2020 visioner for AOF i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2020 visioner for AOF i Region Midtjylland"

Transkript

1 1 Notat: Marts visioner for AOF i Region Midtjylland AOF-organisationer i Midtjylland og AOF Daghøjskolen i Aarhus: AOF Center Midtjylland er ejer af: AOF-repræsentantskaberne i Aarhus, Horsens- Hedensted, Herning-Ikast og Silkeborg-Viborg. AOF Center Midtjylland har AOF-aftenskoler i: Hedensted, Herning, Horsens, Ikast, Silkeborg, Viborg og Aarhus. Der er derudover AOF-aftenskoler i Region Midtjylland i: Brande, Favrskov, Ringkøbing Skjern, Skanderborg-Odder, Skive, Randers, Djursland og Ulfborg-Vemb. Der er ikke AOF-aftenskoler i: Struer, Lemvig og på Samsø. AOF har kontrakter med VUC på at udbyde FVU- og ordblindeundervisning i alle kommuner i Region Midtjylland. AOF Randers har aftalerne for Randers og Djursland. AOF Silkeborg har aftalerne for Silkeborg mens står for de øvrige kommuner. Ligeledes har kontrakt på sprogskoleundervisning i Norddjursland og Favrskov. AOF Center Midtjylland har derudover AOF-TrivselsGruppen A/S, der forestår undervisnings- og aktiveringsopgaver, som ikke er aftenskoleundervisning og statstaxameterundervisning. AOF Daghøjskolen i Aarhus er en del af AOF Center Midtjylland. Øvrige AOF-afdelinger, som ikke er en del af AOF Center Midtjylland, er: Daghøjskolen i Randers og Sprogcenter Midt, der har kontrakt på sprogskole-undervisning i Horsens, Skanderborg og Silkeborg. Centerafdeling: AOF Center Midtjylland er en centerafdeling, der på vegne af AOF Danmark har en række arbejdsopgaver i forhold til de øvrige AOF-afdelinger i Region Midtjylland. AOF centrene skal omsætte de visioner, som AOF Danmark i samarbejde med AOF centrene vedtager i forhold til 2012 visionerne: Centrenes virksomhed skal afspejle AOF s målsætning, dvs. vi skal gøre en forskel i forhold til øvrige udbydere. Der skal være en tydelig AOF-profil. Centrene skal bane vejen for den enkelte til at udvikle sig i en verden, der kræver både hårde og bløde værdier.

2 2 Centrene skal være kendt for god uddannelse, der rammer den enkelte, og som også fremmer de almene kompetencer. Centrene skal være kendetegnet ved solid faglighed, differentiering og fleksibilitet og med afsæt i den enkelte deltager. Centrene skal på udvalgte områder have koncepter, der er landsdækkende, men som også kan tilpasses de lokale forhold. Opgaverne fastsættes i henhold til kontrakt med AOF Danmark. Der er i 2020-visionerne ikke taget stilling, til om AOF Danmark ønsker ændringer af disse opgaver. AOF er en aktiv del af arbejderbevægelsen: AOF's ejere er først og fremmest LO-fagbevægelsen og Socialdemokratiet - de organisationer stiftede AOF Danmark i 1923, men allerede i årene før blev mange AOFafdelinger i Midtjylland stiftet og flere kom til i årene efter. Vi skal være synlige som arbejderbevægelsens oplysningsforbund. Vi skal være det oplysende og uddannelsesmæssige redskab i forhold til fagbevægelsens medlemmer, og de opgaver, som LO og Socialdemokratiet ønsker, skal fremmes. Vi skal fra AOF gøre os spilbar i forhold til at styrke samarbejdet med LO fagbevægelsens ledere og Socialdemokratiets politiske ledere. Visionerne for AOF-aktiviteter i Region Midtjylland: Vi skal sikre, at der er AOF-aftenskoletilbud i alle kommunerne i Region Midtjylland med undtagelse af Samsø. Vi skal medvirke til et netværkssamarbejde mellem AOF-aftenskolerne, der skal medvirke til fornyelse og udvikling af aftenskoletilbuddene. Vi skal medvirke til, at AOF får en forøget markedsandel af de kommunale tilskud til folkeoplysningen. Vi er en projektorganisation, der i samarbejde med AOF s grundorganisationer skal medvirke til at løse opgaver for LO-fagbevægelsens medlemmer og andre ligestillede grupper af borgere. Det kan ske ved deltagelse i licitationer som Jobcentrene udbyder, udviklingsopgaver i samarbejde med bl.a. LBR, Vækstforum m.fl. Vi skal i større grad fremme tilbud af undervisning til de beskæftigede.

3 3 Inden for OBU og FVU skal vi fastholde AOF som den førende skole gennem pædagogisk fornyelse og efteruddannelse af undervisere. Vi skal være i front i forhold til tekniske hjælpemidler til eleverne. Vi skal sikre OBU- og FVU-aktiviteter i alle kommuner i Region Midtjylland med undtagelse af Samsø. Vi skal aktivt medvirke til, at de muligheder som folkeoplysningen får i forhold til ny statslig taxameterundervisning inden for den almene undervisning, bliver implementeret i. AOF-Aftenskolerne: Udover de syv kommuner, hvor vi i vores fællesskab driver aftenskoler, vi vil gerne have et mere forpligtigende samarbejde med de øvrige AOF-aftenskoler i Region Midtjylland. Samarbejdet kan være i forhold til driftssamarbejde eller ved, at de enkelte AOFafdelinger bliver en del af AOF Center Midtjylland. Ved at samle driften på færre AOF-aftenskolekontorer opnår vi fordele i forhold til de driftsmæssige udfordringer. Teknologien og de enkelte borgeres brug af elektroniske tilmeldingssystemer gør det i stigende grad unødvendigt at have AOF driftskontorer i de enkelte kommuner. Brug af undervisere og foredragsholdere vil ligeledes blive styrket ved færre, men større enheder. Serviceringen til borgere og lærere vil kunne styrkes ved at have driftskontorer, der har åbent i dagtimerne. Der vil kunne opnås ikke uvæsentlige driftsbesparelser ved at samle driften på færre kontorer. Målsætningen er, at der skal være AOF aftenskoleaktiviteter i alle kommuner i Region Midtjylland undtaget Samsø. Det skal sikres, at AOF på aftenskoleområdet har en markant position i alle kommunerne. Det vil dog ikke være realistisk i Aarhus, hvor FOF og FO er markant større end andre aftenskoler. I den udstrækningen, det er økonomisk muligt, skal det fortsat tilstræbes, at AOFaftenskolerne økonomisk skal understøttes til udvidelse af deres aktiviteter udover de økonomiske rammer, som den enkelte AOF-aftenskole får tildelt fra de enkelte kommuner. Vi må forvente, at kommunerne fortsat bruger folkeoplysningen som et spareområde og dermed øget brugerbetaling. Vi skal i større grad kunne eksistere uden offentligt tilskud. Udsendelse af et til to husstandsomdelte programmer om året må vi forvente vil stoppe. Behovet bliver mindre, og økonomien ikke vil kunne bære udgifterne. I stedet vil de elektroniske sociale medier i større grad tage over i forhold til information

4 4 og kommunikation i forbindelse med tilmeldinger m.m. I samarbejde med AOF DK skal vi være i front på de elektroniske medier. Borgernes behov for fysisk at være i kontakt med aftenskolens kontor er allerede i dag beskeden, og fremover vil kommunikationen bliver endnu mere baseret på elektronisk kommunikation. Fornyelse og udvikling af folkeoplysningstiltag sker gennem bestyrelser, skoleledere, HKpersonale og ikke mindst ideer fra undervisere og foredragsholdere. Det er afgørende, at strukturen ikke forhindrer denne fornyelse. Rekrutteringen til bestyrelserne er i flere AOF-afdelinger blevet betydeligt vanskeligere. AOF's grundorganisationer: LO-fagbevægelsen og socialdemokratiets deltagelse i repræsentantskabsmøderne er for nedadgående. Vi må forudse, at når nogle af de formænd og bestyrelsesmedlemmer, som gennem mange år har påtaget sig bestyrelsesopgaverne, stopper, bliver det vanskeligt at rekruttere nye. Der bør ske en fornyelse i forhold til sammensætning af aftenskolernes bestyrelse - men det er vigtigt at fastholde AOF som en del af arbejderbevægelsen. Der bør tilstræbes en styrkelse af samarbejdet mellem de enkelte AOF-aftenskoler i forhold til driftssamarbejde med det hovedformål at fastholde og udbygge AOFaftenskoleaktiviteter i alle kommuner i Region Midtjylland. Med flere fælles administrative driftskontorer vil det fortsat være afgørende vigtigt med lokalt engagement og tilknytning. Det kan ske, ved at fastholde de lokale bestyrelsesmedlemmer og lokale kontaktpersoner. Opgave: AOF-aftenskolebestyrelser i Region Midtjylland skal nedsætte en arbejdsgruppe bestående af formænd, der skal komme med forslag til at sikre, at AOF-aftenskolerne i Region Midtjylland har en styrket position gennem fusioner og/eller forøget forpligtende samarbejde. AOF Center Midtjylland udgør sekretariat for arbejdsgruppen. Lovfastlagt undervisning - taxameterbetalt undervisning: Vi arbejder p.t. inden for følgende områder: Ordblindeundervisning (OBU) forberedende voksenundervisning (FVU) og sprogskoleundervisning. Regeringen har i forhold til finansloven for 2014 bebudet en kraftig forøgelse af uddannelse af de arbejdsledige. I forhold til AOF s uddannelsesområde afventer vi trepartsforhandlingerne, som vi forventer, vil give ufaglærte bedre muligheder for at tage en faglært uddannelse. Mange af de ufaglærte skal starte på de almene skoler for at kunne gennemføre en faglært uddannelse.

5 5 Vi har siden 2007, hvor der blev frit optag, haft en kraftig vækst inden for ordblindeundervisning (OBU). OBU er p.t. vores stærkeste kort, som vi er meget afhængige af fortsætter som i dag med samme statstaxameter og muligheder for at tilbyde undervisning som en del af et aktiveringstilbud. Vi er markedsførende i Region Midtjylland. De tekniske hjælpemidler til ordblinde er i rivende vækst og vil fortsat være det. Her er det vigtigt, at vi hele tiden følger med i udviklingen og tilpasser vores tilbud. Derfor skal vores udviklingsarbejde inden for OBU fortsætte, således vi er førende inden for fornyelse af undervisningen både i forhold til inddragelse af teknologien, nye pædagogiske indlæringsmetoder og efteruddannelse af undervisere. Vi skal i større grad have fokus på de beskæftigede. Her vil det være naturligt at gøre det i samspil med fagbevægelsen. FVU-området har i en årrække været nedprioriteret i forhold til OBU-aktiviteter. Med regeringens udmelding af FVU-puljer til ledige uden en ungdomsuddannelse er det et område, hvor vi skal satse kraftigt på en øget vækst. Det er et område, der i større grad skal indgå i vores aktiveringstilbud i forhold til samarbejdet med jobcentrene både som enkeltstående indsats og som del af en større helhed i udbud, idet vi her kan skille os ud fra vores konkurrenter. Desuden skal der også større fokus på FVU for de beskæftigede. Inden for sprogskoleområdet er det først og fremmest de kommunale sprogskoler og Dansk Flygtningehjælps lær dansk skole, der er dominerende. Vi har konstateret en kraftig forøget konkurrence ikke mindst i forhold til pris. I samarbejde med Sprogcenter Midt og AOF Danmark skal vi sikre, at vi er konkurrencedygtige i forhold til at byde ind på sprogskolelicitationerne. Vi må forvente et øget udbud inden for området. Målsætningen er, at vi efter aftale med Sprogcenter Midt byder ind på alle sprogskolelicitationer i Region Midtjylland. Hvor aftenskoleområdet er et historisk vigtigt indsatsområde, er taxameterbetalt undervisning økonomisk set det klart mest interessante område. Her er det vigtigt, at vi hele tiden er i front med udviklingstiltag. Samarbejdet med LO-fagbevægelsen er afgørende - ikke mindst i forhold til de beskæftigede. Andre aktiviteter: De opgaver, som Daghøjskolen i Aarhus og AOF-TrivselsGruppen A/S byder på, er og vil fremover i høj grad være licitationsopgaver, som jobcentrene udbyder. På dette område er vi er meget afhængige af regeringens politik. Regeringen har i en periode givet øget refusion til kommunerne alt efter, om de har brugt anden aktør til aktivering af deres ledige medlemmer.

6 6 Målsætningen er, at vi vil byde på langt de fleste af de beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der sættes i udbud i Region Midtjylland. Det er et område med stor konkurrence og pressede priser. Vi skal derfor fortsat udvikle vores organisation, så vi kan levere konkurrencedygtige tilbud. Det skal dels ske ved systematisk at opbygge know-how indenfor tilbudsskrivning og dels ved at udvikle en stadig mere sammenhængende og samtidig fleksibel organisation med et fagligt kompetent og mobilt personale, der kan løfte opgaverne. For at sikre både økonomien og kvaliteten i disse licitationstilbud er et samarbejde med taxameterbetalt uddannelse altafgørende. Så vidt muligt vil vi søge samarbejde med LO-fagbevægelsen omkring licitationer og forsøgsprojekter. Bl.a. må regeringen forventes at ville inddrage a-kasserne i forhold til job-fremmende aktiviteter af deres ledige medlemmer, og her vil et samarbejde være naturligt og nødvendigt. Til at understøtte udviklingsarbejdet i forbindelse med licitationerne vil vi endvidere løbende tage selvstændige initiativer i forhold til tiltag/projekter, der skal finansieres af fonde og puljer. Organisering: Vi må konstatere, at der i forhold til AOF s grundorganisationer, LO-fagbevægelsen og socialdemokraterne i de sidste 10 år er sket markante ændringer. Med færre, men betydeligt større fagforeninger, der for de fleste fagforeningers vedkommende dækker flere kommuner, må vi forvente, at LO-sektionerne også vil blive udfordret. Det skal derfor drøftes, om den måde vi p.t. rekrutterer vores bestyrelse gennem repræsentantskaber er en demokratisk model, som også skal være fremgangsmåden, der fortsat skal være gældende. Såfremt AOF skal have en rolle som samlingssted for den lokale arbejderbevægelse, er det afgørende, at såvel de faglige som de politiske ledere bliver en del af AOF s ledelse. Styrkelsen i AOF Center Midtjylland skal fastholdes, således at alle ikke aftenskoleopgaver skal placeres i AOF Center Midtjylland. Afdelingsbestyrelserne vil have ansvaret i forhold til aftenskolerne i deres dækningsområde. Der skal findes en model, hvor AOF-afdelingsbestyrelserne også inddrages i de aktiviteter, der juridisk og økonomisk er en del af AOF Center Midtjylland. Det kan ske ved, at der er ledelsessammenfald, at bestyrelserne inddrages i forhold til virksomhedsplan og

7 7 budgetter, lige som bestyrelserne løbende skal informeres omkring udviklingen i AOF Center Midtjylland. AOF Center Midtjyllands bestyrelse vil ligeledes bestå af bestyrelsesmedlemmer fra AOFsektionerne, der vil derfor også her være sammenfald af bestyrelsesmedlemmer. AOF Center Midtjyllands bestyrelse vælges af og blandt AOF s afdelingsbestyrelser dog således, at alle afdelingsbestyrelserne skal være repræsenteret. Derudover er LO og Socialdemokratiet i Region Midtjylland repræsenteret i bestyrelsen. Ligeledes skal medarbejderne kunne vælge repræsentanter til bestyrelsen. AOF Center Midtjylland skal tilbyde en række servicetilbud til AOF-sektionerne i forhold til regnskab, it-support, markedsføring, udviklingstiltag, intern efteruddannelse af medarbejderne m.m. Vi får herefter samlet alle AOF-aktiviteterne uden for Folkeoplysningsloven i AOF Center Midtjylland. I samråd med AOF s afdelingsbestyrelser ansættes der ledelse, der både varetager folkeoplysningsopgaver og de opgaver, der ligger under AOF Center Midtjylland. AOF Center Midtjylland har ansvaret for at opbygge et videncenter, som også kan tilbyde følgende til de afdelinger der ønsker det: - Økonomi/regnskab. - Jura i forhold til personale, lejeaftaler, lovgivningen for vores uddannelsesaftaler, kontrakter med VUC m.m. - Personaleforhold i forhold til fælles overenskomster, efteruddannelse, intranet, fælles sociale aktiviteter m.m. - Markedsføringstiltag. - It fællesserver, opdatering af programmer, fælles indkøb, servicering af udstyr m.m. - Udviklingstiltag i forhold til udvikling af nye it-redskaber til undervisningen, forsøgsarbejde, internationale kompetenceaktiviteter m.m. - Netværkssamarbejde i forhold til intern bedst praksis, samarbejde om nye tiltag m.m. Bilag: Organisations- og ledelsediagram

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND AOF Center Midtjylland Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg INDHOLDSFORTEGNELSE Centeropgaver... 3 Værdier for AOF Center Midtjylland... 4 Samarbejde med AOF s grundorganisationer...

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Analyse af erfaringer fra tekniske og merkantile erhvervsskoler, der udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) Danske Erhvervsskoler,

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

AOF Danmarks beretning 2012

AOF Danmarks beretning 2012 AOF Danmarks beretning 2012 Indledning Det har altid været AOF s målsætning, at give borgeren nye kvalifikationer for at styrke den enkeltes evner og lysten til at tage ansvar for eget liv. Det har også

Læs mere