Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler"

Transkript

1 Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) 2010

2 Årsrapport : Udvalget til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: Kræftlægemidler; Kræftbehandling Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1,0 Versionsdato: Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, marts

3 Årsrapport Sundhedsstyrelsen etablerede i 2008 Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL). UVKL vurderer på anmodning godkendte kræftlægemidlers ibrugtagning nationalt. Udvalget påbegyndte sin aktivitet primo 2008 og holdt sit første ordinære møde i august Denne årsrapport beskriver ordningen med Sundhedsstyrelsens vurdering af anmodninger om godkendte kræftlægemidlers ibrugtagning nationalt. Endvidere beskrives de lægemidler, der er vurderet i UVKL i perioden , samt hvilke erfaringer der kan uddrages. Indhold 1 National ibrugtagning af kræftlægemidler Baggrund Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) Kommissorium Sammensætning Sundhedsstyrelsens vurdering 6 2 Oversigt over vurderede lægemidler Lægemidler behandlet af UVKL Bevacizumab (Avastin ) til ikke-småcellet lungekræft Lapatinib til fremskreden HER2 positiv brystkræft Sorafinib (Nexavar ) til patienter med nyrecellekræft Sunitinib (Sutent ) til patienter med nyrecellekræft Cetuximab (Erbitux ) kombinationsbehandling til patienter med metastatisk mavekræft 10 Sorafenib (Nexavar) til patienter med hepatocellulært carcinom 10 Kombination af rituximab, fludarabin og cyklofosfamid (R-FC) til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi 10 Rituximab som vedligeholdelses behandling til patienter med follikulært lymfom efter 1. linjebehandling 11 3 Konklusion 12 3

4 1 National ibrugtagning af kræftlægemidler 1.1 Baggrund Udviklingen af nye kræftlægemidler er gået stærkt de seneste år, og der kommer til stadighed nye lægemidler, samtidig med at indikationerne for allerede registrerede lægemidler udvides. Stadig flere patienter behandles med disse lægemidler, som ofte er kostbare. Regionerne har det overordnede ansvar for at sikre ensartet kvalitet på tværs af de enkelte regioner, herunder at indføre nye godkendte kræftlægemidler. I de fleste tilfælde vil regionerne beslutte, hvornår et kræftlægemiddel, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, skal tages i brug regionalt. Med ibrugtagning menes, at et lægemiddel indføres som et behandlingstilbud, der er umiddelbart tilgængeligt på de behandlende afdelinger. Det er imidlertid ikke i alle tilfælde, at regionerne umiddelbart finder, at de har tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om et nyt kræftlægemiddel bør tages i brug. I sådanne tilfælde har regionerne i flere tilfælde kontaktet Sundhedsstyrelsens kræftstyregruppe (herefter Kræftstyregruppen) for at få vurderet, hvorvidt et godkendt lægemiddel skulle tages i brug nationalt. 1 Baggrunden for en grundigere national vurdering, hvor Sundhedsstyrelsen anmodes om rådgivning, er blandt andet: en kompliceret faglig problemstilling forskellig opfattelse blandt fagfolk en stor patientgruppe organisatoriske udfordringer store ressourcemæssige konsekvenser. Der har gennem de senere år hersket usikkerhed mht. den mest hensigtsmæssige beslutningsproces og vurdering vedrørende national ibrugtagning af sådanne nye kræftlægemidler blandt de involverede myndigheder og interessenter (herunder bl.a. Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, regionerne, de videnskabelige selskaber og andre faglige miljøer). 1 Det er de videnskabelige selskaber og sammenslutninger, der i deres landsdækkende kliniske retningslinjer opstiller anbefalinger for behandlingen med det pågældende lægemiddel, herunder beskrivelse af om lægemidlet betragtes som standardbehandling. En standardbehandling er en behandling, hvor der er faglig enighed om, at behandlingen bør gives til en defineret patientgruppe afgrænset ved sygdomstype og udbredning, patientens almentilstand, tidligere behandling samt eventuelle biomarkører. 4

5 Sundhedsstyrelsen fastlagde derfor en ny proces for vurdering, af om et kræftlægemiddel skal tage i brug nationalt. Den fastlagte proces har bl.a. til formål at sikre, at: der er et ensartet behandlingstilbud på tværs af regionerne procedurerne for vurdering af godkendte kræftlægemidler er systematiske og gennemskuelige de rette myndigheder og fagfolk involveres i vurderingen lægemidlet vurderes ud fra en medicinsk teknologi vurderings tankegang (MTV). 1.2 Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) Som et led i Sundhedsstyrelsens behandling af anmodninger om vurdering af national ibrugtagning af kræftlægemidler nedsatte Sundhedsstyrelsen derfor i 2008 Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) Kommissorium Udvalget har følgende opgaver: udarbejde en vurdering til Sundhedsstyrelsen med henblik på forelæggelse for Kræftstyregruppen, der efterfølgende rådgiver Sundhedsstyrelsen udarbejde vejledende principper for, hvornår et lægemiddel eller en behandling med kræftlægemidler skal underkastes en egentlig MTV følge udviklingen på området og sikre løbende gensidig dialog og koordination udarbejde en årlig status over arbejdet i UVKL. Udvalget skal ikke behandle henvendelser vedrørende eksperimentel behandling, idet sådanne henvendelser varetages af det Nationale Koordinationsudvalg for eksperimentel behandling (NKU). 5

6 1.2.2 Sammensætning 1 repræsentant fra hver af de 5 regioner 1 repræsentant fra Danske Regioner 1 repræsentant fra Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) 2 repræsentanter fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 1 repræsentant fra Dansk Hæmatologisk Selskab 1 repræsentant fra det nationale koordinationsudvalg for eksperimentel behandling (NKU) 1 repræsentant fra Sundhedsstyrelsens ekspertpanel 2 repræsentanter fra Lægemiddelstyrelsen 1 repræsentant fra Sundhedsstyrelsen (formand). Det er yderligere besluttet at bede Dansk Pædiatrisk Hæmatologi og Onkologi gruppe (DAPHO) om at udpege en repræsentant. Der er herudover mulighed for, at relevante fagpersoner kan indkaldes ad hoc ved vurdering af specifikke kræftlægemidler. Sundhedsstyrelsen varetager sekretariatsbetjeningen. Sundhedsstyrelsens MTVfunktion og andre relevante afdelinger inddrages efter behov. Der afholdes møder ved behov planlagt i forhold til mødeplanen for Kræftstyregruppen. 1.3 Sundhedsstyrelsens vurdering Sundhedsstyrelsens vurdering af et kræftlægemiddel baseres på MTV-tankegang oftest i form af en mini-mtv, hvor der tages højde for klinisk effekt og bivirkning, livskvalitet, organisation og økonomi. I de tilfælde, hvor Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler national ibrugtagning af et specifikt kræftlægemiddel, kan lægemidlet stadig benyttes til den enkelte patient i henhold til den fri ordinationsret. Patienter kan desuden modtage kræftlægemidlet i protokollerede undersøgelser eller under ordningen om eksperimentel behandling. Ibrugtagning af et lægemiddel skal under alle omstændigheder ske i overensstemmelse med den gældende specialeplanlægning. Nogle lægemidler vil således kunne tages i brug på alle onkologiske afdelinger, mens andre lægemidler vil kunne anvendes på et begrænset antal afdelinger. Sundhedsstyrelsen betragter et lægemiddel som taget i brug nationalt, når det er indført i 4 ud af de 5 regioner. Som udgangspunkt tager Sundhedsstyrelsen derfor kun stilling til national ibrugtagning, hvis lægemidlet er indført i færre end 4 regioner. 6

7 Anmodningerne kommer typisk fra de videnskabelige selskaber og sammenslutninger fx Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, det nationale koordinationsudvalg for eksperimentel behandling eller regionerne. På baggrund af en mini- MTV vurderer UVKL anmodningen. Vurderingen bliver forelagt Kræftstyregruppen. Kræftstyregruppen rådgiver Sundhedsstyrelsen, der forestår den endelige anbefaling. 7

8 2 Oversigt over vurderede lægemidler Lægemidler behandlet af UVKL Nedenfor følger en nærmere gennemgang af de kræftlægemidler, der er blevet behandlet i UVKL, siden udvalgets start i Det beskrives, hvilke lægemidler Sundhedsstyrelsen blev anmodet om at vurdere via UVKL, hvem der stod bag anmodningen, UVKL s vurdering, Kræftstyregruppens rådgivning og endelig Sundhedsstyrelsens anbefaling. Lægemidlerne er angivet kronologisk ift. hvornår anmodningen forelå Bevacizumab (Avastin ) til ikke-småcellet lungekræft Anmodning fremsendt af Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe (DOLG). Anmodning endeligt behandlet 25. maj 2009 i UVKL og rådgivning modtaget fra Kræftstyregruppen 18. juni UVKL vurderede, at den tilgængelige videnskabeligt dokumenterede viden om anvendelsen af bevacizumab (Avastin ) til ikke-småcellet lungekræft ikke var tilstrækkelig fyldestgørende til en anbefaling om national ibrugtagning af bevacizumab (Avastin ) som 1. linjebehandling til ikke-småcellet lungekræft. UVKL opfordrede på den baggrund de faglige miljøer og andre til at fortsætte med protokollerede undersøgelser. Kræftstyregruppen tiltrådte vurderingen fra UVKL. Sundhedsstyrelsens udmelding var: Den tilgængelige videnskabeligt dokumenterede viden om anvendelsen af bevacizumab (Avastin ) til ikke-småcellet lungekræft er ikke tilstrækkeligt fyldestgørende til, at Sundhedsstyrelsens kan anbefale national ibrugtagning af bevacizumab (Avastin ) som 1. linjebehandling til ikke-småcellet lungekræft Lapatinib til fremskreden HER2 positiv brystkræft Anmodning fremsendt af Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG). Anmodning behandlet 20. november 2008 i UVKL og rådgivning modtaget fra Kræftstyregruppen 1. april På forespørgsel fra Sundhedsstyrelsen oplyste regionerne, at lapatinib til fremskreden HER2 positiv brystkræft var taget i brug i 4 ud af 5 regioner. UVKL besluttede derfor ikke at foretage en vurdering med henblik på national ibrugtagning. Kræftstyregruppen tog UVKLs beslutning til efterretning. 8

9 2.1.3 Sorafinib (Nexavar ) til patienter med nyrecellekræft Anmodning fremsendt af Nationalt koordinationsudvalg vedrørende eksperimentel kræftbehandling (NKU). Anmodning behandlet 20. november 2008 i UVKL og rådgivning modtaget fra Kræftstyregruppen 2. december UVKL vurderede, at sorafinib (Nexavar ) ved valg af TKI (Tyrosine Kinase Inhibitor) præparat til metastaserende nyrecellekræft bør tages i brug som et nationalt behandlingstilbud, der er umiddelbart tilgængeligt i daglig klinisk praksis. UVKL bemærkede i sin vurdering, at hvis en patient har modtaget sorafenib (eller sunitinib), og man efterfølgende ønsker at anvende et andet TKI præparat, skal Sundhedsstyrelsens ekspertpanel vedrørende eksperimentel behandling fortsat spørges til råds. Kræftstyregruppen tiltrådte vurderingen fra UVKL. Sundhedsstyrelsens anbefaling var: Sorafenib anbefales som behandling ved valg af Tyrosin Kinase Inhibitor til metastaserende nyrecellekræft. Det er således ikke længere nødvendigt at forespørge Sundhedsstyrelsens ekspertpanel, når en patient skal modtage sunitinib eller sorafenib. Hvis en patient tidligere har modtaget Sorafenib, og man efterfølgende ønsker at anvende et andet Tyrosin Kinase Inhibitor (TKI) præparat, skal Sundhedsstyrelsens ekspertpanel vedrørende eksperimentel behandling fortsat forespørges Sunitinib (Sutent ) til patienter med nyrecellekræft Anmodning fremsendt af Nationalt koordinationsudvalg vedrørende eksperimentel kræftbehandling (NKU). Anmodning behandlet 20. november 2008 i UVKL og rådgivning modtaget fra Kræftstyregruppen 2. december UVKL vurderede, at sunitinib (Sutent ) som behandling ved valg af TKI præparat til metastaserende nyrecellekræft bør tages i brug som et nationalt behandlingstilbud, der er umiddelbart tilgængeligt i daglig klinisk praksis. UVKL bemærkede i sin vurdering, at hvis en patient har modtaget sunitinib (eller sorafenib), og man efterfølgende ønsker at anvende et andet TKI præparat, skal Sundhedsstyrelsens ekspertpanel vedrørende eksperimentel behandling fortsat spørges til råds. Kræftstyregruppen tiltrådte vurderingen fra UVKL. Sundhedsstyrelsens anbefaling var: Sunitinib anbefales som behandling ved valg af Tyrosine Kinase Inhibitor til metastaserende nyrecellekræft. Det er således ikke længere nødvendigt at forespørge Sundhedsstyrelsens ekspertpanel, når en patient skal modtage sunitinib eller sorafenib. Hvis en patient tidligere har modtaget sunitinib, og man efterfølgende ønsker at anvende et andet Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) præparat, skal Sundhedsstyrelsens ekspertpanel vedrørende eksperimentel behandling fortsat forespørges. 9

10 2.1.5 Cetuximab (Erbitux ) kombinationsbehandling til patienter med metastatisk tarmkræft Anmodning fremsendt af Nationalt koordinationsudvalg vedrørende eksperimentel kræftbehandling (NKU). Anmodning behandlet 20. november 2008 i UVKL og rådgivning modtaget fra Kræftstyregruppen 2. december UVKL vurderede, at cetuximab (Erbitux ) i kombination med irinotecan til patienter med metastaserende tarmkræft med KRAS vildtype bør tages i brug som et nationalt behandlingstilbud, der er umiddelbart tilgængeligt i daglig klinisk praksis. Behandlingen af de 40% patienter, der har KRAS mutation, bør fortsat ske i eksperimentelt regi. Kræftstyregruppen tiltrådte vurderingen fra UVKL. Sundhedsstyrelsens anbefaling var: Cetuximab i kombination med irinotecan anbefales til patienter med metastaserende tarmkræft med KRAS vildtype, da behandlingen kun virker på denne patientgruppe. Behandlingen af de patienter, der ikke har KRAS vildtype, bør fortsat ske i eksperimentelt regi Sorafenib (Nexavar) til patienter med hepatocellulært carcinom Anmodning fremsendt af DMCG for levertumorer og Nationalt koordinationsudvalg vedrørende eksperimentel kræftbehandling (NKU). Anmodning behandlet 27. februar 2009 i UVKL og rådgivning modtaget fra Kræftstyregruppen 1. april UVKL vurderede, at Sorafenib (Nexavar ) til patienter med hepatocellulært carcinom bør tages i brug nationalt og påpegede, at behandlingen skal foregå på højt specialiserede enheder. Kræftstyregruppen tiltrådte vurderingen fra UVKL. Sundhedsstyrelsens anbefaling var: Sorafenib (Nexavar ) anbefales til behandling af patienter med avanceret (inoperabelt/dissemineret) hepatocellulært carcinom, hvor kurativ behandling ikke er mulig Kombination af rituximab, fludarabin og cyklofosfamid (R-FC) til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi Anmodning fremsendt af Hæmatologisk Fælles DMCG (Hæm-DMCG) og Dansk Hæmatologisk Selskab i samarbejde med landets 11 hæmatologiske afdelinger. Anmodning behandlet 27. februar 2009 i UVKL og rådgivning modtaget fra Kræftstyregruppen 1. april På forespørgsel fra Sundhedsstyrelsen oplyste regionerne, at RF-C behandling til kronisk lymfatisk leukæmi (CCL) var taget i brug i 4 ud af 5 regioner. UVKL besluttede derfor ikke at foretage en vurdering med henblik på national ibrugtagning. Kræftstyregruppen tog UVKLs beslutning til efterretning. 10

11 2.1.8 Rituximab som vedligeholdelses behandling til patienter med follikulært lymfom efter 1. linjebehandling Anmodning fremsendt af Hæm-DMCG og Dansk Hæmatologisk Selskab i samarbejde med landets 11 hæmatologiske afdelinger. Hæm-DMCG og Dansk Selskab for Hæmatologi har efterfølgende bedt Sundhedsstyrelsen om at udskyde vurderingen af anmodningen, idet selskabet afventer yderligere data fra en fase III undersøgelse. Sundhedsstyrelsen afventer derfor en revideret mini-mtv, før anmodningen behandles i UVKL. 11

12 3 Konklusion UVKL blev etableret som en del af en mere systematisk og transparent proces for behandling af anmodninger til Sundhedsstyrelsen om national ibrugtagning af godkendte kræftlægemidler. Siden etableringen af UVKL har udvalget vist sig at kunne leve op til de forventninger, som var stillet omkring en faglig vurdering af kræftlægemidler ud fra en MTV-tankegang. UVKL har bidraget til at systematisere vurderingsprocessen og har gennem drøftelser på de jævnlige møder både sørget for grundig, faglig vurdering af de enkelte kræftlægemidler samt for løbende at bidrage til udviklingen af en mere transparent proces. UVKL er siden udvalgets start blevet udvidet med en repræsentant fra Dansk Hæmatologisk Selskab samt en ekstra repræsentant fra Lægemiddelstyrelsen for at sikre udvalgets nødvendige bredde og faglige ballast. I 2010 vil udvalget endvidere blive suppleret med børneonkologisk ekspertise. Udvalget har siden det første møde i august 2008 behandlet otte kræftlægemidler: Fire lægemidler er blevet anbefalet til national ibrugtagning To lægemidler var allerede taget i brug i 4 ud af 5 regioner Et lægemiddel kunne ikke anbefales pga. manglende videnskabeligt dokumenteret viden Et lægemiddel hvor anmodningen om vurdering er sat i bero foranlediget af selskabet bag anmodningen. UVKLs bidrag til behandlingen af Sundhedsstyrelsens modtagne anmodninger om national ibrugtagning i ovennævnte periode har således betydet et betragteligt løft af kvaliteten af den faglige drøftelse og vurdering og ikke mindst udgjort en substantiel del af en mere systematisk og gennemsigtig behandling af de modtagne anmodninger. UVKL forventes således også fremadrettet fortsat at arbejde på at fremme denne proces. 12

Kræftstyregruppen, UVKL og NKU

Kræftstyregruppen, UVKL og NKU Kræftstyregruppen, UVKL og NKU Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 12. marts 2011 Ole Andersen, overlæge, dr.med. Sundhedsplanlægning, Sundhedsstyrelsen Kræftstyregruppen Nedsat i 1998 i regi af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009 Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning 21 september 2009 Juridisk grundlag for ordningen Bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 Kapitel 5 Om

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Second opinion DPCG 6. november 2008. Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion DPCG 6. november 2008. Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion DPCG 6. november 2008 Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard.

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard. Den 8. november 2013 Referat af 6. møde i KRIS afholdt den 24. oktober 2013 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet En afdeling kan efter rådgivning fra et af SST nedsat ekspertpanel (second

Læs mere

RADS og KRIS. Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014

RADS og KRIS. Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014 RADS og KRIS 16-11-2014 Danske Regioner Formål

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18

Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18 Den 22. oktober 2015 Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Per

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Center for Sundhed Kvalitet & Patientsikkerhed Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38 66 53 18 Mail

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Medicin med begrænset effekt

Medicin med begrænset effekt Medicin med begrænset effekt Erfaringer fra NICE om prioritering af sygehusmedicin Jesper Nørregaard Jakob Kjellberg NOTAT / PROJEKT 3462 NOVEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003. ÅRSOPGØRELSE 2003 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Referat af 21. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 6. september 2016 klokken 15-18

Referat af 21. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 6. september 2016 klokken 15-18 Den 21. september 2016 Dok. nr.: 265248 Referat af 21. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 6. september 2016 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Den nationale mini-mtv database:

Den nationale mini-mtv database: Den nationale mini-mtv database: www.minimtv.dk Kristian Kidholm, Lisa Korsbek, Rolf Kjærby og Jens Otto S. Jeppesen OUH, Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus Indhold Baggrund for databasen

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Referat af 3. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) afholdt den 4. april 2013

Referat af 3. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) afholdt den 4. april 2013 Den 23. april 2013 Referat af 3. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) afholdt den 4. april 2013 Tilstedeværende medlemmer af KRIS Steen Werner Hansen (formand), Teis Andersen,

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Kommenteret dagsorden for 19. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 13. april 2016 klokken 15-17

Kommenteret dagsorden for 19. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 13. april 2016 klokken 15-17 Den 29. april 2016 Kommenteret dagsorden for 19. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 13. april 2016 klokken 15-17 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand),

Læs mere

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Klinikchef Per Gandrup Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Kan vi bruge KRIS til dette? Regeringen overvejer prioriteringsinstitut Af Ole Nikolaj Møbjerg Toft 12.

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA. 19. juni 2009 j.nr. 7-203-07-1/1/MSB

NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA. 19. juni 2009 j.nr. 7-203-07-1/1/MSB NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA j.nr. 7-203-07-1/1/MSB Gennem de seneste måneder har der været megen omtale i de danske medier af kræftbehandling i udlandet, herunder især i Kina. Omtalen har særligt

Læs mere

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(1). Medicinsk Teknologivurdering Elektronisk patientjournal

Læs mere

62. møde i Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

62. møde i Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 62. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Torsdag den 11. marts 2010 Sted s lokal 501 Deltagere Jesper Fisker, (formand) Vagn Nielsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Niels Würgler

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

SEMINAR PANCREAS CANCER

SEMINAR PANCREAS CANCER SKA-07/tp SEMINAR PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 Baggrunden for DMCG 6. november 2008 København PAKKEFORLØB kxjxjnxhdjh Baggrunden for DMCG Det faglige politiske og administrative grundlag

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18

Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18 Den 2. februar 2017 Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand),

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Implementering En vanskelig affære Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Region til sygehuse: Følg vejledning eller betal selv for dyr medicin Sygehuse i Region Midtjylland skal fremover følge anbefalingerne fra

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Referat af 13. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 18. februar 2015

Referat af 13. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 18. februar 2015 Den 25. marts 2015 Referat af 13. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 18. februar 2015 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Peter Sørensen, Teis

Læs mere

63. møde i Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe

63. møde i Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe R E F E R A T Emne 63. møde i s Kræftstyregruppe Mødedato Tirsdag den 25. maj 2010 Sted s lokal 501 Deltagere Jesper Fisker, (formand) Vagn Nielsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Mie Rasbech,

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1.

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1. Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2010 Medicintilskudsnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens

Kommissorium for udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens OPDATERET KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens Baggrund og formål Undersøgelser

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor.

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor. N O T A T 05-02-2015 Sagsnr. 15/1370 Dok.nr. 7114/16 Ny model for vurdering af lægemidler 1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016 Den nationale koordinationsstruktur Det Faglige Råds årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse 1. Det Faglige Råd... 3 2. Aktiviteter i 2016... 4 2.1 Centrale udmeldinger... 4 2.2 Forløbsbeskrivelser... 5 2.3

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Medicinrådet 2017 Side 139 af 195 Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra den 04.08.2017. Det er noteret under

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Mødet blev indledt med frokost i Danske Regioners fra kl

Mødet blev indledt med frokost i Danske Regioners fra kl 1 REFERAT Møde i: Forum for tværregional koordination af medicin Dato: 2. oktober 2017 Kl.: 12:00-15:30 Sted: Danske regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø (mødelokale fremgår af skærm, videokonferencenummer

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen

Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen Rapport Danish Cancer Society Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen - en interviewundersøgelse blandt brugere af Kræftlinjen, Kræftens bekæmpelses telefonrådgivning November 2009 Dokumentation

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

KRÆFTBEHANDLING I 2011?

KRÆFTBEHANDLING I 2011? DSKO Årsmøde 12. marts 2011 Overblik over den rivende udvikling og det ændrede syn på behandlingen Ole Steen Nielsen & Morten Ladekarl HVAD VIL JEG TALE OM? Ingen eksempler på alt det nye ( )! Paradigmeskiftet

Læs mere

Referat af 11. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 17. september 2014

Referat af 11. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 17. september 2014 Den 10. oktober 2014 Referat af 11. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 17. september 2014 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Peter Sørensen, Teis

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver - Baggrund og perspektiver Dansk Radiologisk Selskabs 11. årsmøde Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Dansk Ultralyddiagnostisk

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet

19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTE- OMRÅDET R E F E R A T Emne 19. møde i Task Force for Patientforløb på Kræftog Hjerteområdet Mødedato 13. maj 2011 Sted Regionernes Hus j.nr. 7-203-02-260/1/SJE

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SMERTESKOLE - EN MEDICINSK

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 05-07-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning 2009 Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer

Nationale kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Arbejdet i Dansk Selskab for Pediatrisk Fysioterapi Derek Curtis PT Msc Phd Adjunkt Bestyrelsesmedlem DSPF Faglig ansvarlig Nationale Kliniske Retningslinjer Nationale

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Plan for intensiveret indsats omkring kliniske retningslinjer for kræft i regi af RKKP og DMCG.dk

Plan for intensiveret indsats omkring kliniske retningslinjer for kræft i regi af RKKP og DMCG.dk Plan for intensiveret indsats omkring kliniske retningslinjer for kræft i regi af RKKP og.dk 2017-2020 Version 2 godkendt af RKKP-bestyrelsen Baggrund I indeværende beskrives, hvordan Danske Multidisciplinære

Læs mere

Dansk Medicinsk Selskabs Årsmøde. Det accelererede diagnostikog behandlingsforløb for alle

Dansk Medicinsk Selskabs Årsmøde. Det accelererede diagnostikog behandlingsforløb for alle SKA-07/tp Dansk Medicinsk Selskabs Årsmøde Er kræft akut? Det accelererede diagnostikog behandlingsforløb for alle 25. januar 2008 Kvalitet og forskning Hvad er kvalitet? Summen af de faglige, patientoplevede

Læs mere