ved planlægning og udførelse af en kontrolleret boligventilation skal følgende standarder og bestemmelser overholdes: EN DIN EN DIN DIN DIN DIN EN 832 VDI 2071 VDI 2081 VDI 2087 VDI 3801 VDI 6022 EnEV Rumluftteknik, terminologi og symboler Rumluftteknik; Sundhedstekniske krav Rumluftteknik; Ventilation af boliger Rumluftteknik; Ventilation af boliger Ventilation af badeværelser og toiletter uden vinduer med ventilatorer Bygningers varmetekniske adfærd, beregning af varmeenergibehov - boliger Varmegenvinding i rumlufttekniske anlæg Støjproduktion og støjreduktion i rumlufttekniske anlæg Luftkanaler beregningsgrundlag Anvendelse af rumlufttekniske anlæg Hygiejnekrav til rumlufttekniske anlæg Den tyske energisparebestemmelse Denne vejledning skal opbevares let tilgængeligt som en del af det leverede anlæg! Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 3

4 Henvisningsskilte Generelt Denne monterings-, vedligeholdelses- og betjeningsvejledning gælder udelukkende for Wolf-Comfortboligventilationsanlæggene i serien CWL. Før montering, idrifttagning eller vedligeholdelse skal denne vejledning gennemlæses af de personer, der arbejder på maskinen. Angivelserne i vejledningen skal overholdes. Montering, idrifttagning og bestemt vedligeholdelsesarbejde må udelukkende foretages af uddannede fagfolk. Hvis denne monterings-, vedligeholdelses- og betjeningsvejledning ikke overholdes, bortfalder garantien fra Wolf. Henvisningsskilte! Der anvendes følgende symboler og henvisningsskilte i monterings-, vedligeholdelses- og betjeningsvejledningen. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og teknisk driftssikkerhed. "Sikkerhedsanvisning" angiver anvisninger, som skal følges nøje, for at forhindre at personer udsættes for fare eller kvæstelser eller at anlægget bliver beskadiget. Fare pga. elektrisk spænding ved elektriske komponenter! OBS: Sluk for tænd/sluk-kontakten, før du afmonterer beklædningen. Rør aldrig ved elektriske komponenter og kontakter, når tænd/sluk-kontakten er tændt! Der er fare for elektrisk stød, der kan medføre personskade eller dødsfald. Der er ligeledes spænding ved tilslutningsklemmerne, når tænd-/sluk-kontakten er slukket. Achtung "Anvisning" angiver tekniske anvisninger, der skal følges, for at undgå skader og funktionsfejl i anlægget. Sikkerhedsanvisninger! Montering, idrifttagning og bestemt vedligeholdelsesarbejde på anlægget må udelukkende foretages af tilstrækkeligt kvalificerede fagfolk. El-installation og reparation af elektriske komponenter må udelukkende foretages af en autoriseret elinstallatør. Ved elinstallation er bestemmelserne fra VDE og det lokale elværk afgørende. Comfort-boligventilationsanlægget CWL må kun anvendes inden for det effektområde, der er angivet i de tekniske dokumenter fra firmaet Wolf. Sikkerheds- og overvågningsudstyr må ikke fjernes, kortsluttes eller på anden vis sættes ud af funktion. Anlægget må kun anvendes i teknisk fejlfri stand. Fejl og skader, der kan påvirke sikkerheden, skal straks afhjælpes af en fagmand. I sådanne tilfælde skal anlægget straks tages ud af drift, og fortsat brug skal forhindres. Korrekt anvendelse Comfort-boligventilationsanlægget CWL er et centralt ventilationsanlæg med integreret varmegenvinding til ventilation af et eller flere rum i lejligheder og enfamiliehuse. Med dette anlæg bliver den brugte luft suget ud af køkken, bad og toilet. Varmeveksleren trækker varmen ud, og luften ledes filtreret ud i det fri. Samtidig suges frisk udeluft ind, som renses vha. et luftfilter, opvarmes via varmeveksleren og ledes ind i rum som f.eks. stue, soveværelse og børneværelse. 4 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

5 Henvisningsskilte Korrekt brug Anlæggets korrekte brug omfatter udelukkende anvendelsen til passende ventilationsformål. Der må kun transporteres luft, og denne må ikke indeholde sundhedsskadelige, brændbare, eksplosive, aggressive, korrosionsfremmende eller på anden måde farlige elementer, da disse stoffer ellers kommer ud i luftfordelingssystemet eller i rummene og kan påvirke helbredet eller endog medføre døden for de mennesker, dyr eller planter, der opholder sig her. Udsugninger som f.eks. emhætter, laboratorieudsugninger, støvudsugningssystemer osv. må ikke tilsluttes anlægget. Disse skal køre separat. Opstillingssted Driftsanvisninger! Anlægget må kun opstilles i et frostsikkert rum. Anlægget skal monteres vandret. Vælg et opstillingssted, der sikrer tilstrækkeligt kondensatudløb. Anlægget må ikke installeres i umiddelbar nærhed af brændbare væsker eller gasser, eller på steder med øget luftfugtighed (f.eks. svømmehaller) eller aggressiv kemikaliepåvirkning. Vedligeholdelsesarbejder kræver 70 cm fri plads foran anlægget. Få en instruktion af fagmanden, der installerer anlægget. Der må ikke foretages ændringer på anlægget. Ved længere tids stilstand skal filtrene af hygiejniske årsager skiftes før fornyet idrifttagning. Ved boliger med ventilationsanlæg er rumluftafhængige ildsteder omfattet af DIN 1946, del 6. Vedligeholdelse Kontroller anlægget regelmæssigt for funktion, skader og snavs. Før vedligeholdelse skal anlæggets strømstik trækkes ud og sikres mod utilsigtet tilkobling. Anvend kun originale Wolf-reservedele. Ved ændring af anlægget og ved anvendelse af IKKE-originale Wolf-reservedele bortfalder garantien fra firmaet Wolf. Bortskaffelse Når anlægget ikke længere skal anvendes, skal det bortskaffes iht. de lovmæssige bestemmelser. Træk strømstikket ud, før du afmonterer anlægget. Metal- og kunststofdele skal bortskaffes rensorteret. Elektriske og elektroniske komponenter skal bortskaffes som elektroskrot. Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 5

6 Kapitel 1 Anvendelse Anlægget er et varmegenvindingsanlæg med en virkningsgrad på op til 95 %, der er udstyret med energibesparende ventilatorer iht. princippet om konstant volumen. Anlægget udmærker sig ved følgende kendetegn: trinløs indstilling af luftmængderne via betjeningspanelet filterservicevisning på anlægget, evt. filterservicevisning på omskifteren en helt ny frostbeskyttelsesstyring, der bevirker, at anlægget stadig fungerer optimalt ved meget lave udendørstemperaturer minimal støjproduktion pga. trykmodulation. Anlægget leveres driftsklart. Samtlige styringer er monteret og kontrolleret fra fabrikken. Ved installation forbindes anlægget med luftkanalerne, kondensvandsafløbet, strømmen samt omskifteren. Installatøren kan her tilpasse den nominelle luftmængde for hvert trin via betjeningspanelet. For en udførlig beskrivelse se kapitel 4. Anlæggets driftsmuligheder kan udvides vha. en ekstraplatine, der installeres af installatøren. For en beskrivelse af ekstraplatinens muligheder se afsnit 4.6 samt det samlede diagram i afsnit 9.2 og 9.3. En udførlig beskrivelse af ekstraplatinen finder du i monteringsforskrifterne for platinen. Der er mulighed for at tilslutte en forvarmeflade til anlæggets centrale styreplatine uden at skulle montere en ekstraplatine (se paragraf 9.4). Bemærk: Ved drift af ildsteder og ventilationsanlæg. Elektrisk sikring. Udsugningsluftventilatoren slukkes, når indblæsningsluftventilatoren står stille eller svigter. Hertil skal Indstillingsparameter I7 ændres fra Ja til Nej (1 til 0), side 28 6 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

7 Udgave Kapitel 2 Anlægget fås i to udgaver, hvad angår ventilatorkapacitet: CWL-300 har en ventilationskapacitet på maks. 300 m 3 /h ved 150 Pa modstand i kanalsystemet. CWL-400 yder maks. 400 m 3 /h ved 150 Pa modstand i kanalsystemet. Hver udgave kan, hvad angår kanaltilslutninger, filterklapposition samt montering af bypass, leveres i flere forskellige modeller. Anlægget kan fra fabrikken leveres med det normale jordede stik til 230 V samt med en grænseflade til en omskifter, der er beregnet til svagstrøm og skal monteres uden på anlægget. 2.1 Kanaltilslutningstyper Anlæggene fås i 3 udgaver, hvad angår luftkanaltilslutninger: alle tilslutninger foroven på anlægget, model 4/0 tilslutninger "indblæsningsluft" forneden på anlægget, model 3/1 tilslutninger "indblæsningsluft" og "afkastluft" forneden på anlægget, model 2/2 For billeder og mål på anlæggene se afsnit og Varianter ifm. filterklappens position Anlægget kan fra fabrikken fås i en højregående samt en venstregående udgave. I den forbindelse er det kanaltilslutningernes position, der er forskellig. Ved en højregående udgave sidder filterklappen på højre side af anlægget, ved en venstregående udgave sidder filterklappen på venstre side af anlægget. Det er muligt at ændre et anlæg fra at være en højregående udgave til en venstregående udgave. Ved at vende anlægget, bytte for- og bagbeklædning og flytte displayet kan filterklappen flyttes om på venstre side af anlægget. På samme måde kan en venstregående udgave efterfølgende ændres til en højregående udgave. 2.3 Bypass Anlægget kan fra fabrikken leveres med en næsten 100 % effektiv bypass. Dermed er det muligt i særlige tilfælde at afbryde varmegenvindingen, så der kan komme kølig friskluft ind. Oplysningerne og de skematiske visninger i installationsforskrifterne henviser til 100-% bypass, som leveres fra fabrikken. I denne udgave er varmeveksleren udstyret med et skydegitter, som spærrer for luftgennemstrømningen gennem varmeveksleren. Ved den højregående udgave af anlægget spærres indblæsningsluften, ved den venstregående udgave spærres udsugningsluften. Ved eftermontering af et bypass på anlægget er det dog ikke længere muligt at montere et skydegitter. Bypass-styringens funktion og betingelser beskrives i afsnit 4.3. Bypasset til eftermontering er, hvad styringen angår, identisk med det, der er monteret fra fabrikken. Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 7

8 Kapitel 2 Udgave 2.4 Tekniske data CWL-300 CWL-400 Driftsspænding [V/Hz] 230/50 Kapslingsklasse IP31 Mål (b x h x d) [mm] 675 x 602 x x 602 x 430 Kanaldiameter [mm] Ø150/160 Ø180 Kondensvandsafløbets udvendige diameter [mm] Ø20 Masse [kg] (uden bypass på 3,5 kg) Filterklasse G4 (F6 som tilbehør) Ventilatordrift Ventilationskapacitet [m 3 /h] Tilladt luftmodstand i kanalsystemet [Pa] Effektforbrug [W] Strømforbrug [A] 0,13-0,14 0,22-0,26 0,49-0,59 0,2 0,42-0,60 0,9-1,09 Cos φ 0,60-0,61 0,62-0,63 0,63-0,66 0,54 0,61-0,62 0,61-0,62 Statisk tryk [Pa] Lydstyrke Lw (A) Støj fra kabinet [db(a)] 28, ,5 < ,5 Kanal "Afkastluft" [db(a)] < <30, ,5 Kanal Indblæsningsluft [db(a)] 48, ,5 61,5 69 Bypass Driftsspænding [V/Hz] 230/50 Kapslingsklasse IP31 Mål (b x h x d) [mm] 675 x 602 x 85 Masse [kg] 3,5 Effektforbrug [W] 0,5 Strømforbrug [A] 0,02 8 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

9 Udgave Kapitel Ventilatorkarakteristikker Luftmodstand i kanalsystemet [Pa] Ventilatordiagram CWL A OBS! Tallet i cirklerne angiver kapaciteten for hver ventilator. Volumenstrøm [m 3 /h] Luftmodstand i kanalsystemet [Pa] Volumenstrøm [m 3 /h] Ventilatordiagram CWL A OBS! Tallet i cirklerne angiver kapaciteten for hver ventilator. Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 9

10 Kapitel 3 Konstruktion 3.1 Perspektivisk afbildning af anlægget A = Udsugningsluftstrøm B = Indblæsningsluftstrøm 3.2 De enkelte komponenter/modulers funktioner 1 Rumlufttemperaturføler Måler temperaturen på udsugningsluften fra huset 2 Varmeveksler Muliggør varmetransmission fra udsugningsluft til indblæsningsluft 3 Filter Filtrering af de to luftstrømme 4 Udetemperaturføler Måler udelufttemperaturen 5 Kontrolgrænseflade Tilslutninger for omskifter, evt. med filterservicevisning 6 Metrisk omløbermøtrik Omløbermøtrik til indføring af 230 V-forsyningskablet 7 OpenTherm-stik Topolet stik til tilslutning af OpenTherm 8 Ekstraplatine (ikke standard) Indeholder forskellige, ekstra styreindgange og -udgange til bl.a. en forvarmeflade, en eftervarmeflade, to styreventiler, en CO 2 -føler, en H 2 O-føler samt et nødstop 9 Indblæsningsluftventilator Til friskluftforsyning af systemet 10 Central styreplatine Indeholder styreelektronikken til grundfunktionerne 11 Computergrænseflade Computergrænseflade til serviceformål 12 Betjeningspanel Grænseflade mellem bruger og styreelektronik 13 Udsugningsluftventilator Suger udsugningsluften ud i det fri 14 Tilslutningsstuds Tilslutning for indblæsnings- og udsugningsluftkanaler 15 Tilslutning for kondensvandsafløb Tilslutning for kondensvandsafløb 10 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

11 Funktion Kapitel Global beskrivelse Anlægget er et supermoderne varmegenvindingsanlæg, hvor der lægges særlig vægt på minimalt energiforbrug og maksimal komfort. Flere elektroniske styringer bidrager til dette. En central mikroprocessorstyring garanterer en sikker drift af anlægget og bevirker, at de indstillede normværdier for luftmængderne bibeholdes. Anlægget har et betjeningspanel med display, der muliggør en trinløs indstilling af volumenen - uden at skulle åbne anlægget. Desuden kan oplysninger om driften aflæses uden på anlægget. 4.2 LED-indikatorsystem og betjeningspanel Anlægget er udstyret med et betjeningspanel. Med betjeningspanelet kan man hente og ændre indstillinger i den centrale styrings program. Betjeningspanelet har fire taster og et display. Eksempel: Nu angives det, at anlægget på trin 3 kører med en luftvolumen på 280 m 3 /h De 4 taster har følgende funktioner: F Funktionstast / Tænd og sluk parametermenu + Næste parameter / Øg værdi - Forrige parameter / Reducer værdi OK Tænd og sluk indstillingsmenu / Nulstil fejl manuelt / Nulstil filterservicevisning Betjeningspanel = Display 2 = Tasten "OK" (bekræft, afslut, nulstil filterservicevisning) 3 = Tasten Øg parameterværdi 4 = Funktionstast 5 = Tasten Reducer parameterværdi Andre kommandoer udføres ved at trykke på følgende tastkombinationer: F & + (set), Bekræft parameterværdi F & - (reset), Indstil parameterværdi på fabriksindstilling OK & + (ON), Tænd anlægget OK & - (OFF), Sluk anlægget I installationsforskrifterne vises den pågældende tast i anførselstegn og med fed vha. funktionstaster ved hver aktivering. F.eks.: - tryk på tasten OK. Til venstre angiver displayet ventilatordriften eller parametertypen. Til højre ses f.eks. luftvolumenens visningsværdi. 4.3 Bypassbetingelser Hvis der er monteret et bypass, giver det mulighed for tilførsel af friskluft, der ikke opvarmes af varmeveksleren. Særligt i sommervarme nætter er der behov for kølig friskluft. I sådanne tilfælde erstattes den varme luft i boligen så vidt muligt af en kølere friskluft. Bypass-spjældet åbnes, hvis rumtemperaturen overskrider en indstillet værdi (standardværdi 22 C), mens udelufttemperaturen er højere end en indstillelig temperatur (standardværdi 10 C), men lavere end rumtemperaturen. Desuden filtreres friskluften, der tilføres via bypass, så luftkvaliteten er optimal uanset bypassposition. Bypasset kan forprogrammeres af installatøren med henblik på forskellige driftsmodi vha. det indstillelige parameter I8 (se også afsnit 6.4). Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 11

12 Kapitel 4 Funktion 4.4 Frostbeskyttelse Frostbeskyttelsen sørger for, at varmevekslerens sekundærside (udsugningsluftsiden) ikke kan fryse til, ved at indblæsningsluftstrømmen og udsugningsluftstrømmen bringes ud af balance alt efter udelufttemperaturen og trykket ved varmeveksleren. 4.5 Filterservicevisning Anlægget er udstyret med en filterservicevisning. Denne indikerer, når filteret er snavset. For nærmere oplysninger se afsnit 7.2 og Ekstraplatine Anlægget kan udstyres med en ekstraplatine. Med platinen udvides anlæggets funktioner med nedenstående: Grænseflade 0-10 V til en kuldioxidsensor Jo flere personer, der opholder sig i huset, jo mere CO 2 dannes der. Sensoren sørger automatisk for den nødvendige, ekstra udluftning. Grænseflade 0-10 V til en fugtsensor Ved øget fugt i luften, f.eks. på grund af længere brusebade, sørger en sådan sensor automatisk for den nødvendige, ekstra udluftning. Grænseflade til soveværelsesspjæld Med denne indgangsgrænseflade (sluttekontakt) kan man styre et spjæld til soveværelset, f.eks. ved hjælp af en timer. Grænseflade (udgang) til soveværelsesspjæld 24 VAC I ekstraplatinen er der gjort klar til en styring til et soveværelsesspjæld (24 VAC). Et sådant spjæld kan tilsluttes direkte til ekstraplatinen. Spjældet kan betjenes via indgangsgrænsefladen til soveværelsesspjældet. Grænseflade (udgang) til en sikkerhedsventil til røggas 24 VAC Ved behov kan anlæggets og det centrale varmeanlægs aftræk slås sammen. Tilslutningen af anlægget til en fælles aftrækskanal skal sikres med en sikkerhedsventil til røggas. Ventilen kan tilsluttes direkte til ekstraplatinen. Styring til forvarmeflade op til W Forvarmefladen anvendes til at holde indblæsningslufttemperaturen over 0 C, så anlægget også fungerer afbalanceret ved meget lave udendørstemperaturer. I ekstraplatinen er der gjort klar til en styring til forvarmeflader op til W. Forvarmefladen kan tilsluttes direkte til ekstraplatinen, uden en ekstra styring. Forvarmefladens koblingsledning skal føres ind i anlægget. Strømforsyningen (230 V) tilsluttes separat til ekstraplatinen. Styring til eftervarmeflade op til W Eftervarmefladen sikrer, at den forvalgte temperatur på indblæsningsluften opretholdes. På den måde kan man tilføre ekstra varme i boligen. I ekstraplatinen er der gjort klar til en styring til eftervarmeflader op til W. Eftervarmefladen kan tilsluttes direkte til ekstraplatinen, uden en ekstra styring. Eftervarmefladens koblingsledning skal føres ind i anlægget. Strømforsyningen (230 V) skal tilsluttes separat. To frit programmerbare sluttekontakt-indgangsgrænseflader Disse indgangsgrænseflader giver mulighed for: at åbne bypass uden at skulle tage hensyn til temperaturforholdene at vælge mellem små og store indblæsnings- og udsugningsluftmængder samt at omgå frostbeskyttelsen at skifte til en lille indblæsningsluftmængde, efter at bypass er åbnet. Grænseflade (indgang) til nødstop Ved denne grænseflade kan man f.eks. tilslutte en varmesensor. Så snart varmesensoren aktiveres, skifter anlægget til nødstopmodus. Som standard medfører dette, at ventilatorerne slukkes. 12 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

13 Installation Kapitel Generelt om installation Installationen af anlægget omfatter følgende arbejdstrin: 1. Opstilling af anlægget (afsnit 5.2) 2. Tilslutning af kanaler (afsnit 5.3) 3. Tilslutning af kondensatafløb (afsnit 5.4) 4. El-tilslutning: Tilslutning af omskifter og ved behov strømforsyning og OpenTherm (afsnit 5.5) Anlægget skal installeres iht. nedenstående bestemmelser: 5.2 Opstilling af anlægget Alle anlæg kan monteres direkte på væggen ved hjælp af det tilhørende monteringsbeslag. Det kræver en massiv væg med en minimummasse på 200 kg/m 2 for en vibrationsfri fastgørelse. En gipsbeton- eller metalstivet væg er ikke tilstrækkelig! I sådanne tilfælde er ekstra foranstaltninger, som f.eks. dobbeltbeklædning eller ekstra stivere, nødvendige. Ved behov leveres en montagestander til gulvmontering. Følgende anvisninger skal desuden følges: ventilationsforskrifterne for beboelsesejendomme sikkerhedsbestemmelserne for lavspændingsanlæg forskrifterne om tilslutning til husets afløb eventuelle ekstra forskrifter fra det kommunale energiselskab anlæggets installationsforskrifter. Anlægget skal monteres vandret. Opstillingsstedet skal fastsættes, så et godt kondensvandsafløb med vandlås samt fald til kondensatet er sikret. Opstillingsstedet skal være frostfrit. Filterrengøring og anden vedligeholdelse kræver mindst 70 cm fri plads foran anlægget samt en frihøjde på 1,80 m. 5.3 Tilslutning af kanaler Udsugningsluftkanalen skal ikke være udstyret med et reguleringsspjæld, idet de nødvendige luftmængder styres af anlægget selv. Hvis man vil forhindre kondensering på ydersiden af indblæsningsluftkanalen og den udsugningsluftkanal, der fører væk fra anlægget, skal kanalerne hen til anlægget isoleres damptæt udefra. Hvis der dog bruges kunststofrør (PE) til kanalerne, er ekstra isolering overflødig. Til anlægget CWL-300 anbefales en kanaldiameter på 160 mm. Til anlægget CWL-400 anbefales en kanaldiameter på 180 mm. Kanalerne skal altid have en tilstrækkelig stor diameter, nemlig Ø 150 mm til luftmængder op til 300 m 3 /h samt Ø 180 mm til luftmængder op til 400 m 3 /h. Tilslutningsstudserne til CWL-300 er forsynet med aftagelige manchetter Ø 160 mm. Tilslutningsstudserne til CWL-400 er forsynet med excentriske overgangsstykker Ø 180 mm. Kanaltilslutningernes midte kan forskydes ved at dreje på overgangsstykkerne Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 13

14 Kapitel 5 Installation 1 = Anlæg (opstilles vandret) 2 = Foretrukket indsugning af friskluft 3 = Indsugning friskluft gennem taget 4 = Indsugning friskluft under tagbeklædning 5a = Fri indsugning underside af tag 5b = Fri indsugning overside af tag 6 = Afløbsventilation 7 = Foretrukket sted udsugningsluft, anvend isoleret taggennemføring 8 = Kunststof-varmegenvindingsrør 9 = Kondensatafløb 10 = Lyddæmpende slange 11 = Kanaler fra og til boligen 4915-A Friskluften skal tilføres fra boligens skyggeside, f.eks. fra gavlen eller tagudhænget. Hvis friskluften suges op under tagbeklædningen, så skal tilslutningen udføres, så der ikke dannes kondensvand i tagforskallingen og der ikke kan trænge vand ind udefra. Indsugning af friskluft under tagbeklædningen er mulig ved fri lufttilførsel via tagets overog underside og hvis afløbets ventilation ikke sidder under tagbeklædningen. Den løsning frarådes ved anlæg med bypass. Udsugningsluftkanalen skal føres gennem tagforskallingen, så der ikke dannes kondensvand i tagforskallingen. Udsugningsluftkanalen mellem anlægget og taggennemføringen skal udformes, så der ikke dannes overfladekondensat. Anvend altid en isoleret taggennemføring til ventilation. Den maksimalt tilladte modstand i kanalsystemet ved maksimal ventilationskapacitet er 150 Pa. Ved øget modstand i kanalsystemet reduceres den maksimale ventilationskapacitet. Udsugningsluftåbningen og husets afløbsventilation skal placeres, så de ikke generer. Indblæsningsluftventilerne skal placeres, så man undgår snavs og træk. Det anbefales at anvende svagt inducerede indblæsningsluftventiler Der skal være tilstrækkelig mange ventilationsåbninger, f.eks. en døråbning på min. 1 cm. A = 10 mm over tagforskallingen B = Tagisolering C = Skum D = Røret til forsyning med indblæsningsluft skal isoleres omhyggeligt og beklædes damptæt 14 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

15 Installation Kapitel Tilslutning af kondensatafløb Ved dette anlæg sker kondensatafløbet via bundpladen. Kondensvandet skal ledes væk via husets afløb. Udskilning skal ske under vandspejlet i sifonen. Tilslutningsdelen til kondensatafløbet leveres separat og skal skrues ind i anlægget forneden af en installatør. Tilslutningsdelen har en udvendig diameter på 20 mm. Kondensatafløbsledningen monteres (fastlimes) på tilslutningsdelen (ved behov i en vinkel). Det er installatørens opgave at lime kondensatafløbsledningen fast i den ønskede position forneden på anlægget. Nedenstående billede viser et eksempel på tilslutning til husets afløb. Hæld vand i sifonen eller svanehalsen, så der dannes en vandlås El-tilslutninger Anlægget leveres med det normale jordede stik til 230 V Tilslutning af omskifter Omskifterledningen skal tilsluttes modularstik RJ12 oven på anlægget. Afhængig af omskifterens udførelse kan der her tilsluttes et stik af typen RJ11 eller RJ12: Hvis der anvendes en omskifter med 3 trin og filtervisning skal der altid monteres et RJ12-stik kombineret med et 6-koret modularkabel. Hvis der anvendes en omskifter med 3 trin og uden filtervisning skal der altid monteres et RJ11-stik kombineret med et 4-koret modularkabel. Se tilslutningsskemaerne på næste side for tilslutningseksempler A Stik B er en 2-polet snydekontakt, der anvendes ved behovsstyret ventilation. A = Modularstik B = OpenTherm-stik Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 15

16 Kapitel 5 Installation Nedenstående billede viser muligheden for tilslutning af en omskifter: - omskifter med filterservicevisning, kontakt med modularstik (6-koret kabel, to gange modularstik RJ12/6). E2075-E Tilslutningsskema for omskifter med filterservicevisning og modularstik (Vær opmærksom på, at begge modularstiks 'laske' skal monteres på modularkablet på den markerede side). Farverne på trådene C1 til C6, der vises på ovenstående billede, kan variere alt efter modularkablet. 16 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

17 Installation Kapitel Tilslutning af OpenTherm-stik Anlægget kan aktiveres med OpenTherm-protokollen i stedet for med en lavspændingskontakt. Ved hjælp af OpenTherm kan omdrejningstallet reguleres trinløst efter kapacitet. Et 2-koret svagstrømskabel med en kobberlederdiameter på mindst 0,8 mm 2 skal anvendes som forbindelseskabel. Udskiftning af kabeltilslutningen ved stikket påvirker ikke anlæggets funktion Tilslutning af anlæg med jordet stik Anlægget tilsluttes med det tilhørende stik ved en let tilgængelig stikkontakt. Elinstallationen skal også opfylde bestemmelserne fra det kommunale energiselskab. OBS! Ventilatorerne og styreplatinerne arbejder med højspænding. Derfor skal anlæggets strømstik trækkes ud ved vedligeholdelses af anlægget. Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 17

18 Kapitel 5 Installation 5.6 Tilslutninger og mål Tilslutninger CWL-300, højregående udgave Højre 2/2 Højre 4/ I = Indblæsningsluft II = Afkastluft III = Udsugningsluft IV = Friskluft Højre 3/ A = Set ovenfra B = Set forfra C = Set fra siden D = Set nedefra E = El-tilslutninger F = Detalje vægmontering (sørg for at gummistykket, ringene samt hætterne er monteret korrekt) G = Tilslutning kondensatafløb 18 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

19 Installation Kapitel Tilslutninger CWL-300, venstregående udgave Venstre 2/2 Venstre 4/ I = Indblæsningsluft II = Afkastluft III = Udsugningsluft IV = Friskluft Venstre 3/ A = Set ovenfra B = Set forfra C = Set fra siden D = Set nedefra E = El-tilslutninger F = Detalje vægmontering (sørg for at gummistykket, ringene samt hætterne er monteret korrekt) G = Tilslutning kondensatafløb Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 19

20 Kapitel 5 Installation Tilslutninger CWL-400, højregående udgave Højre 2/2 Højre 4/ I = Indblæsningsluft II = Afkastluft III = Udsugningsluft IV = Friskluft Højre 3/ A = Set ovenfra B = Set forfra C = Set fra siden D = Set nedefra E = El-tilslutninger F = Detalje vægmontering (sørg for at gummistykket, ringene samt hætterne er monteret korrekt) G = Tilslutning kondensatafløb 20 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

21 Installation Kapitel Tilslutninger CWL-400, venstregående udgave Venstre 2/2 Venstre 4/ I = Indblæsningsluft II = Afkastluft III = Udsugningsluft IV = Friskluft Renovent Large venstre 3/ A = Set ovenfra B = Set forfra C = Set fra siden D = Set nedefra E = El-tilslutninger F = Detalje vægmontering (sørg for at gummistykket, ringene samt hætterne er monteret korrekt) G = Tilslutning kondensatafløb Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 21

22 Kapitel 6 Opstart 6.1 Til- og frakobling af anlægget Anlægget kan til- eller frakobles på to forskellige måder: 1. Med de pågældende programtaster, hvorved anlægget forbliver tilsluttet til strøm. Ved frakobling vha. programtasterne er det kun ventilatorerne, der slukkes. 2. Ved at sætte strømstikket i og trække det ud. På den måde kobles anlægget fra strømmen. Tilkobling: Tilslut det jordede stik til strømforsyningen. 6.2 Indstilling af luftmængde Anlæggets luftmængder er for positionerne 1 til 3 fra fabrikken indstillet på hhv. 100, 150/200 og 225/300 m ³ /h. Anlæggets kapacitet afhænger af kanalsystemets kvalitet samt filterets modstand. Bemærk: Position 1: skal altid være lavere end position 2 Position 2: skal altid være lavere end position 3 Position 3: kan indstilles på mellem 50 og 300/400 m 3 /h. Hvis en af ovenstående betingelser ikke opfyldes, indstilles automatisk luftmængden for den overordnede position. Luftmængderne kan ændres på følgende måde (som eksempel reduceres her luftmængden i position 3 fra 300 til 280 m 3 /h ): Med de pågældende programtaster OK og + for at tilkoble anlægget softwaremæssigt (kun muligt, hvis anlægget er blevet frakoblet vha. programtasterne (softwaremæssigt)). På displayet angiver det første tal omskifterens position. Frakobling: Med de pågældende programtaster OK og - for at frakoble anlægget softwaremæssigt. På displayet vises OFF. Strømforsyning. Træk det jordede stik ud af den pågældende stikkontakt, nu er anlægget spændingsfrit. >3s >3s 1. Tryk på tasten F i 3 sekunder for at aktivere indstillingsmenuen. 2. Med tasten + vælges det ønskede parameter (U1 = position 1, U2 = position 2, U3 = position 3. Positionerne U4, U5 og U8 er kun aktuelle ved monteret bypass). 3. Tryk på tasten OK i 1 sekund for at vise værdien på det valgte parameter. >3s OBS! Skal der foretages arbejde inde i anlægget, skal anlægget først frakobles softwaremæssigt og derefter skal det jordede stik trækkes ud. 4. Med tasterne + eller - kan man ændre den valgte parameterværdi. 22 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

23 Opstart Kapitel 6 5. Den ændrede værdi kan man vælge: A at gemme B ikke at gemme C indstille på fabriksindstilling. A Tryk samtidigt på tasten F og + (først på F, derefter på +) for at gemme den ændrede værdi. Den ændrede værdi blinker nu 3 x som bekræftelse. Den viste, ændrede værdi bibeholdes. Tryk på tasten OK for at vende tilbage til indstillingsmenuen. Ved behov kan man nu ændre flere værdier (se trin 2 til 5). Videre til trin 6. C Tryk samtidigt på tasten F og - for at vende tilbage til fabriksindstillingen. Fabriksindstillingen blinker 3 x som bekræftelse. Den ændrede værdi fravælges. På displayet bibeholdes fabriksindstillingen. Tryk på tasten OK for at vende tilbage til indstillingsmenuen. Ved behov kan man nu ændre flere værdier (se trin 2 til 5). Videre til trin Tryk på tasten F i 1 sekund for at forlade indstillingsmenuen. B Tryk på tasten OK for at vende tilbage til indstillingsmenuen uden at gemme den ændrede værdi. Den forrige værdi bibeholdes. Ved behov kan man også ændre andre værdier (se trin 2 til 5). Videre til trin Øvrige indstillinger foretaget af bruger Som bruger kan man indstille følgende parametre foruden luftmængderne ved de tre omskiftertrin: U4. Minimal udelufttemperatur for bypass. Hermed menes den minimale udelufttemperatur, hvorved bypass åbnes, hvis også rumlufttemperaturen opfylder betingelserne. U5. Minimal rumlufttemperatur for bypass. Hermed menes den minimale rumlufttemperatur, hvorved bypass åbnes, hvis også udelufttemperaturen opfylder betingelserne. U8. Ingen funktion Disse indstillingsmuligheder er kun aktuelle, hvis anlægget er udstyret med bypass. Bypass indstilles som beskrevet i afsnit 6.2. Se tabellen i paragraf for brugerens fabriksindstilling. Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 23

24 Kapitel 6 Opstart 6.4 Indstillinger foretaget af installatør Det er muligt at ændre yderligere indstillinger for den centrale styreplatine. Da ændringen af sådanne indstillinger kan påvirke anlæggets fejlfri drift, er det kun installatøren der har det pågældende parametersæt. Disse parametre må også kun ændres af ham. Hvordan man foretager disse ændringer, beskrives i afsnit I1. Fast trykuligevægt. Hermed kan der dannes et fast overtryk (+) eller undertryk (-) i huset. Positiv trykuligevægt (+): Udsugningsluftventilatoren ventilerer med værdien [m 3 /h] mindre end indblæsningsluftventilatoren. Negativ trykuligevægt (-): Indblæsningsluftventilatoren ventilerer med værdien [m 3 /h] mindre end udsugningsluftventilatoren. I2. Ingen-kontakt-trin Denne ventilatorindstilling bestemmer ventilatordriften, såfremt omskifteren ikke har nogen omskiftekontakt i position 1. Anlægget kører med denne ventilatorindstilling. I3. Ingen funktion I4. Omskifter-ledning-1-trin. Bestemmer, hvilken omskifterposition der korresponderer med ledning 1 for den centrale styring. I5. Omskifter-ledning-2-trin Bestemmer, hvilken omskifterposition der korresponderer med ledning 2 for den centrale styring. I6. Omskifter-ledning-3-trin. Bestemmer, hvilken omskifterposition der korresponderer med ledning 3 for den centrale styring. I7. Er trykuligevægt tilladt? Hermed bestemmes det, om f.eks. frostbeskyttelsen må gribe ind i trykuligevægten. I8. Bypassmodus. I denne modus har man 3 valgmuligheder: Modus 0 Modus 1 (standard) Her aktiveres bypass-spjældet ikke Her åbnes bypass-spjældet - såfremt planlagt - ved de rette temperaturbetingelser I10. Konstant tryk frakoblet. Her er det muligt at fastsætte, om ventilatorerne altid kører med 'constant flow' eller ved overskridelse af en bestemt modstand skifter til konstant tryk. I11. Opvarmningsmodus Her fastlægger man, om der er tilsluttet en for- eller eftervarmeflade. Indstilling I11 Situation 0 Ingen for- eller eftervarmeflade 1 Forvarmeflade tilsluttet til styreplatine 2 & 3 Ved brug af ekstraplatine I12. Temperatur forvarmeflade Offset temperatur forvarmeflade I13. Filtermeddelelse visning Hermed deaktiveres filtermeddelelsen. I14. Ekstraplatine monteret Fastlægger, om der er monteret en ekstraplatine. I15. Konfiguration varmegenvindingsanlæg Indstilling, når der anvendes et varmegenvindingsanlæg sammen med centralvarmeanlægget: kun varmegenvindingsanlæg eller kombinationen centralvarme + varmegenvindingsanlæg. Kun varmegenvindingsanlæg = 0; centralvarme + varmegenvind. = 1 I16. Ventilatorindstilling ved centralvarme + varmegenvindingsanlæg Ventilator(er) Fra ved centralvarme + varmegenvindingsanlæg (gælder kun, hvis I15 = 1) Indstilling I16 Situation ventilator(er) 1 Udsugningsluftventilator fra 2 Indblæsningsluftventilator fra 3 Begge ventilatorer fra I17. Repetitionstid i timer for frakobling af den/de under I16 valgte ventilator/ventilatorer ved centralvarme + varmegenvindingsanlæg. Modus 2 Her kører indblæsningsluftventilatoren med det lavest mulige omdrejningstal, hvis temperaturbetingelserne er opfyldt I18. Maksimal frakoblingstid i sekunder for den/de under I16 valgte ventilator/ventilatorer ved centralvarme + varmegenvindingsanlæg. I9. Bypasshysterese. Her angives det, hvor mange grader rumtemperaturen må sænkes, inden bypass lukker eller indblæsningsluftventilatoren går over på normomdrejningstal. I19. Minimal frakoblingstid i sekunder for den/de under I16 valgte ventilator/ventilatorer efter tilkobling 230V ved centralvarme + varmegenvindingsanlæg. Se tabellen i afsnit for installatørens fabriksindstilling. 24 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

25 Opstart Kapitel Funktionsskema display Funktionsskemaet er opdelt i en visnings- og en indstillingsdel. Antallet af synlige parametre afhænger af det enkelte parametersæt. For brugeren findes parametersættet "Bruger". For installatøren findes et omfattende parametersæt "Installatør", som man aktiverer - og deaktiverer - ved at trykke samtidigt på tasterne F og OK i 3 sekunder Diagrammet funktionsskema Driftsmodus Tryk på tasterne OK og - > 1 sek. Frakobling af anlægget Die Tasten OK und + > 1 s betätige Tilkobling af anlægget Tryk på tasten OK Nulstilling af filtret Bruger Tryk på tasten OK Tryk på tasterne + og - Afhjælpning af fejl Hentning af brugerdata - Wenn 5 Min. keine Taste betätigt wird Tryk på tasten + eller - Tryk på tasterne OK og F > 3 sek. Tryk på tasten + eller - Installatørens visningsmenu Hentning af installatørdata. -- Wenn 5 Min. keine Taste betätigt wird Tryk på tasten F > 3 sek. Indstillingsmenu Bruger Installatør - Tryk på tasten F > 1 sek. - Hvis der ikke trykkes på en tast i 5 min. Tryk på tasten + eller - - Tryk på tasterne F og OK > 3 sek. Aktivering af parametersæt/installatør Tryk på tasten + eller - Installatør - Tryk på tasten OK > 1 sek. - Hvis der ikke trykkes på en tast i 1 min. Parametervalg: - standardmonteret U1 t/m U8 - med ekstraplatine U1 til U8 Tryk på tasten OK > 1 sek. for at hente den valgte parameter indstilling Parametervalg: - standardmonteret U1 t/m U8 I1 til I19 - med ekstraplatine U1 til U8 I1 til I19 P1 til P17 Tryk på tasten OK > 1 sek. for at hente det valgte parameter - Tryk på tasten OK > 1 sek. - Hvis der ikke trykkes på en tast i 1 min. Tryk på tasten + eller - Tryk på tasten + eller - - Die Taste `F` und `-` betätigen Fabriksindstilling alle parametre Tryk på F -tasten - Wenn 1 Min. keine Taste betätigt wird Valgt indstilling ændres Valgt indstilling ændres Tryk på F -tasten Lagring af ændring Fabriksindstilling Ændring lagres ikke Tryk på tasten F eller + Tryk på tasten F eller - Tryk på tasten OK Tryk på tasten F eller + > 1 sek. Tryk på tasten F eller - > 1 sek. Tryk på tasten OK > 1 sek. Lagring af ændring Fabriksindstilling Ændring lagres ikke Tryk på F -tasten Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 25

26 Kapitel 6 Opstart 6.6 Visning af indstillingsværdier Displayet angiver som standard omskifterens aktuelle position og den indstillede udsugningsluftvolumen (driftsmodus). I venstre vindue angives omskifterens position og til højre for punktummet ses udsugningsluftvolumenen. a = Omskifterens positioner b = Udsugningsluftventilatorens volumen Indstillingsværdier hentet af bruger Med tasterne + og - kan brugeren også hente andre relevante data (trin 0 til 6). Numrene på trinene angives ikke! Se efterfølgende tabel for hentning af brugerdata. Hvis der i mere end 5 minutter ikke trykkes på en tast, angives standarddriftsmodus atter på displayet. Med tasten + kan man bladre ( scrolle ) gennem menuen. Med tasten - kommer man tilbage til trin 0. Ændring af indstillingsværdier er ikke mulig i denne menu Indstillingsværdier hentet af installatør Til installatøren findes der et omfattende program til hentning af data. Ved at trykke samtidigt på tasterne F og OK i 3 sek., kan alle data, der er tilgængelige for installatøren, hentes. Dog er det ikke muligt at tilpasse eller ændre værdier i denne menu. Når menuen hentes, åbner den med trin 7 (se nedenstående tabel). Med tasten "+" kan man hente installatør- og brugerdata, og med tasten "-" vender man tilbage til trin 0. Hvis man i mere end 5 minutter ikke trykker på tasterne, forlades menuen automatisk, og standarddriftsmodus ses atter på displayet. >3s I tilfælde af fejl vises fejlnummeret på displayet. Se også kapitel 7. Trinnr. Nr Display (eksempel) Beskrivelse Aktuel indstilling/udsugningsluftvol. [m 3 /h] Henvisning Nr. 2 C 0 Meddelelseskode driftsmodus C0 = Ingen meddelelse C3 = Indblæsningsluftvent. kører i driftsmodus 'konstant tryk' C6 = Udsugningsluftvent. kører i driftsmodus 'konstant tryk' C7 = Korrektion af maks. luftvolumen Nr. 3 bp.1 Bypass-status (kun ved monteret bypass) 0 = Bypass-spjæld lukket/ 1 = Bypass-spjæld automatisk 2 = Indblæsningsluft minimal Installatør Bruger Nr. 4 tp.9 Temperatur friskluft [ C] Ved negativ temperatur (< 0 C) visning tp.9. Nr. 5 ts.21 Temperatur rumluft [ C] Nr. 6 In.0 Ingen funktion Nr. 7 u.186 Aktuel indblæsningsluftvolumen [m 3 /h] Nr. 8 U.186 Aktuel udsugningsluftvolumen [m3 /h] Nr. 9 t.180 Aktuelt tryk indblæsningsluftkanal [Pa] Nr. 10 A.180 Aktuelt tryk udsugningsluftkanal [Pa] Nr. 11 u0.0 Status frostbeskyttelse 0 = ingen, 1-4 = trykuligevægt, 5 = indblæsningsluftvent. fra Nr. 12 St.9 Temperatur afkastluft [ C] (føler ej standard) Nr. 13 Pt.18 Temperatur indblæsningsluft [ C] (føler ej standard) Hvis ikke monteret St.75 Hvis ikke monteret Pt Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

27 Opstart Kapitel Ændring af indstillingsværdier Nogle indstillingsværdier kan både ændres af brugeren og installatøren for at tilpasse anlægget til opstillingsforholdene Ændringer foretaget af bruger Brugeren kan ændre et begrænset antal indstillingsværdier, nemlig U1 til U8 (se tabellen i afsnit 6.7.3). Hvordan man ændrer disse indstillingsværdier, beskrives udførligt i afsnit 6.2 og i diagrammet "Funktionsskema" (afsnit 6.5.1) Ændringer foretaget af installatør Installatøren kan ændre flere indstillingsværdier end brugeren. Vær forsigtig ved ændring, idet forkert indstillede parametre kan påvirke anlæggets drift. Se også diagrammet 'Funktionsskema', afsnit Efterfølgende trin er nødvendige for ændring af indstillingsværdier for driftsmodus 'Drift': (Parameter I8 (bypassmodus) ændres her fra 1 til 2 som eksempel). 1. Tryk på tasten F i 3 sekunder for at aktivere indstillingsmenuen. 2. Tryk samtidigt på tasterne F og OK i 3 sek. for at aktivere det omfattende parametersæt for installatøren. 3 Med tasterne + og "-" kan man finde det ønskede parameter-. 4. Med tasten OK vises indstillingsværdien for det ønskede parameter. 5 Med tasterne + og - kan værdien ændres. >3s >3s 6. Den ændrede værdi kan man vælge: A at gemme B ikke at gemme C at indstille på fabriksindstillingerne. A Tryk samtidigt på tasterne F og + (først på "F", herefter på "+") for at gemme den ændrede værdi. For at bekræfte lagringen blinker den ændrede værdi tre gange på displayet. Den viste, ændrede værdi bibeholdes. Tryk på tasten OK for at vende tilbage til indstillingsmenuen. Ved behov kan man nu ændre andre værdier (se trin 2 til 5). Videre til trin 7. B Tryk på tasten OK for at vende tilbage til indstillingsmenuen uden at gemme den ændrede værdi. Den hidtidige indstillingsværdi bibeholdes. Videre til trin 7. C Tryk samtidigt på tasterne F og - (først på tasten F og herefter på - ) for at vende tilbage til fabriksindstillingen. Displayet med fabriksindstillingen blinker tre gange for at bekræfte. Fabriksindstillingen bibeholdes, den ændrede værdi fravælges. Tryk på tasten OK for at vende tilbage til indstillingsmenuen. Videre til trin 7. 7 Tryk på tasten F i 1 sek. for at forlade indstillingsmenuen Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 27

28 Kapitel 6 Opstart Tabel med indstillingsværdier, der kan ændres Parametrene til brugeren er markeret med et U, parametrene til installatøren er markeret med et I (central styreplatine) eller med et P (ekstraplatine). Indstilleligt parameter Beskrivelse Indstillingsområde Fabriksindstilling U 1 Volumen trin (maks. -10) 100 U 2 Volumen trin (maks. -5) U 3 Volumen trin CWL CWL CWL CWL CWL CWL-400 Bruger U 4 Min. udendørstemperatur for bypass U 5 Min. rumtemperatur for bypass U 8 Ingen funktion 0,1 0 I 1 Fast trykuligevægt I 2 Ingen-kontakt-trin 0,1,2,3 1 I 3 Ingen funktion 2,3 2 I 4 Omskifter-ledning-1-trin 0,1,2,3 1 I 5 Omskifter-ledning-2-trin 0,1,2,3 2 I 6 Omskifter-ledning-3-trin 0,1,2,3 3 I 7 Trykuligevægt tilladt 0,1 1 (ja) I 8 Bypassmodus 0,1, 2 1 I 9 Bypasshysterese I 10 Konstant tryk frakoblet 0,1 0 (nej) I 11 Opvarmningsmodus 0, 1, 2, 3 0 I 12 Offset temp. foropvarmning ,5 Installatør I 13 Filtermeddelelse display til/fra 1, 0 1 (til) I 14 Ekstraplatine monteret 1, 0 0 (nej) I 15 Konfiguration varmegenvindingsanlæg 0,1 0 (varmegenv.) I.16 Ventilator fra 1,2,3 1 (udsugningsluftvent.) I.17 Repetitionstid (timer) I.18 Min. frakoblingstid ventilator(er) (sek.) I.19 Min. frakoblingstid ventilator(er) efter tilkobling 230V (sek.) Se afsnit 6.2 og 6.3 (U1 til U8) samt afsnit 6.4 for I1 til I19 for en forklaring på ovenstående indstillinger. Beskrivelse af evt. synlige, indstillelige parametre. P1 til P17 beskrives i installationsforskrifterne til ekstraplatinen. 28 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

29 Fejl Kapitel Fejlanalyse Når den centrale styring registrerer en fejl, ses et tal på displayet med bogstavet F (fejl) foran. Er der monteret en omskifter med filterservicevisning, begynder LED--lampen ligeledes at blinke. FejlF9 angives her som eksempel. Fejlen indikerer, at der findes en fejl i ledningen til udetemperaturføleren. Anlægget forbliver i fejlmodus, indtil det pågældende problem er løst. Herefter nulstiller anlægget (autoreset), og displayet angiver atter driftsmodus 'Drift'. Tabellen i afsnit 7.3 giver et overblik over fejltyperne, mulige årsager samt fejlafhjælpning. 7.2 Filterservicevisning Hvis meddelelsen "FIL" ses på displayet, skal filtrene rengøres. Er der monteret en omskifter med filterservicevisning (= ekstraudstyr), begynder LED--lampen ligeledes at blinke. Efter rengøring eller udskiftning af filtrene skal man trykke på tasten OK i 1 sekund for at nulstille filterservicevisningen. Visningen "FIL" blinker kort, herefter angiver displayet atter driftsmodus 'Drift' Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 29

30 Kapitel 7 Fejl 7.3 Visningskoder Tabel fejlkoder Fejlkode Årsag Afhjælpning bruger Afhjælpning installatør F2 F5 Indblæsningsluftventilatoren står stille. Udsugningsluftventilatoren står stille. Kontakt en installatør. Udskift indblæsningsluftventilatoren. Kontakt en installatør. Udskift udsugningsluftventilatoren. F9 Temperaturføleren, der måler frisklufttemperaturen, er defekt. Anlægget arbejder normalt, men bypass er ude af drift. Kontakt en installatør. Kontroller ledningerne fra føleren til den centrale styreplatine. Kontroller ledningstilslutningen på føleren. Udskift føleren. F10 Temperaturføleren, der måler udsugningslufttemperaturen, er defekt. Anlægget arbejder normalt, men bypass er ude af drift. Kontakt en installatør. Kontroller ledningerne fra føleren til den centrale styreplatine. Kontroller ledningstilslutningen på føleren. Udskift føleren. OBS! Hvis trin 2 ikke fungerer ved mekanisk hastighedsregulering, f.eks. en omskifter, er RJ-stikket tilsluttet forkert. Afmonter et af RJ-stikkene til hastighedsregulering, og monter et nyt stik omvendt. 30 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B)

31 Vedligeholdelse Kapitel Vedligeholdelse foretaget af bruger Brugerens vedligeholdelse begrænser sig til rengøring og udskiftning af filtrene med bestemte intervaller. Filtrene skal først rengøres, når bogstavkombinationen ("FIL") ses på displayet eller en evt. omskifter med filterservicevisning blinker rødt. Filtrene skal skiftes en gang om året. Anlægget må ikke anvendes uden filtre. 4 Isæt filtrene på samme måde, som de blev taget ud. 1 Sluk anlægget via betjeningspanelet (tryk samtidigt på tasterne OK og - i 3 sekunder). Åbn filterklappen. Ohne Bypasskassette Med bypass 5 Luk filterklappen, og tænd anlægget via betjeningspanelet (tryk samtidigt på tasterne OK og + i 3 sekunder). 2 Tag filtrene ud. Noter dig, hvordan de er monteret A 6 Efter rengøring eller udskiftning af filtrene skal man trykke på tasten OK. Filterservicevisningen nulstilles. Visningen blinker kort for at bekræfte, at filtrene er "nulstillet". Efterfølgende angives driftsmodus 'Drift' atter. Ohne Bypasskassette Med bypass 3 Rengør filtrene med en støvsuger. 5499e-0 Comfort-boligventilation CWL-300(B) / CWL-400(B) 31

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Swegon CASA W100, version B

Swegon CASA W100, version B Swegon CASA W100, version B Vejledninger til montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør, installatør og servicepersonale W100B_c_DK-t Indhold Montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør,

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere