Brugermanual. KVU vekslere Version 01.05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05"

Transkript

1 Brugermanual KVU vekslere Version 01.05

2 2 af 11

3 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6 Signaler...6 Daglige indstillinger...6 Værdier...6 Supply (EL) tasten...6 Speed (SP) tasten...7 INFO tasten...7 Avancerede indstillinger...7 Redigering af værdier...7 Justering af følere...9 Aktivering af følerjustering...9 Ændring af følerjustering...10 Service menu...10 Aktivering af servicemenu...10 Ændring af udgang...10 Display lys indstilling...10 Display lysstyrke...10 Indstilling af lysstyrken...10 Funktion af anlæg...10 Ventilation...10 Frostbeskyttelse...11 Brandalarm...11 Filterskift...11 Timerstyret ventilation...11 Ekstra funktioner...11 Supplerende varme...11 Køling...11 Forvarme...11 Bypass og jordkollektor af 11

4 Setpunktstabel: Menu Betegnelse Fabriksset Kunde set A1 Speed 1 20 A2 Speed 2 35 A3 Speed 3 50 A4 Speed 4 0 A5 Balance 0 A6 Styretemperatur 20,0 A7 Styreform 1 A8 Filtertid 15 A9 Tilbagekoblingstid 3 A10 Relæ funktion 0 A11 Frostreduktion 5,0 A12 Panel justering -2,0 A13 Alarm temperatur 0 A14 Drift P 10 A15 Drift I 20 A16 Time 0 A17 Minut 0 A18 Tidsur punkt 1 A19 Tidsur time 0 A20 Tidsur speed 0 A21 Tidsur natsænk 0 A22 Reguleringsretning 0 A23 Fabriksindstilling 0 4 af 11

5 Betjeningspanel KVU Kontrolenhed Styringen består af 2 enheder, en fjernkontrol og et styringsprint der er monteret i anlægget. Fjernkontrollen giver brugeren mulighed for at følge med i anlæggets drift og for at ændre driften. Alle ændringer af driftsparametre, som kan indstilles i styringen, foretages via betjeningspanelet. Betjeningspanelet lagrer alle indstillinger så disse ikke går tabt i tilfælde af strømafbrydelse. Dog vil det indbyggede ur ikke gå så længe strømmen er afbrudt, hvorfor det er nødvendigt at genindstille uret hvis strømafbrydelsen har varet længere end få sekunder. Efter strømafbrydelse vil Hour blinke i displayet som indikation for at der har været et strømsvigt. Signalet forsvinder ved at trykke på info. For at få adgang til den avancerede menu skal der først trykkes på pil op og pil ned tasterne samtidig i ca. 5 sekunder. Herefter er det muligt at ændre de mere grundlæggende indstillinger. I denne vejledning er display visninger for overskuelighedens skyld fremhævet med kraftig RØD skrift. Se mere herom i de efterfølgende afsnit. Styringsprintet på selve anlægget indeholder ingen indstillingsmuligheder ud over de indstillinger der evt. foretages under installation af anlægget, og brugeren skal derfor ikke foretage ændringer på styringsprintet. Menustruktur For at lette brugen af fjernbetjeningspanelet i det daglige, er menu strukturen opdelt i daglig brug og avanceret brug. Tasterne har 2 funktioner afhængig af om det drejer sig om daglig brug eller om der er åbnet for den avancerede menu. Teksten nederst på tasterne hører til daglig brug og teksten/symbolerne øverst på tasterne viser funktionen for avanceret menu. I daglig brug er der direkte adgang til information om den aktuelle drift, adgang til at se og ændre aktuel hastighedstrin samt ind- og udkoble eventuelle ekstraudstyr. 5 af 11

6 Display visning Displayet Displayet kan vise 4 cifre eller bogstaver. Normalt vises temperaturen der styres efter, men der kan også vises en række andre værdier afhængig af hvilken menu der lige aktuelt er aktiv. Trykkes en tast, vises tastens funktion og den aktuelle indstilling i ca. 5 sekunder. Daglige indstillinger Værdier Den aktuelle indstilling kan aflæses og ændres ved at trykke på en knap som beskrevet nedenfor. Efter første tryk på en tast vil der f.eks. stå SP 1 som indikation for at der er trykket på Speed tasten, og at aktuel hastighed er Speed 1. Trykkes der igen på tasten, før værdien SP 1 forsvinder fra displayet, vil indstillingen ændres til næste værdi f.eks. til SP 2, for hastighed 2 osv. Signaler Styringen vil ud over normal visning, vise følgende signaler efter behov. Signalet vises 1 sekund ad gangen med 3 sekunders interval. For at fange brugerens opmærksomhed på en ventende fejl meddelelse, blinker en prik nederst i højre hjørne af displayet. Efter ca. 5 sekunder uden tryk på en tast, vil værdien forsvinde fra displayet, og normal visning genoptages. Normal visning er den værdi der er valgt under punktet INFO. Cold Fro FIL Indblæsning reduceret for at undgå at fryse varmeveksleren. Signalet kræver ingen indgreb fra brugeren. Føler T5 måler temperatur lavere end indstillingen for frostreduktion. Relæ 2 tændes for aktivering af evt. frostbeskyttelse. Filtre bør skiftes. Efter at der er foretaget et filterskift, fjernes signalet, ved at trykke på INFO i 5 sek. hvorved displayet slukker. Når displayet tænder igen er signalet nulstillet. Supply (EL) tasten Aktiverer brug af eventuelt køleanlæg eller ekstra varme. Er der f.eks. tilsluttet supplerende varmeflader til forskellige individuelle rum, er det muligt at aktivere eller slukke disse fra panelet. Der kan vælges mellem flere muligheder. Se under avancerede indstillinger. Eon Eoff ekstra varme / køl aktiveres ved behov. ekstra varme og køle enheder aktiveres ikke selvom der er behov. StoP Ekstern stop. Indgangen PRS er brudt, f.eks. ved brudt sikkerhedstermostat. Styringen stopper efter 5 min. FIRE Brandalarm. Sikkerhedstemperaturen er overskredet på panel/udsug føler, der køres røgudsugning. 6 af 11

7 Avancerede indstillinger Speed (SP) tasten Vælger hastighedstrin. SP 0 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 Anlæg er stoppet og kun styring er aktiv. Anlæg kører på laveste hastighed. Anlæg kører på normal hastighed. Anlæg kører på højeste hastighed, evt. i en periode før der skiftes tilbage til SP 2. Anlægget kører i automatisk trin. Her reguleres ventilatorhastigheden automatisk efter indgangssignal, f.eks. fugtføler eller CO2 sensor. Reguleringen er kun aktiv såfremt værdien i menu A 4 er indstillet til en værdi større end 0. Hvis værdien er indstillet til 0, køres efter ekstern spænding. Anlægget kører efter det valgte ur program. Se mere under avancerede indstillinger. INFO tasten Tryk gentagne gange på info knappen for at skifte til næste visning af nedenstående emner i info menuen. PA Panel temperatur In Indblæsning Out Udsugning FAir Frisk luft EAir Afkast luft t5 Føler t5 temperatur indgang SEn Sensor signal indgang Eff Varmegenvinding i % Hour Visning af ur SP Hastighedstrin Sout Hastighed udsugning % Sin Hastighed indblæsning % FIL Uger til filterskift PrE Forvarme % SuP Eftervarme % BP Bypass % CooL Kølesignal % Cont Styretemperatur r1 Relæ 1 slukket/tændt r2 Relæ 2 slukket/tændt Redigering af værdier De avancerede indstillinger bruges primært til opsætning af parametre der ikke ændres i daglig brug. I avancerede indstillinger er det øverste tekst eller symbol på tasten der viser tastens funktion. For at få adgang til avancerede indstillinger, skal Pil op og Pil ned holdes indtrykket samtidig i ca. 10 sekunder, hvorved displayet slukker. Når displayet tænder igen er den avancerede menu åbnet, og der vises A 1 som angivelse af første menupunkt. Menupunktet angives altid med et A efterfulgt af menu nummeret f.eks. A 3 For at forlade avancerede indstillinger og vende tilbage til normal brug, trykkes samtidig kortvarigt på Pil op og Pil ned. Menuen forlades automatisk efter ca. 2 minutter, hvis ingen tast trykkes. Bladre frem og tilbage Brug Pil op eller Pil ned til at bladre frem eller tilbage imellem menupunkterne. Aflæse aktuel indstilling Den aktuelle indstilling for det valgte menupunkt kan aflæses ved at trykke på INFO tasten. Herved skifter visningen fra at vise menu nummeret til at vise værdien. Ændre en indstilling Hold INFO knappen nedtrykket så den viser værdien og brug samtidig Pil op eller Pil ned til at ændre en indstillings værdi til en højere eller lavere værdi. Når INFO knappen slippes, gemmes værdien i styringens hukommelse. Der vil i ca. 5 sekunder stå f.eks. Out for udsugningstemperatur, før værdien vises i displayet. Trykkes igen på info knappen vises næste emne i info menuen. 7 af 11

8 A 1 Speed 1 Angiv ønsket ventilatorhastighed i Speed 1. Værdien indstilles mellem %. styringen viser FIL i displayet som tegn på at filtre skal renses/skiftes. Værdien indstilles mellem 0-60 uger. A 2 Speed 2 Angiv ønsket ventilatorhastighed i Speed 2. Værdien indstilles mellem %. A 3 Speed 3 Angiv ønsket ventilatorhastighed i Speed 3. Værdien indstilles mellem %. A 4 Speed 4 I Speed 4 køres efter CO2 sensor, fugtmåler eller ekstern signal. Der skal være monteret signalgiver, f.eks. en fugtføler på anlægget for at dette trin kan benyttes. Ventilatorerne vil operere med hastigheder imellem Speed 1 og Speed 3 for at indregulere til ønsket niveau. Sættes Speed 4 = 0 køres direkte uden regulering efter spænding på indgangen, f.eks. 2,7V=27 %. Værdien indstilles mellem %. A 5 Balance Angiver forholdet imellem udsug og indblæsningsventilatorernes hastighed. Denne indstilling bruges til at skabe balance mellem udsugning og indblæsning. Negativ værdi reducerer udsugningsmængden. Positiv værdi reducerer indblæsningsmængden. Værdien indstilles mellem -50 % og +50 %. A 6 Styretemperatur Angiver styretemperaturen der reguleres efter. Afhængig af den valgte styreform, styres efter indblæs-, udsug-, rum- eller t5- temperaturen. Værdien indstilles mellem C. A 7 Styreform Ind/Ud/Rum/t5 Angiver ønsket styreform. Styringen vil benytte den valgte temperatur til at regulere efter. 1 = Indblæsningsstyret. 2 = Udsugningsstyret. 3 = Rumtemperaturstyret. 4 = Der styres efter føler t5. Værdien indstilles fra 1-4. A 8 Filtertid uger Angiver det antal uger der skal gå før A 9 Tilbagekoblingstid Angiver tiden der skal gå før der automatisk skiftes tilbage til Speed 2 når styringen sættes i Speed 3. 0 = ingen skift tilbage til Speed = skift til Speed 2 efter 1-10 timer. A 10 Valgfri udgang Værdien angiver hvilken funktion den valgfrie udgang på relæ 1 skal have. 0 = Ingen funktion. Frostsikring ikke aktiv. 1 = Kølefunktion Tændt når styretemperatur er 2 grader over indstillet. Slukker når styretemperaturen falder under indstillet. 2 = Ekstra varme Tænder når eftervarme er over 50 %. Slukker når eftervarme er under 30 %. 3 = Drift Tændt når ventilationen kører. 4 = Tænd/sluk funktion Tændt når Supply er aktiv (Eon). 5 = Bypass Bypass 0-10V på PWM4. 6 = Brandalarm Tændt hvis brandalarm er aktiv. 7 = Forvarme eller køl Forvarme eller køl 0-10V på PWM3. Bypass 0-10V på PWM4. Eftervarme kun på relæ 2. 8 = Jordkollektor Tænder hvis t5 falder under 6C eller bypass efterspørges. Bypass 0-10V på PWM4. Slukker hvis t5 stiger over 7C og bypass ikke efterspørges. Benyttes ved jord kollektor. t5 monteres som udeføler. Frostsikring ikke aktiv. Værdien indstilles mellem 0-8. A 11 Frostbeskyttelses temperatur Angiver den lavest tilladte temperatur i afkastluften efter veksleren samt eftervarmen. Styringen vil først trinløst aktivere forvarmen, hvis en sådan er monteret, og derefter begynde en gradvis reduktion af 8 af 11

9 indblæsningsluft mængden når temperaturen underskrides. Dette gøres for at undgå at veksleren fryser til på udsugningssiden ved meget lave ude temperaturer. Temperaturen indstilles fra 0-10C. A 12 Paneljustering Værdien bruges til at kompensere for anbringelse af panelet på en kold ydervæg. Indstil værdien på den temperatur væggen er koldere end rummet. Værdien indstilles mellem -5,0-5,0 C. A 20 Tids ur Speed Værdien angiver hvilket hastighedstrin der skal køres i det valgte skiftepunkt. Værdien indstilles mellem = sæt styring på standby 1-3 = kør det valgte hastighedstrin 4 = kør automatisk hastighed. A 21 Tids ur natsænkning Værdien angiver hvor meget driftstemperaturen skal sænkes i det valgte skiftepunkt. Værdien indstilles mellem 0,0-10,0 C. A 13 Alarmtemperatur Værdien bruges til automatisk at sætte styringen i alarm ved f.eks. brand. Funktionen er ikke aktiv hvis værdien er 0. Indblæsning stoppes og udsugning kører Speed 3. Resettes ved at sætte styringen på SP 0. Værdien indstilles mellem 0-50 C. A 14 P set Værdien angiver hvor aggressivt styringen skal reagere på pludselige afvigelser i temperaturen. Værdien indstilles mellem A 15 I set Værdien angiver hvor hurtigt styringen skal reagere på afvigelser i temperaturen. Værdien indstilles mellem A 16 Indstil time Værdien angiver aktuelt time tal for klokken. Værdien indstilles mellem A 17 Indstil minut Værdien angiver aktuelt minut tal for klokken. Værdien indstilles mellem A 18 Tids ur punkt Her vælges hvilket af de 5 mulige skiftepunkter der ønskes ændret. Værdien indstilles mellem 1-5. A 19 Tids ur skiftetime Værdien angiver hvilket timetal det valgte skiftepunkt skal gælde for. Sættes tidspunktet til 0 springes punktet over. Værdien indstilles mellem A 22 Reg Retning Værdien angiver om ventilatorhastigheden skal øges eller mindskes i forhold til sensor input når der køres Speed 4. Værdien stilles på 0 for øget hastighed hvis sensor er under setpunkt. (f.eks. trykstyring) Værdien stilles på 1 for øget hastighed hvis sensor er over setpunkt. (f.eks. CO2/Fugt styring). Værdien indstilles mellem 0-1. A 23 Fabriksindstilling Sæt værdien til 1 hvis den oprindelige fabriksindstilling for alle driftsdata ønskes gendannet. Sæt værdien til 2 hvis den oprindelige fabriksindstilling for ventilator indstillingerne ønskes gendannet. Alle ændringer der er foretaget vil blive erstattet med indstillingerne styringen har fra fabrikken. En total reset af styringen kræver at man både aktiverer indstilling 1 og 2. Sæt værdien til 3 hvis følerjustering ønskes aktiveret. Se nærmere under afsnit justering af følere. Sæt værdien til 4 hvis servicemenuen ønskes aktiveret. Se nærmere under afsnit servicemenu. Justering af følere Aktivering af følerjustering Følerjustering bør normalt ikke foretages, idet dette er foretaget fra fabrikken. Ved følerskift mm. kan mindre afvigelser i visning forekomme pga. tolerancer på komponenter. Følerjustering kan aktiveres ved at skrive 3 i 9 af 11

10 avanceret menu nr. A 23. Herefter vises t1 som indikation for at føler nr. 1 kan trimmes. Ændring af følerjustering Følerjustering kan nu foretages ved at trykke på pil op eller pil ned. Afvent at følerværdien stabiliseres. Næste føler vælges ved at trykke på INFO tasten indtil det ønskede følernummer vises. Når alle følere viser som ønsket, kan justeringen forlades ved samtidig at trykke på INFO og pil op. Værdierne gemmes i styringen. og der springes tilbage til avanceret menu nr. A 23. Service menu Aktivering af servicemenu Service menuen bør kun foretages af fagfolk da dette kan medføre driftsforstyrrelser af anlægget. Service menuen kan aktiveres ved at skrive 4 i avanceret menu nr. A 23. Herefter vises r1 som indikation for at udgang nr. 1 kan aktiveres/slukkes. Ændring af udgang Udgangen kan nu aktiveres/slukkes ved at trykke på pil op eller pil ned. Afvent at værdien stabiliseres. Næste udgang vælges ved at trykke på INFO tasten indtil det ønskede udgang nummer vises. Service menuen forlades ved samtidig at trykke på INFO og pil op. Værdierne nulstilles og der springes tilbage til avanceret menu nr. A Relæ 1 kan tændes on/off 2 Relæ 2 kan tændes on/off 3 PWM1 udgang værdi = Speed1 indstilling 4 PWM2 udgang værdi = Speed2 indstilling 5 PWM3 udgang værdi = Speed3 indstilling 6 PWM4 udgang værdi = Speed4 indstilling Display lys indstilling Display lysstyrke Displayets lysstyrke er således indrettet, at lysstyrken dæmpes når ingen tast trykkes i et tidsrum. Hvis en tast trykkes, vil lysstyrken øges ca. 20 % for at lette indstillingerne. Indstilling af lysstyrken Det er muligt at indstille lysstyrken til det niveau der passer en bedst. For at få adgang til indstilling af lysstyrken, skal Info og Speed holdes indtrykket samtidig i ca. 10 sekunder, hvorved displayet slukker. Når displayet tænder igen, vil der vises 8888 som angivelse af at indstilling nu er mulig. Brug Pil op eller Pil ned til at ændre lysstyrken til en højere eller lavere værdi. For at forlade indstilling af lysstyrken og vende tilbage til normal brug, trykkes samtidig kortvarigt på Info og Speed. Menuen forlades automatisk efter ca. 2 minutter, hvis ingen tast trykkes. Funktion af anlæg Ventilation Styringen har mulighed for at køre i tre hastighedstrin (Speed 1-3), samt trinløst efter behov (Speed 4). Hastigheden på ventilatorerne kan frit vælges i de tre trin ved at indstille trinhastigheden i de tilsvarende menuer i de avancerede indstillinger. Speed 0 stopper ventilationsanlægget. Speed 1 benyttes normalt til ventilation med nedsat hastighed, f.eks. når huset er ubenyttet, eller der kun ønskes nedsat ventilation. Speed 2 er normal hastighed. Anlægget indreguleres normalt til at give et luftskifte således at luften skiftes helt hver anden time, som det foreskrives i bygningsreglementet. Speed 3 anvendes hvor der ønskes øget ventilation, evt. i en kortere periode. Der kan i Speed 3 vælges at lade styringen automatisk skifte tilbage til Speed 2 efter en forudbestemt periode. Speed 4 anvendes hvis der er tilsluttet en fugtsensor eller anden signalgiver som der ønskes reguleret efter. Er der f.eks. tilsluttet en fugtsensor, kan der for Speed 4 i avancerede indstillinger angives hvilken fugtighed der ønskes i huset. Styringen vil herefter øge eller mindske ventilationen afhængig af valgte fugtighed. 10 af 11

11 Frostbeskyttelse Styringen er indrettet til automatisk at undgå frysning af varmeveksleren. Den varme fugtige luft fra huset afkøles af den kolde friske luft i veksleren, hvorved fugten kondenserer på afgangssiden. Kondensvandet må ikke fryse til is fordi dette vil blokere for luftgennemstrømningen i veksleren. Fare for frysning optræder normalt kun når udetemperaturer under ca. -10C forekommer. Ved fare for frysning vil anlægget automatisk reducere indblæsningen hvis der ikke er monteret forvarme. I de avancerede indstillinger kan angives hvilken temperatur luften skal forlade varmeveksleren med for at undgå frysning. Brandalarm Styringen er indrettet til automatisk at gå i brand indstilling hvis panelføleren eller udsugningsføleren registrerer en temperatur over indstillet maksimal tilladt temperatur. Styringen vil derefter stoppe indblæsning og køre udsugning i Speed 3 for at fjerne røg. Samtidig kan ekstra relæ 1 udgang indstilles til at give signal, f.eks. til sirene eller andet. Funktionen fortsætter selv efter at temperaturen er faldet under alarmniveau, indtil styringen slukkes eller sættes på SP 0 Filterskift Med mellemrum bør luftfiltrene skiftes for at opretholde anlæggets funktion. Styringen vil efter en valgt periode vise en meddelelse i kontrolpanelet når et filterskift er nødvendigt. Der kan i INFO menuen aflæses hvor længe der er til næste filterskift. Timerstyret ventilation Styringen har mulighed for at ventilere efter et tidsprogram. Ved at vælge tidspunkt og hastighedstrin (Speed), kan programmet på bestemte tidspunkter automatisk skifte mellem de tilgængelige trin. Dette kan f.eks. udnyttes til at opnå mindre ventilation om dagen når huset er tomt, og øge den i de perioder hvor huset belastes mere. Der kan vælges op til 5 daglige skift. Der kan vælges at få vist det aktuelle trin ved at indstille INFO knappen til at vise aktuelt trin permanent. Ekstra funktioner Supplerende varme Styringen har mulighed for at styre supplerende varmeflader tilsluttet anlægget så anlægget kan bidrage til rum opvarmning hvis det bliver nødvendigt. Der kan i de avancerede indstillinger vælges hvilken indblæsningstemperatur der ønskes. Ved behov for eftervarme tændes også relæ 2 så forsyning til varmelegemer kan tilsluttes direkte til styring. Tilslut sikkerhedstermostat til PRS indgangen for alarm ved brudt kredsløb. Relæ 2 tænder også hvis t5 falder under værdien for frostbeskyttelse menu A 11. Dermed sikres at udgangen er tændt ved frost. Kan f.eks. benyttes til sikring af afløb imod frost. Bemærk at denne funktion ikke er aktiv hvis A 10 er indstillet til 0 eller 8! Køling Styringen har mulighed for at styre ekstra køleanlæg såfremt dette er monteret og tilsluttet. Indstilles A10 = 1, tænder relæ 1 når temperatur er 2C over indstillet temperatur. Køling stopper når temperaturen er faldet til 1 C over indstillet temperatur. Indstilles A10 = 7, tænder relæ 1 ved behov for forvarme eller køl. Samtidig sendes 0-10V reguleringssignal for køling eller forvarme til PWM3 udgangen. Forvarme Styringen har mulighed for at styre ekstra varmelegemer til forvarmning af friskluft for at undgå frysning af varmeveksleren. Ved fare for frysning vil anlægget automatisk aktivere forvarmen hvis denne er monteret. Bypass og jordkollektor Hvis bypass ønskes, indstilles A10 = 5 eller 8, hvorefter et evt. bypass signal ledes til udgang for eftervarme og relæ 1 tænder. Bypass reguleres efter at holde temperaturen 1 C over setpunkt. Bypass er kun mulig hvis frisklufttemperaturen er over 12 C eller A10 = 8 så der benyttes jordkollektor. Hvis jordkollektor benyttes kan denne blive aktiveret hvis udetemperaturen er lavere end 6 grader eller hvis der efterspørges bypass. Overstiger udetemperaturen 7 grader og der ikke efterspørges bypass, deaktiveres jordkollektoren. Derved udnyttes både varme om vinteren og køling om sommeren. 11 af 11

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Brugermanual. ClimaX vekslere Version 01.06

Brugermanual. ClimaX vekslere Version 01.06 Brugermanual ClimaX vekslere 110-00007 Version 01.06 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...6 Displayet...6 Signaler...6

Læs mere

ØLAND Luftbehandlingsaggregat ØLAND. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel , Fax

ØLAND Luftbehandlingsaggregat ØLAND. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel , Fax Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Komponenter... 3 Setpunktstabel... 4 Betjeningspanel

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

ØLAND AHU-250-M-EC ØLAND. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk

ØLAND AHU-250-M-EC ØLAND. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Øland luftbehandlingsaggregat med varmegenvinding Vejledning for montering, drift og vedligeholdelse Aggregat Betjeningspanel A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print Version 2011.12.15 betjeningsvejledning Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK Optima 250 DESIGN Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg Fjernbetjening Stouch Teknisk manual Symboler på luftretning på anlæg 1 Beskrivelse - Quick guide Beskrivelse: Stik sættes i RS485-2, hvis man bruger Smarty XP, skal stik i remote control Der vises Con

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online Version 0.0.8 betjeningsvejledning Optima 00 Opus Optima 00 Design Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Combi 300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Indhold 1. Indledning side 3 2. Knapforklaringer side 3 3. Enkelt brugsanvisning side 4 4. Styktælling side 4 5. Kontrolvejning side 5 6. Totalvejning side 6 7. Dyrevejning side 6

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat kan sammen med styreenheden AHC 8014 anvendes til styring af rum temperaturen i forbindelse med et gulvvarmeanlæg.

Læs mere

Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500

Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500 DUKA Ventilation MAJ 2019 Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500 Automatisk styring af DUKA One Q300/500 enheder Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500G Brugermanual version 1.0 Maj 2019

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Kosan Gas varenr. 24216 (lavtryk) + 24217 (mellemtryk) Ved installation er det meget vigtigt, at man følger denne vejledning nøje. 4/2016

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. Tilslutning af styringen 3. Servicefunktioner 6. Programmering af driftsfunktioner 6.

Betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. Tilslutning af styringen 3. Servicefunktioner 6. Programmering af driftsfunktioner 6. Indholdsfortegnelse Tilslutning af styringen 3 Tænd/sluk 4 Styringen 4 Servicefunktioner 6 Brug af styringen 6 Programmering af driftsfunktioner 6 Temperaturindstilling 6 Ventilator hastighed 7 Servicemenu

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Betjeningsvejledning for friture model :

Betjeningsvejledning for friture model : Betjeningsvejledning for friture model : FKE169EG FKE1615EG FKE169DG FKE1615DG FKE1621DG FKE2515 G (15kW) FKE2521G (21kW) Fig. 1 Tilslutning : Apparatet skal tilsluttes for 400V+jord+0,(eller 3X230V,Norge)

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01

Installation. KVU vekslere. 110-00037 Version 01.01 Installation KVU vekslere 110-00037 Version 01.01 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning...4 Placering af anlægget...4 Tilslutninger...4 Tilslutning af kanalsystem...4 Generelt om kanaler...4 Isolering

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere