Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune"

Transkript

1 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune Udarbejdet for Sorø Kommune, Fagcenter Plan & Miljø af Biomedia, Januar 2009 Revideret Januar

2 Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i hele Sorø Kommune. Kæmpe-Bjørneklo kan trives mange steder. Den findes især langs vandløb, veje, ved søer og moser, i skovbryn og lysninger samt på brakmarker, skrænter og oplagspladser for haveaffald. Bestande langs vandløb udgør et særligt problem, da frøene kan spredes med strømmen og spire flere kilometer fra moderplanten. Kæmpe-Bjørneklo er uønsket, dels fordi den med sine store skyggende blade fortrænger den naturlige vegetation, og dels fordi den udgør et sundhedsproblem, da saft fra planten kan forårsage brandsårsagtige skader på huden i forbindelse med sollys. Hvis det ikke lykkes at få udbredelsen af Kæmpe-Bjørneklo under kontrol, vil det betyde en forringelse af mange af vores naturområder, og planten vil være til gene for borgere som færdes i de berørte områder. En vedtaget og offentliggjort indsatsplan forpligter offentlige såvel som private grundejere til at bekæmpe planten. Hvis vi alle yder en konsekvent indsats i kampen mod Kæmpe- Bjørneklo, kan det lykkes at få kontrol over arten og dermed bevare en række af kommunens naturskønne arealer. Forside: Massiv forekomst af Kæmpe-Bjørneklo ved Lønnehøj. 2

3 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 4 Generelt om indsatsplaner... 5 Vedtagelse og offentliggørelse... 5 Påbud og politianmeldelser... 5 Klage over påbud... 5 Andre relaterede lovområder... 5 Internationale forpligtelser... 5 Kemiske bekæmpelsesmidler... 5 Kæmpe-Bjørneklo kendetegn og vækst... 6 Forvekslingsmuligheder... 8 Fakta om Kæmpe-Bjørneklo:... 8 Indsatsplan for Sorø Kommune... 9 Lovmæssige krav... 9 Indsatsområde... 9 Tidsfrist for rettidig bekæmpelse Bekæmpelsesmetoder Beskyttelse og udstyr Indsatsplanens målsætning Kommunens egne arealer Vandløbsnære arealer Information til lodsejere Administration Registrering og besigtigelse Administrative påbud Revision af planen Evaluering Koordinering og sekretariat Samarbejde Yderligere læsning

4 Sammendrag Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) kom til landet midt i 1800-tallet, hvor den første gang nævnes i et frøkatalog fra Botanisk Have. Den blev formentlig spredt til mange private haver via udsendt frømateriale herfra. Planten er med sin massive vækst og spredning blevet en trussel mod den biologiske mangfoldighed især i fugtige naturtyper. Samtidig er plantens saft giftig i forbindelse med ultraviolet lys. Målet med denne indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune er at reducere arters udbredelse så meget, at indsatsen efterhånden begrænses til overvågning af artens spredningskorridorer, samt bekæmpelse af eventuelle nye små bestande. Sorø Kommune har i 2007 haft HedeDanmark til at registrere Kæmpe-Bjørneklo langs kommunens offentlige vandløb. Desuden har en del private borgere samt kommunens Vej og park-afdeling angivet forekomster. Der er således et ikke fuldstændigt overblik over plantens udbredelse i kommunen (fig. 6 & bilag 2). De tre tidligere kommuner Dianalund, Stenlille og Sorø (der nu udgør Sorø Kommune) samt Vestsjællands Amt og private lodsejere, har de senere år bekæmpet planten mere eller mindre målrettet. Der er dog stadig lang vej til målet, hvorfor en koordineret, fælles indsats er nødvendig. Med vedtagelsen af denne indsatsplan får kommunen mulighed for at anvende bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Bekendtgørelsen fastlægger retningslinjer for myndighedsarbejdet med påbud og eventuelt politianmeldelse af lodsejere, der ikke bekæmper Kæmpe-Bjørneklo. Herefter har alle lodsejere også offentlige myndigheder pligt til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo indenfor indsatsplanens område. Det fremgår af bekendtgørelsens 1. Denne indsatsplan lægger vægt på, at bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo skal foregå i samarbejde mellem kommunen og de mange forskellige lodsejere og aktører, der bor eller driver virksomhed i kommunen samt med omgivende kommuner. Hele Sorø Kommune er omfattet af indsatsplanen. På den måde er alle kendte og alle kommende forekomster omfattet af planen, uanset hvor i Kommunen de måtte indfinde sig. I Sorø Kommune gælder følgende krav til bekæmpelsen: Bekæmpelsen skal uanset bekæmpelsesmetode være igangsat senest 1. juni og desuden må der ikke på noget tidspunkt forekomme fuldt udviklede frø (se fig. 1). Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan lodsejeren straffes med bøde. Figur 1. Modne frø af Kæmpe-Bjørneklo 4

5 Generelt om indsatsplaner Bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (bilag 1) danner grundlaget for den kommunale myndighedsopgave. Med hjemmel i bekendtgørelsen kan byrådet vedtage en forpligtende indsatsplan, der udpeger særlige indsatsområder (evt. hele kommunen) for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, giver tidsfrister for iværksættelse af bekæmpelsen og giver vejledning i bekæmpelsesmetoder. Vedtagelse og offentliggørelse Jf. bekendtgørelsen skal forslag til indsatsplan offentliggøres efter, at den er politisk vedtaget i kommunen, og offentligheden skal have mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser mod planen. Påbud og politianmeldelser Hvis bekæmpelse ikke er iværksat rettidigt, kan kommunen påbyde den pågældende lodsejer at foretage bekæmpelse. Påbuddet indeholder en frist på ikke under 14 dage til at foretage bekæmpelsen. Det skal fremgå af påbuddet, at kommunen kan foretage kontrol af bekæmpelsen og ved samme lejlighed iværksætte bekæmpelse, hvis påbuddet ikke er efterkommet. Det skal også fremgå af påbuddet, at ejeren kan straffes med bøde, hvis det konstateres at påbuddet ikke er efterkommet. Plantedirektoratet har udarbejdet en administrationsmodel for sanktionsbestemmelserne, herunder vejledning til hvilke bødestørrelser, kommunerne bør foreslå politiet. Bødestørrelsen forventes at svare til ejers sparede udgifter til bekæmpelse siden plejeplanens vedtagelse, dog mindst kr. Hvis påbud ikke efterkommes, kan kommunen iværksætte bekæmpelse på privat ejendom. Klage over påbud Lodsejere i Sorø Kommune kan klage over kommunale påbud om bekæmpelse af planten. Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet er også klageberettigede. Klager skal sendes til Sorø Kommune inden 4 uger fra modtagelsen af påbuddet. Sorø Kommune videresender klagen med bemærkninger til Plantedirektoratet. Andre relaterede lovområder Internationale forpligtelser Områder ved Åmose Å, Flommen, Tystrup Sø og omkring Suså har status som internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000), hvilket forpligter kommunen specielt m.h.t. en aktiv naturplejeindsats. Kemiske bekæmpelsesmidler Store dele af Sorø Kommune er vandindvindingsområde, hvilket forpligter i særlig grad, når anvendelsen af pesticider er på tale. 5

6 En aftale fra 3. november 1998 mellem Miljø- og Energiministeren, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen m.fl. forhindrer anvendelse af pesticider på Kommunal ejendom (gældende fra og med den 1. januar 2003). Dog kan der anvendes pesticider til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Kæmpe-Bjørneklo kendetegn og vækst Den blomstrende plante er 2-5 m høj med op til 2 m høje blade og mere end en meter brede skærme. Blomstrende planter kan dog under visse omstændigheder, fx kraftig bekæmpelse) være få decimeter høje. Bladenes form varierer stærkt efter plantens alder. De mindste planter (kimplanten) har aflange, helrandede blade (fig. 2). De lidt større planter har blade med rundt omrids og brede, butte bladflige (fig. 3). Fuldt udviklede planter har stærkt fligede blade med spidse bladflige. Bortset fra kimplanten bærer alle dele af planten lange, tætsiddende og gennemsigtige hår. Fig. 2. Hos nyspirede planter er bladene (kimbladene) aflange. 6

7 Fig. 3. Hos 1-års planter er de lappede og runde - bjørnekloagtige. Fig. 4. Blade hos de fuldt udviklede planter er dybt indskårne med spidse flige. 7

8 Forvekslingsmuligheder Den mindre art Almindelig Bjørneklo med 2 cm tykke stængler, mindre skærme og afrunde bladspidser skal ikke bekæmpes. Den er naturlig i Danmark. Pastinak har glatte kantede stængler og gule blomster. Den skal pt. ikke bekæmpes. Fakta om Kæmpe-Bjørneklo En effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo forudsætter godt kendskab til plantens levevis. Om Kæmpe-Bjørneklo ved vi, at: * den i Danmark bliver 2-10 år gammel, inden den blomstrer * det enkelte individ dør få måneder efter blomstringen * den kun formerer sig ved frø * en plante i gennemsnit får frø * 5 % af frøene spirer * frøene kan overleve i flere år, men spiringsevnen falder stærkt med alderen. * ved destruktion af det tynde vækstlag (se fig. 5) øverst på knolden dør planten * blot en lille bid af omtalte vækstlaget er tilstrækkelig til at planten kan sætte nye skud * en plante kan overleve utallige afskæringer af stængler og blade bare vækstlaget er intakt * den tilbageværende rodknold dør ved rodstikning - bare vækstlaget fjernes * den spreder sig ikke ved forgrening, sideskud, udløbere e.l. Det fremgår af faktaboksen, at Kæmpe- Bjørneklo først og fremmest skal forhindres i at sætte frø. Da ikke alle planter vil blomstre, bør man holde øje med planten/bestanden. Fra 1. juni er det tydeligt, om en plante vil blomstre, da den kraftige stængel med store blomsterknopper begynder at vokse frem fra rodknolden. Figur 5. Vækstlaget udgør den øverste del af knolden. Det er essentielt for plantens udvikling. F. eks. kan en afskåret stængel med en lille del af vækstlaget hvilende på en fugtig jordoverflade danne en ny blomstrende plante i løbet af en måneds tid. Til gengæld vil selv den største rod dø i løbet af få uger, hvis vækstlaget fjernes. 8

9 Indsatsplan for Sorø Kommune Lovmæssige krav Ifølge bekendtgørelsen skal kommunens indsatsplan for bjørneklobekæmpelse indeholde: 1) Angivelse af indsatsområde 2) Én eller flere frister, inden for hvilke bekæmpelse hvert år skal have fundet sted 3) Vejledning i, hvilke bekæmpelsesmetoder, der mest hensigtsmæssigt kan anvendes Ad 1) Indsatsområder Hele Sorø Kommune er indsatsområde. Fig. 6. Alle kendte forekomster af Kæmpe-Bjørneklo er indtegnet. Kommunen vil løbende opdatere kortet. Indsatsplanen gælder indtil videre. En opfølgende plan kan vedtages efter behov. Ad 2) Tidsfrist for rettidig bekæmpelse For at forenkle kontrollen og eventuelt efterfølgende håndhævelsessager fastsættes én tidsfrist for rettidig bekæmpelse, uanset bekæmpelsesmetode: Effektiv bekæmpelse skal være iværksat inden den 1. juni. 9

10 I de sager, der opstår som følge af manglende eller utilstrækkelig bekæmpelse, vil Sorø Kommune foretage en konkret, individuel vurdering af, om der er tale om en effektiv bekæmpelse. Planter, der skæres ned, vil forsøge at skyde igen og sætte blomster ( panikblomster ). Uanset om bekæmpelsesfristen ovenfor er overholdt, vil der derfor kunne opstå risiko for, at planter, der er afskåret eller nedgræsset, vil kunne nå at sætte frø samme år. Derfor fastsættes følgende supplerende krav til effektiv bekæmpelse: Uanset om førstegangs-bekæmpelse er foretaget rettidigt, må der ikke på noget senere tidspunkt forekomme planter med udviklede frø (se fig. 1). Såfremt disse betingelser ikke kan overholdes på grund af massive forekomster af Kæmpe- Bjørneklo, skal der udarbejdes en aftale mellem lodsejeren og Sorø Kommune indeholdende en alternativ plan for effektiv bekæmpelse, f.eks. med angivelse af særlige delmålsætninger og bekæmpelsesmetoder. Kommunen vil via en årlig pressemeddelelse udsende information om planlægningen af effektive og rettidige indgreb. I forbindelse med den generelle information vil borgere blive gjort opmærksom på, hvor de kan henvende sig med oplysninger om frøbærende planter, og om hvordan plantematerialet bortskaffes uden at give risiko for frøspredning. Sorø Kommune vil tilse arealer, der er bevokset af Kæmpe-Bjørneklo. Kommunen har derfor, til enhver tid og mod behørig legitimation, adgang til disse arealer. Sorø Kommune kan blive opmærksom på frøbærende planter ved tilsyn/kontrol og ved, at borgere retter henvendelse til kommunen med oplysninger herom. Kommunen kan derefter påbyde fjernelse af planterne inden for en periode på ikke under 14 dage. Ad 3) Bekæmpelsesmetoder Bjørneklo skal jf. 2 i bekendtgørelse nr. 862 bekæmpes således, at den enkelte plante dør, og frøsætning forhindres. En af følgende bekæmpelsesmetoder skal anvendes: skærmkapning, afgræsning, rodstikning, mekanisk slåning, sprøjtning eller jordbehandling. Hvilken metode, der bør bruges i hvert enkelt tilfælde, fremgår af metodebeskrivelsen herunder. Anvendes en anden metode end den anbefalede, risikerer man, at fremme bestanden i stedet for at bekæmpe den. Al bekæmpelse bør efterfølges af kontrol og efterkontrol. Der vil altid være oversete eller genspirede planter, der undgår første, grundige behandling. Forslagene til bekæmpelse herunder er prioriterede. Vælg en metode, der passer til bestandens størrelse og alderssammensætning samt drift og status (f. eks. fredet område eller beskyttet naturtype). 10

11 Et typisk forløb indebærer flere bekæmpelsesmetoder, fx skærmkapning år 1 og en eller flere af de øvrige metoder de følgende år indtil bestanden er forsvundet. Skærmkapning med le ( planter/time) En tæt, stor bestand af blomstrende planter bør skærmkappes ved hjælp af en le. En kort kraftig klinge anbefales. Skærmkapning bør ske når de første blomster akkurat begynder at visne (som regel i perioden fra juni til juli). Gøres det tidligere, udvikler de topkappede planter mange panikblomster. Fig. 7. Slåning med le er en forholdsvis hurtig bekæmpelsesmetode. Når planterne står så tæt som her, kan der slås mange hundrede i timen. Ved skærmkapning afskæres planterne lige under blomsterstanden (så blomsterskærmene hurtigt udtørrer). Skærmkapningen udføres yderligere et par gange med 14 dages mellemrum, da de topkappede planter vil producere små og ofte lavt placerede blomsterskærme ( panikblomster ), som ellers vil kunne danne modne frø sidst på sæsonen lige inden rodknolde rådner helt væk. Hvis planterne allerede er begyndt at sætte frø, skal skærme og frø samles i plastsække og køres til en af genbrugspladserne. Her anbringes sækkene i en dertil indrettet container (spørg personalet, hvis du er i tvivl!) Bjørneklojern kan ikke anbefales som eneste redskab til store bestande, da det kun egner sig til afskæring af hele planter nær roden og ikke til afskæring af blomsterstande. 11

12 Det kan være både anstrengende og risikofyldt at skærmkappe Bjørneklo, læs derfor afsnittet om beskyttelse grundigt inden du går i gang! Afgræsning (få mange hundrede/time) Hvis bestanden kan indhegnes, er afgræsning en mulighed. Vælges får, er det ikke nødvendig med forudgående fældning af bjørnekloplanter. Vælges kreaturer, er det nødvendigt at slå bjørnekloplanterne med le, ellers kan dyrene ikke holde dem nede. Rodstikning ( planter/time) Områder med mange store planter (og tilsvarende få småplanter) kan rodstikkes. Sådanne bestande ses oftest, hvor der i flere år har været skærmkapning. Blade, stængel og de øverste 1 2 cm af roden skæres af med en skarpslebet spade. Den afskårne top placeres helst på et tørt sted uden jordkontakt (for at forhindre, at vækstlaget slår rod og danner nye skud, der i løbet af en måneds tid kan blomstre og danne modne frø). Rodstikning kan med fordel udføres i april maj, når planten er ca. ½ meter høj. Rodstikning af blomstrende planter kan ikke anbefales, da disse er vanskelige at rodstikke og de alligevel vil dø i løbet af et par måneder. Topkapning med le er den optimale bekæmpelse i dette tilfælde. Rodstikning i tætte bestande af småplanter kan ikke anbefales, da der derved skabes lys og luft til overlevende planter. Afgræsning er den optimale bekæmpelse i dette tilfælde. Mekanisk slåning ( vis af planter/time) Bestande af Kæmpe-Bjørneklo på flad mark kan slås med slåmaskine. Ulempen er, at behandlingen skal gentages mindst hver fjortende dag sommeren igennem. Forsømmes dette vil bekæmpelsen være nytteløs eller endda have negativ virkning, fx kan to årlige slåninger sprede planten yderligere, idet første slåning fremtvinger panikblomster og anden slåning spreder modne frø fra disse blomster (frøene klæber til fugtige klinger og slåmaskiner). 12

13 Fig. 8. Rodstikning med spade er en effektiv metode. Det er vigtigt, at vækstlaget i den øverste del af rodknolden følger med den grønne del. Rodstukne planter kan placeres på stedet, blot de ligger tørt. Jordbehandling ( vis af planter/time) Bestande af Kæmpe-Bjørneklo uden for naturområder kan evt. fræses eller pløjes. Man skal være opmærksom på, at gamle græsningsarealer kan være overdrev i naturfredningslovens forstand og derfor ikke må jordbehandles, ligesom der ikke må jordbehandles i 2 m bræmmerne langs vandløb. Jordbehandling udføres 1. gang i april. Jordbehandlingen foretages flere gange i perioden maj til august, så ingen planter får lejlighed til at blomstre. Hvis ikke alle planterne i området f.eks. tæt på hegn bliver ødelagt af jordbehandlingen, kan det være nødvendigt at supplere med andre bekæmpelsesmetoder som rodstikning eller skærmkapning. Behandlingen kontrolleres og gentages i de følgende sæsoner, da frøpuljen i jorden skal udtømmes. Sprøjtning ( planter/time) Er der ingen andre metoder der skønnes egnede, kan sprøjtning med glyphosat overvejes. Da midlet tillige dræber al anden urtevegetation, skal det anvendes med største forsigtighed. Inden glyphosat anvendes skal gældende sikkerhedsforskrifter og lovgivning i øvrigt undersøges nøje, da mange kendte forekomster findes på områder, hvor der ikke må anvendes sprøjtemidler. Det er endvidere vigtigt, at den anbefalede dosering overholdes nøje, da såvel under- som overdosering kan resultere i ineffektiv behandling. Det anbefales, at sprøjtningen foretages tidligt om foråret. Behandlingen skal kontrolleres og efterkontrolleres og i øvrigt gentages i de følgende sæsoner! 13

14 Beskyttelse og udstyr Bjørneklosaft kan i forbindelse med solens ultraviolette stråler give blærer og udslæt på huden, der minder fuldstændig om en forbrænding. Derfor skal man ved enhver kontakt med planten have kraftige og helst langskaftede handsker på. Lange ærmer og benklæder er også absolut nødvendigt ved rodstikning og skærmkapning. Ved skærmkapning skal man desuden bære hjelm med visir samt vandtæt beklædning. Åndedrætsværn er dog ikke nødvendigt. Åndedrætsværn er derimod påkrævet ved enhver maskinel behandling af planten, da langt mere plantesaft hvirvles op i luften ved brug af maskiner. Hav rigeligt med vand og sæbe med ud, så berørte hudpartier kan vaskes, hvis uheldet skulle være ude! Pas på ikke at gnide øjne med saftindsmurte handsker! Indsatsplanens målsætning Målet med indsatsplanen er, at arbejdet med Kæmpe-Bjørneklo efterhånden begræsnses til let opsyn og bekæmpelse af nye bestande. Med andre ord skal bjørneklobekæmpelsen i fremtiden være en ikke belastende del af Fagcenter Plan og Miljøs almindelige drift. Kommunens egne arealer Målet er, at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på alle kommunens arealer, effektivt og samtidig skånsomt for den omgivende natur. KL indgik på vegne af kommunerne i 1998 en aftale med bl.a. Miljø- og Energiministeren om, at kommunerne skulle afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler snarest muligt og principielt inden 1. januar Aftalen giver dog mulighed for at bruge kemisk ukrudtsbekæmpelse på arealer, hvor dette er påkrævet for at undgå væsentlige sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige problemer. Denne mulighed forudsættes begrænset mest muligt. Vandløbsnære områder Vandløbene er spredningskorridorer, og derfor er bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo særlig vigtig langs vandløbene, på bredderne, ved sandfangene og i de dyrkningsfrie 2m bræmmer langs vandløbene. Bekæmpelse på vandløbsbredder og i 2m bræmmer påhviler lodsejerne, og Sorø Kommune vil af hensyn til spredningsrisikoen holde et vågent øje med forekomster i alle vandløbsnære arealer. Information til lodsejere Sorø Kommune planlægger følgende informationsindsats om Kæmpe-Bjørneklo: Kommunen vil hvert forår (ca. 1. april) informere bredt om bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo via de lokale medier. 14

15 Der kan eventuelt udsendes en husstandsomdelt folder til alle virksomheder, landbrug, boligselskaber og enkeltboliger i kommunen. Folderen kan informere om indsatsplanen, tidsfrister, bekæmpelsespligten og bekæmpelsesmetoder. Kommunens hjemmeside vil indeholde aktuelle oplysninger om lokale forekomster, opdaterede bekæmpelsesvejledninger samt links til mere information. Hjemmesiden opdateres løbende. Der arbejdes på en interaktiv hjemmeside til indberetning af forekomster. Al henvendelse vedrørende indsatsplanen og forekomst af Kæmpe-Bjørneklo besvares af Fagcenter Plan og Miljø. Henvendelser om vejledning til bekæmpelse, græsning, græsningslaug, hegning, tilskudsmuligheder, plantens biologi osv. henvises til Fagcenter Plan og Miljø. Administration Registrering og besigtigelse Alle kendte forekomster i kommunen er kortlagt. Denne kortlægning vil i løbet af indsatsperioden blive løbende revideret. Indberetningen bør være på matrikelniveau, gerne med foto og præcis angivelse på kortbilag. Administration af påbud Plantedirektoratet har udarbejdet brevskabeloner og vejledning i bødeudmåling som hjælp til kommunernes administration af bekendtgørelse nr De kan ses på Plantedirektoratets hjemmeside (se nedenfor). Revision af planen Revision af de tekniske dele af planen kan løbende foretages af Sorø Kommune. Evaluering Kampagnen afsluttes hvert år med en kortfattet rapport, der sammenfatter årets aktiviteter, resultater, fremskridt, problemer og udfordringer. En egentlig, samlet evaluering af indsatsen udarbejdes efter ca. 10 år. Samarbejde Sorø Kommune har mange kilometer å-grænser mod Holbæk, Næstved, Ringsted og Slagelse Kommuner. Der søges et samarbejde med disse - og gerne tillige andre - kommuer på Sjælland. Indsatstsen kan være forgæves, hvis ikke begge parter omkring en kommunegrænse bekæmper på nogenlunde samme tid og med nogenlunde samme intensitet. 15

16 Yderligere læsning Sorø Kommune Søg på bjørneklo. Giant Alien, Vælg manual derefter sprog. Udførlig håndbog om bekæmpelse af Bjørneklo. Naturstyrelsen Søg på bjørneklo. Beskrivelse af planten og bekæmpelse samt meget andet om invasive arter i Danmark. NaturErhvervstyrelsen Søg på kæmpebjørneklo. Bekendtgørelsen samt andet lovstof. Pesticider Oplysninger om pesticider og vejledning i deres anvendelse. 16

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune. Kæmpe-Bjørneklo kan vokse

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) i indsatsområde Lindenborg ådal & Østerådalen,

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD 07-440-000001 SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø Naturkvalitetsplan 2009 Natur, teknik og miljø Indhold Hvorfor en naturkvalitetsplan? 4 Lovområder og internationale forpligtelser 8 Naturen i Syddjurs Kommune 12 Naturområdernes værdisætning 18 Naturområdernes

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven

Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven Maj 2007 VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning Privat Skovrejsning Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning 2015 Titel: Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovdrift. Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk

Læs mere

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag

Miljø og Natur. Kystbeskyttelse. Administrationsgrundlag Miljø og Natur Kystbeskyttelse Administrationsgrundlag 1. Indledning...3 2. Formål...3 2.1 Kystbeskyttelse...3 3. Love og regler...4 3.1 Kystbeskyttelse...4 3.1.1 Sagstyper...4 4. Kommunen som høringsmyndighed...5

Læs mere

Forvaltningsplan for flagermus

Forvaltningsplan for flagermus Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 Udbudsmateriale for Vedligeholdelse af kommunale vandløb i Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 19. FEBRUAR 2015 v. 8 Afleveringsfrist: Mandag den 18. marts 2015 kl. 10.00 på Holstebro Rådhus

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport.

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport. Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 7760 Hurup Thy Vedr.: Kommuneplan samt vindmølleplan Foreningen imod kæmpevindmøller ved Nørhå Sø (i det følgende kaldet foreningen) har følgende indsigelser og bemærkninger

Læs mere

Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug. Mosbækvej 75, 9600 Aars

Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug. Mosbækvej 75, 9600 Aars Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 30. maj 2013 Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug

Læs mere