Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning"

Transkript

1 Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : Projekt : Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK

2 Udbud af vej- og parkopgaver INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ORIENTERING 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 5 Udvælgelse 5 Tildeling 5 Alternative tilbud 6 Kontrolbud 6 Tilbudsfasen 6 Tilbudsafgivelse 7 A AFTALEGRUNDLAGET 8 A.1 Fast pris og dennes betaling 8 A.2 Dokumenter 8 A.3 Tider og tidsfrister 8 A.4 Regnefejl i entreprenørens tilbud 9 A.5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser 9 B SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 9 B.1 Sikkerhedsstillelse 9 B.2 Forsikring 9 C ENTREPRISENS UDFØRELSE 9 C.1 Ændringer i opgaven 9 C.2 Ansvar 10 D BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSE 10 E TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 10 E.1 Bod 10

3 Udbud af vej- og parkopgaver Side 3 ORIENTERING Vintertjenesten omfattet af nærværende udbud for Kalundborg Kommune omfatter snerydning i 6 distrikter i kommunen. Hermed udbydes nedenstående arbejder i Kalundborg Kommune for perioden (1 vinterperiode) med mulighed for forlængelse med indtil 1 år: Udbuddet omfatter: 12 entrepriser (by) med snerydning med traktor på fortove i byer 18 entrepriser (land) med snerydning med traktor på kørebaner alm. plov 6 entrepriser (land) med snerydning med traktor på kørebaner stor plov Alternative tilbud med enkeltkøretøjer modtages ikke. Ordregiver stiller hverken materiel eller materialer til rådighed for entreprenørerne. Vintertjenestens omfang er afhængigt af vejret og omfanget af ydelserne er derfor ikke kendte. Entreprenøren skal i sit tilbud anføre omfang af mandskab og materiel der tilbydes til løsning af opgaven indenfor den fastsatte tid. Vintertjenesten skal kunne udføres som følger: Veje: Stier: Vinterklasse II alle ugens dage i tidsrummet kl på hverdage og mellem kl på lør-, søn- og helligdage Vinterklasse III alle ugens dage i tidsrummet kl på hverdage og mellem kl på lør-, søn- og helligdage Vinterklasse I og II alle ugens dage i tidsrummet kl på hverdage og mellem kl på lør-, søn- og helligdage Udbuddet omfatter vintertjeneste for 2 vintervejklasser og 2 vinterstiklasser, der har forskelligt krav til både indsats og tidsrum. Endvidere har kommunen en sådan udstrækning, at rydnings-behovet på samme tid kan variere geografisk.

4 Udbud af vej- og parkopgaver Side 4 Ordregiver er: Kalundborg Kommune Vintertjenesten ledes og koordineres af: Kalundborg Kommune, Materielgården, Rynkevangen 14, 4400 Kalundborg

5 Side 5 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD Arbejdet er udbudt i offentligt udbud ved bekendtgørelse fremsendt til Kontoret for Den Europæiske Unions Officielle Publikationer 18/8/2011 Arbejdet udbydes i 36 entrepriser med traktormonteret sneplov. Der kan afgives tilbud på flere entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes (entreprenøren bedes selv kopiere samt anføre distrikt på tilbudslisten). Udvælgelse Ordregiver vil udelukke entreprenører der er under konkurs mv., i henhold til "Udbudsdirektivets" artikel 45. For at kunne få overdraget en entreprise skal entreprenøren i forbindelse med tilbudsafgivelsen dokumentere sin ret til at udføre erhvervet, sin økonomiske og finansielle formåen samt sin tekniske formåen ved: at dokumentere sin optagelse i Det Centrale Virksomhedsregister, ved, at anføre sit CVR-nummer på oplysningsbilag for hvert materiel (TBL). udfyldt erklæring om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (vedlagt TBL). Udfylde erklæring om arbejdsmiljø, der skal angive, at entreprenøren har taget hensyn til de gældende forpligtigelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. En erklæring udformet som en tro og love erklæring om, at det anførte hensyn er taget med henvisning til de angivne bestemmelser vil opfylde kravet. Skabelon er vedlagt Udbudsmaterialet som bilag 2.1. Der henvises til 4 i BEK nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåder ved indgåelse af offentlige kontrakter. Dokumentation for materiellets egnethed til den tilbudte opgave (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL). Dokumentation for personalets uddannelse og erfaring (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL). Dokumentation af personalets køreafstand (køretid) fra hjem til mødested (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL). Generelle krav til materiel, udkaldstid og uddannelse er anført i "Vilkår". Specielle krav er anført i TBL. Tildeling Ordregiver vil vælge de tilbud, der set under ét er økonomisk mest fordelagtige på baggrund af følgende kriterier:

6 Side 6 Tilbudssum, De tilbudte medarbejderes erfaring med den pågældende opgavetype Chaufførernes dokumenterede erfaring, med vintertjeneste medregnes således: For hvert års erfaring entreprisens medarbejdere har med snerydning eller saltning tildeles entreprisen ét point, idet der kun medregnes erfaring indenfor de seneste 10 år. Der medregnes kun erfaring indenfor den opgavetype, medarbejderne er tilbudt til. Entreprisens samlede pointsum divideret med 2*antal af køretøjer til entreprisen, udgør "den gennemsnitlige erfaring". "Den gennemsnitlige erfaring" multipliceret med 0,01 multipliceret med "den tilbudte pris" fratrækkes tilbudssummen. Alternative tilbud Der modtages ikke alternative tilbud. Kontrolbud Ordregiver vil ikke udarbejde kontrolbud. Tilbudsfasen Tilbudsmaterialet udleveres indtil 12/09/2011. Der afholdes orienteringsmøde hos Kalundborg Kommune, Holbækvej 141B, mødelokale Kalundborg mandag den 6. september 2011, kl hvor tilbudsgiverne vil blive orienteret om opgaven og få lejlighed til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Det forudsættes at de bydende inden tilbud afgives har gjort sig bekendt med arbejdets omfang og forholdene på stedet for arbejdets udførelse. Spørgsmål bedes så vidt muligt fremsendt inden mødet pr. til Ulrik Dantzer Jacobsen, Grontmij A/S, på følgende adresser: og Dersom noget i udbudsgrundlaget er uklart for tilbudsgiver, skal denne senest 14 dage inden tilbud afgives indhente oplysning herom hos Grontmij A/S Ulrik Dantzer Jacobsen,

7 Side 7 Tilbudsafgivelse Tilbudsgiveren skal ved tilbudsafgivelsen udfylde tilbudssamlelisterne og de underliggende tilbudslister/tilbudsforsider for hver entreprise, han ønsker at afgive tilbud på. Tilbudsgiver skal vedlægge de i bilagslisten anførte oplysningsskemaer, erklæringer og tilladelser. Alle tilbudslister og oplysningsskemaer skal være udfyldt i deres helhed. Organisationernes standardforbehold, vil kunne tages i forbindelse med tilbudsgivningen. Andre forbehold vil, såfremt de af ordregiver betragtes som mindre væsentlige, blive prissat af ordregiver og prisen vil blive lagt til tilbudssummen. Mere væsentlige forbehold vil gøre tilbuddet ukonditionsmæssigt. Ordregiver afgør hvorvidt der foreligger et forbehold, og om det er mere eller mindre væsentligt. Tilbudslisterne udleveres på papirskemaer. Tilbud skal afleveres i én original. Alle bilag skal mærkes med firmanavn. Tilbud skal afleveres i lukket kuvert. Der modtages ikke elektronisk afgivne tilbud. Den medfølgende tilbudskuvert bedes benyttet. Licitation afholdes som anført i udbudsbrevet. Det er alene den bydendes ansvar, at tilbudet kommer rettidigt frem til licitationslokalet. Tilbudssummer og forbehold vil blive læst op. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 40 dage efter tilbuddets åbning.

8 Side 8 A AFTALEGRUNDLAGET Disse betingelser med tilhørende Vilkår samt Tilbuds- og afregningsgrundlag er supplerende betingelser og vilkår til "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92". A.1 Fast pris og dennes betaling Arbejdet er udbudt til fast pris og tid, med en fastprisperiode til 1. maj Principperne i prisregulering fremgår af TAG. Principperne for afregning fremgår ligeledes af TAG. A.2 Dokumenter For entreprisen gælder følgende dokumenter i den angivne rækkefølge: a. Rettelsesblad(e) b. Tilbudslisten (TBL) med tilhørende bilag c. Disse betingelser d. Vilkår e. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) f. Instruks - traktor g. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., Vejregelrådet, november 2007, h. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, Boligministeriet, december 1992 (AB92). De under punkt a-f angivne materialer er fremsendt med nærværende betingelser. A.3 Tider og tidsfrister Entrepriserne kan påregnes overdraget senest den 10/10/2011, med en kontraktperiode fra 01/11/2011til 31/03/2012. Der vil være mulighed for forlængelse af kontrakten med indtil 1 år. Arbejdet gennemføres indenfor beredskabsperioden, der i hele kontraktperioden strækker sig fra 01/11 til og med 31/03 det efterfølgende år.

9 Side 9 Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start have klargjort sit materiel, samt fået køretøj med materiel besigtiget og godkendt af ordregiver. Materiellet skal forblive i funktionsdygtig stand til udløb af beredskabsperioden. Entreprenøren skal senest 30 dage før beredskabsperiodens start have afleveret opdaterede skemaer om materiel og chauffører (i 2011 dog senest 15 dage). Efter modtagelse af dette indkalder ordregiver med 5 dages varsel entreprenøren til besigtigelse af entreprenørens køretøj og materiel. Entreprenøren skal ligeledes hvert år inden beredskabsperiodens start have modtaget ordregivers instruktion og have aftalt omfang af kvalitetskontrol og dokumentation. Entreprenøren skal møde klar til arbejde, indenfor de tidsfrister der er anført i "Vilkår". A.4 Regnefejl i entreprenørens tilbud Ved regnefejl skal tilbudslistens priser korrigeres på en måde, der kan godkendes af ordregiver, sådan at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssamlesidens sum pr. entreprise. A.5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Ordregiver kan overdrage aftalen til en anden vejmyndighed. Entreprenøren kan overdrage retten til betaling i henhold til aftalen til et anerkendt pengeinstitut. Transportdokument skal udformes som angivet på Bilag 2. B SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING B.1 Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen udgør 10 % af tilbudssummen. Sikkerhedsstillelsen indestår til ansvarsperiodens ophør. Sikkerhedsstillelsen udformes som angivet på Bilag 1. B.2 Forsikring Entreprenøren skal have tegnet de nødvendige ansvars- og skadesforsikringer med hensyn til uheld under arbejdet. C ENTREPRISENS UDFØRELSE C.1 Ændringer i opgaven Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre udstrækningen af de enkelte entrepriser. Retningslinier ved ændring i opgaven fremgår af TAG.

10 Side 10 C.2 Ansvar Entreprenøren har ansvaret for at vintermateriellet, sikkerhedsudstyret og afmærkningsmateriellet er monteret forsvarligt på køretøjet, og er i øvrigt ansvarlig for enhver skade, som sker under arbejdets udførelse. Skader på bygherrens vejudstyr vil sædvanligvis blive repareret af bygherren, såfremt skaderne ikke skyldes grov uagtsomhed. I tilfælde af grov uagtsomhed vil bygherren kræve chaufføren udskiftet og gøre entreprenøren økonomisk ansvarlig for udbedring af skaderne. D BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTIGELSE Ingen tilføjelser. E TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE E.1 Bod Ved entreprenørens overskridelse af tidsfrister betales bod pr. køretøj, der ikke overholder tidsfristerne. Der betales bod for overskridelse af udkaldsfrist pr. gang, baseret på timeprisen for det relevante arbejde: min. 1 * timepris min. 3 * timepris - udover 60 min. 5 * timepris - udeblivelse 8 * timepris Det betragtes som udeblivelse, såfremt ordregiver i løbet af mindst tre telefonopkald inden for mindst 10 minutter ikke får kontakt med entreprenøren, eller såfremt entreprenøren uden at det er meddelt/aftalt med ordregiver undlader at stille med det aftalte mandskab og materiel inden for 60 minutter efter udkaldsfristen. Bodskravet bortfalder i de tilfælde, hvor entreprenøren ved omgående meddelelse til vintercentralen kan dokumentere at overskridelsen af tidsfristen skyldes usædvanlige udefrakommende forhold. Som eksempler på usædvanlige udefrakommende forhold kan nævnes situationer, hvor for sent fremmøde skyldes usædvanlige trafikale situationer, materielnedbrud i form af punktering, usædvanlige vejr- og vejforhold o.l.

11 Bilag 1- Standardformular for sikkerhedsstillelse Side 11 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Ordregiver: Entreprenør: Arbejde: Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for ordregiver et beløb af... kr. skriver:... kroner, der skal tjene til sikkerhed for ordregiver i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtelser i forbindelse med ovennævnte arbejde i henhold til de for arbejdet gældende betingelser mv. Sikkerhedsstillelsen frigives, når entreprenørens forpligtelser er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til ordregiver efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten. Ordregiver kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser.... den dd/mm/åååå.... (underskrift)

12 Bilag 2 Side 12 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Ordregiver: Entreprenør: Arbejde: Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på... kr. ekskl. moms, skriver:...kroner, samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB 92, 5, stk. 2. Nærværende transport anmeldes over for ordregiver.... den dd/mm/åååå.... (underskrift) Noteret af ordregiver:... den dd/mm/åååå.... (underskrift)

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro 205-0-020 November 2011

særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro 205-0-020 November 2011 særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Bro 205-0-020 November 2011 000-0205-0-020.00, SVENDBORGSUNDBROEN Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning

Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 4 Pris... 4 Opgaveløsning... 4 Pointtildeling... 4 Tilbudsbeskrivelse Opgaveløsning... 5 2. Særlige betingelser

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Sensommerpakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juli 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Håndværkerydelser - forår 2012 til Fredericia kommune Offentlig annoncering Maj 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Udkantspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juni 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3.

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. januar 2014 SÆRLIGE

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere