VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND AOF Center Midtjylland Ørnsøvej Silkeborg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Centeropgaver... 3 Værdier for AOF Center Midtjylland... 4 Samarbejde med AOF s grundorganisationer... 5 Folkeoplysning... 6 AOF aftenskoler... 7 Særlige fælles indsatsområder... 8 Trivselsgruppen... 9 AOF Daghøjskolen i Aarhus...11 AOF MIDT Erhverv A/S...12 AOF MIDT...16 AOF MIDT fælles...29 Personaleforhold / økonomi...30 Afslutning...31 Side 2

3 CENTEROPGAVER AOF Center Midtjylland har i henhold til vores kontrakt med AOF Danmark en række opgaver i forhold til det samlede AOF i Region Midtjylland herunder implementering af indsatsområder for 2013 besluttet af AOF Danmarks Centerråd. Indsatsområderne og forpligtigelserne i forhold til at være en AOF Centerafdeling fastlægges mellem AOF Danmark og AOF Centerråd. Derudover vil vi i 2013 fortsat dække de AOF-aftenskoleaktiviteter, der ligger udover de kommunale rammer. AOF Randers dækker udover Randers også Djursland. AOF Silkeborg dækker udover Silkeborg også Viborg. AOF MIDT dækker de øvrige AOF aftenskoler i Region Midtjylland. CENTEROPGAVER Der vil i 2013 blive afholdt et regionsmøde med AOF-formændene og skolelederne. AOF Center Midtjylland vil deltage i de fælles udviklingstiltag, der iværksættes af AOF Danmark, Centerrådet, Centerlederrådet og Aftenskolelederrådet. Målsætningen er, at der skal være AOF-aftenskoler, OBU- og FVU-aktiviteter i hele Region Midtjylland med undtagelse af Samsø Kommune. Side 3

4 VÆRDIERNE FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND I vores optik skal alle mennesker behandles med værdighed, uanset hvem de er. Vi tager vores udgangspunkt i det selvstændige og sociale individ, der både har en familie, et arbejde og som følger med i samfundsdebatten. For os er det helt centralt både at klæde mennesker på til at udvikle sig personligt og fagligt. Vi vil give den enkelte mulighed for et aktivt liv både individuelt og i fællesskab med andre. VÆRDIER Vi tror på, at vi ved at hjælpe mennesker til at udvikle en samfundsbevidst livsholdning giver de bedste forudsætninger for at træffe kvalificerede valg. Vores forpligtelse og fokus er særligt skærpet for de marginaliserede grupper og dem med korte uddannelser. Hos AOF Center Midtjylland vil vi gerne medvirke til at skabe udvikling og fornyelse i vores område. Vi har vores opmærksomhed rettet mod både kulturen og erhvervslivet, hvor vi ønsker at tage nye initiativer. Vi vil gerne samarbejde med andre uddannelsesudbydere i det midtjyske område. Vores rolle er at være en konstruktiv samarbejdspartner, og vi ønsker rollen som en organisation, der skaber sammenhæng mellem projekter og uddannelse til gavn for elever og kursister. AOF Center Midtjylland ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker spændende og kompetente medarbejdere. Vi lægger stor vægt på en konstant udvikling og en åben dialog i hele organisationen. Side 4

5 SAMARBEJDE MED AOF s GRUNDORGANISATIONER Vi vil i samarbejde med Socialdemokraternes partikontor og Socialdemokraterne i Region MIDT følge op på de aftalte initiativer i forhold til uddannelse af kampagneledere, organisationernes tillidsmænd og aspiranter i forhold til kommunevalget i november I samarbejde med Socialdemokraternes regionspolitikere og Socialdemokraterne i Region Midtjylland vil vi styrke samarbejdsrelationerne. Vi vil ligeledes tilbyde at medvirke til at understøtte Socialdemokraterne i forhold til regionsvalget i Vi vil styrke den tværfaglige indsats i regionen i samarbejde med LO-sektionerne gennem LO s regionale konsulenter. SAMARBEJDE I 2012 påbegyndte vi et arbejde med særlige initiativer for udfaldstruede ledige. Ligeledes arbejder vi med projekter i forhold til LBR erne i regionen. Vi forventer, at regeringen i forbindelse med finansloven for 2013 vil iværksætte en række uddannelsestiltag målrettet en stor gruppe af LO-ledige medlemmer. Vi vil følge op på de politiske initiativer. Vi vil i løbet af 2013 opsøge alle de LO-fagforeninger i regionen, der har mange medlemmer, som er ufaglærte, har en kort erhvervsuddannelse eller er ledige. Det er specielt 3F, HK, FOA og NNF. Vi vil tilbyde fagforeningerne samarbejde om opkvalificering af deres medlemmer, etablere jobrotation, teste medlemmerne inden for FVU og OBU og i forbindelse med arbejdsfordeling, tilbyde støtte til at iværksætte uddannelse i stedet for midlertidig afskedigelse. En styrkelse af samarbejdet med de enkelte fagforeninger vil være et hovedindsatsområde i Side 5

6 FOLKEOPLYSNING DEMOKRATI I 2012 har vi iværksat et forsøg i Herning, vi kalder Folkesvinget. Projektet ligger på og er et webbaseret debatforum, hvor der fast er tilknyttet 45 bloggere. Bloggerne skriver på skift et nyt indlæg hver dag. Den anden del af projektet er brugere, der laver opråb. Ordet er frit for begge grupper selvfølgelig under ansvar for god takt og tone. FOLKEOPLYSNING Folkesvinget har til formål at skabe et forum, hvor lokale kan deltage i en lokal samfundsdebat. Tendensen i tiden er, at lokalaviserne lukker, og samfundsdebatten foregår i stigende grad på et elitært plan. Offentligheden mister muligheden for selv at komme til orde i en medievirkelighed, hvor hurtige nyheder og sensationsnews tager over for lokale problemstillinger og småting ude i landet. Folkesvinget er et forsøg på at give ordet tilbage til folket i et afgrænset, lokalt område. Et sted, hvor man kan komme i kontakt med andre fra ens eget bagland, de lokale politikere og de lokale meningsdannere. AOF MIDT har betalt udviklings- og opstartsudgifterne i forbindelse med Folkesvinget. I 2013 vil LO-Herning dække en stor del af de løbende driftsudgifter. I løbet af 2013 vil vi tilbyde de lokale LO-sektioner, at de kan blive koblet på Folkesvinget med hver deres lokale forankring. Den enkelte lokale sektion vil selv have ansvaret for de løbende driftsudgifter. AOF MIDT vil sikre, at de tekniske muligheder er opdaterede og tidssvarende. Side 6

7 AOF AFTENSKOLER Vi vil arbejde for at få etableret aftenskoler i Struer, Lemvig og Holstebro, således at vi med undtagelse af Samsø vil være dækket med AOF-aftenskoler i alle kommuner i Region Midtjylland. Folkeoplysning er blevet et politisk spareområde for kommunerne. Der skal politisk arbejdes for, at tilskuddene til folkeoplysningen fastholdes og de steder, hvor der er sket store nedskæringer, udvides. Vi ønsker at styrke de enkelte AOF-aftenskoler i at udvide deres markedsandel ved økonomisk at understøtte aktivitetsudvidelserne ud over de kommunale rammer. Der henvises til afsnittet under AOF Center Midtjyllands centeropgaver. Vi vil i samarbejde med alle AOF-aftenskolerne se på mulighederne i forhold til fælles administration, programsamarbejde, udvikling af nye tiltag m.m. Vi vil ligeledes arbejde for, at de nye sociale medier bliver brugt i forhold til information og rekruttering af deltagere til vores aktiviteter. AOF AFTENSKOLER De enkelte AOF-aftenskoler vil i deres virksomhedsplan for 2013 udarbejde deres egne målsætninger og visioner. Vi vil tilbyde, at alle AOF-aftenskoleledere i regionen deltager i et netværk, der har til opgave at drøfte nye tiltag, informere om lovændringer, erfaringsudveksling samt være bindeleddet til regionens repræsentant i AOF-aftenskoleråd. AOF MIDT vil betale udgifterne i forbindelse med netværksmøderne. Side 7

8 SÆRLIGE FÆLLES INDSATSOMRÅDER AOF MIDT, aftenskolerne i Randers Djursland og AOF Silkeborg vil i 2013 have særlig fælles fokus på: SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER Beskæftigelsesområdet: Indsatsen forudsætter et styrket samarbejde med LO, fagforeningerne og arbejdspladstillidsrepræsentanter. Ligeledes vil vi styrke samarbejdet med lokale erhvervsnetværk, Netværkslokomotivet m.fl.vi vil inddrage jobrotation som et positivt redskab. Vi vil understøtte den AOF-medarbejder/leder, der har opgaverne i forhold til virksomhedskontakter gennem fælles markedsføringsmateriale og netværkssamarbejde. Styrke samarbejdet med de lokale jobcentre med særlig fokus på de midler, jobcentrene råder over til en målrettet indsats i forhold til FVU. Forventningerne er, at Finansloven for 2013 vil give mulighed for øget indsats i forhold til uddannelse af de ledige. Der vil blive udarbejdet særligt markedsføringsmateriale målrettet jobcentrene. Prøveforberedende undervisning: Mange af vores deltagere har ikke en afgangseksamen fra folkeskolen. Med det formål at styrke vores deltageres mulighed for at få en kompetencegivende uddannelse, vil vi tilrettelægge nogle af vores undervisningsforløb, så de giver vores deltagere mulighed for at tilmelde sig en eksamen. Skolesamarbejde: Regeringen vil lægge op til at understøtte skolesamarbejdet gennem brobygningsprojekter. Vi vil søge samarbejde med produktionsskoler, erhvervsskoler m.fl. i forhold til særlige brobygningsprojekter. Ungdomsprojekter for unge med andre udfordringer end ledighed: Unge er en stor og vigtig målgruppe. Vi vil styrke indsatsen i forhold til unge med diagnoser som særligt tilrettelagte forløb. Uddannelsesforløb, der styrker de unge i forhold til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Side 8

9 TRIVSELSGRUPPEN A/S Trivselsgruppens aktiviteter har længe været under pres. Nøgleopgaven er nu at satse på vores kernekompetencer indenfor psykisk og fysisk sundhedsfremme og få konsolideret driften. Trivselsgruppens profil er fortsat vedkommende i forhold til vores kommunale samarbejdspartnere, og vi har en interesse i at kunne gøre brug af Trivselsgruppen i kommende udbud og projekter. Der vil derfor helt overvejende være fokus på at få stabiliseret Trivselsgruppen omkring en række kerneaktiviteter i tæt samarbejde med jobcentrene i Silkeborg og Aarhus. SILKEBORG I Silkeborg fordeler tilbuddene sig overordnet til hhv. kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Tilbuddene til kontanthjælpsmodtagerne er kantineprojektet Service-linien og afklaringsforløbet Job- og Afklaring. På begge forløb er der stor fokus på at afdække og styrke deltagernes personlige og sociale kompetencer, så de kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette sker ved at tilbyde deltagerne en kombination af fysiske/praktiske aktiviteter og intensiv erhvervs- og uddannelsesvejledning. Vi samarbejder tæt med AOF Silkeborg omkring undervisning i dansk, matematik og engelsk, som tilbydes til så mange deltagere som muligt. TRIVSELSGRUPPEN Side 9

10 TRIVSELSGRUPPEN Tilbuddene til sygedagpengemodtagerne har i en længere periode været domineret af stærkt faldende priser og dermed følgende svækkelse af kvaliteten. Der har også været stigende fokus på det socialfaglige arbejde og mindre på det sundhedsfaglige. Dette er nu i en vis grad ved at ændre sig, da der nu efterspørges tilbud til stress/depressionsramte samt borgere med angst/fobier. Vi forventer, at vi i 2013 vil fokusere på at få udviklet tilbud til disse målgrupper, der har høj fokus på personlig udvikling samtidig med, at vi fastholder det arbejdsmarkedsrettede sigte. Andre udviklingsområder er vores aktiviteter omkring konsulentydelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø. Vi ønsker at fastholde aktiviteter på dette område, hvor vi får meget positiv respons fra de forskellige arbejdspladser, vi arbejder med. Dette vil aldrig blive en bærende aktivitet for Trivselsgruppen, men er vigtigt for at kunne udvikle vores forretningsområder i nye retninger. AARHUS Trivselsgruppens tilbud i Aarhus dækker fire forskellige afklarings- og vejledningslinjer, der dog i realiteten undervises sammen. Forløbenes fokus ligner forløbene i Silkeborg, dog skal vi i Aarhus også varetage sagsbehandlingen af kursisterne i den tid, de er hos os. Aarhus Kommune har generelt henvist langt færre end lovet i udbudsrunden, og de borgere, de har henvist, har haft store psykiske, fysiske og sociale barrierer for at komme ind på arbejdsmarkedet. I 2013 vil vi fokusere på at få flere kursister på vores hold. Desuden vil fokus også være at få en stordriftsfordel af alle forløbene for jobcenteret. Derudover vil vi også have fokus på at få lavet procedurer og dermed skabe ro og stabilitet for både kursister og medarbejdere. Side 10

11 AOF DAGHØJSKOLEN I AARHUS Daghøjskolen har en meget klar profil, hvor uddannelses- og erhvervsvejledning samt almenfaglig opkvalificering er helt centrale elementer. Vi vil i 2013 fortsat styrke denne profil. Målgruppen er unge op til 30 år. Daghøjskolen vil i 2013 satse på flg. tilbud til målgruppen: Jobcentrets uddannelseslinjer Tilbuddet til ledige unge vil også fremover indeholde en bred vifte af opkvalificerende tilbud, således at de unge har mulighed for at tilegne sig de kompetencer, de måtte mangle for at kunne kvalificere sig til at påbegynde et ordinært uddannelsesforløb eller subsidiært påbegynde et ordinært arbejde. Typisk vil forløbene indeholde massiv uddannelses- og erhvervsvejledning samt undervisning og eksamen i bl.a. dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og naturfag. Sideløbende hermed arbejdes der med øvrige uddannelses- og jobrelevante kompetencer fx selvstændighed, samarbejdsevne, mødestabilisering, social adfærd, vedholdenhed, sundhed etc. AOF DAGHØJSKOLEN Flex Aarhus Daghøjskolen har i samarbejde med de øvrige daghøjskoler i Aarhus, jobcentret og Uddannelsesforbundet i august 2012 påbegyndt et nyt LBR-støttet projekt Flex Aarhus der bl.a. har til formål at gøre Aarhus klar til en evt. kommende fleksuddannelse. Indholdet er identisk med ovenstående, men indeholder en gennemgående vejleder, der også er tilknyttet den unge under dennes forløb i det ordinære system. Aarhus ErhvervsForskole Vi vil i 2013 arbejde på at etablere et projekt, der kan rumme flere af de unge, der har brug for tilbuddet. Evt. kan dette på sigt ske ved etablering af en afdeling/produktionsskole i Aarhus Vest. Politiforskolen Vi vil satse på korte brush-up kurser for unge, der opfylder de formelle adgangskrav til optagelse på Politiskolen. Side 11

12 AOF MIDT ERHVERV A/S I AOF MIDT Erhverv har vi oplevet et faldende antal opgaver igennem de seneste år. Det er en direkte konsekvens af omlægningerne i statsrefusionerne til jobcentrene, der ikke længere får statsrefusion til aktivering. I stort set alle kommuner i Midtjylland har reaktionen været at reducere antallet af andre aktører markant og så løse opgaverne selv. AOF MIDT ERHVERV Det betyder, at vi ved årsskiftet kun har beskæftigelsesrettede aktiviteter i Randers, Aarhus, Silkeborg og Favrskov. Uanset de økonomiske incitamentstrukturer er det ikke tilfredsstillende, at vi ikke har kunnet fastholde en markedsposition i andre kommuner, og den overordnede målsætning for 2013 er derfor, at vi kommer i gang med aktiviteter i yderligere en til to kommuner. I MIDT Erhverv kommer aktiviteterne primært gennem licitationer eller via projektmidler fra LBR eller arbejdsmarkedsstyrelsen. Vi overvåger markedet nøje. Dels gennem ledernes personlige netværk og dels via en webbaseret søgetjeneste, der adviserer os, hver gang et udbud/en pulje bliver annonceret. SILKEBORG FaBrikken er vores tilbud til marginaliserede unge baseret på praktisk anvendeligt arbejde og en tæt vejledningsindsats. Tilbuddet skal integreres tættere i kommunens ungeindsats, så vi bliver fast henvisningssted for unge, som de øvrige tilbud ikke kan håndtere. FaBrikken tilbyder også workshops for deltagere på andre AOF baserede tilbud, så der på den måde kommer mere dynamik ind i hverdagen. Vi vil fortsat være en del af kommunens jobrotationsindsats, selvom den formelt set forankres i jobcenteret. Vi vil særligt blive brugt i forhold til projektkoordinering og projektledelse. Side 12

13 RANDERS Ungetilbuddet for match to kontanthjælpsmodtagere fortsætter. Der vil være særlig fokus på: Udvikling af tilbud til særligt udsatte grupper, herunder angst/ depressionsramte piger og drenge med ADHD eller ADHDlignende adfærd. Styrket virksomhedsrettet indsats med styrkelse af virksomhedsnetværk og mentorsamarbejde. Tættere samarbejde med UU og de ordinære uddannelsesinstitutioner. AARHUS Ved vores to forskellige hovedforløb i AOF MIDT Erhverv Jobsøgningslinjen og Heldagsskolen for Ordblinde vil der samlet være fokus på at skabe en større sammenhængskraft mellem forløbene. For Jobsøgningslinjen vil der være særlig fokus på et større samarbejde med fagbevægelsen i forløbene. Samt en styrket virksomhedsrettet indsats med styrkelse af virksomhedsnetværk og et tættere samarbejde med efter-/videreuddannelserne i Aarhus. Vi vil samtidig have fokus på at promovere og implementere vores individuelle coachingforløb for dagpengemodtagere. For Heldagsskolens del i AOF MIDT Erhverv vil der være fokus på en styrkelse og højnelse af vejledningsdelen og sammenhængskraften med Jobsøgningslinjen, så den beskæftigelsesrettede indsats forøges. AOF MIDT ERHVERV FAVRSKOV I AOF MIDT Erhverv i Favrskov vil vi have fokus på til stadighed at være jobcenterets foretrukne samarbejdspartner ift. de svage borgere. Vi vil forsøge at oprette et forløb for unge drenge med diagnoser. Samtidig vil vi forsøge at oprette et forløb for traumatiserede flygtninge/indvandrermænd, der således vil kunne supplere vores Sprogskoleaktivitet. Vi vil have fokus på i vores nye sprogskole at implementere aktiveringsindsatsen, der ligger i AOF MIDT Erhverv. Der vil derfor være fokus på at styrke den virksomhedsrettede indsats med styrkelse af virksomhedsnetværk og uddannelsesinstitutionerne, således at vi kan bringe vores borgere hurtigere i arbejde eller uddannelse. Side 13

14 HERNING, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HOLSTEBRO Aktivitetsniveau og udvikling Afdelingens spidskompetencer er: Unge, sygedagpengemodtagere, flexjobbere og førtidspensionister. Lokale beskæftigelsespolitiske tiltag. Arbejdspladsaktiviteter. AOF MIDT ERHVERV Unge, sygedagpengemodt.,flexjobber og førtidspensionster Afdelingen har tidligere været en markant aktør i Herning og Ikast-Brande på dette felt og vil i 2013 intensivere det opsøgende arbejde for igen at få foden indenfor evt. i et samarbejde med andre aktører (faglige organisationer, AOF JOB A/S o.a.). Lokale beskæftigelsespolitiske tiltag Afdelingen skal til stadighed være opsøgende og med i front på særlige lokale beskæftigelsespolitiske tiltag og skal i samarbejde med andre entreprenantere Erhvervsrådet, LO, lokale uddannelsesinstitutioner udvikle tilbud og igangsætte aktiviteter for de udvalgte prioriterede målgrupper/indsatser. Der er igangværende initiativer i et samarbejde med Erhvervsrådet og Jobcentrene i Herning og Ikast-Brande Kommuner. Arbejdspladsaktiviteter Ved ansættelsen af en virksomhedskonsulent i AOF MIDT er der kommet øget fokus på den virksomhedsrettede indsats, og målet er i 2013 at brande AOF som aktør ift. arbejdspladsaktiviteter i afdelingens dækningsområde. De er udviklet en Beredskabsplan målrettet virksomheder, som er nødt til at tænke uddannelse fx i forbindelse med organisationsudvikling, omstrukturering og forandringsprocesser. Beredskabsplanen tænkes markedsført Side 14

15 dels ved egen opsøgende indsats, dels i et samarbejde med erhvervsrådene, de faglige organisationer og Netværkslokomotivet, som en del af deres tilbudsvifte. Aktiviteterne i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune Indgangsvinklen til aktiviteter i området er: Arbejdspladsaktiviteter, og målet er i 2013, at afdelingen er opsøgende og synlig på dette område - og ellers holder et vågent øje med, hvad der sker på den beskæftigelsespolitiske bane og bringer sig i spil ift. udmeldte målgrupper/indsatser. AOF MIDT ERHVERV Side 15

16 AOF MIDT Aktiviteter i de enkelte afdelinger. HERNING, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HOLSTBRO Aktivitetsniveau og udvikling Afdelingen vækster specielt ift. FVU- og OBU-aktiviteterne, og målet er at fortsætte denne vækstkurve ved at fastholde/udbygge nuværende samarbejdsrelationer og aktiviteter samt igangsætte nye forretningsområder. AOF MIDT Indsatsområderne vil i 2013 således være: - At afdelingen i Herning og Ikast-Brande Kommune øger fokus på udvikling, kvalitetsoptimering og markedsføring samt branding af AOF s aktiviteter ift.: Almene opkvalificerende tilbud (heldags- og modultilbud) Unge (såvel den generelle som den specifikke ungeindsats) Arbejdspladsaktiviteter i forbindelse med organisationsudvikling, omstrukturering og forandringsprocesser. Særlige lokale beskæftigelsespolitiske tiltag. - At afdelingen i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune øger fokus på den opsøgende indsats og branding af AOF som aktør ift. den virksomhedsrettede indsats/arbejdspladsaktiviteter samt er opmærksom på særlige beskæftigelsespolitiske tiltag. Side 16

17 Almene opkvalificerende tilbud Ift. den ledige målgruppe skal der i 2013 være øget fokus på samarbejdsrelationerne med: Kompetencehuset og Projektenheden i Herning vedr. screening af nyledige samt udvikling af tilbud til match 1 & 2. CEB-Herning vedr. screening samt udvikling af tilbud til borgere, som af psykiske eller fysiske årsager ikke er på arbejdsmarkedet. Jobcentret og Focus i Ikast-Brande vedr. screening af nyledige samt udvikling af tilbud til match 1 & 2. De faglige organisationer og a-kasserne ift. afklarings- og opkvalificeringstilbud til de ledige medlemmer. Ift. øvrige indsatser/målgrupper skal der gennem et samarbejde med specielt de faglige organisationer, Erhvervsrådene samt Netværkslokomotivet være fokus på brancherettede medlemsaktiviteter og særlige indsatsområder. AOF MIDT Særlige indsatsområder, som i 2013 skal have øget fokus, er bl.a. udviklingen af tilbuddene til forældre til børn i grundskolen, udvikling af tilbud til indsatte/ ansatte i fængselsvæsenet samt udarbejdelse af et katalog, som hhv. de faglige organisationer og Erhvervsrådet kan benytte i deres tilbudsvifte. Ungeindsatsen (såvel den generelle som specifikke indsats) I 2013 skal der i ungeindsatsen være særlig fokus på AOF s rolle som brobygger gennem fokus på motiverende arbejdsmarkedsrettede tilbud samt uddannelses- og prøveforberedende aktiviteter og for at blive en stærkere aktør på dette felt, skal der arbejdes for at udbygge relationerne til UU-centrene samt de nuværende (kommunale) aktører bl.a. gennem et øget fokus på udvikling og stærkere branding af mulighederne i Uddannelsessporet i Ordskiftet. Side 17

18 Et andet indsatsområde i brandingen af AOF s rolle som brobygger er at udbygge samarbejdet med Herningsholm Erhvervsskole ift. screening af fx deres GVU er og andre af deres målgruppe. Ligeledes er det et indsatsområde at få et samarbejde med Erhvervsakademiet omkring almen afklaring af deres elever. Endvidere skal det gode samarbejde med Produktionsskolen i Herning medvirke til at brande AOFs rolle som brobygger til det ordinære skolesystem. Dette samarbejde skal bruges som eksemplarisk model til markedsføring i hhv. Ikast, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune. AOF MIDT Og endelig vil vi som vanligt være vågne overfor politiske udmeldinger (lokale som nationale) og stille os til rådighed for skrivning af ansøgninger mv. Arbejdspladsaktiviteter Ved ansættelsen af en virksomhedskonsulent er der kommet øget fokus på den virksomhedsrettede indsats, og målet er i 2013 at få 10 nye kunder samt aktivitet i alle fire kommuner. Der er budgetteret med en fremgang på såvel FVU, OBU som AMU-aktiviteter. Der bliver pt. udviklet en Beredskabsplan målrettet virksomheder, som tænker uddannelse, eller som er nødt til at tænke uddannelse fx i forbindelse med organisationsudvikling, omstrukturering og forandringsprocesser. Beredskabsplanen tænkes markedsført ved egen opsøgende indsats (sammen med markedsføringen af FVU, OBU og AMU-kurserne), men også i et samarbejde med Erhvervsrådet, de faglige organisationer og Netværkslokomotivet, som en del af deres tilbudsvifte. Forventningen er, at der med Beredskabsplanen som grundlag kan indgås partnerskabserklæringer med lokale virksomheder i afdelingens dækningsområde vedr. arbejdspladsaktiviteter. Endvidere er det et mål i 2013 at blive inkluderet i samarbejdet i VEU-center Midtvest. Side 18

19 Særlige lokale beskæftigelsespolitiske tiltag Afdelingen skal til stadighed være opsøgende og med i front på særlige lokale beskæftigelsespolitiske tiltag og skal i samarbejde med andre entreprenanter fx Erhvervsrådet og lokale uddannelsesinstitutioner udvikle tilbud og igangsætte aktiviteter for de udvalgte prioriterede målgrupper/indsatser. Aktiviteter i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune Grundet det stærke skolesamarbejde i hhv. Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner er indgangsvinkelen til aktiviteter i de to kommuners dækningsområde: Arbejdspladsaktiviteter og særlige lokalpolitiske tiltag. Det opsøgende arbejde ift. FVU og OBU vil blive intensiveret ift. virksomheder både alene og i samarbejde med Erhvervsrådene og Netværkslokomotivet og der skal søges at skabe relationer til de faglige organisationer og deres a-kasser med henblik på at sætte fokus på opkvalificering. AOF MIDT Derudover skal der skabes relationer til anden aktør ift. screenings- og undervisningstilbud. Side 19

20 SPROGSKOLEN I GRENÅ Sprogskolen har stabiliseret sin drift på omkring dagskursister (flygtninge og familiesammenførte) og 20 kursister på introdansk (EU-borgere). Samtidig har vi omkring seks til otte af kursisterne, der fast går til ordblindeundervisning og ca. 10 til FVU om eftermiddagen. Vi forventer at fastholde det niveau i AOF MIDT Vores indsatsområder i 2013 vil være at: Styrke den virksomhedsrettede indsats for de kursister, der er visiteret til aktivering hos os, så alle kommer i virksomhedspraktik (med mindre særlige forhold taler imod det). Udvikle et mentornetværk hos private virksomheder i kommunen i samarbejde med Tradium. Forbedre den bredere integationsindsats gennem samarbejde m. bl.a. sportsklubber. Skabe et bedre grundlag for udvikling og udveksling af under- visningsmaterialer målrettet modultestning. Etablere et samarbejdsforum med sprogskolen i Favrskov. Side 20

21 HORSENS-HEDENSTED-ODDER Virksomheder Som partner i KompetenceMidt 2.0 projektet vil vi gennemføre 83 virksomhedsbesøg i 2013 alene i Horsens-Hedensted området. Salg af nyudviklede aktiviteter I 2011 og 2012 har vi udelukkende beskæftiget os med ordblinde- og forberedende voksenundervisning. Et af vores indsatsområder i 2013 bliver at gennemføre aktiviteter under AOF MIDT Erhverv A/S. For at imødekomme dette indsatsområde har vi i 2012 investeret en del timer i udviklingen af: AOF MIDT Kursus for folkeskolelærere. Formålet er at hjælpe lærerne med inklusion og specifikt fokus på ordblinde elever. Dette kursus skal udbydes i alle tre områder. Ungeprojekt. Formålet er at tilbyde en kombi-uddannelse. Forløbet er et kombi-forløb med FVU og tilkøb af specielle moduler med fokus på sociale og uddannelsesmæssige kompetencer. Kurset skal i første omgang udbydes i Horsens og Hedensted. Eksternt samarbejde I samarbejde med 3F og Netværkslokomotivet arbejder vi med oprettelsen af en Industri- og Håndværkerskole. Derudover bliver et indsatsområde oprettelsen af et Tillidsmandsuniversitet. Finansieringen af universitetet skal tage sit afsæt i FIU-midler. Industri- og Håndværkerskolen skal udbydes i Horsens, Hedensted og Odder. Side 21

22 Aktivitet For 2013 forventer vi en samlet aktivitetsstigning på 20 procent sammenholdt med tallene for Størstedelen af aktiviteten forventes at ligge i Horsens. Målsætningen for både Hedensted og Odder er for 2013 kontinuerlige forløb bestående af to OBU-hold og et FVU-hold. AOF MIDT Internt Vores interne strategiproces vil fortsat være et fokusområde. I forbindelse med MUS-samtalerne arbejdes der på at gennemføre en kompetenceafklaring i forhold til IT-kundskaber hos alle medarbejderne. I forbindelse med opstarten i Odder forventes det, at der skal ansættes nye medarbejdere til dækning af OBU- og FVU-dansk. En aktivitetsstigning på 20 procent primært i Horsens vil indebær yderligere ansættelser. Side 22

23 FAVRSKOV Sprogskolen Vi åbner vores sprogskole for selvforsørgende kursister pr. 1/ Samtidig rykker vi i nye lokaler først for sprogskolen og omkring sommerferien resten af skolen. Der vil derfor i hele 2013 være stor fokus på, at vi får gjort sprogskolen synlig i lokalområdet, sådan at de arbejdende flygtninge/indvandrere lærer vores skole at kende og vælger den som deres foretrukne sted at få danskundervisning. Med åbningen af en så anderledes uddannelse for flygtninge/indvandrere skal vi derfor også have stor fokus på at opbygge selve undervisningstilbuddet med alle dets facetter og dermed få skabt procedure ift. administration, pædagogik og flow i gennemførelsen af uddannelsen for alle forløb. En del af dette vil foregå i et tæt samarbejde med Sprogskolen i Grenå. AOF MIDT Vi skal være fokuseret på, at kursisterne hurtigst muligt bliver i stand til både at bestå modultestene og den afsluttende danskeksamen samt finde de kursister, som kan have brug for en ekstra danskfaglig indsats. Det være sig inden for ordblindeundervisningen og FVU. Vores aktivitetsmål vil være, at vi med udgangen af 2013 har tilknyttet minimum 75 procent af alle udlændinge i Favrskov, som skal have tilbudt et sprogskoleforløb. Ordskolen På Ordskolen har vi oplevet et fald i antal årskursister i 2012 ift Derfor skal vi bruge 2013 til at forøge aktivitetsniveauet, således at vi forøger aktiviteten med 10 procent ift Derfor skal vi bruge 2013 til at få endnu bedre fat i de ledige borgere via jobcenteret. Der vil især være fokus på at få de ledige til FVU således, at vi kan få brugt de puljepenge, der er afsat til Favrskov Kommune. Side 23

24 Desuden skal vi have bedre fat i kontanthjælpsafdelingen på jobcenteret ift. de ordblinde samt de ledige dagpengemodtagere i første ledighedsperiode. Samtidig vil vi også arbejde på at få et tættere samarbejde med fagbevægelsen i Favrskov, således at vi kan tilbyde testning af deres medlemmer. Vi har ultimo 2012 opstartet et tilbud til unge med en ADHD-diagnose. Disse unge drenge skal også tilbydes danskundervisning i form af FVU eller ordblindeundervisning. Dette område vil være et helt nyt område for Ordskolen i Hadsten, og vi skal derfor bruge kræfter på at tilpasse dette tilbud til målgruppen, således at det kan blive et fortløbende projekt i Favrskov Kommune. AOF MIDT Andre indsatsområde i 2013 bliver At få implementeret de nye håndholdte hjælpemidler, som bliver indkøbt ultimo At få forbedret den virksomhedsrettede indsats herunder også at få vores kursister i virksomhedspraktik. At få skabt procedurer for vores administrative arbejde. At få skabt et tilbud til de kursister på Sprogskolen, som har brug for en ekstra danskfaglig indsats. Side 24

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland 1 Notat: Marts 2014 2020 visioner for AOF i Region Midtjylland AOF-organisationer i Midtjylland og AOF Daghøjskolen i Aarhus: AOF Center Midtjylland er ejer af: AOF-repræsentantskaberne i Aarhus, Horsens-

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 > KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 Side 2 KLOGERE I SLAGELSE KLOGERE I SLAGELSE Denne folder er henvendt til dig, som ønsker at vide mere om jobrotationsprojektet Klogere i Slagelse. Klogere

Læs mere

VUC Vest, FVU-plan 2012

VUC Vest, FVU-plan 2012 VUC Vest, FVU-plan 2012 På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27.

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013 Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere match 1 Udbyder Tilbud Kontrakt Pladser Enkeltpladskøb Køb af uddannelsesforløb til den ledige, f.eks. AMU-kurser m.m. Erstatter i de fleste tilfælde ret & pligt

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere