Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud"

Transkript

1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed

2 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger i Listed. Udbudsmaterialet: Udbudsmaterialet består af: Nærværende udbudsbeskrivelse inklusiv Særlige Betingelser (SB), Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). Bornholms Forsynings Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB). Tilbudsliste for Fjernvarme (TBL). Tegnings bilag. Tidsplan. Graveprofilsskitser. Gravetilladelse. Spørgsmål: Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet bedes fremsendt pr. mail til den 14/8-15. Bygherre vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse udsendt pr. mail til samtlige bydende senest den. 14. august Det vil ikke fremgå af besvarelsen, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Der vil blive afholdt et spørgemøde hvor det er muligt for de bydende at stille bygherren spørgsmål. Bygherren kan ved samme anledning præcisere udbudsmaterialet, såfremt de bydende har behov for dette. Spørgemødet bliver afholdt d. 5/8-15 kl på ndustrivej 1, 3700 Rønne. Vilkår og forhold om tilbudsgivning og arbejdet er uddybet på efterfølgende sider. Tilbud skal være Bornholms Forsyning i hænde d. 19. august 2015 kl , og kan enten afleveres på adressen ndustrivej 1, 3700 Rønne i lukket kuvert mærket Ledningsnet Listed (eller fremsendes pr. mail til Med venlig hilsen Kjeld Dale ngeniør Mobil

3 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev:... 2 Generelle vilkår for tilbudsgivning... 4 Projektbeskrivelse:... 6 Supplement til AB92:... 7 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB):... 9 Tidsplan:... 9 Jordarbejde:... 9 Belægningsarbejde: Ledningsarbejde: Svejsearbejde: Retablering: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG): Tilbud: BLAG: Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB). Projekteret ledningstracé. Tidsplan. Gravetilladelse. Graveprofilsskitser. 3

4 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Generelle vilkår for tilbudsgivning Denne entreprise benævnt Ledningsnet Listed og omfatter opgravning, lægning og håndtering af fjernvarmeledninger m. fittings, inkl. retablering, i henhold til krav fra Bygherren og Myndigheder. Entreprisen er beliggende i byen Listed på den bornholmske østkyst. Afgrænsningen kan ses på det vedlagte kortmateriale. Det skal bemærkes at der løbende kan komme flere tilmeldinger, eller at tilmeldinger vil blive annulleret, til fjernvarmeprojektet, efter at udbudsmaterialet er udsendt. Derfor må de bydende acceptere at der vil komme ændringer i ledningstracéet ligesom at der kan forekomme ændringer på de udbudte mængder. Eventuelle fradrag eller tilføjelser skal afregnes efter de indkomne og accepterede enhedspriser. Arbejdet forventes påbegyndt primo oktober 2015 og afsluttet inden udgangen af december Dette er betinget af de indkomne tilbud holder sig indenfor den afsatte økonomiske ramme. Bornholms Forsyning forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud. Bygherre: Bornholms Forsyning A/S ndustrivej Rønne Udbud: Arbejdet udbydes som offentlig licitation i henhold til udbudsloven. Arbejdet udbydes som hovedentreprise, idet alle til entreprisen hørende opgaver er indeholdt i udbuddet. Tilbud: Tilbuddet skal indeholde: Udfyldt tilbudsliste med tydelig angivelse af eventuelle forbehold. Kvalitetssikringsplan og logistik. Referenceliste fra tidligere projekter. Tilbudsgiver er til en hver tid forpligtet til at gøre sig bekendt med forholdene på stedet før afgivelse af tilbud. Såfremt tilbudsgiver ser sig nødsaget til at afgive bud med forbehold, vil disse blive kapitaliseret af bygherren. Såfremt tilbudsgiver har alternativer til materialer eller udførelse mv. skal dette tydeligt beskrives og dokumenteres, og henvisning anføres under forbehold. Tilbudslisten udleveres alene som PDF-fil og skal afleveres i tilsvarende format, hvis tilbud fremsendes pr. mail. Eventuelle regnefejl eller sammentællingsfejl er bygherre uvedkommende. 4

5 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Tildeling: Kriterium for tildeling er mest fordelagtige pris. Den mest fordelagtige pris vil blive vægtet som følgende: Underkriterium Vægtning Den samlede pris jf. tilbudslisten 60 % Kvalitetssikringsplan og Logistik 30 % Referencer fra tidligere projekter 10 % Bedømmelse af pris: Det billigste tilbud bliver tildelt maksimum point, 10 point. Øvrige tilbud bliver tildelt point efter følgende formel: Tilbuddets point = (Laveste tilbuds pris / Tilbuddets pris) x Maksimumpoint Bedømmelse af de kvalitative underkriterier: Ved bedømmelse af de kvalitative underkriterier anvendes følgende pointskala: Point 10 9 Kommentar Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser 8 7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 1 0 Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt Kvalitetssikringsplan og Logistik: Entreprenøren skal vedlægge sin kvalitetssikringsplan hvori han fremfører hvordan og i hvilket omfang han vil sørge for at kvaliteten i hans arbejde matcher de krav der bliver stillet ham. Der ud over skal entreprenøren fremføre hans plan over hvorledes han vil håndtere opgave mht. bemanding, maskiner og fremdrift, herunder grave- og svejsearbejdet. Projektet er bundet af at det foregår i områder med høj turismeintensitet, hvorfor entreprenøren skal tage tidsplanen med i planlægningen og samtidig være opmærksom på at han har forceringspligt jf. vedlagte tidsplan. 5

6 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Referencer: En fyldestgørende referenceliste over de tidligere projekter entreprenøren har udført skal vedlægges. Projekterne skal i videst mulig omfang ligne det nærværende i både omfang og tid. Særlige forhold: Bygherre afgiver ikke kontrolbud. Projektbeskrivelse: forbindelse med Bornholms Regionskommunes varmeplan skal Bornholms Forsyning levere fjernvarme til borgerne i Listed. Listed vil blive forsynet med fjernvarme fra Nexø Varmeværk via en transmissionsledning der går fra Nexø til det gamle Aarsdale Vandværk og videre mod Svaneke i cykelstien. Fra Svaneke skal der graves en hovedledning til Listed. Arbejdet vil bestå i hhv. jordarbejde, etablering af fjernvarmeledning og tilhørende stikledninger, retablering samt tilhørende smedearbejde. Der er ikke planlagt renovationsarbejde på de vand- og kloakledninger, der ejes af hhv. Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S, i området. Dette kan dog blive tilfældet, såfremt der under gravearbejdet, findes ledninger i en sådan stand at ledningsejeren ønsker at udskifte disse. Et sådant arbejde er ikke omfattet af dette udbud, hvilket også er gældende for den tilhørende afregning. Betingelserne for projektet er udspecificeret i nærværende komplette udbudsmateriale. Ved indgåelse af kontrakt på det beskrevne arbejde, accepterer tilbudsgiver samtidig betingelserne beskrevet i det komplette nærværende udbudsmateriale i henhold til dokumenternes rangfølge. Entreprisens projekterede omfang fremgår af tegningsbilagene. Følgende vil blive udført som bygherreleverance og er udenfor entreprisen: 6 - Leverancer af rør. - Tilhørende fittings. - Markeringsnet. - Ventiler. Placering af stikledninger til de enkelte ejendomme, vil blive aftalt mellem bygherren og ejeren. Dette arbejde vil blive gjort løbende i gennem projektet. Dokumenternes prioriterede rangfølge vil være som følger: 1. Kontrakt mellem bygherre og entreprenør. 2. Særlige betingelser Supplement til AB92 (SB). 3. Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG). 4. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). 5. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB). 6. Graveprofilsbilag. 7. Detailtidsplan. 8. Tegningsmateriale. 9. Entreprenørens tilbud. Såfremt der vil være modsatrettede oplysninger dokumenterne i mellem, vil det være det dokument der er nævnt øverst i rangfølgen, der skal følges. Skulle der være modsatrettede oplysninger i de enkelte dokumenter, vil det være de oplysninger der er først nævnt der gælder. Dette udbud er kun gældende for etablering af fjernvarme. Såfremt entreprenøren modtager ønsker fra andre ledningsejere om nedgravning af ledninger i samme område som fjernvarmen, jf. tegningsbilagene, skal dette meddeles Bornholms Forsyning med henblik på at indgå aftaler herom.

7 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Supplement til AB92: Nedenstående refereres til - og stk.-numre i AB Bygherrens udbud. Stk. 1: Licitation. Tid, sted og form: Se udbudsbrev Stk. 2: Grundlag for tilbuddet, arbejdets overdragelse og udførelse er som angivet i udbudsbrevet. Undlader den bydende at indhente supplerende oplysninger inden for spørgefristen, kan vedkommende ikke senere påberåbe sig evt. uklarheder. Stk. 3: Tidsplan. Se udbudsbrev. Entreprenøren der får overdraget anlægsarbejdet, udarbejder detaljeret tidsplan før opstart. Tidsplan og arbejdsprocedure skal godkendes af bygherre eller dennes tilsyn. Stk. 6: Såfremt entreprenøren selv tilføjer tekst i tilbudslisten, udover på den anviste linje på forsiden Anmærkninger, kan bygherre tillade sig at se bort fra tilbuddet. Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal for at kunne komme i betragtning anføres på tilbudslistens forside under anmærkninger. Eventuelle anførte forbehold vil blive kapitaliseret. Lavestbydende vil være den, som har det laveste tilbud efter at eventuelle kapitaliseret forbehold er tillagt den anførte entreprisesum. Forbehold som af bygherre vurderes ikke at kunne kapitaliseres vil medføre at tilbuddet kasseres, herunder forbehold overfor tidsplanen. 3. Tilbudsafgivelse. Stk. 2: Tilbuddet afgives ved fuldstændig udfyldelse af samtlige poster/enhedspriser m.m. i vedlagte tilbudsliste. Stk. 3: Eventuelle regnefejl er bygherre uvedkommende. Stk. 4: Entreprenøren overtager arbejdspladsen, som den forefindes, og må gøre sig bekendt med de lokale forhold. Manglende kendskab til disse kan ikke begrunde ekstrakrav. Stk. 5: Vedståelsesfristen for tilbud er 3 måneder fra tilbuddets datering. 6. Entreprenørens sikkerhedsstillelse. Stk. 1-5: Sikkerheden/garantiperioden ophører 5 år efter godkendt aflevering. Dokumentation for sikkerhedsstillelse skal afleveres til bygherren senest i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Se desuden TAG ens punkt vedr. Betalingsplan. 7. Bygherrens sikkerhedsstillelse Stk. 1-4: Bygherre stiller ikke sikkerhed. 8. Forsikring. Stk. 2: Bygherren tegner ingen brand- og stormskadeforsikring. Stk. 3: Entreprenøren har det fulde ansvar for de skader, han forvolder på tredjemand eller tredjemands ejendom. 9. Arbejdsplan og afsætning. Stk. 1: Arbejdets endelige overdragelse er betinget af, at entreprenøren kan dokumentere, at han kan gennemføre arbejdet indenfor den afsatte frist. Dokumentation består af en arbejds-/detailtidsplan, hvori er anført maskin- og arbejdskraft, samt "luft" for vejrlig. 10. Entreprenørens ydelse. Stk. 1: Entreprenørens ydelse fremgår af vedlagte tilbudsliste samt nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger. 11. Projektgennemgang, dokumentation og prøver. Stk. 1: Der skal i god tid før arbejdets udførelse leveres dokumentation for at de anvendte materialer opfylder de stillede krav. Entreprenørens kontrol af materialer og arbejdsudførelse skal være så omfattende, at entreprenøren til enhver tid kan dokumentere, at de i projektet stillede krav er opfyldt. Stk. 1: Endvidere kan bygherren, med en uges varsel, forlange en komplet dokumentation fra entreprenøren over samtlige udgifter der er afholdt på den pågældende sag. Entreprenøren skal samtidig kunne aflevere et overslag over hvad der udestår på entreprisen. 13. Forhold til myndigheder. 7

8 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Stk. 2: Det påhviler entreprenøren at undersøge den nøjere placering af eksist. ledninger og kabler og i fornødent omfang at fremskaffe gravetilladelse omkring disse, idet entreprenøren hæfter for beskadigelse af disse samt eventuelle følgeskader. 22. Betaling. Stk.1: Betalingsfristen ændres til 3 uger, eller 15 arbejdsdage, idet det ved længerevarende anlægsopgaver påhviler entreprenøren at fremsende månedlige acontobegæringer med afsæt i arbejdets stade. Bygherres gennemgang af fremsendte acontobegæringer har alene til formål at tilsikre, at bygherre ikke betaler mere, end hvad arbejdets stade vurderet i sin helhed tilsiger. Bygherres honorering af acontobegæring kan således ikke tages som udtryk for, at bygherre har forholdt sig til de enkelte delmængder. Stk. 7: Der må ikke igangsættes ekstraarbejder eller tillægsydelser uden tilsynets godkendelse foreligger, og efterfølgende er bekræftet ved aftaleseddel. Eventuelle aftalesedler skal fremlægges til godkendelse på førstkommende byggemøde. Arbejder igangsat uden aftalesedler honoreres som udgangspunkt ikke. 25. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse. Stk. 2: Bod for overskridelse af disse tidspunkter, fastsættes til kr.5.000,00 pr. kalenderarbejdsdag. Søn- og helligdage samt lørdage betragtes ikke som arbejdsdage. Den således skyldige bod kan modregnes i entreprenørens førstkommende udbetalingsbegæring. Beløbet fratrækkes før momsberegning. Der er intet loft over bodens størrelse (varighed) og dagbøder opgøres løbende. 26. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse. Stk. 1: Bygherre afholder ikke udgifter til ekstraordinære vinterforanstaltninger. tilfælde af ekstraordinære vinterforanstaltninger, ydes der ikke betaling for dette, men arbejdets tidsterminer revideres efter aftale med bygherren. 8

9 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): Tidsplan: Gravearbejdet forventes påbegyndt 1. oktober 2015 og afslutning senest ved udgangen af december, Se i øvrigt den vedlagte detailtidsplan. Ved tilbudsgivers indgåelse af kontrakt med bygherren, accepterer tilbudsgiver samtidig overholdelse af tidsplanen. Når de udspecificerede veje, jf. tidsplanen, er rørlagt og tildækkede skal de være i en sådan stand at de er klar til kørende trafik. Dvs. at såfremt vejene ikke kan asfalteres med det samme, skal de topfyldes med enten SG eller asfaltgranulat. Bornholms Forsyning betaler ikke for vinterforanstaltninger og derfor skal tilbudsgiver indregne eventuelle spilddage i forbindelse med færdiggørelse af arbejdet indenfor tidsrammen. Det betyder også at dage hvor arbejdet bliver besværliggjort eller umuliggjort at vejret, f.eks. sne, ikke udløser ret til tidsfristforlængelse. Ændringer i tracéet der skyldes at bygherren ønsker anden ledningsføring, vil heller ikke udløse ret til tidsfristforlængelse. Arbejdstiden skal ligge mellem kl og kun på hverdage. Jordarbejde: Omfanget af opgravningerne kan ses af det tilhørende tegningsmateriale. De projekterede mængder vil fremgå af tilbudslisten (TBL). Det skal bemærkes at mængderne kan variere, da der efterfølgende kan komme flere tilmeldinger til fjernvarmen, end der var på det tidspunkt dette udbudsmateriale er udsendt. Såfremt der vil være tilføjelser eller reduceringer i tilbudslistens mængder vil det afregnes efter de tilhørende enhedspriser. Gravearbejdet vil kunne foregå i arealer med varierende befæstelser. Jordarbejdet vil bestå af: - Opgravning af tracé. - Afretning og tilfyldning af og omkring ledninger. - Lægning af ledninger. - Opfyldning. Til dette udbudsmateriale er der vedlagt skitser som viser graveprofiler ved de forskellige rørdimensioner der skal benyttes i projektet. Skitserne viser bl.a. hvilken nødvendig dybde og bredde udgravningen skal have. Med dette skal det samtidig understreges at bygherren kun betaler for den opgravning der er nødvendig. Til dette hører også den efterfølgende retablering, her inkluderende materialer og asfalt. Tilbudsgiver skal sikre sig at den opgravede rende ikke tager skade og det er således hans ansvar at sikre tilstrækkelig afstivning i henhold til DS475 kap Entreprenøren skal afsætte detailtracé jf. det vedlagte kortmateriale. Tracéet gennemgås med bygherren. Bygherren kan afvise entreprenørens tracé og efterfølgende selv udpege detailtracéet. Tilbudsgiver må benytte de opgravede materialer til genindbygning, såfremt de overholder kravene i DS475. Her skal især nævnes at de opgravede materialer skal holdes tørre og adskilte så de opgravede lag ikke bliver blandede. Der kan være nedgravet el- og telekabler, hvorfor entreprenøren skal være særligt opmærksom på disse. Entreprenøren skal huske at søge ledningsoplysninger i LER. Krydsninger af kendte ledninger, skal være indregnet i tilbuddet. Bornholms Forsyning opsætter vibrationsmåleudstyr i forbindelse med klippesprængning samt udarbejder nødvendige sprængningsjournaler. Entreprenøren har ansvaret for at føre logbog over selve sprængningerne. 9

10 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Bygherren har ansøgt om gravetilladelse hos Vejmyndigheden. Denne er vedlagt udbudsmaterialet. Graveprofilerne viser at der skal ligges 10 cm grus i bunden af graven under ledningerne. Dette kan bygherren dispensere fra såfremt der er klippe eller andre forhold. Der skal indhentes accept fra bygherren inden grus kan udelades. Arbejdsfeltet: Ved arbejdsfeltet forstås det område hvor entreprenøren må benytte maskiner og mandskab. Arbejdsfeltet skal samtidig indeholde udgravningen. Arbejdsfeltet skal være tydeligt afmærket i forhold til gældende lovgivning og normer. Arbejdsfeltet skal begrænses til max: 6 meter ved hovedledningen i markerne. 4 meter ved hovedledningen. 1,5 meter ved stikledninger. Arbejdet skal desuden begrænses sådan at flytning og udskiftning af jord begrænses til et minimum. Entreprenøren skal regne med at udlægge op til 5 jernplader pr. opgravet vej, jf. tidsplanen, således der kan opretholdes kørende trafik i den periode der er opgravet. Beboerne i området hvor der graves, skal ligeledes kunne færdes til fods. Se AAB vedr. trafikomlægning og skiltning mm. Det er entreprenørens ansvar at der er tilstrækkeligt med lys når der arbejdes. Dette gælder også lys på afspærringer og udgravninger uden for arbejdstid. Deponiafgift skal ikke indregnes i tilbuddet, men afregnes efter nota/vejeseddel. Bygherren anviser ikke placering af byggeplads, men vil være behjælpelig med at finde en. Afhjælpning af problemer for kørsel med affald. Da arbejdet kan give gener for skraldemændene hos Fugato, skal entreprenøren afsætte 1 mand i 2 timer ugentligt for at bistå arbejdet hos Fugato. det arbejde skal der desuden være inkluderet tilkørsel og efterfølgende fjernelse, samt leje, af 4 jernplader. Koordineringspligten ligger hos entreprenøren der aftaler direkte med Fugato. Belægningsarbejde: Meget af arbejdet vil foregå i befæstede arealer. Belægningerne i disse befæstede arealer kan være af forskellig type. Hovedparten må forventes at være ældre macadam-belægninger som ikke er bygget op efter nutidens krav fra Vejmyndigheden, jf. krav om ombygning v. T1 T4-veje. Entreprenøren skal være opmærksom på at der skal skæres i belægningen således at der er minimum 50 mm. fri banket. Macadam-belægningen gør at det kan være vanskeligt at få et rent snit og skal dermed tage højde for det i tilbudsgivningen. Vejmyndigheden accepterer at forskrifterne i DS475 bliver brugt i forbindelse med retableringen af vejene. Dvs. at ledningsgraven hverken skal have ringere eller bedre funktionsegenskaber end den gamle befæstelse. Hvis genbrug af den ene eller anden grund ikke kan lade sig gøre, vælges erstatningsmaterialer, der i så stor udstrækning som muligt har de for retableringen nødvendige funktionsegenskaber. dette tilfælde har Vejmyndigheden fremsendt en klassificering af alle vejene og tilhørende opbygning. Vejmyndigheden har klassificeret vejene som følger: T1 Småveje: Jorddækning: Minimum 0,5 meter. PA: 20 mm. GAB 0: 60 mm. SG: 150 mm. BL: 180 mm. 10

11 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme T2 Boligveje: Jorddækning: Minimum 0,5 meter. PA: 20 mm. GAB 0: 80 mm. SG: 150 mm. BL: 250 mm. T3 Fordelingsveje: Jorddækning: Minimum 0,6 meter. PA: 25 mm. GAB 0: 60 mm. GAB 1: 60 mm. SG : 150 mm. BL: 305 mm. T4 Trafikveje: Jorddækning: Minimum 0,7 meter. PA: 25 mm. GAB 0: 60 mm. GAB 1: 90 mm. SG: 170 mm. BL: 355 mm. Hovedledning i markjord: Jorddækning: Minimum 1,2 meter. Det opgravede fyld genanvendes. Bredden af ledningsgraven afhænger af den ledningsdimension der skal graves ned, se bilag. Det medfører også at opbrydning af belægning kun accepteres i henhold til de vedlagte graveprofiler. Det skal noteres at den nødvendige opbrydning af asfalt svarer til ledningsgravens bredde samt 50 mm. tilbageskæring på hver side af ledningsgraven. Dette for at sikre at der er mindst 50 mm. fri og intakt banket, jf. DS475 kap Såfremt det ikke er muligt at asfaltere renden så snart ledningen er lagt, skal der topfyldes med enten SG eller asfaltgranulat. Tilkørslen af SG eller asfaltgranulat, topfyldning, fejning, vedligeholdelse og efterfølgende fjernelse, skal være indeholdt i tilbuddet. Arbejdet skal tilrettelægges således, at flytning og udskiftning af jord / fyld, begrænses til et minimum. Arbejdet vil desuden bestå i opbrydning og transport af asfaltbelægning og evt. anden belægning til midlertidigt depot eller slutdeponi. Entreprenøren finder egnet plads til midlertidigt depot. Såfremt entreprenøren opbryder mere belægning end nødvendigt, hæfter han for dette. Det samme er tilfældet hvis der beskadiges eksisterende belægning ved kørsel med tunge køretøjer på belægning, der ikke er opbygget til dette. Opgravet fyld, opbrudt asfalt, chaussesten, kantsten mm., lægges i depot max. 15 km fra arbejdsstedet. Overskudsjord o. lign., deponeres på godkendt fyldplads. Forurenet jord skal afleveres på BOFA i Rønne. Ren jord kan afleveres på Rønne Havn. Udgifter til transport af overskudsjord fra midlertidigt depot til hhv. BOFA og Rønne skal indregnes i tilbuddet. Ledningsarbejde: Ledninger vil blive leveret af Bygherren og være i følgende udvendige dimensioner: Hovedledninger: Stikledninger: ø160 mm ø355 mm ø110 mm ø125 mm Udlægning af fjernvarmesystemet vil være koldforlagt og der anvendes dobbeltrør (twinrør). 11

12 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Alle transmissions- og hovedledninger er i stål og stikledninger er i alupex. Muffer er dobbelttætnede krympemuffer for opskumning. Der benyttes T-muffer ved afgreninger, dette gælder også ved stikledninger. Ved afgrening til alupex-ledninger skal der påsvejses preskoblinger på afgreningsrør. Der monteres ventilbeslag med kompressionskobling i huse. Entreprenøren skal sørge for transport og håndtering af ledninger og materialer til arbejdsstedet fra leveringsstedet. Leveringssted og arbejdssted vil ligge indenfor en radius af 15 km. Opmålingen af ledningstracéet skal udføres af entreprenøren. Denne opmåling skal indeholde oplysninger om ledningsdimensioner, brønde og ventiler. Aflevering af datafilen skal være i et af følgende formater: N YXZ K.SPC N YXZ K.S34 N YXZ K.CSV N YXZ K.SDL Leica SPC Leica SCSV Trimble Data Geodata Arbejdet vil derudover omfatte: Udlægning og opklodsning af præisolerede rør og komponenter. Tilpasning og sammensvejsning af rør og komponenter. Trykprøvning af rørsystemet. Udførelse af muffesamling. Opretning af rørsystem, fjernelse af evt. opklodsning samt fjernelse af affald. Udlægning af markeringsnet. Oprydning og bortkørsel af rørrester og komponenter til leveringsstedet. Respektafstande for fjernvarmeledninger til ledninger ejet af hhv. Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S vil være som følger: Spildevandsledninger: Krydsning: 0,1 meter Parallel: 0,3 meter. Vandledninger: Krydsning: 0,1 meter. Parallel: 0,3 meter. 12

13 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Svejsearbejde: Materialer: Rør og komponenter er bygherreleverance. Systemudlægning vil være koldforlagt. Alle hoved og fordelingsledninger er i stål og stikledninger i alupex, der skal påregnes af skummet på alupex rørene sidder mere fast and på tilsvarende stålrør eller traditionel pexrør. Alle rør der anvendes er dobbeltrør (twinrør). Muffer er dobbelttætnede krympemuffer for opskumning. Der benyttes T-muffer ved afgreninger, dette gælder også stikledninger. Ved afgrening til alupex-ledninger skal der på svejses preskoblinger på afgreningsrør. Der monteres ventilbeslag med kompressionskobling i huse. Rekvirering og modtagelse af materialer: Det vil være entreprenørens ansvar at rekvirere materialer efter de udleverede tegninger. Entreprenøren rekvirerer materialer via mail til rørleverandøren med kopi til Forsyningen. Der må påregnes en leveringstid på 10 arbejdsdage fra rørleverandørens side. Det er også entreprenørens ansvar ved opmåling på stedet, at sikre sig at de nødvendige materialer er til rådighed når de skal bruges. Rør og fittings leveres i depot på en plads inden for den respektive bys forsyningsområde. Materiale til muffer, skum og lign skal opbevares i en container eller lign a.h.t. vejret. Skummet skal opbevares frostfrit. Disse containere stiller entreprenøren til rådighed og ydelsen skal indgå i prisen. Ved afslutning af projektet opgøres indkøbsværdien af de overskydende materialer, som fratrækkes entreprisesummen med returneringsgebyret normalt 20 %. Denne praksis skulle hindre efterfølgende lager af materialer. Der vil dog være en bagatelgrænse på ved projektets afslutning. Modtagekontrol: Der foretages modtage- og visuel kontrol af rør og komponenter, denne kontrol sammenholdes med ordrebekræftelse og leveringssedler. Eventuelle skader vurderes af tilsyn og entreprenør inden afhjælpning. Entreprenøren vil blive kontaktet af rørleverandøren for modtagelse af materialer og kontrol af leverance. Uoverensstemmelser med leveringssedler/ordrebekræftelser meddeles til tilsynet. Arbejdets udførelse: Generelt Entreprenøren skal inden for tilbudssummen præstere samtlige til entreprisen nødvendige ydelser og leverancer, og alle nødvendige foranstaltninger, herunder også sådanne som ikke direkte fremgår af tegninger og beskrivelse; men som er nødvendige for entreprisens tilfredsstillende udførelse. Vedlagte komponentlister viser antallet af komponenter (rør, ventiler, bøjninger, T-stykker), således at disse indgår i kanalmeterprisen. Denne liste kan dog kun benyttes i forbindelse med tilbudsgivning Evt. ændring i antallet af komponenter giver ikke anledning til ændring i afregning, der afregnes kun efter præsteret kanalmeter. Alt arbejde i forbindelse med denne entreprise skal udføres af mandskab som er fuldt fortrolige og uddannet til opgaven. Tilbudssummen skal indeholde alle omkostninger til nødvendige kurser, såfremt entreprenøren finder det nødvendigt at gennemføre sådanne. Rørleverandør fremkommer med skitse over rørstatik; men selve opbygningen af systemet foretages ud fra almindelige principper, hvor det er selve rørgrav der bestemmer placering af systemet. 13

14 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fabrikantens montagevejledning skal følges nøje, og alle tvivlsspørgsmål om montageprincipper afklares direkte med fabrikant. Det må påregnes, at der skal foretages bløde buk af rørene, for at følge trace i rørgrav. Denne operation skal også være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal påse at krav om renholdelse i forbindelse med muffemontage nøje overholdes. Stikprøvevis kontrol af arbejdet, som eventuelt føre til kassation af dette, må ikke få indflydelse på tidsplan. Entreprenøren skal sikre, at der ikke findes fremmedlegemer i rørene, og at rørender i åben grav ikke kommer til at ligge i vand. Under håndtering og transport skal der anvendes egnet materiel, som sikrer rørene mod skader. Svejsearbejdet: Alment Sammensvejsning af rør kan foregå medens de hænger i taljestropper over rørgrav, på strøer ved siden af rørgrav, alt efter entreprenørens eget valg. Efter sammensvejsning af stålrør foretages der tæthedsprøvning, herefter monteres muffer. Rørene er herefter færdige til anbringelse i rørgrav. Før nedsænkning skal entreprenøren sikre sig, at de foretagne afsætninger er i orden, samt udgravnings bund er klar, og alt affald og materialer er fjernet. øvrigt henvises til DS13941 design og installation af præisolerede fjernvarmerør. Svejsesamlinger skal udføres i overensstemmelse med DS og efter retningslinjerne i DS Det accepteres at benytte TG-svejsning. Svejserens kvalifikationer Svejsere skal være certificeret i henhold til DS 322 eller DS 889 Kvalitetskrav til svejsninger Kvaliteten skal være svarende til karakter B. Færdiggørelse: Tæthedsprøvning Efter svejsning tæthedsprøves systemet i sektioner forinden mufning. Der benyttes luft til tæthedsprøve med et tryk på 0,2 Bar og i øvrigt følges anvisning i DS 448. Der benyttes sæbevand(brun sæbe) eller lækagesøgespray Galutec eller lign. Der udføres 100 % kontrol som dokumenteres. Der udføres ikke trykprøvning med vand; men systemet skal naturligvis kunne modstå dette på et senere tidspunkt. Dog forlanges udskylning af rørsystemet, hvis det er muligt i sektioner. Dette foretages med fjernvarmevand. 14

15 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Alarmsystem: Rørene på er forsynet med fugtmeldetråde, og disse skal samles efter fabrikantens anvisninger, og kontrolleres for isoleringsniveau og trådmodstand. Denne samleprocedure skal ske i alle samlinger og afgreninger. Påsætning af muffer ved samlinger: Muffer formonteres inden rør sammensvejses. Muffearbejdet skal følge fabrikantens anvisning med krav til renhed, aktivering og kvalitetskontrol. Der kan benyttes flammeaktivering. Muffearbejde må udføres under fugtige vejrforhold, og der skal tages forholdsregler herfor. Montører af muffer skal kunne certificeres til montage. Stikafgrening: Stikledning monteres på hovedledninger. Der monteres ventilbeslag i huse. Oprydning: Der skal hele anlægsfasen holdes ryddeligt og ordentligt i og langs rørgrav, såvel i som uden for arbejdstiden. tilbudssummen skal være indregnet indsamling og bortskaffelse af røraffald fra udførelse af entreprisen. Retablering: Vejmyndigheden accepterer som udgangspunkt at DS475 kan benyttes i forbindelse med retablering, se kap. 6 og 7. Såfremt det ikke er muligt at benytte sig af DS475 i forbindelse med genopbygning af vejkassen, skal Vejmyndighedens vej-klassificering bruges. Skitserne i bilagene til opbygningen af vejene skal ses som det færdige resultat. Dvs. at der kan godt være flere arbejdsgange for at nå til den endelige opbygning. Det kan f.eks. ske hvis temperaturen ikke tillader at der bliver påført slidlag. Af vejmyndighedens gravetilladelse vil det fremgå det at der kun må udføres slidlagsbelægning såfremt temperaturen er over 10 C. (sandsynligvis i perioden 1. maj til 1. oktober). Udlægningen af GAB og slidlagsbelægning må som udgangspunkt udføres i samme arbejdsgang, såfremt der ikke har været mellemliggende trafikbelastning. Er dette ikke muligt, skal GAB udlægges med overhøjde til færdigt niveau for efterfølgende affræsning for slidlag. Tidspunktet for affræsningen skal aftales mellem entreprenøren og Vejmyndigheden. Fræsningen af GAB skal være udført i den nødvendige rendes fulde bredde, jf. graveprofilsskitserne, dette være inkl. de min. 50 mm. fri banket. Til dette arbejde hører også fejning og rengøring efter fræsningen. Da arbejdet foregår i et område der er præget af høj turisme, skal de opgravede arealer afleveres færdigt-asfalterede i de perioder hvor arbejdet stoppes. Det er entreprenørens opgave at koordinere og sikre at der kan leveres asfalt til de færdige veje jf. detailtidsplanen. Det står entreprenøren frit for at aftale andre fremgangsmåder med vejmyndigheden end de i gravetilladelsen fremførte. Reviderede fremgangsmåder skal godkendes af bygherren. Eventuelle økonomiske konsekvenser kan medføre justeringer af kontraktsummen. 15

16 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Arbejdet vil derudover omfatte: Afretning og tilfyldning omkring ledninger. Komprimering. Retablering. Udlægning af asfalt. Fræsning Fejning. Se desuden TAG. 16

17 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG): Her er anført de generelle og særlige forudsætninger for fastsættelse af mængder og priser i tilbudslisten, samt almindelige og særlige specifikationer for omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. Se endvidere altid Bornholms Forsynings Almindelige Arbejdsbeskrivelse for Anlægsarbejder (AAB) og Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB). Disse gælder på lige fod med dette Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), se dog dokumenternes rangfølge. Grundlag for arbejdets udførelse. Med de tilføjelser og krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er de i AAB nævnte normer og almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder m.m. gældende i deres helhed, i forbindelse med arbejdets udførelse. Alle i seneste revision/gældende udgave. Entreprenøren har ansvaret for at alle for arbejdets udførelse relevante regler vedrørende miljø-og arbejdsmiljø overholdes, og at arbejdet udføres under størst muligt hensyn til den daglige trafik i området. Betalingsplan Entreprenøren skal på den første arbejdsdag i hver måned fremsende en aconto-opgørelse med tilhørende faktura over det udførte arbejde. Dette gøres løbende igennem hele projektet, men der kan dispenseres fra dette f.eks. i forbindelse med pause i arbejdet ved vinter- eller sommerperioder. Da der er asfaltarbejder der skal udføres efter at arbejdet kan afleveres, vil dette skulle kapitaliseres. Beløbet på det udestående asfaltarbejde må ikke overskride det til tidspunktet gældende garantibeløb. Garantien vil kun blive nedskrevet jf. AB92, såfremt at det resterende arbejde kan kapitaliseres og det kan påvises at summen holder sig indenfor garantien. Kan dette ikke påvises vil garantien ikke blive nedskrevet. Ekstraarbejder Såfremt entreprenøren støder på forhold der vil udløse et arbejde der ikke er omfattet af tilbuddet, skal dette straks meddeles bygherren. Bygherren vil efterfølgende tage stilling til arbejdets omfang og om hvorvidt arbejdet skal udføres. ndgås aftale om ekstraarbejde vil Bornholms Forsyning udlevere et nummer som skal påføres den enkelte aftaleseddel. Entreprenøren skal kunne dokumentere det arbejde der bliver påført den enkelte aftaleseddel ved foto. Der vil ved byggemøderne blive afholdt status på de indgåede aftalesedler og det er entreprenørens ansvar at kontrollere at alle aftalesedlerne er anmeldt til bygherren. Aftalesedler der ikke er anmeldt bygherren, senest ved det efterfølgende byggemøde, anses for ugyldige. Ekstraarbejder skal afregnes særskilt og må ikke tages med i aconto-regninger. Ekstraarbejdets pris skal være inklusiv byggeplads, administration, mandskabstimer og materialeforbrug- og timer, avance og projektering, samt udgifter til efterfølgende asfaltering. Ved indgåelse af kontrakt, skal entreprenøren aflevere en komplet prisliste over mandskab og materiel. De oplyste priser vil være gældende i hele projektet. Ad tilbudsliste 1 - Byggeplads Udgifter til overholdelse af gældende lovgivning i forbindelse med arbejdsmiljø samt Bornholms Forsynings krav i så henseende skal være indeholdt i tilbuddet. Herunder også afholdelse af sikkerhedsmøder. Prisen for byggepladsindretning omfatter alle udgifter i forbindelse med etablering, drift og afrigning af arbejdspladsen, herunder til el, vand, afløb, telefon, afholdelse af diverse møder m.v. og inkl. alle velfærdsforanstaltninger samt etablering og evt. flytning af samme. Dette gælder også for alle udgifter i forbindelse med nedlukning/genstart af byggeplads i forbindelse med vinterperiode, ferie og helligdage. Retablering af området hvor byggepladsen har været placeret skal ligeledes være indeholdt i tilbuddet. 17

18 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Ad tilbudsliste 2 Ledningsarbejder Opgravning/udgravning. Entreprenøren skal søge oplysninger i LER om eksisterende ledninger i de områder der skal graves. Det gælder også områder hvor beslutningen om gravearbejdet først bliver taget efter udsendelse af udbudsmaterialet. Krydsninger af alle kendte ledninger skal være indeholdt i tilbuddet. Dette gælder også såfremt ledningstracéet bliver flyttet efter udbudsmaterialets udsendelse. Entreprenøren skal i sin pris medtage udgift til anvendelse af gravekasse, hvor dette er nødvendigt jf. Arbejdstilsynets anvisninger. Alle de for arbejdets udførelse nødvendige jernplader, herunder også jernplader og gangbroer nødvendige for opretholdelse af adgang til de af gravearbejdet berørte ejendomme, alle inklusiv nødvendig renholdelse af gang- og kørearealer, skal være indeholdt i de enkelte poster. - bortkørsel af sten indtil 0,75 m³ - udtagning, fragt og analysegebyr i forbindelse med jordprøver i henhold til jordforureningsloven. Entreprenøren skal gøre sig bekendt med ledningsfabrikantens anvisninger og krav. Specifikationer kan udleveres af bygherren. Ad post 2.01: forbindelse med indføring af stikledning i hus, skal entreprenøren være opmærksom på at hus-sokler kan være opført i varierende materiale og at tykkelsen på soklen ligeledes kan variere. Prisen skal dække skrå-boring i sokkel, vandret boring til kælder eller vandret boring i mur for skabsplacering (skab er bygherreleverence). Der skal monteres labyrinttætning, samt tilmures så gennemføring bliver tæt for vandindtrængning. Prissætningen må beregnes som et gennemsnit for stik indtil 20 meter fra bagkant af fortov (mod forbruger), uanset om hovedledningen ligger i højre eller venstre side. Fordelingen vil være 50/50. Graveprofilen bredde og dybde er skitseret i graveprofils-bilagene og varierer alt efter hvilken vej-klasse der skal graves i. Der skal her gøres opmærksom på at Bornholms Forsyning kun betaler for den nødvendige opgravning og efterfølgende retablering. Entreprenøren skal her tage højde for belægningen og de krav der er stillet i DS475. Er det ikke muligt at overholde graveprofilerne og vil dette medføre øgede udgifter for bygherren, skal dette anmeldes som et ekstraarbejde. Posten skal desuden omfatte følgende: Etablering af stikledning, skæring og bortkørsel af asfalt. Stikhul 1 m². Skal forstås som en bredere udgravning af stikkanal ved afgrening fra hovedkanal. haver vil det være nok med 40 cm jorddækning. Opgravning og fjernelse af belægning på privat matrikel, samt efterfølgende retablering med genindbygning. Som udgangspunkt skal asfaltretableringen udføres som maskinudlægning. Dvs. at entreprenøren ikke skal regne med at asfaltretableringen kan udføres som håndudlægning. Entreprenøren skal samtidig tage højde for hvilke maskiner han har til rådighed når der skal asfalteres. Hvis entreprenøren har maskiner til rådighed der kun kan ligge asfalt ud i render bredere end det graveprofilerne kræver, skal dette også tages med i beregningen af dette punkt og prissættes derefter. ndkørsler og parkeringsarealer på privat matrikel er at kategorisere som T1-klasse vej. Entreprenøren lægger alupex-rør som bliver leveret som bygherre-leverance på aftalt depot. Afbarkning/af-isolering, på-svejsning af preskobling på stålrør, samt presning af alupex-rør og montage af muffe, samt montage af ventilbeslag. Fjernelse af eksisterende beplantning og rødder, der er nødvendig for projektets gennemførelse, idet eksisterende beplantning skal i videst muligt omfang bevares. Optagning og sætning af de nødvendige kantsten. Ad post 2.02: Stiklængderne varierer og der vil være stik der vil være længere end de 20 meter som er den gennemsnitlige længde brugt i post For prissætningen i denne post skal de samme forhold som i post 2.01 benyttes i befæstede områder. 18

19 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Ad post 2.03: Stiklængderne varierer og der vil være stik der vil være længere end de 20 meter som er den gennemsnitlige længde brugt i post For prissætningen i denne post skal de samme forhold som i post 2.01 benyttes i ubefæstede områder. Ad post 2.04: Nogle steder er det nødvendigt at sætte stikledning på stikledning. Se ledningsleverandørens anvisninger og krav. Ad post 2.05: Hovedledningen kommer til at løbe i agerjord mellem Svaneke og Listed. Ukendte drænledninger afregnes efter meter- eller stykpris i henhold til tilbudslisten. Arbejdsfeltet skal holdes til max. 6 meters bredde af hensyn til afgrødeerstatninger. Benytter entreprenøren en større bredde end de aftale 6 meter, vil det være entreprenøren der hæfter for den øgede erstatning. Graveprofilen vil være som de vedlagte skitser. Retablering foretages til samme stand som før arbejdets begyndelse. Ad post 2.06: Graveprofilens bredde og dybde er skitseret i graveprofils-bilagene og variere alt efter hvilken rør-dimension der skal graves ned. Rørdimensionen fremgår af vedlagte ledningstracés-bilag. Posten gælder for T2-veje. Der skal her gøres opmærksom på at Bornholms Forsyning kun betaler for den nødvendige opgravning og efterfølgende retablering. Entreprenøren skal her tage højde for belægningen og de krav der er stillet i DS475. entreprenørens kalkulation skal han tage højde for en overvejende sandsynlighed for at belægningen vil være Macadam. Posten skal indeholde udgifter til: - Opskæring og bortkørsel af asfalt, til deponi eller genbrug, og alle udgifter dertil. - Opgravning i henhold til graveprofilen. Vær opmærksom på bl.a. kravene til banket og tilbageskæring og adskillelse af de opgravede lag, jf. DS Optagning og sætning af kantsten i forbindelse med tracéet. - Håndtering og lægning af fjernvarmeledninger. Alle ydelser i forbindelse med nedlægning af rør, bøjninger, t- stykker, t-muffer, ventiler med tilhørende svejsninger, muffemontage og opskumning. Alle ydelser ved tilpasning og afbarkning af kappe og skum. Alle ydelser i forbindelse med svejsning af ledninger, se SAB. Posten omfatter også tæthedsprøvning, montage af alarmtråde og isolationstest ved transmissionsledninger. - Tilfyldning og komprimering. Skal ske efter forskrifterne i DS475. Vejmyndigheden accepterer at de opgravede materialer genbruges såfremt de kan komprimeres forsvarligt og de ellers overholder kravene i DS475. Er det ikke muligt at overholde kravene skal retableringen bygges op som skitseret i de tilhørende graveskitser. - Retablering, udlægning af asfalt og fejning. Retablering skal ske efter de vedlagte mængder i graveskitserne. Asfaltudlægningen skal som udgangspunkt maskinudlægges. Det betyder at entreprenøren ikke skal regne med at asfalten kan håndudlægges. Entreprenøren skal samtidig tage højde for hvilke maskiner han har til rådighed når der skal asfalteres. Hvis entreprenøren har maskiner til rådighed der kun kan ligge asfalt ud i render bredere end det graveprofilerne kræver, skal dette også tages med i beregningen af dette punkt og prissættes derefter. Slidlagsbelægningen kan kun udlægges i temperaturer der er over 10 C (omkring 1. maj til 1. oktober dette skal aftales nærmere med Vejmyndigheden). Er temperaturen under 10 C, skal der udlægges GAB med overhøjde til færdigt niveau i hele rendens bredde. Udlægges GAB en med overhøjde til færdigt niveau i, skal der efterfølgende fræses og fejes inden slidlaget udlægges. Den vedlagte tidsplan må ikke bruges som rettesnor for retableringen af de befæstede områder, da der løbende kan komme ændringer i rækkefølgen af opgravningen og efterfølgende retablering. Den løbende og efterfølgende fejning af veje, parkeringspladser, indkørsler og fortove skal være indeholdt i prisen. - Affræsning af asfalt og fejning. Såfremt det ikke er muligt at påføre det sidste slidlag i samme arbejdsgang som GAB en, skal det efterfølgende affræses ned til niveau hvor der skal udlægges slidlag. Fejning af de affræsede materialer skal være indeholdt i posten. Entreprenøren skal samtidig tage højde for hvilke maskiner han har til rådighed når der skal affræses. Hvis entreprenøren har maskiner til rådighed der kun kan affræse render bredere end det graveprofilerne kræver, skal dette også tages med i beregningen af dette punkt og prissættes derefter. Ad post 2.07: Samme forhold som post Dog skal der graves i T3-vej. Ad post 2.08: Samme forhold som post Dog skal der graves i T4-vej. 19

20 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Ad post 2.09: 600 mm. opføringsrør benyttes med en højde på 50 cm, der afsluttes med brønddæksel med flydende karm. Brønddæksler vil være bygherreleverance, der benyttes 600 mm. Ad post 2.10: Denne post skal indeholde alle ydelser i forbindelse med etablering af underboring af Grynebækken. Længden af underboringen skal tilbudsgiver gøre sig bekendt med ved besigtelse på stedet. Dybden af underboringen skal være 1,5 meter under åløbets bundkote. Matriklen som underboringen skal udføres på er ejet af kommunen og der er givet samtykke til at arbejdet kan udføres. Ad post 2.11: Denne post skal indeholde alle ydelser i forbindelse med etablering af underboring af Vasaå. Længden af underboringen skal tilbudsgiver gøre sig bekendt med ved besigtelse på stedet. Dybden af underboringen skal være 1,5 meter under åløbets bundkote. Der er indgået lodsejeraftale med ejeren af Åvej 1 og retablering af den private matrikel skal være til samme stand som før arbejdet påbegyndes. Ejeren skal kontaktes i god tid inden og arbejdet må først opstartes i oktober måned. Der er ligeledes indgået aftale med ejeren på modsatte side af Vasaå, Grundejerforeningen Askelunden. Ad tilbudsliste 3 Regulerbare ydelser Generelt. Arbejdet må først påbegyndes efter aftale med tilsynet og posterne skal kunne variere ubegrænset uden ændringer i enhedspriserne. Manglende aftale vil medføre tab af vederlag. Anførte mængder er skønnede og kan helt eller delvis udgå, uden at entreprenøren kan kræve erstatning herfor eller ændre i enhedspriserne. Såfremt arbejdet indeholder samgravning med andre ledningsejere, aftales og afregnes dette via bygherre, idet entreprenøren som udgangspunkt ikke kan indgå særskilte aftaler med tredjemand herom. Arbejdet afregnes efter de anførte poster efter opmåling af faktisk udført arbejde. Tilbudslistens poster omfatter gravning for og håndtering af kabler og ledninger for de forskellige ledningsejere. Opbrydning og bortsprængning af klippe er inklusiv anstilling og bortkørsel. Der betales kun for 1 anstilling i hele projektet. Ad post 3.01: Posten skal indeholde arbejdsløn til arbejdsmand afregnet i timer. Ad post 3.02: Posten skal indeholde arbejdsløn til minigraver inkl. fører, afregnet i timer. Ad post 3.03: Posten skal indeholde arbejdsløn til rendegraver inkl. fører, afregnet i timer. Ad post 3.04: Posten skal indeholde arbejdsløn til gravemaskine inkl. fører, afregnet i timer. Ad post 3.05: Posten skal indeholde arbejdsløn til traktor m. vogn inkl. fører, afregnet i timer. Ad post 3.06: Posten skal indeholde arbejdsløn til traktor m. kost inkl. fører, afregnet i timer. Ad post 3.07: Posten skal indeholde arbejdsløn til lastbil 12 t., inkl. fører, afregnet i timer. Ad post 3.08: Posten skal indeholde udgifter til leje af lænsepumpe, 5 l/s med 10 meters løftehøjde. Dette skal være inkl. anstilling og nedtagning. Der skal afregnes leje og drift pr. døgn. 20

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere