BEHANDLING I ANDRE EU- LANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHANDLING I ANDRE EU- LANDE"

Transkript

1 NOTAT 13. september 2014 BEHANDLING I ANDRE EU- LANDE Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram RESUME 1. Januar 2014 trådte EU- direktivet om patientrettigheder i kraft i Danmark. Direktivet giver danske borgere ret til behandling i et andet EU- land på den danske stats regning. En rundspørge hos de fem regioner viser dog, at disse rettigheder kun udnyttes i meget begrænset omfang. Forklaringen er bl.a., at der ikke har været ført nogen informationskampagne eller offentlig debat om direktivet og dets betydning. Direktivet har ellers til formål at skabe klarhed for borgerne om deres rettigheder, og derfor er informationspligt et bærende element i de rettigheder, der følger med direktivet. Men hverken de hjemlige politikere eller de danske myndigheder har gjort meget for at gøre borgerne opmærksomme på deres rettigheder. Patienternes rettigheder på tværs af EU- landene er kendetegnet ved et dilemma mellem borgernes rettigheder på den ene side og medlemslandenes ønske om selvbestemmelse på sundhedsområdet på den anden side. Med en række afgørelser har EU- Domstolen i en årrække lagt vægt på patienternes rettigheder, men nu har domstolen imidlertid justeret linjen og vist sig lydhør over for den politiske skepsis på området. Dette afspejles i det nye direktiv for patientrettigheder, hvor EU- landenes kamp for selvbestemmelse viser sig på to konkrete områder. For det første er der indført en såkaldt nødbremse, der sikrer medlemslandenes kontrol med antallet af patienter fra andre EU- lande. For det andet kan landene kræve, at behandlingen af deres patienter i andre EU- lande forhåndsgodkendes. Det giver mulighed for at kontrollere antallet af patienter, der rejser ud for at modtage behandling. Tænketanken EUROPA 2014 thinkeuropa.dk

2 Direktivet viser, at EU- Domstolens afgørelser påvirkes af de politisk valgte, og at domstolen er villig til at imødekomme deres bekymringer og ønsker. Direktivet giver borgere bedre mulighed for at få den hurtigste og bedste behandling, men kan også føre til, at danske specialister på sundhedsområdet kan øge deres ekspertise og tiltrække patienter fra andre EU- lande. Disse muligheder kan dog næppe realiseres så længe danske beslutningstagere og myndigheder afstår fra at debattere og informere om direktivet. HOVEDKONKLUSIONER: Siden begyndelsen af 2014 har et nyt direktiv om patientrettigheder sikret alle EU- borgere bedre mulighed for at modtage behandling i andre EU- lande. Danskerne gør dog kun i meget begrænset omfang brug af deres rettighe- der til behandling i udlandet. Siden årsskiftet har regionerne registreret mindre end henvendelser om behandlinger i andre EU- lande. Utilstrækkelig information om de nyvundne rettigheder fra de danske myndigheders side kan være en del af forklaringen på den lave efter- spørgsel på behandling i udlandet. Politikerne er fanget i et dilemma, da den frie bevægelighed på den ene side styrker EU- borgeres rettigheder på sundhedsområdet, mens med- lemslandene på den anden side ønsker, at sundhedspolitikken skal forbli- ve et nationalt anliggende. Med det nye direktiv har medlemslandene sikret sig to nye foranstaltnin- ger den såkaldte nødbremse samt retten til forhåndsgodkendelse der skal sikre, at patienternes frie bevægelighed ikke sætter de enkelte landes sundhedssystem under unødigt pres. EU- Domstolen, der tidligere har lagt en liberal linje i spørgsmål om behandling på tværs af EU- landenes grænser, har udvist større lydhørhed over for de nye politiske vinde, som patientdirektivet udtrykker. Domsto- len er kommet medlemslandenes ønske om mere selvbestemmelse i mø- de og har forholdt sig til deres konkrete udfordringer i forhold til den frie bevægelighed. Danmark kan vinde stort på patientdirektivet, da danske patienter kan få hurtigere behandling i udlandet, og danske læger kan styrke deres specia- lisering ved at behandle udenlandske patienter. 2

3 I løbet af sommerferien modtog alle danskere et brev med det nye blå sygesik- ringskort samt en beskrivelse af de nye rettigheder, der gælder, hvis uheldet er ude under et ophold i et andet EU- land. Hvad brevet dog ikke indeholdt var oplysninger om de generelle ændringer i danskernes patientrettigheder, som for nylig er trådt i kraft. Fra den 1. januar i år har alle danskere nemlig haft ret til behandling i andet EU- land. 1 Rettighederne er givet gennem et fælles EU- direktiv, der bl.a. fastslår medlems- landenes ansvar for at oplyse borgerne korrekt og ordentligt om deres valgmuligheder. Direktivet styrker danske borgeres mulighed for at modtage behandling i udlandet og åbner for, at Danmark kan tiltrække patienter fra andre EU- lande. En rundspørge, som Tænketanken EUROPA har foretaget hos de fem regioner, viser dog tydeligt, at anmodninger om udenlandsk behandling langt fra er blevet hverdagspraksis. Siden 1. januar har regionerne samlet registreret ca henvendelser fra danskere, der har vist interesse i at få behandling i et andet EU- land. Det er kun blevet til 83 ansøgninger om forhåndsgodkendelser, og de samme lave tal gør sig gældende ved ambulante behandlinger, hvor forhånds- godkendelser ikke er påkrævet 2. I samme periode har sygehusene i regionerne haft flere hundredetusinde indlæggelser. Trafikken fra udlandet til Danmark er heller ikke stor, men det fulde overblik er svært at danne sig, da nogle af regionerne ikke har registreret tallene. Region Midtjylland kan dog oplyse om 3 behandlinger af borgere fra andet EU- land og 11 henvendelser. I region Sjælland er 4 blevet behandlet siden 1. januar. Patientdirektivet har med andre ord ikke haft en afgørende effekt, og taberne kan på den ene side være de danske patienter, som ikke udnytter de rettigheder, som de er sikret. Det gælder både dem, som kunne ønske at søge behandling i udlandet, men som ikke modtager tilstrækkelig information, og dem, som ønsker at blive i Danmark, men som til gengæld oplever længere ventelister. På den anden side kan taberne blive de danske specialafdelinger, der ikke får nok patienter, da stort set ingen EU- borgere benytter rettighederne til at søge mod Danmark. 1 Direktivet trådte på EU-plan i kraft d. 25. oktober 2013, men grundet forsinkelse i den danske behandling trådte den danske lov, der bl.a. skal sikre tilbagebetaling, først i kraft d. 1. januar Tal fra regionerne viser, at der kun er søgt refusion for 50 behandlinger, men det fremgår ikke hvor stor en andel er fra behandlinger, der hhv. kræver og ikke kræver en forhåndsgodkendelse. 3

4 Politikere på listefødder Men hvorfor vælger så få danskere at søge behandling i udlandet? En vigtig forklaring er, at betydningen af direktivet er blevet underspillet på flere politiske niveauer, og at de nye rettigheder er blevet fremstillet som gamle rettigheder, der blot er skrevet sammen i ét direktiv. Kommissionen omtaler det som rettigheder, borgerne allerede benytter sig af. De danske politikere har ved høringssvar givet udtryk for, at man ikke forventer noget pres på det danske sundhedssystem, da rettighederne til behandling i andre EU- lande har eksisteret siden 1998, uden at man har kunnet mærke det. 3 Denne systematiske nedtoning af direktivet er problematisk af især to årsager. For det første er det vigtigt at understrege, at der i modsætning til Kommissio- nens udlægning er tale om væsentlige forandringer af patienternes rettigheder. På nogle områder er disse rettigheder blevet indsnævret, på andre områder er de blevet udvidet. For det andet er selve formålet med direktivet at skabe mere klarhed om reglerne, og dette kræver information og kommunikation med borgerne. Det er derfor klart, at borgernes brug af deres rettigheder afhænger af dækkende og ordentlig information fra myndighederne. I Danmark har der imidlertid været en modstræbende tilgang til informationspligt siden 1998, hvor den danske regering flere gange har undladt at rette ind over for domsafgørel- serne. 4 Samme modstræbenhed synes at komme til udtryk ved patientdirektivet. Hvor patientdirektivet i visse tilfælde er en tilbagerulning af rettigheder givet af EU- Domstolen, er kravet om information en udvidelse af de gældende regler. 5 Medlemslandene er forpligtet til at oplyse borgerne om deres rettigheder og skabe gennemsigtighed, der gør valget af behandlingssted lettere. Siden januar i år har den danske regering haft to enestående muligheder for at bringe disse rettigheder frem i lyset, dels ved EP- valget d. 25. maj og dels i forbindelse med udstedelsen af det blå sygesikringskort. Begge muligheder har man imidlertid forpasset. En søgning i Infomedias avisarkiv viser, at patientdirektivet blot er omtalt 16 gange i de landsdækkende medier. 6 Det er beklageligt, at de danske 3 Svar på udvalgsspørgsmål nr. 4 vedr. Patientrettigheder, Folketinget, Conflict and Conflict Management in the Cross-border Provision of Healthcare Services, West European Politics, 32(4), Dorte Sindbjerg Martinsen, Coming into line: the EU s Court softens on cross-border health care, Vassilis Hatzopoulos & Tamara Hervey, 2012: 2. 6 Søgt på ordene patient og direktiv i perioden Gav 16 hits i landsdækkende medier. 4

5 politikere ikke har fundet det vigtigt at fremhæve denne rettighed, som det danske EU- medlemskab medfører for borgerne. En af forklaringerne på, at den politiske debat har været så godt som ikke- eksisterende kan være, at et bredt flertal bestående af S- R- SF- regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti støttede op om direktivet og den efterfølgende danske implementering. De største protester blev givet gennem høringssvar fra bl.a. danske regioner, men dette kom aldrig ud til den brede offentlighed. 7 En anden forklaring kan være, at den reelle debat allerede blev ført i Europa- Parlamentet tilbage i , da direktivet i første omgang blev fremlagt. Her rejste bl.a. den socialdemokratiske gruppe med Poul Nyrup Rasmussen og Christel Schaldemose i spidsen en række kritiske spørgsmål om direktivet. Siden da synes de danske politikeres taktik at have været at gå så stille med dørene som muligt og satse på, at den danske befolkning vil fortsætte med at lade sig behandle i Danmark. Man ønsker tilsyneladende ikke, at danske borgere tager deres rettigheder i brug, og meget tyder på, at taktikken indtil videre virker. De seneste danske informationskampagner om det blå sygesikringskort har reelt bibragt mere forvirring og uklarhed i stedet for større klarhed. Det blå sygesikringskort giver kun danskerne ret til samme behandling, som borgerne i det land de besøger. Men patientdirektivet giver danskerne ret til en refusion, der svarer til, hvad samme behandling koster i eget land. Det betyder f.eks., at hvis man brækker benet i Frankrig, hvor en sygeforsikring er påkrævet, kan danske statsborgere med fordel påberåbe sig deres direktivsikrede rettigheder i stedet for de rettigheder, som det blå sygesikringskort giver dem. Men hvem har overskud til det med et brækket ben i Frankrig? Hvor den endelige skillelinje går kan i sidste ende blive en sag for EU- Domstolen. EU- Domstolen har i spørgsmålet om patientrettigheder været en vigtig aktør. Udfordringen er, at der er opstået et dilemma, hvor den frie bevægelighed på den ene side styrker EU- borgeres rettigheder på sundhedsområdet, men at medlemslandene på den anden side ønsker, at sundhedspolitikken skal forblive et nationalt anliggende. Dette dilemma anerkender EU- Domstolen selv i en afgørelse om patientrettigheder fra Her lyder det bl.a.: the Court is well 7 Høring vedr. udkast til lovforslag m.m. vedr. implementering af patientmobilitetsdirektivet, Folketinget,

6 aware of the fragmented competences in the area of health services and of the resulting conflict between Member States sovereign powers in respect of organising health services on the one hand and the fundamental freedoms on the other hand. I skrivende stund sidder EU- Domstolen med en domssag, der skal afgøre, hvor grænsen går mellem, hvad der defineres som sundhedspleje, og hvad der defineres som social ydelse. Alt efter definitionen vil der gælde forskellige rettigheder, når EU- borgere bevæger sig over grænserne. Denne sag er blot endnu et bevis på, hvor følsomt emnet om sociale rettigheder er, og hvor vigtig en rolle EU- Domstolen kan spille på den endelige udformning af EU- politikken. EU-domme fører til patientdirektiv Under henvisning til en af EU s fundamentale rettigheder om fri bevægelighed har EU- Domstolen lagt pres på medlemslandene og Kommissionen for at handle på spørgsmålet om patientrettigheder. Retten til fri bevægelighed er det basale princip bag EU s indre marked, og som vi så det under velfærdsdebatten i foråret, griber princippet om fri bevægelighed ind i en lang række politikområ- der. Siden 1998 har en række domsafgørelser i EU- Domstolen åbnet for spørgsmålet om, hvorvidt den fri bevægelighed også skal gælde patientområdet. To sager fra 1998, hhv. Decker og Kohll, slår fast, at man som EU- borger har ret til tilbagebetaling af sundhedsydelser købt i andet EU- land. Det gælder også, selvom begge sundhedsydelser er købt uden forhåndsgodkendelse fra oprindelseslandet. Allerede fra 1998 ligger det således fast, at man som EU- borger har ret til at købe sundhedsydelser i et andet EU- land og få ydelsen refunderet af hjemlandet. Afgørelsen skabte kraftige reaktioner i bl.a. Tyskland, hvor man var bekymret for, at sådanne rettigheder ville presse det tyske sundhedssystem. Derfor lagde man op til, at rettighederne skulle rulles tilbage ved næste traktatændring. 8 I 2001 bliver reglerne for forhåndsgodkendelse dog slået fast med endnu en domsafgørelse, hvor EU- Domstolen anerkender brugen af forhåndsgodkendelse, men samtidig understreger, at behandling i andet EU- land skal godkendes af hjemlandet, hvis behandlingsformen er godkendt på EU- niveau. Det betyder, at man som dansk statsborger kan rejse til Tyskland og modtage en behandlings- 8 Conflict and Conflict Management in the Cross-border Provision of Healthcare Services, West European Politics, 32(4), Dorte Sindbjerg Martinsen, 2009:

7 form mod f.eks. cancer, der endnu ikke er godkendt i Danmark, men som er godkendt af EU. Her er den danske stat forpligtet til at betale for behandlingen. Dommen fra 2001 slår dermed fast, at internationale regler om operationer overtrumfer nationale regler og derved, hvordan et medlemsland har valgt at organisere sin sundhedspolitik. I 2006 slår en ny kendelse fra EU- Domstolen fast, at en borger har ret til behandling i udlandet, hvis ventetiden i eget land er for lang ud fra en lægefaglig vurdering. Nationale argumenter om at følge ventelister kan derfor blive underkendt, hvis EU- Domstolen vurderer, at det går ud over de medicinske hensyn. Domsafgørelserne frem til 2007 ligger til grund for patientdirektivet, der bliver forhandlet færdigt i Mellem 2007 og 2011 anlægger EU- Domstolen en lidt anderledes linje i patientspørgsmål. De politiske reaktioner på de mange domsafgørelser bliver hørt, og EU- Domstolen begynder at tage mere hensyn til medlemslandenes ret til selvkontrol på sundhedsområdet. Domstolsafgørelser fra 2010 og 2011 giver medlemslandene større indflydelse på fastsættelsen af refusionsbeløbet ved behandling i andre EU- lande. Det medfører bl.a., at det bliver lettere at differentiere mellem planlagt og ikke- planlagt behandling. I 2010 slår EU- Domstolen fast, at forhåndsgodkendelse også må kræves ved behandling uden for hospitaler, hvis særligt medicinsk udstyr, såsom eksempelvis scannere, er påkrævede. I domsafgørelsen fra 2011 understreger domstolen desuden, at medlemslandene er i deres gode ret til selv at udforme deres sociale sikringsordninger samt til at organisere deres sundhedssystemer. Udviklingen i domstolsafgørelserne viser, at EU- Domstolen er lydhør over for de politiske vinde, der blæser, og villig til at tage politiske reaktioner til efterret- ning. De seneste domsafgørelser viser, at EU- Domstolen har lyttet til de enkelte medlemslandes bekymring. Se figur 1 på side 9 for oversigt over de mange afgørelser på spørgsmål om fri bevægelighed for patienter, som EU- Domstolen har afsagt frem til Medlemslandendes kamp for selvbestemmelse Medlemslandenes engagement i at udvikle en fælles EU- politik på patientområ- det har været svingende og det endelige patientdirektiv skyldes især det store 7

8 pres fra EU- Domstolen. Den ansvarlige EU- kommissær har gemt sig bag domsafgørelserne og brugt dem til at kalde det en juridisk nødvendighed at lave et direktiv. 9 Ønsket om traktatændringer fra bl.a. Tyskland efter Decker/Kohll- dommen blev opgivet, da det i praksis viste sig umuligt med så omfangsrige ændringer. Men medlemslandene har med patientdirektivet tilbageerobret noget af den tabte selvbestemmelse, især ved at sikre sig to vigtige foranstaltninger den såkaldte nødbremse samt retten til forhåndsgodkendelse. Nødbremsen betyder, at et medlemsland midlertidigt kan lukke for adgangen for patienter fra andre EU- lande, hvis de nationale sundhedssystemer er for pressede. Borgerne er således beskyttet i deres eget land og kan ikke blive tilsidesat eller rykket længere ned på en venteliste grundet patienter fra andre EU- lande. Trækker et land i nødbremsen, skal det kunne begrundes, og det står endnu ikke klart, hvordan reglerne præcist vil komme til at fungere i praksis. Nødbremsen giver dog medlemslandene mulighed for at sikre behandlingen af deres egne borgere og dermed også en større indflydelse på eget sundhedssy- stem. Danmark er et af de lande, som har fremhævet brugen af forhåndsgodkendelse som en stor sejr, der sikrer medlemslandenes selvbestemmelse. 10 Hvor stor denne sejr i virkeligheden er, må tiden vise. Det er op til hvert medlemsland at vurdere, hvilke behandlingsformer der kræver forhåndsgodkendelse ud fra direktivets generelle retningslinjer. Den danske implementering af forhåndsgod- kendelsen er meget stram i den forstand, at alle specialfunktioner kræver en forhåndsgodkendelse jf. dansk lov. 11 Dette er blevet kritiseret af danske juraeksperter. 12 I sidste ende kan det være op til EU- Domstolen at afgøre, om kravet om forhåndsgodkendelse er berettiget, og derved hvor meget kontrol medlemslandene selv kan bevare. Selvom både nødbremsen og retten til forhåndsgodkendelse mangler at blive testet i praksis, hvilket vil klarlægge, hvorvidt de kan anvendes, er der ingen tvivl om, at patientdirektivet er en præcisering af borgernes rettigheder i forhold til 9 Conflict and Conflict Management in the Cross-border Provision of Healthcare Services, West European Politics, 32(4), Dorte Sindbjerg Martinsen, 2009: Forhåndsgodkendelsen er gået igennem, ZealandDenmark, (http://www.zealanddenmark.eu/blog/nyhed/forhandsgodkendelsen-er-gaet-igennem/) 11 Sundhedsstyrelsens liste over sygehusydelser, der skal søges forhåndsgodkendelse til (http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/behandling-og-rettigheder/patienters-retsstilling/behandling-iudlandet/~/media/4505a69c a89a1dbd0.ashx) 12 Jurister: Danmark på kant med EU s patientrettigheder, DR, (http://www.dr.dk/nyheder/indland/2013/10/24/ htm) 8

9 de tidligere afsagte domsafgørelser. Udover disse to foranstaltninger tydeliggør direktivet, at en patient kun kan være sikker på at få refunderet en behandling, der findes i eget medlemsland. Der er mulighed for at søge om ret til såkaldt eksperimentel behandling i andet EU- land, men muligheden er blevet mindre. Det betyder en reel mindskning af de rettigheder, EU- Domstolen fastslog i 1999 med Smits/Peerbooms- sagen. Patientdirektivet er derfor et interessant eksempel på, at EU- Domstolens magt ikke er egenrådig, men at det er muligt at udøve politisk indflydelse på, hvor vidtgående den eksempelvis fortolker den frie bevægelighed på sundhedsområdet. Patientdirektivet fra 1. januar 2014 er endnu ikke testet ved EU- Domstolen, og det bliver derfor interessant at følge, hvordan domstolen vil fortolke de nye rettigheder. Med de seneste domsafgørelser tyder det dog på, at domstolen vil udvise forståelse for medlemslandenes selvbestemmelse og de udfordringer, den frie bevægelighed her kan skabe. Nye regler kan gavne danske borgere og staten Patientdirektivet åbner ikke bare for muligheder for borgerne, men også for den danske stat. For danske borgere er udlandsbehandling et alternativ, hvis ventelisterne eksempelvis er lange. Så vil man kunne vælge et hospital i f.eks. Sverige eller Tyskland i stedet for et dansk privathospital. Patientdirektivet sikrer, at alle EU- lande oplyser om hospitalernes priser, services, ventelister osv. På den måde kan patienterne træffe et velovervejet valg. Samtidig vil det være en fordel for de patienter, som enten ikke vil eller ikke kan krydse grænsen, da de vil opleve kortere ventelister. Direktivet åbner samtidig nye muligheder for den danske stat. Da behandling ofte er billigere i udlandet, kan det være en god investering at betale for danske patienters behandling i udlandet. F.eks. er priserne i Tyskland i gennemsnit 10 pct. billigere end i Danmark. 13 Omvendt kan Danmark udvikle attraktive styrkepositioner inden for sundhedsområdet, hvor andre EU- lande vil betale for at få behandlet deres patienter. Danmark er f.eks. højt anerkendt inden for fertilitetsbehandling og behandling af kontinuerlige spontanaborter Europeanization of national health systems: National impact and EU codification of the patient mobility case law, Rita Baeten, 2012: Danmark kan ende som et sundhedsmæssigt fallitbo, Ugeskrift for Læger, 2013, 175(5). (http://www.laeger.dk/portal/page/portal/laegerdk/laegerdk/nyheder?public_visningstype=1&pu blic_nyhedsid=84788) 9

10 Før patientdirektivet trådte i kraft, kunne offentlige sygehuse ifølge den danske sundhedslov ikke behandle udenlandske patienter, hvis der ikke var etableret en aftale med det hospital i patientens hjemland, som havde videresendt patienten, da offentlige sygehuse ikke må modtage betaling fra privatpersoner. Det er nu ændret, hvilket åbner for, at danske speciallæger kan modtage flere patienter. Det styrker de lægefaglige kompetencer og lægernes erfaring, hvilket igen har betydning for udviklingen af nye metoder til behandling. Det er her vigtigt at understrege, at den etablerede nødbremse i direktivet sikrer, at situationen ikke løber løbsk. Danske patienter vil altså ikke opleve at blive tilsidesat for fx spanske patienter, da behandlingen af andre EU- borgere kan stoppes, hvis presset bliver for stort på området. Patientrettighedsdirektivet skaber dermed gode muligheder for såvel danske borgere som den danske stat, hvis blot de danske politikere vil gribe muligheden. Figur 1. Oversigt over EU-Domstolens afgørelser på patientområdet, År Sagen kort EU-Domstolens afgørelse Artikler ref. til 1998 I 1992 køber luxembourgeren C- 120/95 Decker. EU- Domstolen EF- traktat artikel Nicolas Decker nye briller i Belgien. fastslår, at EF- traktatens regler 28 og 30 Den luxembourgske sygesikring om varernes fri bevægelighed nægter at dække købet i udlandet forhindrer, at myndigheder kan uden forhåndstilladelse fra kræve, at ethvert køb af sygekassen. lægeartikler skal godkendes på forhånd : Luxembourgeren Raymond Kohll lader sin datter behandle hos en specialtandlæge i den tyske grænseby Trier efter anbefaling fra familiens egen tandlæge. Sygesikringen afslår at dække behandlingen, da den ikke haster, og da det er muligt at få tilsvarende behandling i Luxembourg : Den hollandske sygesikring præsenterer EU- Domstolen for to sager. Den ene omhandler en parkinsosn- patient, der opsøger en særlig behandlingsform i Tyskland. Den hollandske sygesikring nægter at dække udgifterne, da den finder de hollandske tilbud på området tilstrækkelige. Den anden sag handler om en mand, der i 1996 gik i koma efter en trafikulykke og i 1997 blev overført til et østrigsk hospital, hvor han gennemgik en terapi, der i Holland kun anvendes på eksperimental basis og kun på patienter under 25. Hans læge anmodede sygesikringen om at få dækket udgifterne til behandlingen, men fik afslag med den C- 158/96 Kohll. EU- Domstolen fastslår, at godtgørelse af tandplejeydelser fra en specialtandlæge i et andet medlemsland ikke kan underlægges betingelser om godkendelse fra den behandlede sociale sikringsinstitution i hjemlandet. C- 157/99 Smits/Peerbooms. EU- Domstolen fastslår, at krav om forhåndsgodkendelse af behandling ikke er i modstrid med EU's regler. Den nationale godkendelse skal baseres på, om behandlingen i lægekredse anses for at være sædvanlig, og om den er nødvendig. Men EU- Domstolen fastslår samtidig, at anmodninger ikke kan afslås med henvisning til, at en bestemt behandlingsform ikke findes nationalt. Hvis den er internationalt anerkendt, har patienten ret til den. EU- Domstolen fastslår også, at en patient har ret til behandling i udlandet, hvis han eller hun ikke EF- traktat artikel 49 og 50 EF- traktatens artikel 49 og 50 10

11 begrundelse, at behandlingen i Holland var tilstrækkelig. Patienten kom samme år ud af sin koma De belgiske myndigheder giver en kvinde afslag på hendes anmodning om behandling på et fransk hospital. Hun modtager behandling alligevel og kræver at få omkostningerne dækket. En belgisk domstol afgør, at det oprindelige afslag var uberettiget, men der opstår uenighed om, hvorvidt kompensationen skal dække de faktiske omkostninger eller prisen på tilsvarende behandling i Belgien Den hollandske sygesikring præsenterer EU- Domstolen for to sager. Den ene vedrører en kvinde, der under en ferie i Tyskland får omfattende tandlægebehandling. Den hollandske sygesikring afviser at dække regningen med den begrundelse, at sygesikringen ikke dækker udgifter, men sørger for behandling. Kvinden ønskede ikke behandling i Holland, da hun ikke havde tillid til hollandske tandlæger. Den anden sag vedrører en kvinde, der siden 1985 havde lidt af håndledssmerter. I 1993 ansøgte hendes læge den lokale sygekasse om tilladelse til at få foretaget en artroskopi i Belgien, hvor denne undersøgelse kunne foretages med langt kortere ventetid end i Holland. Sygekassen afslog anmodningen, fordi behandlingen var mulig i Holland. Patienten valgte alligevel behandling og efterfølgende operation i Belgien En fransk kvinde anmoder sygesikringen om at dække en flerfaglig smertestillende behandling, som hun ønsker udført på et sygehus i Tyskland. Sygesikringen afslår med den begrundelse, at der findes tilsvarende behandlinger uden ventetid i Frankrig En britisk kvinde, der lider af osteoarthritis i begge hofteled, søger om at blive opereret i udlandet, da den britiske ventetid er på 12 måneder. Myndighederne afslår med henvisning til den nationale ventelistepolitik. Da hendes situation forværres, ender hun med af egen lomme at betale for en operation i Frankrig. rettidigt kan få en tilsvarende behandling på et hjemligt hospital. C- 368/98 Vanbraekel. EU- Domstolen fastslår, at en patient har ret til at få dækket sine udgifter, selvom myndighederne har givet afslag, hvis det efterfølgende viser sig, at begrundelsen for et afslag ikke var korrekt. EU- Domstolen fastslår samtidig, at sygesikringen skal dække prisen på en tilsvarende behandling i patientens hjemland. C- 385/99 Müller- Fauré og Van Riet. EU- Domstolen fastslår, at afslag ikke kan begrundes med argumentet om, at sygesikringen er sundhedsleverandør. EU- Domstolen fastslår samtidig, at patienter har ret til behandling i udlandet, hvis ikke behandlingen kan leveres rettidigt i hjemlandet. C- 56/01 Inizan. EU- Domstolen fastslår, at da den behandlings- form, patienten ønsker, er dækket af den tyske sygesikring, kan den ikke karakterises som eksperimentel. C- 372/04 Watts. EU- Domstolen fastslår, at myndigheder ikke kan afslå behandling i udlandet med den begrundelse, at der er ventelister, og at patienten har ret til behandling i udlandet, hvis ventetiden i hjemlandet er urimelig lang. Dommen fastslår også, at de nationale myndigheder har pligt til at Artikel 22, stk. 1 litra c i Rådets forordning EF- traktaten artikel 49 Artikel 36 i Rådets forordning EF- traktaten artikel 49 og 50 Artikel 22, stk. 1, litra C i Rådets forordning Artikel 49 og 50 EF Artikel 22, stk. 2, andet afsnit i Rådets Forordning Artikel 49 EF Artikel 152, stk. 5 EF 11

12 2007 De græske myndigheder nægter at dække udgifterne for en græsk mand, der har modtaget behandling på et privathospital i London. Det sker med den begrundelse, at kun børn under 14 år ifølge græsk lov har ret til at få dækket udgifter til behandling på udenlandske privathospitaler Europa- Kommissionen påstår, at Frankrig har tilsidesat sine forpligtelser ved at påkræve forhåndsgodkendelse ved ikke- hospitals- behandling med brug af særligt maskineri Europa- Kommissionen påstår, at Spanien har tilsidesat sine forpligtelser, da de kun vil refundere et beløb for en ikke- planlagt behandling, der svarer til behandlingens pris i Spanien Europa- Kommissionen påstår, at Luxembourg har tilsidesat sine forpligtelser ved at opretholde en national lov, der forhindrer modtagelse af refusion for laboratorieanalyser i andet EU- land. begrunde deres afslag på anmodninger om udenlandsk behandling. Et ubegrundet afslag ligestilles med en tilladelse. C- 444/05 Stamatelaki. EU- Domstolen fastslår, at et generelt forbud mod behandling på privathospitaler i andre EU- lande strider mod den frie bevægelighed for tjenesteydelser i det indre marked. EU- Domstolen konstaterer dog, at forhåndsgodkendelse er acceptabelt. C- 512/08. EU- Domstolen fastlår, at medlemslande godt må kræve forhåndsgodkendelse ved særligt maskineri på trods af, at behandlingen foregår uden for et hospitals infrastruktur (såsom hos en praktiserende læge). C- 211/08. EU- Domstolen fastslår, at regler for refusion for patienter, der modtager ikke- planlagt behandling i andet EU- land, der ikke sikrer det fulde beløb refunderet, ikke er i strid med retten til fri bevægelighed. C- 490/09. EU- Domstolen fastslår, at Luxembourgs nationale lov om at udelukke muligheden for afholdelse af laboratorieanalyser som er etableret andet steds end Luxembourg er i strid med retten til fri bevægelighed. Artikel 49 EF Artikel 49 EF Artikel 49 EF Artikel 49 EF 12

STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER

STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mens de danske politikere endnu en gang diskuterer offentlig versus privat

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land For at kunne modtage en forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land, er udgangspunktet:

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Author: Kristine Jul Andersen National nominee for Denmark Media: Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske, 01/11/2008 Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Alle borgere i EU skal have

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Efter 31 i bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling mv. har du mulighed for

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

HVORDAN VIRKER EU - INSTITUTIONER OG PROCESSER? ANETTE BORCHORST

HVORDAN VIRKER EU - INSTITUTIONER OG PROCESSER? ANETTE BORCHORST HVORDAN VIRKER EU - INSTITUTIONER OG PROCESSER? ANETTE BORCHORST Jean Monnet Center of Excellence, AAU 6.10.2015 kl. 16.15-18.00 Rendsburggade 14, lokale 4.105 (Create), Aalborg. Hvad gør EU speciel/ NAFTA,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.7.2008 KOM(2008) 414 endelig 2008/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

Nyt EU-direktiv styrker det indre marked for sundhedsydelser

Nyt EU-direktiv styrker det indre marked for sundhedsydelser Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 30. oktober 2013 En række afgørelser ved EU-domstolen har fastslået, at danskere og andre medlemsstaters borgere har ret til at modtage

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 606 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 19.

Besvarelse af spørgsmål nr. 606 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 19. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 606 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 20. september 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2007-12160-94 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Folketingets Europaudvalg

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ret til behandling i udlandet inden for EU

Ret til behandling i udlandet inden for EU Ret til behandling i udlandet inden for EU Professor, dr. jur. Mette Hartlev WELMA Dias 1 Ret til behandling i EU Hvad siger den danske lovgivning om danske patienters ret til at søge behandling i andre

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. april 2011 EU-dom fastslår,

Læs mere

EU-note E 12 Offentligt

EU-note E 12 Offentligt 2012-13 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten og Folketingets repræsentant ved EU EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2012 EU-Domstolen annullerer Europa-Parlamentets beslutninger

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 457 Offentligt N O T A T Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer 13-05-2014 Sagsnr. 2014-2461

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.7.2008 KOM(2008) 415 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN En fællesskabsramme for patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande IP/04/919 Bruxelles, den 15. juli 2004 Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande Europa-Kommissionen har besluttet at erindre Italien om, at det er forpligtet til at efterkomme en dom fra

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

af udsteders oplysningsforpligtelse i 27 i lov om værdipapirhandel

af udsteders oplysningsforpligtelse i 27 i lov om værdipapirhandel Økonomi- og Erhvervsministeriet Departementschef Michael Dithmer Slotholmsgade 10-12 1216 København K 10. september 2009 Kommende lovændring af udsteders oplysningsforpligtelse i 27 i lov om værdipapirhandel

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet En afdeling kan efter rådgivning fra et af SST nedsat ekspertpanel (second

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 15.5.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 284/2004 af Charles Winfield, britisk statsborger, om drikkevandskvaliteten i Alicante i Spanien

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 158 O Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljøministeriet ksk/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet, EU-K GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 15. oktober Sagsnr.: 0900829/0907942 Sagsbeh.: hcf Dok nr: 114692 Notat til Folketingets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere