BEHANDLING I ANDRE EU- LANDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHANDLING I ANDRE EU- LANDE"

Transkript

1 NOTAT 13. september 2014 BEHANDLING I ANDRE EU- LANDE Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram RESUME 1. Januar 2014 trådte EU- direktivet om patientrettigheder i kraft i Danmark. Direktivet giver danske borgere ret til behandling i et andet EU- land på den danske stats regning. En rundspørge hos de fem regioner viser dog, at disse rettigheder kun udnyttes i meget begrænset omfang. Forklaringen er bl.a., at der ikke har været ført nogen informationskampagne eller offentlig debat om direktivet og dets betydning. Direktivet har ellers til formål at skabe klarhed for borgerne om deres rettigheder, og derfor er informationspligt et bærende element i de rettigheder, der følger med direktivet. Men hverken de hjemlige politikere eller de danske myndigheder har gjort meget for at gøre borgerne opmærksomme på deres rettigheder. Patienternes rettigheder på tværs af EU- landene er kendetegnet ved et dilemma mellem borgernes rettigheder på den ene side og medlemslandenes ønske om selvbestemmelse på sundhedsområdet på den anden side. Med en række afgørelser har EU- Domstolen i en årrække lagt vægt på patienternes rettigheder, men nu har domstolen imidlertid justeret linjen og vist sig lydhør over for den politiske skepsis på området. Dette afspejles i det nye direktiv for patientrettigheder, hvor EU- landenes kamp for selvbestemmelse viser sig på to konkrete områder. For det første er der indført en såkaldt nødbremse, der sikrer medlemslandenes kontrol med antallet af patienter fra andre EU- lande. For det andet kan landene kræve, at behandlingen af deres patienter i andre EU- lande forhåndsgodkendes. Det giver mulighed for at kontrollere antallet af patienter, der rejser ud for at modtage behandling. Tænketanken EUROPA 2014 thinkeuropa.dk

2 Direktivet viser, at EU- Domstolens afgørelser påvirkes af de politisk valgte, og at domstolen er villig til at imødekomme deres bekymringer og ønsker. Direktivet giver borgere bedre mulighed for at få den hurtigste og bedste behandling, men kan også føre til, at danske specialister på sundhedsområdet kan øge deres ekspertise og tiltrække patienter fra andre EU- lande. Disse muligheder kan dog næppe realiseres så længe danske beslutningstagere og myndigheder afstår fra at debattere og informere om direktivet. HOVEDKONKLUSIONER: Siden begyndelsen af 2014 har et nyt direktiv om patientrettigheder sikret alle EU- borgere bedre mulighed for at modtage behandling i andre EU- lande. Danskerne gør dog kun i meget begrænset omfang brug af deres rettighe- der til behandling i udlandet. Siden årsskiftet har regionerne registreret mindre end henvendelser om behandlinger i andre EU- lande. Utilstrækkelig information om de nyvundne rettigheder fra de danske myndigheders side kan være en del af forklaringen på den lave efter- spørgsel på behandling i udlandet. Politikerne er fanget i et dilemma, da den frie bevægelighed på den ene side styrker EU- borgeres rettigheder på sundhedsområdet, mens med- lemslandene på den anden side ønsker, at sundhedspolitikken skal forbli- ve et nationalt anliggende. Med det nye direktiv har medlemslandene sikret sig to nye foranstaltnin- ger den såkaldte nødbremse samt retten til forhåndsgodkendelse der skal sikre, at patienternes frie bevægelighed ikke sætter de enkelte landes sundhedssystem under unødigt pres. EU- Domstolen, der tidligere har lagt en liberal linje i spørgsmål om behandling på tværs af EU- landenes grænser, har udvist større lydhørhed over for de nye politiske vinde, som patientdirektivet udtrykker. Domsto- len er kommet medlemslandenes ønske om mere selvbestemmelse i mø- de og har forholdt sig til deres konkrete udfordringer i forhold til den frie bevægelighed. Danmark kan vinde stort på patientdirektivet, da danske patienter kan få hurtigere behandling i udlandet, og danske læger kan styrke deres specia- lisering ved at behandle udenlandske patienter. 2

3 I løbet af sommerferien modtog alle danskere et brev med det nye blå sygesik- ringskort samt en beskrivelse af de nye rettigheder, der gælder, hvis uheldet er ude under et ophold i et andet EU- land. Hvad brevet dog ikke indeholdt var oplysninger om de generelle ændringer i danskernes patientrettigheder, som for nylig er trådt i kraft. Fra den 1. januar i år har alle danskere nemlig haft ret til behandling i andet EU- land. 1 Rettighederne er givet gennem et fælles EU- direktiv, der bl.a. fastslår medlems- landenes ansvar for at oplyse borgerne korrekt og ordentligt om deres valgmuligheder. Direktivet styrker danske borgeres mulighed for at modtage behandling i udlandet og åbner for, at Danmark kan tiltrække patienter fra andre EU- lande. En rundspørge, som Tænketanken EUROPA har foretaget hos de fem regioner, viser dog tydeligt, at anmodninger om udenlandsk behandling langt fra er blevet hverdagspraksis. Siden 1. januar har regionerne samlet registreret ca henvendelser fra danskere, der har vist interesse i at få behandling i et andet EU- land. Det er kun blevet til 83 ansøgninger om forhåndsgodkendelser, og de samme lave tal gør sig gældende ved ambulante behandlinger, hvor forhånds- godkendelser ikke er påkrævet 2. I samme periode har sygehusene i regionerne haft flere hundredetusinde indlæggelser. Trafikken fra udlandet til Danmark er heller ikke stor, men det fulde overblik er svært at danne sig, da nogle af regionerne ikke har registreret tallene. Region Midtjylland kan dog oplyse om 3 behandlinger af borgere fra andet EU- land og 11 henvendelser. I region Sjælland er 4 blevet behandlet siden 1. januar. Patientdirektivet har med andre ord ikke haft en afgørende effekt, og taberne kan på den ene side være de danske patienter, som ikke udnytter de rettigheder, som de er sikret. Det gælder både dem, som kunne ønske at søge behandling i udlandet, men som ikke modtager tilstrækkelig information, og dem, som ønsker at blive i Danmark, men som til gengæld oplever længere ventelister. På den anden side kan taberne blive de danske specialafdelinger, der ikke får nok patienter, da stort set ingen EU- borgere benytter rettighederne til at søge mod Danmark. 1 Direktivet trådte på EU-plan i kraft d. 25. oktober 2013, men grundet forsinkelse i den danske behandling trådte den danske lov, der bl.a. skal sikre tilbagebetaling, først i kraft d. 1. januar Tal fra regionerne viser, at der kun er søgt refusion for 50 behandlinger, men det fremgår ikke hvor stor en andel er fra behandlinger, der hhv. kræver og ikke kræver en forhåndsgodkendelse. 3

4 Politikere på listefødder Men hvorfor vælger så få danskere at søge behandling i udlandet? En vigtig forklaring er, at betydningen af direktivet er blevet underspillet på flere politiske niveauer, og at de nye rettigheder er blevet fremstillet som gamle rettigheder, der blot er skrevet sammen i ét direktiv. Kommissionen omtaler det som rettigheder, borgerne allerede benytter sig af. De danske politikere har ved høringssvar givet udtryk for, at man ikke forventer noget pres på det danske sundhedssystem, da rettighederne til behandling i andre EU- lande har eksisteret siden 1998, uden at man har kunnet mærke det. 3 Denne systematiske nedtoning af direktivet er problematisk af især to årsager. For det første er det vigtigt at understrege, at der i modsætning til Kommissio- nens udlægning er tale om væsentlige forandringer af patienternes rettigheder. På nogle områder er disse rettigheder blevet indsnævret, på andre områder er de blevet udvidet. For det andet er selve formålet med direktivet at skabe mere klarhed om reglerne, og dette kræver information og kommunikation med borgerne. Det er derfor klart, at borgernes brug af deres rettigheder afhænger af dækkende og ordentlig information fra myndighederne. I Danmark har der imidlertid været en modstræbende tilgang til informationspligt siden 1998, hvor den danske regering flere gange har undladt at rette ind over for domsafgørel- serne. 4 Samme modstræbenhed synes at komme til udtryk ved patientdirektivet. Hvor patientdirektivet i visse tilfælde er en tilbagerulning af rettigheder givet af EU- Domstolen, er kravet om information en udvidelse af de gældende regler. 5 Medlemslandene er forpligtet til at oplyse borgerne om deres rettigheder og skabe gennemsigtighed, der gør valget af behandlingssted lettere. Siden januar i år har den danske regering haft to enestående muligheder for at bringe disse rettigheder frem i lyset, dels ved EP- valget d. 25. maj og dels i forbindelse med udstedelsen af det blå sygesikringskort. Begge muligheder har man imidlertid forpasset. En søgning i Infomedias avisarkiv viser, at patientdirektivet blot er omtalt 16 gange i de landsdækkende medier. 6 Det er beklageligt, at de danske 3 Svar på udvalgsspørgsmål nr. 4 vedr. Patientrettigheder, Folketinget, Conflict and Conflict Management in the Cross-border Provision of Healthcare Services, West European Politics, 32(4), Dorte Sindbjerg Martinsen, Coming into line: the EU s Court softens on cross-border health care, Vassilis Hatzopoulos & Tamara Hervey, 2012: 2. 6 Søgt på ordene patient og direktiv i perioden Gav 16 hits i landsdækkende medier. 4

5 politikere ikke har fundet det vigtigt at fremhæve denne rettighed, som det danske EU- medlemskab medfører for borgerne. En af forklaringerne på, at den politiske debat har været så godt som ikke- eksisterende kan være, at et bredt flertal bestående af S- R- SF- regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti støttede op om direktivet og den efterfølgende danske implementering. De største protester blev givet gennem høringssvar fra bl.a. danske regioner, men dette kom aldrig ud til den brede offentlighed. 7 En anden forklaring kan være, at den reelle debat allerede blev ført i Europa- Parlamentet tilbage i , da direktivet i første omgang blev fremlagt. Her rejste bl.a. den socialdemokratiske gruppe med Poul Nyrup Rasmussen og Christel Schaldemose i spidsen en række kritiske spørgsmål om direktivet. Siden da synes de danske politikeres taktik at have været at gå så stille med dørene som muligt og satse på, at den danske befolkning vil fortsætte med at lade sig behandle i Danmark. Man ønsker tilsyneladende ikke, at danske borgere tager deres rettigheder i brug, og meget tyder på, at taktikken indtil videre virker. De seneste danske informationskampagner om det blå sygesikringskort har reelt bibragt mere forvirring og uklarhed i stedet for større klarhed. Det blå sygesikringskort giver kun danskerne ret til samme behandling, som borgerne i det land de besøger. Men patientdirektivet giver danskerne ret til en refusion, der svarer til, hvad samme behandling koster i eget land. Det betyder f.eks., at hvis man brækker benet i Frankrig, hvor en sygeforsikring er påkrævet, kan danske statsborgere med fordel påberåbe sig deres direktivsikrede rettigheder i stedet for de rettigheder, som det blå sygesikringskort giver dem. Men hvem har overskud til det med et brækket ben i Frankrig? Hvor den endelige skillelinje går kan i sidste ende blive en sag for EU- Domstolen. EU- Domstolen har i spørgsmålet om patientrettigheder været en vigtig aktør. Udfordringen er, at der er opstået et dilemma, hvor den frie bevægelighed på den ene side styrker EU- borgeres rettigheder på sundhedsområdet, men at medlemslandene på den anden side ønsker, at sundhedspolitikken skal forblive et nationalt anliggende. Dette dilemma anerkender EU- Domstolen selv i en afgørelse om patientrettigheder fra Her lyder det bl.a.: the Court is well 7 Høring vedr. udkast til lovforslag m.m. vedr. implementering af patientmobilitetsdirektivet, Folketinget,

6 aware of the fragmented competences in the area of health services and of the resulting conflict between Member States sovereign powers in respect of organising health services on the one hand and the fundamental freedoms on the other hand. I skrivende stund sidder EU- Domstolen med en domssag, der skal afgøre, hvor grænsen går mellem, hvad der defineres som sundhedspleje, og hvad der defineres som social ydelse. Alt efter definitionen vil der gælde forskellige rettigheder, når EU- borgere bevæger sig over grænserne. Denne sag er blot endnu et bevis på, hvor følsomt emnet om sociale rettigheder er, og hvor vigtig en rolle EU- Domstolen kan spille på den endelige udformning af EU- politikken. EU-domme fører til patientdirektiv Under henvisning til en af EU s fundamentale rettigheder om fri bevægelighed har EU- Domstolen lagt pres på medlemslandene og Kommissionen for at handle på spørgsmålet om patientrettigheder. Retten til fri bevægelighed er det basale princip bag EU s indre marked, og som vi så det under velfærdsdebatten i foråret, griber princippet om fri bevægelighed ind i en lang række politikområ- der. Siden 1998 har en række domsafgørelser i EU- Domstolen åbnet for spørgsmålet om, hvorvidt den fri bevægelighed også skal gælde patientområdet. To sager fra 1998, hhv. Decker og Kohll, slår fast, at man som EU- borger har ret til tilbagebetaling af sundhedsydelser købt i andet EU- land. Det gælder også, selvom begge sundhedsydelser er købt uden forhåndsgodkendelse fra oprindelseslandet. Allerede fra 1998 ligger det således fast, at man som EU- borger har ret til at købe sundhedsydelser i et andet EU- land og få ydelsen refunderet af hjemlandet. Afgørelsen skabte kraftige reaktioner i bl.a. Tyskland, hvor man var bekymret for, at sådanne rettigheder ville presse det tyske sundhedssystem. Derfor lagde man op til, at rettighederne skulle rulles tilbage ved næste traktatændring. 8 I 2001 bliver reglerne for forhåndsgodkendelse dog slået fast med endnu en domsafgørelse, hvor EU- Domstolen anerkender brugen af forhåndsgodkendelse, men samtidig understreger, at behandling i andet EU- land skal godkendes af hjemlandet, hvis behandlingsformen er godkendt på EU- niveau. Det betyder, at man som dansk statsborger kan rejse til Tyskland og modtage en behandlings- 8 Conflict and Conflict Management in the Cross-border Provision of Healthcare Services, West European Politics, 32(4), Dorte Sindbjerg Martinsen, 2009:

7 form mod f.eks. cancer, der endnu ikke er godkendt i Danmark, men som er godkendt af EU. Her er den danske stat forpligtet til at betale for behandlingen. Dommen fra 2001 slår dermed fast, at internationale regler om operationer overtrumfer nationale regler og derved, hvordan et medlemsland har valgt at organisere sin sundhedspolitik. I 2006 slår en ny kendelse fra EU- Domstolen fast, at en borger har ret til behandling i udlandet, hvis ventetiden i eget land er for lang ud fra en lægefaglig vurdering. Nationale argumenter om at følge ventelister kan derfor blive underkendt, hvis EU- Domstolen vurderer, at det går ud over de medicinske hensyn. Domsafgørelserne frem til 2007 ligger til grund for patientdirektivet, der bliver forhandlet færdigt i Mellem 2007 og 2011 anlægger EU- Domstolen en lidt anderledes linje i patientspørgsmål. De politiske reaktioner på de mange domsafgørelser bliver hørt, og EU- Domstolen begynder at tage mere hensyn til medlemslandenes ret til selvkontrol på sundhedsområdet. Domstolsafgørelser fra 2010 og 2011 giver medlemslandene større indflydelse på fastsættelsen af refusionsbeløbet ved behandling i andre EU- lande. Det medfører bl.a., at det bliver lettere at differentiere mellem planlagt og ikke- planlagt behandling. I 2010 slår EU- Domstolen fast, at forhåndsgodkendelse også må kræves ved behandling uden for hospitaler, hvis særligt medicinsk udstyr, såsom eksempelvis scannere, er påkrævede. I domsafgørelsen fra 2011 understreger domstolen desuden, at medlemslandene er i deres gode ret til selv at udforme deres sociale sikringsordninger samt til at organisere deres sundhedssystemer. Udviklingen i domstolsafgørelserne viser, at EU- Domstolen er lydhør over for de politiske vinde, der blæser, og villig til at tage politiske reaktioner til efterret- ning. De seneste domsafgørelser viser, at EU- Domstolen har lyttet til de enkelte medlemslandes bekymring. Se figur 1 på side 9 for oversigt over de mange afgørelser på spørgsmål om fri bevægelighed for patienter, som EU- Domstolen har afsagt frem til Medlemslandendes kamp for selvbestemmelse Medlemslandenes engagement i at udvikle en fælles EU- politik på patientområ- det har været svingende og det endelige patientdirektiv skyldes især det store 7

8 pres fra EU- Domstolen. Den ansvarlige EU- kommissær har gemt sig bag domsafgørelserne og brugt dem til at kalde det en juridisk nødvendighed at lave et direktiv. 9 Ønsket om traktatændringer fra bl.a. Tyskland efter Decker/Kohll- dommen blev opgivet, da det i praksis viste sig umuligt med så omfangsrige ændringer. Men medlemslandene har med patientdirektivet tilbageerobret noget af den tabte selvbestemmelse, især ved at sikre sig to vigtige foranstaltninger den såkaldte nødbremse samt retten til forhåndsgodkendelse. Nødbremsen betyder, at et medlemsland midlertidigt kan lukke for adgangen for patienter fra andre EU- lande, hvis de nationale sundhedssystemer er for pressede. Borgerne er således beskyttet i deres eget land og kan ikke blive tilsidesat eller rykket længere ned på en venteliste grundet patienter fra andre EU- lande. Trækker et land i nødbremsen, skal det kunne begrundes, og det står endnu ikke klart, hvordan reglerne præcist vil komme til at fungere i praksis. Nødbremsen giver dog medlemslandene mulighed for at sikre behandlingen af deres egne borgere og dermed også en større indflydelse på eget sundhedssy- stem. Danmark er et af de lande, som har fremhævet brugen af forhåndsgodkendelse som en stor sejr, der sikrer medlemslandenes selvbestemmelse. 10 Hvor stor denne sejr i virkeligheden er, må tiden vise. Det er op til hvert medlemsland at vurdere, hvilke behandlingsformer der kræver forhåndsgodkendelse ud fra direktivets generelle retningslinjer. Den danske implementering af forhåndsgod- kendelsen er meget stram i den forstand, at alle specialfunktioner kræver en forhåndsgodkendelse jf. dansk lov. 11 Dette er blevet kritiseret af danske juraeksperter. 12 I sidste ende kan det være op til EU- Domstolen at afgøre, om kravet om forhåndsgodkendelse er berettiget, og derved hvor meget kontrol medlemslandene selv kan bevare. Selvom både nødbremsen og retten til forhåndsgodkendelse mangler at blive testet i praksis, hvilket vil klarlægge, hvorvidt de kan anvendes, er der ingen tvivl om, at patientdirektivet er en præcisering af borgernes rettigheder i forhold til 9 Conflict and Conflict Management in the Cross-border Provision of Healthcare Services, West European Politics, 32(4), Dorte Sindbjerg Martinsen, 2009: Forhåndsgodkendelsen er gået igennem, ZealandDenmark, (http://www.zealanddenmark.eu/blog/nyhed/forhandsgodkendelsen-er-gaet-igennem/) 11 Sundhedsstyrelsens liste over sygehusydelser, der skal søges forhåndsgodkendelse til (http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/behandling-og-rettigheder/patienters-retsstilling/behandling-iudlandet/~/media/4505a69c a89a1dbd0.ashx) 12 Jurister: Danmark på kant med EU s patientrettigheder, DR, (http://www.dr.dk/nyheder/indland/2013/10/24/ htm) 8

9 de tidligere afsagte domsafgørelser. Udover disse to foranstaltninger tydeliggør direktivet, at en patient kun kan være sikker på at få refunderet en behandling, der findes i eget medlemsland. Der er mulighed for at søge om ret til såkaldt eksperimentel behandling i andet EU- land, men muligheden er blevet mindre. Det betyder en reel mindskning af de rettigheder, EU- Domstolen fastslog i 1999 med Smits/Peerbooms- sagen. Patientdirektivet er derfor et interessant eksempel på, at EU- Domstolens magt ikke er egenrådig, men at det er muligt at udøve politisk indflydelse på, hvor vidtgående den eksempelvis fortolker den frie bevægelighed på sundhedsområdet. Patientdirektivet fra 1. januar 2014 er endnu ikke testet ved EU- Domstolen, og det bliver derfor interessant at følge, hvordan domstolen vil fortolke de nye rettigheder. Med de seneste domsafgørelser tyder det dog på, at domstolen vil udvise forståelse for medlemslandenes selvbestemmelse og de udfordringer, den frie bevægelighed her kan skabe. Nye regler kan gavne danske borgere og staten Patientdirektivet åbner ikke bare for muligheder for borgerne, men også for den danske stat. For danske borgere er udlandsbehandling et alternativ, hvis ventelisterne eksempelvis er lange. Så vil man kunne vælge et hospital i f.eks. Sverige eller Tyskland i stedet for et dansk privathospital. Patientdirektivet sikrer, at alle EU- lande oplyser om hospitalernes priser, services, ventelister osv. På den måde kan patienterne træffe et velovervejet valg. Samtidig vil det være en fordel for de patienter, som enten ikke vil eller ikke kan krydse grænsen, da de vil opleve kortere ventelister. Direktivet åbner samtidig nye muligheder for den danske stat. Da behandling ofte er billigere i udlandet, kan det være en god investering at betale for danske patienters behandling i udlandet. F.eks. er priserne i Tyskland i gennemsnit 10 pct. billigere end i Danmark. 13 Omvendt kan Danmark udvikle attraktive styrkepositioner inden for sundhedsområdet, hvor andre EU- lande vil betale for at få behandlet deres patienter. Danmark er f.eks. højt anerkendt inden for fertilitetsbehandling og behandling af kontinuerlige spontanaborter Europeanization of national health systems: National impact and EU codification of the patient mobility case law, Rita Baeten, 2012: Danmark kan ende som et sundhedsmæssigt fallitbo, Ugeskrift for Læger, 2013, 175(5). (http://www.laeger.dk/portal/page/portal/laegerdk/laegerdk/nyheder?public_visningstype=1&pu blic_nyhedsid=84788) 9

10 Før patientdirektivet trådte i kraft, kunne offentlige sygehuse ifølge den danske sundhedslov ikke behandle udenlandske patienter, hvis der ikke var etableret en aftale med det hospital i patientens hjemland, som havde videresendt patienten, da offentlige sygehuse ikke må modtage betaling fra privatpersoner. Det er nu ændret, hvilket åbner for, at danske speciallæger kan modtage flere patienter. Det styrker de lægefaglige kompetencer og lægernes erfaring, hvilket igen har betydning for udviklingen af nye metoder til behandling. Det er her vigtigt at understrege, at den etablerede nødbremse i direktivet sikrer, at situationen ikke løber løbsk. Danske patienter vil altså ikke opleve at blive tilsidesat for fx spanske patienter, da behandlingen af andre EU- borgere kan stoppes, hvis presset bliver for stort på området. Patientrettighedsdirektivet skaber dermed gode muligheder for såvel danske borgere som den danske stat, hvis blot de danske politikere vil gribe muligheden. Figur 1. Oversigt over EU-Domstolens afgørelser på patientområdet, År Sagen kort EU-Domstolens afgørelse Artikler ref. til 1998 I 1992 køber luxembourgeren C- 120/95 Decker. EU- Domstolen EF- traktat artikel Nicolas Decker nye briller i Belgien. fastslår, at EF- traktatens regler 28 og 30 Den luxembourgske sygesikring om varernes fri bevægelighed nægter at dække købet i udlandet forhindrer, at myndigheder kan uden forhåndstilladelse fra kræve, at ethvert køb af sygekassen. lægeartikler skal godkendes på forhånd : Luxembourgeren Raymond Kohll lader sin datter behandle hos en specialtandlæge i den tyske grænseby Trier efter anbefaling fra familiens egen tandlæge. Sygesikringen afslår at dække behandlingen, da den ikke haster, og da det er muligt at få tilsvarende behandling i Luxembourg : Den hollandske sygesikring præsenterer EU- Domstolen for to sager. Den ene omhandler en parkinsosn- patient, der opsøger en særlig behandlingsform i Tyskland. Den hollandske sygesikring nægter at dække udgifterne, da den finder de hollandske tilbud på området tilstrækkelige. Den anden sag handler om en mand, der i 1996 gik i koma efter en trafikulykke og i 1997 blev overført til et østrigsk hospital, hvor han gennemgik en terapi, der i Holland kun anvendes på eksperimental basis og kun på patienter under 25. Hans læge anmodede sygesikringen om at få dækket udgifterne til behandlingen, men fik afslag med den C- 158/96 Kohll. EU- Domstolen fastslår, at godtgørelse af tandplejeydelser fra en specialtandlæge i et andet medlemsland ikke kan underlægges betingelser om godkendelse fra den behandlede sociale sikringsinstitution i hjemlandet. C- 157/99 Smits/Peerbooms. EU- Domstolen fastslår, at krav om forhåndsgodkendelse af behandling ikke er i modstrid med EU's regler. Den nationale godkendelse skal baseres på, om behandlingen i lægekredse anses for at være sædvanlig, og om den er nødvendig. Men EU- Domstolen fastslår samtidig, at anmodninger ikke kan afslås med henvisning til, at en bestemt behandlingsform ikke findes nationalt. Hvis den er internationalt anerkendt, har patienten ret til den. EU- Domstolen fastslår også, at en patient har ret til behandling i udlandet, hvis han eller hun ikke EF- traktat artikel 49 og 50 EF- traktatens artikel 49 og 50 10

11 begrundelse, at behandlingen i Holland var tilstrækkelig. Patienten kom samme år ud af sin koma De belgiske myndigheder giver en kvinde afslag på hendes anmodning om behandling på et fransk hospital. Hun modtager behandling alligevel og kræver at få omkostningerne dækket. En belgisk domstol afgør, at det oprindelige afslag var uberettiget, men der opstår uenighed om, hvorvidt kompensationen skal dække de faktiske omkostninger eller prisen på tilsvarende behandling i Belgien Den hollandske sygesikring præsenterer EU- Domstolen for to sager. Den ene vedrører en kvinde, der under en ferie i Tyskland får omfattende tandlægebehandling. Den hollandske sygesikring afviser at dække regningen med den begrundelse, at sygesikringen ikke dækker udgifter, men sørger for behandling. Kvinden ønskede ikke behandling i Holland, da hun ikke havde tillid til hollandske tandlæger. Den anden sag vedrører en kvinde, der siden 1985 havde lidt af håndledssmerter. I 1993 ansøgte hendes læge den lokale sygekasse om tilladelse til at få foretaget en artroskopi i Belgien, hvor denne undersøgelse kunne foretages med langt kortere ventetid end i Holland. Sygekassen afslog anmodningen, fordi behandlingen var mulig i Holland. Patienten valgte alligevel behandling og efterfølgende operation i Belgien En fransk kvinde anmoder sygesikringen om at dække en flerfaglig smertestillende behandling, som hun ønsker udført på et sygehus i Tyskland. Sygesikringen afslår med den begrundelse, at der findes tilsvarende behandlinger uden ventetid i Frankrig En britisk kvinde, der lider af osteoarthritis i begge hofteled, søger om at blive opereret i udlandet, da den britiske ventetid er på 12 måneder. Myndighederne afslår med henvisning til den nationale ventelistepolitik. Da hendes situation forværres, ender hun med af egen lomme at betale for en operation i Frankrig. rettidigt kan få en tilsvarende behandling på et hjemligt hospital. C- 368/98 Vanbraekel. EU- Domstolen fastslår, at en patient har ret til at få dækket sine udgifter, selvom myndighederne har givet afslag, hvis det efterfølgende viser sig, at begrundelsen for et afslag ikke var korrekt. EU- Domstolen fastslår samtidig, at sygesikringen skal dække prisen på en tilsvarende behandling i patientens hjemland. C- 385/99 Müller- Fauré og Van Riet. EU- Domstolen fastslår, at afslag ikke kan begrundes med argumentet om, at sygesikringen er sundhedsleverandør. EU- Domstolen fastslår samtidig, at patienter har ret til behandling i udlandet, hvis ikke behandlingen kan leveres rettidigt i hjemlandet. C- 56/01 Inizan. EU- Domstolen fastslår, at da den behandlings- form, patienten ønsker, er dækket af den tyske sygesikring, kan den ikke karakterises som eksperimentel. C- 372/04 Watts. EU- Domstolen fastslår, at myndigheder ikke kan afslå behandling i udlandet med den begrundelse, at der er ventelister, og at patienten har ret til behandling i udlandet, hvis ventetiden i hjemlandet er urimelig lang. Dommen fastslår også, at de nationale myndigheder har pligt til at Artikel 22, stk. 1 litra c i Rådets forordning EF- traktaten artikel 49 Artikel 36 i Rådets forordning EF- traktaten artikel 49 og 50 Artikel 22, stk. 1, litra C i Rådets forordning Artikel 49 og 50 EF Artikel 22, stk. 2, andet afsnit i Rådets Forordning Artikel 49 EF Artikel 152, stk. 5 EF 11

12 2007 De græske myndigheder nægter at dække udgifterne for en græsk mand, der har modtaget behandling på et privathospital i London. Det sker med den begrundelse, at kun børn under 14 år ifølge græsk lov har ret til at få dækket udgifter til behandling på udenlandske privathospitaler Europa- Kommissionen påstår, at Frankrig har tilsidesat sine forpligtelser ved at påkræve forhåndsgodkendelse ved ikke- hospitals- behandling med brug af særligt maskineri Europa- Kommissionen påstår, at Spanien har tilsidesat sine forpligtelser, da de kun vil refundere et beløb for en ikke- planlagt behandling, der svarer til behandlingens pris i Spanien Europa- Kommissionen påstår, at Luxembourg har tilsidesat sine forpligtelser ved at opretholde en national lov, der forhindrer modtagelse af refusion for laboratorieanalyser i andet EU- land. begrunde deres afslag på anmodninger om udenlandsk behandling. Et ubegrundet afslag ligestilles med en tilladelse. C- 444/05 Stamatelaki. EU- Domstolen fastslår, at et generelt forbud mod behandling på privathospitaler i andre EU- lande strider mod den frie bevægelighed for tjenesteydelser i det indre marked. EU- Domstolen konstaterer dog, at forhåndsgodkendelse er acceptabelt. C- 512/08. EU- Domstolen fastlår, at medlemslande godt må kræve forhåndsgodkendelse ved særligt maskineri på trods af, at behandlingen foregår uden for et hospitals infrastruktur (såsom hos en praktiserende læge). C- 211/08. EU- Domstolen fastslår, at regler for refusion for patienter, der modtager ikke- planlagt behandling i andet EU- land, der ikke sikrer det fulde beløb refunderet, ikke er i strid med retten til fri bevægelighed. C- 490/09. EU- Domstolen fastslår, at Luxembourgs nationale lov om at udelukke muligheden for afholdelse af laboratorieanalyser som er etableret andet steds end Luxembourg er i strid med retten til fri bevægelighed. Artikel 49 EF Artikel 49 EF Artikel 49 EF Artikel 49 EF 12

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Tvungen accept af EU-regler

Tvungen accept af EU-regler Tvungen accept af EU-regler 5 10 15 En udtalelse fra EU-kommissionen har fået Regeringen til at acceptere recepter fra andre EU-lande, men det møder modstand fra Danmarks Apotekerforening, der savner kontrolmuligheder

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Høringssvar vedrørende direktivforslag grænseoverskridende sundhedsydelser

Høringssvar vedrørende direktivforslag grænseoverskridende sundhedsydelser Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon: 3341 4755 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 15. august 2008 Høringssvar vedrørende direktivforslag

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 13.9.2011 ARBEJDSDOKUMENT om Rapport om unionsborgerskab 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Udvalget for Andragender

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:03 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Pkt. 17. materialeliste Fra: Kis Thuesen Sendt: 5. februar 2009 11:01 Til: 'Henrik Lange' Cc: Gregers Drôge Bruun Emne: Pkt. 17. materialeliste

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Juristen. Registre. Udgivet siden 1919. Nummer 6 December 2014. iphone Artikler. side 191

Juristen. Registre. Udgivet siden 1919. Nummer 6 December 2014. iphone Artikler. side 191 Juristen Udgivet siden 1919 Nummer 6 December 2014 iphone Artikler Sygdomsbehandling i EU en ret for de få? Danmarks anstrengte forhold til patienters fri bevægelighed Af Catherine Jacqueson og Mette Hartlev

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed Rundspørge til landets medlemmer af regionsrådene i de fem regioner 121 ud af 204 har gennemført hele rundspørgen Hvor positiv eller negativ er du over for lovforslaget? Meget positiv 51,1% Delvist positiv

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

2168 fokus Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011

2168 fokus Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011 2168 fokus Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011 Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk Illustration Ugeskrift for Læger Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011 fokus 2169 Psykiatrien vinder valget Skal

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget Europaudvalget København, den 21. februar 2006 Sagsnr.: 3604 FVM 338 Folketingets Europaudvalg har d. 23. januar 2006 anmodet om besvarelse

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere