Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering"

Transkript

1 Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering Indholdsfortegnelse: Sammenfatning Baggrunden for forslaget om oprettelse af en specialistuddannelse i pædodonti...1 Tilstedeværelse af et højt specialiseret behandlerteam...1 Tilstrækkeligt volumen...2 Situationen i de øvrige europæiske lande...2 Hvilke arbejdsopgaver kan specialister i pædodonti varetage?...3 Børn, der behov for høj kompetence indenfor avancerede tilvænningsmetoder, sedering og generel anæstesi...3 Børn med medicinske tilstande, herunder kronisk syge børn...3 Børn med tanddannelsesforstyrrelser...4 Behandling af børn og unge med omfattende eller komplicerede akutte traumatiske beskadigelser...4 Andre tilstande...4 Specialtandlægen i pædodonti som medlem af det pædodontiske team...5 Hvorledes skal specialistuddannelsen i pædodonti organiseres?...5 Iværksættelse og overgangsordninger...6 Uddannelsens dimensionering...7 Referencer...9 Bilag I /8 2007

2 1 Spørgsmålet om en specialtandlægeuddannelse i pædodonti er for nyligt blevet rejst i den odontologiske fagpresse (Bilag I (1)). Hensigten med nærværende dokument er at gøre rede for baggrunden for forslaget om oprettelse af en specialialtandlægeuddannelse i pædodonti, at beskrive hvilke arbejdsopgaver, specialtandlæger i pædodonti kan varetage, hvorledes specialistuddannelsen i pædodonti skal organiseres, herunder overvejelser vedrørende iværksættelse og overgangsordninger, samt hvorledes den bør dimensioneres. Baggrunden for forslaget om oprettelse af en specialistuddannelse i pædodonti I Sverige har Socialstyrelsen for nylig gennemgået de svenske specialtandlægeuddannelser, og konkluderet, at Specialiteten pedodonti är en vigtig föruttsättning för en välfungerande barn och ungdomstandvård (2). I Danmark er behovet for en specialistuddannelse i pædodonti blevet tydeliggjort på grund af oprettelse af de to Odontologiske Landsdels- og Videnscentre, hvor den største del af klientellet er børn og unge (3), indførelse af Regionstandplejen og Specialtandplejen. Karakteristisk for de patientgrupper, der er omfattet af disse dele af tandplejesystemet er, at de lider af forholdsvis sjældne odontologiske tilstande eller generelle lidelser, der medfører forandringer i tænder, mund og kæber, som medfører varig funktionsnedsættelse, hvis de ikke behandles. Der findes to vigtige forudsætninger for at kunne give disse patienter et kvalificeret tandplejetilbud: Tilstedeværelse af et højt specialiseret behandlerteam. Tilstrækkeligt stort volumen (antal patienter) hos de behandlende Tilstedeværelse af et højt specialiseret behandlerteam En forudsætning for høj kvalitet i behandling af patienter med sjældne tilstande er, at den fornødne specialkompetence er til stede i behandlersystemet. Dette fremgår af det forhold, at det i Sundhedsstyrelsens Retningslinier for Kommunal og Amtskommunal tandpleje er præciseret, at disse patienters odontologiske service skal varetages af et højt specialiseret team indenfor kirurgi, ortodonti, protetik og pædodonti (4). Høj specialisering skal i denne sammenhæng forstås som kompetencer, der ligger ud over, hvad der kan opnås ved at supplere den odontologiske grunduddannelse med eksisterende efteruddannelse og erfaring oparbejdet fra praksis, f.eks. ved ansættelse i kommunal tandpleje. Det er også vigtigt, at kompetencen er formaliseret i form af godkendelse af at have gennemført en offentligt organiseret videreuddannelse, således at der ikke kan rejses tvivl om, at de pågældendes kompetence ligger på et niveau, der svarer til det høje niveau på specialtandlægeuddannelserne indenfor kirurgi og ortodonti. En sådan formaliseret specialkompetence findes for øjeblikket kun indenfor kirurgi og ortodonti, men ikke indenfor pædodonti. Med henblik på en afbalancering af de ofte komplekse behandlingsplaner, der udarbejdes i de tværfaglige team, er det nødvendigt, at der sikres tilstrækkelig høj børnekompetence i team ene. Ved børnekompetence forstås: Indsigt i, forståelse for og empati overfor børn og forældres vilkår Indsigt i børn og unges udvikling og vækst, såvel somatisk som emotionelt og socialt Evne til og interesse for at etablere effektiv kommunikation med børn og unge og deres forældre Specifik odontologisk indsigt i relation til børn og unge.

3 2 Oprettelse af en specialistuddannelse i pædodonti vil sikre, at høj børnekompetence i de tværfaglige teams og at de behandlingsplaner, der udarbejdes i de tværfaglige teams, udarbejdes ud fra et helhedssyn på barnet og barnets tarv. Tilstrækkeligt volumen Indenfor tandplejen, som indenfor alle andre dele af sundhedsvæsenet gælder det, at stort volumen er en forudsætning for høj kvalitet i patientbehandlingen og patientforløbet (5). Oprettelse af de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre og indførelse af Regionspecialtandplejen har medført en ønskværdig centralisering af udredning, diagnostik, behandlingsplanlægning og behandling af patientgrupper med forholdsvis sjældne tilstande. Samtidig har oprettelse af specialtandplejen identificeret en række personer med fysiske og psykiske handicap, hvoraf en del børn og unge, der også stiller krav om særlige kvalifikationer hos tandplejepersonalet. De Odontologiske Landsdels- og Videnscentre, har siden deres start haft kontakt med ca. 800 patienter. Antallet af børn og unge, der er visiteret ind i Regionstandplejen og Specialtandplejen er vanskeligt at vurdere, fordi der indtil 31/ har eksisteret en overgangsordning, hvorefter også voksne kunne visiteres ind. Situationen i de øvrige europæiske lande I europæisk sammenhæng har European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD), siden sin grundlæggelse i 1990 arbejdet for oprettelse af specialistuddannelse i pædodonti i alle europæiske lande. Afhængig af nationale forhold, er ansvaret for godkendelse af specialet placeret i forskellige institutioner, og godkendelsen kan omfatter forskellige sektorer af tandplejen.. Tabel 1 giver en oversigt over forholdene i de europæiske lande, hvor specialet i dag eksisterer (http.//www.eudental.eu og (6)). Forholdene i de andre nordiske lande er nærmere beskrevet tidligere (1) Land Sektor Antal (estimeret) Finland 1 Alle Ikke oplyst Grækenland Universiteter og 150 Sundhedsministeriets institutioner Irland Hospitalsregi og på Universiteter 20 Island Alle 4 Italien Alle Kendes ikke Litauen Alle 77 Norge Alle 24 Slovakiet Alle 69 Slovenien Alle 34 Storbritannien Alle 222 Sverige Alle 171 Ungarn Alle 296 Tabel 1. Oversigt over europæiske lande, hvor specialet i pædodonti er etableret. Som det fremgår af Tabel 1, er pædodonti et speciale i en række europæiske lande, herunder en række sydeuropæiske lande og nye medlemsland af EU. Etablering af en specialistuddannelse i pædodonti i Danmark vil medvirke til et fagligt løft, der er nødvendigt for at sikre, at faget i Danmark også fremover kan leve op til europæiske 1 Som en del af specialet i Klinisk Odontologi med særlig vægt på pædodonti.

4 standarder og dermed sikre en kvalitetsmæssig fuldt tilfredsstillende tandpleje for danske børn og unge med behov for særlig kompetence indenfor pædodonti. 3 Hvilke arbejdsopgaver kan specialister i pædodonti varetage? Med udgangspunkt i de svenske erfaringer må det forventes, at ca. 70 % af arbejdstiden for specialtandlæger i pædodonti går med kliniske funktioner (7). De vigtigste kliniske opgaver, specialtandlæger i pædodonti kan varetage, er beskrevet i det følgende. Bilag I viser målbeskrivelsen i den svenske specialistuddannelse i pædodonti, som stemmer nøje overens med det følgende (2). Børn, der behov for høj kompetence indenfor avancerede tilvænningsmetoder, sedering og generel anæstesi. En gruppe børn, der har brug for særlig høj kompetence indenfor avancerede tilvænningsmetoder, er børn med neuropsykiatriske diagnoser som ADHD (8), hvor det er vist, at der er behov for særlige kommunikative kompetencer i tandbehandlingssituationen (9-12). Selvom langt den største del af danske børn er trygge ved tandbehandling, er det vist, at en lille gruppe (af 6-8-årige: 6-8 %) lider af tandlægeangst (13). Dette kan være resultatet af en dårlig tandsundhed, men kan også skyldes forskellige medicinske somatiske tilstande (14;15). Danske børnetandlæger har i de seneste år søgt at oparbejde kompetence i sedering med f.eks. midazolam (Dormicum ) med varierende held. En undersøgelse fra en stor kommunal tandpleje viser således, at kun en meget begrænset andel af de tandlæger, der gennemgik kursus i sedering med midazolam, faktisk tog dette middel i brug (16). Dette fund fremhæver betydningen af en omfattende teoretisk og praktisk træning i disse metoder, som ikke er tilgængelig for øjeblikket. Samtidig viste undersøgelsen, at sedering reducerede behovet for henvisning til tandbehandling i generel anæstesi betydeligt. En lille, men over tid forholdsvis konstant del af børn og unge (skønsmæssigt ca børn og unge årligt (17)), har behov for tandbehandling i generel anæstesi. Det fremhæves i den forbindelse, at behandlingerne bør udføres af et godt samarbejdet team, og at tandlægerne i teamet skal have særlig kompetence indenfor tandbehandling af børn. Det er samtidig vist, at behandlingerne er langvarige og omfattende, og derfor kræver særlig høj kompetence indenfor området (18). Den odontologiske kandidatuddannelse i Danmark giver ikke tilstrækkelig kompetence indenfor sedering og generel anæstesi, og der findes ikke tilstrækkelig efteruddannelsesmuligheder på området til at sikre, at disse patientgruppers behov kan tilgodeses. Børn med medicinske tilstande, herunder kronisk syge børn Eksempler på denne gruppe er børn med langtidsfølger efter cancerbehandling, børn med hjertesygdomme, børn med hæmatologiske sygdomme, børn med hypofosfatasi, immunsupprimerede børn og børn med vitamin-d resistent rakitis (19). Børn med disse tilstande har brug for kompliceret diagnostisk udredning og behandlingsplanlægning, samt behandling, som ikke sædvanligvis udføres i kommunal tandpleje. Et eksempel er børn med vitamin-d resistent rakitis, der på grund af deres stofskiftesygdom (20) har en defekt mineralisering af dentinen og derfor adskillige smertefulde episoder med apikale parodontitter på de primære molarer. På grund af de mange smertefulde episoder udvikler disse børn ofte stor

5 4 angst for tandbehandling og kræver derfor ikke blot et teknisk avanceret behandlingstilbud, men også stor kompetence indenfor smertekontrol og sedering. Den odontologiske kandidatuddannelse i Danmark giver ikke erfaring indenfor dette område, og der findes ikke tilstrækkelig efteruddannelsesmuligheder til, at disse patientgruppers behov kan tilgodeses. Børn med tanddannelsesforstyrrelser Diagnostik og initial behandling af børn med mineraliseringsforstyrrelser bør ske i den kommunale tandpleje af eller under supervision af specialtandlæger i pædodonti, der har erfaring på dette felt. Det drejer sig om temporære kroner i plast, tilpasning af præformerede stålkroner, fremstilling af guldkapper (21), kosmetisk udbedring af særligt skæmmende misfarvninger ved blegning eller fremstilling af facader og anden initial (temporær) behandling. De sværere tilfælde af mineraliseringsforstyrrelser henvises til Regionstandplejen, hvor diagnostik og behandling bør varetages af specialtandlæger i pædodonti. Tanddannelsesforstyrrelser er ofte kompliceret med stor følsomhed af tænderne, som kan have medført tandlægeangst og deraf følgende behandlingsproblemer. Disse patienter har derfor også ofte behov sedering og omhyggelig smertekontrol. Tidlig protetisk behandling af børn med agenesi, herunder børn med syndromer, bør ligeledes kunne ske i kommunal tandpleje af eller under supervision af specialtandlæger i pædodonti. Disse patienter vil ofte være henvist til Regionstandplejen eller de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre, hvor der vil være lagt en langsigtet behandlingsplan, der sigter mod en endelige protetisk behandling, når patienten er udvokset. Indtil det tidspunkt, hvor denne behandling kan iværksættes, kan behandlingen varetages af specialtandlæger i pædodonti, der i øvrigt bør deltage i udarbejdelsen af den langsigtede behandlingsplan. I den periode, hvor disse børn vokser, forudsætter et tilfredsstillende kosmetisk resultat kendskab til tandfrembruddets forløb. Den odontologiske kandidatuddannelse i Danmark giver ikke erfaring indenfor dette område, og der findes ikke tilstrækkelig efteruddannelsesmuligheder, at disse patientgruppers behov kan tilgodeses. Behandling af børn og unge med omfattende eller komplicerede akutte traumatiske beskadigelser Selvom akutte traumatiske beskadigelser forekommer forholdsvis hyppigt hos børn og unge, er det sjældent, at den alment praktiserende børnetandlæge møder de mere komplicerede tilfælde med f.eks. omfattende parodontale og pulpale læsioner af flere tænder. I nogle tilfælde foretages den initiale behandling på hospitalernes skadestuer, men den videre behandling og opfølgning bør centraliseres i den kommunale tandpleje og varetages af eller i samarbejde med specialtandlæger i pædodonti. Den odontologiske kandidatuddannelse i Danmark giver kun meget begrænset erfaring med diagnostik, behandling og opfølgning af mere komplicerede traumatiske beskadigelser, og der findes kun begrænsede formaliserede efteruddannelsesmuligheder på området. Andre tilstande En række andre områder vil mest hensigtsmæssigt kunne varetages af specialtandlæger i pædodonti pga. deres erfaring med sjældnere kliniske tilstande, deres kompetence indenfor sedering, og deres kendskab til litteraturen, f.eks.: Mindre kirurgiske dento-alveolære indgreb, f.eks. o Dekoronering

6 o Denudering af ikke-frembrudte tænder Eruptionsforstyrrelser Slimhindelidelser Medvirken ved diagnostik af genetiske sygdomme. Her tænkes dels på specialtandlægens medvirken ved identifikation af børn med genetiske sygdomme, der skal henvises til de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre, dels på medvirken ved diagnostik af patienterne, når de er henvist til Landsdels- og Videnscentrene. 5 Specialtandlægen i pædodonti som medlem af det pædodontiske team Der findes i dag en tiltagende erkendelse af, at tandpleje bør leveres af et team omfattende medlemmer med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Sundhedsstyrelsen anbefaler således, at det team, der fremover skal levere tandpleje til børn og unge skal omfatte klinikassistenter, tandplejere og (børne)tandlæger (22). De tandlæger, som i dag indgår i teamet, har en i europæisk og international sammenhæng høj kompetence, og løser langt de fleste af de hyppigt forekommende kliniske arbejdsopgaver, der findes på børn og unge fuldt tilfredsstillende. Imidlertid, at de strukturændringer, der blev gennemført med oprettelse af Specialtandplejen, Regionstandplejen og de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre identificeret en række patienter, den kommunalt ansatte tandlæge ser så sjældent, at det ikke giver mulighed for at oparbejde tilstrækkelig kompetence i udredning, diagnostik og behandling af disse. De patienter, specialtandlægerne i pædodonti vil komme til at behandle, har derfor altid eksisteret, men deres kompleksitet og antal er blevet tydeliggjort ved indførelse af Specialtandplejen, Regionstandplejen og de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre. Oprettelse af en specialistuddannelse i pædodonti vil derfor medføre en kvalitetsudvikling af tandpleje for børn og unge, og dermed en bedre tandpleje for de børn og unge, der har behov for specialiseret behandling. For børnetandlægen vil det åbne mulighed for at henvise komplekse patienter, men samtidig mulighed for at deltage i behandlingen af disse under vejledning af en specialtandlæge i pædodonti i det omfang dette er hensigtsmæssigt og ønskeligt. Hvorledes skal specialistuddannelsen i pædodonti organiseres? En beskrivelse af indholdet i en specialistuddannelse i pædodonti må nødvendigvis tage udgangspunkt i de retningslinier European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) har udarbejdet (Bilag II (23)). Uddannelsen skal forankres på et universitet eller et anerkendt postgraduat uddannelsescenter o I Danmark betyder det, at specialistuddannelsen i pædodonti skal placeres på de to odontologiske universitetsinstitutter. Dette giver samtidig mulighed for koordination og samarbejde med de eksisterende specialistuddannelser i kirurgi og ortodonti, hvilket må anses for yderst hensigtsmæssigt o På et senere tidspunkt er det muligt, at dele af den kliniske træning kan foregå i samarbejde med store kommunale tandplejer, der har specialtandlæger i pædodonti ansat, som kan supervisere de specialtandlægestuderende Uddannelsen skal være 3-årig (sv.t. i alt ca timer)

7 6 Tiden skal fordeles med mindst 60 % til klinisk træning, 20 % til teoretisk undervisning og 10 % til et mindre forskningsprojekt. Den resterende tid (10 %) udfyldes med andre aktiviteter af pædodontisk relevans efter aftale mellem den specialiststuderende og underviseren. o Den teoretiske undervisning skal som tema have børns helbred i bred forstand, således at den specialiststuderende udover den mere specifikke odontologiske indsigt omkring børn og unge - får indsigt i f.eks. embryologi, generel vækst og udvikling, pædiatri, børne- og ungdomspsykiatri og pædiatrisk farmakologi. Derudover bør specialtandlægestuderende i pædodonti deltage i flere af de kurser, specialtandlægestuderende i Ortodonti og specialtandlægestuderende i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi deltager i o Forskningsprojektet skal have et sådant omfang, at det kan give anledning til 1 publikation i et internationalt videnskabeligt tidsskrift med peer-review o Den resterende tid skal anvendes efter den specialiststuderendes eget valg. Der kan f.eks. være tale om hospitering og deltagelse i behandling på en anden afdeling på det Odontologiske Institut, eller Universitetshospital, hvor uddannelsen foregår. Der vil i denne tid også være muligt at erhverve sig kompetencer indenfor det klientel, der behandles i Specialtandplejen Uddannelsen skal afsluttes med en eksamen o Eksamen skal foregå efter samme princip som eksamen i ortodonti o De(n) udefra kommende censor(e) bør rekrutteres udenfor landets grænser Specialistuddannelsen i pædodonti skal hurtigst muligt søge akkreditering hos EAPD. Iværksættelse og overgangsordninger Iværksættelse af en specialistuddannelse i pædodonti kræver en nøje planlægning og tid til at træffe de fornødne aftaler med samarbejdspartnere. Fra det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om oprettelse af en specialistuddannelse i pædodonti, vil der derfor være behov for en planlægningsperiode af mindst 1 års varighed. Der findes dog allerede nu en række forhold, som vil kunne udnyttes i forbindelse med undervisningen af de første hold specialiststuderende i pædodonti. De pædodontiske miljøer på de to odontologiske institutter har en omfattende og velfungerende netværk til pædodontiske miljøer i de øvrige skandinaviske lande og England, hvor der foregår specialistuddannelse i pædodonti. Dette netværk bør udnyttes, således at de specialiststuderende gennemfører en del af deres uddannelse, herunder en del af den kliniske uddannelse, udenfor landets grænser ved eksempelvis 6-måneders studieophold Det internationale netværk vil også kunne udnyttes til at rekruttere gæstelærere fra de andre skandinaviske lande til at undervise i f.eks. 1- måneders moduler på specialistuddannelsen. Sådanne aktiviteter bør være fællesaktiviteter for specialistuddannelserne i København og Århus De pædodontiske miljøer i Danmark supplerer hinanden meget fint. Dette bør på tilsvarende vis udnyttes, enten ved aftaler om gæstelærere, eller ved at de studerende opholder sig på skift i København og Århus Både i København og Århus er de pædodontiske miljøer på forskellig vis involveret i arbejdet på de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre og i Regionstandplejen.

8 7 Med hensyn til overgangsordninger, er det nødvendigt at etablere sådanne for at f.eks. lærerpersonalet på specialistuddannelsen kan opnå specialiststatus. En mulighed ville være at indføre en overgangsordning efter hvilken såkaldt active members af EAPD kunne opnå specialiststatus. Active membership af EADP kan opnås efter man har gennemgået en 3-årig specialistuddannelse. Ansatte på pædodontiafdelingerne (formentlig kun de, der er ansat i HVIP-stillinger) kan også blive active member af EAPD. Endelig er der mulighed for at tandlæger, der ikke har en 3-årig specialistuddannelse eller ikke er universitetsansatte, kan opnå såkaldt associate membership med henblik på senere at søge om opgradering til active member efter de af EAPD beskrevne kriterier (24). I givet fald, kunne man indføre en overgangsperiode på 6 år, i hvilken personer, der ikke havde active membership af EADP, skulle opnå et sådant. Uddannelsens dimensionering Behovet for specialister i pædodonti er vanskeligt at estimere. Hvis man går ud fra de svenske erfaringer når man til, at der i Danmark vil være behov for ca. 60 (1). Dette behov virker imidlertid umiddelbart relativt højt i betragtning af, at man regner med, at der vil være ca. 140 specialtandlæger i ortodonti og knapt 60 specialtandlæger i kirurgi i landet (25). Som nævnt indledningsvis skal specialtandlæger i pædodonti ansættes på de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre, i Regionstandplejen og i Specialtandplejen. Derudover har den strukturreform, der gennemførtes i Danmark 1/1 2007, resulteret i, at en række kommuner bliver så store, at deres patientunderlag vil kunne danne grundlag for ansættelse af specialtandlæger i pædodonti. I de kommunale tandplejer vil specialtandlæger i pædodonti kunne deltage i og rådgive om behandlingen af patienter med sjældnere og mere krævende behandlinger, som ikke er dækket af tilbuddet i Regionstandplejen eller på de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre, og som den alment praktiserende kommunalt ansatte tandlæge ikke mener at have kompetence til på egen hånd at varetage på tilfredsstillende vis. Specialtandlæger i pædodonti vil endelig kunne medvirke til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i den kommunale tandpleje. Specialister i pædodonti vil også kunne medvirke ved løsning af en del af de tandplejeopgaver, der ligger i Specialtandplejen. Endelig må det sikres, at der på pædodontiafdelingerne på de odontologiske institutter findes den fornødne kompetence til at varetage såvel den prægraduate undervisning som specialtandlægeuddannelsen. Det er i øvrigt en erfaring fra Sverige, at de steder, hvor specialtandlæger i pædodonti ansættes, skal der ansættes to for at sikre et levedygtigt pædodontisk miljø. Derfor bør specialtandlægerne i pædodonti dække forholdsvis store populationer. Tabel 2 viser det estimerede behov for specialtandlæger i pædodonti i Danmark i en ligevægtssituation. Landsdels- og Videnscentre 4 Regionstandplejerne 20 De største af de nye kommuner 10 Pædodontiafdelingerne på de 4 Odontologiske Institutter I alt 38 Tabel 2. Estimeret behov for specialtandlæger i pædodonti.

9 8 Et årligt optag på 2 studerende på hver af de to pædodontiafdelinger er imidlertid, hvad der vil være kapacitet til, såvel med hensyn til undervisningskraft, som med hensyn til klinikfaciliteter. Det foreslås derfor, at man starter specialistuddannelsen i pædodonti op med et årligt optag på 2 i København og 2 i Århus, og efter en 10-årig periode vurderer uddannelseskapaciteten i relation til efterspørgslen.

10 9 Referencer (1) Poulsen S, Haubek D, Kirkegaard E, Friis-Hasché E, Hermann NV, Kreiborg S, et al. Om et speciale i pædodonti i Danmark. Tandlægebladet 2006;110: (2) Socialstyrelsen. Tandläkarnas specialistutbildning. En översyn (3) Gjørup H, Daugaard-Jensen J. De Odontologiske Landsdels- og Videnscentre. Nye elementer i dansk tandpleje. Tandlægebladet 2004;108: (4) Sundhedsstyrelsen. Kommunal og amtskommunal tandpleje. Retningslinier for omfanget af og kravene til den kommunale og amtskommunale tandpleje Ref Type: Statute (5) Shaw WC, Dahl E, Asher-McDade C, Brattström V, Mars M, McWilliam J, et al. A six-center international study of treatment outcome in patients with clifts of the lip and the palate: Part 5: General discussion and conclusions. Cleft Palate-Craniofacial J 1992;29: (6) Curzon MEJ. The present position on recognition of Paediatric Dentistry in Europe (2007) Ref Type: Personal Communication (7) Klingberg G, Dahllöf G, Erlandsson A-L, Grindefjord M, Hallström U, Koch G, et al. A survey of specialist paediatric dental services in Sweden during 2003 and trends since Int J Paediatr Dent 2006;16: (8) Rasmussen NH. Børn med ADHD, hyperkinetisk forstyrrelse og DAMP. Tandlægebladet 2003;107: (9) Arnrup K. Paediatric Dentistry meets clinical child psychology. Studying groups of uncooperative child dental patients Faculty of Odontology, Göteborg University; (10) Blomqvist M, Augustsson M, Bertlin C, Holmberg K, Fernell E, Dahllöf G, et al. How do children with attention deficit hyperactivity disorder interact in a clinical dental examination? A video analysis. Eur J Oral Sci 2005;113: (11) Blomqvist M, Holmberg K, Fernell E, Dahllöf G. Oral health, dental anxiety, and behavior management problems in children with attention deficit hyperactivity disorder. Eur J Oral Sci 2006;114: (12) Blomqvist M, Holmberg K, Fernell E, Dahllöf G. A retrospective study of dental behavior management problems in children with attention and learning problems. Eur J Oral Sci 2004;112: (13) Wogelius P, Poulsen S, Sørensen HT. Prevalence of dental anxiety and behavior management problems in six to eight years old Danish children. Acta Odontol Scand 2003;61:

11 10 (14) Wogelius P, Poulsen S. Associations between dental anxiety, dental treatment due to toothache, and missed dental appointments among six to eight-year-old Danish children: a cross-sectional study. Acta Odontol Scand 2005;63: (15) Wogelius P, Poulsen S, Sørensen HT. Asthma, ear problems and dental anxiety in 6- to 8-year-olds in Denmark: a population based cross-sectional study. Eur J Oral Sci 2003;111: (16) Uldum B, Hallonsten A-L, Svendsen P, Poulsen S. Midazolam conscious sedation in a large Danish municipal dental service for children and adolescents. manuscript 2007;10: (17) Dansk Pædodontisk Selskab. Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi (18) Haubek D, Fuglsang M, Poulsen S, Rølling I. Dental treatment of children referred to general anaesthesia - association with country of origin and medical status. Int J Paediatr Dent 2006;16: (19) Dahllöf G, Martens L. Children with chronic health conditions - implications for oral health. In: Koch G, Poulsen S, editors. Pediatric Dentistry. A clinical approach. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard; p (20) Haukali G, Vange B. Familiær hypofosfatæmisk vitamin D-resistent rachitis. Generel sygdomsbeskrivelse og præsentation af to patienttilfælde. Tandlægebladet 2003;107: (21) Gaardmand E, Haubek D. Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer. In: Holmstrup P, editor. Odontologi 2006.København: Munksgaard Danmark; p (22) Sundhedsstyrelsen. Tandplejens struktur og organisation. København; (23) European Academy of Paediatric Dentistry: Curriculum guidelines for education and training in Paediatric Dentistry. Int J Paediatr Dent 1997;7: (24) European Academy of Paediatric Dentistry. Constitution. eapd gr/new_constitution htm 1966Available from: URL: (accessed 23/1 2006) (25) Sundhedsstyrelsen. Tandplejeprognose. Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark Ref Type: Statute

12 11 Bilag I

13 12

14 13

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI Fredag d. 7. september 2012 kl. 8.30 12.30 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.00 Børns reaktion på tandbehandlinger 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-11.45

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2 PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børn og unges reaktioner og kooperation ved tandbehandling, medicinering og vågen sedering i tandklinikken Fredag d. 5. september 2014 kl. 8.30 14.15 i Aud. 2 8.30-9.15

Læs mere

Om et speciale i pædodonti i Danmark

Om et speciale i pædodonti i Danmark Om et speciale i pædodonti i Danmark Spørgsmålet om indførelse af flere odontologiske specialer i Danmark end de bestående to har fået ny aktualitet og er igen sat på dagsordenen Sven Poulsen, Dorte Haubek,

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Sedering og smertekontrol i pædodontien

Sedering og smertekontrol i pædodontien Sedering og smertekontrol i pædodontien gro haukali Behovet for adækvat smertekontrol ved tandbehandling af børn stiller store krav til den behandlende tandlæge. Der skal i hvert enkelt tilfælde tages

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

EAPD-retningslinjer for Behaviour Management hvad blev det

EAPD-retningslinjer for Behaviour Management hvad blev det EAPD-retningslinjer for Behaviour Management hvad blev det til? Hanne Berthelsen 1, Gro Haukali 2,3, Birthe Høgsbro Østergaard 3, Birgitte Uldum 4, Ulla Kirkegaard 4, Pia Clemmensen 5, Pia Wogelius 5,

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Specialtandpleje - regionen som leverandør

Specialtandpleje - regionen som leverandør Specialtandpleje - regionen som leverandør Ole Hovgaard Ph.D. Ledende overtandlæge Afdeling for Regional Specialtandpleje Hospitalsenheden Midt Region Midtjylland Sundhedsloven 133: Specialtandpleje Kommunalbestyrelsen

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi ca.70 tandplejerstuderende i

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet 2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015. Studieordningen

Læs mere

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Omfang af praktikværtevalueringer De tandplejestuderende er i den sidste del af deres uddannelse hvert

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi til 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi til 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 16. APRIL 2015 Vedr.: Sagsbehandler: Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme?

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? EPJ-Observatoriets Årskonference 27 og 28 oktober 2004 Anne Frølich, overlæge Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital H:S WHO rapport

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume.

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume. Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen Resume På baggrund af Danske Fysioterapeuters Ti pejlemærker om

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse.... Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til organisering af sagsbehandlingen for Sundhedslovens 162 og 166, og forslag til videre proces for Sundhedslovens 163

Forslag til organisering af sagsbehandlingen for Sundhedslovens 162 og 166, og forslag til videre proces for Sundhedslovens 163 Forslag til organisering af sagsbehandlingen for Sundhedslovens 162 og 166, og forslag til videre proces for Sundhedslovens 163 Det indgår i forberedelsesgrundlaget for Region Midtjylland, at der skal

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Faglige visioner Palliation 04.10.2009

Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Lise Pedersen Speciallæge i onkologi, Diplomuddannlse i Palliativ Medicin fra GB Ledende overlæge dr. med. Palliativ medicinsk afd., BBH WHO Definition af Palliativ

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi 70 tandplejerstuderende i praktik

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009 Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti 2009 Sundhedsstyrelsen 2009 1. Medicinsk/ odontologisk ekspert...3 1.1 Generelle kompetencer...3 1.2. Generel diagnostik...4 1.3. Visitation...5 1.4. Interception...6

Læs mere

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard Specialisering i Fysioterapi Mette Weje Østergaard 2-3-2017 Baggrund * Specialistordning fra 2000 * 65 specialister i dag * Den kliniske karrierevej * Det bedste for patienten Speciale struktur Definition

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Dato: Den 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Tand-, Mund- og kæbekirurgi 1 1 Generelle

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

Vejen til nye opgaver Vækst Udvikling. Videregående voksenuddannelse for tandklinikassistenter

Vejen til nye opgaver Vækst Udvikling. Videregående voksenuddannelse for tandklinikassistenter Vejen til nye opgaver Vækst Udvikling 2 Bliv rustet til fremtidens tandpleje Tandklinikassistenter spiller en aktiv og vigtig rolle i tandplejeteamet og får flere og flere selvstændige arbejdsopgaver inden

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere Tak for høringsmaterialet. Landsforeningen af kliniske tandteknikere (LKT) har nøje studeret det fremsendte materiale inden for alle erhvervsgrupperne og har bl.a. brugt dette til at understøtte svarene.

Læs mere

Almen praksis rolle i et sammenhængende

Almen praksis rolle i et sammenhængende Almen praksis rolle i et sammenhængende sundheds d væsen? Frede Olesen alm. prakt. læge, forskningsleder, professor Forskningsoverlæge, assisterende forskningsleder Plan Første del: Hvad er sammenhæng?

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil:

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil: Medlemsliste for dasys Forskningsråd, august 2012 Indstillet af Navn, stilling og ansættelsessted Interessområde Formand udpeget af Dasys bestyrelse Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter,

Læs mere

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet Ansvarligt studienævn: Skolerådet ved ST-AU STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN ved SOLEN FOR LINIASSISTENTER, TANDPLEJERE (ST-AU) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere