EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i Grækenland 1. Sammendrag Andrageren, som har en juraeksamen og videregående uddannelse fra universitetet i Grenoble (Frankrig), anfører, at han, da han gik på universitetet, blev registreret hos det græske faglige studiecenter. Da han søgte at blive registreret hos Athens advokatforening, blev han pålagt at erhverve sig halvandet års praktisk erfaring (hvilket han gjorde) samt anerkendelse af sine kvalifikationer fra DIKATSA-anerkendelsesudvalget vedrørende kvalifikationsbeviser. Med henblik herpå krævede DIKATSA, at andrageren skulle tilvejebringe dokumentation for sit ophold i det pågældende land under sine studier (el, telefonregninger osv.). Dette er andrageren ude af stand til, eftersom han studerede ved det faglige studiecenter i Grækenland, som imidlertid er fuldt ud anerkendt af den franske regering og det franske undervisningsministerium. Endvidere er hans kvalifikationer, som det fremgår af nationale eksamensbeviser, blevet bekræftet af den offentlige anklagemyndighed ved appelretten i Grenoble, hvor universitetet er beliggende. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om hjælp til at hindre DIKATSA i at modarbejde anerkendelsen af hans kvalifikationer, som han har erhvervet i udlandet. 2. Opfyldelse af betingelserne for behandling Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. september 2003). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 175, stk. 4). 3. Kommissionens svar, modtaget den 14. januar Petros-Constantinos Evangelatos har en første grad og en mastergrad i jura udstedt af universitetet i Grenoble i Frankrig. Han opnåede disse kvalifikationer gennem et fagligt studiecenter i Grækenland. Derefter fik han et års praktisk erfaring hos et advokatfirma i Grækenland. Andrageren klager over, at a) Athens Advokatforening har krævet akademisk anerkendelse af hans kvalifikationer for at bevise, at de er ækvivalente med de relevante CM\ doc PE /ændr. III

2 græske kvalifikationer, før han får lov til at tage den eksamen, der giver ham mulighed for at træde ind i advokaterhvervet, og b) den græske myndighed, der har ansvaret for akademisk anerkendelse, DIKATSA, har nægtet at anerkende hans kvalifikationer med den begrundelse, at han ikke færdiggjorde en del af sit kursus på fransk område. Andrageren hævder, at begge beslutninger er i modstrid med direktiv 89/48/EØF, som etablerede en "generel ordning" for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser. Kommissionen ønsker at fremsætte følgende bemærkninger: a) Krav vedrørende den akademiske anerkendelse af andragerens eksamensbevis som en forudsætning for at gå op til den eksamen, der giver ham adgang til advokaterhvervet Direktiv 89/48/EØF gælder kun for fuldt kvalificerede fagfolk. Kun indehavere af eksamensbeviser for erhvervsuddannelser, dvs. eksamensbeviser, der bekræfter, at deres indehavere er kvalificeret til at udøve et lovreguleret erhverv i deres oprindelsesmedlemsstater (se direktivets artikel 1 a), tredje afsnit) er dækket af dette direktiv. Det fremgår af de oplysninger, som andrageren har tilvejebragt, at han har de akademiske kvalifikationer, men ikke det certifikat, der er påkrævet for at arbejde som advokat i Frankrig, CAPA (certificat d'aptitude à la profession d'avocat). Han er derfor ikke berettiget til faglig anerkendelse i henhold til direktiv 89/48/EØF, og der er derfor ikke sket nogen overtrædelse af dette direktiv. Hvis andrageren imidlertid arbejder i Grækenland som advokatfuldmægtig og modtager betaling for denne aktivitet, er han berettiget til anerkendelse af sit eksamensbevis i overensstemmelse med bestemmelserne i EF-traktaten. I sin dom i Morgenbesser-sagen (C- 313/01), hvor der blev anlagt sag mod Italien, afsagde EF-Domstolen dom om, at det var uforeneligt med fællesskabsretten at kræve forudgående akademisk anerkendelse af eksamensbeviser i jura, der var erhvervet i andre medlemsstater, for adgangen til at blive advokatfuldmægtig. Domstolen fastslog, at når arbejde som advokatfuldmægtig involverede aktiviteter, der blev aflønnet, var de gældende principper dem, der var fastlagt ved domstolens egen retspraksis på grundlag af artikel 39 og 43 i EF-traktaten. Ifølge disse principper skal de nationale myndigheder sammenligne den pågældende persons viden, som attesteret ved hans eller hendes kvalifikationer eller som erhvervet ved erhvervserfaring enten i oprindelsesmedlemsstaten eller i værtsmedlemsstaten, med den viden, der er påkrævet for at opnå et sådant eksamensbevis i henhold til den nationale lovgivning. Hvis denne sammenlignende undersøgelse viser, at den pågældende viden er ækvivalent, skal eksamensbeviset accepteres. Hvis den sammenlignende undersøgelse på den anden side blot viser en delvis ækvivalens, kan værtsmedlemsstaten kræve, at ansøgeren beviser, at han eller hun har erhvervet den viden, der mangler. Med henblik på at færdiggøre ovennævnte analyse vil Kommissionen kræve yderligere oplysninger fra andrageren for at finde ud af, om betingelsen for akademisk anerkendelse skyldes den græske lovgivning i hans tilfælde, og om aktiviteten som advokatfuldmægtig er lønnet i Grækenland. b) DIKATSA's afvisning af at anerkende andragerens eksamensbeviser i jura med den begrundelse, at han ikke havde færdiggjort en del af sit kursus i Frankrig PE /ændr. III 2/5 CM\ doc

3 Kommissionen er blevet oplyst om, at de græske myndigheder nægter at anerkende eksamensbeviser udstedt i henhold til franchiseaftaler. Franchiseaftaler er aftaler mellem to uddannelsesinstitutioner i forskellige medlemsstater (A og B). Når studerende har gennemført en uddannelse i institutionen i medlemsstat B og bestået eksaminer, der svarer til de standarder, som gælder for institutionen i medlemsstat A, får de udstedt et eksamensbevis fra institutionen i medlemsstat A. I sin dom i Neri-sagen af 13. november 2003 anså Domstolen i sagsanlægget mod Italien den manglende anerkendelse af eksamensbeviser fra andre medlemsstater med den begrundelse, at de var udstedt i henhold til en franchiseaftale, for at være i modstrid med EF-traktatens artikel 43. Kommissionen har indledt to overtrædelsesprocedurer mod Grækenland, hvori en af påstandene vedrører landets undladelse af at anerkende eksamensbeviser med den begrundelse, at de er udstedt i henhold til en franchiseaftale. Der er truffet beslutning om at indbringe sagen for Domstolen for en af procedurernes vedkommende, og sagen skulle snart starte. 4. Kommissionens foreløbige svar, modtaget den 19. oktober Hvad angår kravet om akademisk anerkendelse af andragerens eksamensbevis, så han er i stand til at tage den eksamen, der giver ham adgang til advokaterhvervet, har klageren sendt Kommissionen et sæt dokumenter, som også vedrører aflønningen af advokatfuldmægtige. Disse dokumenter behandles i øjeblikket i sammenhæng med en anden sag, som Kommissionen er blevet oplyst om, og for hvilken der er anmodet om yderligere oplysninger. 5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. februar I. Baggrund/sammendrag af de faktiske omstændigheder/historie Andrageren gør gældende, at selv om han fik en jurauddannelse fra det franske universitet i Grenoble gennem et frit studiecenter i Grækenland, anerkender de græske myndigheder ikke hans uddannelse som værende ækvivalent og forhindrer ham derfor i at tage eksamen som praktiserende advokat i Grækenland. Han hævder også, at de græske myndigheder ikke anvender konklusionerne i Domstolens afgørelse i Morgenbesser-sagen (C-313/01) og gør tilladelsen til at tage eksamen som praktiserende advokat afhængig af akademisk anerkendelse af den krævede universitetsuddannelse. I et brev af opdaterede Kommissionen andrageren om de skridt, der er taget vedrørende spørgsmålet om franchiseeksamensbevis og lovdekret 3026/1954 (regler for advokater) og bad ham om at levere supplerende dokumentation for sine indlæg. Kommissionen rapporterede om den seneste situation til Udvalget for Andragender på sit møde den CM\ doc 3/5 PE /ændr. III

4 II. Kommissionens bemærkninger Hvad angår de to ovennævnte påstande, er den seneste situation følgende: a) påstået manglende anvendelse af konklusionerne i afgørelsen i Morgenbesser-sagen: Kommissionen undersøgte dette spørgsmål grundigt og konkluderer efter endelig at have modtaget et omfattende svar fra de græske myndigheder på sin supplerende åbningsskrivelse fra juli 2006, at de græske myndigheder ikke længere overtræder artikel 43 og 49 i EFtraktaten. Hvad angår muligheden for at arbejde som advokatfuldmægtige, siges indehavere af en udenlandsk juraeksamen straks at blive inkluderet på listen over advokatfuldmægtige uden yderligere formaliteter (ingen kompensationsforanstaltninger for manglende viden inden for specifikke juridiske spørgsmål er påkrævet i henhold til national græsk lovgivning). Hvad angår tilladelsen til at tage den endelige eksamen som praktiserende advokat, har de græske myndigheder forklaret, at det system, der er arrangeret, gør det muligt at udføre en sammenlignende analyse af advokatfuldmægtigens færdigheder og viden: 1) før der tages eksamen som praktiserende advokat, foretager DOATAP en sammenligning af fag, som den udenlandske indehaver af en juraeksamen studerede, og de fag, som en græsk studerende skal have studeret for at få en juraeksamen; DOATAP arrangerer derefter også eksamen i fag inden for jura, som i hovedtræk er forskellige i de respektive nationale jurasystemer (civilret, borgerlig retspleje, forfatningsret). 2) derefter følger vurderingen af de resterende kvalifikationer (uddannelsesperiode, uddannelseserfaring i udlandet osv.) foretaget af Athens advokatsamfund. b) manglende anerkendelse af beviser for jurauddannelse udstedt inden for studier på franchisegrundlag (i dette tilfælde franchise mellem en fransk offentlig institution, universitetet i Grenoble, og en privat græsk uddannelsesinstitution (frit studiecenter). Ved ikke at anerkende andragerens jurauddannelse overtræder de græske myndigheder artikel 43 og 49 i EF-traktaten. Selv om Domstolen allerede har truffet en beslutning én gang om franchiseaftaler mellem to offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner (C- 209/01, Neri i 2003) og har erklæret, at manglende anerkendelse af eksamensbeviser udstedt på grundlag af sådanne aftaler af italienske myndigheder er en overtrædelse af artikel 43 i EF-traktaten, besluttede Kommissionen at anlægge sag mod Grækenland ved Domstolen den 4. juli 2005 (C-274/05), idet de fremsatte indsigelser er forskellige med hensyn til to aspekter. Kommissionen nedlagde påstand om, at Domstolen skulle erklære, at ved at undlade at anerkende beviser for uddannelser (lærer- og ingeniøruddannelser) udstedt på franchisegrundlag (indgået mellem en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution i en EU-medlemsstat og en privat græsk uddannelsesinstitution) overtræder de græske myndigheder direktiv 89/48/EØF. III. Konklusioner Kommissionen afventer De Europæiske Fællesskabers Domstols afgørelse i sag C-2005/274, som vil afgøre, om de græske myndigheder er berettiget til at afvise beviser for uddannelser udstedt på grundlag af en franchiseaftale indgået mellem en offentligt anerkendt EUuddannelsesinstitution og en privat græsk uddannelsesinstitution. 6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. marts Kommissionen havde allerede forelagt adskillige meddelelser i forbindelse med dette PE /ændr. III 4/5 CM\ doc

5 andragende, og rapporterede om den seneste situation til Udvalget for Andragender på dettes møde den 16. juli Hvad angår de påståede overtrædelser af EU-lovgivningen, henviser Kommissionen til sit indlæg på Udvalget for Andragenders møde den 16.juli Her meddelte Kommissionen, at den havde besluttet at anlægge sag mod Grækenland ved Domstolen den (C-274/05) og anmode om, at Domstolen skulle erklære, at ved at undlade at anerkende beviser for uddannelser (lærer- og ingeniøruddannelser) udstedt på franchisegrundlag (indgået mellem en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution i en EU-medlemsstat og en privat græsk uddannelsesinstitution) overtræder de græske myndigheder direktiv 89/48/EØF. Generaladvokatens fremlagde sine konklusioner om Kommissionens anmodning den 19. april Vedrørende spørgsmålet om franchiseeksamensbeviser tilsluttede han sig fuldt ud Kommissionens synspunkt og fandt, at Grækenland overtrådte direktiv 89/48/EØF ved at undlade at anerkende eksamensbeviser udstedt på franchisegrundlag af en kompetent myndighed i en medlemsstat. Kommissionen afventer nu De Europæiske Fællesskabers Domstols afgørelse i sag C- 2005/274, som vil afgøre, om de græske myndigheder er berettiget til at afvise beviser for uddannelser udstedt på grundlag af en franchiseaftale indgået mellem en offentligt anerkendt EU-uddannelsesinstitution og en privat græsk uddannelsesinstitution. CM\ doc 5/5 PE /ændr. III

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 6. maj 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 6. maj 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 6. maj 2010 (*)»Direktiv 92/50/EØF offentlige tjenesteydelsesaftaler koncession af tjenesteydelser blandet kontrakt kontrakt vedrørende afståelsen af en del af aktierne

Læs mere

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE CONV/JUD/da 1 PRÆAMBEL DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I DENNE KONVENTION HAR I BESTRÆBELSERNE FOR inden

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.4.2007 KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*»Appel foranstaltninger til skattelettelse for sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister beslutning fra Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0025012). Afslag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

VEJLEDNING FOR BRUGERE AF DEN GENERELLE ORDNING FOR ANERKENDELSE AF ERHVERVSKVALIFIKATIONER

VEJLEDNING FOR BRUGERE AF DEN GENERELLE ORDNING FOR ANERKENDELSE AF ERHVERVSKVALIFIKATIONER EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for det Indre Marked Frie varebevægelser, lovregulerede erhverv og posttjenester Erhverv med lovregulerede kvalifikationskrav MARKT/D/8387/2001-DA 0rig.: FR VEJLEDNING

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt N O T A T Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet Revideret notat. Ændringer

Læs mere