Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Børup"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

2 Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles grundejerinteresser af enhver art såvel udadtil som indadtil. 3. Foreningens medlemmer: Foreningens medlemmer består af grundejere i udstykningen mellem Børupvej og Grønløkke Alle i Tranbjerg, som ifølge klausul i skødet er pålagt medlemskab af foreningen. Ejere af matr.nr. 1 a, 1 c og 4 ak Børup by, Tranbjerg, kan optages i foreningen, hvis de måtte ønske det. Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer beslutte, at ejere af grunde uden for lokalplanområdet kan optages som medlemmer. Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlende parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemspligt for ejere af ovennævnte parceller indtræder ved erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartvis ret til foreningens formue. Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til foreningen. Medlemskabet er først effektiv, når kontingent er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance eller i restance med ydelser og bidrag til foreningen, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og hæfter solidarisk med sælgeren for de parcellen påhvilende forpligtelser og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når restancen er udlignet med påløbne omkostninger. 4. Foreningens tilhørsforhold: Foreningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer at træffe bestemmelse om samarbejde med en eller flere grundejerforeninger, eventuelt at grundejerforeningen bliver en lokal forening af en større grundejerforening eller sammenslutning af sådanne. 5. Forordninger: Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse mv. af parcellerne underkastes bestemmelserne i Århus Kommunes lokalplan nr. 7, vedtaget 1. marts Grundejerforeningen er berettiget til at fastsætte ordensreglement og udøve de rettigheder, der er tillagt, jfr. ovenstående stk. 1. Andelsboligforeningen Solgården, som ejer det område, der er omfattet af lokalplan nr. 220, er pligtig til at rette sig efter bestemmelserne i denne lokalplan for så vidt angår benyttelse og bebyggelse af området. 6. Generalforsamling: Generalforsamlingen er højeste ansvarshavende myndighed m.h.t. at give, ændre og ophæve foreningens vedtægter. Denne myndighed gælder også for beslutninger og hæftelser indgået på generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 2 af 5

3 Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 15. februar. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Budget for det kommende år 6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af 2 suppleanter 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant 10. Eventuelt 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer kan træffe beslutning om anvendelse af friarealerne. 7. Ekstraordinær generalforsamling: Afholdes, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne finder det påkrævet, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom. Anmodningen skal bilægges angivelse af ønsket dagsorden, og den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 30 dage efter anmodning, med mindst 14 dages varsel. 8. Bestyrelsen: Stk. 8 Stk. 9 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf formanden og kassereren vælges særskilt. Andelsboligforeningen Solgården udpeger 1 medlem. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode. Formanden er på valg i lige år, mens kassereren er på valg i ulige år. Andelsboligforeningen Solgården træffer selv beslutning om, hvornår der sker skiftning af det udpegede bestyrelsesmedlem. Som suppleanter vælges to medlemmer, som er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører beslutningsprotokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer fremsætter begæring herom. Beslutninger på bestyrelsesmødet træffes ved simpelt stemmeflertal. Skulle afstemningen slutte lige, bliver formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede ved et bestyrelsesmøde, som skriftligt er indkaldt med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden for mødet. 0 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en suppleant. 1 Dersom formanden eller kassereren efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor valg af stedfortræder finder sted. 2 Revisionen består af de to fra området valgte revisorer, begge med en valgperiode på 2 år, dog således at den ene er på valg i ulige år og den anden er på valg i lige år. Revisorsuppleanten er på valg hvert år. 3 af 5

4 Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 9. Afstemning: Uanset hver mange parceller eller matr.nr. et enkelt medlem måtte eje i foreningens område, har denne kun en stemme på foreningens generalforsamling. Denne stemmeret og taleret fortabes dog, hvis et medlem er skyldig i kontingent efter sidste rettidige forfald. De på generalforsamlingen forelagte sager kan afgøres ved simpelt stemmeflertal, og såfremt et stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette følges. Ved afstemning og lovændringer eller vedtagelse af nye love fordres, at mindst 50% af medlemmerne er fremmødt, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslagene, for at disse kan vedtages. Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig ved afstemningen om lovændringer eller lovtilføjelser, afholdes der ekstraordinær generalforsamling jfr. pgf. 7, idet samtlige medlemmer skal have tilsendt udkast til ændringen eller den nye lov, senest 7 dage før den ekstraordinære generalforsamling. Ved anden generalforsamling kan afstemning om lovændringer eller lovtilføjelser afgøres ved simpelt flertal. Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen, dog kan ingen fuldmægtig repræsentere mere end 5 stemmer. Evt. fuldmagter indsamles, dateres og opbevares af kassereren i mindst 2 måneder efter generalforsamlingen. 10. Foreningens midler Midlernes frembringelse: Stk.1 Foreningens indtægter fremkommer primært i form af kontingenter, som betales af foreningens medlemmer med lige stor anpart pr. boligenhed. a Kontingentet for Andelsboligforeningen Solgården fastsættes dog til at udgøre 50% af normalkontingentet for 75 boligenheder, fratrukket den del af kontingentet, som jfr. pgf. 10, stk. 11, eller skulle hensættes til en vejfond. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen på baggrund af et samlet budget for det kommende år, som bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen. En eventuel kontingentændring træder i kraft fra det førstkommende kvartal efter generalforsamlingens vedtagelse, uanset om der er sket forudbetaling. Kontingentet forfalder til betaling kvartalsvis således: 1. februar : januar kvartal 1. maj : april kvartal 1. august : juli kvartal 1. november : oktober kvartal Kontingentbetalingen skal kunne fortages via PBS, og forfaldsdag er 14 dage. Er indbetalingen ikke foretaget på sidste forfaldsdag fremsendes en rykkerskrivelse. Bestyrelsen fastsætter et rykkergebyrs størrelse. Er indbetalingen herefter ikke foretaget senest 28 dage efter sidste forfaldsdag, videregives sagen uden yderligere varsel til inkasso. Midlernes sikring: Stk 7 Foreningen midler henstår på bank- eller sparekassekonto, som tegnes af formand og kasserer i fællesskab, eller af et af forannævnte plus 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Udbetaling kan ske efter følgende retningslinier: a) Beløb på indtil 500 kr. kan udbetales af kassereren mod kvittering. b) Checks på indtil 2000 kr. kan udstedes af kassereren. c) Checks på over 2000 kr. kan kun udbetales over foreningens konto, og kun med underskrift, som omtalt i pgf. 10, stk. 6 4 af 5

5 Stk. 8 Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Kassererens kassebeholdning må ikke overskride 1000 kr. i kontanter. Stk. 9 Kassereren er regnskabspligtig, og der føres specificeret kasseregnskab over samtlige økonomiske aktiviteter med kontifordeling. Regnskabet skal til enhver til udvise alle bevægelser registreret indtil 14 dage forinden. 0 Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december, og det færdige regnskab overgives til foreningens revisorer senest 3 dage før den årlige revision, påtegnet af kassereren og formanden. 1 Til vedligeholdelse af foreningens veje hensættes 20% af det indbetalte kontingent til en speciel konto (beløbet forhøjes til nærmeste med 5 delelige tal). De indkomne midler indsættes på konto til vedligeholdelse af vejene en gang i kvartalet. Andelsboligforeningen Solgården deltager ikke i hensættelserne til vedligeholdelse af vejene. 2 De i pgf. 10, stk. 7, 8 og 11 omtalte beløb kan af bestyrelsen ændres efter godkendelse på en generalforsamling, uden at dette betragtes som en lovændring, d.v.s. ved simpelt stemmeflertal. 3 Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, revisor, ingeniør osv. 4 Det tilkommer bestyrelsen indenfor de af generalforsamlingen givne rammer at drage omsorg for ansættelse af lønnet hjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under grundejerforeningen hørende private veje, stier samt vedligeholdelse af fælles arealer, fællesanlæg mv., ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under foreningens område. 11. Opløsning af foreningen: Opløsning af foreningen kan ikke ske uden godkendelse af Århus Kommune Magistrats 2. afdeling. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Århus Kommune til anvendelse indenfor foreningens område. Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. maj Ændret jfr. ovenstående på ekstraordinær generalforsamling den 20. august og efterfølgende den 14. september Ændret jfr. ovenstående på den ordinære generalforsamling den 26. marts Ændret jfr. ovenstående på ordinær generalforsamling den 9. marts 1989 og efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 11. april Ændret jfr. ovenstående på ordinær generalforsamling den 25. marts Ændret jfr. ovenstående på ordinær generalforsamling den 21. marts Tranbjerg, den 12. juni af 5

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere