Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme. Fjernvarme udbud"

Transkript

1 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Fjernvarme udbud Allinge Ledningsarbejde 0-0

2 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger i Allinge Centrum. Udbudsmaterialet: Udbudsmaterialet består af: Nærværende udbudsbeskrivelse inklusiv Særlige Betingelser (SB), Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). Bornholms Forsynings Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB). Tilbudsliste for Fjernvarme (TBL). Tegnings bilag. Tidsplan. Graveprofilsskitser. Gravetilladelse (udsendes senere). Spørgsmål: Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet bedes fremsendt pr. mail til den /8-. Bygherre vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse udsendt pr. mail til samtlige bydende senest den.. august 0. Det vil ikke fremgå af besvarelsen, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Der vil blive afholdt et spørgemøde hvor det er muligt for de bydende at stille bygherren spørgsmål. Bygherren kan ved samme anledning præcisere udbudsmaterialet, såfremt de bydende har behov for dette. Spørgemødet bliver afholdt d. /8- kl på ndustrivej, 00 Rønne. Vilkår og forhold om tilbudsgivning og arbejdet er uddybet på efterfølgende sider. Tilbud skal være Bornholms Forsyning i hænde d. 0. august 0 kl. 0.00, og kan enten afleveres på adressen ndustrivej, 00 Rønne i lukket kuvert mærket Ledningsnet Allinge Centrum (eller fremsendes pr. mail til Med venlig hilsen Kjeld Dale ngeniør Mobil 0 0

3 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Udbudsbrev:... Generelle vilkår for tilbudsgivning... Projektbeskrivelse:... Supplement til AB9:... Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB):... 9 Tidsplan:... 9 Jordarbejde:... 9 Belægningsarbejde:... 0 Ledningsarbejde:... Svejsearbejde:... Retablering:... Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG):... Tilbud:... BLAG: Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB). Projekteret ledningstracé. Tidsplan. Gravetilladelse (udsendes senere). Graveprofilsskitser.

4 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Generelle vilkår for tilbudsgivning Denne entreprise benævnt Ledningsnet Allinge Centrum og omfatter opgravning, lægning og håndtering af fjernvarmeledninger m. fittings, inkl. retablering, i henhold til krav fra Bygherren og Myndigheder. Entreprisen er beliggende i byen Allinge Centrum på den bornholmske nordkyst. Afgrænsningen kan ses på det vedlagte kortmateriale. Det skal bemærkes at der løbende kan komme flere tilmeldinger, eller at tilmeldinger vil blive annulleret, til fjernvarmeprojektet, efter at udbudsmaterialet er udsendt. Derfor må de bydende acceptere at der vil komme ændringer i ledningstracéet ligesom at der kan forekomme ændringer på de udbudte mængder. Eventuelle fradrag eller tilføjelser skal afregnes efter de indkomne og accepterede enhedspriser. Arbejdet forventes påbegyndt primo oktober 0 og afsluttet inden udgangen af marts 0. Dette er betinget af de indkomne tilbud holder sig indenfor den afsatte økonomiske ramme. Bornholms Forsyning forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud. Bygherre: Bornholms Forsyning A/S ndustrivej 00 Rønne Udbud: Arbejdet udbydes som offentlig licitation i henhold til udbudsloven. Arbejdet udbydes som hovedentreprise, idet alle til entreprisen hørende opgaver er indeholdt i udbuddet. Tilbud: Tilbuddet skal indeholde: Udfyldt tilbudsliste med tydelig angivelse af eventuelle forbehold. Kvalitetssikringsplan og logistik. Referenceliste fra tidligere projekter. Tilbudsgiver er til en hver tid forpligtet til at gøre sig bekendt med forholdene på stedet før afgivelse af tilbud. Såfremt tilbudsgiver ser sig nødsaget til at afgive bud med forbehold, vil disse blive kapitaliseret af bygherren. Såfremt tilbudsgiver har alternativer til materialer eller udførelse mv. skal dette tydeligt beskrives og dokumenteres, og henvisning anføres under forbehold. Tilbudslisten udleveres alene som PDF-fil og skal afleveres i tilsvarende format, hvis tilbud fremsendes pr. mail. Eventuelle regnefejl eller sammentællingsfejl er bygherre uvedkommende.

5 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Tildeling: Kriterium for tildeling er mest fordelagtige pris. Den mest fordelagtige pris vil blive vægtet som følgende: Underkriterium Vægtning Den samlede pris jf. tilbudslisten 0 % Kvalitetssikringsplan og Logistik 0 % Referencer fra tidligere projekter 0 % Bedømmelse af pris: Det billigste tilbud bliver tildelt maksimum point, 0 point. Øvrige tilbud bliver tildelt point efter følgende formel: Tilbuddets point = (Laveste tilbuds pris / Tilbuddets pris) x Maksimumpoint Bedømmelse af de kvalitative underkriterier: Ved bedømmelse af de kvalitative underkriterier anvendes følgende pointskala: Point 0 9 Kommentar Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser 8 Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 0 Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt Kvalitetssikringsplan og Logistik: Entreprenøren skal vedlægge sin kvalitetssikringsplan hvori han fremfører hvordan og i hvilket omfang han vil sørge for at kvaliteten i hans arbejde matcher de krav der bliver stillet ham. Der ud over skal entreprenøren fremføre hans plan over hvorledes han vil håndtere opgave mht. bemanding, maskiner og fremdrift, herunder grave- og svejsearbejdet. Projektet er bundet af at det foregår i områder med høj turismeintensitet, hvorfor entreprenøren skal tage tidsplanen med i planlægningen og samtidig være opmærksom på at han har forceringspligt jf. vedlagte tidsplan.

6 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Referencer: En fyldestgørende referenceliste over de tidligere projekter entreprenøren har udført skal vedlægges. Projekterne skal i videst mulig omfang ligne det nærværende i både omfang og tid. Særlige forhold: Bygherre afgiver ikke kontrolbud. Projektbeskrivelse: forbindelse med Bornholms Regionskommunes varmeplan skal Bornholms Forsyning levere fjernvarme til borgerne i Allinge Centrum. Allinge Centrum vil sandsynligvis blive forsynet med fjernvarme fra Hasle Varmeværk via en transmissionsledning der går fra Hasle, over Rutsker og Olsker og videre til Allinge. Arbejdet vil bestå i hhv. jordarbejde, etablering af fjernvarmeledning og tilhørende stikledninger, retablering samt tilhørende smedearbejde. Der er ikke planlagt renovationsarbejde på de vand- og kloakledninger, der ejes af hhv. Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S, i området. Dette kan dog blive tilfældet, såfremt der under gravearbejdet, findes ledninger i en sådan stand at ledningsejeren ønsker at udskifte disse. Et sådant arbejde er ikke omfattet af dette udbud, hvilket også er gældende for den tilhørende afregning. Betingelserne for projektet er udspecificeret i nærværende komplette udbudsmateriale. Ved indgåelse af kontrakt på det beskrevne arbejde, accepterer tilbudsgiver samtidig betingelserne beskrevet i det komplette nærværende udbudsmateriale i henhold til dokumenternes rangfølge. Entreprisens projekterede omfang fremgår af tegningsbilagene. Følgende vil blive udført som bygherreleverance og er udenfor entreprisen: - Leverancer af rør. - Tilhørende fittings. - Markeringsnet. - Ventiler. Placering af stikledninger til de enkelte ejendomme, vil blive aftalt mellem bygherren og ejeren. Dette arbejde vil blive gjort løbende i gennem projektet. Dokumenternes prioriterede rangfølge vil være som følger:. Kontrakt mellem bygherre og entreprenør.. Særlige betingelser Supplement til AB9 (SB).. Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG).. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB).. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB).. Graveprofilsbilag.. Detailtidsplan. 8. Tegningsmateriale. 9. Entreprenørens tilbud. Såfremt der vil være modsatrettede oplysninger dokumenterne i mellem, vil det være det dokument der er nævnt øverst i rangfølgen, der skal følges. Skulle der være modsatrettede oplysninger i de enkelte dokumenter, vil det være de oplysninger der er først nævnt der gælder. Dette udbud er kun gældende for etablering af fjernvarme. Såfremt entreprenøren modtager ønsker fra andre ledningsejere om nedgravning af ledninger i samme område som fjernvarmen, jf. tegningsbilagene, skal dette meddeles Bornholms Forsyning med henblik på at indgå aftaler herom.

7 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Supplement til AB9: Nedenstående refereres til - og stk.-numre i AB 9.. Bygherrens udbud. Stk. : Licitation. Tid, sted og form: Se udbudsbrev Stk. : Grundlag for tilbuddet, arbejdets overdragelse og udførelse er som angivet i udbudsbrevet. Undlader den bydende at indhente supplerende oplysninger inden for spørgefristen, kan vedkommende ikke senere påberåbe sig evt. uklarheder. Stk. : Tidsplan. Se udbudsbrev. Entreprenøren der får overdraget anlægsarbejdet, udarbejder detaljeret tidsplan før opstart. Tidsplan og arbejdsprocedure skal godkendes af bygherre eller dennes tilsyn. Stk. : Såfremt entreprenøren selv tilføjer tekst i tilbudslisten, udover på den anviste linje på forsiden Anmærkninger, kan bygherre tillade sig at se bort fra tilbuddet. Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal for at kunne komme i betragtning anføres på tilbudslistens forside under anmærkninger. Eventuelle anførte forbehold vil blive kapitaliseret. Lavestbydende vil være den, som har det laveste tilbud efter at eventuelle kapitaliseret forbehold er tillagt den anførte entreprisesum. Forbehold som af bygherre vurderes ikke at kunne kapitaliseres vil medføre at tilbuddet kasseres, herunder forbehold overfor tidsplanen.. Tilbudsafgivelse. Stk. : Tilbuddet afgives ved fuldstændig udfyldelse af samtlige poster/enhedspriser m.m. i vedlagte tilbudsliste. Stk. : Eventuelle regnefejl er bygherre uvedkommende. Stk. : Entreprenøren overtager arbejdspladsen, som den forefindes, og må gøre sig bekendt med de lokale forhold. Manglende kendskab til disse kan ikke begrunde ekstrakrav. Stk. : Vedståelsesfristen for tilbud er måneder fra tilbuddets datering.. Entreprenørens sikkerhedsstillelse. Stk. -: Sikkerheden/garantiperioden ophører år efter godkendt aflevering. Dokumentation for sikkerhedsstillelse skal afleveres til bygherren senest i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Se desuden TAG ens punkt vedr. Betalingsplan.. Bygherrens sikkerhedsstillelse Stk. - : Bygherre stiller ikke sikkerhed. 8. Forsikring. Stk. : Bygherren tegner ingen brand- og stormskadeforsikring. Stk. : Entreprenøren har det fulde ansvar for de skader, han forvolder på tredjemand eller tredjemands ejendom. 9. Arbejdsplan og afsætning. Stk. : Arbejdets endelige overdragelse er betinget af, at entreprenøren kan dokumentere, at han kan gennemføre arbejdet indenfor den afsatte frist. Dokumentation består af en arbejds-/detailtidsplan, hvori er anført maskin- og arbejdskraft, samt "luft" for vejrlig. 0. Entreprenørens ydelse. Stk. : Entreprenørens ydelse fremgår af vedlagte tilbudsliste samt nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger.. Projektgennemgang, dokumentation og prøver. Stk. : Der skal i god tid før arbejdets udførelse leveres dokumentation for at de anvendte materialer opfylder de stillede krav. Entreprenørens kontrol af materialer og arbejdsudførelse skal være så omfattende, at entreprenøren til enhver tid kan dokumentere, at de i projektet stillede krav er opfyldt. Stk. : Endvidere kan bygherren, med en uges varsel, forlange en komplet dokumentation fra entreprenøren over samtlige udgifter der er afholdt på den pågældende sag. Entreprenøren skal samtidig kunne aflevere et overslag over hvad der udestår på entreprisen.. Forhold til myndigheder.

8 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Stk. : Det påhviler entreprenøren at undersøge den nøjere placering af eksist. ledninger og kabler og i fornødent omfang at fremskaffe gravetilladelse omkring disse, idet entreprenøren hæfter for beskadigelse af disse samt eventuelle følgeskader.. Betaling. Stk.: Betalingsfristen ændres til uger, eller arbejdsdage, idet det ved længerevarende anlægsopgaver påhviler entreprenøren at fremsende månedlige acontobegæringer med afsæt i arbejdets stade. Bygherres gennemgang af fremsendte acontobegæringer har alene til formål at tilsikre, at bygherre ikke betaler mere, end hvad arbejdets stade vurderet i sin helhed tilsiger. Bygherres honorering af acontobegæring kan således ikke tages som udtryk for, at bygherre har forholdt sig til de enkelte delmængder. Stk. : Der må ikke igangsættes ekstraarbejder eller tillægsydelser uden tilsynets godkendelse foreligger, og efterfølgende er bekræftet ved aftaleseddel. Eventuelle aftalesedler skal fremlægges til godkendelse på førstkommende byggemøde. Arbejder igangsat uden aftalesedler honoreres som udgangspunkt ikke.. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse. Stk. : Bod for overskridelse af disse tidspunkter, fastsættes til kr..000,00 pr. kalenderarbejdsdag. Søn- og helligdage samt lørdage betragtes ikke som arbejdsdage. Den således skyldige bod kan modregnes i entreprenørens førstkommende udbetalingsbegæring. Beløbet fratrækkes før momsberegning. Der er intet loft over bodens størrelse (varighed) og dagbøder opgøres løbende.. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse. Stk. : Bygherre afholder ikke udgifter til ekstraordinære vinterforanstaltninger. tilfælde af ekstraordinære vinterforanstaltninger, ydes der ikke betaling for dette, men arbejdets tidsterminer revideres efter aftale med bygherren. 8

9 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Tidsplan: Gravearbejdet forventes påbegyndt. oktober 0 og afslutning senest ved udgangen af marts, 0. Se i øvrigt den vedlagte detailtidsplan. Ved tilbudsgivers indgåelse af kontrakt med bygherren, accepterer tilbudsgiver samtidig overholdelse af tidsplanen. Når de udspecificerede veje, jf. tidsplanen, er rørlagt og tildækkede skal de være i en sådan stand at de er klar til kørende trafik. Dvs. at såfremt vejene ikke kan asfalteres med det samme, skal de topfyldes med enten SG eller asfaltgranulat. Bornholms Forsyning betaler ikke for vinterforanstaltninger og derfor skal tilbudsgiver indregne eventuelle spilddage i forbindelse med færdiggørelse af arbejdet indenfor tidsrammen. Det betyder også at dage hvor arbejdet bliver besværliggjort eller umuliggjort at vejret, f.eks. sne, ikke udløser ret til tidsfristforlængelse. Ændringer i tracéet der skyldes at bygherren ønsker anden ledningsføring, vil heller ikke udløse ret til tidsfristforlængelse. Arbejdstiden skal ligge mellem kl og kun på hverdage. Jordarbejde: Omfanget af opgravningerne kan ses af det tilhørende tegningsmateriale. De projekterede mængder vil fremgå af tilbudslisten (TBL). Det skal bemærkes at mængderne kan variere, da der efterfølgende kan komme flere tilmeldinger til fjernvarmen, end der var på det tidspunkt dette udbudsmateriale er udsendt. Såfremt der vil være tilføjelser eller reduceringer i tilbudslistens mængder vil det afregnes efter de tilhørende enhedspriser. Gravearbejdet vil kunne foregå i arealer med varierende befæstelser. Jordarbejdet vil bestå af: - Opgravning af tracé. - Afretning og tilfyldning af og omkring ledninger. - Lægning af ledninger. - Opfyldning. Til dette udbudsmateriale er der vedlagt skitser som viser graveprofiler ved de forskellige rørdimensioner der skal benyttes i projektet. Skitserne viser bl.a. hvilken nødvendig dybde og bredde udgravningen skal have. Med dette skal det samtidig understreges at bygherren kun betaler for den opgravning der er nødvendig. Til dette hører også den efterfølgende retablering, her inkluderende materialer og asfalt. Tilbudsgiver skal sikre sig at den opgravede rende ikke tager skade og det er således hans ansvar at sikre tilstrækkelig afstivning i henhold til DS kap... Entreprenøren skal afsætte detailtracé jf. det vedlagte kortmateriale. Tracéet gennemgås med bygherren. Bygherren kan afvise entreprenørens tracé og efterfølgende selv udpege detailtracéet. Tilbudsgiver må benytte de opgravede materialer til genindbygning, såfremt de overholder kravene i DS. Her skal især nævnes at de opgravede materialer skal holdes tørre og adskilte så de opgravede lag ikke bliver blandede. Der kan være nedgravet el- og telekabler, hvorfor entreprenøren skal være særligt opmærksom på disse. Entreprenøren skal huske at søge ledningsoplysninger i LER. Krydsninger af kendte ledninger, skal være indregnet i tilbuddet. Bornholms Forsyning opsætter vibrationsmåleudstyr i forbindelse med klippesprængning samt udarbejder nødvendige sprængningsjournaler. Entreprenøren har ansvaret for at føre logbog over selve sprængningerne. 9

10 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Bygherren har ansøgt om gravetilladelse hos Vejmyndigheden. Denne vil blive udsendt som tillæg til dette udbudsmateriale, så snart Bornholms Forsyning har modtaget den.. Graveprofilerne viser at der skal ligges 0 cm grus i bunden af graven under ledningerne. Dette kan bygherren dispensere fra såfremt der er klippe eller andre forhold. Der skal indhentes accept fra bygherren inden grus kan udelades. Arbejdsfeltet: Ved arbejdsfeltet forstås det område hvor entreprenøren må benytte maskiner og mandskab. Arbejdsfeltet skal samtidig indeholde udgravningen. Arbejdsfeltet skal være tydeligt afmærket i forhold til gældende lovgivning og normer. Arbejdsfeltet skal begrænses til max: meter ved hovedledningen., meter ved stikledninger. Arbejdet skal desuden begrænses sådan at flytning og udskiftning af jord begrænses til et minimum. Entreprenøren skal regne med at udlægge op til jernplader pr. opgravet vej, jf. tidsplanen, således der kan opretholdes kørende trafik i den periode der er opgravet. Beboerne i området hvor der graves, skal ligeledes kunne færdes til fods. Se AAB vedr. trafikomlægning og skiltning mm. Det er entreprenørens ansvar at der er tilstrækkeligt med lys når der arbejdes. Dette gælder også lys på afspærringer og udgravninger uden for arbejdstid. Deponiafgift skal ikke indregnes i tilbuddet, men afregnes efter nota/vejeseddel. Bygherren anviser ikke placering af byggeplads, men vil være behjælpelig med at finde en. Afhjælpning af problemer for kørsel med affald. Da arbejdet kan give gener for skraldemændene hos Fugato, skal entreprenøren afsætte mand i timer ugentligt for at bistå arbejdet hos Fugato. det arbejde skal der desuden være inkluderet tilkørsel og efterfølgende fjernelse, samt leje, af jernplader. Koordineringspligten ligger hos entreprenøren der aftaler direkte med Fugato. Belægningsarbejde: Meget af arbejdet vil foregå i befæstede arealer. Belægningerne i disse befæstede arealer kan være af forskellig type. Hovedparten må forventes at være ældre macadam-belægninger som ikke er bygget op efter nutidens krav fra Vejmyndigheden, jf. krav om ombygning v. T T-veje. Entreprenøren skal være opmærksom på at der skal skæres i belægningen således at der er minimum 0 mm. fri banket. Macadam-belægningen gør at det kan være vanskeligt at få et rent snit og skal dermed tage højde for det i tilbudsgivningen. Vejmyndigheden accepterer at forskrifterne i DS bliver brugt i forbindelse med retableringen af vejene. Dvs. at ledningsgraven hverken skal have ringere eller bedre funktionsegenskaber end den gamle befæstelse. Hvis genbrug af den ene eller anden grund ikke kan lade sig gøre, vælges erstatningsmaterialer, der i så stor udstrækning som muligt har de for retableringen nødvendige funktionsegenskaber. dette tilfælde har Vejmyndigheden fremsendt en klassificering af alle vejene og tilhørende opbygning. Vejmyndigheden har klassificeret vejene som følger: T Småveje: Jorddækning: Minimum 0, meter. PA: 0 mm. GAB 0: 0 mm. SG: 0 mm. BL: 80 mm. 0

11 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme T Boligveje: Jorddækning: Minimum 0, meter. PA: 0 mm. GAB 0: 80 mm. SG: 0 mm. BL: 0 mm. T Fordelingsveje: Jorddækning: Minimum 0, meter. PA: mm. GAB 0: 0 mm. GAB : 0 mm. SG : 0 mm. BL: 0 mm. T Trafikveje: Jorddækning: Minimum 0, meter. PA: mm. GAB 0: 0 mm. GAB : 90 mm. SG: 0 mm. BL: mm. Bredden af ledningsgraven afhænger af den ledningsdimension der skal graves ned, se bilag. Det medfører også at opbrydning af belægning kun accepteres i henhold til de vedlagte graveprofiler. Det skal noteres at den nødvendige opbrydning af asfalt svarer til ledningsgravens bredde samt 0 mm. tilbageskæring på hver side af ledningsgraven. Dette for at sikre at der er mindst 0 mm. fri og intakt banket, jf. DS kap.... Såfremt det ikke er muligt at asfaltere renden så snart ledningen er lagt, skal der topfyldes med enten SG eller asfaltgranulat. Tilkørslen af SG eller asfaltgranulat, topfyldning, fejning, vedligeholdelse og efterfølgende fjernelse, skal være indeholdt i tilbuddet. Arbejdet skal tilrettelægges således, at flytning og udskiftning af jord / fyld, begrænses til et minimum. Arbejdet vil desuden bestå i opbrydning og transport af asfaltbelægning og evt. anden belægning til midlertidigt depot eller slutdeponi. Entreprenøren finder egnet plads til midlertidigt depot. Såfremt entreprenøren opbryder mere belægning end nødvendigt, hæfter han for dette. Det samme er tilfældet hvis der beskadiges eksisterende belægning ved kørsel med tunge køretøjer på belægning, der ikke er opbygget til dette. Opgravet fyld, opbrudt asfalt, chaussesten, kantsten mm., lægges i depot max. km fra arbejdsstedet. Overskudsjord o. lign., deponeres på godkendt fyldplads. Forurenet jord skal afleveres på BOFA i Rønne. Ren jord kan afleveres på Rønne Havn. Udgifter til transport af overskudsjord fra midlertidigt depot til hhv. BOFA og Rønne skal indregnes i tilbuddet. Ledningsarbejde: Ledninger vil blive leveret af Bygherren og være i følgende udvendige dimensioner: Hovedledninger: Stikledninger: ø0 mm ø mm ø0 mm ø mm Udlægning af fjernvarmesystemet vil være koldforlagt og der anvendes dobbeltrør (twinrør). Alle transmissions- og hovedledninger er i stål og stikledninger er i alupex. Muffer er dobbelttætnede krympemuffer for opskumning.

12 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Der benyttes T-muffer ved afgreninger, dette gælder også ved stikledninger. Ved afgrening til alupex-ledninger skal der påsvejses preskoblinger på afgreningsrør. Der monteres ventilbeslag med kompressionskobling i huse. Entreprenøren skal sørge for transport og håndtering af ledninger og materialer til arbejdsstedet fra leveringsstedet. Leveringssted og arbejdssted vil ligge indenfor en radius af km. Opmålingen af ledningstracéet skal udføres af entreprenøren. Denne opmåling skal indeholde oplysninger om ledningsdimensioner, brønde og ventiler. Aflevering af datafilen skal være i et af følgende formater: N YXZ K.SPC N YXZ K.S N YXZ K.CSV N YXZ K.SDL Leica SPC Leica SCSV Trimble Data Geodata Arbejdet vil derudover omfatte: Udlægning og opklodsning af præisolerede rør og komponenter. Tilpasning og sammensvejsning af rør og komponenter. Trykprøvning af rørsystemet. Udførelse af muffesamling. Opretning af rørsystem, fjernelse af evt. opklodsning samt fjernelse af affald. Udlægning af markeringsnet. Oprydning og bortkørsel af rørrester og komponenter til leveringsstedet. Respektafstande for fjernvarmeledninger til ledninger ejet af hhv. Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S vil være som følger: Spildevandsledninger: Krydsning: 0, meter Parallel: 0, meter. Vandledninger: Krydsning: 0, meter. Parallel: 0, meter.

13 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Svejsearbejde: Materialer: Rør og komponenter er bygherreleverance. Systemudlægning vil være koldforlagt. Alle hoved og fordelingsledninger er i stål og stikledninger i alupex, der skal påregnes af skummet på alupex rørene sidder mere fast and på tilsvarende stålrør eller traditionel pexrør. Alle rør der anvendes er dobbeltrør (twinrør). Muffer er dobbelttætnede krympemuffer for opskumning. Der benyttes T-muffer ved afgreninger, dette gælder også stikledninger. Ved afgrening til alupex-ledninger skal der på svejses preskoblinger på afgreningsrør. Der monteres ventilbeslag med kompressionskobling i huse. Rekvirering og modtagelse af materialer: Det vil være entreprenørens ansvar at rekvirere materialer efter de udleverede tegninger. Entreprenøren rekvirerer materialer via mail til rørleverandøren med kopi til Forsyningen. Der må påregnes en leveringstid på 0 arbejdsdage fra rørleverandørens side. Det er også entreprenørens ansvar ved opmåling på stedet, at sikre sig at de nødvendige materialer er til rådighed når de skal bruges. Rør og fittings leveres i depot på en plads inden for den respektive bys forsyningsområde. Materiale til muffer, skum og lign skal opbevares i en container eller lign a.h.t. vejret. Skummet skal opbevares frostfrit. Disse containere stiller entreprenøren til rådighed og ydelsen skal indgå i prisen. Ved afslutning af projektet opgøres indkøbsværdien af de overskydende materialer, som fratrækkes entreprisesummen med returneringsgebyret normalt 0 %. Denne praksis skulle hindre efterfølgende lager af materialer. Der vil dog være en bagatelgrænse på ved projektets afslutning. Modtagekontrol: Der foretages modtage- og visuel kontrol af rør og komponenter, denne kontrol sammenholdes med ordrebekræftelse og leveringssedler. Eventuelle skader vurderes af tilsyn og entreprenør inden afhjælpning. Entreprenøren vil blive kontaktet af rørleverandøren for modtagelse af materialer og kontrol af leverance. Uoverensstemmelser med leveringssedler/ordrebekræftelser meddeles til tilsynet. Arbejdets udførelse: Generelt Entreprenøren skal inden for tilbudssummen præstere samtlige til entreprisen nødvendige ydelser og leverancer, og alle nødvendige foranstaltninger, herunder også sådanne som ikke direkte fremgår af tegninger og beskrivelse; men som er nødvendige for entreprisens tilfredsstillende udførelse. Vedlagte komponentlister viser antallet af komponenter (rør, ventiler, bøjninger, T-stykker), således at disse indgår i kanalmeterprisen. Denne liste kan dog kun benyttes i forbindelse med tilbudsgivning Evt. ændring i antallet af komponenter giver ikke anledning til ændring i afregning, der afregnes kun efter præsteret kanalmeter. Alt arbejde i forbindelse med denne entreprise skal udføres af mandskab som er fuldt fortrolige og uddannet til opgaven. Tilbudssummen skal indeholde alle omkostninger til nødvendige kurser, såfremt entreprenøren finder det nødvendigt at gennemføre sådanne. Rørleverandør fremkommer med skitse over rørstatik; men selve opbygningen af systemet foretages ud fra almindelige principper, hvor det er selve rørgrav der bestemmer placering af systemet.

14 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Fabrikantens montagevejledning skal følges nøje, og alle tvivlsspørgsmål om montageprincipper afklares direkte med fabrikant. Det må påregnes, at der skal foretages bløde buk af rørene, for at følge trace i rørgrav. Denne operation skal også være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal påse at krav om renholdelse i forbindelse med muffemontage nøje overholdes. Stikprøvevis kontrol af arbejdet, som eventuelt føre til kassation af dette, må ikke få indflydelse på tidsplan. Entreprenøren skal sikre, at der ikke findes fremmedlegemer i rørene, og at rørender i åben grav ikke kommer til at ligge i vand. Under håndtering og transport skal der anvendes egnet materiel, som sikrer rørene mod skader. Svejsearbejdet: Alment Sammensvejsning af rør kan foregå medens de hænger i taljestropper over rørgrav, på strøer ved siden af rørgrav, alt efter entreprenørens eget valg. Efter sammensvejsning af stålrør foretages der tæthedsprøvning, herefter monteres muffer. Rørene er herefter færdige til anbringelse i rørgrav. Før nedsænkning skal entreprenøren sikre sig, at de foretagne afsætninger er i orden, samt udgravnings bund er klar, og alt affald og materialer er fjernet. øvrigt henvises til DS9 design og installation af præisolerede fjernvarmerør. Svejsesamlinger skal udføres i overensstemmelse med DS 9- og efter retningslinjerne i DS 0-. Det accepteres at benytte TG-svejsning. Svejserens kvalifikationer Svejsere skal være certificeret i henhold til DS eller DS 889 Kvalitetskrav til svejsninger Kvaliteten skal være svarende til karakter B. Færdiggørelse: Tæthedsprøvning Efter svejsning tæthedsprøves systemet i sektioner forinden mufning. Der benyttes luft til tæthedsprøve med et tryk på 0, Bar og i øvrigt følges anvisning i DS 8. Der benyttes sæbevand(brun sæbe) eller lækagesøgespray Galutec eller lign. Der udføres 00 % kontrol som dokumenteres. Der udføres ikke trykprøvning med vand; men systemet skal naturligvis kunne modstå dette på et senere tidspunkt. Dog forlanges udskylning af rørsystemet, hvis det er muligt i sektioner. Dette foretages med fjernvarmevand.

15 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Alarmsystem: Rørene på er forsynet med fugtmeldetråde, og disse skal samles efter fabrikantens anvisninger, og kontrolleres for isoleringsniveau og trådmodstand. Denne samleprocedure skal ske i alle samlinger og afgreninger. Påsætning af muffer ved samlinger: Muffer formonteres inden rør sammensvejses. Muffearbejdet skal følge fabrikantens anvisning med krav til renhed, aktivering og kvalitetskontrol. Der kan benyttes flammeaktivering. Muffearbejde må udføres under fugtige vejrforhold, og der skal tages forholdsregler herfor. Montører af muffer skal kunne certificeres til montage. Stikafgrening: Stikledning monteres på hovedledninger. Der monteres ventilbeslag i huse. Oprydning: Der skal hele anlægsfasen holdes ryddeligt og ordentligt i og langs rørgrav, såvel i som uden for arbejdstiden. tilbudssummen skal være indregnet indsamling og bortskaffelse af røraffald fra udførelse af entreprisen. Retablering: Vejmyndigheden accepterer som udgangspunkt at DS kan benyttes i forbindelse med retablering, se kap. og. Såfremt det ikke er muligt at benytte sig af DS i forbindelse med genopbygning af vejkassen, skal Vejmyndighedens vej-klassificering bruges. Skitserne i bilagene til opbygningen af vejene skal ses som det færdige resultat. Dvs. at der kan godt være flere arbejdsgange for at nå til den endelige opbygning. Det kan f.eks. ske hvis temperaturen ikke tillader at der bliver påført slidlag. Af vejmyndighedens gravetilladelse vil det fremgå det at der kun må udføres slidlagsbelægning såfremt temperaturen er over 0 C. (sandsynligvis i perioden. maj til. oktober). Udlægningen af GAB og slidlagsbelægning må som udgangspunkt udføres i samme arbejdsgang, såfremt der ikke har været mellemliggende trafikbelastning. Er dette ikke muligt, skal GAB udlægges med overhøjde til færdigt niveau for efterfølgende affræsning for slidlag. Tidspunktet for affræsningen skal aftales mellem entreprenøren og Vejmyndigheden. Fræsningen af GAB skal være udført i den nødvendige rendes fulde bredde, jf. graveprofilsskitserne, dette være inkl. de min. 0 mm. fri banket. Til dette arbejde hører også fejning og rengøring efter fræsningen. Retablering af brostensbelægninger udføres som beskrevet i gravetilladelsen. Da arbejdet foregår i et område der er præget af høj turisme, skal de opgravede arealer afleveres færdigt-asfalterede i de perioder hvor arbejdet stoppes. Det er entreprenørens opgave at koordinere og sikre at der kan leveres asfalt til de færdige veje jf. detailtidsplanen.

16 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Det står entreprenøren frit for at aftale andre fremgangsmåder med vejmyndigheden end de i gravetilladelsen fremførte. Reviderede fremgangsmåder skal godkendes af bygherren. Eventuelle økonomiske konsekvenser kan medføre justeringer af kontraktsummen. Arbejdet vil derudover omfatte: Afretning og tilfyldning omkring ledninger. Komprimering. Retablering. Udlægning af asfalt. Fræsning Fejning. Se desuden TAG.

17 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG): Her er anført de generelle og særlige forudsætninger for fastsættelse af mængder og priser i tilbudslisten, samt almindelige og særlige specifikationer for omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. Se endvidere altid Bornholms Forsynings Almindelige Arbejdsbeskrivelse for Anlægsarbejder (AAB) og Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB). Disse gælder på lige fod med dette Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), se dog dokumenternes rangfølge. Grundlag for arbejdets udførelse. Med de tilføjelser og krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er de i AAB nævnte normer og almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder m.m. gældende i deres helhed, i forbindelse med arbejdets udførelse. Alle i seneste revision/gældende udgave. Entreprenøren har ansvaret for at alle for arbejdets udførelse relevante regler vedrørende miljø-og arbejdsmiljø overholdes, og at arbejdet udføres under størst muligt hensyn til den daglige trafik i området. Betalingsplan Entreprenøren skal på den første arbejdsdag i hver måned fremsende en aconto-opgørelse med tilhørende faktura over det udførte arbejde. Dette gøres løbende igennem hele projektet, men der kan dispenseres fra dette f.eks. i forbindelse med pause i arbejdet ved vinter- eller sommerperioder. Da der er asfaltarbejder der skal udføres efter at arbejdet kan afleveres, vil dette skulle kapitaliseres. Beløbet på det udestående asfaltarbejde må ikke overskride det til tidspunktet gældende garantibeløb. Garantien vil kun blive nedskrevet jf. AB9, såfremt at det resterende arbejde kan kapitaliseres og det kan påvises at summen holder sig indenfor garantien. Kan dette ikke påvises vil garantien ikke blive nedskrevet. Ekstraarbejder Såfremt entreprenøren støder på forhold der vil udløse et arbejde der ikke er omfattet af tilbuddet, skal dette straks meddeles bygherren. Bygherren vil efterfølgende tage stilling til arbejdets omfang og om hvorvidt arbejdet skal udføres. ndgås aftale om ekstraarbejde vil Bornholms Forsyning udlevere et nummer som skal påføres den enkelte aftaleseddel. Entreprenøren skal kunne dokumentere det arbejde der bliver påført den enkelte aftaleseddel ved foto. Der vil ved byggemøderne blive afholdt status på de indgåede aftalesedler og det er entreprenørens ansvar at kontrollere at alle aftalesedlerne er anmeldt til bygherren. Aftalesedler der ikke er anmeldt bygherren, senest ved det efterfølgende byggemøde, anses for ugyldige. Ekstraarbejder skal afregnes særskilt og må ikke tages med i aconto-regninger. Ekstraarbejdets pris skal være inklusiv byggeplads, administration, mandskabstimer og materialeforbrug- og timer, avance og projektering, samt udgifter til efterfølgende asfaltering. Ved indgåelse af kontrakt, skal entreprenøren aflevere en komplet prisliste over mandskab og materiel. De oplyste priser vil være gældende i hele projektet. Ad tilbudsliste - Byggeplads Udgifter til overholdelse af gældende lovgivning i forbindelse med arbejdsmiljø samt Bornholms Forsynings krav i så henseende skal være indeholdt i tilbuddet. Herunder også afholdelse af sikkerhedsmøder. Prisen for byggepladsindretning omfatter alle udgifter i forbindelse med etablering, drift og afrigning af arbejdspladsen, herunder til el, vand, afløb, telefon, afholdelse af diverse møder m.v. og inkl. alle velfærdsforanstaltninger samt etablering og evt. flytning af samme. Dette gælder også for alle udgifter i forbindelse med nedlukning/genstart af byggeplads i forbindelse med vinterperiode, ferie og helligdage. Retablering af området hvor byggepladsen har været placeret skal ligeledes være indeholdt i tilbuddet.

18 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Ad tilbudsliste Ledningsarbejder Opgravning/udgravning. Entreprenøren skal søge oplysninger i LER om eksisterende ledninger i de områder der skal graves. Det gælder også områder hvor beslutningen om gravearbejdet først bliver taget efter udsendelse af udbudsmaterialet. Krydsninger af alle kendte ledninger skal være indeholdt i tilbuddet. Dette gælder også såfremt ledningstracéet bliver flyttet efter udbudsmaterialets udsendelse. Entreprenøren skal i sin pris medtage udgift til anvendelse af gravekasse, hvor dette er nødvendigt jf. Arbejdstilsynets anvisninger. Alle de for arbejdets udførelse nødvendige jernplader, herunder også jernplader og gangbroer nødvendige for opretholdelse af adgang til de af gravearbejdet berørte ejendomme, alle inklusiv nødvendig renholdelse af gang- og kørearealer, skal være indeholdt i de enkelte poster. - bortkørsel af sten indtil 0, m³ - udtagning, fragt og analysegebyr i forbindelse med jordprøver i henhold til jordforureningsloven. Entreprenøren skal gøre sig bekendt med ledningsfabrikantens anvisninger og krav. Specifikationer kan udleveres af bygherren. Ad post.0: forbindelse med indføring af stikledning i hus, skal entreprenøren være opmærksom på at hus-sokler kan være opført i varierende materiale og at tykkelsen på soklen ligeledes kan variere. Prisen skal dække skrå-boring i sokkel, vandret boring til kælder eller vandret boring i mur for skabsplacering (skab er bygherreleverence). Der skal monteres labyrinttætning, samt tilmures så gennemføring bliver tæt for vandindtrængning. Prissætningen må beregnes som et gennemsnit for stik indtil 0 meter fra bagkant af fortov (mod forbruger), uanset om hovedledningen ligger i højre eller venstre side. Fordelingen vil være 0/0. Graveprofilen bredde og dybde er skitseret i graveprofils-bilagene og varierer alt efter hvilken vej-klasse der skal graves i. Der skal her gøres opmærksom på at Bornholms Forsyning kun betaler for den nødvendige opgravning og efterfølgende retablering. Entreprenøren skal her tage højde for belægningen og de krav der er stillet i DS. Er det ikke muligt at overholde graveprofilerne og vil dette medføre øgede udgifter for bygherren, skal dette anmeldes som et ekstraarbejde. Retablering i brostensbelægning vil fremgå af gravetilladelsen. Posten skal desuden omfatte følgende: Etablering af stikledning, skæring og bortkørsel af asfalt. Stikhul m². Skal forstås som en bredere udgravning af stikkanal ved afgrening fra hovedkanal. haver vil det være nok med 0 cm jorddækning. Opgravning og fjernelse af belægning på privat matrikel, samt efterfølgende retablering med genindbygning. Som udgangspunkt skal asfaltretableringen udføres som maskinudlægning. Dvs. at entreprenøren ikke skal regne med at asfaltretableringen kan udføres som håndudlægning. Entreprenøren skal samtidig tage højde for hvilke maskiner han har til rådighed når der skal asfalteres. Hvis entreprenøren har maskiner til rådighed der kun kan ligge asfalt ud i render bredere end det graveprofilerne kræver, skal dette også tages med i beregningen af dette punkt og prissættes derefter. ndkørsler og parkeringsarealer på privat matrikel er at kategorisere som T-klasse vej. Entreprenøren lægger alupex-rør som bliver leveret som bygherre-leverance på aftalt depot. Afbarkning/af-isolering, på-svejsning af preskobling på stålrør, samt presning af alupex-rør og montage af muffe, samt montage af ventilbeslag. Fjernelse af eksisterende beplantning og rødder, der er nødvendig for projektets gennemførelse, idet eksisterende beplantning skal i videst muligt omfang bevares. Optagning og sætning af de nødvendige kantsten. Ad post.0: Stiklængderne varierer og der vil være stik der vil være længere end de 0 meter som er den gennemsnitlige længde brugt i post.0. For prissætningen i denne post skal de samme forhold som i post.0 benyttes i befæstede områder. 8

19 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Ad post.0: Stiklængderne varierer og der vil være stik der vil være længere end de 0 meter som er den gennemsnitlige længde brugt i post.0. For prissætningen i denne post skal de samme forhold som i post.0 benyttes i ubefæstede områder. Ad post.0: Nogle steder er det nødvendigt at sætte stikledning på stikledning. Se ledningsleverandørens anvisninger og krav. Ad post.0: Graveprofilens bredde og dybde er skitseret i graveprofils-bilagene og variere alt efter hvilken rør-dimension der skal graves ned. Rørdimensionen fremgår af vedlagte ledningstracés-bilag. Posten gælder for T-veje. Der skal her gøres opmærksom på at Bornholms Forsyning kun betaler for den nødvendige opgravning og efterfølgende retablering. Entreprenøren skal her tage højde for belægningen og de krav der er stillet i DS. entreprenørens kalkulation skal han tage højde for en overvejende sandsynlighed for at belægningen vil være Macadam. Posten skal indeholde udgifter til: - Opskæring og bortkørsel af asfalt, til deponi eller genbrug, og alle udgifter dertil. - Opgravning i henhold til graveprofilen. Vær opmærksom på bl.a. kravene til banket og tilbageskæring og adskillelse af de opgravede lag, jf. DS. - Optagning og sætning af kantsten i forbindelse med tracéet. - Håndtering og lægning af fjernvarmeledninger. Alle ydelser i forbindelse med nedlægning af rør, bøjninger, t- stykker, t-muffer, ventiler med tilhørende svejsninger, muffemontage og opskumning. Alle ydelser ved tilpasning og afbarkning af kappe og skum. Alle ydelser i forbindelse med svejsning af ledninger, se SAB. Posten omfatter også tæthedsprøvning, montage af alarmtråde og isolationstest ved transmissionsledninger. - Tilfyldning og komprimering. Skal ske efter forskrifterne i DS. Vejmyndigheden accepterer at de opgravede materialer genbruges såfremt de kan komprimeres forsvarligt og de ellers overholder kravene i DS. Er det ikke muligt at overholde kravene skal retableringen bygges op som skitseret i de tilhørende graveskitser. - Retablering, udlægning af asfalt og fejning. Retablering skal ske efter de vedlagte mængder i graveskitserne. Asfaltudlægningen skal som udgangspunkt maskinudlægges. Det betyder at entreprenøren ikke skal regne med at asfalten kan håndudlægges. Entreprenøren skal samtidig tage højde for hvilke maskiner han har til rådighed når der skal asfalteres. Hvis entreprenøren har maskiner til rådighed der kun kan ligge asfalt ud i render bredere end det graveprofilerne kræver, skal dette også tages med i beregningen af dette punkt og prissættes derefter. Slidlagsbelægningen kan kun udlægges i temperaturer der er over 0 C (omkring. maj til. oktober dette skal aftales nærmere med Vejmyndigheden). Er temperaturen under 0 C, skal der udlægges GAB med overhøjde til færdigt niveau i hele rendens bredde. Udlægges GAB en med overhøjde til færdigt niveau i, skal der efterfølgende fræses og fejes inden slidlaget udlægges. Den vedlagte tidsplan må ikke bruges som rettesnor for retableringen af de befæstede områder, da der løbende kan komme ændringer i rækkefølgen af opgravningen og efterfølgende retablering. Den løbende og efterfølgende fejning af veje, parkeringspladser, indkørsler og fortove skal være indeholdt i prisen. - Affræsning af asfalt og fejning. Såfremt det ikke er muligt at påføre det sidste slidlag i samme arbejdsgang som GAB en, skal det efterfølgende affræses ned til niveau hvor der skal udlægges slidlag. Fejning af de affræsede materialer skal være indeholdt i posten. Entreprenøren skal samtidig tage højde for hvilke maskiner han har til rådighed når der skal affræses. Hvis entreprenøren har maskiner til rådighed der kun kan affræse render bredere end det graveprofilerne kræver, skal dette også tages med i beregningen af dette punkt og prissættes derefter. Ad post.0: Samme forhold som post.0. Dog skal der graves i T-vej. Ad post.0: Samme forhold som post.0. Dog skal der graves i T-vej. Ad post.08: Samme forhold som post.0. Dog skal der graves i T-vej. Ad post.09: Samme forhold som post.0. Dog skal der graves i T-vej dimensioner ø 0 ø 0 mm. 9

20 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Ad post.0: Graveprofilens bredde og dybde er skitseret i graveprofils-bilagene og variere alt efter hvilken rør-dimension der skal graves ned. Rørdimensionen fremgår af vedlagte ledningstracés-bilag. Posten gælder for veje med brostensbelægning. Der skal her gøres opmærksom på at Bornholms Forsyning kun betaler for den nødvendige opgravning og efterfølgende retablering. Entreprenøren skal her tage højde for belægningen og de krav der er stillet i DS. entreprenørens kalkulation skal han tage højde for en overvejende sandsynlighed for at belægningen vil være Macadam. Posten skal indeholde udgifter til: - Optagning af brostensbelægning. - Opgravning i henhold til graveprofilen, for den aktuelle størrelse rør. Vær opmærksom på bl.a. kravene til banket og tilbageskæring og adskillelse af de opgravede lag, jf. DS. - Optagning og sætning af kantsten i forbindelse med tracéet. - Håndtering og lægning af fjernvarmeledninger. Alle ydelser i forbindelse med nedlægning af rør, bøjninger, t- stykker, t-muffer, ventiler med tilhørende svejsninger, muffemontage og opskumning. Alle ydelser ved tilpasning og afbarkning af kappe og skum. Alle ydelser i forbindelse med svejsning af ledninger, se SAB. Posten omfatter også tæthedsprøvning, montage af alarmtråde og isolationstest ved transmissionsledninger. - Tilfyldning og komprimering. Skal ske efter forskrifterne i DS. Vejmyndigheden accepterer at de opgravede materialer genbruges såfremt de kan komprimeres forsvarligt og de ellers overholder kravene i DS. Er det ikke muligt at overholde kravene skal retableringen bygges op som skitseret i de tilhørende graveskitser. - Retablering af brostensbelægninger vil fremgå af gravetilladelsen. Den vedlagte tidsplan må ikke bruges som rettesnor for retableringen af de befæstede områder, da der løbende kan komme ændringer i rækkefølgen af opgravningen og efterfølgende retablering. Den løbende og efterfølgende fejning af veje, parkeringspladser, indkørsler og fortove skal være indeholdt i prisen. Ad post.: 00 mm. opføringsrør benyttes med en højde på 0 cm, der afsluttes med brønddæksel med flydende karm. Brønddæksler vil være bygherreleverance, der benyttes 00 mm. Ad tilbudsliste Regulerbare ydelser Generelt. Arbejdet må først påbegyndes efter aftale med tilsynet og posterne skal kunne variere ubegrænset uden ændringer i enhedspriserne. Manglende aftale vil medføre tab af vederlag. Anførte mængder er skønnede og kan helt eller delvis udgå, uden at entreprenøren kan kræve erstatning herfor eller ændre i enhedspriserne. Såfremt arbejdet indeholder samgravning med andre ledningsejere, aftales og afregnes dette via bygherre, idet entreprenøren som udgangspunkt ikke kan indgå særskilte aftaler med tredjemand herom. Arbejdet afregnes efter de anførte poster efter opmåling af faktisk udført arbejde. Tilbudslistens poster omfatter gravning for og håndtering af kabler og ledninger for de forskellige ledningsejere. Opbrydning og bortsprængning af klippe er inklusiv anstilling og bortkørsel. Der betales kun for anstilling i hele projektet. Ad post.0: Posten skal indeholde arbejdsløn til arbejdsmand afregnet i timer. Ad post.0: Posten skal indeholde arbejdsløn til minigraver inkl. fører, afregnet i timer. Ad post.0: Posten skal indeholde arbejdsløn til rendegraver inkl. fører, afregnet i timer. Ad post.0: Posten skal indeholde arbejdsløn til gravemaskine inkl. fører, afregnet i timer. 0

21 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Ad post.0: Posten skal indeholde arbejdsløn til traktor m. vogn inkl. fører, afregnet i timer. Ad post.0: Posten skal indeholde arbejdsløn til traktor m. kost inkl. fører, afregnet i timer. Ad post.0: Posten skal indeholde arbejdsløn til lastbil t., inkl. fører, afregnet i timer. Ad post.08: Posten skal indeholde udgifter til leje af lænsepumpe, l/s med 0 meters løftehøjde. Dette skal være inkl. anstilling og nedtagning. Der skal afregnes leje og drift pr. døgn. Ad post.09: Posten skal indeholde udgifter til grus såfremt der fjernes sten eller klippe i tracéet. Ad post.0: Posten skal indeholde samtlige udgifter til krydsning af ukendte ledninger. Denne post kommer kun i spil såfremt placeringen af ledningen ikke har kunnet fremskaffes igennem søgning i LER, ved gennemlæsning af udbudsmaterialet eller ved efterspørgsel hos ledningsejer eller bygherre. Mængden bliver afregnet i stk. og ikke pr. meter. Ad post.: Posten skal indeholde samtlige udgifter såfremt der skal graves langs en ukendt ledning. Dette være bl.a. ophængning og opklodsning. Denne post kommer kun i spil såfremt placeringen af ledningen ikke har kunnet fremskaffes igennem søgning i LER, ved gennemlæsning af udbudsmaterialet eller ved efterspørgsel hos ledningsejer eller bygherre. Mængden bliver afregnet i meter og ikke i stk. Ad post.: Posten skal indeholde samtlige udgifter til opbrydning / bortsprængning af klippe, inkl. anstilling og afrigning. forbindelse med bortsprængning af klippe skal entreprenøren opsætte vibrationsmåler og efterfølgende kunne fremvise log over sprængningen. Posten skal desuden indeholde alle udgifter til mandskab, uddannelse, materiel mm. Ad post.: Stikkassen skal være inddækning ved indføring af stik til ejendom. Stikkassen skal fastgøres på ydermur med to indvendige hægtebeslag. Den skal være udført i syrefast rustfritstål i mm. plade. Dimensioner: 80 mm i bredden, 00 mm. i dybden og max højde på 00 mm.

22 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Tilbud: Undertegnede entreprenør tilbyder herved i henhold til nærværende udbuds- og entreprisebeskrivelse inklusiv bilag mv. samt Bornholms Forsynings Arbejdsbeskrivelse for Anlægsarbejder (AAB) at udføre de beskrevne arbejder til de her anførte priser:. POST: Tilbudsliste: Kr. ex. moms.00 Byggeplads.00 Ledningsarbejder.00 Regulerbare ydelser.00 SAMLET TLBUD ex. Moms Skriver kroner: Eventuelle Forbehold: Følgende rettelsesblade er indregnet: Dato: Entreprenør (Navn, adresse & CVR-nr. samt evt. stempel): Underskrift: Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige Tilbudsgiver erklærer samtidig på tro og love, at virksomheden ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. jævnfør lovbekendtgørelse nr. af. maj 99 - bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.

23 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme TLBUDSLSTE - BYGGEPLADS For nærmere specifikationer henvises til udbudsbeskrivelsen inkl. AAB, SAB, TAG og tegningsmateriale Post Ydelse Pris kr..0 Etablering af byggeplads.0 Drift af byggeplads.0 Afrigning af byggeplads.00 BYGGEPLADS ALT at overføre til samleside

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed 2015 1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger

Læs mere

Transmissionsledning Hasle Klemensker - Fjernvarme. Fjernvarme udbud. Transmissionsledning Hasle - Klemensker 2016

Transmissionsledning Hasle Klemensker - Fjernvarme. Fjernvarme udbud. Transmissionsledning Hasle - Klemensker 2016 Fjernvarme udbud Transmissionsledning Hasle - Klemensker 2016 1 17. maj 2016 Transmissionsledning Hasle - Klemensker - Fjernvarme Udbudsskrivelse: Bornholms Energi & Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

UDBUD. Klimatilpasning af del af Nexø

UDBUD. Klimatilpasning af del af Nexø UDBUD Klimatilpasning af del af Nexø 2015 Bornholms Regionskommune og Bornholms Forsyning A/S UDBUD Bornholms Regionskommune og Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på jord- og rørarbejde m.fl.

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG. 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads

ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG. 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads Udarbejdet af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 08.05.2013. Rev. 01.07.2013

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Carsten Pedersen, København) mod Rødovre almennyttige

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden Rammeaftale mellem X Forsyning og (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden 2017 2018 (Måned) (År) Udgivelsesdato: 15. September 2016 Paradigma for kontrakt Side

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5 Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 5 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1.

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1. TØNDER KOMMUNE STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDBUDSVILKÅR INDHOLD 1 Generelt 2 1.1 Ordregivende myndighed

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. "Klik her og indsæt billede eller slet teksten"

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. Klik her og indsæt billede eller slet teksten NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE Guide til private grundejere og boligforeninger "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Nedgravede affaldscontainere Denne guide henvender sig til grundejere, boligforeninger

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013 1. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Ordregiver... 3 2. De udbudte ydelser... 3 3. Specifikation af de udbudte entrepriser... 3 3.1. Ruternes/distrikternes

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3 Notat Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. 24. april 2013 RETTELSESBLAD NR. 3 Reference Nr. Spørgsmål / svar ØV pkt. 4.4 72 Spørgsmål: Følgende vilkår er gældende for entreprenøren.

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning MEMO TITEL Brøndby Fjernvarme - Vesterled, projektforslag Beskrivelse af konverteringsarbejdet DATO 21. april 2015 TIL Brøndby Kommune, att.: Ellen Hvidt Thelle, Malene Fløystrup Borgny KOPI Brøndby Fjernvarme,

Læs mere