Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering"

Transkript

1 Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering Indholdsfortegnelse: Sammenfatning Baggrunden for forslaget om oprettelse af en specialistuddannelse i pædodonti...1 Tilstedeværelse af et højt specialiseret behandlerteam...1 Tilstrækkeligt volumen...2 Situationen i de øvrige europæiske lande...2 Hvilke arbejdsopgaver kan specialister i pædodonti varetage?...3 Børn, der behov for høj kompetence indenfor avancerede tilvænningsmetoder, sedering og generel anæstesi...3 Børn med medicinske tilstande, herunder kronisk syge børn...3 Børn med tanddannelsesforstyrrelser...4 Behandling af børn og unge med omfattende eller komplicerede akutte traumatiske beskadigelser...4 Andre tilstande...4 Specialtandlægen i pædodonti som medlem af det pædodontiske team...5 Hvorledes skal specialistuddannelsen i pædodonti organiseres?...5 Iværksættelse og overgangsordninger...6 Uddannelsens dimensionering...7 Referencer...9 Bilag I /8 2007

2 1 Spørgsmålet om en specialtandlægeuddannelse i pædodonti er for nyligt blevet rejst i den odontologiske fagpresse (Bilag I (1)). Hensigten med nærværende dokument er at gøre rede for baggrunden for forslaget om oprettelse af en specialialtandlægeuddannelse i pædodonti, at beskrive hvilke arbejdsopgaver, specialtandlæger i pædodonti kan varetage, hvorledes specialistuddannelsen i pædodonti skal organiseres, herunder overvejelser vedrørende iværksættelse og overgangsordninger, samt hvorledes den bør dimensioneres. Baggrunden for forslaget om oprettelse af en specialistuddannelse i pædodonti I Sverige har Socialstyrelsen for nylig gennemgået de svenske specialtandlægeuddannelser, og konkluderet, at Specialiteten pedodonti är en vigtig föruttsättning för en välfungerande barn och ungdomstandvård (2). I Danmark er behovet for en specialistuddannelse i pædodonti blevet tydeliggjort på grund af oprettelse af de to Odontologiske Landsdels- og Videnscentre, hvor den største del af klientellet er børn og unge (3), indførelse af Regionstandplejen og Specialtandplejen. Karakteristisk for de patientgrupper, der er omfattet af disse dele af tandplejesystemet er, at de lider af forholdsvis sjældne odontologiske tilstande eller generelle lidelser, der medfører forandringer i tænder, mund og kæber, som medfører varig funktionsnedsættelse, hvis de ikke behandles. Der findes to vigtige forudsætninger for at kunne give disse patienter et kvalificeret tandplejetilbud: Tilstedeværelse af et højt specialiseret behandlerteam. Tilstrækkeligt stort volumen (antal patienter) hos de behandlende Tilstedeværelse af et højt specialiseret behandlerteam En forudsætning for høj kvalitet i behandling af patienter med sjældne tilstande er, at den fornødne specialkompetence er til stede i behandlersystemet. Dette fremgår af det forhold, at det i Sundhedsstyrelsens Retningslinier for Kommunal og Amtskommunal tandpleje er præciseret, at disse patienters odontologiske service skal varetages af et højt specialiseret team indenfor kirurgi, ortodonti, protetik og pædodonti (4). Høj specialisering skal i denne sammenhæng forstås som kompetencer, der ligger ud over, hvad der kan opnås ved at supplere den odontologiske grunduddannelse med eksisterende efteruddannelse og erfaring oparbejdet fra praksis, f.eks. ved ansættelse i kommunal tandpleje. Det er også vigtigt, at kompetencen er formaliseret i form af godkendelse af at have gennemført en offentligt organiseret videreuddannelse, således at der ikke kan rejses tvivl om, at de pågældendes kompetence ligger på et niveau, der svarer til det høje niveau på specialtandlægeuddannelserne indenfor kirurgi og ortodonti. En sådan formaliseret specialkompetence findes for øjeblikket kun indenfor kirurgi og ortodonti, men ikke indenfor pædodonti. Med henblik på en afbalancering af de ofte komplekse behandlingsplaner, der udarbejdes i de tværfaglige team, er det nødvendigt, at der sikres tilstrækkelig høj børnekompetence i team ene. Ved børnekompetence forstås: Indsigt i, forståelse for og empati overfor børn og forældres vilkår Indsigt i børn og unges udvikling og vækst, såvel somatisk som emotionelt og socialt Evne til og interesse for at etablere effektiv kommunikation med børn og unge og deres forældre Specifik odontologisk indsigt i relation til børn og unge.

3 2 Oprettelse af en specialistuddannelse i pædodonti vil sikre, at høj børnekompetence i de tværfaglige teams og at de behandlingsplaner, der udarbejdes i de tværfaglige teams, udarbejdes ud fra et helhedssyn på barnet og barnets tarv. Tilstrækkeligt volumen Indenfor tandplejen, som indenfor alle andre dele af sundhedsvæsenet gælder det, at stort volumen er en forudsætning for høj kvalitet i patientbehandlingen og patientforløbet (5). Oprettelse af de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre og indførelse af Regionspecialtandplejen har medført en ønskværdig centralisering af udredning, diagnostik, behandlingsplanlægning og behandling af patientgrupper med forholdsvis sjældne tilstande. Samtidig har oprettelse af specialtandplejen identificeret en række personer med fysiske og psykiske handicap, hvoraf en del børn og unge, der også stiller krav om særlige kvalifikationer hos tandplejepersonalet. De Odontologiske Landsdels- og Videnscentre, har siden deres start haft kontakt med ca. 800 patienter. Antallet af børn og unge, der er visiteret ind i Regionstandplejen og Specialtandplejen er vanskeligt at vurdere, fordi der indtil 31/ har eksisteret en overgangsordning, hvorefter også voksne kunne visiteres ind. Situationen i de øvrige europæiske lande I europæisk sammenhæng har European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD), siden sin grundlæggelse i 1990 arbejdet for oprettelse af specialistuddannelse i pædodonti i alle europæiske lande. Afhængig af nationale forhold, er ansvaret for godkendelse af specialet placeret i forskellige institutioner, og godkendelsen kan omfatter forskellige sektorer af tandplejen.. Tabel 1 giver en oversigt over forholdene i de europæiske lande, hvor specialet i dag eksisterer (http.//www.eudental.eu og (6)). Forholdene i de andre nordiske lande er nærmere beskrevet tidligere (1) Land Sektor Antal (estimeret) Finland 1 Alle Ikke oplyst Grækenland Universiteter og 150 Sundhedsministeriets institutioner Irland Hospitalsregi og på Universiteter 20 Island Alle 4 Italien Alle Kendes ikke Litauen Alle 77 Norge Alle 24 Slovakiet Alle 69 Slovenien Alle 34 Storbritannien Alle 222 Sverige Alle 171 Ungarn Alle 296 Tabel 1. Oversigt over europæiske lande, hvor specialet i pædodonti er etableret. Som det fremgår af Tabel 1, er pædodonti et speciale i en række europæiske lande, herunder en række sydeuropæiske lande og nye medlemsland af EU. Etablering af en specialistuddannelse i pædodonti i Danmark vil medvirke til et fagligt løft, der er nødvendigt for at sikre, at faget i Danmark også fremover kan leve op til europæiske 1 Som en del af specialet i Klinisk Odontologi med særlig vægt på pædodonti.

4 standarder og dermed sikre en kvalitetsmæssig fuldt tilfredsstillende tandpleje for danske børn og unge med behov for særlig kompetence indenfor pædodonti. 3 Hvilke arbejdsopgaver kan specialister i pædodonti varetage? Med udgangspunkt i de svenske erfaringer må det forventes, at ca. 70 % af arbejdstiden for specialtandlæger i pædodonti går med kliniske funktioner (7). De vigtigste kliniske opgaver, specialtandlæger i pædodonti kan varetage, er beskrevet i det følgende. Bilag I viser målbeskrivelsen i den svenske specialistuddannelse i pædodonti, som stemmer nøje overens med det følgende (2). Børn, der behov for høj kompetence indenfor avancerede tilvænningsmetoder, sedering og generel anæstesi. En gruppe børn, der har brug for særlig høj kompetence indenfor avancerede tilvænningsmetoder, er børn med neuropsykiatriske diagnoser som ADHD (8), hvor det er vist, at der er behov for særlige kommunikative kompetencer i tandbehandlingssituationen (9-12). Selvom langt den største del af danske børn er trygge ved tandbehandling, er det vist, at en lille gruppe (af 6-8-årige: 6-8 %) lider af tandlægeangst (13). Dette kan være resultatet af en dårlig tandsundhed, men kan også skyldes forskellige medicinske somatiske tilstande (14;15). Danske børnetandlæger har i de seneste år søgt at oparbejde kompetence i sedering med f.eks. midazolam (Dormicum ) med varierende held. En undersøgelse fra en stor kommunal tandpleje viser således, at kun en meget begrænset andel af de tandlæger, der gennemgik kursus i sedering med midazolam, faktisk tog dette middel i brug (16). Dette fund fremhæver betydningen af en omfattende teoretisk og praktisk træning i disse metoder, som ikke er tilgængelig for øjeblikket. Samtidig viste undersøgelsen, at sedering reducerede behovet for henvisning til tandbehandling i generel anæstesi betydeligt. En lille, men over tid forholdsvis konstant del af børn og unge (skønsmæssigt ca børn og unge årligt (17)), har behov for tandbehandling i generel anæstesi. Det fremhæves i den forbindelse, at behandlingerne bør udføres af et godt samarbejdet team, og at tandlægerne i teamet skal have særlig kompetence indenfor tandbehandling af børn. Det er samtidig vist, at behandlingerne er langvarige og omfattende, og derfor kræver særlig høj kompetence indenfor området (18). Den odontologiske kandidatuddannelse i Danmark giver ikke tilstrækkelig kompetence indenfor sedering og generel anæstesi, og der findes ikke tilstrækkelig efteruddannelsesmuligheder på området til at sikre, at disse patientgruppers behov kan tilgodeses. Børn med medicinske tilstande, herunder kronisk syge børn Eksempler på denne gruppe er børn med langtidsfølger efter cancerbehandling, børn med hjertesygdomme, børn med hæmatologiske sygdomme, børn med hypofosfatasi, immunsupprimerede børn og børn med vitamin-d resistent rakitis (19). Børn med disse tilstande har brug for kompliceret diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning, samt behandling, som ikke sædvanligvis udføres i kommunal tandpleje. Et eksempel er børn med vitamin-d resistent rakitis, der på grund af deres stofskiftesygdom (20) har en defekt mineralisering af dentinen og derfor adskillige smertefulde episoder med apikale parodontitter på de primære molarer. På grund af de mange smertefulde episoder udvikler disse børn ofte stor

5 4 angst for tandbehandling og kræver derfor ikke blot et teknisk avanceret behandlingstilbud, men også stor kompetence indenfor smertekontrol og sedering. Den odontologiske kandidatuddannelse i Danmark giver ikke erfaring indenfor dette område, og der findes ikke tilstrækkelig efteruddannelsesmuligheder til, at disse patientgruppers behov kan tilgodeses. Børn med tanddannelsesforstyrrelser Diagnostik og initial behandling af børn med mineraliseringsforstyrrelser bør ske i den kommunale tandpleje af eller under supervision af specialtandlæger i pædodonti, der har erfaring på dette felt. Det drejer sig om temporære kroner i plast, tilpasning af præformerede stålkroner, fremstilling af guldkapper (21), kosmetisk udbedring af særligt skæmmende misfarvninger ved blegning eller fremstilling af facader og anden initial (temporær) behandling. De sværere tilfælde af mineraliseringsforstyrrelser henvises til Regionstandplejen, hvor diagnostik og behandling bør varetages af specialtandlæger i pædodonti. Tanddannelsesforstyrrelser er ofte kompliceret med stor følsomhed af tænderne, som kan have medført tandlægeangst og deraf følgende behandlingsproblemer. Disse patienter har derfor også ofte behov sedering og omhyggelig smertekontrol. Tidlig protetisk behandling af børn med agenesi, herunder børn med syndromer, bør ligeledes kunne ske i kommunal tandpleje af eller under supervision af specialtandlæger i pædodonti. Disse patienter vil ofte være henvist til Regionstandplejen eller de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre, hvor der vil være lagt en langsigtet behandlingsplan, der sigter mod en endelige protetisk behandling, når patienten er udvokset. Indtil det tidspunkt, hvor denne behandling kan iværksættes, kan behandlingen varetages af specialtandlæger i pædodonti, der i øvrigt bør deltage i udarbejdelsen af den langsigtede behandlingsplan. I den periode, hvor disse børn vokser, forudsætter et tilfredsstillende kosmetisk resultat kendskab til tandfrembruddets forløb. Den odontologiske kandidatuddannelse i Danmark giver ikke erfaring indenfor dette område, og der findes ikke tilstrækkelig efteruddannelsesmuligheder, at disse patientgruppers behov kan tilgodeses. Behandling af børn og unge med omfattende eller komplicerede akutte traumatiske beskadigelser Selvom akutte traumatiske beskadigelser forekommer forholdsvis hyppigt hos børn og unge, er det sjældent, at den alment praktiserende børnetandlæge møder de mere komplicerede tilfælde med f.eks. omfattende parodontale og pulpale læsioner af flere tænder. I nogle tilfælde foretages den initiale behandling på hospitalernes skadestuer, men den videre behandling og opfølgning bør centraliseres i den kommunale tandpleje og varetages af eller i samarbejde med specialtandlæger i pædodonti. Den odontologiske kandidatuddannelse i Danmark giver kun meget begrænset erfaring med diagnostik, behandling og opfølgning af mere komplicerede traumatiske beskadigelser, og der findes kun begrænsede formaliserede efteruddannelsesmuligheder på området. Andre tilstande En række andre områder vil mest hensigtsmæssigt kunne varetages af specialtandlæger i pædodonti pga. deres erfaring med sjældnere kliniske tilstande, deres kompetence indenfor sedering, og deres kendskab til litteraturen, f.eks.: Mindre kirurgiske dento-alveolære indgreb, f.eks. o Dekoronering

6 o Denudering af ikke-frembrudte tænder Eruptionsforstyrrelser Slimhindelidelser Medvirken ved diagnostik af genetiske sygdomme. Her tænkes dels på specialtandlægens medvirken ved identifikation af børn med genetiske sygdomme, der skal henvises til de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre, dels på medvirken ved diagnostik af patienterne, når de er henvist til Landsdels- og Videnscentrene. 5 Specialtandlægen i pædodonti som medlem af det pædodontiske team Der findes i dag en tiltagende erkendelse af, at tandpleje bør leveres af et team omfattende medlemmer med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Sundhedsstyrelsen anbefaler således, at det team, der fremover skal levere tandpleje til børn og unge skal omfatte klinikassistenter, tandplejere og (børne)tandlæger (22). De tandlæger, som i dag indgår i teamet, har en i europæisk og international sammenhæng høj kompetence, og løser langt de fleste af de hyppigt forekommende kliniske arbejdsopgaver, der findes på børn og unge fuldt tilfredsstillende. Imidlertid, at de strukturændringer, der blev gennemført med oprettelse af Specialtandplejen, Regionstandplejen og de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre identificeret en række patienter, den kommunalt ansatte tandlæge ser så sjældent, at det ikke giver mulighed for at oparbejde tilstrækkelig kompetence i udredning, diagnostik og behandling af disse. De patienter, specialtandlægerne i pædodonti vil komme til at behandle, har derfor altid eksisteret, men deres kompleksitet og antal er blevet tydeliggjort ved indførelse af Specialtandplejen, Regionstandplejen og de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre. Oprettelse af en specialistuddannelse i pædodonti vil derfor medføre en kvalitetsudvikling af tandpleje for børn og unge, og dermed en bedre tandpleje for de børn og unge, der har behov for specialiseret behandling. For børnetandlægen vil det åbne mulighed for at henvise komplekse patienter, men samtidig mulighed for at deltage i behandlingen af disse under vejledning af en specialtandlæge i pædodonti i det omfang dette er hensigtsmæssigt og ønskeligt. Hvorledes skal specialistuddannelsen i pædodonti organiseres? En beskrivelse af indholdet i en specialistuddannelse i pædodonti må nødvendigvis tage udgangspunkt i de retningslinier European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) har udarbejdet (Bilag II (23)). Uddannelsen skal forankres på et universitet eller et anerkendt postgraduat uddannelsescenter o I Danmark betyder det, at specialistuddannelsen i pædodonti skal placeres på de to odontologiske universitetsinstitutter. Dette giver samtidig mulighed for koordination og samarbejde med de eksisterende specialistuddannelser i kirurgi og ortodonti, hvilket må anses for yderst hensigtsmæssigt o På et senere tidspunkt er det muligt, at dele af den kliniske træning kan foregå i samarbejde med store kommunale tandplejer, der har specialtandlæger i pædodonti ansat, som kan supervisere de specialtandlægestuderende Uddannelsen skal være 3-årig (sv.t. i alt ca timer)

7 6 Tiden skal fordeles med mindst 60 % til klinisk træning, 20 % til teoretisk undervisning og 10 % til et mindre forskningsprojekt. Den resterende tid (10 %) udfyldes med andre aktiviteter af pædodontisk relevans efter aftale mellem den specialiststuderende og underviseren. o Den teoretiske undervisning skal som tema have børns helbred i bred forstand, således at den specialiststuderende udover den mere specifikke odontologiske indsigt omkring børn og unge - får indsigt i f.eks. embryologi, generel vækst og udvikling, pædiatri, børne- og ungdomspsykiatri og pædiatrisk farmakologi. Derudover bør specialtandlægestuderende i pædodonti deltage i flere af de kurser, specialtandlægestuderende i Ortodonti og specialtandlægestuderende i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi deltager i o Forskningsprojektet skal have et sådant omfang, at det kan give anledning til 1 publikation i et internationalt videnskabeligt tidsskrift med peer-review o Den resterende tid skal anvendes efter den specialiststuderendes eget valg. Der kan f.eks. være tale om hospitering og deltagelse i behandling på en anden afdeling på det Odontologiske Institut, eller Universitetshospital, hvor uddannelsen foregår. Der vil i denne tid også være muligt at erhverve sig kompetencer indenfor det klientel, der behandles i Specialtandplejen Uddannelsen skal afsluttes med en eksamen o Eksamen skal foregå efter samme princip som eksamen i ortodonti o De(n) udefra kommende censor(e) bør rekrutteres udenfor landets grænser Specialistuddannelsen i pædodonti skal hurtigst muligt søge akkreditering hos EAPD. Iværksættelse og overgangsordninger Iværksættelse af en specialistuddannelse i pædodonti kræver en nøje planlægning og tid til at træffe de fornødne aftaler med samarbejdspartnere. Fra det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om oprettelse af en specialistuddannelse i pædodonti, vil der derfor være behov for en planlægningsperiode af mindst 1 års varighed. Der findes dog allerede nu en række forhold, som vil kunne udnyttes i forbindelse med undervisningen af de første hold specialiststuderende i pædodonti. De pædodontiske miljøer på de to odontologiske institutter har en omfattende og velfungerende netværk til pædodontiske miljøer i de øvrige skandinaviske lande og England, hvor der foregår specialistuddannelse i pædodonti. Dette netværk bør udnyttes, således at de specialiststuderende gennemfører en del af deres uddannelse, herunder en del af den kliniske uddannelse, udenfor landets grænser ved eksempelvis 6-måneders studieophold Det internationale netværk vil også kunne udnyttes til at rekruttere gæstelærere fra de andre skandinaviske lande til at undervise i f.eks. 1- måneders moduler på specialistuddannelsen. Sådanne aktiviteter bør være fællesaktiviteter for specialistuddannelserne i København og Århus De pædodontiske miljøer i Danmark supplerer hinanden meget fint. Dette bør på tilsvarende vis udnyttes, enten ved aftaler om gæstelærere, eller ved at de studerende opholder sig på skift i København og Århus Både i København og Århus er de pædodontiske miljøer på forskellig vis involveret i arbejdet på de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre og i Regionstandplejen.

8 7 Med hensyn til overgangsordninger, er det nødvendigt at etablere sådanne for at f.eks. lærerpersonalet på specialistuddannelsen kan opnå specialiststatus. En mulighed ville være at indføre en overgangsordning efter hvilken såkaldt active members af EAPD kunne opnå specialiststatus. Active membership af EADP kan opnås efter man har gennemgået en 3-årig specialistuddannelse. Ansatte på pædodontiafdelingerne (formentlig kun de, der er ansat i HVIP-stillinger) kan også blive active member af EAPD. Endelig er der mulighed for at tandlæger, der ikke har en 3-årig specialistuddannelse eller ikke er universitetsansatte, kan opnå såkaldt associate membership med henblik på senere at søge om opgradering til active member efter de af EAPD beskrevne kriterier (24). I givet fald, kunne man indføre en overgangsperiode på 6 år, i hvilken personer, der ikke havde active membership af EADP, skulle opnå et sådant. Uddannelsens dimensionering Behovet for specialister i pædodonti er vanskeligt at estimere. Hvis man går ud fra de svenske erfaringer når man til, at der i Danmark vil være behov for ca. 60 (1). Dette behov virker imidlertid umiddelbart relativt højt i betragtning af, at man regner med, at der vil være ca. 140 specialtandlæger i ortodonti og knapt 60 specialtandlæger i kirurgi i landet (25). Som nævnt indledningsvis skal specialtandlæger i pædodonti ansættes på de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre, i Regionstandplejen og i Specialtandplejen. Derudover har den strukturreform, der gennemførtes i Danmark 1/1 2007, resulteret i, at en række kommuner bliver så store, at deres patientunderlag vil kunne danne grundlag for ansættelse af specialtandlæger i pædodonti. I de kommunale tandplejer vil specialtandlæger i pædodonti kunne deltage i og rådgive om behandlingen af patienter med sjældnere og mere krævende behandlinger, som ikke er dækket af tilbuddet i Regionstandplejen eller på de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre, og som den alment praktiserende kommunalt ansatte tandlæge ikke mener at have kompetence til på egen hånd at varetage på tilfredsstillende vis. Specialtandlæger i pædodonti vil endelig kunne medvirke til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i den kommunale tandpleje. Specialister i pædodonti vil også kunne medvirke ved løsning af en del af de tandplejeopgaver, der ligger i Specialtandplejen. Endelig må det sikres, at der på pædodontiafdelingerne på de odontologiske institutter findes den fornødne kompetence til at varetage såvel den prægraduate undervisning som specialtandlægeuddannelsen. Det er i øvrigt en erfaring fra Sverige, at de steder, hvor specialtandlæger i pædodonti ansættes, skal der ansættes to for at sikre et levedygtigt pædodontisk miljø. Derfor bør specialtandlægerne i pædodonti dække forholdsvis store populationer. Tabel 2 viser det estimerede behov for specialtandlæger i pædodonti i Danmark i en ligevægtssituation. Landsdels- og Videnscentre 4 Regionstandplejerne 20 De største af de nye kommuner 10 Pædodontiafdelingerne på de 4 Odontologiske Institutter I alt 38 Tabel 2. Estimeret behov for specialtandlæger i pædodonti.

9 8 Et årligt optag på 2 studerende på hver af de to pædodontiafdelinger er imidlertid, hvad der vil være kapacitet til, såvel med hensyn til undervisningskraft, som med hensyn til klinikfaciliteter. Det foreslås derfor, at man starter specialistuddannelsen i pædodonti op med et årligt optag på 2 i København og 2 i Århus, og efter en 10-årig periode vurderer uddannelseskapaciteten i relation til efterspørgslen.

10 9 Referencer (1) Poulsen S, Haubek D, Kirkegaard E, Friis-Hasché E, Hermann NV, Kreiborg S, et al. Om et speciale i pædodonti i Danmark. Tandlægebladet 2006;110: (2) Socialstyrelsen. Tandläkarnas specialistutbildning. En översyn (3) Gjørup H, Daugaard-Jensen J. De Odontologiske Landsdels- og Videnscentre. Nye elementer i dansk tandpleje. Tandlægebladet 2004;108: (4) Sundhedsstyrelsen. Kommunal og amtskommunal tandpleje. Retningslinier for omfanget af og kravene til den kommunale og amtskommunale tandpleje Ref Type: Statute (5) Shaw WC, Dahl E, Asher-McDade C, Brattström V, Mars M, McWilliam J, et al. A six-center international study of treatment outcome in patients with clifts of the lip and the palate: Part 5: General discussion and conclusions. Cleft Palate-Craniofacial J 1992;29: (6) Curzon MEJ. The present position on recognition of Paediatric Dentistry in Europe (2007) Ref Type: Personal Communication (7) Klingberg G, Dahllöf G, Erlandsson A-L, Grindefjord M, Hallström U, Koch G, et al. A survey of specialist paediatric dental services in Sweden during 2003 and trends since Int J Paediatr Dent 2006;16: (8) Rasmussen NH. Børn med ADHD, hyperkinetisk forstyrrelse og DAMP. Tandlægebladet 2003;107: (9) Arnrup K. Paediatric Dentistry meets clinical child psychology. Studying groups of uncooperative child dental patients Faculty of Odontology, Göteborg University; (10) Blomqvist M, Augustsson M, Bertlin C, Holmberg K, Fernell E, Dahllöf G, et al. How do children with attention deficit hyperactivity disorder interact in a clinical dental examination? A video analysis. Eur J Oral Sci 2005;113: (11) Blomqvist M, Holmberg K, Fernell E, Dahllöf G. Oral health, dental anxiety, and behavior management problems in children with attention deficit hyperactivity disorder. Eur J Oral Sci 2006;114: (12) Blomqvist M, Holmberg K, Fernell E, Dahllöf G. A retrospective study of dental behavior management problems in children with attention and learning problems. Eur J Oral Sci 2004;112: (13) Wogelius P, Poulsen S, Sørensen HT. Prevalence of dental anxiety and behavior management problems in six to eight years old Danish children. Acta Odontol Scand 2003;61:

11 10 (14) Wogelius P, Poulsen S. Associations between dental anxiety, dental treatment due to toothache, and missed dental appointments among six to eight-year-old Danish children: a cross-sectional study. Acta Odontol Scand 2005;63: (15) Wogelius P, Poulsen S, Sørensen HT. Asthma, ear problems and dental anxiety in 6- to 8-year-olds in Denmark: a population based cross-sectional study. Eur J Oral Sci 2003;111: (16) Uldum B, Hallonsten A-L, Svendsen P, Poulsen S. Midazolam conscious sedation in a large Danish municipal dental service for children and adolescents. manuscript 2007;10: (17) Dansk Pædodontisk Selskab. Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi (18) Haubek D, Fuglsang M, Poulsen S, Rølling I. Dental treatment of children referred to general anaesthesia - association with country of origin and medical status. Int J Paediatr Dent 2006;16: (19) Dahllöf G, Martens L. Children with chronic health conditions - implications for oral health. In: Koch G, Poulsen S, editors. Pediatric Dentistry. A clinical approach. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard; p (20) Haukali G, Vange B. Familiær hypofosfatæmisk vitamin D-resistent rachitis. Generel sygdomsbeskrivelse og præsentation af to patienttilfælde. Tandlægebladet 2003;107: (21) Gaardmand E, Haubek D. Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer. In: Holmstrup P, editor. Odontologi 2006.København: Munksgaard Danmark; p (22) Sundhedsstyrelsen. Tandplejens struktur og organisation. København; (23) European Academy of Paediatric Dentistry: Curriculum guidelines for education and training in Paediatric Dentistry. Int J Paediatr Dent 1997;7: (24) European Academy of Paediatric Dentistry. Constitution. eapd gr/new_constitution htm 1966Available from: URL: (accessed 23/1 2006) (25) Sundhedsstyrelsen. Tandplejeprognose. Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark Ref Type: Statute

12 11 Bilag I

13 12

14 13

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Mandag den 2. juni 2014 i Aalborg Torsdag den 12. juni 2014 i Odense Mandag

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Børne- og ungdomstandplejen i Norden

Børne- og ungdomstandplejen i Norden ORGANISATION AF PÆDODONTISK SERVICE VETENSKAP Organisation af pædodontisk service i de nordiske lande Sven Poulsen, Anna-Karin Holm, Nina J Wang og Harri Torppa Denne artikel beskriver tandplejesystemerne

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0115 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Tirsdag d. 11. november 2014 i Odense Velkommen til kursus i vågen sedation ved brug af lattergas

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Efterårskursus 2013. Foto fra Æbelø af Bo Becher. 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense

Efterårskursus 2013. Foto fra Æbelø af Bo Becher. 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense Efterårskursus 2013 Foto fra Æbelø af Bo Becher 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense Velkommen til EK 2013 Økonomien og dermed serviceniveauet i den offentlige sektor er i

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere