Prisfølsomt elforbrug i massemarkedet. Kommunikation til huset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisfølsomt elforbrug i massemarkedet. Kommunikation til huset"

Transkript

1 Prisfølsomt elforbrug i massemarkedet Energi i industrien = + Ers. For: - Ers. af: - Dato Prisfølsomt elforbrug i massemarkedet Bearb. NIE Kontr. Norm Vers. Ændringer Dato Bearb. Side 1/20

2 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Formål Hvad er et prissignal Fjernaflæst måler Definitioner og forkortelser Dokumentlog Krav til kommunikationen Funktionalitet Afgrænsninger Mulige udvidelser Bæremedier Trådløse bæremedier Mobilnet Wimax Radio/TV Trådede bæremedier Fastnet Powerline Teknologier som ikke behandles Konklusion bæremedier Præsentaionsformer Tekst-TV SMS/MMS Mail WEB-side RSS Præsentationsformer som ikke behandles Kommunkationsveje til elmålere Erfaringer fra udlandet/dk Ud Erfaringer fra Danmark Styring af elforbrug gennem afbrydelighed SEAS med priselastisk elforbrug til elvarme Erfaringer fra udlandet Tempotarif Norge Californien Synergier Prototype Hjemmesiden SMS RSS XML C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 2(20)

3 9 Referencer Dokumenter C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 3(20)

4 1 Indledning 1.1 Formål I forbindelse med projektet Prisfølsomt elforbrug i massemarkedet skal der stilles et prissignal til rådighed for deltagerne i forsøget. Prissignalet indeholder informationer om morgendagens elpriser. Dette dokument beskriver forskellige muligheder for at kommunikere prissignalet til forbrugerne og deres eventuelle automationsudstyr. Der indledes med generelle betragtninger vedrørende de vigtigste succeskriterier for kommunikationsveje til huset. Derefter vil der komme et afsnit med teknologivurderinger, og en beskrivelse af forsøgets prissignalserver og erfaringerne med den. Der sluttes af med en opsummering og anbefalinger Hvad er et prissignal Grundlaget for prissignalet kommer fra Nordpools spotmarked. Nordpool er den nordiske elbørs, hvor prisdannelsen foregår ud fra udbud og efterspørgsel. Købs- og salgsbud sendes til Nordpool senest klokken 12 dagen før driftsdøgnet. Derefter fastsættes ca. kl. 13 morgendagens timekostpriser for el for forsyningsselskaberne. Der er 2 børsområder for Danmark: vest og øst for Storebælt. Fra Nordpool hentes en gang i døgnet timespotpriserne for næste døgn. Disse spotpriser omdannes til kundernes salgspriser/tariffer ved tillæg af transportomkostninger(nettarif), afgifter og moms. Det er disse 24 korrigerede timepriser, der dagligt dagligt stilles til rådighed for forsøgsdeltageren som prissignal. Der vil være forskellige prissignaler for forskellige forsyningsselskaber afhængig af transporttillægget og placering i Øst- eller Vestdanmark Fjernaflæst måler Forsøget forudsætter, at der installeres fjernaflæste elmålere hos de i forsøget deltagende husstande. Disse elmålere har mulighed for at opsamle periodeforbrug på f.eks. timebasis. Disse periodeforbrugsdata gemmes i måleren og kan så hentes cyklisk af forsyningsselskabet med en langsommere frekvens. Det er summeringen af dette aflæste timeforbrug og den tilhørende timepris fra prissignalet, der danner forsøgsdeltagernes elregning I Figur 1-1 vises den principielle vej for prissignalet. Elpriserne hentes fra Nord Pool. Prisen fra Nord Pool får tillæg i form af transportomkostninger og afgifter. Det er denne pris der sendes ud til forbrugeren eller deres automatik styring. Dette dokument gennemgår forskellige måder at distribuere denne prisinformation(prissignal). C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 4(20)

5 Forsyningsselskab Regningsdanner Opsamling Fjernaflæsninger Fjernaflæst Måler Elbørs: Nord Pool Dan Prissignal Kommunikation til huset Automatik Styring Kommunikation til huset Med i forsøg Figur Definitioner og forkortelser Afgifter FTP Nettarif Nordpool RSS Tell-It-Online Transport Powerline DTT FTTH Wimax XML Elafgift til staten, CO2 afgift og eldistributionsafgift(nettarif) File Transfer Protocol. En kommunikationsprotokol, der anvendes til at overføre filer mellem to maskiner på et netværk, f.eks. Internettet. Betalingen for transport af el. Der skal betales for brug af det overordnede højspændingsnet, regionale transmissionsnet og det lokale net. Danmark er tilsluttet den nordiske elbørs Nordpool. Det er her, elpriserne bliver fastlagt time for time som et resultat af en udregning, der tager afsæt i udbud og efterspørgsel. Fra denne børs anvendes priserne fra spotmarkedet. Spotmarkedet er det fysiske marked, hvor der handles fysiske kwh time for time til næste døgns forbrug. Really Simple Syndication (eller Rich Site Summary eller RDF Site Summary). RSS bruges til at gøre det nemmere at følge med i flowet på ofte opdaterede websites. Det, brugeren modtager i sin nyhedslæser, er som regel en overskrift (eller et kort resume), der linker til websitet. Selve nyhedslæseren kan man som bruger have liggende på sin egen computer. Det er ikke helt ved siden af at tænke på et link til et RSS-feed som et dynamisk bogmærke. Producerer Housekeeper Netbetaling og offentlige forpligtelser Kommunikation med el-ledninger som bæremedie. Digitalt Terrestrisk Tv. Nyt digitalt sendenet til digital TV baseret på DVB-T.. Fiber-to-the-home. Wimax er en langtrækkende - op til 48 kilometer - trådløs protokol, der bygger på IEEE a-protokollen (FWA-net). XML står for extensible Markup Language, og standarden er til formidling af information via internettet. XML blev i 1998 udviklet af The World Wide Web Consortium (W3C), fordi man ønskede at skabe en fælles standard til brug for dataudveksling. XML er en system- og platformsuafhængig teknologi. XML kan derfor læses og forstås, uanset hvilken teknologi man har til rådig- C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 5(20)

6 hed. 1.3 Dokumentlog Version Udgivelsesdato Udført af Ændring Beskrivelse af ændring NIE Første version NIE Alle Review kommentarer Søren Hansen NIE Alle Diverse sproglige rettelser. 2 Krav til kommunikationen 2.1 Funktionalitet Prissignalet karakter er: Elpriser dannes dagligt for næste døgn på elbørsen. Prisfasstsættelsen er normalt færdig ca. kl. 13. Det er ca. 11 timer før første pris gyldighed Meget lille datamængde. Der er normalt 24 timepriser per døgn. Det skal ud til mange forbrugere At det kun er gyldigt når det udseendes af forbrugerens forsyningsselskab Gamle dagspriser er generelt ikke interessante Der er 2 typer modtagere af prissignalet: Forsøgsdeltagerne der skal kunne læse om priserne og manuelt reagere ved f.eks. at fremskynde eller udskyde en vask. Disse kræver at informationerne præsenteres på en letforståelig måde. Automatikstyringer der regelbaseret styre de tilsluttede systemer på basis af prisudsvingene og indbyggede regler/strategier til at flytte et forbrug til et billigere tidspunkt f.eks. gulvvarme der forvarmes før høje priser. Informationerne til automatikstyringer skal være i et for automatikstyringerne let forståeligt format. Dataformatet må ikke være proprietær. Det vil hjælpe anvendelsen og dermed udbredelsen, hvis der kan defineres standard formater. Prissignalets karakter medfører følgende krav til kommunikation til huset: Muligt at opnå kontakt til alle forsyningsselskabets kunder. Envejskommunikation og ingen specielle krav til båndbredde At elpriserne først dannes 11 timer før de træder i kraft betyder at kun elektroniske medier kan komme på tale. Krav til modtageudstyr til prissignalet Ønsker modtageudstyr med beskedne krav til plads og strømforbrug. Installation af modtagerudstyr skal helst kunne foretages af kunden selv eller en elektriker Anskaffelsesprisen på nødvendigt udstyr og driftsomkostning skal være så lav at gevinsten ved at anvende af prisfølsom energi ikke mistes. Teknologisk Der ønskes ikke anvendelse af lukkede(proprietærer) protokoller eller kommunikationsveje. C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 6(20)

7 Kommunikationsvejen eller en kombination af kommunikationsveje skal som minimum dække et forsyningsselskabsområde. 2.2 Afgrænsninger Der ses ikke på konkrete implementeringer. Anvendelse af kommunikationskanal til fjernaflæste målere betragtes ikke. 2.3 Mulige udvidelser Kommunikationsvejene kan anvendes til andre formål som f.eks. normalt Internet. Stille andre services til rådighed over kommunikationsvejene f.eks. melding om strømafbrydelse eller andre former for alarmering. 3 Bæremedier Det følgende afsnit vil indeholde en bred teknologivurdering af forskellige bæremedier til huset. Vurderingen vil blive foretaget ud fra en række ens kriterier. Kriterierne er Udviklingstendens Udbredelse Teknik Installationsomkostninger Indkøbspris Driftspriser Båndbredde Synergi til andre services Sikkerhed Der kan generelt skelnes mellem trådløs og trådede bæremedier. 3.1 Trådløse bæremedier Forsyningsselskab Forsyningsselskab eller 3. part Dan Prissignal Kommunikation til huset Sendeudstyr Modtageudstyr Automatik Styring Med i forsøg C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 7(20)

8 Trådløse bæremedier er karakteriseret ved, at der ikke kræves nogen fast fortrådet forbindelse mellem prissignalserveren og huset. For at anvende trådløse bæremedier er det nødvendigt med sende- og modtageudstyr. Sendeudstyret vil ofte blive stillet til rådighed af en 3. part mod betaling. Denne 3. part har så rådighed over et sendenet på et bestemt frekvensbånd. Forsyningsselskabet kan så levere dataene typisk via Internettet til sendeudstyret. I huset vil det normalt ikke være forbundet med installationsomkostninger, da en radiomodtager ofte har indbygget antenne. Det forudsætter, at radiodækningen er så god, at det ikke er nødvendigt at anvende ekstra antenne eller udendørsantenne. I det følgende ses på de trådløse bæremedier: Mobilnet: GSM, GPRS, EDGE og UMTS Wimax Radio/TV Mobilnet Ved mobilnettet tænkes på teknologier som GSM, GPRS, EDGE, 3G, og UMTS. Det er teknikker, der er i en rivende udvikling med stadig større båndbredde og lavere priser for datatransport. GSM og GPRS er i dag landsdækkende. Der er i disse net rigelig båndbredde til prissignalet. Teleselskaberne stiller ofte en gateway til rådighed, når der skal sendes mange SMS er eller skabes en datakanal. Denne kan normalt accesses via Internettet. Alternativt kan der bygges en pool af mobilmodemer. Der vil være anskaffelses- og driftsomkostninger. Eksempel på oprettelse og driftsomkostninger på GSM i kr.(1 stk.) DKK Abonnement pr. måned 50 Oprettelsespris 99 Modtager 600 Pris pr. MB 12 Sms beskeder per stk. 0,25 MMS besked per stk. 2,50 Enheden vil typisk kun kunne anvendes til prissignalet eller evt. også anvendes til fjernaflæsning af elmålere. På grund af den begrænsede båndbredde og driftsomkostningerne vil der være synergier til andre anvendelser Wimax Wimax er en teknologi, der lægger sig midt imellem WLAN og mobilnet. Wimax er standardiseret i IEEE Wimax støttes massivt af 2 store firmaer Intel og Motorola. Det kommer fra begge chips, hvor protokollen er indbygget og forventes f.eks. at være indbygget i nye bærbare PCer. C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 8(20)

9 Wimax er i dag udbredt i danske storbyer. Der kan opnås en båndbredde på op til 70 Mbs tæt på senderen. En typisk Wimax boks vil med den indbyggede antenne være op til maks. 3 km fra senderen. Denne rækkevidde kan øges med en udendørsantenne. Der vil være anskaffelses- og driftsomkostninger. Eksempel på oprettelse og driftsomkostninger for Wimax i kr. (1 stk.) DKK Abonnement pr. måned 69 Oprettelsespris 300 Modtager 0 Pris pr. MB Radio/TV Radio- og TV-nettet er landsdækkende, har stor udbredelse og er kendt teknik. Folketinget har besluttet, at Danmark skal have jordbaseret digitalt tv, og at det analoge sendenet skal slukkes den 1. november Dette betyder, at der må påregnes et skift af udstyr fra analoge TV-løsninger til digitale TV-løsninger på dette tidspunkt. Husstandene vil have fjernsyn og radio. Til automationsudstyr vil en modtager kunne købes for ca. DKK 500. Delkonklusion Mobilnet Wimax Radio/TV Landsdækkende Ja Kun storbyer Ja Installationsomkostninger Ingen kabeltrækning Ingen kabeltrækning. Ingen kabeltrækning Lave anskaffelseomkostninger - - (+) per husstand Lave driftsomkostninger Båndbredde Ok Ok Ok Udviklingstendens Rivende udvikling med nye protokoller og systemer, men p.t. Stigende udbredelse, men ikke landsdækkende. Analog kanaler tvivlsom fremtid. Digital TV fra ingen udmeldinger om nedlæggelse af eksisterende protokoller. IP kommunikation Ja Ja Nej 3.2 Trådede bæremedier C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 9(20)

10 Trådede bæremedier er karakteriseret ved, at der kræves en trådet forbindelse mellem prissignalserveren og huset. For at anvende trådede bæremedier er det nødvendigt med sende- og modtageudstyr. Netværket mellem serveren og huset vil ofte blive stillet til rådighed af en 3. part. Forsyningsselskabet leverer typisk dataene via Internettet. I huset vil en trådet forbindelse ofte komme ind via en allerede fast position. Dette vil betyde, at der enten skal trækkes kabler fra fast position til anvendelsesstedet eller investeres i trådløst udstyr i huset. Trådede bæremedier er: Telefonfastnettet Forsyningsselskabernes egne lysledernet Powerline Fastnet Her tænkes på ADSL, ISDN, analogmodem og optisk kabel. Fastnettet teknologierne teknikker der er i en rivende udvikling med stadig større båndbredde til lavere pris. I dag er der 88 % husstande som har fastnet/internet ind. Benyttes denne forbindelse vil det ikke være forbudet med anskaffelsesomkostninger at modtage prissignalet. I fremtiden vil alle have en kraftig flatrate fastnet forbindelse ind i huset. Er flatrate forbindelse vil betyde at det ikke vil være forbundet med driftsomkostning at modtage prissignalet(lille datamængde). Har husstanden en switch med et ledigt stik vil der kunne opnås forbindelse til husstandens udstyr der anvender prissignal. Dette kan evt. gøres med trådløst LAN eller trådet LAN. Automatikudstyret skal så kunne modtage data med tcp/ip protokollen, hvilket de fleste moderne systemer kan Powerline Powerline er en teknologi der anvender strømkablerne som bæremedie. Der er forskellige Powerline standarder: X-10, CEBus (EIA IS-60), LONWorks og Smart House. Det vil være mulig at bringe den rimelig begrænsede mængde data som prissignalet er hen over Powerline fra den første transformer til husstanden.. Der skal så anbringes noget udstyr ved de første transformer som kan modtage prissignalet.(begrænset antal). Powerline har den ulempe, at signalerne ikke uden videre kan komme forbi en transformer. Signalerne må derfor ledes uden om hvis de skal sendes videre via kabelnettet efter transformeren. Man kunne derfor forestille sig, at man samlede signalerne fra forskellige boliger før en 10/0,4 kv transformer via Powerline og sender dem videre derfra med radiobølger eller fastnet. C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 10(20)

11 Anskaffelsesomkostninger der skal ved hver husstand sættes en speciel konverter op som konveretere mellem powerline og f.eks. LAN eller et andet medie som udstyret kan forstå. <Jens? Har du en pris?> Der vil ikke være nogen driftsomkostninger, den samme forbindelse vil evt. kunne anvendes til fjernaflæsning af elmåleren. Der vil være en høj datasikkerhed. 3.3 Teknologier som ikke behandles Følgende tabel indeholder forskellige teknologier som ikke er behandlet enten fordi de ikke bliver betragtet som reelle kandidater til løsning af opgaven eller fordi de er ved at uddø. Teknologi Forklaring Bluetooth For begrænset dækning fra antenne < 100 m. Dedikeret Vil være svært at kommunikerer prissignal så mennesker kan læse det. radio net Kan anvendes til automationsudstyr. Det vil være dyrt at få et landsdækkende sende net til at udseende disse data. RDS Vil være for besværligt for mennesker at læse(kun linie display). Kun stor udbredelse i autoradioer. Kan anvendes til automationsudstyr Kanalplads og informationsmængde for begrænset. Sattelit Vil kræve for meget i anskaffelsesomkostninger for slutforbrugerne. Wi-Fi For begrænset dækning fra antenne < 100 m.(ieeee a og b) 3.4 Konklusion bæremedier Sikres det at prissignalet ud på en IP baseret form vil der være mange bæremedie tilrådighed. Det vil være nemt at skifte mellem forskellige eller flere bæremedier. 4 Præsentaionsformer Præsentationsformer: Tekst-TV SMS/MMS Mail RSS WEB HTML XML 4.1 Tekst-TV Elforsyningsselskaberne får en Tekst-TV sider hos en eller flere af de danske Tv-stationerne. På disse sider vil prissignalet kunne visses. Tekst-TV er et landsdækkende medie til at kommunikere prissignalet ud til mange brugere. Modtageudstyret(fjernsynet) er allerede i de fleste danske hjem. Tekst-TV er hurtigt tilgængeligt fra sofaen - der skal ikke startes en PC. C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 11(20)

12 De store TV-stationer har regional dækning. Det vil kræve en aftale med dem at udnytte deres begrænsede antal Tekst-TV sider. TV stationen SBS tilbyder 1 side for per år i Der vil ikke være nogen driftsomkostninger for forbrugerne. Der vil ikke være synergier til andre services. Tekst-TV signalet kan anvendes af automationsudstyr det kræver en dekoder og tilpasset software til integration med automatikstyring. Der skal fra starten fastlægges et standard format på Tekst-TV siderne så der ikke skal laves specielt tilpasset software for at læse signalet fra forskellige forsyningsselskaber. 4.2 SMS/MMS Det kunne tænkes at hvert elforsyningsselskab fik en SMS/MMS server. På denne server vil det for forsyningsselskabets kunder være muligt at modtage informationer om prissignalet.. SMS/MMS er et landsdækkende medie. Modtageudstyret(mobiltelefonen) er allerede i de fleste danske hjem. Fordelen ved SMS/MMS til brugeren er at det er en accepteret kommunikationsform som anvendes i stor stil og de fleste brugere vil have en mobiltelefon der kan modtage SMS og/eller MMS. Prissignalet kan via mobiltelefonen læses overalt og det kan læse når det passer. Prissignalet med SMS/MMS kan udseendes i flere versioner: En brugervenlig version. Her er der mulighed at tilpasse beskeden så den er nemt forståeligt. Der vil være mulighed for at tilpasse hyppigheden af beskeder. En automationsvenlig version. Den automationsvenlige kan laves mere kompakt for kun at sende en SMS per dag. Der vil være driftsomkostninger forbundet med udsendelse af SMS/MMS for forbrugerne. Der vil ikke være synergier til andre services. Eksempel på driftsomkostninger på GSM i kr.(1 stk.) DKK Pris pr. MB 10 Sms beskeder per stk. 0,50 MMS besked per stk. 2,50 Dette vil kunne fås betydeligt billigere ved storkøb. For automationsudstyr skal der laves noget software til at læse SMS. Der skal fra starten fastlægges et standard format på SMS/MMS, så der ikke skal laves specielt tilpasset software for at læse signalet fra forskellige forsyningsselskaber. 4.3 Mail Det kunne tænkes at hvert elforsyningsselskab stillede en mail service tilrådighed. Det vil være muligt at tilmelde sig denne service. Efter tilmelding vil abonnenten efter forudbestemte kriterier modtage en mail med prissignalet. Prissignalet kan udseendes med mail i flere versioner: En brugervenlig version. Her er der mulighed at tilpasse beskeden så den er nemt forståeligt. Der vil være mulighed for at tilpasse hyppigheden af beskeder. En automationsvenlig version. Den automationsvenlige kan laves mere kompakt for kun at sende en SMS per dag. C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 12(20)

13 Det må antages at de fleste forbrugere har adgang til modtagelse af mail via egen PC. Men praktiske erfaringer har vist at det ikke er alle som dagligt chekker deres mail derfor vil alle ikke have accept for denne kommunikationsform. Hvis der ses bort fra strømforbrug fra modtager vil det ikke være forbundet med driftsomkostninger at modtage SMS/MMS for forbrugerne eller forsyningsselskaberne. For automationsudstyr skal der laves noget software til at læse mail. Der skal fra starten fastlægges et standard format for mail, så der ikke skal laves specielt tilpasset software for at læse signalet fra forskellige forsyningsselskaber. 4.4 WEB-side Forsyningsselskaberne stiller en hjemmeside til rådighed med prissignalet. Prissignalet kan vises i flere versioner på disse sider: En brugervenlig version En automationsvenlig version f.eks. baseret på XML Det må antages at forbrugerne generelt har adgang til at læse hjemmesider(egen PC), hvorfor der ikke vil være yderligere omkostninger. Praksis har dog vist at der ikke er stor accept af at skulle starte sin PC dagligt for at chekke prissignalet. Hvis der ses bort fra strømforbrug fra modtager og antager at de har en flatrate forbindelse vil det ikke være forbundet med driftsomkostninger at læse WEBen for forbrugerne eller forsyningsselskaberne. For automationsudstyr skal der laves noget software til at læse hjemmesiden. Det vil derfor være en fordel, hvis prissignalet standardiseres. 4.5 RSS Det kunne tænkes at hvert elforsyningsselskab stillede et RSS fead tilrådighed. Det vil være muligt for forbrugerne at abonnere på prissignalet på dette feed. Forbrugerens RSS Reader vil så cyklisk afspørge forsyningsselskabets reader efter aktuelle data. Fordelen ved dette princip i modsætning til mail er at data ikke kommer i mail boksen, automatisk oprydning og der er standardiserede måder at abonnere på data. Prissignalet kan vises i flere versioner: en brugervenlig version en automationsvenlig version f.eks. XML Forhold omkring anskaffelses-, driftsomkostninger og modtagelse for automationsudstyr er de samme som for mail. 4.6 Præsentationsformer som ikke behandles Følgende tabel indeholder forskellige teknologier som ikke er behandlet enten fordi de ikke bliver betragtet som kandidater til løsning af opgaven. Teknologi Forklaring C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 13(20)

14 FAX RDS Voiceresponse Faldende udbredelse. Døende teknologi For få formateringsmuligheder(sort/hvid) Vil være for svært for mennesker at læse. Vil kunne anvendes til automationsudstyr Kanalplads og informationsmængde for begrænset. Det kunne tænkes at hvert elforsyningsselskab stillede et telefonnummer tilrådighed til forbrugerene. Ved opkald til dette nummer kan prisen for dette og næste døgn læses op eller alternativ, hvad der er specielt ved døgnet. Fordelen ved dette system vil være at det kan anvendes af alle. Ulempen er at det er for stor en mængde information der skal meddeles mundligt. Det vil ikke være muligt at anvende af automationsudstyr. Oplistning Vurderingen er lavet ud fra forbrugernes synsvinkel: Teksttv SMS/MMS WEB Mail menneskevenlig automatonsvenlig Anskaffelsespris Brugsomkostninger Accept + + (+) (+) 5 Kommunkationsveje til elmålere Der anvendes i dag forskellige fjernaflæste elmålerne hos de danske forsyningsselskaber. De mest udbredte måder at udveksle informationer mellem forsyningsselskabet og de fjernaflæste målere er: mobilnettet. fastnettet. Dette fastnet kunne være forsyningsselskabets egne kabler/fibre. et Powerline netværk. Data udveksles så via Powerline fra måler til 10 kv. transformeren og derfra sendes data via radiobølger eller fiber til forsyningsselskabet. Prissignalet vil kunne leveres via elmåleren til en evt. automatikstyring. Det vil dog afhænge af de muligheder som de enkelte måleres mulighed for at tilslutte 3. parts udstyr. Det vil være specielt være interessant, hvis der anvendes fastnet og Powerline pågrund af de lave driftsudgifter. En anvendelsen af mobilnettet vil medfører en fast driftsudgift per meddelelse eller lign. taksering. Det er et spørgsmålet er om det er ønskeligt at blande afregning og en service som prissignalet sammen. 6 Erfaringer fra udlandet/dk Ud 6.1 Erfaringer fra Danmark Styring af elforbrug gennem afbrydelighed C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 14(20)

15 I et ELFOR projekt blev der prøvet at slukke for specifikke forbrugsapparater hos kunden når der var knaphed på energi. Til dette formål anvendtes følgende kommunikationsformer til kunderne: GPRS til at kommunikere start eller stop til det anvendte automationsudstyr SMS/ til at kommunikere, at kundernes anlæg er afbrudt til forbrugerne. Selve forsøget er beskrevet nærmere i /Ref 1/ SEAS med priselastisk elforbrug til elvarme I dette EFFLOCOM forsøg med priselastisk elforbrug til elvarme i udvalgte husstande i SEASområdet omfattede forsøget 25 elvarmehuse med et forbrug på mere end kwh/år. Husene fik installeret timemålere og udstyr, som automatisk kan afbryde elvarmen efter på forhånd fastsatte kriterier. Via en hjemmeside havde husstandene meget stor fleksibilitet med hensyn til at fastlægge, i hvilke rum, hvornår, hvor længe og ved hvilken pris der måtte afbrydes for deres elvarme. Betalingen var 1, 2 eller 3 kr./kwh for det forbrug, som blev afbrudt. I en 100 timers testperiode i vinteren 2003/2004 blev elvarmen afbrudt i op til 3 timer om formiddagen og 3 timer om eftermiddagen. Hvert hus fik afbrudt elvarme på op til 5 kw. Beboerne har oplevet meget få gener i forbindelse med afbrydelserne. 6.2 Erfaringer fra udlandet 6.3 Tempotarif I Frankrig har EdF en Tempotarif, som i 12 år har været anvendt over for kunder, heraf husholdningskunder med elvarme. Der er tale om en dynamisk tarif med tre prisniveauer, og hvor tarifperioderne udmeldes dagen før, se Den typiske reaktion på den højeste tarif er en reduktion i elforbruget på 1 kw pr. husstand. Se nærmere i "Demand Response in the Nordic Countries" (Nordel, 2004, side 16) Norge I Norge har Sintef, Buskerud Kraftnett og Skagerak Energi Nett gennemført et stort forsøg med tovejskommunikation i boliger. I boliger er der gennemført forsøg med at afbryde vandvarmeren, hvilket har givet en gennemsnitlig effekt på 0,4-0,5 kw/bolig. Kilde: Californien Der er udført lignende forsøg i Californien med store bygninger f.eks. i Californien. I forsøget i Californien blev der ligeledes anvendt Internetprotokoller og ZigBee og en central prisserver. 7 Synergier C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 15(20)

16 Af ovenstående ses, at det kan være en dyr infrastruktur, der skal stilles til rådighed for at modtage prissignalet. En måde at reducere omkostningerne er, hvis disse kommunikationsveje kan udnyttes til andre formål. Det må forventes, at der inden for den nærmeste fremtid vil blive stillet mange forskellige services til rådighed via Internettet. Disse services kunne være TV, Internet og forskellige services. Disse services vil sandsynligvis komme til huset via Internettet. Prissignalet kunne være en af disse Internetservices. Dermed vil selve kommunikationsvejen blive medfinansieret af disse services. Fremtiden vil bringe portaler, som tilbyder en række forskellige services: Overvågning af indbrud Overvågning af strømafbrydelse Lav temperatur Tilbud af forskelligt content Det kunne tænkes, at husene i fremtiden vil få en central styring (intelligente huse). Denne centrale styring kan anvendes til at modtagelsen af prissignalet og måske anvendes til lokal intelligens at anvende prissignalet lokalt. 8 Prototype Til forsøget er der lavet en informationsserver, som stiller prissignalet til rådighed via forskellige medier. I prototypen er der blevet eksperimenteret med forskellige måder at præsentere prissignalet på. Der blev lagt vægt på, at prissignalet skulle være let at forstå for forsøgsdeltagerne, så der blev anvendt forskellige måder at udtrykke prissignalet på: Overskrift Graf Tabel Sagde noget om, hvad der karakteriserede dagens prissignal, f.eks. Høje elpriser i timerne: 8-11 og Et søjlediagram, der viser timepriserne. Søjlerne er farvede for at illustrere, om elprisen er billig, normal eller dyr. En tabel, der viser timepriserne og en farvet smiley. Smiley en illustrerer, om elprisen er billig, normal eller dyr. Prissignalet blev præsenteret på forskellige måder i forsøget: Hjemmeside SMS RSS XML Den viste prissignalet for den aktuelle dag og de timer, der er data for i fremtiden. Det er muligt at se tidligere dages prissignal. Det er muligt at tilmelde sig til at få en daglig SMS med highlights for prissignalet. Det er muligt at tilmelde sig til at få en daglig med prissignalet. Det er muligt at tilmelde sig RSS og dagligt få en RSS feed med prissignalet. Der stilles hvert døgn en XML fil til rådighed til automatikstyringer på informationsserveren. 8.1 Hjemmesiden C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 16(20)

17 I nedenstående eksempel er vist et eksempel på hjemmesiden fra Syd Energi. På hjemmesiden ses overskrift som fortæller om den aktuelle elpris. Der vises en graf, tekst eksempel på betydningen af den aktuelle elpris og til sidst elprisen vist i en tabel. 8.2 SMS Ud fra brugerundersøgelser var der store forventninger til forsøgsdeltagernes accept af SMS. Problemet med SMS en er, at det er svært at præsentere 24 timers priser på en form, så det er nemt at læse og forstå på ca. 160 karakterer, som er de muligheder, en normal SMS giver. Høje elpriser onsdag kl Højeste: 1.80 kr/kwh kl. 8-9 Laveste: 1.50 kr/kwh kl. 3-4 C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 17(20)

18 Mvh. SEAS-NVE I fremtiden vil WAB og MMSen tages i brug. Dette vil kunne give de samme muligheder for at præsentere prissignalet som web. <Eksempel> en giver mange flere muligheder for at præsentere prissignalet på forskellige måder. Der blev i forsøget anvendt: Overskrift, graf og tabel. Udfordringen ved at anvende er, at det typisk kræver en PC for at læse den. 8.4 RSS Indeholder det samme som en. 8.5 XML Det blev undersøgt, om der var standarder til format og udsendelse af prisfølsomme elforbrugsinformationer til automationsudstyr. Der blev p.t. ikke fundet nogen standarder. Skal prisfølsomt elforbrug blive en succes, skal formatet og hentningen af prissignalet standardiseres. Dette vil give leverandører af automationsudstyr større motivation til masseproduktion og dermed medføre lavere priser på udstyr. Der blev derefter i projektet defineret følgende minimumskrav til prissignalet til automationsudstyr: prissignalet skal være system- og platformsuafhængigt Prissignalet skal ikke kun kunne forstås i Danmark Simpelt at hente for automatikudstyr Selve XML strukturen indeholder informationer om: Forsyningsselskab, som priserne har gyldighed for Gyldighedsperiode for priser Elpriser per time Elpriser for normale tarifkunder. I forsøget er valgt dagligt at stille en XML struktur til rådighed med ovennævnte data, som kan læses med http-protokollen med angivelse af den dag, der ønskes data for. Dette kan implementeres af alle leverandørers styring af automatikudstyr. C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 18(20)

19 Ud fra en fremtidsbetragtning vil afhentningen af prissignalet kunne formaliseres yderligere med anvendelse af åbne protokoller som SOAP til udveksling af XML dokumenter. C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 19(20)

20 9 Referencer 9.1 Dokumenter /Ref 1/ Styring af elforbrug gennem afbrydelighed Elfor PSO 2003 Forskning og Udvikling inden for effektiv elanvendelse Projektnummer: Udgivet Maj, 2006 C:\Users\mt\Documents\Fleksibel elvarme Slutrapport\TEKNI008_00 40.doc 20(20)

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Styring af elforbrug i private hjem Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Pervasive Computing - It i alt Computere i alt omkring os Usynlige Underbygger vores

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Fjernaflæsning af målere

Fjernaflæsning af målere Status og visioner vedr. fjernaflæsning/- kommunikation med målere Bjarne Lund Jensen Produktchef, kommunikation Fjernaflæsning Teknologisk 2009/BLJ 1 Indhold Fjernaflæsning i 2001 Kommunikationsmuligheder

Læs mere

Markedsmæssig nytte ved timeaflæste målere

Markedsmæssig nytte ved timeaflæste målere Markedsmæssig nytte ved timeaflæste målere Jørn Mikkelsen, Eltra, Projektgruppen Temadag: Nytteværdi af interaktiv måling Munkebjerg Hotel, Vejle Den 9. juni 2004 1 Detailmarkedet for el: Obligatorisk

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie Direkte Linie er en ISDN30B forbindelse fra Telenors telenet til et omstillingsanlæg (PABX). Dermed kan Telenor afvikle ud- og indgåendeteletrafik for Kunden. Telenor fremfører ISDN/PRI tilslutningen til

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Eget fibernetværk til TV, radio og internet

Eget fibernetværk til TV, radio og internet Strandvejskvarteret Bestyrelsen Eget fibernetværk til TV, radio og internet Notat vedrørende mulig opbygning af eget fibernetværk til afløsning af YouSee s eksisterende antennenetværk 4646not001, Rev.

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College Statens Indkøb Telefoniaftalen

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

EMC Program. DMUs elektroniske tilmeldings- og registrering program

EMC Program. DMUs elektroniske tilmeldings- og registrering program EMC Program DMUs elektroniske tilmeldings- og registrering program Danmarks Motor Union har i 2013 udviklet et elektronisk tilmeldings- og registreringsprogram, som et værktøj til klubberne. Programmet

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt.

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 277 Offentligt Resen Waves LOPF Bøjer Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Af: Per Resen Steenstrup prs@resen.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Priser, C1: Fast betaling: Antal elregninger pr. år: 1 4 5 kr./år kr./år kr./år Abonnement: 340,00 565,00 Abonnement, markvanding: 825,00

Priser, C1: Fast betaling: Antal elregninger pr. år: 1 4 5 kr./år kr./år kr./år Abonnement: 340,00 565,00 Abonnement, markvanding: 825,00 Privatkunder - Gældende fra 1. juli 2014 Forudsætninger C1-forbrugere (ekskl. moms, hvis ikke andet er oplyst): Elleverancen sker normalt fra lavspændingsnettet, 0,4 kv C1-priser: Installationer med et

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås NU! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem?

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Jakob Illeborg Pagter Alexandra Instituttet A/S Oplæg En af de konkrete visioner for pervasive computing er det intelligente hjem. Dette begreb dækker

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ##

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Boligforeningen 3B Fællesantenne & bolignet Kim Christoffersen, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 21. oktober 2013 Balslev Rådgivende Ingeniører - Kopiering må kun

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere