VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND AOF Center Midtjylland Ørnsøvej Silkeborg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Centeropgaver... 3 Værdier for AOF Center Midtjylland... 4 Samarbejde med AOF s grundorganisationer... 5 Folkeoplysning... 6 AOF aftenskoler... 7 Særlige fælles indsatsområder... 8 Trivselsgruppen... 9 AOF Daghøjskolen i Aarhus...11 AOF MIDT Erhverv A/S...12 AOF MIDT...16 AOF MIDT fælles...29 Personaleforhold / økonomi...30 Afslutning...31 Side 2

3 CENTEROPGAVER AOF Center Midtjylland har i henhold til vores kontrakt med AOF Danmark en række opgaver i forhold til det samlede AOF i Region Midtjylland herunder implementering af indsatsområder for 2013 besluttet af AOF Danmarks Centerråd. Indsatsområderne og forpligtigelserne i forhold til at være en AOF Centerafdeling fastlægges mellem AOF Danmark og AOF Centerråd. Derudover vil vi i 2013 fortsat dække de AOF-aftenskoleaktiviteter, der ligger udover de kommunale rammer. AOF Randers dækker udover Randers også Djursland. AOF Silkeborg dækker udover Silkeborg også Viborg. AOF MIDT dækker de øvrige AOF aftenskoler i Region Midtjylland. CENTEROPGAVER Der vil i 2013 blive afholdt et regionsmøde med AOF-formændene og skolelederne. AOF Center Midtjylland vil deltage i de fælles udviklingstiltag, der iværksættes af AOF Danmark, Centerrådet, Centerlederrådet og Aftenskolelederrådet. Målsætningen er, at der skal være AOF-aftenskoler, OBU- og FVU-aktiviteter i hele Region Midtjylland med undtagelse af Samsø Kommune. Side 3

4 VÆRDIERNE FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND I vores optik skal alle mennesker behandles med værdighed, uanset hvem de er. Vi tager vores udgangspunkt i det selvstændige og sociale individ, der både har en familie, et arbejde og som følger med i samfundsdebatten. For os er det helt centralt både at klæde mennesker på til at udvikle sig personligt og fagligt. Vi vil give den enkelte mulighed for et aktivt liv både individuelt og i fællesskab med andre. VÆRDIER Vi tror på, at vi ved at hjælpe mennesker til at udvikle en samfundsbevidst livsholdning giver de bedste forudsætninger for at træffe kvalificerede valg. Vores forpligtelse og fokus er særligt skærpet for de marginaliserede grupper og dem med korte uddannelser. Hos AOF Center Midtjylland vil vi gerne medvirke til at skabe udvikling og fornyelse i vores område. Vi har vores opmærksomhed rettet mod både kulturen og erhvervslivet, hvor vi ønsker at tage nye initiativer. Vi vil gerne samarbejde med andre uddannelsesudbydere i det midtjyske område. Vores rolle er at være en konstruktiv samarbejdspartner, og vi ønsker rollen som en organisation, der skaber sammenhæng mellem projekter og uddannelse til gavn for elever og kursister. AOF Center Midtjylland ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker spændende og kompetente medarbejdere. Vi lægger stor vægt på en konstant udvikling og en åben dialog i hele organisationen. Side 4

5 SAMARBEJDE MED AOF s GRUNDORGANISATIONER Vi vil i samarbejde med Socialdemokraternes partikontor og Socialdemokraterne i Region MIDT følge op på de aftalte initiativer i forhold til uddannelse af kampagneledere, organisationernes tillidsmænd og aspiranter i forhold til kommunevalget i november I samarbejde med Socialdemokraternes regionspolitikere og Socialdemokraterne i Region Midtjylland vil vi styrke samarbejdsrelationerne. Vi vil ligeledes tilbyde at medvirke til at understøtte Socialdemokraterne i forhold til regionsvalget i Vi vil styrke den tværfaglige indsats i regionen i samarbejde med LO-sektionerne gennem LO s regionale konsulenter. SAMARBEJDE I 2012 påbegyndte vi et arbejde med særlige initiativer for udfaldstruede ledige. Ligeledes arbejder vi med projekter i forhold til LBR erne i regionen. Vi forventer, at regeringen i forbindelse med finansloven for 2013 vil iværksætte en række uddannelsestiltag målrettet en stor gruppe af LO-ledige medlemmer. Vi vil følge op på de politiske initiativer. Vi vil i løbet af 2013 opsøge alle de LO-fagforeninger i regionen, der har mange medlemmer, som er ufaglærte, har en kort erhvervsuddannelse eller er ledige. Det er specielt 3F, HK, FOA og NNF. Vi vil tilbyde fagforeningerne samarbejde om opkvalificering af deres medlemmer, etablere jobrotation, teste medlemmerne inden for FVU og OBU og i forbindelse med arbejdsfordeling, tilbyde støtte til at iværksætte uddannelse i stedet for midlertidig afskedigelse. En styrkelse af samarbejdet med de enkelte fagforeninger vil være et hovedindsatsområde i Side 5

6 FOLKEOPLYSNING DEMOKRATI I 2012 har vi iværksat et forsøg i Herning, vi kalder Folkesvinget. Projektet ligger på og er et webbaseret debatforum, hvor der fast er tilknyttet 45 bloggere. Bloggerne skriver på skift et nyt indlæg hver dag. Den anden del af projektet er brugere, der laver opråb. Ordet er frit for begge grupper selvfølgelig under ansvar for god takt og tone. FOLKEOPLYSNING Folkesvinget har til formål at skabe et forum, hvor lokale kan deltage i en lokal samfundsdebat. Tendensen i tiden er, at lokalaviserne lukker, og samfundsdebatten foregår i stigende grad på et elitært plan. Offentligheden mister muligheden for selv at komme til orde i en medievirkelighed, hvor hurtige nyheder og sensationsnews tager over for lokale problemstillinger og småting ude i landet. Folkesvinget er et forsøg på at give ordet tilbage til folket i et afgrænset, lokalt område. Et sted, hvor man kan komme i kontakt med andre fra ens eget bagland, de lokale politikere og de lokale meningsdannere. AOF MIDT har betalt udviklings- og opstartsudgifterne i forbindelse med Folkesvinget. I 2013 vil LO-Herning dække en stor del af de løbende driftsudgifter. I løbet af 2013 vil vi tilbyde de lokale LO-sektioner, at de kan blive koblet på Folkesvinget med hver deres lokale forankring. Den enkelte lokale sektion vil selv have ansvaret for de løbende driftsudgifter. AOF MIDT vil sikre, at de tekniske muligheder er opdaterede og tidssvarende. Side 6

7 AOF AFTENSKOLER Vi vil arbejde for at få etableret aftenskoler i Struer, Lemvig og Holstebro, således at vi med undtagelse af Samsø vil være dækket med AOF-aftenskoler i alle kommuner i Region Midtjylland. Folkeoplysning er blevet et politisk spareområde for kommunerne. Der skal politisk arbejdes for, at tilskuddene til folkeoplysningen fastholdes og de steder, hvor der er sket store nedskæringer, udvides. Vi ønsker at styrke de enkelte AOF-aftenskoler i at udvide deres markedsandel ved økonomisk at understøtte aktivitetsudvidelserne ud over de kommunale rammer. Der henvises til afsnittet under AOF Center Midtjyllands centeropgaver. Vi vil i samarbejde med alle AOF-aftenskolerne se på mulighederne i forhold til fælles administration, programsamarbejde, udvikling af nye tiltag m.m. Vi vil ligeledes arbejde for, at de nye sociale medier bliver brugt i forhold til information og rekruttering af deltagere til vores aktiviteter. AOF AFTENSKOLER De enkelte AOF-aftenskoler vil i deres virksomhedsplan for 2013 udarbejde deres egne målsætninger og visioner. Vi vil tilbyde, at alle AOF-aftenskoleledere i regionen deltager i et netværk, der har til opgave at drøfte nye tiltag, informere om lovændringer, erfaringsudveksling samt være bindeleddet til regionens repræsentant i AOF-aftenskoleråd. AOF MIDT vil betale udgifterne i forbindelse med netværksmøderne. Side 7

8 SÆRLIGE FÆLLES INDSATSOMRÅDER AOF MIDT, aftenskolerne i Randers Djursland og AOF Silkeborg vil i 2013 have særlig fælles fokus på: SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER Beskæftigelsesområdet: Indsatsen forudsætter et styrket samarbejde med LO, fagforeningerne og arbejdspladstillidsrepræsentanter. Ligeledes vil vi styrke samarbejdet med lokale erhvervsnetværk, Netværkslokomotivet m.fl.vi vil inddrage jobrotation som et positivt redskab. Vi vil understøtte den AOF-medarbejder/leder, der har opgaverne i forhold til virksomhedskontakter gennem fælles markedsføringsmateriale og netværkssamarbejde. Styrke samarbejdet med de lokale jobcentre med særlig fokus på de midler, jobcentrene råder over til en målrettet indsats i forhold til FVU. Forventningerne er, at Finansloven for 2013 vil give mulighed for øget indsats i forhold til uddannelse af de ledige. Der vil blive udarbejdet særligt markedsføringsmateriale målrettet jobcentrene. Prøveforberedende undervisning: Mange af vores deltagere har ikke en afgangseksamen fra folkeskolen. Med det formål at styrke vores deltageres mulighed for at få en kompetencegivende uddannelse, vil vi tilrettelægge nogle af vores undervisningsforløb, så de giver vores deltagere mulighed for at tilmelde sig en eksamen. Skolesamarbejde: Regeringen vil lægge op til at understøtte skolesamarbejdet gennem brobygningsprojekter. Vi vil søge samarbejde med produktionsskoler, erhvervsskoler m.fl. i forhold til særlige brobygningsprojekter. Ungdomsprojekter for unge med andre udfordringer end ledighed: Unge er en stor og vigtig målgruppe. Vi vil styrke indsatsen i forhold til unge med diagnoser som særligt tilrettelagte forløb. Uddannelsesforløb, der styrker de unge i forhold til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Side 8

9 TRIVSELSGRUPPEN A/S Trivselsgruppens aktiviteter har længe været under pres. Nøgleopgaven er nu at satse på vores kernekompetencer indenfor psykisk og fysisk sundhedsfremme og få konsolideret driften. Trivselsgruppens profil er fortsat vedkommende i forhold til vores kommunale samarbejdspartnere, og vi har en interesse i at kunne gøre brug af Trivselsgruppen i kommende udbud og projekter. Der vil derfor helt overvejende være fokus på at få stabiliseret Trivselsgruppen omkring en række kerneaktiviteter i tæt samarbejde med jobcentrene i Silkeborg og Aarhus. SILKEBORG I Silkeborg fordeler tilbuddene sig overordnet til hhv. kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Tilbuddene til kontanthjælpsmodtagerne er kantineprojektet Service-linien og afklaringsforløbet Job- og Afklaring. På begge forløb er der stor fokus på at afdække og styrke deltagernes personlige og sociale kompetencer, så de kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette sker ved at tilbyde deltagerne en kombination af fysiske/praktiske aktiviteter og intensiv erhvervs- og uddannelsesvejledning. Vi samarbejder tæt med AOF Silkeborg omkring undervisning i dansk, matematik og engelsk, som tilbydes til så mange deltagere som muligt. TRIVSELSGRUPPEN Side 9

10 TRIVSELSGRUPPEN Tilbuddene til sygedagpengemodtagerne har i en længere periode været domineret af stærkt faldende priser og dermed følgende svækkelse af kvaliteten. Der har også været stigende fokus på det socialfaglige arbejde og mindre på det sundhedsfaglige. Dette er nu i en vis grad ved at ændre sig, da der nu efterspørges tilbud til stress/depressionsramte samt borgere med angst/fobier. Vi forventer, at vi i 2013 vil fokusere på at få udviklet tilbud til disse målgrupper, der har høj fokus på personlig udvikling samtidig med, at vi fastholder det arbejdsmarkedsrettede sigte. Andre udviklingsområder er vores aktiviteter omkring konsulentydelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø. Vi ønsker at fastholde aktiviteter på dette område, hvor vi får meget positiv respons fra de forskellige arbejdspladser, vi arbejder med. Dette vil aldrig blive en bærende aktivitet for Trivselsgruppen, men er vigtigt for at kunne udvikle vores forretningsområder i nye retninger. AARHUS Trivselsgruppens tilbud i Aarhus dækker fire forskellige afklarings- og vejledningslinjer, der dog i realiteten undervises sammen. Forløbenes fokus ligner forløbene i Silkeborg, dog skal vi i Aarhus også varetage sagsbehandlingen af kursisterne i den tid, de er hos os. Aarhus Kommune har generelt henvist langt færre end lovet i udbudsrunden, og de borgere, de har henvist, har haft store psykiske, fysiske og sociale barrierer for at komme ind på arbejdsmarkedet. I 2013 vil vi fokusere på at få flere kursister på vores hold. Desuden vil fokus også være at få en stordriftsfordel af alle forløbene for jobcenteret. Derudover vil vi også have fokus på at få lavet procedurer og dermed skabe ro og stabilitet for både kursister og medarbejdere. Side 10

11 AOF DAGHØJSKOLEN I AARHUS Daghøjskolen har en meget klar profil, hvor uddannelses- og erhvervsvejledning samt almenfaglig opkvalificering er helt centrale elementer. Vi vil i 2013 fortsat styrke denne profil. Målgruppen er unge op til 30 år. Daghøjskolen vil i 2013 satse på flg. tilbud til målgruppen: Jobcentrets uddannelseslinjer Tilbuddet til ledige unge vil også fremover indeholde en bred vifte af opkvalificerende tilbud, således at de unge har mulighed for at tilegne sig de kompetencer, de måtte mangle for at kunne kvalificere sig til at påbegynde et ordinært uddannelsesforløb eller subsidiært påbegynde et ordinært arbejde. Typisk vil forløbene indeholde massiv uddannelses- og erhvervsvejledning samt undervisning og eksamen i bl.a. dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og naturfag. Sideløbende hermed arbejdes der med øvrige uddannelses- og jobrelevante kompetencer fx selvstændighed, samarbejdsevne, mødestabilisering, social adfærd, vedholdenhed, sundhed etc. AOF DAGHØJSKOLEN Flex Aarhus Daghøjskolen har i samarbejde med de øvrige daghøjskoler i Aarhus, jobcentret og Uddannelsesforbundet i august 2012 påbegyndt et nyt LBR-støttet projekt Flex Aarhus der bl.a. har til formål at gøre Aarhus klar til en evt. kommende fleksuddannelse. Indholdet er identisk med ovenstående, men indeholder en gennemgående vejleder, der også er tilknyttet den unge under dennes forløb i det ordinære system. Aarhus ErhvervsForskole Vi vil i 2013 arbejde på at etablere et projekt, der kan rumme flere af de unge, der har brug for tilbuddet. Evt. kan dette på sigt ske ved etablering af en afdeling/produktionsskole i Aarhus Vest. Politiforskolen Vi vil satse på korte brush-up kurser for unge, der opfylder de formelle adgangskrav til optagelse på Politiskolen. Side 11

12 AOF MIDT ERHVERV A/S I AOF MIDT Erhverv har vi oplevet et faldende antal opgaver igennem de seneste år. Det er en direkte konsekvens af omlægningerne i statsrefusionerne til jobcentrene, der ikke længere får statsrefusion til aktivering. I stort set alle kommuner i Midtjylland har reaktionen været at reducere antallet af andre aktører markant og så løse opgaverne selv. AOF MIDT ERHVERV Det betyder, at vi ved årsskiftet kun har beskæftigelsesrettede aktiviteter i Randers, Aarhus, Silkeborg og Favrskov. Uanset de økonomiske incitamentstrukturer er det ikke tilfredsstillende, at vi ikke har kunnet fastholde en markedsposition i andre kommuner, og den overordnede målsætning for 2013 er derfor, at vi kommer i gang med aktiviteter i yderligere en til to kommuner. I MIDT Erhverv kommer aktiviteterne primært gennem licitationer eller via projektmidler fra LBR eller arbejdsmarkedsstyrelsen. Vi overvåger markedet nøje. Dels gennem ledernes personlige netværk og dels via en webbaseret søgetjeneste, der adviserer os, hver gang et udbud/en pulje bliver annonceret. SILKEBORG FaBrikken er vores tilbud til marginaliserede unge baseret på praktisk anvendeligt arbejde og en tæt vejledningsindsats. Tilbuddet skal integreres tættere i kommunens ungeindsats, så vi bliver fast henvisningssted for unge, som de øvrige tilbud ikke kan håndtere. FaBrikken tilbyder også workshops for deltagere på andre AOF baserede tilbud, så der på den måde kommer mere dynamik ind i hverdagen. Vi vil fortsat være en del af kommunens jobrotationsindsats, selvom den formelt set forankres i jobcenteret. Vi vil særligt blive brugt i forhold til projektkoordinering og projektledelse. Side 12

13 RANDERS Ungetilbuddet for match to kontanthjælpsmodtagere fortsætter. Der vil være særlig fokus på: Udvikling af tilbud til særligt udsatte grupper, herunder angst/ depressionsramte piger og drenge med ADHD eller ADHDlignende adfærd. Styrket virksomhedsrettet indsats med styrkelse af virksomhedsnetværk og mentorsamarbejde. Tættere samarbejde med UU og de ordinære uddannelsesinstitutioner. AARHUS Ved vores to forskellige hovedforløb i AOF MIDT Erhverv Jobsøgningslinjen og Heldagsskolen for Ordblinde vil der samlet være fokus på at skabe en større sammenhængskraft mellem forløbene. For Jobsøgningslinjen vil der være særlig fokus på et større samarbejde med fagbevægelsen i forløbene. Samt en styrket virksomhedsrettet indsats med styrkelse af virksomhedsnetværk og et tættere samarbejde med efter-/videreuddannelserne i Aarhus. Vi vil samtidig have fokus på at promovere og implementere vores individuelle coachingforløb for dagpengemodtagere. For Heldagsskolens del i AOF MIDT Erhverv vil der være fokus på en styrkelse og højnelse af vejledningsdelen og sammenhængskraften med Jobsøgningslinjen, så den beskæftigelsesrettede indsats forøges. AOF MIDT ERHVERV FAVRSKOV I AOF MIDT Erhverv i Favrskov vil vi have fokus på til stadighed at være jobcenterets foretrukne samarbejdspartner ift. de svage borgere. Vi vil forsøge at oprette et forløb for unge drenge med diagnoser. Samtidig vil vi forsøge at oprette et forløb for traumatiserede flygtninge/indvandrermænd, der således vil kunne supplere vores Sprogskoleaktivitet. Vi vil have fokus på i vores nye sprogskole at implementere aktiveringsindsatsen, der ligger i AOF MIDT Erhverv. Der vil derfor være fokus på at styrke den virksomhedsrettede indsats med styrkelse af virksomhedsnetværk og uddannelsesinstitutionerne, således at vi kan bringe vores borgere hurtigere i arbejde eller uddannelse. Side 13

14 HERNING, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HOLSTEBRO Aktivitetsniveau og udvikling Afdelingens spidskompetencer er: Unge, sygedagpengemodtagere, flexjobbere og førtidspensionister. Lokale beskæftigelsespolitiske tiltag. Arbejdspladsaktiviteter. AOF MIDT ERHVERV Unge, sygedagpengemodt.,flexjobber og førtidspensionster Afdelingen har tidligere været en markant aktør i Herning og Ikast-Brande på dette felt og vil i 2013 intensivere det opsøgende arbejde for igen at få foden indenfor evt. i et samarbejde med andre aktører (faglige organisationer, AOF JOB A/S o.a.). Lokale beskæftigelsespolitiske tiltag Afdelingen skal til stadighed være opsøgende og med i front på særlige lokale beskæftigelsespolitiske tiltag og skal i samarbejde med andre entreprenantere Erhvervsrådet, LO, lokale uddannelsesinstitutioner udvikle tilbud og igangsætte aktiviteter for de udvalgte prioriterede målgrupper/indsatser. Der er igangværende initiativer i et samarbejde med Erhvervsrådet og Jobcentrene i Herning og Ikast-Brande Kommuner. Arbejdspladsaktiviteter Ved ansættelsen af en virksomhedskonsulent i AOF MIDT er der kommet øget fokus på den virksomhedsrettede indsats, og målet er i 2013 at brande AOF som aktør ift. arbejdspladsaktiviteter i afdelingens dækningsområde. De er udviklet en Beredskabsplan målrettet virksomheder, som er nødt til at tænke uddannelse fx i forbindelse med organisationsudvikling, omstrukturering og forandringsprocesser. Beredskabsplanen tænkes markedsført Side 14

15 dels ved egen opsøgende indsats, dels i et samarbejde med erhvervsrådene, de faglige organisationer og Netværkslokomotivet, som en del af deres tilbudsvifte. Aktiviteterne i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune Indgangsvinklen til aktiviteter i området er: Arbejdspladsaktiviteter, og målet er i 2013, at afdelingen er opsøgende og synlig på dette område - og ellers holder et vågent øje med, hvad der sker på den beskæftigelsespolitiske bane og bringer sig i spil ift. udmeldte målgrupper/indsatser. AOF MIDT ERHVERV Side 15

16 AOF MIDT Aktiviteter i de enkelte afdelinger. HERNING, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HOLSTBRO Aktivitetsniveau og udvikling Afdelingen vækster specielt ift. FVU- og OBU-aktiviteterne, og målet er at fortsætte denne vækstkurve ved at fastholde/udbygge nuværende samarbejdsrelationer og aktiviteter samt igangsætte nye forretningsområder. AOF MIDT Indsatsområderne vil i 2013 således være: - At afdelingen i Herning og Ikast-Brande Kommune øger fokus på udvikling, kvalitetsoptimering og markedsføring samt branding af AOF s aktiviteter ift.: Almene opkvalificerende tilbud (heldags- og modultilbud) Unge (såvel den generelle som den specifikke ungeindsats) Arbejdspladsaktiviteter i forbindelse med organisationsudvikling, omstrukturering og forandringsprocesser. Særlige lokale beskæftigelsespolitiske tiltag. - At afdelingen i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune øger fokus på den opsøgende indsats og branding af AOF som aktør ift. den virksomhedsrettede indsats/arbejdspladsaktiviteter samt er opmærksom på særlige beskæftigelsespolitiske tiltag. Side 16

17 Almene opkvalificerende tilbud Ift. den ledige målgruppe skal der i 2013 være øget fokus på samarbejdsrelationerne med: Kompetencehuset og Projektenheden i Herning vedr. screening af nyledige samt udvikling af tilbud til match 1 & 2. CEB-Herning vedr. screening samt udvikling af tilbud til borgere, som af psykiske eller fysiske årsager ikke er på arbejdsmarkedet. Jobcentret og Focus i Ikast-Brande vedr. screening af nyledige samt udvikling af tilbud til match 1 & 2. De faglige organisationer og a-kasserne ift. afklarings- og opkvalificeringstilbud til de ledige medlemmer. Ift. øvrige indsatser/målgrupper skal der gennem et samarbejde med specielt de faglige organisationer, Erhvervsrådene samt Netværkslokomotivet være fokus på brancherettede medlemsaktiviteter og særlige indsatsområder. AOF MIDT Særlige indsatsområder, som i 2013 skal have øget fokus, er bl.a. udviklingen af tilbuddene til forældre til børn i grundskolen, udvikling af tilbud til indsatte/ ansatte i fængselsvæsenet samt udarbejdelse af et katalog, som hhv. de faglige organisationer og Erhvervsrådet kan benytte i deres tilbudsvifte. Ungeindsatsen (såvel den generelle som specifikke indsats) I 2013 skal der i ungeindsatsen være særlig fokus på AOF s rolle som brobygger gennem fokus på motiverende arbejdsmarkedsrettede tilbud samt uddannelses- og prøveforberedende aktiviteter og for at blive en stærkere aktør på dette felt, skal der arbejdes for at udbygge relationerne til UU-centrene samt de nuværende (kommunale) aktører bl.a. gennem et øget fokus på udvikling og stærkere branding af mulighederne i Uddannelsessporet i Ordskiftet. Side 17

18 Et andet indsatsområde i brandingen af AOF s rolle som brobygger er at udbygge samarbejdet med Herningsholm Erhvervsskole ift. screening af fx deres GVU er og andre af deres målgruppe. Ligeledes er det et indsatsområde at få et samarbejde med Erhvervsakademiet omkring almen afklaring af deres elever. Endvidere skal det gode samarbejde med Produktionsskolen i Herning medvirke til at brande AOFs rolle som brobygger til det ordinære skolesystem. Dette samarbejde skal bruges som eksemplarisk model til markedsføring i hhv. Ikast, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune. AOF MIDT Og endelig vil vi som vanligt være vågne overfor politiske udmeldinger (lokale som nationale) og stille os til rådighed for skrivning af ansøgninger mv. Arbejdspladsaktiviteter Ved ansættelsen af en virksomhedskonsulent er der kommet øget fokus på den virksomhedsrettede indsats, og målet er i 2013 at få 10 nye kunder samt aktivitet i alle fire kommuner. Der er budgetteret med en fremgang på såvel FVU, OBU som AMU-aktiviteter. Der bliver pt. udviklet en Beredskabsplan målrettet virksomheder, som tænker uddannelse, eller som er nødt til at tænke uddannelse fx i forbindelse med organisationsudvikling, omstrukturering og forandringsprocesser. Beredskabsplanen tænkes markedsført ved egen opsøgende indsats (sammen med markedsføringen af FVU, OBU og AMU-kurserne), men også i et samarbejde med Erhvervsrådet, de faglige organisationer og Netværkslokomotivet, som en del af deres tilbudsvifte. Forventningen er, at der med Beredskabsplanen som grundlag kan indgås partnerskabserklæringer med lokale virksomheder i afdelingens dækningsområde vedr. arbejdspladsaktiviteter. Endvidere er det et mål i 2013 at blive inkluderet i samarbejdet i VEU-center Midtvest. Side 18

19 Særlige lokale beskæftigelsespolitiske tiltag Afdelingen skal til stadighed være opsøgende og med i front på særlige lokale beskæftigelsespolitiske tiltag og skal i samarbejde med andre entreprenanter fx Erhvervsrådet og lokale uddannelsesinstitutioner udvikle tilbud og igangsætte aktiviteter for de udvalgte prioriterede målgrupper/indsatser. Aktiviteter i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune Grundet det stærke skolesamarbejde i hhv. Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner er indgangsvinkelen til aktiviteter i de to kommuners dækningsområde: Arbejdspladsaktiviteter og særlige lokalpolitiske tiltag. Det opsøgende arbejde ift. FVU og OBU vil blive intensiveret ift. virksomheder både alene og i samarbejde med Erhvervsrådene og Netværkslokomotivet og der skal søges at skabe relationer til de faglige organisationer og deres a-kasser med henblik på at sætte fokus på opkvalificering. AOF MIDT Derudover skal der skabes relationer til anden aktør ift. screenings- og undervisningstilbud. Side 19

20 SPROGSKOLEN I GRENÅ Sprogskolen har stabiliseret sin drift på omkring dagskursister (flygtninge og familiesammenførte) og 20 kursister på introdansk (EU-borgere). Samtidig har vi omkring seks til otte af kursisterne, der fast går til ordblindeundervisning og ca. 10 til FVU om eftermiddagen. Vi forventer at fastholde det niveau i AOF MIDT Vores indsatsområder i 2013 vil være at: Styrke den virksomhedsrettede indsats for de kursister, der er visiteret til aktivering hos os, så alle kommer i virksomhedspraktik (med mindre særlige forhold taler imod det). Udvikle et mentornetværk hos private virksomheder i kommunen i samarbejde med Tradium. Forbedre den bredere integationsindsats gennem samarbejde m. bl.a. sportsklubber. Skabe et bedre grundlag for udvikling og udveksling af under- visningsmaterialer målrettet modultestning. Etablere et samarbejdsforum med sprogskolen i Favrskov. Side 20

21 HORSENS-HEDENSTED-ODDER Virksomheder Som partner i KompetenceMidt 2.0 projektet vil vi gennemføre 83 virksomhedsbesøg i 2013 alene i Horsens-Hedensted området. Salg af nyudviklede aktiviteter I 2011 og 2012 har vi udelukkende beskæftiget os med ordblinde- og forberedende voksenundervisning. Et af vores indsatsområder i 2013 bliver at gennemføre aktiviteter under AOF MIDT Erhverv A/S. For at imødekomme dette indsatsområde har vi i 2012 investeret en del timer i udviklingen af: AOF MIDT Kursus for folkeskolelærere. Formålet er at hjælpe lærerne med inklusion og specifikt fokus på ordblinde elever. Dette kursus skal udbydes i alle tre områder. Ungeprojekt. Formålet er at tilbyde en kombi-uddannelse. Forløbet er et kombi-forløb med FVU og tilkøb af specielle moduler med fokus på sociale og uddannelsesmæssige kompetencer. Kurset skal i første omgang udbydes i Horsens og Hedensted. Eksternt samarbejde I samarbejde med 3F og Netværkslokomotivet arbejder vi med oprettelsen af en Industri- og Håndværkerskole. Derudover bliver et indsatsområde oprettelsen af et Tillidsmandsuniversitet. Finansieringen af universitetet skal tage sit afsæt i FIU-midler. Industri- og Håndværkerskolen skal udbydes i Horsens, Hedensted og Odder. Side 21

22 Aktivitet For 2013 forventer vi en samlet aktivitetsstigning på 20 procent sammenholdt med tallene for Størstedelen af aktiviteten forventes at ligge i Horsens. Målsætningen for både Hedensted og Odder er for 2013 kontinuerlige forløb bestående af to OBU-hold og et FVU-hold. AOF MIDT Internt Vores interne strategiproces vil fortsat være et fokusområde. I forbindelse med MUS-samtalerne arbejdes der på at gennemføre en kompetenceafklaring i forhold til IT-kundskaber hos alle medarbejderne. I forbindelse med opstarten i Odder forventes det, at der skal ansættes nye medarbejdere til dækning af OBU- og FVU-dansk. En aktivitetsstigning på 20 procent primært i Horsens vil indebær yderligere ansættelser. Side 22

23 FAVRSKOV Sprogskolen Vi åbner vores sprogskole for selvforsørgende kursister pr. 1/ Samtidig rykker vi i nye lokaler først for sprogskolen og omkring sommerferien resten af skolen. Der vil derfor i hele 2013 være stor fokus på, at vi får gjort sprogskolen synlig i lokalområdet, sådan at de arbejdende flygtninge/indvandrere lærer vores skole at kende og vælger den som deres foretrukne sted at få danskundervisning. Med åbningen af en så anderledes uddannelse for flygtninge/indvandrere skal vi derfor også have stor fokus på at opbygge selve undervisningstilbuddet med alle dets facetter og dermed få skabt procedure ift. administration, pædagogik og flow i gennemførelsen af uddannelsen for alle forløb. En del af dette vil foregå i et tæt samarbejde med Sprogskolen i Grenå. AOF MIDT Vi skal være fokuseret på, at kursisterne hurtigst muligt bliver i stand til både at bestå modultestene og den afsluttende danskeksamen samt finde de kursister, som kan have brug for en ekstra danskfaglig indsats. Det være sig inden for ordblindeundervisningen og FVU. Vores aktivitetsmål vil være, at vi med udgangen af 2013 har tilknyttet minimum 75 procent af alle udlændinge i Favrskov, som skal have tilbudt et sprogskoleforløb. Ordskolen På Ordskolen har vi oplevet et fald i antal årskursister i 2012 ift Derfor skal vi bruge 2013 til at forøge aktivitetsniveauet, således at vi forøger aktiviteten med 10 procent ift Derfor skal vi bruge 2013 til at få endnu bedre fat i de ledige borgere via jobcenteret. Der vil især være fokus på at få de ledige til FVU således, at vi kan få brugt de puljepenge, der er afsat til Favrskov Kommune. Side 23

24 Desuden skal vi have bedre fat i kontanthjælpsafdelingen på jobcenteret ift. de ordblinde samt de ledige dagpengemodtagere i første ledighedsperiode. Samtidig vil vi også arbejde på at få et tættere samarbejde med fagbevægelsen i Favrskov, således at vi kan tilbyde testning af deres medlemmer. Vi har ultimo 2012 opstartet et tilbud til unge med en ADHD-diagnose. Disse unge drenge skal også tilbydes danskundervisning i form af FVU eller ordblindeundervisning. Dette område vil være et helt nyt område for Ordskolen i Hadsten, og vi skal derfor bruge kræfter på at tilpasse dette tilbud til målgruppen, således at det kan blive et fortløbende projekt i Favrskov Kommune. AOF MIDT Andre indsatsområde i 2013 bliver At få implementeret de nye håndholdte hjælpemidler, som bliver indkøbt ultimo At få forbedret den virksomhedsrettede indsats herunder også at få vores kursister i virksomhedspraktik. At få skabt procedurer for vores administrative arbejde. At få skabt et tilbud til de kursister på Sprogskolen, som har brug for en ekstra danskfaglig indsats. Side 24

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere