Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken"

Transkript

1 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf Grundejerforeningen er stiftet i henhold til servitutter, lyst på matrikel nr. 4 ar og 4 as Tranegilde og parceller udstykket heraf og har til formål i overensstemmelse med de på ejendommen lyste servitutter at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil. Herunder bl.a. at administrere og vedligeholde anlæg og arealer ejet af foreningen, især det lokale fjernvarmenet og fælles arealer. 3. Foreningen er upolitisk og kan med generalforsamlingens tilslutning uden ændringer i vedtægterne tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for grundejerforeninger. Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som retmæssige ejer af parceller, der er udstykket af matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde. Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemskabet og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted og indtrædende medlemmer får ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue. 4. Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Medlemskabet er først effektivt, når kontingent, bidrag til drift og vedligeholdelse af det lokale fjernvarmenet og anden gæld til grundejerforeningen er betalt. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i restance, er pligtig at udrede det skyldige beløb, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. 5. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse af bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de på ejendommene lyste servitutter. Grundejerforeningens bestyrelse udøver den påtaleret, der er tillagt foreningen i servitutterne.

2 6. Der vil blive pålignet medlemmerne bidrag til dækning af foreningens udgifter i form af dels bidrag til dækning af drift, vedligeholdelse og administration af det lokale fjernvarmenet jf. 7, dels kontingent til vedligeholdelse og renholdelse af fælles arealer, og andre udgifter, der følger af foreningens pligter i henhold til den tinglyste fælles deklaration, samt øvrige udgifter, der måtte være en følge af krav fremsat af det offentlige. Generalforsamlingen kan beslutte, at vedligeholdelsen af arealer i umiddelbar tilknytning til den enkelte ejendom helt eller delvis i nærmere bestemt omfang kan eller skal varetages af den pågældende grundejer. Kontingentet fastsættes af foreningens medlemmer på en generalforsamling efter forelæggelse af budgetforslag fra foreningens bestyrelse. Kontingentet er ens for alle ejendomme. Kontingent opkræves årligt, halvårligt eller kvartalsvis med rimeligt varsel. Er kontingentet ikke indbetalt inden den an-givne frist opkræves et rykkergebyr. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at arbejde for inddrivelse af alle restancer og bedømme om det er hensigtsmæssigt at anvende retslig inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med inkasso betales af grundejeren. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ansætte fornøden medhjælp til arbejdets udførelse, herunder også administrativ hjælp. 7. Grundejerne er ifølge den tinglyste deklaration forpligtet til at aftage deres varme og varmt vand fra grundejerforeningen, som til gengæld er forpligtet til at levere varme og varmt vand til grundejerne. Varmen til den enkelte grundejer leveres fra Ishøj Varmeværk gennem det lokale fjernvarmenet, som grundejerforeningen ifølge den tinglyste vedtægt er forpligtet til at eje, drive, vedligeholde og administrere. Det lokale fjernvarmenet omfatter rørsystemet, der går fra Ishøj Varmecentrals varmevekslere til afspærringsventilerne i det enkelte hus og omfatter tillige cirkulationspumper og installationer placeret ved varmevekslerne i varmekælderen ved Tranedalen og i varmevekslerskuret ved Tranehøj. Grundejerforeningens bestyrelse fastsætter et årligt bidrag til dækning af udgifterne til det lokale fjernvarmenet. Ved fastsættelse af bidraget skal bestyrelsen tilstræbe, at foreningen er økonomisk rustet til uden forsinkelse at gennemføre reparation og vedligeholdelse af fjernvarmenettet. Bidraget opkræves af Ishøj Varmeværk/Ishøj Kommune sammen med a konto varmebidrag. Ishøj Varmeværk/Ishøj Kommune fastsætter et a konto varmebidrag for hver enkelt grundejer baseret på hidtidigt forbrug.

3 En repræsentant for grundejerforeningen aflæser varmemålerne i de enkelte ejendomme efter aftale med Ishøj Varmeværk og indberetter aflæsningerne til varmeværket. I tilfælde af målersvigt fastsættes forbruget af Ishøj Varmeværk/Ishøj Kommune. Ishøj Varmeværk/Ishøj Kommune udarbejder den endelige opgørelse af varmebidraget ved regnskabsårets slutning og fremsender opgørelsen direkte til grundejerne. Den enkelte ejendoms endelige varmebidrag, inklusive andel af udgifterne ved tab af varme i foreningens rørnet, beregnes efter den metode, som fastsættes af Ishøj Varmeværk/Ishøj Kommune. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ansætte fornøden medhjælp til drift, vedligeholdelse og administration af det lokale fjernvarmenet. 8. Medlemmer af foreningen er pligtige til at medvirke til, at der, dersom dette måtte blive vedtaget af generalforsamlingen, på deres ejendom lyste deklaration, hvorved der gives pant til foreningen for bidrag, pålagt medlemmerne til denne. Sådan vedtagelse skal ske efter reglerne om vedtagelse af vedtægtsændringer, jf Medlemmer af foreningen er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser, og kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse. 10. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer afgår med 2 medlemmer i år med lige årstal og 3 medlemmer i år med ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Sekretæren eller et andet medlem skriver referat af bestyrelsens møder og de trufne beslutninger. Referatet skal godkendes af de medlemmer der har deltaget i mødet. Alle foreningens medlemmer er berettiget til at se referaterne af bestyrelsens møder. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan eventuelt

4 honorar/kompensation for tilsyn med det lokale fjernvarmesystem og regnskabsføring fastsættes på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. 11. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er bemyndiget til at udfærdige nærmere reglement vedrørende medlemmernes benyttelse af fællesarealer, parkeringspladser, vedligeholdelse af haver o.lign., således at disse ordensforskrifter er gældende for alle medlemmer uden forudgående godkendelse på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 12. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte ét bestyrelsesmedlem forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg, gældende til næste ordinære generalforsamling, supplere sig. Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, indtil førstkommende generalforsamling, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder. 13. Kassereren sørger for opkrævning af kontingenter og modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelse skal foreligge skriftligt. Kassereren fører regnskab med alle udgifter og indtægter og arkiverer alle indtægts- og udgiftsbilag og kontoudskrifter af foreningen bankkonti. Kassereren fører ligeledes regnskab med hvilke medlemmer der har betalt kontingent. Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på

5 en eller flere konti i en bank. Kontiene skal være klausuleret, således at der kun kan hæves på dem sammen med formanden eller næstformanden. Dog kan kassereren gives selvstændig rådighed til løbende betalinger over en konto med et begrænset indestående. Foreningen har ingen kontant kassebeholdning. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden den 15. januar. Formanden videreekspederer regnskabets til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 15. februar og skal udsendes senest 3 uger inden generalforsamlingen til medlemmerne. 14. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 3 ugers varsel. Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke forslag der vil være at behandle samt budgetforslag til det kommende år, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende forslag, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden. 15. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling. 16. For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

6 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og rykkergebyr. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af bestyrelse. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden er på valg i lige år. Kassereren er på valg i ulige år. I tilfælde af formandens tilbagetræden skal næstformanden være formand indtil næste ordinære generalforsamling. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor og en revisorsuppleant, der skal være medlem af foreningen. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlinger eller møder, skal skriftligt være foreningens bestyrelse i hænde senest 1. februar. Bestyrelsen har pligt til senest den 1. januar at erindre medlemmerne om kommende ordinære generalforsamling. Fremkomne forslag fra medlemmerne skal straks efter disses fremsendelse til bestyrelsen, videreekspederes til de øvrige medlemmer. 17. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflertal. Afstemningen kanske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt når 1/4 af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. Stemmeberettigede på generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære er kun grundejere, som ikke er i restance på generalforsamlingsdagen. Restancer kan dog indbetales på selve generalforsamlingen. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme for ændringen. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden 1 måned med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 18. Sekretæren eller et andet medlem af bestyrelsen skriver referat af generalforsamlingens drøftelser og vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og udsendes inden 1 måned til medlemmerne.

7 19. De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og evt. indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk art eller anden art - ligesom foreningen, uanset sagsanlæg eller senere appel, skal være berettiget til at foretage retsskrift til forpligtelsens opfyldelse o O O Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 9. november 1971, med ændringer vedtaget på generalforsamlinger den 25. november 1980, den 14. oktober 1981, den 15. november 1983, november 1992 og 14 juni 2012 samt 25. marts Underskrevet af de medlemmer af bestyrelsen, der var til stede ved den ordinære generalforsamling 25. marts 2015, samt af generalforsamlingens referent. April 2015: Flemming Bodin Andre Lorentz-Petersen formand TD 7 medlem af bestyrelsen TH 8 Svend Erik Merkild Kell Sahlholdt medlem af bestyrelsen TH 10 kasserer og referent TD 21

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark 1 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark A. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Nivåpark Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål

VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål Vedtægter for Vedtaget på generalforsamlingen den 27. september 1972 med senere ændringer vedtaget på generalforsamlinger, senest den 21. september 1995. Kap. 1. Navn og formål Navn og formål 1. 1. Grundejerforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere