HØRVÆVSMUSEET REFERAT FRA IDÉSEMINARET DEN 14. MARTS 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRVÆVSMUSEET REFERAT FRA IDÉSEMINARET DEN 14. MARTS 2013"

Transkript

1 HØRVÆVSMUSEET REFERAT FRA IDÉSEMINARET DEN 14. MARTS 2013 Torsdag d. 14. marts har Hørvævsmuseet på Krengerup inviteret samarbejdspartnere inden for tekstiler, vævning og tekstildesign fra hele landet til et seminar om mulighederne for at etablere et tekstiludviklingssted. De 35 personer fremmødte repræsenterer: væve- og tekstilkredse undervisningsinstitutioner lokale pengeinstitutter tekstilkunstnere Netop aktive vævere medlemmer af Hørvævsmuseet godsejer I. Rantzau ISAGER Kronprinsensgade 32, 2. sal 5000 Odense C H F p:\12053 hørvævsmuseet\visionsworkshop\referat\130314_hørvævemuseet_referat_seminar_jd.docx

2 Som gæster har man inviteret Kristian og Andreas Isager og Jeremy Dean, der repræsenterer ISAGER Arkitekter. Mange inviterede, som er forhindret i at deltage, har ytret sig positivt om projektet. Formålet med idéseminaret er at diskutere, hvordan Hørvævsmuseet's fremtid kan udvikles. Det er ønsket at sætte dagens aktiviteter på museet ind i en større sammenhæng, så historien, nutid og fremtid væves sammen. Museet har mulighed for at udvide sit areal ved at indrette loftet over den nuværende café og udstillingsområde til at rumme nye aktiviteter. 1. VELKOMST V. BODIL LINDELOFF Formand Bodil Lindeloff byder velkommen og introducerer ISAGER, hvis opgave er at være behjælpelige med at udvikle projektet, fundraising, udarbejde planer for fremtidig organisation og samarbejde samt planer for den nødvendige bygningsmæssige tilpasning. Ordstyrer udpeges til seminaret tak til Marianne Krämer. 2

3 2. HØRVÆVSMUSEETS HISTORIE V. BENT BILLE Bent Bille sætter projektet ind i en historisk sammenhæng, da han har været med fra Hørvævsmuseets start i og mere end nogen anden kan historien og alle de funktioner, som man skal mestre, for at museet kan arbejde og producere hørprodukter på de gamle jaquardvæve. Bent destillerer Hørvævsmuseets 20 års historie til en 10 minutters gennemgang, herunder: Historien om hørdyrkning og hørvævning på egnen. Fremskaffelse af maskinerne til museet. Meget er samlet sammen gennem de 20 år. Det, der er afgørende vigtigt, er at bringe viden videre til næste generation. Stedet præges af mange frivillige. Hvis museet ikke holdes i live dør viden om hørvævningshistorie. Efter ønsker fra museets omgivelser tilbydes også håndvævning for både voksne og børn. Aktiviteten er nu så populær, at der er tale om en flaskehals. Akut behov for udvikling af museet for sikring af eksisterende og nye aktiviteter på stedet i fremtiden. 3

4 3. HØRVÆVSMUSEETS VISIONER V. NIELS BENTZEN Hørvævsmuseet blev indviet i Stedet er nu - efter 20 år - kendt som arbejdende vævemuseum og det er tid til forandring. Tiden er kommet til drøftelse af behov for en ny vision for stedet. Det er også tid til at se tekstiler i en større sammenhæng. Museet bæres af frivillige + skoletjenesten, men pladsen mangler. Visionen er at man i fremtiden kan huse vævere hele året, at man kan tilbyde elever i klasse vævekurser i hele skoleperioden, så de lærer, hvordan tekstiler bliver til. Et aktivt tekstilt miljø skal gerne kunne tiltrække unge tekstil- og designstuderende, som får mulighed for at fordybe sig inden for tekstilhistorie, udvikling og design. Stedet skal have undervisnings- og mødefaciliteter, så tekstilinteresserede grupper kan bruge stedet til møde- og kursusaktiviteter. Målet er at lave et tekstiludviklingssted for alle tekstilinteresserede, fordi Hørvævsmuseet råder over gode faciliteter, lokaler og en stor viden om hørtekstiler. Det vil også give mulighed for historiske foredrag, værkstedsaftner med andre emner end tekstile, for at befolkningen i nærområdet får øjnene op for Hørvævsmuseets særlige muligheder. Vi ved at mange interesserer sig for tekstiler. TUS Tekstil Udviklings Stedet - vil gerne aktivere det vi har på nye områder og lade de 1000 blomster blomstre. Ønsket er ikke et altfavnende center men et sted for interessebåret aktivitet. 4

5 4. EN FORANDRINGSPROCES - PÅ SPORET AF FREMTIDEN V. ANDREAS ISAGER Kulturarv holdes bedst aktiv med levende indhold. Vi vil fortælle om, hvordan vi mener, at en udviklingsproces kan gribes an. Der er 4 grundelementer som indgår i processen: 1. Opgaven der skal løses forandring mod visionen. 2. Relationerne til andre, som har betydning for forandringsprocessen. 3. Redskaberne og evnen til at betjene dem bygninger, maskiner, IKT etc. - som skal bruges til at realisere visionen. 4. Den formelle organisation som skal sikre at stedet drives på en hensigtsmæssig måde mod visionen. Vi ser derfor 3 grundlæggende perspektiver eller spørgsmål, som vi skal have styr på: 5

6 1. Hvorfor og hvordan skal vi ændre den måde vi organiserer os og driver Hørvævsmuseet i fremtiden? 2. Hvorfor og hvordan skal vi ændre relationer og samarbejde mellem Hørvævsmuset og andre? Hvem skal vi samarbejde med? Om hvad og hvilke aktiviteter eller områder skal vi samarbejde om? 3. Hvilke fysiske ændringer skal realiseres for at drive Hørvævsmuseet mod visionen? Bygninger/udearealer/IKT/maskiner/andet? 5. KAFFE OG KAGE 6. DISKUSSION AF UDVALGTE SPØRGSMÅL I 5 GRUPPER Under Marianne Krämers ledelse deles deltagerne i 5 grupper, hvor der diskuteres de under pkt. 4 nævnte spørgsmål angående muligheder og udfordringer, som en udvidelse af Hørvævsmuseets lokaliteter kunne få for museet, andre tekstilinteresserede, for organisationen og for lokaler, som man i dag råder over. Det bliver en livlig aften, hvor der ikke er nogen grænser for ideer, fantasier og forslag. Bemærkninger og svar noteres på udleverede lapper og monteres på tematavler. 6

7 7. OPSAMLING AF IDEER OG FORSLAG TIL VIDERE BEARBEJDNING De 5 grupper er meget flittige, og der indkommer mange kreative ideer og forslag, som her oplistes for diskussioner i forbindelse med kommende processer omkring udvikling og etablering af TUS: SPØRGSMÅL 1 HVORFOR OG HVORDAN SKAL VI ÆNDRE DEN MÅDE VI ORGANISERER OG DRIVER HØRVÆVSMUSEET I FREMTIDEN? Etablering af ansvarlige grupper f.eks. til maskiner, væve, PR, café, butik og rundvisning Vi skal være bevidste omkring frivillighed kontra lønnet hjælp frivilligheden skal der værnes om, selvom der kommer betalte medarbejdere. Stedets ånd - 20 år som livsprojekt for ikke arbejdsramte borgere - bør videreføres i TUS/fastholdes som formål for TUS. Der er behov for IKT-kyndig person nu og i fremtiden Udvidet brug af flex-jobordningen Der bør nedsættes et nyt udvalg for udvikling og etablering af TUS Der bør skabes mulighed for at Hørvævsmuseet kan virke mobilt/besøge andre f.eks. på et feriecenter Deltagelse i feriemessen i Herning Indførelse af HIGH-END vævningsprodukter for velhavende Behov for plads til vidensformidlingsaktiviteter bøger film m.m. Fremme af ideen om en væver-busordning den rejsende væveskole Det er vigtigt at beholde udvikling af hørvævsfaget tæt på produktionen Der er behov for mere og bedre markedsføring af museet Hvis netværk skal bruges til noget er der behov for netværksstyring på tværs Inddragelse af/alliance med fag tæt tilknyttet vævning Stedets tiltrækningskraft bør forøges hjælp til selvhjælp f.eks. etablering af ordning for væve-praktikanter Museet besidder unik viden den kan måske sælges til andre 7

8 SPØRGSMÅL 2 HVORFOR OG HVORDAN SKAL VI ÆNDRE RELATIONER OG SAMARBEJDE MELLEM HØRVÆVSMUSEET OG ANDRE? HVEM SKAL VI SAMARBEJDE MED? OM HVILKE AKTI- VITETER OG OMRÅDER? Udvikling af ideen om afholdelse af sommerskole på museet Opstart af fast samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner TECO, Odense Fagskole, Husflidskoler Opstart af samarbejde med aftenskoler Oprettelse af særlige projekter for børn f.eks. dragter til forskellige formål Hente inspiration fra Greve Væveskole Skabe kontakt til universiteter, fagskolen i Odense, Designskolen Kolding, skandinaviske designskoler Oprettelse af særlige kurser for børn Oprettelse af weekendkurser Etablering af udvidet samarbejde med turistorganisationer Samarbejde med kunstnere og/eller designere om produktudvikling Oprettelse af særlige kurser om vævningshistorie Formidling af viden om tekstiler på nettet Hvordan kan museet sørge for at vævning boomer i lighed med strikning Etablering af årlig hørfestival Inddragelse af undervisere og elever fra efterskoler, ungdomsskoler og højskoler i museets muligheder for læring, udvikling og kreativitet Tilbud af uddannelses- og udviklingsmuligheder til professionelt aktivt skabende kunstnere Arbejder for udvikling af Krengerup Gods som et særligt sted f.eks. museerne på Krengerup Gods + koncerter på Krengerup Gods Etablering af samarbejde med relevante museer - f.eks. Den Gamle By i Århus, Den Fynske Landsby i Odense. Tilgængelighed til stedet bør sikres - og ikke kun i bil Udvikling af særlige events på Krengerup Gods Arbejde med en særlig branding af stedet og museet 8

9 Der er behov for en ny hjemmeside og bedre formidling af hørvævsmuseets viden og faciliteter til målgrupperne Væveskolen bør udvides Udvidelse af samarbejde med Rusland og Litauen Niveauer for undervisning bør fastlægges, således at organisering og faciliteter passer sammen Oprettelse af designsamarbejde med designskoler Oprettelse af særlige forløb for designskolestuderende og andre kreative studerende Systematisere og udvidede samarbejde med skoletjenesten for f.eks. hele Fyn Skabelse af samarbejde og netværk med tilsvarende institutioner i Norden og udlandet evt. gennem EU Skabelse af samarbejde om haver, køkkenhaver og hørvævsmarker Etablering af særlig indsats for udvikling af muligheder, aktiviteter og tilbud på godset, herunder skabelse af stier og vandreruter Referat af mødet sendes til uddannelses- og andre relevante institutioner i Region Syddanmark Liv om natten udendørs belysning aktiviteter fremvisning af film Udlejning af lokaler til andre relaterede brugere 9

10 SPØRGSMÅL 3 HVILKE FYSISKE ÆNDRINGER SKAL REALISERES FOR AT DRIVE HØRVÆVSMUSEET I FREMTIDEN? BYGNINGER? ANLÆG? IKT? MASKINERI? Fremskaffelse af nye slags væve inkl. computerstyrede væve husk problemer med støj fra vævene i.f.t. andre funktioner Styring af opvarmning på museet for at spare driftspenge Opsætning af museumstavle/skilte Renovering/omlægning af udendørsfaciliteterne omring museet som led i havekunstens historie omkring Krengerup Gods udendørs pladser, legepladser, haver m.m. Indretning af mere plads til de mange væve fra depot Indretning af rum på museet til andre kulturelle aktiviteter Tilbud om mulighed for overnatning og ophold på stedet godslogi for studerende, kunstnere, designere m.fl. Behov for mere plads til museets aktiviteter generelt Behov for optimalt arbejdslys, herunder dagslys når faciliteter nyindrettes IKT-forhold bør optimeres Indretning af en auditoriefunktion for foredrag og undervisning Velfungerende IKT-forhold Etablering af mobilforbindelse samt bredbånd i området Etablering af magasin, men ikke i stueetagen Sikring af tilgængelighed for alle og nødvendige flugtveje til det fri Fokus på arbejdspladser med nærhed til tilbehørsreoler - evt. mobile - v. vævene Etablering af vådrum til plantevævsfarvning (har tidligere brugt godsets vaskehus) Der er behov for en permanent vævesal Etablering af nødvendige toiletfaciliteter Loftet over museet burde kunne udnyttes bedre Ideen om etablering af træhytter i træerne omkring godset Skabelse af faciliteter for fremme af ferier for familier 10

11 Opførelse af overnatnings shelters på Krengerup Arbejdsmiljøforhold skal være i orden. Mangler lys i dag Brug af lokaler som kunstgalleri Etablering af museum for tekstil kunst Udnyttelse af ændringer i planloven for fremme af nye aktiviteter og synergier på Krengerup (Minister Carsten Hansen) Etablering af turistkørsel fra Assens Hvordan kan jernbanen Assens Tommerup inddrages i konceptet? Skinnecykler? 8. AFSLUTNING Processen med et tekstiludviklingssted på Krengerup er nu sat i gang, der foreligger en tidsplan, og det er håbet, at det inden for en overskuelig fremtid er en realitet, at Hørvævsmuseet råder over lokaler til at rumme nogle af de visioner, som er kommet frem i løbet af aftenen. Marianne takker for en oplevelsesrig aften og lover, at alle vil modtage et referat fra seminaret snarest. Referatet vil indgå som grundlag for den kommende udvikling og fundraising af TUS. Bilag: Idéseminarets program kan downloades fra dette link: MUSEET_1_ai.pdf 11

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

WWW.URBANMEDIASPACE.DK

WWW.URBANMEDIASPACE.DK Til Projektsekretariatet for Multimediehus og Havnebyrum, Århus Kommune Dokumenttype Rapport fra fokusgrupper om indhold til ny hjemmeside Dato Februar 2010 WWW.URBANMEDIASPACE.DK MULTIMEDIEHUS OG HAVNEBYRUM

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1

Virksomhedsplan 2010 2013 Elsesminde Odense Produktions Højskole, 1 1 2 Virksomhedsplan 2010-2013 for Elsesminde Odense Produktions-Højskole Indhold/disposition: I. Indledning II. Skolens mission III. Skolens værdigrundlag. IV. Beskrivelse af skolens aktiviteter pr. 2010

Læs mere

Hvordan får vi fat på flere frivillige? 100 ideer fra Decemberkonference 2010

Hvordan får vi fat på flere frivillige? 100 ideer fra Decemberkonference 2010 Hvordan får vi fat på flere e? 100 ideer fra Decemberkonference 2010 Det Europæiske Frivillighedsår 2011 banker på og vi vil forhåbentlig opleve en masse spændende aktiviteter i løbet af året. I EU ønsker

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere