Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune"

Transkript

1 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune Udarbejdet for Sorø Kommune, Fagcenter Plan & Miljø af Biomedia, Januar 2009 Revideret Januar

2 Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i hele Sorø Kommune. Kæmpe-Bjørneklo kan trives mange steder. Den findes især langs vandløb, veje, ved søer og moser, i skovbryn og lysninger samt på brakmarker, skrænter og oplagspladser for haveaffald. Bestande langs vandløb udgør et særligt problem, da frøene kan spredes med strømmen og spire flere kilometer fra moderplanten. Kæmpe-Bjørneklo er uønsket, dels fordi den med sine store skyggende blade fortrænger den naturlige vegetation, og dels fordi den udgør et sundhedsproblem, da saft fra planten kan forårsage brandsårsagtige skader på huden i forbindelse med sollys. Hvis det ikke lykkes at få udbredelsen af Kæmpe-Bjørneklo under kontrol, vil det betyde en forringelse af mange af vores naturområder, og planten vil være til gene for borgere som færdes i de berørte områder. En vedtaget og offentliggjort indsatsplan forpligter offentlige såvel som private grundejere til at bekæmpe planten. Hvis vi alle yder en konsekvent indsats i kampen mod Kæmpe- Bjørneklo, kan det lykkes at få kontrol over arten og dermed bevare en række af kommunens naturskønne arealer. Forside: Massiv forekomst af Kæmpe-Bjørneklo ved Lønnehøj. 2

3 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 4 Generelt om indsatsplaner... 5 Vedtagelse og offentliggørelse... 5 Påbud og politianmeldelser... 5 Klage over påbud... 5 Andre relaterede lovområder... 5 Internationale forpligtelser... 5 Kemiske bekæmpelsesmidler... 5 Kæmpe-Bjørneklo kendetegn og vækst... 6 Forvekslingsmuligheder... 8 Fakta om Kæmpe-Bjørneklo:... 8 Indsatsplan for Sorø Kommune... 9 Lovmæssige krav... 9 Indsatsområde... 9 Tidsfrist for rettidig bekæmpelse Bekæmpelsesmetoder Beskyttelse og udstyr Indsatsplanens målsætning Kommunens egne arealer Vandløbsnære arealer Information til lodsejere Administration Registrering og besigtigelse Administrative påbud Revision af planen Evaluering Koordinering og sekretariat Samarbejde Yderligere læsning

4 Sammendrag Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) kom til landet midt i 1800-tallet, hvor den første gang nævnes i et frøkatalog fra Botanisk Have. Den blev formentlig spredt til mange private haver via udsendt frømateriale herfra. Planten er med sin massive vækst og spredning blevet en trussel mod den biologiske mangfoldighed især i fugtige naturtyper. Samtidig er plantens saft giftig i forbindelse med ultraviolet lys. Målet med denne indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune er at reducere arters udbredelse så meget, at indsatsen efterhånden begrænses til overvågning af artens spredningskorridorer, samt bekæmpelse af eventuelle nye små bestande. Sorø Kommune har i 2007 haft HedeDanmark til at registrere Kæmpe-Bjørneklo langs kommunens offentlige vandløb. Desuden har en del private borgere samt kommunens Vej og park-afdeling angivet forekomster. Der er således et ikke fuldstændigt overblik over plantens udbredelse i kommunen (fig. 6 & bilag 2). De tre tidligere kommuner Dianalund, Stenlille og Sorø (der nu udgør Sorø Kommune) samt Vestsjællands Amt og private lodsejere, har de senere år bekæmpet planten mere eller mindre målrettet. Der er dog stadig lang vej til målet, hvorfor en koordineret, fælles indsats er nødvendig. Med vedtagelsen af denne indsatsplan får kommunen mulighed for at anvende bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Bekendtgørelsen fastlægger retningslinjer for myndighedsarbejdet med påbud og eventuelt politianmeldelse af lodsejere, der ikke bekæmper Kæmpe-Bjørneklo. Herefter har alle lodsejere også offentlige myndigheder pligt til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo indenfor indsatsplanens område. Det fremgår af bekendtgørelsens 1. Denne indsatsplan lægger vægt på, at bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo skal foregå i samarbejde mellem kommunen og de mange forskellige lodsejere og aktører, der bor eller driver virksomhed i kommunen samt med omgivende kommuner. Hele Sorø Kommune er omfattet af indsatsplanen. På den måde er alle kendte og alle kommende forekomster omfattet af planen, uanset hvor i Kommunen de måtte indfinde sig. I Sorø Kommune gælder følgende krav til bekæmpelsen: Bekæmpelsen skal uanset bekæmpelsesmetode være igangsat senest 1. juni og desuden må der ikke på noget tidspunkt forekomme fuldt udviklede frø (se fig. 1). Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan lodsejeren straffes med bøde. Figur 1. Modne frø af Kæmpe-Bjørneklo 4

5 Generelt om indsatsplaner Bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (bilag 1) danner grundlaget for den kommunale myndighedsopgave. Med hjemmel i bekendtgørelsen kan byrådet vedtage en forpligtende indsatsplan, der udpeger særlige indsatsområder (evt. hele kommunen) for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, giver tidsfrister for iværksættelse af bekæmpelsen og giver vejledning i bekæmpelsesmetoder. Vedtagelse og offentliggørelse Jf. bekendtgørelsen skal forslag til indsatsplan offentliggøres efter, at den er politisk vedtaget i kommunen, og offentligheden skal have mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser mod planen. Påbud og politianmeldelser Hvis bekæmpelse ikke er iværksat rettidigt, kan kommunen påbyde den pågældende lodsejer at foretage bekæmpelse. Påbuddet indeholder en frist på ikke under 14 dage til at foretage bekæmpelsen. Det skal fremgå af påbuddet, at kommunen kan foretage kontrol af bekæmpelsen og ved samme lejlighed iværksætte bekæmpelse, hvis påbuddet ikke er efterkommet. Det skal også fremgå af påbuddet, at ejeren kan straffes med bøde, hvis det konstateres at påbuddet ikke er efterkommet. Plantedirektoratet har udarbejdet en administrationsmodel for sanktionsbestemmelserne, herunder vejledning til hvilke bødestørrelser, kommunerne bør foreslå politiet. Bødestørrelsen forventes at svare til ejers sparede udgifter til bekæmpelse siden plejeplanens vedtagelse, dog mindst kr. Hvis påbud ikke efterkommes, kan kommunen iværksætte bekæmpelse på privat ejendom. Klage over påbud Lodsejere i Sorø Kommune kan klage over kommunale påbud om bekæmpelse af planten. Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet er også klageberettigede. Klager skal sendes til Sorø Kommune inden 4 uger fra modtagelsen af påbuddet. Sorø Kommune videresender klagen med bemærkninger til Plantedirektoratet. Andre relaterede lovområder Internationale forpligtelser Områder ved Åmose Å, Flommen, Tystrup Sø og omkring Suså har status som internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000), hvilket forpligter kommunen specielt m.h.t. en aktiv naturplejeindsats. Kemiske bekæmpelsesmidler Store dele af Sorø Kommune er vandindvindingsområde, hvilket forpligter i særlig grad, når anvendelsen af pesticider er på tale. 5

6 En aftale fra 3. november 1998 mellem Miljø- og Energiministeren, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen m.fl. forhindrer anvendelse af pesticider på Kommunal ejendom (gældende fra og med den 1. januar 2003). Dog kan der anvendes pesticider til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Kæmpe-Bjørneklo kendetegn og vækst Den blomstrende plante er 2-5 m høj med op til 2 m høje blade og mere end en meter brede skærme. Blomstrende planter kan dog under visse omstændigheder, fx kraftig bekæmpelse) være få decimeter høje. Bladenes form varierer stærkt efter plantens alder. De mindste planter (kimplanten) har aflange, helrandede blade (fig. 2). De lidt større planter har blade med rundt omrids og brede, butte bladflige (fig. 3). Fuldt udviklede planter har stærkt fligede blade med spidse bladflige. Bortset fra kimplanten bærer alle dele af planten lange, tætsiddende og gennemsigtige hår. Fig. 2. Hos nyspirede planter er bladene (kimbladene) aflange. 6

7 Fig. 3. Hos 1-års planter er de lappede og runde - bjørnekloagtige. Fig. 4. Blade hos de fuldt udviklede planter er dybt indskårne med spidse flige. 7

8 Forvekslingsmuligheder Den mindre art Almindelig Bjørneklo med 2 cm tykke stængler, mindre skærme og afrunde bladspidser skal ikke bekæmpes. Den er naturlig i Danmark. Pastinak har glatte kantede stængler og gule blomster. Den skal pt. ikke bekæmpes. Fakta om Kæmpe-Bjørneklo En effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo forudsætter godt kendskab til plantens levevis. Om Kæmpe-Bjørneklo ved vi, at: * den i Danmark bliver 2-10 år gammel, inden den blomstrer * det enkelte individ dør få måneder efter blomstringen * den kun formerer sig ved frø * en plante i gennemsnit får frø * 5 % af frøene spirer * frøene kan overleve i flere år, men spiringsevnen falder stærkt med alderen. * ved destruktion af det tynde vækstlag (se fig. 5) øverst på knolden dør planten * blot en lille bid af omtalte vækstlaget er tilstrækkelig til at planten kan sætte nye skud * en plante kan overleve utallige afskæringer af stængler og blade bare vækstlaget er intakt * den tilbageværende rodknold dør ved rodstikning - bare vækstlaget fjernes * den spreder sig ikke ved forgrening, sideskud, udløbere e.l. Det fremgår af faktaboksen, at Kæmpe- Bjørneklo først og fremmest skal forhindres i at sætte frø. Da ikke alle planter vil blomstre, bør man holde øje med planten/bestanden. Fra 1. juni er det tydeligt, om en plante vil blomstre, da den kraftige stængel med store blomsterknopper begynder at vokse frem fra rodknolden. Figur 5. Vækstlaget udgør den øverste del af knolden. Det er essentielt for plantens udvikling. F. eks. kan en afskåret stængel med en lille del af vækstlaget hvilende på en fugtig jordoverflade danne en ny blomstrende plante i løbet af en måneds tid. Til gengæld vil selv den største rod dø i løbet af få uger, hvis vækstlaget fjernes. 8

9 Indsatsplan for Sorø Kommune Lovmæssige krav Ifølge bekendtgørelsen skal kommunens indsatsplan for bjørneklobekæmpelse indeholde: 1) Angivelse af indsatsområde 2) Én eller flere frister, inden for hvilke bekæmpelse hvert år skal have fundet sted 3) Vejledning i, hvilke bekæmpelsesmetoder, der mest hensigtsmæssigt kan anvendes Ad 1) Indsatsområder Hele Sorø Kommune er indsatsområde. Fig. 6. Alle kendte forekomster af Kæmpe-Bjørneklo er indtegnet. Kommunen vil løbende opdatere kortet. Indsatsplanen gælder indtil videre. En opfølgende plan kan vedtages efter behov. Ad 2) Tidsfrist for rettidig bekæmpelse For at forenkle kontrollen og eventuelt efterfølgende håndhævelsessager fastsættes én tidsfrist for rettidig bekæmpelse, uanset bekæmpelsesmetode: Effektiv bekæmpelse skal være iværksat inden den 1. juni. 9

10 I de sager, der opstår som følge af manglende eller utilstrækkelig bekæmpelse, vil Sorø Kommune foretage en konkret, individuel vurdering af, om der er tale om en effektiv bekæmpelse. Planter, der skæres ned, vil forsøge at skyde igen og sætte blomster ( panikblomster ). Uanset om bekæmpelsesfristen ovenfor er overholdt, vil der derfor kunne opstå risiko for, at planter, der er afskåret eller nedgræsset, vil kunne nå at sætte frø samme år. Derfor fastsættes følgende supplerende krav til effektiv bekæmpelse: Uanset om førstegangs-bekæmpelse er foretaget rettidigt, må der ikke på noget senere tidspunkt forekomme planter med udviklede frø (se fig. 1). Såfremt disse betingelser ikke kan overholdes på grund af massive forekomster af Kæmpe- Bjørneklo, skal der udarbejdes en aftale mellem lodsejeren og Sorø Kommune indeholdende en alternativ plan for effektiv bekæmpelse, f.eks. med angivelse af særlige delmålsætninger og bekæmpelsesmetoder. Kommunen vil via en årlig pressemeddelelse udsende information om planlægningen af effektive og rettidige indgreb. I forbindelse med den generelle information vil borgere blive gjort opmærksom på, hvor de kan henvende sig med oplysninger om frøbærende planter, og om hvordan plantematerialet bortskaffes uden at give risiko for frøspredning. Sorø Kommune vil tilse arealer, der er bevokset af Kæmpe-Bjørneklo. Kommunen har derfor, til enhver tid og mod behørig legitimation, adgang til disse arealer. Sorø Kommune kan blive opmærksom på frøbærende planter ved tilsyn/kontrol og ved, at borgere retter henvendelse til kommunen med oplysninger herom. Kommunen kan derefter påbyde fjernelse af planterne inden for en periode på ikke under 14 dage. Ad 3) Bekæmpelsesmetoder Bjørneklo skal jf. 2 i bekendtgørelse nr. 862 bekæmpes således, at den enkelte plante dør, og frøsætning forhindres. En af følgende bekæmpelsesmetoder skal anvendes: skærmkapning, afgræsning, rodstikning, mekanisk slåning, sprøjtning eller jordbehandling. Hvilken metode, der bør bruges i hvert enkelt tilfælde, fremgår af metodebeskrivelsen herunder. Anvendes en anden metode end den anbefalede, risikerer man, at fremme bestanden i stedet for at bekæmpe den. Al bekæmpelse bør efterfølges af kontrol og efterkontrol. Der vil altid være oversete eller genspirede planter, der undgår første, grundige behandling. Forslagene til bekæmpelse herunder er prioriterede. Vælg en metode, der passer til bestandens størrelse og alderssammensætning samt drift og status (f. eks. fredet område eller beskyttet naturtype). 10

11 Et typisk forløb indebærer flere bekæmpelsesmetoder, fx skærmkapning år 1 og en eller flere af de øvrige metoder de følgende år indtil bestanden er forsvundet. Skærmkapning med le ( planter/time) En tæt, stor bestand af blomstrende planter bør skærmkappes ved hjælp af en le. En kort kraftig klinge anbefales. Skærmkapning bør ske når de første blomster akkurat begynder at visne (som regel i perioden fra juni til juli). Gøres det tidligere, udvikler de topkappede planter mange panikblomster. Fig. 7. Slåning med le er en forholdsvis hurtig bekæmpelsesmetode. Når planterne står så tæt som her, kan der slås mange hundrede i timen. Ved skærmkapning afskæres planterne lige under blomsterstanden (så blomsterskærmene hurtigt udtørrer). Skærmkapningen udføres yderligere et par gange med 14 dages mellemrum, da de topkappede planter vil producere små og ofte lavt placerede blomsterskærme ( panikblomster ), som ellers vil kunne danne modne frø sidst på sæsonen lige inden rodknolde rådner helt væk. Hvis planterne allerede er begyndt at sætte frø, skal skærme og frø samles i plastsække og køres til en af genbrugspladserne. Her anbringes sækkene i en dertil indrettet container (spørg personalet, hvis du er i tvivl!) Bjørneklojern kan ikke anbefales som eneste redskab til store bestande, da det kun egner sig til afskæring af hele planter nær roden og ikke til afskæring af blomsterstande. 11

12 Det kan være både anstrengende og risikofyldt at skærmkappe Bjørneklo, læs derfor afsnittet om beskyttelse grundigt inden du går i gang! Afgræsning (få mange hundrede/time) Hvis bestanden kan indhegnes, er afgræsning en mulighed. Vælges får, er det ikke nødvendig med forudgående fældning af bjørnekloplanter. Vælges kreaturer, er det nødvendigt at slå bjørnekloplanterne med le, ellers kan dyrene ikke holde dem nede. Rodstikning ( planter/time) Områder med mange store planter (og tilsvarende få småplanter) kan rodstikkes. Sådanne bestande ses oftest, hvor der i flere år har været skærmkapning. Blade, stængel og de øverste 1 2 cm af roden skæres af med en skarpslebet spade. Den afskårne top placeres helst på et tørt sted uden jordkontakt (for at forhindre, at vækstlaget slår rod og danner nye skud, der i løbet af en måneds tid kan blomstre og danne modne frø). Rodstikning kan med fordel udføres i april maj, når planten er ca. ½ meter høj. Rodstikning af blomstrende planter kan ikke anbefales, da disse er vanskelige at rodstikke og de alligevel vil dø i løbet af et par måneder. Topkapning med le er den optimale bekæmpelse i dette tilfælde. Rodstikning i tætte bestande af småplanter kan ikke anbefales, da der derved skabes lys og luft til overlevende planter. Afgræsning er den optimale bekæmpelse i dette tilfælde. Mekanisk slåning ( vis af planter/time) Bestande af Kæmpe-Bjørneklo på flad mark kan slås med slåmaskine. Ulempen er, at behandlingen skal gentages mindst hver fjortende dag sommeren igennem. Forsømmes dette vil bekæmpelsen være nytteløs eller endda have negativ virkning, fx kan to årlige slåninger sprede planten yderligere, idet første slåning fremtvinger panikblomster og anden slåning spreder modne frø fra disse blomster (frøene klæber til fugtige klinger og slåmaskiner). 12

13 Fig. 8. Rodstikning med spade er en effektiv metode. Det er vigtigt, at vækstlaget i den øverste del af rodknolden følger med den grønne del. Rodstukne planter kan placeres på stedet, blot de ligger tørt. Jordbehandling ( vis af planter/time) Bestande af Kæmpe-Bjørneklo uden for naturområder kan evt. fræses eller pløjes. Man skal være opmærksom på, at gamle græsningsarealer kan være overdrev i naturfredningslovens forstand og derfor ikke må jordbehandles, ligesom der ikke må jordbehandles i 2 m bræmmerne langs vandløb. Jordbehandling udføres 1. gang i april. Jordbehandlingen foretages flere gange i perioden maj til august, så ingen planter får lejlighed til at blomstre. Hvis ikke alle planterne i området f.eks. tæt på hegn bliver ødelagt af jordbehandlingen, kan det være nødvendigt at supplere med andre bekæmpelsesmetoder som rodstikning eller skærmkapning. Behandlingen kontrolleres og gentages i de følgende sæsoner, da frøpuljen i jorden skal udtømmes. Sprøjtning ( planter/time) Er der ingen andre metoder der skønnes egnede, kan sprøjtning med glyphosat overvejes. Da midlet tillige dræber al anden urtevegetation, skal det anvendes med største forsigtighed. Inden glyphosat anvendes skal gældende sikkerhedsforskrifter og lovgivning i øvrigt undersøges nøje, da mange kendte forekomster findes på områder, hvor der ikke må anvendes sprøjtemidler. Det er endvidere vigtigt, at den anbefalede dosering overholdes nøje, da såvel under- som overdosering kan resultere i ineffektiv behandling. Det anbefales, at sprøjtningen foretages tidligt om foråret. Behandlingen skal kontrolleres og efterkontrolleres og i øvrigt gentages i de følgende sæsoner! 13

14 Beskyttelse og udstyr Bjørneklosaft kan i forbindelse med solens ultraviolette stråler give blærer og udslæt på huden, der minder fuldstændig om en forbrænding. Derfor skal man ved enhver kontakt med planten have kraftige og helst langskaftede handsker på. Lange ærmer og benklæder er også absolut nødvendigt ved rodstikning og skærmkapning. Ved skærmkapning skal man desuden bære hjelm med visir samt vandtæt beklædning. Åndedrætsværn er dog ikke nødvendigt. Åndedrætsværn er derimod påkrævet ved enhver maskinel behandling af planten, da langt mere plantesaft hvirvles op i luften ved brug af maskiner. Hav rigeligt med vand og sæbe med ud, så berørte hudpartier kan vaskes, hvis uheldet skulle være ude! Pas på ikke at gnide øjne med saftindsmurte handsker! Indsatsplanens målsætning Målet med indsatsplanen er, at arbejdet med Kæmpe-Bjørneklo efterhånden begræsnses til let opsyn og bekæmpelse af nye bestande. Med andre ord skal bjørneklobekæmpelsen i fremtiden være en ikke belastende del af Fagcenter Plan og Miljøs almindelige drift. Kommunens egne arealer Målet er, at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på alle kommunens arealer, effektivt og samtidig skånsomt for den omgivende natur. KL indgik på vegne af kommunerne i 1998 en aftale med bl.a. Miljø- og Energiministeren om, at kommunerne skulle afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler snarest muligt og principielt inden 1. januar Aftalen giver dog mulighed for at bruge kemisk ukrudtsbekæmpelse på arealer, hvor dette er påkrævet for at undgå væsentlige sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige problemer. Denne mulighed forudsættes begrænset mest muligt. Vandløbsnære områder Vandløbene er spredningskorridorer, og derfor er bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo særlig vigtig langs vandløbene, på bredderne, ved sandfangene og i de dyrkningsfrie 2m bræmmer langs vandløbene. Bekæmpelse på vandløbsbredder og i 2m bræmmer påhviler lodsejerne, og Sorø Kommune vil af hensyn til spredningsrisikoen holde et vågent øje med forekomster i alle vandløbsnære arealer. Information til lodsejere Sorø Kommune planlægger følgende informationsindsats om Kæmpe-Bjørneklo: Kommunen vil hvert forår (ca. 1. april) informere bredt om bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo via de lokale medier. 14

15 Der kan eventuelt udsendes en husstandsomdelt folder til alle virksomheder, landbrug, boligselskaber og enkeltboliger i kommunen. Folderen kan informere om indsatsplanen, tidsfrister, bekæmpelsespligten og bekæmpelsesmetoder. Kommunens hjemmeside vil indeholde aktuelle oplysninger om lokale forekomster, opdaterede bekæmpelsesvejledninger samt links til mere information. Hjemmesiden opdateres løbende. Der arbejdes på en interaktiv hjemmeside til indberetning af forekomster. Al henvendelse vedrørende indsatsplanen og forekomst af Kæmpe-Bjørneklo besvares af Fagcenter Plan og Miljø. Henvendelser om vejledning til bekæmpelse, græsning, græsningslaug, hegning, tilskudsmuligheder, plantens biologi osv. henvises til Fagcenter Plan og Miljø. Administration Registrering og besigtigelse Alle kendte forekomster i kommunen er kortlagt. Denne kortlægning vil i løbet af indsatsperioden blive løbende revideret. Indberetningen bør være på matrikelniveau, gerne med foto og præcis angivelse på kortbilag. Administration af påbud Plantedirektoratet har udarbejdet brevskabeloner og vejledning i bødeudmåling som hjælp til kommunernes administration af bekendtgørelse nr De kan ses på Plantedirektoratets hjemmeside (se nedenfor). Revision af planen Revision af de tekniske dele af planen kan løbende foretages af Sorø Kommune. Evaluering Kampagnen afsluttes hvert år med en kortfattet rapport, der sammenfatter årets aktiviteter, resultater, fremskridt, problemer og udfordringer. En egentlig, samlet evaluering af indsatsen udarbejdes efter ca. 10 år. Samarbejde Sorø Kommune har mange kilometer å-grænser mod Holbæk, Næstved, Ringsted og Slagelse Kommuner. Der søges et samarbejde med disse - og gerne tillige andre - kommuer på Sjælland. Indsatstsen kan være forgæves, hvis ikke begge parter omkring en kommunegrænse bekæmper på nogenlunde samme tid og med nogenlunde samme intensitet. 15

16 Yderligere læsning Sorø Kommune Søg på bjørneklo. Giant Alien, Vælg manual derefter sprog. Udførlig håndbog om bekæmpelse af Bjørneklo. Naturstyrelsen Søg på bjørneklo. Beskrivelse af planten og bekæmpelse samt meget andet om invasive arter i Danmark. NaturErhvervstyrelsen Søg på kæmpebjørneklo. Bekendtgørelsen samt andet lovstof. Pesticider Oplysninger om pesticider og vejledning i deres anvendelse. 16

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune. Kæmpe-Bjørneklo kan vokse

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune - et skridt mod en koordineret og langsigtet løsning! Udarbejdet af Planlægger Nina Lemkow Odsherred Kommune januar 2007 Titel: Indsatsplan

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) i indsatsområde Lindenborg ådal & Østerådalen,

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

nyhedsbrev Naturportalen nr. 2 - september 2014 1. Er der ulv I Favrskov Kommune?

nyhedsbrev Naturportalen nr. 2 - september 2014 1. Er der ulv I Favrskov Kommune? 1. Er der ulv I Favrskov Kommune? Efter 200 års fravær er ulven tilbage i Danmark. Den første bekræftede ulv blev fundet død i Thy Nationalpark i november 2012. Siden er der observeret ulve flere steder

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD 07-440-000001 SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT:

Kruset skræppe. FORSIDEN > Landmand > Projekter > Rodukrudt > Rodukrudt-typer : Fri for rodukrudt. Fri for rodukrudt BESKRIVELSE AF RODUKRUDT: MENU - LANDMAND Landmandsforsiden Landmands nyheder Avisen Økologisk Jordbrug Fagligt Team OMLÆGNINGSTJEK Projekter Fokusområder Foderformidlingen Kalender FAGLIGE TEMAER Bliv medlem Politisk kommentar

Læs mere

JEG er din KARTOFFEL!

JEG er din KARTOFFEL! JEG er din KARTOFFEL! I dette hæfte kan du lære noget om mig. Skriv dit navn: Ha det sjovt! Jeg er din Kartoffel! side 2 af 14 Mit kartoffelliv: Fra knold til kartoffelplante til knold. Jeg bliver lagt

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter

Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter 1 Udkast november 2014 Driftsoverenskomst Vedrørende driften af Ballerup ridecenter mellem Ballerup Rideklub og Ballerup Kommune 1. Baggrunden for driftsoverenskomsten Ballerup Kommune har etableret ridecenteret

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Badevandsprofil for Tystrup sø

Badevandsprofil for Tystrup sø Badevandsprofil for Tystrup sø Ansvarlig myndighed: Sorø Kommune Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf.: 57876000 www.soroe.dk Medlemsstat Danmark Kommune Sorø Kommune DKBW Nr. DKBW1196 Stationsnummer 340-003G Stationsnavn

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Naturplejeforeninger for alle

Naturplejeforeninger for alle Naturen har behov for hjælp Hvis naturen ikke plejes, gror den til i krat og brændenælder, som kvæler mangfoldigheden af fine blomster. De har brug for lys og luft. Naturen invaderes lige nu af invasive

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Regler for afbrænding

Regler for afbrænding Regler for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Gældende for erhverv og private 3. udgave juni 2013 HAR DU TILLADELSEN I HUS? Miljøhensyn Enhver afbrænding af affald udenfor dertil godkendte

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Grøftekant forvaltning slåningstidspunkt og botanisk udvikling

Grøftekant forvaltning slåningstidspunkt og botanisk udvikling Grøftekant forvaltning slåningstidspunkt og botanisk udvikling Seniorforsker, Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde. ABH@DMU.DK Abstract Et flerårigt, fastliggende slåningsforsøg, 1996-2007, i en næringsrig

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere