Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune"

Transkript

1 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune Udarbejdet for Sorø Kommune, Fagcenter Plan & Miljø af Biomedia, Januar 2009 Revideret Januar

2 Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i hele Sorø Kommune. Kæmpe-Bjørneklo kan trives mange steder. Den findes især langs vandløb, veje, ved søer og moser, i skovbryn og lysninger samt på brakmarker, skrænter og oplagspladser for haveaffald. Bestande langs vandløb udgør et særligt problem, da frøene kan spredes med strømmen og spire flere kilometer fra moderplanten. Kæmpe-Bjørneklo er uønsket, dels fordi den med sine store skyggende blade fortrænger den naturlige vegetation, og dels fordi den udgør et sundhedsproblem, da saft fra planten kan forårsage brandsårsagtige skader på huden i forbindelse med sollys. Hvis det ikke lykkes at få udbredelsen af Kæmpe-Bjørneklo under kontrol, vil det betyde en forringelse af mange af vores naturområder, og planten vil være til gene for borgere som færdes i de berørte områder. En vedtaget og offentliggjort indsatsplan forpligter offentlige såvel som private grundejere til at bekæmpe planten. Hvis vi alle yder en konsekvent indsats i kampen mod Kæmpe- Bjørneklo, kan det lykkes at få kontrol over arten og dermed bevare en række af kommunens naturskønne arealer. Forside: Massiv forekomst af Kæmpe-Bjørneklo ved Lønnehøj. 2

3 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 4 Generelt om indsatsplaner... 5 Vedtagelse og offentliggørelse... 5 Påbud og politianmeldelser... 5 Klage over påbud... 5 Andre relaterede lovområder... 5 Internationale forpligtelser... 5 Kemiske bekæmpelsesmidler... 5 Kæmpe-Bjørneklo kendetegn og vækst... 6 Forvekslingsmuligheder... 8 Fakta om Kæmpe-Bjørneklo:... 8 Indsatsplan for Sorø Kommune... 9 Lovmæssige krav... 9 Indsatsområde... 9 Tidsfrist for rettidig bekæmpelse Bekæmpelsesmetoder Beskyttelse og udstyr Indsatsplanens målsætning Kommunens egne arealer Vandløbsnære arealer Information til lodsejere Administration Registrering og besigtigelse Administrative påbud Revision af planen Evaluering Koordinering og sekretariat Samarbejde Yderligere læsning

4 Sammendrag Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) kom til landet midt i 1800-tallet, hvor den første gang nævnes i et frøkatalog fra Botanisk Have. Den blev formentlig spredt til mange private haver via udsendt frømateriale herfra. Planten er med sin massive vækst og spredning blevet en trussel mod den biologiske mangfoldighed især i fugtige naturtyper. Samtidig er plantens saft giftig i forbindelse med ultraviolet lys. Målet med denne indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune er at reducere arters udbredelse så meget, at indsatsen efterhånden begrænses til overvågning af artens spredningskorridorer, samt bekæmpelse af eventuelle nye små bestande. Sorø Kommune har i 2007 haft HedeDanmark til at registrere Kæmpe-Bjørneklo langs kommunens offentlige vandløb. Desuden har en del private borgere samt kommunens Vej og park-afdeling angivet forekomster. Der er således et ikke fuldstændigt overblik over plantens udbredelse i kommunen (fig. 6 & bilag 2). De tre tidligere kommuner Dianalund, Stenlille og Sorø (der nu udgør Sorø Kommune) samt Vestsjællands Amt og private lodsejere, har de senere år bekæmpet planten mere eller mindre målrettet. Der er dog stadig lang vej til målet, hvorfor en koordineret, fælles indsats er nødvendig. Med vedtagelsen af denne indsatsplan får kommunen mulighed for at anvende bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Bekendtgørelsen fastlægger retningslinjer for myndighedsarbejdet med påbud og eventuelt politianmeldelse af lodsejere, der ikke bekæmper Kæmpe-Bjørneklo. Herefter har alle lodsejere også offentlige myndigheder pligt til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo indenfor indsatsplanens område. Det fremgår af bekendtgørelsens 1. Denne indsatsplan lægger vægt på, at bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo skal foregå i samarbejde mellem kommunen og de mange forskellige lodsejere og aktører, der bor eller driver virksomhed i kommunen samt med omgivende kommuner. Hele Sorø Kommune er omfattet af indsatsplanen. På den måde er alle kendte og alle kommende forekomster omfattet af planen, uanset hvor i Kommunen de måtte indfinde sig. I Sorø Kommune gælder følgende krav til bekæmpelsen: Bekæmpelsen skal uanset bekæmpelsesmetode være igangsat senest 1. juni og desuden må der ikke på noget tidspunkt forekomme fuldt udviklede frø (se fig. 1). Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan lodsejeren straffes med bøde. Figur 1. Modne frø af Kæmpe-Bjørneklo 4

5 Generelt om indsatsplaner Bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (bilag 1) danner grundlaget for den kommunale myndighedsopgave. Med hjemmel i bekendtgørelsen kan byrådet vedtage en forpligtende indsatsplan, der udpeger særlige indsatsområder (evt. hele kommunen) for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, giver tidsfrister for iværksættelse af bekæmpelsen og giver vejledning i bekæmpelsesmetoder. Vedtagelse og offentliggørelse Jf. bekendtgørelsen skal forslag til indsatsplan offentliggøres efter, at den er politisk vedtaget i kommunen, og offentligheden skal have mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser mod planen. Påbud og politianmeldelser Hvis bekæmpelse ikke er iværksat rettidigt, kan kommunen påbyde den pågældende lodsejer at foretage bekæmpelse. Påbuddet indeholder en frist på ikke under 14 dage til at foretage bekæmpelsen. Det skal fremgå af påbuddet, at kommunen kan foretage kontrol af bekæmpelsen og ved samme lejlighed iværksætte bekæmpelse, hvis påbuddet ikke er efterkommet. Det skal også fremgå af påbuddet, at ejeren kan straffes med bøde, hvis det konstateres at påbuddet ikke er efterkommet. Plantedirektoratet har udarbejdet en administrationsmodel for sanktionsbestemmelserne, herunder vejledning til hvilke bødestørrelser, kommunerne bør foreslå politiet. Bødestørrelsen forventes at svare til ejers sparede udgifter til bekæmpelse siden plejeplanens vedtagelse, dog mindst kr. Hvis påbud ikke efterkommes, kan kommunen iværksætte bekæmpelse på privat ejendom. Klage over påbud Lodsejere i Sorø Kommune kan klage over kommunale påbud om bekæmpelse af planten. Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet er også klageberettigede. Klager skal sendes til Sorø Kommune inden 4 uger fra modtagelsen af påbuddet. Sorø Kommune videresender klagen med bemærkninger til Plantedirektoratet. Andre relaterede lovområder Internationale forpligtelser Områder ved Åmose Å, Flommen, Tystrup Sø og omkring Suså har status som internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000), hvilket forpligter kommunen specielt m.h.t. en aktiv naturplejeindsats. Kemiske bekæmpelsesmidler Store dele af Sorø Kommune er vandindvindingsområde, hvilket forpligter i særlig grad, når anvendelsen af pesticider er på tale. 5

6 En aftale fra 3. november 1998 mellem Miljø- og Energiministeren, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen m.fl. forhindrer anvendelse af pesticider på Kommunal ejendom (gældende fra og med den 1. januar 2003). Dog kan der anvendes pesticider til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Kæmpe-Bjørneklo kendetegn og vækst Den blomstrende plante er 2-5 m høj med op til 2 m høje blade og mere end en meter brede skærme. Blomstrende planter kan dog under visse omstændigheder, fx kraftig bekæmpelse) være få decimeter høje. Bladenes form varierer stærkt efter plantens alder. De mindste planter (kimplanten) har aflange, helrandede blade (fig. 2). De lidt større planter har blade med rundt omrids og brede, butte bladflige (fig. 3). Fuldt udviklede planter har stærkt fligede blade med spidse bladflige. Bortset fra kimplanten bærer alle dele af planten lange, tætsiddende og gennemsigtige hår. Fig. 2. Hos nyspirede planter er bladene (kimbladene) aflange. 6

7 Fig. 3. Hos 1-års planter er de lappede og runde - bjørnekloagtige. Fig. 4. Blade hos de fuldt udviklede planter er dybt indskårne med spidse flige. 7

8 Forvekslingsmuligheder Den mindre art Almindelig Bjørneklo med 2 cm tykke stængler, mindre skærme og afrunde bladspidser skal ikke bekæmpes. Den er naturlig i Danmark. Pastinak har glatte kantede stængler og gule blomster. Den skal pt. ikke bekæmpes. Fakta om Kæmpe-Bjørneklo En effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo forudsætter godt kendskab til plantens levevis. Om Kæmpe-Bjørneklo ved vi, at: * den i Danmark bliver 2-10 år gammel, inden den blomstrer * det enkelte individ dør få måneder efter blomstringen * den kun formerer sig ved frø * en plante i gennemsnit får frø * 5 % af frøene spirer * frøene kan overleve i flere år, men spiringsevnen falder stærkt med alderen. * ved destruktion af det tynde vækstlag (se fig. 5) øverst på knolden dør planten * blot en lille bid af omtalte vækstlaget er tilstrækkelig til at planten kan sætte nye skud * en plante kan overleve utallige afskæringer af stængler og blade bare vækstlaget er intakt * den tilbageværende rodknold dør ved rodstikning - bare vækstlaget fjernes * den spreder sig ikke ved forgrening, sideskud, udløbere e.l. Det fremgår af faktaboksen, at Kæmpe- Bjørneklo først og fremmest skal forhindres i at sætte frø. Da ikke alle planter vil blomstre, bør man holde øje med planten/bestanden. Fra 1. juni er det tydeligt, om en plante vil blomstre, da den kraftige stængel med store blomsterknopper begynder at vokse frem fra rodknolden. Figur 5. Vækstlaget udgør den øverste del af knolden. Det er essentielt for plantens udvikling. F. eks. kan en afskåret stængel med en lille del af vækstlaget hvilende på en fugtig jordoverflade danne en ny blomstrende plante i løbet af en måneds tid. Til gengæld vil selv den største rod dø i løbet af få uger, hvis vækstlaget fjernes. 8

9 Indsatsplan for Sorø Kommune Lovmæssige krav Ifølge bekendtgørelsen skal kommunens indsatsplan for bjørneklobekæmpelse indeholde: 1) Angivelse af indsatsområde 2) Én eller flere frister, inden for hvilke bekæmpelse hvert år skal have fundet sted 3) Vejledning i, hvilke bekæmpelsesmetoder, der mest hensigtsmæssigt kan anvendes Ad 1) Indsatsområder Hele Sorø Kommune er indsatsområde. Fig. 6. Alle kendte forekomster af Kæmpe-Bjørneklo er indtegnet. Kommunen vil løbende opdatere kortet. Indsatsplanen gælder indtil videre. En opfølgende plan kan vedtages efter behov. Ad 2) Tidsfrist for rettidig bekæmpelse For at forenkle kontrollen og eventuelt efterfølgende håndhævelsessager fastsættes én tidsfrist for rettidig bekæmpelse, uanset bekæmpelsesmetode: Effektiv bekæmpelse skal være iværksat inden den 1. juni. 9

10 I de sager, der opstår som følge af manglende eller utilstrækkelig bekæmpelse, vil Sorø Kommune foretage en konkret, individuel vurdering af, om der er tale om en effektiv bekæmpelse. Planter, der skæres ned, vil forsøge at skyde igen og sætte blomster ( panikblomster ). Uanset om bekæmpelsesfristen ovenfor er overholdt, vil der derfor kunne opstå risiko for, at planter, der er afskåret eller nedgræsset, vil kunne nå at sætte frø samme år. Derfor fastsættes følgende supplerende krav til effektiv bekæmpelse: Uanset om førstegangs-bekæmpelse er foretaget rettidigt, må der ikke på noget senere tidspunkt forekomme planter med udviklede frø (se fig. 1). Såfremt disse betingelser ikke kan overholdes på grund af massive forekomster af Kæmpe- Bjørneklo, skal der udarbejdes en aftale mellem lodsejeren og Sorø Kommune indeholdende en alternativ plan for effektiv bekæmpelse, f.eks. med angivelse af særlige delmålsætninger og bekæmpelsesmetoder. Kommunen vil via en årlig pressemeddelelse udsende information om planlægningen af effektive og rettidige indgreb. I forbindelse med den generelle information vil borgere blive gjort opmærksom på, hvor de kan henvende sig med oplysninger om frøbærende planter, og om hvordan plantematerialet bortskaffes uden at give risiko for frøspredning. Sorø Kommune vil tilse arealer, der er bevokset af Kæmpe-Bjørneklo. Kommunen har derfor, til enhver tid og mod behørig legitimation, adgang til disse arealer. Sorø Kommune kan blive opmærksom på frøbærende planter ved tilsyn/kontrol og ved, at borgere retter henvendelse til kommunen med oplysninger herom. Kommunen kan derefter påbyde fjernelse af planterne inden for en periode på ikke under 14 dage. Ad 3) Bekæmpelsesmetoder Bjørneklo skal jf. 2 i bekendtgørelse nr. 862 bekæmpes således, at den enkelte plante dør, og frøsætning forhindres. En af følgende bekæmpelsesmetoder skal anvendes: skærmkapning, afgræsning, rodstikning, mekanisk slåning, sprøjtning eller jordbehandling. Hvilken metode, der bør bruges i hvert enkelt tilfælde, fremgår af metodebeskrivelsen herunder. Anvendes en anden metode end den anbefalede, risikerer man, at fremme bestanden i stedet for at bekæmpe den. Al bekæmpelse bør efterfølges af kontrol og efterkontrol. Der vil altid være oversete eller genspirede planter, der undgår første, grundige behandling. Forslagene til bekæmpelse herunder er prioriterede. Vælg en metode, der passer til bestandens størrelse og alderssammensætning samt drift og status (f. eks. fredet område eller beskyttet naturtype). 10

11 Et typisk forløb indebærer flere bekæmpelsesmetoder, fx skærmkapning år 1 og en eller flere af de øvrige metoder de følgende år indtil bestanden er forsvundet. Skærmkapning med le ( planter/time) En tæt, stor bestand af blomstrende planter bør skærmkappes ved hjælp af en le. En kort kraftig klinge anbefales. Skærmkapning bør ske når de første blomster akkurat begynder at visne (som regel i perioden fra juni til juli). Gøres det tidligere, udvikler de topkappede planter mange panikblomster. Fig. 7. Slåning med le er en forholdsvis hurtig bekæmpelsesmetode. Når planterne står så tæt som her, kan der slås mange hundrede i timen. Ved skærmkapning afskæres planterne lige under blomsterstanden (så blomsterskærmene hurtigt udtørrer). Skærmkapningen udføres yderligere et par gange med 14 dages mellemrum, da de topkappede planter vil producere små og ofte lavt placerede blomsterskærme ( panikblomster ), som ellers vil kunne danne modne frø sidst på sæsonen lige inden rodknolde rådner helt væk. Hvis planterne allerede er begyndt at sætte frø, skal skærme og frø samles i plastsække og køres til en af genbrugspladserne. Her anbringes sækkene i en dertil indrettet container (spørg personalet, hvis du er i tvivl!) Bjørneklojern kan ikke anbefales som eneste redskab til store bestande, da det kun egner sig til afskæring af hele planter nær roden og ikke til afskæring af blomsterstande. 11

12 Det kan være både anstrengende og risikofyldt at skærmkappe Bjørneklo, læs derfor afsnittet om beskyttelse grundigt inden du går i gang! Afgræsning (få mange hundrede/time) Hvis bestanden kan indhegnes, er afgræsning en mulighed. Vælges får, er det ikke nødvendig med forudgående fældning af bjørnekloplanter. Vælges kreaturer, er det nødvendigt at slå bjørnekloplanterne med le, ellers kan dyrene ikke holde dem nede. Rodstikning ( planter/time) Områder med mange store planter (og tilsvarende få småplanter) kan rodstikkes. Sådanne bestande ses oftest, hvor der i flere år har været skærmkapning. Blade, stængel og de øverste 1 2 cm af roden skæres af med en skarpslebet spade. Den afskårne top placeres helst på et tørt sted uden jordkontakt (for at forhindre, at vækstlaget slår rod og danner nye skud, der i løbet af en måneds tid kan blomstre og danne modne frø). Rodstikning kan med fordel udføres i april maj, når planten er ca. ½ meter høj. Rodstikning af blomstrende planter kan ikke anbefales, da disse er vanskelige at rodstikke og de alligevel vil dø i løbet af et par måneder. Topkapning med le er den optimale bekæmpelse i dette tilfælde. Rodstikning i tætte bestande af småplanter kan ikke anbefales, da der derved skabes lys og luft til overlevende planter. Afgræsning er den optimale bekæmpelse i dette tilfælde. Mekanisk slåning ( vis af planter/time) Bestande af Kæmpe-Bjørneklo på flad mark kan slås med slåmaskine. Ulempen er, at behandlingen skal gentages mindst hver fjortende dag sommeren igennem. Forsømmes dette vil bekæmpelsen være nytteløs eller endda have negativ virkning, fx kan to årlige slåninger sprede planten yderligere, idet første slåning fremtvinger panikblomster og anden slåning spreder modne frø fra disse blomster (frøene klæber til fugtige klinger og slåmaskiner). 12

13 Fig. 8. Rodstikning med spade er en effektiv metode. Det er vigtigt, at vækstlaget i den øverste del af rodknolden følger med den grønne del. Rodstukne planter kan placeres på stedet, blot de ligger tørt. Jordbehandling ( vis af planter/time) Bestande af Kæmpe-Bjørneklo uden for naturområder kan evt. fræses eller pløjes. Man skal være opmærksom på, at gamle græsningsarealer kan være overdrev i naturfredningslovens forstand og derfor ikke må jordbehandles, ligesom der ikke må jordbehandles i 2 m bræmmerne langs vandløb. Jordbehandling udføres 1. gang i april. Jordbehandlingen foretages flere gange i perioden maj til august, så ingen planter får lejlighed til at blomstre. Hvis ikke alle planterne i området f.eks. tæt på hegn bliver ødelagt af jordbehandlingen, kan det være nødvendigt at supplere med andre bekæmpelsesmetoder som rodstikning eller skærmkapning. Behandlingen kontrolleres og gentages i de følgende sæsoner, da frøpuljen i jorden skal udtømmes. Sprøjtning ( planter/time) Er der ingen andre metoder der skønnes egnede, kan sprøjtning med glyphosat overvejes. Da midlet tillige dræber al anden urtevegetation, skal det anvendes med største forsigtighed. Inden glyphosat anvendes skal gældende sikkerhedsforskrifter og lovgivning i øvrigt undersøges nøje, da mange kendte forekomster findes på områder, hvor der ikke må anvendes sprøjtemidler. Det er endvidere vigtigt, at den anbefalede dosering overholdes nøje, da såvel under- som overdosering kan resultere i ineffektiv behandling. Det anbefales, at sprøjtningen foretages tidligt om foråret. Behandlingen skal kontrolleres og efterkontrolleres og i øvrigt gentages i de følgende sæsoner! 13

14 Beskyttelse og udstyr Bjørneklosaft kan i forbindelse med solens ultraviolette stråler give blærer og udslæt på huden, der minder fuldstændig om en forbrænding. Derfor skal man ved enhver kontakt med planten have kraftige og helst langskaftede handsker på. Lange ærmer og benklæder er også absolut nødvendigt ved rodstikning og skærmkapning. Ved skærmkapning skal man desuden bære hjelm med visir samt vandtæt beklædning. Åndedrætsværn er dog ikke nødvendigt. Åndedrætsværn er derimod påkrævet ved enhver maskinel behandling af planten, da langt mere plantesaft hvirvles op i luften ved brug af maskiner. Hav rigeligt med vand og sæbe med ud, så berørte hudpartier kan vaskes, hvis uheldet skulle være ude! Pas på ikke at gnide øjne med saftindsmurte handsker! Indsatsplanens målsætning Målet med indsatsplanen er, at arbejdet med Kæmpe-Bjørneklo efterhånden begræsnses til let opsyn og bekæmpelse af nye bestande. Med andre ord skal bjørneklobekæmpelsen i fremtiden være en ikke belastende del af Fagcenter Plan og Miljøs almindelige drift. Kommunens egne arealer Målet er, at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på alle kommunens arealer, effektivt og samtidig skånsomt for den omgivende natur. KL indgik på vegne af kommunerne i 1998 en aftale med bl.a. Miljø- og Energiministeren om, at kommunerne skulle afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler snarest muligt og principielt inden 1. januar Aftalen giver dog mulighed for at bruge kemisk ukrudtsbekæmpelse på arealer, hvor dette er påkrævet for at undgå væsentlige sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige problemer. Denne mulighed forudsættes begrænset mest muligt. Vandløbsnære områder Vandløbene er spredningskorridorer, og derfor er bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo særlig vigtig langs vandløbene, på bredderne, ved sandfangene og i de dyrkningsfrie 2m bræmmer langs vandløbene. Bekæmpelse på vandløbsbredder og i 2m bræmmer påhviler lodsejerne, og Sorø Kommune vil af hensyn til spredningsrisikoen holde et vågent øje med forekomster i alle vandløbsnære arealer. Information til lodsejere Sorø Kommune planlægger følgende informationsindsats om Kæmpe-Bjørneklo: Kommunen vil hvert forår (ca. 1. april) informere bredt om bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo via de lokale medier. 14

15 Der kan eventuelt udsendes en husstandsomdelt folder til alle virksomheder, landbrug, boligselskaber og enkeltboliger i kommunen. Folderen kan informere om indsatsplanen, tidsfrister, bekæmpelsespligten og bekæmpelsesmetoder. Kommunens hjemmeside vil indeholde aktuelle oplysninger om lokale forekomster, opdaterede bekæmpelsesvejledninger samt links til mere information. Hjemmesiden opdateres løbende. Der arbejdes på en interaktiv hjemmeside til indberetning af forekomster. Al henvendelse vedrørende indsatsplanen og forekomst af Kæmpe-Bjørneklo besvares af Fagcenter Plan og Miljø. Henvendelser om vejledning til bekæmpelse, græsning, græsningslaug, hegning, tilskudsmuligheder, plantens biologi osv. henvises til Fagcenter Plan og Miljø. Administration Registrering og besigtigelse Alle kendte forekomster i kommunen er kortlagt. Denne kortlægning vil i løbet af indsatsperioden blive løbende revideret. Indberetningen bør være på matrikelniveau, gerne med foto og præcis angivelse på kortbilag. Administration af påbud Plantedirektoratet har udarbejdet brevskabeloner og vejledning i bødeudmåling som hjælp til kommunernes administration af bekendtgørelse nr De kan ses på Plantedirektoratets hjemmeside (se nedenfor). Revision af planen Revision af de tekniske dele af planen kan løbende foretages af Sorø Kommune. Evaluering Kampagnen afsluttes hvert år med en kortfattet rapport, der sammenfatter årets aktiviteter, resultater, fremskridt, problemer og udfordringer. En egentlig, samlet evaluering af indsatsen udarbejdes efter ca. 10 år. Samarbejde Sorø Kommune har mange kilometer å-grænser mod Holbæk, Næstved, Ringsted og Slagelse Kommuner. Der søges et samarbejde med disse - og gerne tillige andre - kommuer på Sjælland. Indsatstsen kan være forgæves, hvis ikke begge parter omkring en kommunegrænse bekæmper på nogenlunde samme tid og med nogenlunde samme intensitet. 15

16 Yderligere læsning Sorø Kommune Søg på bjørneklo. Giant Alien, Vælg manual derefter sprog. Udførlig håndbog om bekæmpelse af Bjørneklo. Naturstyrelsen Søg på bjørneklo. Beskrivelse af planten og bekæmpelse samt meget andet om invasive arter i Danmark. NaturErhvervstyrelsen Søg på kæmpebjørneklo. Bekendtgørelsen samt andet lovstof. Pesticider Oplysninger om pesticider og vejledning i deres anvendelse. 16

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 1 Lovgrundlag... 1 Indsatsområde... 2 Mål med bekæmpelse... 2 Frist for bekæmpelse... 2 Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Vedtaget af Kommunalbestyrelsen december 2017 Indhold 1. Indledning...3 2. Lovgrundlag og håndhævelse...3 3. Indsatsområde...4 4. Tidsfrister for bekæmpelse...4

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... 2 Rodstikning med spade... 2 Græsning... 2 Afdækning...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune 2017-2027 Forord Kæmpe-bjørneklo er den mest kendte af de invasive plantearter, hvilket desværre er et udtryk for, at den er vidt udbredt

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 17.08.2016 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlag og håndhævelse... 4 3. Indsatsområde... 5 4. Tidsfrister for bekæmpelse...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2015 Glostrup Kommune Udgivet af: Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik Udgivelsesdata: 14. september 2011 Forside foto: Forekomst af kæmpebjørneklo

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020 Indsatsplan Holbæk Byråd har på mødet den 18.06.2008 vedtaget nærværende indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Indsatsområdet

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune 2011-2021 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Politisk godkendelse... 3 4 Indsatsområdet... 3 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Hvad er Kæmpe Bjørneklo... 3 1.2 Hvorfor... 3 2. BEKÆMPELSESPLAN... 3 2.1

Læs mere

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Forslag til Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag ofte i store sammenhængende bestande langs vandløb og veje, ved søer og moser

Læs mere

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Man kan bekæmpe kæmpe-bjørneklo mekanisk og kemisk. De mekaniske metoder er rodstikning, slåning, skærmkapning eller græsning. Kemisk metode består i at anvende et

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Derfor skal kæmpe-bjørneklo bekæmpes i Faaborg-Midtfyn Kommune Kæmpe-bjørneklo er en ikke hjemmehørende planteart, som breder sig aggressivt i Danmark. Planten

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020]

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Miljø og natur Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Hedensted Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune 1 Kolofon Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune

Læs mere

Indsatsplan. Indsatsområde Indsatsområdet er hele Roskilde Kommune.

Indsatsplan. Indsatsområde Indsatsområdet er hele Roskilde Kommune. Vedtaget af Roskilde Byråd Marts 2010, revideret april 2011 Indsatsplan Hjemmel Roskilde Kommune kan i henhold til bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo vedtage en

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Hedensted Kommune 2017-2027 1 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune Udgivet maj 2017 af: Hedensted Kommune www.hedensted.dk 2 Indhold

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag... 3 Lovhjemmel... 3 Ikrafttræden... 3 Bekæmpelsespligt... 3 Prioritering af arealer... 3 Tidsfrister for bekæmpelse... 4 Tilsyn,

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune 2016-2026 Middelfart Kommune 2016 1 Indledning Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Forslag. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune

Forslag. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune Forslag Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune Forslag vedtaget af Roskilde Byråd oktober 2009 Indsatsplan Hjemmel Roskilde Kommune kan i henhold til bekendtgørelse nr. 862 af

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 862. af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som fastsat

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Hjørring Kommune Miljø- og naturkontoret 2008 Indhold 1 Indledning...2 1.1 Hvorfor en indsatsplan?...2 1.2 Fælles indsats...2 2 Lovgrundlaget...2

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om kæmpe-bjørneklo... 4 Formål... 4 Indsatsområde... 4 Lovgivning omkring bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo...

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014.

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014. Udarbejdet af Hans Wernberg Biomedia 1 Indhold 1. Indledning. 3 2. Lovgrundlag. 4 3. Indsatsområde.... 4 4. Gyldighedsområde.

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Syddjurs Kommune 2010-2020

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Syddjurs Kommune 2010-2020 Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 2010-2020 Juni 2009 Kolofon Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Redaktion og grafisk tilrettelæggelse: Ole Brøndum Udgivet juni 2009 af: Hovedgaden

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Januar 2008 Indledning Kæmpe-bjørneklo er en skadelig invasiv planteart, som er særdeles uønsket i den danske natur, og som derfor bør bekæmpes.

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 MILJØ OG TEKNIK oktober 2010 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Fredensborg Kommune Indhold Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Indhold. Lovgrundlag. Indsatsområde ... Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse...

Indhold. Lovgrundlag. Indsatsområde ... Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse... Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse...... Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune April 2011 Forord Kæmpe-bjørneklo er indført til Danmark i starten af 1800 tallet, og har siden spredt sig ud over hele landet. I dag er

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indledning Kæmpe-bjørneklo er en skadelig invasiv planteart, som er særdeles uønsket i den danske natur,

Læs mere

Kommunerne er pr. 1. januar 2007 myndighed for opgaven.

Kommunerne er pr. 1. januar 2007 myndighed for opgaven. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Rebild Kommune 2015-2017 1. Indledning Kæmpe-Bjørneklo hører ikke naturligt hjemme i Danmark. Planten stammer oprindeligt far det vestlige Kaukasus, hvorfra

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Center for Plan og Miljø april 2014 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Fredensborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune. Kæmpe-Bjørneklo kan vokse

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021)

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021) Indledning Kerteminde Kommune vedtog i april 2008 en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo ved Vejlbækken. Det er kommunens

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Park og Natur Natur, Miljø og Trafik By og Kulturforvaltningen Odense Kommune Se også www.odense.dk/tip Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Kæmpe-bjørneklo er invasiv

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo 23. januar 2008 Kæmpebjørneklo er en smuk plante, men man skal passe på og omgås planten med forsigtighed, da dens saft indeholder flere kemiske stoffer, der kan

Læs mere

Udkast -INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Fredericia Kommune

Udkast -INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Fredericia Kommune Udkast -INDSATSPLAN Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo Fredericia Kommune 2010-2020 Forord Kæmpe-bjørneklo er et problem i den danske natur. I Fredericia Kommune findes planten spredt i hele kommunen med de

Læs mere

Samsø Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Samsø Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Samsø Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Naturafdelingen, september 2017 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indhold En koordineret og vedholdende indsats...3 Indsatsplan i

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indledning. Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplanen dækker hele

Læs mere

Kæmpebjørneklo. Vejledning i bekæmpelse

Kæmpebjørneklo. Vejledning i bekæmpelse Kæmpebjørneklo Vejledning i bekæmpelse 2005 Historie og udbredelse i Danmark Kæmpebjørnekloen blev indført til Danmark før 1830 som prydplante. Den bredte sig langsomt fra enkelte haver og parker til større

Læs mere

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune 2014-2024 FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Læs mere

Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan

Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan Indholdsfortegnelse 1) Hvorfor en indsatsplan? 3 2) Lovgrundlag 4 2.1) Kontrol 4 2.2) Påbud 4 3) Indsatsområdet 4 4) Kæmpebjørnekloens biologi 4 5) Bekæmpelsesvejledning

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016)

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016) Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Miljø Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken April 2008 Indledning Denne indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo har været offentliggjort til otte ugers indsigelsesperiode, hvor alle

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Indhold 1. KÆMPE-BJØRNEKLO OG DENS SKADEVIRKNING... 3 1.1 Oprindelse og historie... 3 1.2 Beskrivelse af planten... 3 1.3 Truslen

Læs mere

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... Rodstikning med spade... Græsning... Afdækning... Skærmkapning...

Læs mere

Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6.

Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6. 1 Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6. Håndhævelse af planen..4 6.1 Kontrol og påbud.4 6.2

Læs mere

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune 2014-2024 FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Rudersdal Kommune. Kæmpebjørneklo kan vokse næsten alle

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kolding Kommune 2011-2020. KOV1_Kvadrat_RØD

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kolding Kommune 2011-2020. KOV1_Kvadrat_RØD KOV1_Kvadrat_RØD Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kolding Kommune 2011-2020 Indhold 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Formål... 4 4 Indsatsområde og gyldighedsområde... 4 5 Bekæmpelsespligt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO I BALLERUP en fælles indsats kan gøre en forskel Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en smuk, men farlig plante, som vi skal gøre en ekstra indsats for at bekæmpe

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Udgivet af: HedeDanmark a/s, tlf 87 28 10 00, www.hededanmark.dk Orbicon A/S, tlf. 46 30 03 10, www.orbicon.dk Hedeselskabet,

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018 FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPEBJØRNEKLO I FURESØ KOMMUNE 2012-2018 2 Indhold 1 Indledning...4 2 Lovgrundlag...4

Læs mere

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Forslag til revideret indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Køge Kommune

Læs mere

Derfor skal den bekæmpes!

Derfor skal den bekæmpes! Bekæmp kæmpe-bjørneklo Hvis kæmpe-bjørneklo får lov spreder den sig i store, høje bestande, der fortrænger al anden vegetation og skaber risiko for skader på mennesker. Derfor skal den bekæmpes! På grund

Læs mere

Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune

Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune Natur og Landskab, 18-04-2013 Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Kæmpe-bjørneklo er en ikke hjemmehørende planteart, som breder sig aggressivt

Læs mere

Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008

Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008 Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008 Adresse ved besøg: Miljø, Vand & Natur, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Albertslund Kommune 2009 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Skovsø-Gudum Å

SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Skovsø-Gudum Å SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo Nr. 1 Skovsø-Gudum Å 2006-2016 Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo Skovsø-Gudum Å (2006-2016) Udarbejdet

Læs mere

En kommune uden bjørneklo. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023

En kommune uden bjørneklo. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 En kommune uden bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 1 Udarbejdet af Rudersdal Kommunes Natur, Park og Miljøafdeling

Læs mere

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Udarbejdet af: Charlotte Rosenblad Ralund Februar 2013 For: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Industrivej 2 4683 Rønnede

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal TEKNIK OG MILJØ Glansbladet Hæg På Teknik og Miljøudvalgets møde den 3. september 2012 (punkt 171. Bekæmpelse af den invasive art glansbladet hæg med Roundup), blev det besluttet at iværksætte en forsøgsordning

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Center for Teknik & Miljø Vej- & Landskabssektionen Sagsnr. 2010-749 Dok.nr. 2011-8677 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Indsatsplan

Læs mere

bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune.

bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. Forord Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet

Læs mere

Forord. Indsatsplanen er vedtaget på Teknik og miljøudvalgsmøde den 4. september 2008.

Forord. Indsatsplanen er vedtaget på Teknik og miljøudvalgsmøde den 4. september 2008. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sønderborg Kommune 2008-2018. Forord Med denne indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo tager Sønderborg Kommune et vigtigt skridt i de langsigtede

Læs mere

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo Sådan genkender du kæmpebjørnekloen Du kan kende kæmpebjørnekloen på de meget store grundblade (op til en halv meter lange), som viser sig i april-maj. Grundbladene er

Læs mere

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Udarbejdet af: Charlotte Rosenblad Ralund Februar 2013 For: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Industrivej 2 4683 Rønnede

Læs mere

INDSATSPLAN INDSATSPLAN. for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune

INDSATSPLAN INDSATSPLAN. for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune INDSATSPLAN INDSATSPLAN for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune 2012 2022 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Hvorfor bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo?...3 Identifikation

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 4 3 Formål... 4 4 Indsatsområde og gyldighedsområde... 4 5

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune 2014 2023.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune 2014 2023. Indsatsplan for bekæmpelse af æmpe-bjørneklo i Vordingborg ommune 2014 2023. Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning...3 ovgrundlag...3 Formål...3 Indsatsområde og gyldighedsområde...3 Bekæmpelsespligt...3

Læs mere

Den 4. september 2008 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Sønderborg Kommune.

Den 4. september 2008 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Sønderborg Kommune. Midtvejsevaluering af Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Sønderborg Kommune 2008-2018 April 2014 Forord Den 4. september 2008 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune 2017-2027 Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Indsatsområde... 3 Bekæmpelsens udførelse...

Læs mere

En grundig vejledning i bekæmpelse af kæmpebjørneklo findes i Bilag 2.

En grundig vejledning i bekæmpelse af kæmpebjørneklo findes i Bilag 2. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i område ved Søndersø 2010-2016 2 Indhold 1 Indledning...4 2 Lovgrundlag...4 3 Formål...5 4 Indsatsområde og gyldighedsområde...5 5 Bekæmpelsespligt...5 6 Tidsfrister

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune - et skridt mod en koordineret og langsigtet løsning! Udarbejdet af Planlægger Nina Lemkow Odsherred Kommune januar 2007 Titel: Indsatsplan

Læs mere

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Demonstrationsforsøg med frahegning af dele af folden i en periode, slåning af lyse-siv og vurdering ved årets afslutning Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald,

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler

Læs mere

INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Vejen Kommune. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Vejen Kommune. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo INDSATSPLAN Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo Vejen Kommune Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) i indsatsområde Lindenborg ådal & Østerådalen,

Læs mere

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO. Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune.

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO. Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. Forord Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter

Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter det økologiske råd Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 5 3. Invasive plantearter 9 3.1 Hvad betinger invasive arters udbredelse? 3.2 Spredningsveje

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2010 2021 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hillerød Kommune Indsatsplanen er udarbejdet af en tværgående projektgruppe i Hillerød Kommune bestående

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune ( )

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune ( ) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune (2008-2017) Lejre Kommune Teknik & Miljø Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune (2008-2018). Udarbejdet af: I samarbejde

Læs mere

Naturpleje og Invasive planter på Anholt:

Naturpleje og Invasive planter på Anholt: Naturpleje og Invasive planter på Anholt: Tanker omkring naturpleje og invasive planter på Anholt. Skrevet af: Steffen Kjeldgaard Ørkenvej 8 8592 Anholt E-mail: info@anholtpil.dk Marts 2008. Oplysningerne

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE

PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE PESTICIDHANDLINGSPLAN AFVIKLING AF BRUG AF PESTICIDER PÅ KOMMUNALT EJEDE AREALER I FAXE KOMMUNE VEDTAGET AF FAXE BYRÅD 30. MAJ 2013 Side 1 Indledning De tidligere kommuner, der nu udgør Faxe Kommune, har

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Natura 2000-område nr. 231 Habitatområde H231 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven TDC A/S Teglholmsgade 1-3 2450 København SV Sendt til e-mail: evn@tdc.dk og Lars.Arildslund@dk.issworld.com Den 12. maj 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Dispensation til pensling af Kæmpe-bjørneklo

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Ansøgning om skovrejsning Borbjerg Byvej 1, 7500 Holstebro

Ansøgning om skovrejsning Borbjerg Byvej 1, 7500 Holstebro Side 1/6 Erik Dalby Korreborgvej 29 8850 Bjerringbro Dato: 24-11-2016 Sagsnr.: 01.13.25-P19-6-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Natura 2000-område nr. 50 Habitatområde H46 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Sumphullæbe, Tved

Læs mere