Hånd om paragrafferne / 3. Voksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hånd om paragrafferne / 3. Voksne"

Transkript

1 Hånd om paragrafferne / 3 Voksne

2 2

3 Voksne Voksne mennesker med udviklingshæmning har ret til en række ydelser fra kommunen. I denne pjece kan du læse om mulighederne for hjælp og støtte. Helhedsorienteret tilbud Kommunerne skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, herunder mennesker med udviklingshæmning. Indsatsen skal: forebygge, at problemerne for den enkelte forværres forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje være helhedsorienteret med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov Formålet med indsatsen er at skabe et sammenhængende og helhedsorienteret tilbud, hvor det tilstræbes, at de samlede tilbud bidrager til at give personen med udviklingshæmning en mere selvstændig tilværelse med respekt for den enkeltes ønsker, behov og muligheder for livsudfoldelse. Det er vigtigt, at brugeren inddrages i overvejelserne om, hvad formålet med indsatsen skal være (eksempelvis støtte og hjælp til personlig hygiejne, spisetræning og hjælp til påklædning og indkøb) og hvilke serviceydelser, der skal til for at målet nås. Handleplaner, servicelovens 141 Når der ydes hjælp til udviklingshæmmede mellem 18 og 65 år, skal kommunen tilbyde at udarbejde en handleplan. Handleplanen skal udarbejdes ud fra de forudsætninger, mennesket med udviklingshæmning har, samt så vidt muligt i samarbejde med ham/hende alternativt sammen med de personer, der varetager mennesket med udviklingshæmnings interesser. Handleplanen er en myndighedsopgave, og det er derfor den kommunale sagsbehandler, der skal udarbejde handleplanen. Den kaldes ofte for social handleplan. Den kan ikke udarbejdes af et botilbud eller lignende. Bor den voksne i et botilbud, vil der her blive udarbejdet en pædagogisk plan, som evt. kan indgå som en del af den sociale handleplan. Handleplanen giver overblik En handleplan skal gøre målet med indsatsen klar, sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats samt gøre det tydeligt, hvilke forpligtelser alle involverede personer, instanser og forvaltningsgrene har. 3

4 voksne voksne voksne voksne voksne voksne vok Handleplanen skal angive: Formålet med indsatsen Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet Den forventede varighed af indsatsen Andre særlige forhold om boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Udarbejdelse af handleplanen stiller dermed den enkelte borger bedre, fordi det bliver synligt, hvad formålet med hjælpen er, ligesom det bliver klart for alle involverede, hvilke tilbud der stilles til rådighed. Kommunen skal løbende følge de enkelte tiltag og initiativer for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Retssikkerhed Udarbejdelse af en handleplan bidrager til at styrke borgerens (den udviklingshæmmedes) indflydelse på sagsbehandlingen, idet handleplanen er en fælles plan for borgeren og kommunen om indsatsen for den enkelte. Samtidig bliver borgerens retssikkerhed styrket, idet en præcis beskrivelse af indsatsen på forhånd vil medvirke til et bedre grundlag for ankemyndighedens prøvelse, hvis der på et senere tidspunkt klages over indsatsen. Støtte efter serviceloven Hjemmehjælp Kommunen skal tilbyde personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (hjemmehjælp), når man ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af udviklingshæmning. Reglerne herom står i servicelovens 83. Hjælpen udmåles af kommunens visitator efter en konkret individuel vurdering i forhold til de opgaver, som personen ikke selv kan udføre. En forælder eller en anden nær pårørende, der bor sammen med den, der har brug for hjælp, kan ikke pålægges at yde hjælp til personlig pleje eller overvågning. Men når der udmåles hjælp til praktisk bistand, som f.eks. rengøring, vil kommunen som en hovedregel give afslag på hjælp, hvis der er en pårørende i hjemmet, der kan varetage denne opgave. Når der er bevilget hjemmehjælp, er der flere muligheder for, hvordan hjælpen kan ydes. Man kan vælge mellem kommunens hjemmehjælp eller et af de private firmaer, der er godkendt af kommunen. Man har også ret til at pege på en person, som man ønsker skal udføre opgaverne. Kommunen skal godkende personen og ansætte denne. Reglerne herom står i servicelovens 94. Borgerstyret personlig assistance, servicelovens 95 Er der udmålt hjælp i mere om 20 timer om ugen, kan man vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælpere, som man selv antager. Det kaldes borgerstyret personlig assistance. Reglerne herom står i servicelovens 95. Det er en betingelse, at man er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det betyder, at man f.eks. skal kunne udvælge hjælpere til ansættelse, udarbejde jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælperne, oplære nye hjælpere og afholde personalemøder. Det er desuden en betingelse, at man kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre man indgår en aftale om at overføre tilskuddet til en nærstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne omfatter f.eks. opgaver som ansættelse og afskedigelse af hjælpere, udarbejdelse af lovpligtige ansættelsesbeviser, udbetaling af løn, indberetning af skat, indbetaling af feriepenge og ATP. Der findes flere private virksomheder, der tilbyder Borgerstyret Personlig Assistance, hvorimod der kun findes en brugerstyret forening, nemlig LOBPA (Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance). 4

5 sne voksne voksne voksne voksne voksne voksne Personer med udviklingshæmning kan som udgangspunkt ikke varetage arbejdsleder og arbejdsgiverfunktionerne. Der er i stedet en mulighed for at en nærtstående, der passer den pågældende helt eller delvist, i stedet går ind og bliver modtager af tilskuddet. Vær opmærksom på, at udviklingshæmmede aldrig vil kunne modtage borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 96, der udover hjemmehjælp også giver mulighed for hjælp til ledsagelse, da det efter denne bestemmelse altid er en betingelse, at man selv kan fungere som arbejdsleder for hjælperne. Socialpædagogisk støtte (hjemmevejleder), servicelovens 85 Kommunen skal tilbyde socialpædagogisk støtte til personer med udviklingshæmning, når der er behov herfor. Støtten kan ydes uanset boform, det har derfor ingen betydning, om man bor i et bofællesskab, hos forældre, for sig selv eller med en kæreste. Tilbuddet skal altid gives på baggrund af en konkret vurdering af behovet i relation til de opgaver, som den pågældende ikke selv kan klare. Det skal tage udgangspunkt i den pågældendes egne behov og forudsætninger og skal gives med respekt for den enkelte. Hjælpen tager sigte på hjælp til selvhjælp, både på det praktiske og det personlige plan. Nogle kan have behov for støtte til selv at klare dagligdagen, f.eks. træning i at klæde sig på, spisetræning m.m. Der kan også være behov for hjælp i forbindelse med opretholdelse af sociale netværk, hjælp i forbindelse med personlige forhold, konfliktløsning og hjælp til økonomisk planlægning. Hjælpen kan også bestå af mere praktisk betonede funktioner som f.eks. indkøb, lægebesøg, rejser, læsning af post m.v. Aflastning af pårørende Kommunen har efter 84 pligt til at sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med udviklingshæmning. Afløsning gives som timeaflastning i hjemmet, mens aflastning gives uden for hjemmet, f.eks. i form af tilbud om dagdøgnophold i plejehjem eller plejebolig. Yngre personer med udviklingshæmning bør dog ikke tilbydes aflastning efter denne bestemmelse, men bør i stedet tilbydes aflastning i dag- eller døgntilbud målrettet yngre udviklingshæmmede. Sådan hjælp ydes efter servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) og 107 (døgnaflastning). Merudgifter, servicelovens 100 Kommunen kan, når betingelserne herfor er opfyldt, yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til udviklingshæmmede mellem 18 og 65 år. Reglerne gælder ikke for personer, der modtager førtidspension tilkendt før , her skal evt. merudgifter søges dækket efter pensionslovgivningens muligheder herfor (læs mere side 8 under Hjælp efter pensionslovgivningen ). For at være omfattet af servicelovens 100 skal den voksne have en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke ubetydelige hjælpeforanstaltninger. Det er en forudsætning, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i loven. Udmålingen sker på baggrund af sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte. Tilskuddet kan kun ydes, når de samlede merudgifter skønnes at udgøre mindst kroner årligt. 5

6 voksne voksne voksne voksne voksne voksne vok Funktionsevnemetoden Når kommunen behandler en ansøgning om merudgifter, skal den anvende funktionsevnemetoden. Metoden bruges til at beskrive og vurdere en borgers funktionsevne. På grundlag af resultatet kan der evt. tildeles støtte efter 100. Metoden kan også anvendes, når der skal tildeles andre handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser. Der anvendes et samtaleskema, hvor sagsbehandleren sammen med borgeren beskriver de områder, hvor denne har problemer i dagligdagen, og hvad der skal til for at kompensere for disse problemer. Mange mennesker med udviklingshæmning kan have svært ved selv at beskrive de vanskeligheder, de har i dagligdagen. Det er derfor en god idé at have en bisidder med, som kender personen med udviklingshæmning og derfor kan hjælpe med at forklare og beskrive. Funktionsevnemetoden er desuden tænkt som et supplement til de alment gældende regler om blandt andet ret til partshøring, aktindsigt, notatpligt, tavshedspligt og begrundelser. 6

7 sne voksne voksne voksne voksne voksne voksne Ledsageordning Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene. Ved vurderingen lægges vægt på: at ansøgeren ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne at ansøgeren kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold at ansøgeren kan give udtryk for ikke nødvendigvis verbalt et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter, og om ansøgeren er bevidst om indholdet i aktiviteten Personer, der opfylder de nævnte kriterier, har ret til ledsagelse uanset boform. Man har ret til at opspare timer i en periode indenfor seks måneder. For personer, der i forvejen modtager ledsagelse til selvvalgte aktiviteter som en del af et samlet servicetilbud i eget hjem eller i et botilbud, kan der efter en konkret vurdering foretages et fradrag i de 15 timers ledsagelse. Hjælpemidler Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til udviklingshæmmede, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Eksempler på hjælpemidler: Ortopædisk fodtøj Kørestol Særlig stol, seng og lignende Kommunikationshjælpemidler og testmaterialer Hjælpemidler kan bevilges som udlån, naturalhjælp eller som en kontantydelse til køb af hjælpemidlet. Ydelser efter denne bestemmelse er ikke skattepligtige og afhænger ikke af familiens økonomiske situation. Der gives tilskud til reparation af hjælpemidlet, men normalt ikke til drift af det. Boformer Der findes forskellige typer af boformer til mennesker med udviklingshæmning. Nogle tilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt botilbud efter 107 eller som et længerevarende botilbud efter 108. Andre er bygget efter almenboligloven. Når et botilbud er oprettet efter serviceloven reguleres betalingen for tilbuddet også efter denne lovgivning, hvilket bla. betyder, at der ikke kan ydes boligsikring eller boligydelse. Er tilbuddet bygget med støtte fra almenboligloven, får man en lejekontrakt, og der skal betales boligindskud og husleje. Der er så også mulighed for at få boligsikring eller boligydelse. Uanset hvilken form for bolig, den udviklingshæmmede bor i, skal der udmåles hjælp til personlig pleje og omsorg, praktisk bistand, ledsagelse og socialpædagogisk støtte efter en individuel vurdering. Læs mere om de forskellige former for støtte ovenfor. Såfremt den udviklingshæmmede skal visiteres til et botilbud, skal man rette henvendelse til den kommunale sagsbehandler. I forbindelse med visitationen til et botilbud bør der tages hensyn til beboersammensætning, herunder beboernes funktionsevne og behov for hjælp. Normeringen og det daglige arbejde kan variere i takt med, at beboergruppen ændres eller i takt med, at den enkeltes behov for hjælp, omsorg og pleje intensiveres. 7

8 voksne voksne voksne voksne voksne voksne vok Hjælp efter pensionslovgivningen Der er mulighed for at få tilkendt førtidspension, hvis den udviklingshæmmede er mellem 18 og 65 år. Ved det fyldte 65. år overgår man til folkepension. Der findes to forskellige regelsæt for førtidspension alt efter, om pensionen er tilkendt før eller efter denne dato. Førtidspension tilkendt efter Førtidspensionen kan tilkendes, hvis den udviklingshæmmedes arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den ikke gør selvforsørgelse mulig. Når det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger, træffer kommunen afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Kommunen skal anvende arbejdsevnemetoden, når den udviklingshæmmedes arbejdsevne skal vurderes, og dette gøres ved at udfylde en ressourceprofil. Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af: en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og dennes egen opfattelse af forholdene skal udtrykkeligt være anført den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning en angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses at kunne udføre Der udbetales én førtidspensionsydelse, som skal dække almindelige forsørgelsesudgifter. Førtidspensionen er skattepligtig og indtægtsreguleres efter egen og ægtefælles/samlevers indtægter. Førtidspension tilkendt før Der vil for udviklingshæmmede være tale om enten mellemste eller højeste førtidspension. Hvis man vurderer, at den udviklingshæmmede kan arbejde lidt ved siden af pensionen, er der tilkendt mellemste førtidspension. Den består af grundbeløb, pensionstillæg og invaliditetsbeløb. Der er tilkendt højeste førtidspension til udviklingshæmmede, som man vurderer ikke har nogen eller kun en ubetydelig arbejdsevne. Den består udover grundbeløb, pensionstillæg og invaliditetsbeløb af et erhvervsudygtighedsbeløb. Pensionernes forskellige dele er skattepligtige, bortset fra invaliditetsbeløbet, der ikke er skattepligtigt. Der er desuden mulighed for at få tilkendt et bistands- eller plejetillæg, hvis den udviklingshæmmede har behov for personlig bistand af andre eller har et behov for vedvarende pleje- eller tilsyn, og dette behov ikke dækkes fuldt ud af et botilbud. Tillæggene er ikke skattepligtige Personer, der modtager førtidspension tilkendt før eller folkepension, har herudover mulighed for at få dækket forskellige udgifter. Fælles for disse regler er, at udgifterne kun kan dækkes, hvis personen ikke selv har mulighed for at afholde udgiften. Helbredstillæg Der kan søges helbredstillæg til udgifter til medicin, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, fodterapi og psykologbehandling, hvis der i forvejen ydes tilskud hertil fra sygesikringen. Man må ikke have en formue, som overstiger kr. (2009). Derudover skal den personlige tillægsprocent være større end 0 (du finder den personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse). Helbredstillægget dækker som hovedregel 85% af udgifterne. 8

9 sne voksne voksne voksne voksne voksne voksne Tillægget nedsættes dog forholdsmæssigt, hvis den personlige tillægsprocent er mindre end 100. Licens til tv og radio Der kan søges om licensfritagelse/-nedsættelse. Der kan bevilges fuld fritagelse for betaling af radiolicens og nedsættelse af tv-licensen til halvdelen. Det er en betingelse, at man har en personlig tillægsprocent på 100. Personligt tillæg Der kan søges personligt tillæg til dækning af nødvendige og rimelige udgifter, som man ikke selv har mulighed for at afholde. Personligt tillæg kan udbetales, hvis de økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af pensionistens samlede økonomiske forhold. Varmetillæg Der kan ydes tilskud til varmeudgifter (opvarmning og varmt vand) efter reglerne om personligt tillæg. Der kan maksimalt ydes tilskud til udgifter på op til kr. årligt (2009) for to personer. Er der flere personer i husstanden, forhøjes beløbet med kr. Der kan kun ydes tilskud til udgifter, som ligger ud over kr. årligt for enlige og kr. årligt for gifte/ samlevende. De forskellige tilskud søges ved kommunens pensionskontor/borgerservice. Beskæftigelse Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob) Skånejob er et tilbud om arbejde til førtidspensionister, der ikke er i stand til at arbejde på almindelige vilkår. Hvis man ønsker et skånejob, skal man henvende sig til jobcentret i kommunen. Normalt vil lønnen blive fastsat på grundlag af den sædvanlige løn indenfor området og skal udgøre mindst 1/3 af denne løn. Arbejdet kan være på både offentlige og private virksomheder. Det kan f.eks. være som medhjælper i en kantine, i et supermarked eller i en daginstitution. Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse er tilbud til personer under 65 år med udviklingshæmning, som ikke kan varetage arbejde på det almindelige arbejdsmarked. Beskyttet beskæftigelse kan foregå i beskyttede værksteder. Det kan også organiseres i virksomheder, der har behov for at få udført arbejdsopgaver, som kan udføres af personer med nedsat funktionsevne. Arbejdets karakter og indhold kan være meget forskelligt. Der kan være tale om egentlige produktionsrettede opgaver, og der kan være tale om mere serviceorienterede funktioner. Aflønningen i beskyttet beskæftigelse sker i videst mulig omfang efter indsats. Hvis en person på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en meget beskeden indsats, kan der fastsættes en arbejdsdusør, der skal være på mindst fem procent af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det pågældende arbejdsområde. Man skal selv betale udgiften til befordring til og fra virksomheden, hvis afstanden dertil er under ti km. Er der mere end ti km, skal kommunen betale udgiften. For at komme i beskyttet beskæftigelse skal man henvende sig i kommunens jobcenter. Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud er et tilbud til udviklingshæmmede under 65 år, der ikke kan arbejde ved beskyttet beskæftigelse. Formålet er at medvirke til, at man har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Der kan være tale om aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i dagligdags funktioner, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Kommunen afholder udgiften til befordring til aktivitets- og samværstilbud. 9

10 voksne voksne voksne voksne voksne voksne Personlig assistance (lov om kompensation til handicappede i erhverv) Personer med nedsat erhvervsevne har mulighed for at søge om særlig støtte i forhold til alle typer ansættelse. Bevillingen af støtte er afhængig af typen og graden af erhvervsnedsættelse. Hvis en ansat har behov for praktisk hjælp for at kunne udføre sit arbejde, kan der, på baggrund af en konkret og individuel vurdering, ydes tilskud til ansættelse af en personlig assistent. Ansøgning rettes til jobcentret i kommunen. Værgemål Der kan iværksættes værgemål for voksne, der på grund af udviklingshæmning eller andet er ude af stand til at varetage sine egne sager. Et værgemål kan begrænses til at angå økonomiske anliggender eller bestemte økonomiske anliggender. Det kan også begrænses til at angå bestemte personlige forhold eller generelle personlige forhold. Værgemål kan også være begrænset til en bestemt periode. En person, der er under værgemål, er myndig, med mindre personen har fået frataget sin retlige handleevne. Kommunen skal yde hjælp til personer med udviklingshæmning, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang. Kommunen skal tjekke, om der er pårørende eller andre, der kan varetage interesserne for personen med udviklingshæmning og skal i den forbindelse være opmærksom på, om der er behov for at få beskikket en værge. Rådgivning og vejledning Du er som medlem af LEV meget velkommen til at kontakte Landsforeningen LEVs telefonrådgivning på tlf , såfremt du har brug for yderligere råd og vejledning. Opkaldet er gratis. Du kan også benytte dig af LEVs netrådgivning, ved at du udfylder rådgivningsformularen på Få mere at vide Du kan læse mere om gældende love, regler og bestemmelser i Landsforeningen LEVs to øvrige pjecer: Hånd om paragrafferne Børn og unge Hånd om paragrafferne 18 år og hvad så? Se desuden følgende hjemmesider: Gældende love og regler Landsforeningen LEV Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Center for Ligebehandling af Handicappede Oversigt over forskellige sociale tilbud og botilbud VISO (link på forsiden) Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning - et projekt om beskæftigelse for voksne med udviklingshæmning 10

11 Dansk handicappolitik hviler på Solidaritetsprincippet: Som indebærer, at alle har et ansvar for andre hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at mange ydelser er finansieret gennem skattebetaling Sektoransvarlighedsprincippet: Som indebærer, at den offentlige sektor, der udbyder en ydelse, en service eller andet, er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for borgere med nedsat funktionsevne Kompensationsprincippet: Som indebærer, at mennesker med nedsat funktionsevne i videst muligt omfang skal kompenseres for følgerne heraf Det skal dog bemærkes, at der til trods for kompensationsprincippet lægges vægt på, a) at borgeren med funktionsnedsættelse og dennes familie har mulighed for selv at varetage de opgaver, der følger af handicappet, idet der i familiebegrebet ligger en naturlig omsorgsforpligtelse samt, b) at familien kan fungere så normalt som muligt og skal kompenseres for funktionsnedsættelsen LEV mener At man for at varetage den voksne person med udviklingshæmnings interesser bør overveje, hvorvidt der skal etableres værgemål for vedkommende. Alternativt kan man lave en partserklæring/ fuldmagt, hvor ens voksne barn giver tilladelse til, at forældre eller andre modtager kopi af alle dokumenter og lignende i pågældendes sag At man bør overveje i god tid, om ens voksne barn skal flytte i et botilbud, idet man desværre må regne med en ventetid på cirka tre år At det er vigtigt, at voksne med udviklingshæmning medinddrages i egen sag og at hans/hendes egne bidrag til oplysning af sagen fremgår i vurderingen af personens funktionsevne At en person med udviklingshæmning, der ønsker det, har ret til, at en anden person medvirker som støtte for pågældende, når kommunen behandler dennes ansøgning om en handicapkompenserende ydelse. Den udviklingshæmmede vælger selv, hvem han eller hun ønsker som bisidder og kommunen skal gøre borgeren opmærksom på denne mulighed At der, for at sikre at personens interesser fastholdes i samarbejdet med kommunen, udarbejdes en handleplan, som er et juridisk dokument 11

12 Landsforeningen LEV Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre Tlf Fax Udgivet september Fotos: Hans Juhl

Hånd om paragrafferne / 3. 3. udgave. Voksne

Hånd om paragrafferne / 3. 3. udgave. Voksne Hånd om paragrafferne / 3 3. udgave Voksne 2 Voksne Voksne mennesker med udviklingshæmning har ret til en række ydelser fra kommunen. I denne pjece kan du læse om mulighederne for hjælp og støtte. Helhedsorienteret

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 2. 18 år og hvad så?

Hånd om paragrafferne / 2. 18 år og hvad så? Hånd om paragrafferne / 2 18 år og hvad så? 2 18 år og hvad så? Tillykke, jeres barn fylder 18 år og bliver i juridisk forstand myndig. Men for forældre til et ungt menneske med udviklingshæmning kan overgangen

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 2. 18 år og hvad så?

Hånd om paragrafferne / 2. 18 år og hvad så? Hånd om paragrafferne / 2 3. udgave 18 år og hvad så? 2 18 år og hvad så? Tillykke, jeres barn fylder 18 år og bliver i juridisk forstand myndig. Men for forældre til et ungt menneske med udviklingshæmning

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Hjælp i hjemmet trods rask ægtefælle. Hjælp og støtte til forældreopgaver

Hjælp i hjemmet trods rask ægtefælle. Hjælp og støtte til forældreopgaver Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 161 Offentligt Bilag 1 til oplæg 2014 Hjælp trods rask ægtefælle Scleroseforeningen Hjælp i hjemmet trods rask ægtefælle Hjælp og støtte til forældreopgaver Indhold:

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Forholdene er af væsentlig betydning for såvel den unge som for forældrene.

Forholdene er af væsentlig betydning for såvel den unge som for forældrene. Brøndby Kommune Fra ung til voksen med særlige behov Snart 18 år - HVAD så? Denne handleguide henvender sig dels til de unge med særlige behov, der er på vej til at overgå til voksenlivet og deres forældre

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015 17 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Til Politisk behandling den 22. april 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Ledsagelse 2016 Brug for ledsagelse? Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Formål At yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere