Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning"

Transkript

1 Installationsvejledning December 200 VILLATANKANLÆG UNDER 6000 LITER Villatanke er olietanke under 6000 liter, tilsluttet et oliefyringsanlæg, der anvendes til bygningsopvarmning af én- og flerfamiliehuse Olietanke og myndighedsregler mv. Installation af olietanke - før du går i gang Installation af overjordisk, udendørs tank Installation af indendørs tank Installation af nedgravet tank Rørinstallationer Reparation og ændringer af olietankanlæg Tankejerforsikring og olieudslip Tankinspektion og tankpleje Nyttige kontakter Installationsvejledningen findes på i en opdateret, elektronisk udgave.

2 Olietanke og myndighedsregler mv. SAOʼs installationsvejledning, december 200, er baseret på de gældende regler på udgivelsestidspunktet, men tager højde for nye og ændrede bestemmelser, som forventes at indgå i den reviderede Tankbekendtgørelse, der vil foreligge i begyndelsen af På findes SAOʼs installationsvejledning i elektronisk form med de seneste opdateringer. Myndighedsregel Nøglebestemmelser olietankanlæg under 6000 liter Hvor kan myndighedsreglen findes Tankbekendtgørelsen Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Nr. 829, 1999, Miljøministeriet Mærkning af tanke: 11 Anmeldelse af installation: 14 Krav ved etablering: 15 Ansvar ved etablering: 16 Sløjfning af tank 17 Anmeldelse af olieudslip: 21 Kommunens tilsyn: 22 AJVA-tanke: 0 Sløjfning af retur: 1 stk. Tankalarm: 1 stk. 4 Rørsystemer.: Kapitel V Schultz information, tlf klik bestillling Retsinformation, Statens juridiske online informationssystem. Bekendtgørelse om brandfarlige væsker Nr. 161, 1985, Justitsministeriet. Generelt: 2,,4,6 Jorddækning over tank: 5 Transport af fyringsolie: 19,20,21,22 Bygningsreglementet 1995 / Bygningsreglement for småhuse 1998 samt diverse tillæg By og boligministeriet Bygningsreglement 1995: Olietanke-afstand til skel:.4 Bygningsreglement for småhuse 1998: Olietanke-afstand til skel: 11. Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Statens Brandinspektion Fyringsolie: Klasse III-1 Oplag af Klasse III-1: a,b Udførelse af tankanlæg: a,b,e,f,g Udluftningsrør-stål, til det fri: Påfyldningsrør-stål: a Afspærringsventil: c,d Dansk Brandteknisk institut, tlf , Oliefyringsanlæg, installation og placering. Brandteknisk vejledning nr. 1, 1989, Dansk Brandværns Komité Olietanke: 2.2 Rørledninger-generelt: 2..2 Olieslanger: Dagtanke: 2.. Afspærring,smeltesikring: 2..5 Oliefyringsanlæg til bygningsopvarmning. SBI-meddelelse 25, 198, SBI Brede beskrivelser af forhold vedrørende oliefyrings- og tankanlæg. Ikke opdateret på flere punkter By og Byg, tlf , Tankeftersyn 2 checkliste og beskrivelse OR-sekretariatet tlf Forbrugerfolder Få din olietank miljøtjekket Miljøstyrelsen frontlinien tlf Udgivelser 2

3 Installation af olietanke -før du går i gang Meddelelse til kommunen, tankattest I Tankbekendtgørelsen står at den, der vil etablere en olietankinstallation, skal meddele Teknisk Forvaltning i kommunen, hvornår anlægget skal etableres at for villatanke skal dette ske senest 14 dage før etableringen at kommunen samtidig skal have en beskrivelse af anlægget og en skitse over anlæggets placering på ejendommen at kommunen senest en uge før etableringen skal meddele, hvis de ønsker at besigtige tankinstallationen. Kommunen kan kræve, at tank og røranlæg ved etableringen tæthedsprøves for ejerens regning at tankattesten skal indsendes til kommunen senest samtidig med etableringen I praksis kan det være installationsfirmaet, som tager sig af meddelelser til kommunen og indsendelse af tankattest, men det er ejeren der har ansvaret for, at det er gjort. Generelle forhold ved etablering af tankanlæg Følgende krav skal overholdes: alle olietanke skal være typegodkendte og fabriksnye (brugte tanke se næste afsnit) olietanke godkendt efter 200 har en godkendt installationsvejledning, som skal overholdes anlæg må ikke placeres indenfor en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre vandindvindingsboringer anlæg må ikke graves ned indenfor det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som amtsrådet har fastlagt efter de til enhver tid gældende regler i miljøbeskyttelsesloven anlæg må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes pejlehul og eventuelt mandehul skal være let tilgængelige Forhold, der bør tages stilling til inden etablering: er den aktuelle tank beregnet til den påtænkte placering, jævnfør tankmærkning (se side 4) og evt. installationsvejledning, herunder skal tanken graves ned eller stå over jorden, udendørs eller indendørs er der særlige afstandskrav for tanken f. eks. til bygninger, skel o. lign. kan tanken efter installation inspiceres i nødvendigt omfang har tanken den rigtige størrelse i forhold til forbrug og olieleverancer Den, der etablerer et anlæg (tankejeren!), er ansvarlig for, at alle myndighedsbestemmelser overholdes. Installationsfirmaet har dog et ansvar som udførende og kan retsforfølges, hvis etableringen af tankanlægget ikke er korrekt i henhold til gældende bestemmelser. Brugte olietanke, særlige forhold Hvis man ønsker at installere en brugt olietank, skal der udstedes en ny tankattest. Tankattesten kan udstedes af en tankfabrikant eller et andet firma, der er godkendt til fremstilling og renovering af olietanke. Ny tankattest kan udstedes, hvis det vurderes, at tanken har en kvalitet svarende til kravene til en ny tank i henhold til bekendtgørelsen. Udgifterne til transport, rensning, undersøgelse og evt. korrosionsbeskyttelse vil dog ofte overstige udgiften til en fabriksny tank. En brugt olietank kan flyttes inden for samme matrikel uden, at der kræves en ny tankattest. Flytningen skal anmeldes til kommunen.

4 Mærkning af olietanke Enhver typegodkendt tank og den tilhørende påfyldningsstuts skal have en mærkning med oplysninger om fabrikant, fabrikationsår og -nummer, tanktype og -volumen samt godkendelsesnummer. Godkendelsesnummeret indeholder en række oplysninger, som kan være aktuelle i forbindelse med etablering af et tankanlæg. Eksemplet viser, hvilke oplysninger der kan fås fra typegodkendelsesnummeret. System for PUFO godkendelsesnumre. Anvendes for godkendelser fra 2000 og fremefter. Fabrikantnr. 01, 02 osv. identificerer fabrikanterne. Udv. korrosionsbeskyttelse 0 GUP (glasfiber og plast) 1 Indendørs opstilling 2 Udendørs opstilling Indv. korrosionsbeskyttelse 0 Ubehandlet 1 Epoxy 2 GUP (glasfiber og plast) Offeranoder 4 Uorganisk Zn-støvmaling 5 Metalsprøjtning med Zn 6 Bundkar med belægning TANKAS BEHOLDERVEJ TANKBY PROD.ÅR 200 FAB. NR VOLUMEN 1200 L GODK. NR Placering 1 Nedgravet 2 Overjordisk generelt Overjordisk lodret cylinder 4 Villatank u. mandehul, nedgravet 5 Villatank u. mandehul, overjordisk Konstruktion 0 Cylindrisk ståltank, evt m. indvendige afstivningsringe 1 Cylindrisk ståltank med indvendige skot 2 Cylindrisk ståltank med udvendige afstivningsringe Oval ståltank 4 Kasseformet ståltank 5 Dobbeltvægget cylindrisk ståltank 6 Dobbeltvægget tank af anden konstruktion 7 Tank af Nylon 8 Tank af polyethylen 9 Tank af GUP (glasfiber og plast) 4

5 Installation af overjordisk, udendørs tank Udendørs tank på ben Udendørs plasttank direkte på underlag Generelt En udendørs tank er en tank, som er placeret i det fri, i åben carport eller lignende steder, hvor tanken er udsat for vejr og vind. Olietanken skal installeres i henhold til fabrikantens vejledning, den gældende tankbekendtgørelse og andre myndighedsregler se Myndighedsregler, vejledninger mv. Endvidere bør anbefalinger og anvisninger fra olieselskabet og kommunen følges. Se også Installation af olietanke før du går i gang. Krav og anbefalinger: 1. Udendørstanke skal være godkendt til udendørs placering. F. eks. er der særlige krav til korrosionsbeskyttelse og udformning af tanktoppen 2. Tanke skal opstilles på et plant og vedvarende stabilt underlag og i henhold til fabrikantens vejledning. Ved plasttanke, som anbringes direkte på underlaget, skal der være en jævn fordelt understøtning af hele tankens bundflade uden punktbelastninger. Underlag kan f.eks. være 10 cm stampet, planeret grus af kornstørrelse mindre end 12 mm, som bindes med cement eller fliser lagt på 5 cm stampet, planeret grus. Ståltanke bør kunne inspiceres på alle yderflader. Der bør mindst være 5 cm afstand til omgivende vægge og underlag se endvidere fabrikantvejledning Plasttanke bør installeres, så gældende afstandskrav til omgivende vægge, åbninger i vægge og skel overholdes se fabrikantvejledningen 4. Påfyldningsrøret udføres i 2 galvaniseret stålrør og bør afsluttes med et tætsluttende standard påfyldningsdæksel 5. Udluftningsrøret udføres i 11 2 galvaniseret stålrør og tanken skal forsynes med en overfyldningsalarm. Udluftningsrørets afslutning skal placeres, så alarmfunktionen kan registreres ved påfyldning 6. Alle ubenyttede stutse skal afproppes, så de holder tæt 7. En afspærringsventil skal monteres ved olierørafgangen fra tanken 8. Tanken skal som minimum være forsynet med pejlemulighed for registrering af oliestanden 5

6 Installation af indendørs tank Indendørs tank på ben Indendørs plasttank direkte på underlag 4 Min. 50 cm Min. 50 cm Generelt En indendørs tank er en tank placeret i en bygning, en garage, et udhus o.lign., som kan lukkes ud til det fri. En ståltank med ubehandlede ydersider, skal anbringes indenfor klimaskærmen på en opvarmet bygning. Olietanken skal installeres i henhold til fabrikantens vejledning, den gældende tankbekendtgørelse og andre myndighedsregler - se Myndighedsregler, vejledninger mv. Endvidere bør anbefalinger og anvisninger fra olieselskabet og kommunen følges. Se også Installation af olietanke før du går i gang. Krav og anbefalinger: 1. Indendørstanke skal være godkendt til indendørs placering 2. Tanke skal opstilles på et plant og vedvarende stabilt underlag i henhold til fabrikantens vejledning. Ved plasttanke, som anbringes direkte på underlaget, skal der være en jævn fordelt understøtning af hele tankens bundflade. Underlag kan f.eks. være 10 cm stampet, planeret grus af kornstørrelse mindre end 12 mm, som bindes med cement eller fliser lagt på 5 cm stampet, planeret grus. Ståltanke bør kunne inspiceres på alle yderflader. Der bør mindst være 5 cm afstand til omgivende vægge og underlag se endvidere fabrikantvejledning. Plasttanke bør installeres, så afstandskrav til omgivende vægge, åbninger i vægge overholdes se fabrikantvejledningen 4. Påfyldningsrøret udføres i 2 galvaniseret stålrør og skal afsluttes med et tætsluttende påfyldningsdæksel. Påfyldningsrøret føres vandret eller med fald mod tanken. Påfyldningsstutsen skal være anbragt i det fri 5. Udluftningsrøret udføres i 11 2 galvaniseret stålrør og skal generelt føres til det fri og med fald mod tanken. Røret afsluttes mindst 50 cm over jorden med en hætte. Tanken skal forsynes med en overfyldningsalarm. Udluftningsrørets afslutning bør placeres, så alarmfunktionen kan registreres ved påfyldningen af tanken 6. Alle ubenyttede stutse skal afproppes, så de holder tæt 7. En afspærringsventil skal monteres ved olierørafgangen fra tanken 8. Tanken skal være forsynet med en pejlemulighed for registrering af oliestanden 6

7 Installation af nedgravet tank (jordtank) Jordtank med påfyldning i brønd 7 Min. 50 cm Generelt Olietanken skal installeres i henhold til fabrikantens vejledning, den gældende tankbekendtgørelse og andre myndighedsregler - se Myndighedsregler, vejledninger mv. Endvidere bør anbefalinger og anvisninger fra olieselskabet og kommunen følges. Se også Installation af olietanke før du går i gang. Krav og anbefalinger: 1. Jordtanke skal være godkendt til nedgravning. F.eks. er der særlige krav til konstruktion/korrosionsbeskyttelse 2. Tanken må ikke placeres under eller tæt ved bygninger, så tanken ikke kan fjernes igen. Ved nedgravningen skal der tages skyldigt hensyn til nærliggende bygningsfundamenter 4. Tanken og rørsystem må ved nedgravning ikke have eller udsættes for beskadigelse 5. Tanken skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand, som skal være fri for sten, is, sne, brokker og organiske materialer 6. Tanken bør have en jorddækning på mindst 50 cm. Er tanken placeret i indkørsler, som benyttes af tungere køretøjer, skal terrændækningen vurderes nærmere 7. Påfyldningsrøret udføres i 2 galvaniseret stålrør med fald mod tanken og skal afsluttes med et tætsluttende påfyldningsdæksel. Påfyldningsstuts over jord skal anbringes mindst 50 cm over overfladen. Ved påfyldning i brønd bør der være terrænfald væk fra brønden 8. Udluftningsrøret udføres i 11 2 galvaniseret stålrør med fald mod tanken og skal afsluttes mindst 50 cm over overfladen. Ved forskudt påfyldning anbefales det, at montere en velegnet overfyldningsalarm, udført i kraftigt materiale (mm støbegods), som kan modstå mindre belastninger ved f.eks. jordsætninger 9 Tanken skal være placeret og udstyret, så der er pejlemulighed 7

8 Rørinstallationer Generelt Ved mindre oliefyringsanlæg under 120 kw skal sugeledningen udføres af plastbelagt kobberrør både under og over jord. Rørdimensionen skal vælges efter oliepumpefabrikantens dimensioneringsvejledning. Kobberrør skal være elektrisk fraisolerede ståltanke og eventuelle stålrør. Der skal anvendes gennemføringsbøsninger, som ikke er elektrisk ledende. Ventiler, olieudluftere, filtre og øvrige komponenter skal være forsvarligt fastmonteret. Krav og anbefalinger: 1. Rørledningen mellem tank og brænder skal være énstrenget 2. Rørledninger i jord skal fremføres uden samlinger, med mindre sugeledningen er længere end ubrudte rør kan leveres. Nødvendige samlinger i jord skal udføres som loddesamlinger (sølvlod min. 45% sølv), omsluttet med en vandtæt krympeflex (Note: Gældende bestemmelser tillader ikke samlinger i jord, men loddesamlinger forventes tilladt i den nye Tankbekendtgørelse). Rørledninger i jord skal overalt være omgivet af ca. 15 cm sand og lægningsdybden bør være mindst 40 cm 4. Murgennemføringer bør være vandtætte 5. Ved rørledninger over jord skal samlinger være synlige og bør udføres som loddesamlinger (sølvlod min. 45% sølv) eller udkravningssamlinger. Rør på væg fastgøres med rørbærere 6. Før oliebrænderen skal monteres en smeltesikringsventil i sugeledningen. Ventilen består af en manuel afspærringsventil og en smeltesikring, der lukker automatisk ved en temperatur over 70 oc 7. Hvis olieoverfladen i tanken ligger over sugeledningsniveau, kan en vakuumventil (membranventil) installeret i sugeledningen forhindre olieudslip ved brud på efterfølgende rør, samlinger, filtre og olieslanger. Ventilen må højst placeres 00 mm højere end oliepumpen 8. Der monteres et filter med en filterindsats, der bør være µm eller bedre 9. Hvis sugestutsen i tanken er lavere placeret end oliepumpen, kan der monteres en olieaflufter (Flow Control) ved brænderen 10. Højden mellem sugestuts i tanken og oliepumpen bør ikke overskride,5 m. Ved løftehøjde over,5 m er der risiko for driftsforstyrrelser p.g.a. luftudskilning. I visse tilfælde bør det overvejes at installere en olieløfter. 11. Olieslanger skal være godkendt i henhold til DS /EN ISO Olieslanger har en begrænset levetid og bør udskiftes efter fabrikantens anvisninger 8

9 Reparation og ændringer af olietankanlæg Eksempler på samlinger i olierørledninger af kobber Udkravningsamling - kun til synlige, indendørs reparationer Klemringsamling - kun til synlige, indendørs reparationer Hårdlodsamling med krympeflex - til reparationer i jord, udendørs og på skjulte rør Generelt Ved renovering og ændringer af et olietankanlæg skal de renoverede og ændrede dele af anlægget bringes i overensstemmelse med den gældende Tankbekendtgørelse. Tankreparationer med betydning for sikkerhed mod olieudslip medfører, at der skal udstedes en ny tankattest efterfølgende. Reparation af rørinstallation Ved reparation af kobberrør skal samlinger i jord, udendørs samlinger og skjulte samlinger udføres med hårdlodning (min. 45% sølv) og forsynet med vandtæt krympeflex, som dækker den nøgne kobberrørsdel med mindst 5 cm overlap på rørets plastbelægning. Synlige indendørs samlinger ved reparationer kan også udføres som udkravnings-eller klemringssamlinger med støttebøsning, men mekaniske samlinger har givet anledning til en del olieudslip. (Note: Gældende bestemmelser tillader ikke samlinger i jord, men loddesamlinger forventes tilladt i den nye Tankbekendtgørelse.) 9

10 Tankejerforsikring og olieudslip Den danske oliebranche har 1. marts 2000 etableret en forsikringsordning for tankejere, som dækker udgifterne ved oprensning efter en jordforurening forårsaget af et olieudslip fra et tankanlæg. Ordningen gælder ejere af olietanke mindre end 6000 l (villatanke), hvor olien bruges til opvarmningsformål. Dog skal mindst 50% af det areal, som opvarmes med olien anvendes til beboelse. Forsikringsordningen administreres af Topdanmark. Oliekunder hos så godt som alle danske olieselskaber er automatisk forsikret. En husejer kan dog frasige sig forsikringsordningen, men har pligt til at forsikre sig på anden måde. Anmeldelse af olieudslip - ved utæt anlæg Hvis ejeren eller brugeren af et olietankanlæg konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, skal Kommunen straks underrettes. Såfremt brugeren ikke selv er ejeren, skal han tillige underrette ejeren. Topdanmark skal straks underrettes, efter at olieforureningen er konstateret, eller en formodning herom foreligger, eller hvis miljømyndigheden har udstedt et påbud. Er forureningen ikke anmeldt til Topdanmark senest måneder efter, at den er konstateret, og senest 6 måneder efter olietanken er taget ud af brug, har Topdanmark ingen erstatningspligt. Anmeldelse kan ske til Topdanmark på tlf Kommunen skal udstede et påbud efter 48 i Lov om forurenet jord, før Topdanmark og forsikringsordningen er forpligtet til at påbegynde et sagsforløb og dække udgifter til oprensning efter olieudslip. - ved påfyldning Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olie, der ikke umiddelbart bliver fjernet, skal olieleverandøren straks underrette Kommunen og ejeren eller brugeren af anlægget. Konstateres spildet af ejeren eller brugeren af anlægget, skal Kommunen underrettes og samtidig bør olieleverandøren naturligvis også underrettes. Olieleverandøren skal efter Kommunens anvisning træffe de nødvendige foranstaltninger til fjernelse af forureningen. Enhver der i øvrigt forårsager forurening med olieprodukter, skal efterkomme Kommunens anvisninger vedrørende fjernelsen af forureningen. Forsikringsdækning: Når forsikringsbetingelserne er opfyldt, og kommunen har udstedt et påbud efter 48 i Lov om forurenet jord, erstattes udgifter til: undersøgelser fjernelse af den konstaterede jordforurening deponering hos jordrenser eller destruktion genoprettelse af den hidtidige tilstand eller tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Sikrede har pligt til så vidt muligt at afværge eller begrænse skade (forurening). Forsikringen dækker ikke: olieudslip og skader i selve huset, men de kan evt. være dækket af hus- og/eller grundejeransvarsforsikringen udgifter, som sikrede kan kræve erstattet under en hus- og/eller grundejeransvarsforsikring udgifter til ny tank og rørinstallation den udstrømmede olie værditab på ejendom o. a. tankejerens evt. udgifter til advokat selvrisiko på kr. 2000,- 10

11 Tankinspektion og tankpleje Oliebranchens forsikringsordning, Topdanmark og oliefyringsbranchen har i fællesskab udarbejdet en tankeftersyns rapport. Rapporten kan benyttes af fagfolk fra oliefyrsbranchens servicevirksomheder i forbindelse med kunderådgivning om olietankanlæggets tilstand og lovlighed. Udførelse af et kvalificeret tankeftersyn forudsætter dog, at man har sat sig grundigt ind i love og bestemmelser omkring tank- og rørinstallationer og vedligeholdelse af anlæggene. Det forpligter fagmanden at aflevere en tankeftersynsrapport til kunden med angivelser vedrørende tankanlæggets tilstand og råd om evt. forbedringer og vedligeholdelse. Fagmanden skal kunne stå ved sin meldinger, både når han melder i orden eller mangel på nogle punkter. Det skal dog understreges, at det er ejeren og/eller brugerens ansvar, at tankanlægget som helhed er i lovlig stand. Tankeftersyns rapporten se skemaet øverst til højre - indeholder 19 punkter, som ved en gennemgang Tankeftersyns rapporten kan købes hos OR-sekretariatet kan give et godt billede af tankanlæggets tilstand og lovlighed. På bagsiden af selve rapportskemaet er punkterne uddybet, derfor er nedenstående kommentarer kun summariske: 1. Visuel bedømmelse af tank. Kan være vanskelig, da en nydelig overflade ikke er nogen garanti 2. Pejlemulighed skal være tilstede. Vandpejling kan evt. foretages her. Tankalarm er et krav. Kontrolleres ved at blæse luft gennem påfyldningen 4. Påfyldning skal have dæksel. Bør placeres i nærheden af udluftningen, så alarm kan høres 5. Pakning til dæksel skal være intakt, især ved jordtanke 6. Udluftning skal ende i det fri og afsluttet med hætte 7. Ståltank skal kunne inspiceres dvs. min. 5 cm til væg og underlag 8. Udendørs tank skal være godkendt til udendørs opstilling (korrosionsbeskyttet, rund tanktop) 9. Underlaget skal være stabilt og solidt, så tanken ikke kan sætte sig 10. Overjordiske tanke skal have afspærringsventil ved rørafgang fra tanken 11. Påfyldningsbrønd (min. Ø 20 cm) skal have terrænfald væk fra brønden 12. Jorddækningen skal være min. 50 cm 1. Sugeledning i jord skal være uden samlinger. Efter 2000 skal kobberrør være plastbelagt 14. Returrøret skal være sløjfet på alle tanke - også synlige returrør 15. En olieaflufter kan være en god løsning, hvis der kan opstå vakuum. Check olieslangerne. 16. Smelteventil er et krav. Kontrol er ikke muligt. 17. Et forfilter af god kvalitet kan kraftigt anbefales. 18. Murgennemføring bør være vandtæt og ikke kunne beskadige selve olierøret. 19. Membranventil kan forhindre olieudslip ved brud på efterfølgende rør, samlinger, filtre og olieslanger. Forbrugerfolder Få din olietank miljøtjekket. Miljøstyrelsen har i samarbejde med OR-Udvalget udgivet en forbrugerfolder om miljøtjek af olietanke, som kan rekvireres hos OR-sekretariatet eller hos Miljøstyrelsen. 11

12 Nyttige kontakter PUFO - Prøvningsudvalget for olietanke c/o Force Technology Park Allé Brøndby Tlf.: OR-udvalget Postboks 141 Gregersensvej, indgang 260 Taastrup Tlf.: E-post via Teknologisk Institut Energi i bygninger Gregersensvej 260 Taastrup Tlf.: E-post via SAO Sammenslutningen af oliefyringsfirmaer Paul Bergsøes Vej Glostrup Tlf.: E-post: OFR Oliebranchens Fællesrepræsentation Vognmagergade København K. Tlf.: E-post: Miljøstyrelsen Jordforureningskontoret Strandgade København K. Tlf.: E-post: Udgivere kai dige bach olie a-s A/S Dansk Shell Hydro Texaco A/S Q8 OK Roug A/S Statoil A/S Kingspan Sammenslutningen af Oliefyringsfirmaer Paul Bergsøes Vej Glostrup Tlf Fax TRYK

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v.

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. BEK nr 386 af 21/08/1980 (Historisk) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 698 af 22/09/1998 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 614 af 27/06/1994

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Vejledning for bygningstaksatorer

Vejledning for bygningstaksatorer Vejledning for bygningstaksatorer En vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer. Vejledningen er udformet som en guide og et opslagsværk, der kan lette bygningstaksatorens arbejde, når han

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Velkommen til Skrot oliefyret!

Velkommen til Skrot oliefyret! Velkommen til Skrot oliefyret! 19. marts 2015 Program 19.00 Velkomst 19.10 ProjectZero og fokus på boligejerne 19.20 Skift af olie og gasfyr - overvejelser ved konvertering v/energivejleder Charlie Lemtorp

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere