Brugervejledning NPD DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NPD4451-00 DA"

Transkript

1 NPD DA

2 Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig heller intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brug af de oplysninger, der findes heri. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug sammen med dette Epson-produkt. Epson er ikke ansvarlig for nogen form for brug af disse oplysninger i forbindelse med andre produkter. Hverken køberen af dette produkt eller tredjemand kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje. Seiko Epson Corporation og Seiko Epson Corporations associerede selskaber er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end det udstyr eller de forbrugsvarer, som Seiko Epson Corporation har angivet som Original Epson Products (originale Epson-produkter) eller Epson Approved Products (produkter, der er godkendt af Epson). Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af elektromagnetisk interferens, som stammer fra brug af andre interfacekabler end dem, som Seiko Epson Corporation har angivet som Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson). EPSON er et registreret varemærke, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching og PRINT Image Matching-logoet er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Intel er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation. PowerPC er et registreret varemærke tilhørende International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Adobe, Adobe Reader, Acrobat og Photoshop er varemærker tilhørende Adobe systems Incorporated, som kan være registreret i visse jurisdiktioner. Andre produktnavne, der nævnes heri, anvendes udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejervirksomheder. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker. Copyright 2011 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 Retningslinjer Retningslinjer Sådan finder du information Installationsvejledning (trykt) (PDF, denne vejledning) Netværksvejledning (HTML) Giver dig information om installation af produktet og softwaren. Giver dig detaljerede oplysninger om produktets funktioner, ekstraudstyr, vedligeholdelse, fejlfinding og tekniske specifikationer. Giver netværksadministratorer information om både printerdriveren og netværksindstillingerne. Produktets tilgængelige funktioner Se efter, hvilke funktioner, der er tilgængelige for produktet. WP-4011/ WP-4015 WP-4020/ WP-4025 Print (Udskriv) Ethernet Wi-Fi - Illustrationer anvendt i denne vejledning Illustrationerne i denne vejledning er fra en lignende produktmodel. Selvom de kan være forskellige fra dit faktiske produkt, er betjeningsmetoden den samme. Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Advarsler, forholdsregler og bemærkninger i denne vejledning er markeret som herunder og har følgende betydning. w Advarsler skal følges omhyggeligt for at undgå personskader. c Forholdsregler skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret. Bemærkninger indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip til betjening af produktet. 3

4 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs alle instruktionerne i dette afsnit, inden du bruger produktet. Sørg også for at følge alle advarsler og instruktioner, som er angivet på produktet. Fysisk installation af produktet Vær opmærksom på følgende, når du installerer produktet: Undgå at blokere eller tildække ventilationshullerne og åbningerne i produktet. Brug kun den type strømkilde, der er angivet på produktets mærkat. Brug kun den netledning, der fulgte med produktet. Anvendelse af en anden ledning kan føre til brand eller elektrisk stød. Produktets netledning er kun beregnet til brug sammen med produktet. Anvendelse sammen med andet udstyr kan føre til brand eller elektrisk stød. Sørg for, at netledningen opfylder de relevante lokale sikkerhedsstandarder. Undgå at bruge stikkontakter på samme strømkreds som fotokopimaskiner eller luftreguleringssystemer, der jævnligt tændes og slukkes. Brug ikke strømudtag, der styres af vægkontakter eller automatiske timere. Hold hele computersystemet på afstand af potentielle kilder til elektromagnetisk interferens, f.eks. højttalere eller basestationer til trådløse telefoner. Strømforsyningsledningerne skal placeres, så der undgås slitage og skarpe genstande, og det må ikke blive krøllet eller snoet. Undlad at placere objekter oven på strømforsyningsledningerne, og placer ikke strømforsyningsledninger, så der kan trædes på dem eller køres hen over dem. Vær især omhyggelig med at holde strømforsyningsledningerne lige i enderne og på de punkter, hvor de går ind i eller ud af transformeren. Hvis du bruger en forlængerledning sammen med produktet, skal du sørge for, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontroller desuden, at den samlede amperedimensionering for alle de enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering. Du må aldrig selv skille strømledningen, printerenheden, scannerenheden eller ekstraudstyret ad eller ændre eller forsøge at reparere disse ting, medmindre det specifikt forklares i dokumentationen til produktet. Tag produktets stik ud, og sørg for, at produktet efterses af kvalificerede serviceteknikere, hvis følgende gør sig gældende: Netledningen eller stikket er beskadiget, der er kommet væske ind i produktet, produktet er blevet tabt, eller dækslet er beskadiget, produktet fungerer ikke normalt eller udviser en markant ændring af ydeevnen. Juster ikke reguleringsenheder, der ikke nævnt i betjeningsvejledningen. Hvis du planlægger at bruge produktet i Tyskland, skal byggeinstallationen beskyttes ved hjælp af et 10- eller 16-amperes relæ, så produktet beskyttes tilstrækkeligt mod kortslutning og for høj strømspænding. 4

5 Sikkerhedsinstruktioner Ved tilslutning af produktet til en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sikre, at kabelstikkene vender korrekt. Hvert stik skal vende på en bestemt måde. Hvis et stik vender forkert, når du sætter det i, kan det beskadige begge de enheder, der er tilsluttet via kablet. Hvis stikket beskadiges, skal du udskifte hele strømledningen eller kontakt en autoriseret elektriker. Hvis der er sikringer i stikket, skal de altid udskiftes med sikringer af den korrekte størrelse og med korrekt kapacitet. Vælge en placering til produktet Vær opmærksom på følgende, når du vælger en placering til produktet: Anbring produktet på en jævn, stabil overflade, der er større end produktets bundareal, så der er plads hele vejen rundt om produktet. Hvis du placerer produktet ved en væg, skal du sørge for et mellemrum på over 10 cm mellem bagsiden af produktet og væggen. Produktet fungerer ikke korrekt, hvis det står skævt. Ved opbevaring eller transport af produktet skal du undgå at vippe det, stille det lodret eller vende det på hovedet; der kan løbe blæk ud. Gør plads bag produktet til kabler og plads over produktet, så dokumentlåget kan hæves helt. Undgå steder, hvor der forekommer hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Udsæt heller ikke produktet for direkte sollys, stærkt lys eller varmekilder. Opstil ikke produktet udendørs, i nærheden af meget snavs eller støv, i nærheden af varmekilder eller på steder, der er udsat for stød, vibrationer, høj temperatur eller fugtighed. Dine hænder må ikke være våde. Anbring produktet i nærheden af en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud af stikkontakten. Brug af produktet Vær opmærksom på følgende, når du bruger produktet: Undgå at indføre genstande gennem hullerne i produktet. Undgå at spilde væske på produktet. Før ikke hånden ind i produktet, og rør ikke ved blækpatronerne under udskrivning. Rør ikke ved det hvide flade kabel inde i produktet. Brug ikke spraydåseprodukter, der indeholder letantændelige gasser, i eller i nærheden af produktet. Dette kan føre til brand. Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da produktet derved kan tage skade. Sluk altid produktet på knappen P On. Tag ikke stikket til produktet ud, og sluk ikke for strømmen på kontakten, før LCD-panelet er sluttet helt. Kontroller, at skrivehovedet er i udgangspositionen (længst til højre), og at blækpatronerne er på plads, inden produktet transporteres. Lad blækpatronerne sidde i printeren. Hvis du fjerner blækpatronerne, kan det medføre udtørring af skrivehovedet, hvilket kan forhindre printeren i at udskrive. 5

6 Sikkerhedsinstruktioner Pas på, at du ikke klemmer fingrene, når du lukker scanneren. Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Tryk ikke for hårdt på glaspladen, når du placerer originaler. Brug af produktet med en trådløs forbindelse Anvend ikke dette produkt inde i medicinske faciliteter eller nær medicinsk udstyr. Radiobølger fra dette produkt kan på ugunstig vis berøre betjeningen af elektrisk lægeudstyr. Sørg for, at produktet er mindst 22 cm fra hjertepacemakere. Radiobølger fra dette produkt kan på ugunstig vis berøre betjeningen af hjertepacemakere. Anvend ikke dette produkt nær styrede enheder, såsom automatiske døre eller brandalarmer. Radiobølger fra dette produkt kan på ugunstig vis berøre disse enheder og føre til uheld på grund af fejlfunktion. Håndtere blækpatroner Vær opmærksom på følgende, når du håndterer blækpatronerne: Opbevar blækpatronerne utilgængeligt for børn, og drik dem ikke. Hvis du får blæk på huden, skal du vaske det af med vand og sæbe. Hvis du får det i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Inden du installerer den nye blækpatron i printeren, skal du ryste den vandret frem og tilbage i bevægelser på fem centimeter ca. 15 gange inden for fem sekunder. Brug blækpatronen inden datoen, der er trykt på dens emballage. Brug blækpatronen op inden for seks måneder efter installation for at opnå de bedste resultater. Undlad at skille blækpatronerne ad eller forsøge at påfylde dem. Dette kan beskadige skrivehovedet. Undlad at røre den grønne IC-chip på siden af patronen. Dette kan påvirke normal drift og udskrivning. IC-chippen på denne blækpatron indeholder en række blækrelaterede oplysninger, som f.eks. blækpatronstatus, så patronen kan fjernes og sættes i igen uden problemer. Hvis du fjerner en blækpatron, som skal bruges senere, skal blækudgangen beskyttes mod snavs og støv, og den skal opbevares i samme omgivelser som dette produkt. Bemærk, at der er en ventil i blækudgangen, der gør dæksler og stik unødvendige, men du skal være forsigtig for at undgå, at blækket laver pletter på genstande, patronen berører. Rør ikke blækudgangen og området omkring den. 6

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker... 2 Retningslinjer Sådan finder du information... 3 Produktets tilgængelige funktioner... 3 Illustrationer anvendt i denne vejledning... 3 Advarsler, forholdsregler og bemærkninger... 3 Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 4 Fysisk installation af produktet... 4 Vælge en placering til produktet... 5 Brug af produktet... 5 Brug af produktet med en trådløs forbindelse... 6 Håndtere blækpatroner... 6 Lær dit produkt at kende Produktdele Vejledning til betjeningspanelet Knapper og indikatorer Papirhåndtering Introduktion til anvendelse, ilægning og opbevaring af medier Valg af den bakke, der skal anvendes, og dens ilægningskapaciteter Opbevaring af papir Ilægning af papir I papirkassetten I bageste universalbakke Ilægning af konvolutter Udskrivning Bruge softwaren Printerdriver og status monitor Grundlæggende udskrivning Valg af den korrekte papirtype Ilægning af papir eller konvolutter Grundlæggende printerindstillinger i Windows Grundlæggende printerindstillinger for Mac OS X 10.5 eller Grundlæggende printerindstillinger for Mac OS X Annullering af udskrivningen Sådan bruges printerknappen Windows Mac OS X Udskrive med specielle layoutindstillinger Sided Printing (2-sidet udskrivning) Tilpas til side-udskrivning Sider pr. ark-udskrivning Poster Printing (Plakatudskrivning) (kun Windows) Watermark (Vandmærke)-udskrivning (kun Windows) Deling af printeren Installation af ekstraudstyr Papirkassetteenhed til 250 ark Installation af papirkassetteenheden Afinstallation af kassetteenheden Udskiftning af forbrugsvarer Blækpatroner Kontrol af status for blækpatroner Forholdsregler ved udskiftning af blækpatroner Udskiftning af en blækpatron Vedligeholdelsesboks Kontrol af vedligeholdelsesboksens status Forholdsregler ved håndtering Udskiftning af en vedligeholdelsesboks Vedligeholdelse af din printer og software Kontrol af skrivehovedets dyser Sådan bruges værktøjet Nozzle Check (Dysecheck) til Windows Sådan bruges værktøjet Nozzle Check (Dysecheck) til Mac OS X Sådan bruges printerknapperne Rensning af skrivehovedet

8 Indholdsfortegnelse Sådan bruges værktøjet Head Cleaning (Skrivehovedrensning) til Windows Sådan bruges værktøjet Head Cleaning (Skrivehovedrensning) til Mac OS X Sådan bruges printerknapperne Justering af skrivehovedet Sådan bruges værktøjet Print Head Alignment (Skrivehovedjustering) i Windows Sådan bruges værktøjet Print Head Alignment (Skrivehovedjustering) i Mac OS X Printerindstillinger Power Off Timer (Sluktimer) Indstilling Paper Size Loaded (Indlæst papirstr) Indstilling Rengøring af printeren Indvendig rengøring af printeren Udvendig rengøring af printeren Transport af printeren Kontrol og installation af softwaren Kontrol af den software, der er installeret på computeren Installation af softwaren Afinstallation af softwaren Windows Mac OS X Fejlfinding Diagnosticering af problemet Statusindikatorer Status Monitor Sådan udføres en kontrol af printerfunktionerne Kontrol af printerstatus Windows Mac OS X Fastklemt papir Fjernelse af fastklemt papir fra den bageste enhed Fjernelse af fastklemt papir fra frontlågen og udskriftsbakken Fjernelse af fastklemt papir fra papirkassetten/ papirkassetterne Forhindring af papirstop Genoptagelse af udskrivning efter et papirstop (kun Windows) Udskriftskvalitetsproblemer Vandrette striber Lodrette striber eller fejljustering Forkerte eller manglende farver Sløret eller udtværet udskrift Diverse udskriftsproblemer Forkerte eller forvanskede tegn Forkerte margener Udskriften er en smule skrå Omvendt billede Udskrivning af blanke sider Den udskrevne side er sløret eller udtværet Udskrivningen går for langsomt Papiret indføres ikke korrekt Papiret indføres ikke Flere sider indføres Papiret er lagt forkert i Papiret udføres ikke helt, eller det er krøllet Printeren udskriver ikke Alle indikatorer er slukket Indikatorer blev tændt og bagefter slukket Kun strømindikatoren er tændt Blækindikatoren blinker eller er tændt, efter du har udskiftet patronen Forøgelse af udskrivningshastigheden (kun Windows) Andet problem Lydsvag udskrivning på almindeligt papir Produktoplysninger Blæk og papir Blækpatroner Vedligeholdelsesboks Papir Ekstraudstyr Papirkassetteenhed til 250 ark/pxbacu Systemkrav Windows-krav Macintosh-krav Tekniske specifikationer Printer:specifikationer Netværksinterfacespecifikation Mekanisk Elektrisk Miljømæssigt Standarder og godkendelser Interface Sådan får du hjælp Websted for teknisk support Kontakt til Epson Support

9 Indholdsfortegnelse Inden du kontakter Epson Hjælp til brugere i Europa Hjælp til brugere i Taiwan Hjælp til brugere i Australien Hjælp til brugere i Singapore Hjælp til brugere i Thailand Hjælp til brugere i Vietnam Hjælp til brugere i Indonesien Hjælp til brugere i Hongkong Hjælp til brugere i Malaysia Hjælp til brugere i Indien Hjælp til brugere i Filippinerne Indeks 9

10 Lær dit produkt at kende Lær dit produkt at kende Produktdele Illustrationerne i dette afsnit er fra en lignende produktmodel. Selvom de kan være forskellige fra dit faktiske produkt, er betjeningsmetoden den samme. a. Papirkassette 1 b. Papirkassette 2 (ekstraudstyr) 10

11 Lær dit produkt at kende a. Kantstyr b. Stopper c. UdskriftsbakkeforlængerOutput tray extension d. Udskriftsbakke e. Kantstyr f. Bageste universalbakke g. Føderskærm a. Pladser til blækpatroner b. Frontlåge c. Skrivehoved 11

12 Lær dit produkt at kende a. Ekstern USB-port b. LAN-port c. Vedligeholdelsesboks d. Bageste enhed e. AC-indgang 12

13 Lær dit produkt at kende Vejledning til betjeningspanelet Betjeningspanelets design varierer alt efter stedet. Knapper og indikatorer a b c d e f g Knapper Knapper Funktion a P Tænder eller slukker for printeren. b Se netværksvejledningen for at få flere oplysninger. c Wi-Fi Se netværksvejledningen for at få oplysninger. Denne knap er kun tilgængelig for modeller, der kan tilsluttes Wi-Fi. d b Ilægger eller udskubber papir. Genoptager udskrivning efter en fejl ved papirudførsel eller en fejl ved indførsel af flere sider. Hvis produktet er tændt, mens man trykker på denne knap og holder den nede, udskriver produktet printerstatusarket. e Starter skrivehovedrensning (kun sort). f g Starter skrivehovedrensning (alle andre farver end sort). Hvis produktet er tændt, mens man trykker på denne knap og holder den nede, udskriver produktet dysecheckmønsteret. Annuller udskrivning under et udskriftsjob. Indikatorer Indikatorer Funktion P Tændes, når produktet er tændt. Blinker, når produktet modtager data, udskriver, får udskiftet en blækpatron, får påfyldt blæk eller får renset skrivehovedet. Se netværksvejledningen for at få flere oplysninger. Wi-Fi er kun tilgængelig for modeller, der kan tilsluttes Wi-Fi. & Statusindikatorer på side 77 b & Statusindikatorer på side 77 13

14 Lær dit produkt at kende Indikatorer Funktion & Statusindikatorer på side 77 14

15 Papirhåndtering Papirhåndtering Introduktion til anvendelse, ilægning og opbevaring af medier Du kan opnå gode resultater med de fleste typer almindeligt papir. Bestrøget papir giver imidlertid bedre udskrifter, fordi det absorberer mindre blæk. Epson tilbyder specialpapir, som er beregnet til den blæk, der bruges i Epsons inkjetprintere, og vi anbefaler, at du anvender disse papirtyper for at sikre resultater af høj kvalitet. Se Blæk og papir på side 100 for yderligere oplysninger om Epson specialmedier. Når du lægger specialpapir fra Epson i printeren, skal du læse de vejledningsark, der følger med papiret, og være opmærksom på de følgende punkter. Læg papiret i papirkassetten med udskriftssiden nedad. Den side, der skal udskrives på, er normalt mere hvid eller mere blank. Yderligere oplysninger finder du på de vejledningsark, der følger med papiret. Nogle typer papir har afskårne hjørner som en hjælp til at identificere den korrekte indlægningsretning. Hvis papiret er krøllet, skal du rette det ud eller bøje det en smule i den modsatte retning, inden du lægger det i. Hvis du udskriver på bøjet papir, kan det medføre, at blækket tværes ud på udskriften. Valg af den bakke, der skal anvendes, og dens ilægningskapaciteter Se det følgende skema for at vælge papirkassettebakken og dens ilægningskapaciteter i overensstemmelse med den type og størrelse medie, du anvender. 15

16 Papirhåndtering Medietype Størrelse Ilægningskapacitet (ark) for papirkassette 1 Ilægningskapacitet (ark) for papirkassette 2 Ilægningskapacitet (ark) for bageste universalbakke Almindeligt papir * 1 Letter A4 B * 5 Legal * 6 A * 5 A * 5 Brugerdefineret størrelse * 6 Kraftigt papir * 2 Letter A * 7 Envelope (Konvolut) Envelope #10 * Envelope DL * 3 Envelope C6 * 3 Envelope C4 * Epson Bright White Ink Jet Paper (Kridhvidt inkjet-papir) Epson Matte Paper - Heavyweight (Mat papir - tykt) Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Inkjet-papir i fotokvalitet) A * 8 A A Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium Glossy-fotopapir) Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium Semigloss-fotopapir) A cm (4 6 tommer) cm (5 7 tommer) Størrelse 16:9 ( mm) A cm (4 6 tommer) Epson Photo Paper (Fotopapir) A Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultrablankt fotopapir) cm (4 6 tommer) cm (5 7 tommer) A cm (4 6 tommer) cm (5 7 tommer)

17 Papirhåndtering Medietype Størrelse Ilægningskapacitet (ark) for papirkassette 1 Ilægningskapacitet (ark) for papirkassette 2 Ilægningskapacitet (ark) for bageste universalbakke Epson Glossy Photo Paper (Blankt fotopapir) A cm (5 7 tommer) cm (4 6 tommer) *1 Papir med en vægt på 64 g/m² (17 lb) til 90 g/m² (24 lb). *2 Papir med en vægt på 91 g/m² (24 lb) til 256 g/m² (68 lb). *3 Papir med en vægt på 75 g/m² (20 lb) til 90 g/m² (24 lb). *4 Papir med en vægt på 80 g/m² (21 lb) til 100 g/m² (26 lb). *5 Kapaciteten for manuel 2-sided printing (2-sidet udskrivning) er 30 ark. *6 Kapaciteten for manuel 2-sided printing (2-sidet udskrivning) er 1 ark. *7 Kapaciteten for manuel 2-sided printing (2-sidet udskrivning) er 5 ark. *8 Kapaciteten for manuel 2-sided printing (2-sidet udskrivning) er 20 ark. Hvilke papirer der kan fås, afhænger af området. Opbevaring af papir Læg ubrugt papir tilbage i den oprindelige emballage, så snart du er færdig med at udskrive. Ved håndtering af specialmedier anbefaler Epson, at du opbevarer udskrifterne i en plastpose, der kan lukkes tæt. Ubrugt papir og udskrifter må ikke udsættes for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys. Ilægning af papir I papirkassetten Papir lægges i på følgende måde: Illustrationerne i dette afsnit er fra en lignende produktmodel. Selvom de kan være forskellige fra dit faktiske produkt, er betjeningsmetoden den samme. 17

18 Papirhåndtering A Træk papirkassetten ud. Hvis udskriftsbakken er skubbet ud, skal den lukkes, før papirkassetten trækkes ud. B Skub kantstyrene ind til papirkassettens sider. Forlæng papirkassetten som vist i illustrationen, når du bruger papir i størrelsen Legal. 18

19 Papirhåndtering C Skub kantstyret for at justere det til den størrelse papir, du vil bruge. D Læg papiret i op mod kantstyret med udskriftssiden nedad, og kontroller, at der ikke stikker papir ud af enden af kassetten. Luft papiret, og ret dets kanter ind, før det lægges i. Læg ikke almindeligt papir i over linjen lige under d pilmærket inde i kantstyret. For Epsons specialmedier skal antallet af ark være mindre end den grænse, der er angivet for mediet. & Valg af den bakke, der skal anvendes, og dens ilægningskapaciteter på side 15 Brug ikke papir med indbindingshuller. E Skub kantstyrene ind til papirets kanter. 19

20 Papirhåndtering F Hold kassetten fladt, og sæt den forsigtigt og langsomt tilbage i produktet. G Træk udskriftsbakken ud, og hæv stopperen. Indstil papirstørrelse for hver papirkilde, når du har ilagt papir. Der indføres papir fra den ønskede papirkilde afhængigt af indstillingen. Brug panelhjælpeprogrammet til at indstille papirstørrelsen. & Paper Size Loaded (Indlæst papirstr) Indstilling på side 71 Sænk stopperen, når du bruger papir i størrelsen Legal (*). Sørg for plads nok foran produktet, så papiret kan skubbes helt ud. Fjern eller isæt ikke papirkassetten, mens produktet arbejder. I bageste universalbakke Papir lægges i på følgende måde: Illustrationerne i dette afsnit er fra en lignende produktmodel. Selvom de kan være forskellige fra dit faktiske produkt, er betjeningsmetoden den samme. 20

21 Papirhåndtering A Træk udskriftsbakken ud, og hæv stopperen. Sænk stopperen, når du bruger papir i størrelsen Legal (*). B Træk den bageste universalbakke op. C Klem og før kantstyret, mens du holder føderskærmen fremad. D Luft en stak papir, bank det derefter let på en plan overflade for at justere kanterne. 21

22 Papirhåndtering E Læg papir med udskriftssiden opad i midten af den bageste universalbakke. Udskriftssiden er som regel hvidere eller lysere end den anden side. F Før kantstyret hen til papirets kant, men ikke for stramt. Indstil papirstørrelse for hver papirkilde, når du har ilagt papir. Der indføres papir fra den ønskede papirkilde afhængigt af indstillingen. Brug panelhjælpeprogrammet til at indstille papirstørrelsen. & Paper Size Loaded (Indlæst papirstr) Indstilling på side 71 Læg ikke almindeligt papir i over linjen lige under d pilmærket inde i kantstyret. For Epsons specialmedier skal antallet af ark være mindre end den grænse, der er angivet for mediet. & Valg af den bakke, der skal anvendes, og dens ilægningskapaciteter på side 15 Der kan lægges op til 1 ark papir i størrelsen Legal i ad gangen. Ilægning af konvolutter Konvolutter lægges i på følgende måde: Illustrationerne i dette afsnit er fra en lignende produktmodel. Selvom de kan være forskellige fra dit faktiske produkt, er betjeningsmetoden den samme. 22

23 Papirhåndtering A Træk udskriftsbakken ud, og hæv stopperen. B Træk den bageste universalbakke op. C Klem og før kantstyret, mens du holder føderskærmen fremad. 23

24 Papirhåndtering D Læg konvolutter med den korte kant først, så flappen vender nedad, og i midten af den bageste universalbakke. Konvolutters tykkelse og mulighederne for at folde dem varierer meget. Hvis den samlede tykkelse af stakken af konvolutter er over 10 mm, skal du trykke konvolutterne ned for at gøre dem flade, før du lægger dem i. Hvis udskriftskvaliteten forringes, når du lægger en stak konvolutter i printeren, skal du lægge én konvolut i ad gangen. & Valg af den bakke, der skal anvendes, og dens ilægningskapaciteter på side 15 Brug ikke konvolutter, der er krøllede eller bøjede. Udglat konvolutten og flapperne, inden du lægger dem i. Glat konvoluttens indføringskant ud før ilægning. Brug ikke for tynde konvolutter, da de kan krølle under udskrivningen. Ret konvolutternes kanter ind, før de lægges i. E Før kantstyret hen til konvolutternes kant, men ikke for stramt. Du finder en vejledning til udskrivningen i den følgende vejledning. & Grundlæggende udskrivning på side 27 24

25 Udskrivning Udskrivning Bruge softwaren Printerdriver og status monitor Printerdriveren giver dig mulighed for at vælge mellem en række forskellige indstillinger, så du kan opnå de bedste udskriftsresultater. Med Status Monitor og printerværktøjerne kan du kontrollere printeren og sørge for, at den altid er i optimal driftstilstand. Bemærkning til brugere af Windows: Din printer finder og installerer automatisk den nyeste version af printerdriveren fra Epsons websted. Klik på knappen Driver Update (Opdatering af driver) i printerdriverens vindue Maintenance (Vedligeholdelse), og følg derefter anvisningerne på skærmen. Hvis knappen ikke vises i vinduet Maintenance (Vedligeholdelse), skal du pege på All Programs (Alle programmer) eller Programs (Programmer) i Windows-menuen Start og se efter i mappen Epson. Hvis du vil ændre sproget i driveren, skal du vælge det sprog, du vil bruge, i indstillingen Language (Sprog) i vinduet Maintenance (Vedligeholdelse) i printerdriveren. Afhængig af land er denne funktion muligvis ikke tilgængelig. Adgang til printerdriveren i Windows Du kan få adgang til printerdriveren fra de fleste Windows-programmer, fra menuen Start i Windows og fra taskbar (proceslinje). Hvis du vil angive indstillinger, der kun skal gælde for det program, du bruger, skal du åbne printerdriveren fra det pågældende program. Hvis du vil foretage indstillinger, der skal gælde for alle Windows-programmer, skal du åbne printerdriveren fra menuen Start eller fra taskbar (proceslinje). Se følgende afsnit vedrørende adgang til printerdriveren. Skærmbilleder af printerdrivervinduerne i denne er fra Windows 7. Fra Windows-programmer Klik på Print (Udskriv) eller Print Setup (Indstil printer) i menuen File (Fil). A B I det vindue, der vises, skal du klikke på Printer, Setup (Installation), Options (Indstillinger), Preferences (Indstillinger) eller Properties (Egenskaber). (Afhængig af dit program kan det være nødvendigt at klikke på en eller en kombination af disse knapper.) Fra menuen Start Windows 7: Klik på knappen start, og vælg Devices and Printers (Enheder og printere). Højreklik derefter på printeren, og vælg Printing preferences (Udskriftsindstillinger). 25

26 Udskrivning Windows Vista og Server 2008: Klik på Start, vælg Control Panel (Kontrolpanel), og vælg Printer i kategorien Hardware and Sound (Hardware og lyd). Vælg derefter printer, og klik på Select printing preferences (Valg af udskriftsindstillinger) eller Printing Preferences (Udskriftsindstillinger). Windows XP og Server 2003: Klik på Start, Control Panel (Kontrolpanel) og derefter på Printers and Faxes (Printere og faxenheder). Højreklik derefter på printeren, og vælg Printing Preferences (Udskriftsindstillinger). Fra genvejsikonet på proceslinje Højreklik på printerikonet på taskbar (proceslinje), og vælg derefter Printer Settings (Printerindstillinger). For at føje en genvej til Windows taskbar (proceslinje) skal du først åbne printerdriveren fra menuen Start som beskrevet herover. Klik derefter på fanen Maintenance (Vedligeholdelse) og derefter på knappen Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger). I vinduet Monitoring Preferences (Overvågningsindstillinger) skal du markere afkrydsningsfeltet Shortcut Icon (Genvejsikon). Sådan får du oplysninger via online hjælp Prøv en af følgende procedurer i printerdrivervinduet. Højreklik på emnet, og klik derefter på Help (Hjælp). Klik på knappen øverst til højre i vinduet, og klik derefter på emnet (kun i Windows XP). Adgang til printerdriveren i Mac OS X Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du åbner dialogen for printerdriveren. Dialogboks Page Setup (Sidelayout) Print (Udskriv) Epson Printer Utility 4 Sådan får du adgang til den Klik på Page Setup (Sidelayout) i menuen File (Arkiv) i programmet. Bemærkning til Mac OS X 10.5 eller nyere: Afhængig af dit program vises menuen Page Setup (Sidelayout) muligvis ikke i menuen File (Arkiv). Klik på Print (Udskriv) i menuen File (Arkiv) i programmet. I Mac OS X 10.6 skal du klikke på System Preferences (Systemindstillinger) i menuen Apple og derefter klikke på Print & Fax (Udskriv og fax). Vælg din printer i listefeltet Printers (Printere), klik på Options & Supplies (Ekstraudstyr og forbrugsvarer), Utility (Værktøj), og klik derefter på Open Printer Utility (Åbn printerværktøj). I Mac OS X 10.5 skal du klikke på System Preferences (Systemindstillinger) i menuen Apple og derefter klikke på Print & Fax (Udskriv og fax). Vælg din printer i listefeltet Printers (Printere), klik på Open Print Queue (Åbn udskriftskø) og klik derefter på Utility (Værktøj). I Mac OS X 10.4 skal du dobbeltklikke på Macintosh HD, mappen Applications (Programmer) og derefter på ikonet Printer Setup Utility (Printerværktøj) i mappen Utilities (Værktøj). Vælg din printer på Printer List (Printerliste), og klik derefter på knappen Utility (Værktøj). Sådan får du oplysninger via online hjælp Klik på knappen Help (Hjælp) i dialogen Print (Udskriv). 26

27 Udskrivning Grundlæggende udskrivning Valg af den korrekte papirtype Printeren justerer automatisk sig selv til den type papir, du vælger i udskriftsindstillingerne. Derfor er indstillingen af papirtype så vigtig. Den giver printeren besked om, hvilken type papir du bruger, og justerer blækdækningen i overensstemmelse hermed. Tabellen nedenfor indeholder oplysninger om de indstillinger, du skal vælge for de forskellige typer papir. For dette papir Almindeligt papir* Epson Bright White Ink Jet Paper (Kridhvidt inkjet-papir) Kraftigt papir* Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ultrablankt fotopapir)* Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium Glossy-fotopapir)* Epson Premium Semigloss Photo Paper (Premium Semigloss-fotopapir)* Epson Glossy Photo Paper (Blankt fotopapir)* Epson Photo Paper (Fotopapir)* Epson Matte Paper Heavyweight (Mat papir - tykt)* Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Inkjet-papir i fotokvalitet) Konvolutter Vælg denne indstilling for Paper Type (Papirtype) plain papers (almindelige papirer) Thick-Paper (Kraftigt papir) Epson Ultra Glossy Epson Premium Glossy Epson Premium Semigloss Epson Glossy Epson Photo Epson Matte Envelope (Konvolut) * Disse papirtyper er kompatible med Exif Print og PRINT Image Matching. Se dokumentationen, der følger med det Exif Print- eller PRINT Image Matching-kompatible digitalkamera for at få yderligere oplysninger. Hvilke specialmedier der kan fås, afhænger af dit område. Hvis du ønsker oplysninger om, hvilke medier der kan fås i dit område, skal du kontakte Epsons support. & Websted for teknisk support på side 110 Ilægning af papir eller konvolutter Oplysninger om, hvordan du lægger papir i, finder du i afsnittet nedenfor. 27

28 Udskrivning & Ilægning af papir på side 17 & Ilægning af konvolutter på side 22 Indstil papirstørrelse for hver papirkilde, når du har ilagt papir. Der vil blive indført papir fra ønsket papirkilde baseret på indstilling. & Paper Size Loaded (Indlæst papirstr) Indstilling på side 71 Se afsnittet nedenfor, hvis du bruger Epson-specialpapir. & Introduktion til anvendelse, ilægning og opbevaring af medier på side 15 Oplysninger om udskriftsområdet finder du i afsnittet nedenfor. & Udskriftsområde på side 105 Grundlæggende printerindstillinger i Windows A B Åbn den fil, du vil udskrive. Åbn printerindstillingerne. & Adgang til printerdriveren i Windows på side 25 C Klik på fanen Main (Hovedmenu). 28

29 Udskrivning D E F G Vælg den ønskede indstilling for Paper Source (Papirkilde). Vælg den ønskede indstilling for Document Size (Papirstørrelse). Du kan også definere en brugerdefineret papirstørrelse. Yderligere oplysninger finder du i online Hjælp. Vælg Portrait (Stående) eller Landscape (Liggende) for at ændre udskriftens retning. Vælg Landscape (Liggende) til udskrivning af konvolutter. Vælg den ønskede indstilling for Paper Type (Papirtype). & Valg af den korrekte papirtype på side 27 Udskriftskvalitet justeres automatisk for den valgte Paper Type (Papirtype). H I Klik på OK for at lukke vinduet med printerindstillinger. Se det relevante afsnit for at foretage ændringer til avancerede indstillinger. Udskriv filen. Grundlæggende printerindstillinger for Mac OS X 10.5 eller 10.6 A B Åbn den fil, du vil udskrive. Åbn dialogen Print (Udskriv). & Adgang til printerdriveren i Mac OS X på side 26 C Klik på knappen d for at udvide denne dialog. 29

30 Udskrivning D Vælg den printer, du bruger, som indstilling for Printer, og foretag derefter de passende indstillinger. Vælg Landscape (Liggende) til udskrivning af konvolutter. Afhængigt af dit program kan du muligvis ikke vælge nogle af punkterne i denne dialog. Hvis det er tilfældet, skal du klikke på Page Setup (Sidelayout) i menuen File (Arkiv) i dit program og derefter foretage de passende indstillinger. 30

31 Udskrivning E Vælg Print Settings (Udskriftsindstillinger) i pop-up-menuen. F Foretag de indstillinger du vil bruge til at udskrive. Se den online hjælp for at få yderligere oplysninger om Print Settings (Udskriftsindstillinger). & Valg af den korrekte papirtype på side 27 Se det relevante afsnit for at foretage ændringer til avancerede indstillinger. G Klik på Print (Udskriv) for at starte udskrivningen. Grundlæggende printerindstillinger for Mac OS X 10.4 A Åbn den fil, du vil udskrive. 31

32 Udskrivning B Åbn dialogen Page Setup (Sidelayout). & Adgang til printerdriveren i Mac OS X på side 26 C D E Vælg den printer, du bruger, som indstilling for Format for, og foretag derefter de passende indstillinger. Vælg Landscape (Liggende) til udskrivning af konvolutter. Klik på OK for at lukke dialogen Page Setup (Sidelayout). Åbn dialogen Print (Udskriv). & Adgang til printerdriveren i Mac OS X på side 26 F Vælg den printer, du bruger, som indstilling for Printer. Vælg derefter indstillinger for Copies & Pages (Kopi og sider). 32

33 Udskrivning G Vælg Print Settings (Udskriftsindstillinger) i pop-up-menuen. H Foretag de indstillinger, du vil bruge til at udskrive. Se den online hjælp for at få yderligere oplysninger om Print Settings (Udskriftsindstillinger). & Valg af den korrekte papirtype på side 27 Se det relevante afsnit for at foretage ændringer til avancerede indstillinger. I Klik på Print (Udskriv) for at starte udskrivningen. Annullering af udskrivningen Hvis du har brug for at annullere udskrivningen, skal du følge vejledningen i det relevante afsnit nedenfor. Sådan bruges printerknappen Tryk på knappen + for at annullere et igangværende udskriftsjob. Windows Du kan ikke annullere et udskriftsjob, hvis hele jobbet er sendt til printeren. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet vha. printeren. 33

34 Udskrivning Sådan bruges EPSON Status Monitor 3 A Åbn EPSON Status Monitor 3. & Sådan bruges EPSON Status Monitor 3 på side 81 B C Klik på knappen Print Queue (Udskriftskø). Windows spooler vises. Højreklik på det job, du vil annullere, og vælg derefter Cancel (Annuller). Mac OS X Brug fremgangsmåden nedenfor til at annullere et udskriftsjob. A Klik på printerikonet i Dock. B C Marker det dokument, der udskrives, på listen Document Name (Dokumentnavn). Klik på knappen Delete (Slet) for at annullere udskriftsjobbet. Udskrive med specielle layoutindstillinger 2-Sided Printing (2-sidet udskrivning) To typer 2-sidet udskrivning er tilgængelige: standard og foldet hæfte. 34

35 Udskrivning Hvis printeren er ved at løbe tør for blæk under 2-sided printing (2-sidet udskrivning), stopper udskrivningen, og blækpatronen skal udskiftes. Når blækpatronen er udskiftet, begynder printeren at udskrive igen, men der kan mangle dele i udskriften. Hvis dette sker, skal du udskrive den side, der har manglende dele, igen. Bemærkning til Windows: Manuel 2-sided printing (2-sidet udskrivning) er kun tilgængelig, når EPSON Status Monitor 3 er aktiveret. For at aktivere status monitor skal du åbne printerdriveren og klikke på fanen Maintenance (Vedligeholdelse) efterfulgt af knappen Extended Settings (Udvidede indstillinger). I vinduet Extended Settings (Udvidede indstillinger) skal du markere afkrydsningsfeltet Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktiver EPSON Status Monitor 3). Bemærkning til Mac OS X: Mac OS X understøtter kun automatisk standard 2-sided printing (2-sidet udskrivning). Standard 2-sided printing (2-sidet udskrivning) gør det muligt at udskrive på begge sider af et ark. Vælg automatisk eller manuel udskrivning. Når du udskriver manuelt, udskrives siderne med lige tal først. Når disse sider er blevet udskrevet, kan du lægge dem i arkføderen igen og udskrive siderne med ulige sidetal på den anden side af papiret. 2-sided printing (2-sidet udskrivning) som foldet hæfte giver dig mulighed for at lave hæfter med én foldning. 35

36 Udskrivning Indbinding i siden Indbinding i midten : Indbindingskant Vælg automatisk eller manuel udskrivning. Når du udskriver manuelt, vil siderne, der bliver vist på indersiden (efter siden er foldet), blive udskrevet først. De sider, der vises på ydersiden af hæftet, kan så udskrives, når du har lagt papiret i printeren igen. De færdige sider kan derefter foldes og indbindes som et hæfte. 2-sided printing (2-sidet udskrivning) er kun tilgængelige for følgende papirtyper og -størrelser. Papir Størrelse Almindeligt papir Legal*, Letter, A4, Executive*, B5, A5*, A6* Kraftigt papir Letter*, A4* Epson Bright White Ink Jet Paper (Kridhvidt inkjet-papir) A4 * Kun manuel 2-sided printing (2-sidet udskrivning). Brug kun papirtyper, der egner sig til 2-sided printing (2-sidet udskrivning). Ellers er der risiko for, at udskriftskvaliteten forringes. Alt afhængigt af papiret og af den mængde blæk, der bruges til at udskrive tekst og billeder, kan det ske, at blækket trænger igennem til den anden side af papiret. Papirets overflade kan blive udtværet under 2-sided printing (2-sidet udskrivning). Manuel 2-sided printing (2-sidet udskrivning) er muligvis ikke tilgængelig ved udskrivning med printeren via et netværk, eller når printeren bruges som delt printer. Ilægningskapaciteten varierer under 2-sidet udskrivning. & Valg af den bakke, der skal anvendes, og dens ilægningskapaciteter på side 15 36

37 Udskrivning Printerindstillinger i Windows A Foretag justeringer til grundlæggende indstillinger. & Grundlæggende printerindstillinger i Windows på side 28 B Vælg 2-Sided Printing (2-sidet udskrivning). Sørg under automatisk udskrivning for, at afkrydningsfeltet Auto er markeret. 37

38 Udskrivning C Klik på Settings (Indstillinger) for at åbne vinduet 2-Sided Printing Settings (Indstillinger for dupleksudskrivning). D For at udskrive foldede hæfter ved hjælp af indstillingen 2-sided printing (2-sidet udskrivning) skal du markere afkrydsningsfeltet Booklet (Hæfte) og vælge Center Binding (Indbinding i midten) eller Side Binding (Indbinding i siden). Center Binding (Indbinding i midten) er ikke tilgængelig med manuel udskrivning. E Vælg hvilken kant af dokumentet, der vil blive indbundet. Visse indstillinger er ikke tilgængelige, når Booklet (Hæfte) er markeret. 38

39 Udskrivning F Vælg mm eller inch (tomme) som indstilling for Unit (Enhed). Angiv derefter indbindingsmargenens bredde. Portrait (Stående) Landscape (Liggende) * : Foldekant ** : Margen Når foldede hæfter udskrives ved hjælp af den 2-sidede udskrivningsindstilling, vises der en margen med den angivne bredde på begge sider af foldningen. Hvis du f.eks. angiver en margen på 10 mm, får du en margen på 20 mm (der placeres en margen på 10 mm på hver side af foldningen). Den faktiske indbindingsmargen kan afvige fra de angivne indstillinger alt afhængigt af programmet. Eksperimenter med et par ark for at se resultatet, inden du udskriver hele jobbet. G H Klik på OK for at vende tilbage til vinduet Main (Hovedmenu). Klik på knappen Print Density (Udskrivningstæthed) for at åbne vinduet Print Density Adjustment (Justering af udskriftstæthed). Denne knap er ikke tilgængelig, når du udskriver manuelt. 39

40 Udskrivning I Vælg en af indstillingerne Select Document Type (Vælg dokumenttype). Dermed justeres Print Density (Udskrivningstæthed) og Increase Ink Drying Time (Forøget blæktørretid) automatisk. Hvis du udskriver data med høj tæthed som f.eks. grafik, anbefaler vi, at du foretager indstillingerne manuelt. J K Klik på OK for at vende tilbage til vinduet Main (Hovedmenu). Kontroller, at alle indstillinger er korrekte, og klik derefter på OK for at lukke vinduet med printerindstillinger. Når du har udført trinnene ovenfor, skal du udskrive en testkopi og undersøge resultatet, inden du udskriver et helt job. Hvis du udskriver manuelt, vil der blive vist instruktioner til udskrivning af bagsiderne, mens forsiderne udskrives. Følg vejledningen på skærmen for at lægge papiret i igen. Printerindstillinger for Mac OS X 10.5 eller 10.6 A Foretag justeringer til grundlæggende indstillinger. & Grundlæggende printerindstillinger for Mac OS X 10.5 eller 10.6 på side 29 40

41 Udskrivning B Vælg Two-sided Printing Settings (Indstillinger for tosidet udskrivning) i pop-up-menuen. C D Vælg Long-Edge binding (Indbinding langs den lange kant) eller Short-Edge binding (Indbinding langs den korte kant) i pop-up-menuen Two-sided Printing (Tosidet udskrivning). Vælg en af indstillingerne for Document Type (Dokumenttype). Dermed justeres Print Density (Udskrivningstæthed) og Increased Ink Drying Time (Forøget blæktørretid) automatisk. Hvis du udskriver data med høj tæthed som f.eks. grafik, anbefaler vi, at du foretager indstillingerne manuelt. E Klik på Print (Udskriv) for at starte udskrivningen. Printerindstillinger for Mac OS X 10.4 A Foretag justeringer til grundlæggende indstillinger. & Grundlæggende printerindstillinger for Mac OS X 10.4 på side 31 41

42 Udskrivning B Vælg Two-sided Printing Settings (Indstillinger for tosidet udskrivning) i pop-up-menuen. C D Vælg Long-Edge binding (Indbinding langs den lange kant) eller Short-Edge binding (Indbinding langs den korte kant) i pop-up-menuen Two-sided Printing (Tosidet udskrivning). Vælg en af indstillingerne for Document Type (Dokumenttype). Dermed justeres Print Density (Udskrivningstæthed) og Increased Ink Drying Time (Forøget blæktørretid) automatisk. Hvis du udskriver data med høj tæthed som f.eks. grafik, anbefaler vi, at du foretager indstillingerne manuelt. E Læg papir i papirkassetten, og klik på Print (Udskriv). & Ilægning af papir på side 17 Tilpas til side-udskrivning Du kan bruge udskrivningsfunktionen Fit to Page (Tilpas til side), hvis du for eksempel vil udskrive et dokument i A4-størrelse på en anden størrelse papir. 42

43 Udskrivning Fit to Page (Tilpas til side)-udskrivning tilpasser automatisk sidens størrelse til den papirstørrelse, du vælger. Du kan også tilpasse sidens størrelse manuelt. Printerindstillinger i Windows A Foretag justeringer til grundlæggende indstillinger. & Grundlæggende printerindstillinger i Windows på side 28 B Klik på fanen More Options (Flere indstillinger), og marker derefter afkrydsningsfeltet Reduce/Enlarge Document (Formindsk/forstør dokument). C Gør et af følgende: Hvis du valgte Fit to Page (Tilpas til side), skal du vælge den papirstørrelse, du bruger fra Output Paper (Outputpapir). 43

44 Udskrivning Hvis du valgte Zoom to (Zoom til), skal du bruge pilene til at vælge en procentværdi. D Klik på OK for at lukke vinduet med printerindstillinger. Når du har udført trinnene ovenfor, skal du udskrive en testkopi og undersøge resultatet, inden du udskriver et helt job. Printerindstillinger for Mac OS X 10.5 eller 10.6 A Foretag justeringer til grundlæggende indstillinger. & Grundlæggende printerindstillinger for Mac OS X 10.5 eller 10.6 på side 29 B Vælg Paper Handling (Papirhåndtering) i pop-up-menuen. C D E Vælg Scale to fit paper size (Skaler til papirstørrelse). Sørg for, at den ønskede størrelse vises i Destination Paper Size (Målpapirstørrelse). Klik på Print (Udskriv) for at starte udskrivningen. 44

45 Udskrivning Printerindstillinger for Mac OS X 10.4 A Foretag justeringer til grundlæggende indstillinger. & Grundlæggende printerindstillinger for Mac OS X 10.4 på side 31 B Vælg Paper Handling (Papirhåndtering) i pop-up-menuen. C D E Vælg Scale to fit paper size (Skaler til papirstørrelse) som Destination Paper Size (Målpapirstørrelse). Vælg den relevante papirstørrelse i pop-up-menuen. Klik på Print (Udskriv) for at starte udskrivningen. Sider pr. ark-udskrivning Pages Per Sheet (Sider pr. ark)-udskrivning giver dig mulighed for at udskrive to eller fire sider på et enkelt ark papir. 45

46 Udskrivning Printerindstillinger i Windows A Foretag justeringer til grundlæggende indstillinger. & Grundlæggende printerindstillinger i Windows på side 28 B Vælg 2-Up (2-op) eller 4-Up (4-op) som Multi-Page (Flere sider). C Klik på knappen Page Order (Siderækkefølge) for at åbne vinduet Page Order Settings (Indstillinger for siderækkefølge). 46

47 Udskrivning D Vælg mellem følgende indstillinger. Page Order (Siderækkefølge) Giver dig mulighed for at angive den rækkefølge, som siderne skal udskrives i på papiret. Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige alt afhængigt af, hvilken indstilling for Orientation (Retning) der er valgt i vinduet Main (Hovedmenu). Print Page Borders (Udskriv siderammer) Udskriver rammer omkring de sider, der udskrives på det enkelte ark. E F Klik på OK for at vende tilbage til vinduet Main (Hovedmenu). Klik på OK for at lukke vinduet med printerindstillinger. Når du har udført trinnene ovenfor, skal du udskrive en testkopi og undersøge resultatet, inden du udskriver et helt job. Printerindstillinger for Mac OS X 10.5 eller 10.6 A Foretag justeringer til grundlæggende indstillinger. & Grundlæggende printerindstillinger for Mac OS X 10.5 eller 10.6 på side 29 B Vælg Layout i pop-up-menuen. 47

48 Udskrivning C Vælg mellem følgende indstillinger: Pages per Sheet (Sider pr. ark) Udskriver flere sider af dokumentet på et enkelt ark papir. Du kan vælge mellem 1, 2, 4, 6, 9 og 16. Layout Direction Border (Ramme) Giver dig mulighed for at angive den rækkefølge, som siderne skal udskrives i på papiret. Udskriver en kant omkring de sider, der udskrives på det enkelte ark. Du kan vælge None (Ingen), Single Hairline (Enkelt hårstreg), Single Thin Line (Enkelt tynd streg), Double Hairline (Dobbelt hårstreg) eller Double Thin Line (Dobbelt tynd streg). D Klik på Print (Udskriv) for at starte udskrivningen. Printerindstillinger for Mac OS X 10.4 A Foretag justeringer til grundlæggende indstillinger. & Grundlæggende printerindstillinger for Mac OS X 10.4 på side 31 B Vælg Layout i pop-up-menuen. C Vælg mellem følgende indstillinger: Pages per Sheet (Sider pr. ark) Udskriver flere sider af dokumentet på et enkelt ark papir. Du kan vælge mellem 1, 2, 4, 6, 9 og 16. Layout Direction Border (Ramme) Giver dig mulighed for at angive den rækkefølge, som siderne skal udskrives i på papiret. Udskriver en kant omkring de sider, der udskrives på det enkelte ark. Du kan vælge None (Ingen), Single Hairline (Enkelt hårstreg), Single Thin Line (Enkelt tynd streg), Double Hairline (Dobbelt hårstreg) eller Double Thin Line (Dobbelt tynd streg). D Klik på Print (Udskriv) for at starte udskrivningen. 48

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugervejledning NPD4862-00 DA

Brugervejledning NPD4862-00 DA NPD4862-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter... 1 Oplysninger om copyright... 2 Oplysninger om betjeningspanelet... 2 Guide til dele og betjeningspanelets funktioner

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Brugervejledning NPD5087-02 DA

Brugervejledning NPD5087-02 DA NPD5087-02 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugervejledning NPD5056-01 DA

Brugervejledning NPD5056-01 DA NPD5056-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Laserprinter 1 Samling af printeren....................3 2 Installation af forbrugskomponenter........5 3 Klargøring af printeren.................12 4 Installation af printersoftwaren...........26 5 Installation

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer.

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem beskrivelse LCD skærmen viser OUT OF CARDS Årsag/løsning 1. Tjek om kort magasinet er tomt. Fyld op hvis nødvendigt. 2. Tryk på front knappen

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Kodak EasySharefotoprinter

Kodak EasySharefotoprinter Kodak EasySharefotoprinter 500 Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2005 Alle skærmbilleder

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 2510 at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...6 Indhold 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET 5650 http://da.yourpdfguides.com/dref/898950

Din brugermanual HP DESKJET 5650 http://da.yourpdfguides.com/dref/898950 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Aldrig mere printerproblemer

Aldrig mere printerproblemer Få svar på alle dine spørgsmål: Aldrig mere printerproblemer sådan Hvis din printer ikke vil udskrive eller blot leverer print i dårlig kvalitet, kan du læse her, hvordan du kommer begge problemer til

Læs mere