ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011"

Transkript

1 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden

2 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3. Konklusion 3 4. Afslutning 4 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 De deltagende organisationer Udviklingen i de forskellige indtægtstyper i absolutte tal (faste priser) Udviklingen i de forskellige indtægtstyper i indekserede tal (faste priser) Fordelingen af indtægtstyper på organisationstyper vist grafisk Skema til indberetning af oplysninger til analysen

3 1 1. Indledning og formål ISOBRO og Deloitte har i samarbejde gennemført flere analyser af udviklingen og tendenserne i de danske indsamlingsorganisationers indtægter ved følgende rapporter: Analyse af udviklingen i perioden fra Analyse af udviklingen i perioden fra Analyse af udviklingen i perioden fra Analyse af udviklingen i perioden fra Analyse af udviklingen i perioden fra Analyse af udviklingen i perioden fra Analyse af udviklingen i perioden fra Analyse af udviklingen i perioden fra I forlængelse heraf har ISOBRO og Deloitte i efteråret 2012 gennemført nærværende analyse af udvikling og tendenser i ISOBRO-medlemmernes indtægtsgrundlag for perioden Analysen er baseret på oplysninger om organisationernes indtægter ifølge grundlaget for ansøgning om økonomisk støtte til landsdækkende frivillige organisationer, der søger om tips- og lottomidler hos bl.a. Social- og Integrationsministeriet. Enkelte af de organisationer, der indsendte oplysninger til analysen for perioden , har ikke indsendt supplerende oplysninger for Vi har ved udarbejdelsen af analysen for ikke medtaget oplysninger for disse organisationer for at opnå sammenlignelighed årene imellem, og analysens tal for tidligere år kan således ikke findes i tidligere års analyser. Det er generelt en udfordring at skaffe sig et overblik over det samlede indsamlingsmarked for ISO- BROs organisationer. Formålet med undersøgelsen er at give den enkelte organisation - såvel små som store - et indblik i indsamlingsmarkedets størrelse og udviklingen i indtægterne til inspiration i forbindelse med udarbejdelse af strategier og handlingsplaner for indsamling af midler. Herudover er analysen gennemført med det formål at undersøge, om de væsentlige udviklingstendenser, der blev identificeret ved de tidligere otte analyser, er fortsat i Analysen af udvikling og tendenser er overordnet, og det er alene væsentlige udviklingstendenser, der kort er beskrevet i nærværende rapport. Indsamling og bearbejdning af talmaterialet samt udarbejdelse af analysen gennemføres af Deloitte, og alle oplysninger modtaget fra de deltagende organisationer er behandlet fortroligt. Vi har ikke foretaget revision af det modtagne talmateriale.

4 2 2. Gennemførelse af undersøgelsen De deltagende organisationer Der er rettet henvendelse til alle ISOBROs medlemmer, og 86 organisationer (sidste år deltog 82 organisationer) har svaret og deltaget i analysen. Vi skønner, at de deltagende 86 organisationers indtægter m.m. svarer til 65-70% af de samlede indtægter m.m. hos de danske indsamlingsorganisationer, og analysen anses for repræsentativ. Deltagerne fremgår af bilag 1. Deltagerne er inddelt i følgende kategorier: - Internationale hjælpeorganisationer - lige organisationer - Nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer - Natur-/miljø-/dyreværnsorganisationer - sbekæmpende/handicaporganisationer Indtægtsoplysninger Deltagerne er anmodet om at specificere indtægterne i følgende kategorier (jf. bilag 5): 1. Bruttoindtægt 2. Overskud af indsamlinger 3. Medlemskontingenter inkl. gaver fra bidragydere 4. Indtægt ved arv 5. Overskud ved arrangementer samt salg af handelsvarer 6. Bidrag, tilskud og donationer modtaget fra henholdsvis ydet til andre organisationer (netto) 7. Egenfinansiering i alt ( ) Inflation Udviklingen kommenteres dels ud fra absolutte tal og dels ud fra indekserede tal i faste priser (korrigeret for inflation), jf. bilag 3. Ved korrektion for inflation er anvendt udviklingen i nettoprisindekset, der i perioden har udviklet sig således, hvor 2007 = 100: Indeks , , , , ,8

5 3 3. Konklusion Af de deltagende organisationer har de internationale hjælpeorganisationer en støt stigende andel af bruttoindtægterne fra 54% til 62%. Stigningen hidrører især fra offentlige tilskud. Samme organisationers andel af den samlede egenfinansiering er mindre men dog stigende fra 42% til 45% i perioden. De faste medlemskontingenter, inkl. gaver fra bidragydere, er en vigtig indtægtskilde og udgør fortsat en betydelig andel af organisationernes egenfinansiering, der udviser en stabil stigning. Der har i perioden været en samlet stigning på 33%, svarende til 470 mio.kr. Stigningen omfatter alle kategorier af organisationer. Overskud af indsamlinger er steget med 39%, og stigningen udgør 90 mio.kr. For de internationale hjælpeorganisationer dækker perioden over store udsving. De overordnede udviklingstendenser (korrigeret for inflation) baseret på tal fra de deltagende organisationer i perioden er følgende: Bruttoindtægterne er samlet set steget med 25%, svarende til 1,5 mia.kr. igennem hele perioden. Udviklingen viser fremgang for kategorierne: Internationale hjælpeorganisationer, natur-/miljø- /dyreværnsorganisationer og sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer. De internationale hjælpeorganisationer samt natur-/miljø-/dyreværnsorganisationer er steget med henholdsvis 43%, svarende til 1,4 mia. kr. og 33%, svarende til 33 mio.kr. Stigningen i de internationale hjælpeorganisationers bruttoindtægter hidrører hovedsageligt fra årene 2010 og 2011 og kan henføres til både internationale tilskud og nationale indsamlinger. De sygdomsbekæmpende/handicaporganisationernes bruttoindtægter er samlet set steget med 7%, svarende til 78 mio.kr. For de resterende to kategorier, kirkelige organisationer og nationale, sociale og humanitære organisationer, er der stort set ingen udvikling sket i perioden. Overskud af indsamlinger er samlet set steget med 39%, svarende til 90 mio.kr. Men stigningen dækker over store stigninger og fald inden for de forskellige kategorier. De internationale hjælpeorganisationers overskud af indsamlinger er steget med i alt 57%, men det dækker over et fald i perioden fra 2010 til 2011 på 84%, svarende til 67 mio.kr. De kirkelige organisationer er faldet med 7% i perioden. De nationale, sociale og humanitære organisationer har realiseret en stigning på 44%, svarende til 19 mio.kr., og de sygdomsbekæmpende/handicaporganisationerne har realiseret en stigning i overskud af indsamlinger på 38%, svarende til 29 mio.kr. Udviklingen i medlemskontingenter inkl. gaver fra bidragydere har samlet set vist en fremgang på 33%, svarende til 470 mio.kr. Det er især de internationale hjælpeorganisationer, der er steget med 42%, svarende til 389 mio.kr., men alle kategorier af organisationer har realiseret markante stigninger i antallet af medlemskontingenter.

6 4 Indtægter fra arv er samlet set uændret, hvilket dækker over både fald og stigninger i de forskellige kategorier af organisationer. De internationale hjælpeorganisationer og de kirkelige organisationer har haft faldende indtægter fra arv over perioden på henholdsvis 9% og 18%, hvorimod de tre øvrige kategoriers indtægter fra arv er steget med mellem 5% og 15%. Overskud af arrangementer samt salg af handelsartikler er samlet set faldet med 4%, svarende til 7 mio.kr. Her er det de internationale hjælpeorganisationer samt de kirkelige organisationer, der viser en tilbagegang på 10%, henholdsvis 6 mio.kr. og 7 mio.kr. De resterende organisationers overskud er steget hen over perioden. Udviklingen i bidrag, tilskud og donationer henholdsvis modtaget fra og ydet til andre organisationer har samlet vist et nettofald på 32%, svarende til 7 mio.kr. i modtaget bidrag, tilskud og donationer - nettofaldet udgør 32%. Dette skyldes alene de internationale hjælpeorganisationers nettofald på 41%, svarende til 9 mio.kr., idet de andre organisationer har haft en nettostigning i modtaget bidrag, tilskud og donationer hen over perioden. Egenfinansieringen er samlet set steget for de deltagende organisationer med 24%, svarende til 544 mio.kr. Alle typer af organisationer har øget deres egenfinansiering i perioden. De internationale hjælpeorganisationer har oplevet den største stigning på 34%, svarende til 321 mio.kr. Natur- /miljø-/dyreværnsorganisationerne viser i samme periode en stigning på 32%, beløbsmæssigt dog kun en stigning på 32 mio.kr. Stigningerne kan især tilskrives øgede medlemskontingenter inkl. gaver fra bidragydere. Det skal dog bemærkes, at de senere års stigning i egenfinansiering synes dæmpet med udviklingen fra 2010 til 2011, hvor kurven så at sige flader ud. 4. Afslutning Vi håber, at analysen giver anledning til inspiration og debat i de enkelte foreninger. Vi modtager gerne forslag til forbedringer til brug for fremtidige undersøgelser. Afslutningsvis vil ISOBRO og Deloitte gerne benytte lejligheden til at takke alle, som har medvirket i denne indtægtsundersøgelse. København, den 12. oktober 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ISOBRO Christian Dalmose Pedersen statsautoriseret revisor Robert Hinnerskov generalsekretær

7 5 Bilag 1: De deltagende organisationer ADRA Danmark Afrika Intouch AIDS fondet Aktion Børnehjælp Amnesty International Areopagos Baptistkirken i Danmark Bibellæser-Ringen Blå Kors Danmark Brødremenighedens Danske Mission BØRNEfonden Børnehjælpsdagen CARE Danmark Caritas Danmark DanAdopt Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Danmarks Lungeforening Danmarks Naturfredningsforening Danmission Dansk Bibelinstitut Dansk Blindesamfund Dansk Ethioper Mission Dansk Europamission Dansk Flygtningehjælp Dansk Folkehjælp Dansk Missionsråd Dansk Røde Kors Dansk Sømands og Udlandskirker Danske rs Råd Den danske Diakonissestiftelse Den danske Israelsmission Det danske Bibelselskab Dyreværnet - værn for værgeløse dyr Folkekirkens Nødhjælp Foreningen Agape Foreningen Grønlandske Børn Frelsens Hær

8 6 Bilag 1: De deltagende organisationer (fortsat) Friluftsmissionen Gigtforeningen Hjerteforeningen Høreforeningen IAS IBIS Indenlandsk Sømandsmission Julemærkefonden Katolsk Kattens Værn KFUKs Sociale Arbejde KFUM og KFUK i Danmark KFUMs Sociale Arbejde KFUMs Soldatermission lig Forening for den Indre Mission i Danmark KLF, & Medier Kofoeds Skole Kristelig Forbund for Studerende Kræftens Bekæmpelse Københavnerkirken Landsforeningen LEV Luthersk Missionsforening Læger uden Grænser/Medecins Sans Frontieres (MSF) Lærernes Missions Forening Mellemfolkeligt Samvirke Menighedsfakultetet Mission Afrika Mission Aviation Fellowship Denmark - (MAF Danmark) Mission Øst Missionen blandt Hjemløse Muskelsvindfonden Mødrehjælpen Plan Danmark Fonden PTU Red Barnet Red Orangutangen

9 7 Bilag 1: De deltagende organisationer (fortsat) Samvirkende Menighedsplejer Scleroseforeningen Skandinavisk Børnemission SOS Børnebyerne, Danmark Spedalskhedsmissionen Syvende Dags Adventistkirken Tværkulturelt Center Ungdom med opgave UNICEF Danmark WSPA Ældre Sagen Ønskefonden Åbne Døre

10 8 Bilag 2: Udviklingen i de forskellige indtægtstyper i absolutte tal (faste priser) 1.1 Omsætning (bruttoindtægter) Organisationstype t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total Overskud af indsamlinger Organisationstype t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total Medlemskontingenter inkl. gaver fra bidragydere Organisationstype t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total Indtægter fra arv Organisationstype t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total Overskud ved arrangementer samt salg af handelsartikler Organisationstype t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total

11 9 Bilag 2: Udviklingen i de forskellige indtægtstyper i absolutte tal (faste priser) (fortsat) 1.6 Bidrag, tilskud og donationer modtaget fra henholdsvis ydet til andre organisationer (netto) Organisationstype t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total Egenfinansiering i alt Organisationstype t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total

12 10 Bilag 3: Udviklingen i de forskellige indtægtstyper i indekserede tal (faste priser) 1.1 Omsætning (bruttoindtægter) Organisationstype Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total Overskud af indsamlinger Organisationstype Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total Medlemskontingenter inkl. gaver fra bidragydere Organisationstype Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total Indtægter fra arv Organisationstype Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total Overskud ved arrangementer samt salg af handelsartikler Organisationstype Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total

13 11 Bilag 3: Udviklingen i de forskellige indtægtstyper i indekserede tal (faste priser) (fortsat) 1.6 Bidrag, tilskud og donationer modtaget fra henholdsvis ydet til andre organisationer (netto) Organisationstype Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total Egenfinansiering i alt Organisationstype Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Total

14 12 Bilag 4: Fordelingen af indtægtstyper på organisationstyper vist grafisk 1. Omsætning (bruttoindtægt) 2% 18% % 19% % 18% % 15% 54% 11% 13% 55% 10% 57% 13% 2% 9% 12% 17% % 2% 9% 12% 15% % 2. Overskud af indsamlinger % 35% 34% 33% 37% 34% 19% 14% 23% 18% 0% 0% 10% 0% 11% % 13% 8% 27% 52% 0% 32% 20% 39% 9%

15 13 Bilag 4: Fordelingen af indtægtstyper på organisationstyper vist grafisk (fortsat) 3. Medlemskontingenter inkl. gaver fra bidragydere % 9% 17% 18% 50% 6% 10% 17% 17% 50% 6% 10% 18% 17% 49% % 9% 18% 16% 51% 6% 9% 15% 17% 53% 4. Indtægt ved arv 58% % 18% 25% 13% 13% 4% 4% 61% 3% 5% 56% 4% 11% 4% % 20% 9% 11% 64% 5% 3% 61% 4% 4%

16 14 Bilag 4: Fordelingen af indtægtstyper på organisationstyper vist grafisk (fortsat) 5. Overskud ved arrangementer samt salg af handelsartikler % 24% 28% 33% 27% 1% 27% 28% 11% 36% 1% 11% 28% 12% 32% % 31% 23% 1% 28% 26% 13% 32% 12% 33% 6. Bidrag, tilskud og donationer modtaget fra henholdsvis ydet til andre organisationer (netto) -15% % -3% 20% 62% -1% 15% -8% % 69% -14% % -6% 20% 60% % -7% 23% -18% 52% -1% 33% % -18% 40%

17 15 Bilag 4: Fordelingen af indtægtstyper på organisationstyper vist grafisk (fortsat) 7. Egenfinansiering i alt % 26% 42% 5% 27% 41% 5% 27% 42% 10% 18% 11% 16% 10% 16% % 27% 45% 25% 45% 10% 14% 5% 10% 15%

18 16 Bilag 5: Skema til indberetning af oplysninger til analysen INDTÆGTSUNDERSØGELSE BLANDT VELGØRENDE ORGANISATIONER Organisationens navn Kontaktperson: adresse: Organisationstype: (kun ét kryds) International hjælpeorganisation lig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation sbekæmpende/handicaporganisation Andet Indtægtsundersøgelsen baseres på oplysninger om organisationens indtægter svarende til de indtægtsoplysninger, der fremgår af ansøgning om økonomisk støtte fra tips- og lottomidlerne. Oplysningerne kan således for de fleste organisationer tages fra ansøgningerne fra perioden Omsætning (bruttoindtægt) Heraf udgør offentlige tilskud 2011 t.kr. Egenfinansiering ved indsamlede midler mv. a Overskud af indsamlinger b Medlemskontingenter c Indtægt ved arv d Overskud ved arrangementer samt salg af handelsartikler e Bidrag, tilskud og donationer modtaget fra andre organisationer f Bidrag, tilskud og donationer ydet fra andre organisationer (fratrækkes) Egenfinansiering i alt (a+b+c+d+e-f) Omsætning og egenfinansiering defineres som ved ansøgning om økonomisk støtte fra lotfri-puljen i Socialog Integrationsministeriet acc T:\AFD6331\109699\109699no1200.docx

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

Danskerne og velgørenhed anno 2013

Danskerne og velgørenhed anno 2013 Danskerne og velgørenhed anno 2013 Indhold 1. Kort om baggrunden for undersøgelsen... 4 Hvad er velgørenhed?... 4 2. Analysens hovedkonklusioner... 5 Hvordan er profilen på en nej siger i forhold til de

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen.

Vejledning om momskompensationsordningen. Vejledning om momskompensationsordningen. Udarbejdet af: v/ Robert Hinnerskov Deloitte v/ Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 3. juni 2008 Grundlæggende om momskompensationsordningen

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Mødrehjælpens Årsrapport

Mødrehjælpens Årsrapport Mødrehjælpens Årsrapport 2013 2 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen

Vejledning om momskompensationsordningen Vejledning om momskompensationsordningen. Version 3.0 Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Morten Espenhain Bunch Jesper Rasmussen 18.

Læs mere

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009 Indhold 1. Indledning 1 1.1 Baggrund og formål 1 1.2 Deltagere 2 2. Metode 4 2.1 Indsamling og kvalitetssikring af data 4 2.2 Definitioner og nøgletal 6 2.2.1 Definitioner 6 2.2.2 Nøgletal 6 2.2.3 Støtteprocesser

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Den danske Fundraisinganalyse 2015

Den danske Fundraisinganalyse 2015 Den danske Fundraisinganalyse 2015 Definitioner og forklaring på spørgeskemaet Generelle definitioner Årstal Spørgeskemaet omhandler regnskabsårene 2013 og 2014. De fleste organisationer anvender kalenderåret

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforbundet Frivilligt Drenge-

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 214 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 AMATØRKULTURENS TAL 2009 Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 Indhold Indhold...1 Forord...2 Indledning...3 Baggrund og AKKS medlemsorganisationerne...5

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2012 2013 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2013 Indhold Forord... 2 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer

Læs mere

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998

Det kommunale regnskab. Indenrigsministeriet. Juni 1998 Det kommunale regnskab 1997 Indenrigsministeriet Juni 1998 Det kommunale regnskab 1997 Udgiver: Tryk: Indenrigministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12 39

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR Landsforeningen 0nskefondens formål er at opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en alvorlig sygdom af livstruende karakter. 0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 2011 13. REGNSKABSÅR

Læs mere