Entreprisekontrakt. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprisekontrakt. Indhold"

Transkript

1 Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende forhold 10. Generelle krav til entreprenøren 11. Byggeplads 12. Bemanding 13. Oplysning om ændringer 14. Sikkerhed og sundhed 15. Projektoplysninger 16. Bygherrens tilsyn 17. Byggemøder 18. Forbehold 19. Entreprisesummen 20. Ekstraarbejde 21. Ændringer/tillæg/fradrag i forhold til udbudsgrundlaget 22. Betaling 23. Tidsplan 24. Forsinkelse 25. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 26. Kontaktpersoner 27. Sikkerhedsstillelse 28. Forsikring 29. Særlige bestemmelser 30. Tvister 31. Garanti 32. Underskrifter

2 1. Parterne Bygherre Anders Andersen Adresse TEL Entreprenør Kontaktperson Adresse TEL 2. Beskrivelse af arbejdet Imellem parterne indgås herved aftale om, at entreprenøren påtager sig at udføre følgende entreprise: Her beskrives din opgave kort og præcist, i punkt 5 uddybes opgaverne. Alle priser er ex. moms. 3. Ejendom (byggeplads) Byggepladsen er beliggende på følgende adresse: Adresse: Anders Andersens Vej 1, 1012 Eksempelstrup 4. Andre parter Myndighed Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Njalsgade 13, 2300 København S Bygherrerådgiver Byggefolk ApS Tesdorpfsvej Frederiksberg TEL Arbejdets omfang og udførelse Arbejdet består i gennemførelse af entrepriserne på ovennævnte opgaver i henhold til denne kontrakt med tilhørende bilag. Arbejdet omfatter alle de for entreprisernes gennemførelse nødvendige ydelser. Arbejdet skal udføres fagmæssigt korrekt, og materialer skal også materialer der ikke er anført i projektbeskrivelsen være af sædvanlig god kvalitet.

3 Oprydning og lægning af byggeaffald i container er indeholdt i entreprisesummen. Såfremt der under entreprisens gennemførelse konstateres forurenet jord, er meromkostninger i den forbindelse ikke indeholdt i entreprisen. Entreprisen omfatter: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 Opgave 8 Opgave 9 Opgave Generelle betingelser AB-92 Forbrugeraftalen AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer af 10. december 1992) er en del af aftalegrundlaget med de bemærkninger og uddybninger, som er anført i denne kontrakt. Prisen for udførelse af arbejdet er fast i hele perioden, op til 12 måneder fra tilbudsdagen. 7. Aftalegrundlag Aftalen har følgende skriftlige dokumenter som grundlag: 1. Nærværende entreprisekontrakt 2. AB 92, Forbrugeraftalen 3. Tegningsmateriale 4. Arbejdsbeskrivelser 5. Tillægsaftale AB Forudsætninger i aftalen Udbudsmaterialets udformning Entreprenørens tilbud er fremkommet på baggrund af aftalens bilag, gennemgang på stedet med bygherren, og i forlængelse af overslagspris eller tilbud. Udbudsmaterialets entydighed Inden afgivelse af tilbud har entreprenøren nøje orienteret sig om forholdene på stedet, således at alle nødvendige arbejder og leverancer er inkluderet i tilbuddet.

4 Materialemængder Udbudsmaterialet tilsigter ikke at indeholde mængdeangivelser vedrørende materialer, og hvor sådanne måtte forekomme, er de alene vejledende. Det påhviler entreprenøren selv at opmåle og indregne alle mængder i tilbuddet. 9. Eksisterende forhold Byggegrunden Entreprenøren overtager byggepladsen, som den er og forefindes. Endelig måltagning tages på stedet af den respektive håndværker/entreprenør. På byggepladsen forefindes mulighed for tilslutning af vand, strøm og afløb. Entreprenøren forudsættes at have tilegnet sig kendskab til de lokale forhold inden afgivelse af tilbud, herunder kendskab til de lokale myndigheders krav til affaldshåndtering, affaldssortering og bortskaffelse m.v. Ekstraregninger som følge af ukendskab til stedlige forhold accepteres ikke. 10. Generelle krav til entreprenøren Entreprenøren er ansvarlig for at overholde alle love og regler, som vedrører byggeperioden, herunder håndtering, sikring og beskyttelse af materialer, bygningsdele og det færdige byggeri indtil aflevering. Specielt gøres opmærksom på krav i Bygningsreglement 2010 om klimatiske forhold under opførelsen (BR10, kap 4.1, stk. 5). Alle omkostninger i forbindelse med overholdelse af ovennævnte krav er indeholdt i tilbuddet. 11. Byggeplads Entreprenøren har ansvaret for håndtering og al afdækning af materialer og bygningsdele for dermed at sikre disse mod enhver form for overlast i byggeperioden. Entreprenør har tillige ansvaret for omgående at afværge eller udbedre eventuelle skader. Entreprenøren sørger for etablering, drift og afrigning af byggepladsen, herunder bl.a. bortkørsel af eget affald til container. Alle udgifter vedrørende leje af materiel såsom stilladser, lifte, affugter, lys og lign. afholdes af entreprenøren. Bygherren betaler for byggestrøm og vand. Entreprenøren sørger ved byggeriets afslutning for oprydning og rengøring m.v. efter eget arbejde. 12. Bemanding Arbejdet skal udføres af personer, som lever op til de danske krav til uddannelse m.v. i forhold til deres arbejdsopgaver, herunder eventuelle krav om autorisationer som eksempelvis El- og VVS-arbejder. Ufaglærte arbejdere må kun assistere i udførelsen af opgaver, som efter danske regler udføres af faglært personale.

5 Såfremt entreprenøren benytter udenlandsk underentreprenør, må dette kun finde sted i overensstemmelse med dansk lovgivning. Herunder skal arbejdskraften registreres i RUT registeret og bygherren skal senest ved arbejdets opstart modtage bevis for registrering i RUT. Modtager bygherren ikke dokumentation for at den udenlandske virksomhed er registreret i RUT, er bygherren under bødestraf forpligtet til senest 3 dage efter arbejdets opstart, at underrette Arbejdstilsynet. 13. Oplysning om ændringer Såfremt der skal ske ændringer i forhold til udbudsmaterialet, som påvirker pris, tidsplan, komponenter og materialer, skal entreprenøren meddele dette til bygherren og indhente skriftlig godkendelse, inden arbejdets udførelse. 14. Sikkerhed og sundhed Alt arbejde skal udføres i henhold til gældende regler for arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed. Bygherren forbyder rygning på ejendommen. 15. Projektoplysninger Entreprenøren erklærer ved sin underskrift på entrepriseaftalen, at der ikke mangler oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre byggesagen som tegnet og beskrevet i aftalens bilag. Forhold som ikke fremgår af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som almindeligvis forudsættes løst af entreprenøren, er en del af entreprisen. 16. Bygherrens tilsyn (AB 92 17) Bygherrens overordnede eftersyn udøves af bygherren og dennes byggerådgiver. Aftaler, såvel praktiske som økonomiske, indgås mellem bygherren og entreprenøren. Bygherrens tilsyn består af stikprøvevis kontrol og fritager ikke entreprenøren for selv at føre et effektivt tilsyn med sine arbejder. Ligeledes medfører tilsynet heller ikke ændret eller reduceret ansvar for entreprenørens arbejder. 17. Byggemøder (AB 92 19) Såfremt en af parterne finder det ønskeligt holdes byggemøde på byggepladsen hver uge i byggeperioden med deltagelse af bygherren, entreprenøren samt bygherrens rådgiver. Som udgangspunkt afholdes byggemøde ifm. godkendelsen af den enkelte etape af byggeriet, se afsnit Forbehold Entreprenøren har ved afgivelse af sit tilbud taget følgende forbehold: Her beskrives eventuelle forbehold

6 19. Entreprisesummen Prisen er fast i hele kontraktperioden, op til 12 måneder fra tilbudsdagen. Pris kr. Inkl. moms 20. Ekstraarbejde Intet ekstraarbejder må foretages eller udføres, førend der er enighed mellem entreprenør og bygherre om ekstraarbejdets indhold og kvalitet samt pris- og tidsmæssige konsekvenser. Eventuelle ekstraarbejder skal aftales skriftligt som tillæg til denne kontrakt. Aftalen skal underskrives af begge parter. 21. Ændringer/tillæg/fradrag i forhold til udbudsgrundlaget Ingen. 22. Betaling Betaling sker som ratebetalinger. I denne aftale opdeles betalingen i 3 rater/etaper. 1. Rate Kr. XX Rate Kr. XX Rate Kr. XX.000 Bygherre modtager arbejdsbeskrivelse af 1. rate senest 3 dage før opstart. Bygherre skal godkende arbejdsbeskrivelse før arbejde påbegyndes. Raterne betales når arbejdet for den enkelte etape kan godkendes af bygherre. Betaling: 3 dage netto kontant fra godkendelse. Parterne stiller ikke gensidig sikkerhed for hinanden jf. AB92 6 og Tidsplan Følgende hovedtidsplan er aftalt: Startdato: februar 2013 Afleveringsdato: Senest marts Forsinkelse I tilfælde af at afleveringsdato udskydes af entreprenøren, betales dagbod. Der er aftalt en dagbod på 1.000,00 kr. pr. arbejdsdag.

7 Entreprenøren skal omgående ved forhold som giver ret til tidsfristforlængelse orientere bygherre herom skriftligt. I god tid inden tidsfristens udløb er det bygherres ansvar atter og særskilt at varsko entreprenøren om sit krav om dagbod, idet overskridelse af den berammende tid ikke automatisk udløser dagbod, medmindre det er meddelt skriftligt. Dagbod regnes fra første dag efter aftalt afleveringsdato eller lovligt varslet tidsfristforlængelse, medmindre entreprenøren har fået bygherres skriftlige accept af en anden afleveringsdato. 25. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse i henhold til AB Forsinkelser, som ikke giver ret til tidsfristforlængelse, udløser dagbod. 26. Kontaktpersoner Kontaktpersoner, som er aftaleberettigede: For bygherren Navn For entreprenøren Navn 27. Sikkerhedsstillelse Ingen. 28. Forsikring Bygherren har tegnet sædvanlig brand- og stormskadeforsikring i henhold til AB Entreprenørs forsikringsselskab er Tryg, Policenr. xxx-xxx.xxx Evt. særskilt privat entrepriseforsikring tegnet hos Codan, Policenr: 29. Særlige bestemmelser Ingen 30. Tvister Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København, efter almindeligt gældende regler i henhold til AB

8 Uanset bestemmelsen i AB92 47 er Bygherre som forbruger berettiget til jf. Lov om Forbrugerbeskyttelse, at vælge om evt. tvister skal afgøres ved Voldgiftsretten eller ved de almindelige Domstole. 31. Garanti Byggefirmaet giver som medlem af håndværkerforeningen PLEID, 5 års garanti på alt udført arbejde i denne entreprise. Garantinummer hos BYGGEGARANTIEN.DK: Medlemsnr. PLEID: 32. Underskrifter Som bygherre, Anders Andersen Dato Som entreprenør, Byggefirma ApS Dato Navn Navn Titel dir.

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere