Revurdering af miljøgodkendelser. Dalum Papir A/S Maglemølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelser. Dalum Papir A/S Maglemølle"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelser Dalum Papir A/S Maglemølle

2

3 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS Ref. ANSKR/KABSO/KIGNI Den 4. december 2009 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSER For: Dalum Papir A/S, Afd. Maglemølle Maglemølle 60, 4700 Næstved Ejer: Arjowiggins SAS Immeuble Axe Seine 20, rue Rouget de Lisle FR Issy-les-Moulineaux Frankrig Matrikel nr.: 8a og 8e samt del af 8c Lille Næstved, Næstved Jorder CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: E 101: Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktions kapacitet på mere end eller lig med 20 tons/dag. (i) (s) Revurderingen omfatter: Hele virksomheden, bortset fra forhold vedr. lugt. Godkendt: Annette S. Kristensen Kirsten Grahn Nielsen Karin Sørensen Annonceres den 8. december 2009 Klagefristen udløber den 5. januar 2010 Søgsmålsfristen udløber den 5. juli 2010 Miljøcenter Roskilde Ny Østergade Roskilde Tlf Fax CVR EAN

4 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for revurderingen... 9 Generelle forhold... 9 Indretning og drift... 9 Luftforurening Spildevand Støj, lavfrekvent støj og infralyd Affald Tanke Jord og grundvand Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Bedst tilgængelige teknik Ophør VURDERING OG BEMÆRKNINGER Baggrund for afgørelsen Virksomhedens indretning og drift Virksomhedens omgivelser Nye lovkrav Bedste tilgængelige teknik Vilkårsændringer Opsummering Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Tanke Jord og grundvand Til og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Bedst tilgængelige teknik Ophør Bemærkninger til afgørelsen Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Inddragelse af borgere mv FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Øvrige afgørelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

6 5. BILAG...68 Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse, excl. bilag, fra Dalum Papir A/S Bilag B: Oversigtsplan over virksomhedens placering Bilag C: Oversigtsplan med matrikelafgrænsning Bilag D: Kommuneplanområder, Kommuneplan Bilag E: Oplysninger om BAT Bilag F: Oversigtsplan over virksomhedens indretning Bilag G: Lovgrundlag - Referenceliste Bilag H: Oversigt over revurdering af vilkår Bilag I: Liste over sagens akter

7 1. INDLEDNING Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle er beliggende på Maglemølle 60 i Næstved. Virksomheden producerer papirmasse ud fra genbrugspapir. Den færdige papirmasse sendes til Dalum Papir A/S i Odense til videreoparbejdning til papir. Virksomheden har en gældende miljøgodkendelse fra august 1992 samt diverse tillæg til denne. Dalum Papir A/S er omfattet af IPPC-direktivet (Integrated Pollution Prevention and Control), som er et EU-direktiv fra 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Miljøgodkendelsen skal derfor regelmæssigt tages op til revision. Med denne afgørelse er der således foretaget en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser, bortset fra forhold vedrørende lugt, idet miljøcenteret meddelte en selvstændig afgørelse om revurdering af lugt den 22. januar Denne afgørelse er påklaget til Miljøklagenævnet. Da klagen har opsættende virkning, er vilkårene i revurdering af lugt ikke trådt i kraft. Under klagesagsbehandlingen reguleres lugt fra Dalum Papir A/S efter en forlængelse af miljøgodkendelse af 16. december 2002, meddelt af Miljøcenter Roskilde den 7. juli Denne revurdering giver anledning til, at nogle af de hidtidige vilkår ændres eller fjernes. Tilsvarende er der fastsat nye vilkår for virksomheden. Ændringerne er foretaget for at bringe virksomhedens miljøgodkendelse i overensstemmelse med nugældende regler og vejledninger, herunder krav om anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT). Næste regelmæssige revurdering skal senest finde sted i

8 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøcenter Roskilde foretaget den første regelmæssige revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle: Dato Miljøgodkendelse Justering af Maglemølle Papirfabriks miljøgodkendelse af 29. juni 1989 Installation af kombineret naturgas- og oliebrænder i naturgasfyret kedel Udledning af spildevand til Næstved Kanal Justering af miljøgodkendelse af 26. september 1996 vedr. analysemetoder for spildevand Justering af miljøgodkendelse af 5. august 1992 vedr. faststof (støv) i røggassen fra naturgasfyret kedel Etablering af ny 80 m 3 tank til hydrogenperoxid Ændring af spildevandsvilkår af 26. september 1996 Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens 41. Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. Ændrede og nye vilkår er mærket med. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b, og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår. Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. Miljøcenter Roskilde har endvidere foretaget en administrativ sammenskrivning af følgende nyere godkendelser, som er mindre end 8 år gamle, og som derfor stadig er omfattet af retsbeskyttelse: Dato Miljøgodkendelse Godkendelse til permanent anvendelse af CO Permanent anvendelse af hydrosulfit 8

9 Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse i det omfang de fortsat er relevante. Disse vilkår er markeret med. Tidspunkt for udløb af vilkårenes retsbeskyttelse er angivet særskilt. Miljøcenter Roskilde har den 22. januar 2009 meddelt selvstændig revurdering af lugt fra Dalum Papir A/S. Vilkårene herfra er ikke indskrevet i denne revurdering, da afgørelsen er påklaget. Indtil klagesagen er afgjort, reguleres lugt fra virksomheden efter en forlængelse af miljøgodkendelse af 16. december 2002, meddelt af Miljøcenter Roskilde den 7. juli Vilkårene herfra er ligeledes ikke indskrevet i denne revurdering. Afgørelsen gives på følgende vilkår: 2.1 Vilkår for revurderingen Generelle forhold A1 A2 Et eksemplar af revurderingen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om revurderingens indhold. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. Indretning og drift B1 B2 B3 B4 Virksomheden må maksimalt producere tons afsværtet papirmasse (tør vægt) pr. år. Virksomheden må ikke give anledning til papirflugt mv. udenfor virksomhedens areal. Døre og porte til kemikalieladen skal holdes lukket. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Fyring med olie i kombibrænderen må kun iværksættes i kortere perioder, hvor forsyningen af naturgas er afbrudt samt i nødvendigt omfang ved prøvekørsel og service. Der må ikke anvendes andre typer olie end gasolie i kombibrænderen. 9

10 B5 B6 B7 B8 Hydrosulfit Der må maksimalt opbevares 20 containere á 2 tons med hydrosulfit på virksomheden. Lageret skal være opdelt i 2 separate lukkede rum med max. 20 tons hydrosulfit i hver. Hydrosulfiten skal være emballeret i lukkede metalcontainere, så indtrængning af fugt ikke er mulig. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Der skal være separate lukkede rum for opløseanlæg og 2 lagerrum for hydrosulfit. Disse rum må ikke anvendes til andre funktioner eller anden oplagring. Rummene skal holdes tørre. Der skal være separat on-line overvågning af svovldioxid i hvert af de 3 rum. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Der skal være installeret 2 temperaturfølere i doseringstragten til hydrosulfitanlægget til on-line måling af temperaturen. Svovldioxidmålere og temperaturmåleren skal kalibreres mindst én gang årligt af autoriseret /akkrediteret firma. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Trucken, der anvendes til flytning af hydrosulfitcontainere, skal være tør og skal være parkeret i kemikalieladen. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Luftforurening C1 C2 C3 Støv Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. Svovlbrinte Der skal måles svovlbrinte i skruepressens afkast én gang i døgnet, hvis skruepressen er i drift. Målingen rapporteres til tilsynsmyndigheden én gang om ugen. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Kedelanlæg Emissionen fra den naturgasfyrede kedel skal overholde nedenstående emissionsgrænseværdier ved referencetilstand og 10 % O 2 : Stof Emissionsgrænseværdi CO 75 mg/normal m 3 NO x 125 mg/normal m 3 Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas) NOx regnet vægtmæssigt som NO 2 10

11 Kontrol af luftforurening C4 Dalum Papir A/S skal en gang årligt dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C3 er overholdt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter måling, sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal på forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. Kontroltype og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 2 målinger af mindst 45 minutters varighed. Målingerne kan foretages samme dag. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 2 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hver parameter er under 85 % af emissionsgrænseværdien skal præstationskontrollen kun udføres hvert 2. år for denne parameter. Krav til luftmåling Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001 med tilhørende supplementer. Måling skal foretages, når kedlen er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stof Analysemetode CO Metodeblad MEL-06 (DS/EN 14789) NO x Metodeblad MEL-03 (DS/EN 14792) Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af grænseværdierne. Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL- 22, skal være overholdt. Udgifterne til målingerne afholdes af virksomheden. 11

12 Spildevand E1 E2 E3 E4 Overfladevand fra befæstede arealer må, efter passage af rist og sandfang, udledes til Næstved Kanal. Udledningen må dels foregå direkte gennem separat udløb og dels via fælles udløb. Tagvand og vand fra ionbytter kan udledes til Næstved Kanal. Virksomhedens processpildevand skal renses i virksomhedens eget rensningsanlæg og må herefter udledes til Næstved Kanal. Udledningen af processpildevand skal overholde kravværdierne i nedenstående tabel. Dette skal dokumenteres ved analyse af prøver, der udtages af spildevandet efter rensning. Der skal minimum udtages det antal prøver pr. kontrolperiode, der er anført under de enkelte parametre. Derudover kan der samtidig udtages prøver af indtagsvandet til analyse for de parametre, hvor der er fastsat kravværdi. Parameter Enhed Middel Vejl. maksimum skrav Max. Antal prøver pr. kontrolperiode BI 5, modificeret 1 kg/døgn COD 1 kg/døgn Total-N 1 kg/døgn Total-P 1 kg/døgn Total suspenderet stof 1 kg/døgn NH 3 /NH 4 + -N 2 mg/l NH 3 /NH 4 + -N 2 kg/døgn 12,8 11 ph 8,8 12 Temperatur C AOX g/l Målevariabel 4 Chlorphenoler 2-chlorphenol 2,4-dichlorphenol 2,6-dichlorphenol 2,4,5-trichlorphenol 2,4,6-trichlorphenol 2,3,4,5-tetrachlorphenol 2,3,4,6-tetrachlorphenol g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l Målevariabel Målevariabel Målevariabel Målevariabel Målevariabel Målevariabel Målevariabel Pentachlorphenol g/l Målevariabel Acrylamid g/l Målevariabel 2 Formaldehyd g/l Målevariabel 2 1 For disse parametres vedkommende gælder differencen mellem indtagsvandet og det udledte spildevand, såfremt der er analyseret for den pågældende parameter i indtagsvandet, jf. vilkår E6 12

13 2 Prøveantal og kravværdier for NH 3/ /NH 4 + -N er gældende i sommerperioden fra 1. maj til og med 30.september E5 E6 Hvis der har været overskridelser af det vejledende maksimumskrav på 4 mg/l for NH 3 /NH 4 + -N eller 1 μg/l for pentachlorphenol, skal virksomheden udarbejde en redegørelse herom. Redegørelsen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1. måned efter virksomheden har modtaget analyseresultatet. For de kravværdier for stoftransport, der i tabellen i vilkår E4 er mærket med *, er kontrolstørrelsen = (C a C b ) x Q a, hvor C a er koncentrationen i det udledte processpildevand, C b er koncentrationen i indtagsvandet og Q a er den udledte vandmængde. Hvis koncentrationen af et givet stof er mindre end detektionsgrænsen anvendes ½ x detektionsgrænsen i beregningen. Såfremt der for en parameter ikke er foretaget analyse af indtagsvandet, er kontrolstørrelsen C a x Q a. E7 Værdierne i tabellen i vilkår E4 under middel skal overholdes som gennemsnit af alle prøver udtaget i kontrolperioden. Værdien under max. skal overholdes for hver enkelt prøve. Overholdelse af kravværdierne vurderes på baggrund af resultaterne af de egenkontrolprøver, der udtages efter fremsendte prøvetagningsplan jf. vilkår E8. E8 Kontrolperioden er kalenderåret, dog er kontrolperioden for NH 3 /NH 4 + -N 1. maj 30. september. Vandprøverne skal udtages jævnt fordelt over kontrolperioden og jævnt fordelt over ugens hverdage. Prøveudtagningsplan for den kommende kontrolperiode skal fremsendes til tilsynsmyndigheden inden kontrolperioden påbegyndes med henblik på tilsynsmyndighedens accept. Såfremt udtagning eller analyse af en prøve mislykkes, skal tilsynsmyndigheden informeres om, hvornår erstatningsprøve udtages. E9 Resultaterne af egenkontrollen skal løbende fremsendes til tilsynsmyndigheden. E10 Prøveudtagning og analyser skal foretages ved anvendelse af de metoder og med de detektionsgrænser, der er angivet i den til hver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. 1 1 Gældende bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. 13

14 E11 Virksomheden skal dagligt registrere de udledte vandmængder. Vandmængderne bestemmes ved magnetisk induktiv flowmåling af det rensede udledte processpildevand. E12 Virksomheden skal umiddelbart orientere tilsynsmyndigheden i tilfælde af overskridelser af kravværdierne for maksimal udledning pr. døgn af processpildevand og i tilfælde af driftsforstyrrelser med indvirkning på det udledte spildevand. E13 Processpildevandet fra virksomheden må ikke give risiko for kroniske toksiske effekter i Næstved Kanal. Vilkåret anses for overholdt, hvis det kan dokumenteres, at EC50 for alger er større end 800 ml/l og at EC50 for henholdsvis krebsdyr og fisk er større end 500 ml/l. Dokumentationen skal ske i form af en øko-toksicitetstest udført i henhold til principperne beskrevet i Miljøprojekt nr. 260 fra Miljøstyrelsen, 1994: Industrispildevands miljøfarlighed. Kontrol af spildevandets øko-toksicitet skal foretages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst én gang hver andet år. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden E14 Virksomheden skal udarbejde en teknisk og økonomisk redegørelse for mulighederne for at etablere afspærring af udløb af overfladevand til Næstved Kanal samt opsamlingskapacitet til brug i uheldssituationer. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om behovet for opsamlingskapacitet ved afspærring, herunder eventuel kapacitet i det nuværende rørsystem, samt tidshorisont for etablering. Endvidere skal redegørelsen indeholde en beskrivelse af håndtering af brandslukningsvand samt en vurdering af risikoen for at der i tilfælde af brand eller spild kan udledes stoffer, der vil påvirke Næstved Kanal i negativ retning. Redegørelsen skal fremsendes til miljøcenteret inden den 1. januar Støj, lavfrekvent støj og infralyd Støjgrænser F1 Støj Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). Områdetype 2 I industriområder, hvor boliger kun er tilladt, hvis de er nødvendige for virksomhedens drift 14

15 Områdetype 3 Områdetype 4 Områdetype 5 Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområde I etageboligområder, i samme højde over terræn som midtpunktet af vinduerne i enhver boligetage I områder for åben og lav boligbebyggelse i samme højde over terræn som midtpunktet af vinduerne i enhver boligetage Mandagfredag Kl. Reference tidsrum (Timer) Områdetype 2 db(a) Områdetype 3 db(a) Områdetype 4 db(a) Områdetype 5 db(a) Lørdag Lørdag Søn- & helligdage Alle dage Alle dage , Spidsværdi Områderne fremgår af bilag D. Lavfrekvent støj og infralyd Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag med lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Anvendelse Tidspunkt A-vægtet lydtrykniveau (10-160Hz), db G-vægtet infralydniveau db Beboelsesrum og Lign. Kontorer og lign. støjfølsomme rum Øvrige rum i Virksomheder kl kl Hele døgnet Hele døgnet

16 Vibrationer Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride nedenstående grænseværdier, db re 10-6 m/sec 2. De angivne vibrationsgrænser gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med en tidsvægtning S målt uden for virksomhedens areal, jf. orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Anvendelse Boliger i boligområdet (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende Vægtet accelerationsniveau L aw i db 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 80 Erhvervsbebyggelse 85 Kontrol af støj, infralyd og vibrationer F2 Virksomheden skal, inden 6 måneder efter at skorstenen til reduktion af lugt er taget i brug, gennem målinger dokumentere, at grænseværdierne for støj i vilkår F1 er overholdt. Krav til målinger og overholdelse af grænseværdier fremgår af vilkår F3. Forslag til måleprogram skal forinden måling fremsendes til tilsynsmyndighedens accept. Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 2 måneder efter målingerne er gennemført. F3 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj, infralyd og vibrationer, jf. vilkår F1, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. Krav til målinger Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 16

17 Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre Miljømåling ekstern støj. Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Definition på overholdte støj-, infralyd- og vibrationsgrænser Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a). Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien. Affald G1 G2 G3 G4 G5 Affald skal til enhver tid opbevares i egnede beholdere i de dertil indrettede områder og således, at der ikke ved spild, lækage eller på anden måde kan ske udsivning til jord, grundvand, kloak eller recipient. Der må maksimalt opbevares tons restprodukt på virksomheden. Restproduktet skal opbevares på befæstet areal, der er sikret mod udsivning til jord, grundvand, kloak og recipient. Der må maksimalt opbevares 100 tons bioslam på virksomheden. Bioslam skal opbevares i overdækkede containere, der er sikret mod udsivning til jord, grundvand, kloak og recipient. Tilsynsmyndigheden kan dog i særlige situationer acceptere anden opbevaring. Der må maksimalt opbevares 2 tons farligt affald på virksomheden. Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 17

18 Tanke H1 Virksomheden skal træffe foranstaltninger, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er tilstrækkelige, for at hindre overfyldning af tanke til opbevaring af olie og kemikalier. Virksomheden skal inden den 1. juli 2010 fremsende en oversigt til tilsynsmyndigheden over eksisterende tanke med angivelse af indhold, tankstørrelse og foranstaltninger mod overfyldning. H2 H3 Alle udendørs tanke til opbevaring af kemikalier skal være forsynet med effektiv afskærmning mod påkørsel på de sider af tanken, hvor der kan forekomme kørsel med trucks og andre køretøjer. Olietanke Virksomheden skal løbende og mindst hvert halve år foretage visuel kontrol for utætheder i den overjordiske olietank. I tilfælde af utæthed skal tanken straks tømmes i det omfang, det er nødvendigt for at forhindre forurening. En utæt tank skal sløjfes, renoveres eller repareres. H4 Den overjordiske olietank skal sløjfes senest marts H5 H6 CO 2 -tank CO 2 -tanken skal opstilles på et fast underlag som f.eks. jernplade, og være effektivt afskærmet mod påkørsel (f.eks. ved hjælp af autoværn som Hoffmannklodser eller lignende) hele vejen rundt. (Retsbeskyttet til den 8. november 2010) CO 2 -anlægget skal kobles til virksomhedens digitale overvågningssystem, således at der alarmeres ved unormale tilstande. (Retsbeskyttet til den 8. november 2010) Hydrogenperoxid-tank H7 Tank til opbevaring af hydrogenperoxid må maksimalt være 80 m 3. Tanken skal være forsynet med automatisk sikring mod overløb. Påfyldningskoblingen til tanken for hydrogenperoxid skal være forskellig fra alle øvrige påfyldningskoblinger ved tankningsstedet for flydende kemikalier. Jord og grundvand I1 Olie, kemikalier, hjælpestoffer og farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag på impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for af- 18

19 løb til jord, grundvand, kloak eller recipient. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. I2 I3 I4 I5 I6 I7 Det ubefæstede område, hvor den overjordiske olietank er placeret og hvor der sker påfyldning af såvel tank som truck, skal senest den 1. juli 2010 være tæt befæstet. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, når befæstelsen er udført. Spild af olie, kemikalier, hjælpestoffer og farligt affald skal opsamles straks. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder kattegrus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares som farligt affald. Der skal til enhver tid findes opsugningsmateriale på virksomheden. Udendørs transport og omlastning af olie, kemikalier og farligt affald skal ske i tæt, egnet emballage på befæstet areal, så der er mulighed for at eventuelt spild kan samles op. I tilfælde af spild af olie og kemikalier på transportveje skal der ske afdækning af kloakriste med tætte gummimåtter eller lignende, så der ikke kan ske udledning af spildet med overfladevand. Impermeable og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Virksomheden skal løbende og mindst hvert halve år foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af belægninger og fuger på alle impermeable og befæstede arealer og gulve, herunder sumpe og opsamlingsbassiner, hvor der kan forekomme spild af olie og andre kemikalier. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af ovennævnte impermeable og befæstede arealer, dog højst én gang årligt. Rapport over resultat af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. I8 I9 Virksomheden skal inden den 1. marts 2010 foretage tætning af gulv i kemikalieladen ved brønddæksel og transportskinne, såfremt det ikke kan påvises, at disse steder er tætte. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, når tætningen er foretaget. Virksomheden skal udarbejde en handlingsplan for opbevaring af syrer og baser til brug i kedelanlægget, således at denne inden den 1. maj 2010 bringes i overensstemmelse med vilkårene for opbevaring af kemikalier i denne revurdering. Handlingsplan samt tidsplan for denne skal sendes til tilsynsmyndigheden inden den 1. marts

20 Indberetning/rapportering K1 K2 K3 Eftersyn af anlæg Der skal føres journal over eftersyn og vedligehold af spildevandsrenseanlæg med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. Der skal føres journal over visuel kontrol af impermeable og befæstede arealer, herunder evt. konstaterede skader og de afhjælpende tiltag, der er igangsat. Der skal føres journal over visuel kontrol af den overjordiske olietank. K4 K5 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, herunder forbrug af vand og el/gas/olie. Virksomheden skal for CO 2 -tanken kunne oplyse/dokumentere hvornår tanken er påfyldt, mængden og den omtrentlige fyldningsgrad. (Retsbeskyttet til den 8. november 2010) K6 Udledt spildevand Der skal føres journal over den daglige registrering af udledte spildevandsmængder. K7 Affaldsmængder Der skal føres journal over producerede mængder affald, fordelt på affaldstyper, med angivelse af bortskaffelsessted og -dato. K8 K9 Kontrol med måleudstyr Der skal føres journal over kontrollen med flowmåler og termometer til registrering af udledte spildevandsmængder og -temperatur. Kontrollen skal omfatte dato for kalibrering samt løbende vedligeholdelse og justeringer. Der skal føres journal over kalibrering af svovldioxidmålere og temperaturmåler i opbevarings- og opløserum for hydrosulfit. K10 Kontrol med anvendelse af hydrosulfit Der skal føres logbog med angivelse af hver hydrosulfitcontainers nummer, dato for modtagelse, ibrugtagning og tømning. 20

21 Virksomheden skal, via dokumentation fra leverandøren, kunne dokumentere kontrol for stabilitet af det leverede produkt. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) K11 Der skal føres journal over afvigelser fra normaldrift for så vidt angår opbevaring og håndtering af hydrosulfit, drift af opløseanlæg til hydrosulfit samt evt. uheld og spild af hydrosulfit. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Opbevaring af journaler K12 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012 for så vidt angår journaler over hydrosulfit). Årsindberetning K13 Virksomheden skal hvert år inden den 1. april fremsende en årsrapport for det forløbne kalenderår indeholdende følgende oplysninger: Producerede mængder afsværtet papirmasse (tør vægt) Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Affaldsmængder og bortskaffelsessted for de enkelte affaldsfraktioner Antal timer, hvor der har været brugt gasolie som brændsel på kedelanlægget. Årsagen til denne drift skal beskrives. Resultaterne af egenkontrollen på spildevand, jf. vilkår E4. Rapporteringen skal udføres på en måde, der muliggør en umiddelbar sammenligning med vilkårene for kontrolperioden. Oplysningerne kan evt. indgå i virksomhedens miljøredegørelse. Driftsforstyrrelser og uheld M1 Hurtigst muligt efter virksomhedens umiddelbare underretning af tilsynsmyndigheden om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, skal virksomheden fremsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, som omfatter: årsag til og forløb af driftsforstyrrelsen/uheldet hvilken forurening, dette har bevirket hvordan lignende driftsforstyrrelser/uheld kan undgås fremover. 21

22 M2 M3 Tankanlæg mv. skal være udført med meget tætte samlinger, herunder rørforbindelser, pumper, ventilspindler mv, som sikrer effektivt mod diffuse udslip. Overpumpning af væske fra sumpen ved skruepresse i PM5- bygningen og fra gulvrender i afsværtningshallen skal straks stoppes i tilfælde af spild af kemikalier i disse bygninger, således at utilsigtet tilledning af spild til det biologiske renseanlæg undgås. Overpumpningen må først genoptages, når det er klarlagt, at det pågældende spild ikke udgør en risiko for påvirkning af renseanlæg. I modsat fald skal pumpesumpens/gulvrendernes indhold bortskaffes efter anvisning fra Næstved Kommune. M4 M5 Overpumpning af væske fra pumpesump ved tankområde i PM5- bygningen må først ske, når det er klarlagt, at spildet i sumpen ikke udgør en risiko for påvirkning af renseanlæg. I modsat fald skal pumpesumpens indhold bortskaffes efter anvisning fra Næstved Kommune. Ved forhøjet temperatur (over 45 ºC) i doseringstragten for hydrosulfit skal det sikres, at spjæld til container er lukket 100 % af automatikken. Når temperaturen overstiger 45 ºC alarmeres driftsmester (arbejdsleder) via modem og mobiltelefon. Alarmen skal samtidig igangsætte lys og lydalarm, der er synlig og hørbar uden for bygningen, samt aktiveres i kontrolrummet. Tilsynsmyndigheden og Beredskabet i Næstved skal informeres straks, hvis alarmen udløses. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) M6 Der skal være etableret en udskylningsstation, hvor hydrosulfitcontaineren kan udskylles i tilfælde af brand. Ved udskylning af hydrosulfitcontainer i forbindelse med et dekomponeringsuheld skal det sikres, at vandet opsamles i pumpesumpen eller lignende og ledes videre til renseanlægget. Der må ikke ske udledning af opløst produkt direkte til kanalen. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012). M7 Der skal findes skriftlige sikkerhedsprocedurer for modtagelse og oplagring af hydrosulfit betjening, vedligehold og reparation af opløsestation. Procedurerne skal være tilgængelige i kemikalieladen. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012). M8 Der skal findes skriftlige nødprocedurer for håndtering af svovldioxid- og temperaturalarmer og opstart efter alarmer/uheld. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012). 22

23 M9 Virksomheden skal have skriftlige instruktioner for følgende aktiviteter: Håndtering af kemikalier Håndtering af farligt affald Kontrol af impermeable og befæstede arealer Eftersyn og vedligehold af spildevandsrenseanlæg Overpumpning af væske fra gulvrender i afsværtningshallen og fra pumpesumpe i PM5-bygningen til renseanlæg. Overvågning og nødprocedurer for hydrosulfit, peroxidanlæg og natronsalpeter Instruktionerne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden inden den 1. maj 2010 samt efter revision. Bedst tilgængelige teknik N1 Virksomheden skal undersøge mulighederne for at substituere anvendelsen af cellulase. En redegørelse for dette skal vedlægges årsrapporten for Ophør O1 Ved ophør af driften skal der træffes de foranstaltninger, der er nødvendige for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører helt eller delvist. 23

24 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Baggrund for afgørelsen Revurderingen af Dalum Papir A/S gældende miljøgodkendelser er foretaget på baggrund af Miljøcenter Roskildes tilsyn og dialog med virksomheden. Som baggrundsmateriale foreligger en opdateret miljøteknisk beskrivelse, udarbejdet af Dalum Papir A/S. I denne beskrivelse er endvidere indarbejdet de supplerende oplysninger, som miljøcenteret har bedt om i forbindelse med arbejdet med revurderingen. Den miljøtekniske beskrivelse excl. bilag er vedlagt som bilag A. Bilagene til den miljøtekniske beskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til Miljøcenter Roskilde Virksomhedens indretning og drift Maglemølle Papirfabrik blev etableret i 1875, og blev i 1992 ombygget til udelukkende at være et afsværtningsanlæg til produktion af papirmasse fra returpapir. Virksomhedens navn i dag er Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle. Maglemølle Papirfabrik fik i 1989 en miljøgodkendelse af Storstrøms Amt. I forbindelse med omlægning til udelukkende at være afsværtningsanlæg blev denne miljøgodkendelse justeret af amtet den 5. august Godkendelsen fra 1992 blev påklaget til Miljøstyrelsen, og der foreligger en ankeafgørelse af 27. juni 1994 fra Miljøstyrelsen. Endvidere blev der den 26. september 1996 meddelt nye vilkår til udledning af spildevand til Næstved Kanal. I forhold til beskrivelsen i miljøgodkendelsen fra 1992 er der sket følgende væsentlige ændringer i produktionen: I 1996 blev etableret en kombineret naturgas- og oliebrænder i den naturgasfyrede kedel, og en tilhørende nedgravet olietank til forsyning af oliebrænderen. Formålet hermed var at sikre produktionen i tilfælde af svigt i naturgasforsyningen. Siden 2002 er anvendt CO 2 i stedet for fosforsyre til ph-regulering i afsværtningsanlægget. CO 2 danner kulsyre ved opløsning i vandet. Ændringen blev indført, idet forsøg havde vist en væsentlig reduktion af virksomhedens lugtpåvirkning af omgivelserne ved denne produktionsændring. 24

25 Siden 2004 er anvendt hydrosulfit som blegemiddel i stedet for FAS (Formamidinsulfinsyre). Ændringen blev iværksat for at forbedre arbejdsmiljøet og reducere blegeomkostningerne. Transporten af den færdige papirmasse fra Dalum Papir A/S, Maglemølle i Næstved til virksomhedens afdeling i Odense, hvor selve papirfremstillingen sker, er tidligere sket med tog. Siden medio 2007 er denne transport foregået med lastbil Virksomhedens omgivelser Beliggenhed Dalum Papir A/S er beliggende på matrikel nr. 8a Lille Næstved, Næstved Jorder i et industriområde ved Næstved Kanal. Kedelanlæg med gaskedel og el-transformatorer er beliggende i bygninger på matrikel nr. 8e Lille Næstved, Næstved Jorder. Denne matrikel er ejet af Maglemølle Erhvervspark, og Dalum Papir A/S har lejet bygningerne. Tilsvarende har Dalum Papir A/S af Maglemølle Erhvervspark lejet en bygning, der er beliggende på del af matrikel nr. 8c Lille Næstved, Næstved Jorder. Denne bygning anvendes til kemikalielade. Virksomheden er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Placeringen af virksomheden fremgår af oversigtsplan i bilag B. Af bilag C fremgår desuden matrikelafgrænsningen for de 3 ovenstående matrikler. Lokalplan: Der er ikke fastlagt lokalplan for området. Ifølge Byplanvedtægt nr. 3 fra Næstved Kommune af 18. oktober 1968 for området øst for Karrebækvej og omkring Grimstrupvej er matrikel 8 (og senere udstykninger deraf) udlagt som industriområde omfattende industri- og større værkstedsvirksomhed og oplagsvirksomhed samt forretningsområder, der har tilknytning til de pågældende virksomheder. Denne byplanvedtægt er fortsat gældende. Kommuneplan Området er omfattet af kommuneplan for Næstved Kommune. Kommuneplanområderne fremgår af bilag D. Dalum Papir A/S er beliggende inden for rammeområde 1.4.E10.2. Dette område er omfattet af specifikke rammer, der angiver, at anvendelsen er erhvervsområde, tungere industri. For området gælder notat om potentielt byomdannelsesområde, hvori centerformål kan indpasses. I henhold til kommunens generelle rammer for tungere industri gælder følgende: Området må anvendes til erhverv i form af almindelige industri- og produktionsvirksomheder, transportvirksomheder, der ikke belaster omgivel- 25

26 serne i betydelig grad. Der tillades ikke bestyrer- eller portnerboliger. Der kan i henhold til detailhandelsretningslinierne indrettes et mindre salgslokale, når der udelukkende sælges produkter fra egen produktion. Notaterne nævnt under de specifikke rammer for området relaterer sig til et nyt afsnit i kommuneplanens hovedstruktur om byomdannelse. I dette afsnit er der optaget retningslinier, som skal sikre hensynet til eksisterende virksomheder, hvis der skal ændres på det plangrundlag, der gælder i det enkelte erhvervsområde. Næstved Kommune er p.t. i gang med nogle helt overordnede sonderinger af mulighederne for at fremtidssikre Maglemølleområdet i samarbejde med områdets parter. Dette arbejde har ikke aktuel indflydelse på områdets planmæssige status, som fortsat reguleres af de for området og naboområder gældende byplanvedtægter og lokalplaner. Mod nord, nordøst, vest og sydvest er Dalum Papir A/S omkredset af erhvervsområderne 1.4 E1.1, 1.4 E2.1 og 1.4 E10.3. Nordvest for disse erhvervsområder ligger boligområderne 1.4 B1.1 og 1.4 B13.2, mens boligområdet 1.4 B49.1 ligger sydvest for erhvervsområdet. Mod øst og syd grænser Dalum Papir A/S op til Næstved Kanal. Øst og sydøst for kanalen ligger et område til center- og erhvervsformål, der omfatter 1.1 C1.30 og 1.1 E28.1 samt 1.3 E3.1. Lokalplan C1.1/30-3/E28.1-1/E3.1-1 gælder for dette område. Området støder mod nord og syd op til områder med blandet bolig og erhverv (1.1 BE9.2 og 1.3 BE20.4). Vest for virksomheden er der et mindre område, 1.4 D33.1, der er udlagt til offentlige formål og som anvendes til ældreboliger. Placeringen af disse områder fremgår af bilag D. Natura 2000 Dalum Papir A/S ligger inden for få kilometer i nærheden af nogle områder, der er udpeget som Natura 2000-områder. Det drejer sig om Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde (EU-fuglebeskyttelsesområde nr. 81), havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (EF-habitatområde nr. 148) samt Rådmandshave (EF-habitatområde nr. 146). Endvidere ligger virksomheden i en afstand af ca. 8-9 km NNØ fra Holmegård Mose (EFhabitatområde nr. 145). Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde samt kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde er en del af Natura 2000-område nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, mens Rådmandshave og Holmegård Mose er en del af Natura 2000-område nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte bestemte naturtyper og arter, som figurerer på EU s habitatdirektiv eller fuglebeskyttelsesdirektiv, fordi de af den ene eller anden grund er truede. 26

27 Der vil ikke i forbindelse med revurderingen ske ændringer af virksomheden i forhold til den hidtidige anvendelse. Der vil derfor ikke kunne ske en øget påvirkning af Natura 2000-områder. Recipientmålsætninger Dalum Papir A/S er beliggende umiddelbart ved siden af Næstved Kanal, og virksomheden udleder overfladevand og renset processpildevand til kanalen. Kanalen er Susåens forlængelse fra Næstved Havn til Karrebæk Fjord. Det fremgår af Regionplan , bilag 1: Målsatte vandløb i Storstrøms Amt, at Næstved Kanal er målsat med en lempet målsætning (C). Forholdene i C-målsatte vandløb må ikke være til hinder for, at målsætningen kan opfyldes i op- og nedstrømsliggende vandløb. Ved vandføringsstationen 57.12, Suså, syd for Holløse Bro, som ligger ca. 13 km opstrøms Næstved Kanal, skønnes medianminimumsvandføringen til mellem 650 og 700 liter/sek. for perioden 1974 til Med en udledning fra Dalum Papir A/S på ca. 25 liter/sek. fås en initialfortynding i Næstved Kanal på mindst 20 gange i de perioder af året, hvor vandføringen er mindst Nye lovkrav En lang række love og bekendtgørelser fra Miljøstyrelsen er ændret på miljøområdet siden Tilsvarende har Miljøstyrelsen udgivet en række vejledninger og orienteringer, som lægges til grund ved blandt andet myndighedernes godkendelse af og tilsyn med listevirksomheder. I det følgende angives de, der kan have betydning for revurdering af miljøgodkendelserne for Dalum Papir A/S. Love og bekendtgørelser Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange i perioden. Ændringerne har bl.a. medført en større åbenhed i procedurer for udarbejdelse og revurdering af godkendelser, ny myndighedsfordeling i forbindelse med strukturreformen og en større vægt på sikring af virksomheders anvendelse af bedst tilgængelig teknik, specielt at (i)-mærkede virksomheder lever op til de af EU udarbejdede "BAT-notes". BAT-notes eller BREF-dokumenter er retningslinier for bedst tilgængelig teknik i de enkelte brancher. Disse lovændringer er udmøntet i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, nr af 13. december 2006 (godkendelsesbekendtgørelsen). Endvidere er der i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 anført standardvilkår for en række brancher. Afsnit 2 vedrører kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW, og er anvendt i forbindelse med revision af vilkår vedr. kedelanlæg. 27

28 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 6. december 2006 Dalum Papir A/S er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 18. Vurdering af revurderingen i forhold til bekendtgørelsen fremgår af afsnit 4.1. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), nr af 14. december 2006 Dalum Papir A/S har tidligere været omfattet af risikobekendtgørelsen, kolonne 2, på grund af virksomhedens oplag af brandnærende stoffer, herunder hydrogenperoxid og natriumnitrat. Da virksomheden nu anvender hydrogenperoxid i en koncentration, der ikke er klassificeret som brandnærende, er virksomhedens oplag af brandnærende stoffer nu under tærskelværdien i henhold til risikobekendtgørelsen. Virksomheden er derfor ikke længere omfattet af risikobekendtgørelsen. Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen), nr. 724 af 1. juli Olietankbekendtgørelsen fastsætter regler for typegodkendelse, indretning, inspektion og sløjfning af tanke og pipelines til opbevaring eller transport af olieprodukter. Nedgravede olietanke på listevirksomheder er omfattet direkte af bekendtgørelsen. Ved revurdering af miljøgodkendelser meddelt før 6. juli 2006 skal det sikres, at inspektionskrav og sløjfningsterminer for overjordiske tanke er i overensstemmelse med kravene i olietankbekendtgørelsen. Vilkår fastsættes i overensstemmelse hermed. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr af 11. december 2006 Bekendtgørelsen fastsætter regler for kemiske og mikrobiologiske målinger samt prøveudtagninger, og støjmålinger og støjberegninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af blandt andet lov om miljøbeskyttelse. Vilkår om egenkontrol og dokumentation hos Dalum Papir A/S revideres i overensstemmelse hermed. Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr af 13. december 2006 Miljøcenter Roskilde fører tilsyn med virksomhedens produktion, håndtering og opbevaring af affald. Det er Næstved Kommune, der anviser affald til bortskaffelse. 28

29 Vejledninger og orienteringer fra Miljøstyrelsen Vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (Luftvejledningen) Vejledningen angiver måder til begrænsning og kontrol af emissioner til luften. Vejledningens 1. supplement af 30. september 2003 er anvendt ved fastsættelse af kontrol af emissionen fra kedelanlægget. Vejledning nr. 13/1997 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg Vejledningen angiver vejledende regler for rensning og afkasthøjde for forskellige svejsemetoder. Vejledningen er anvendt ved vurdering af svejseafkast fra værkstedsbygningen. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2004, "Listen over uønskede stoffer" Listen blev opdateret den 17. juni 2005 og indeholder 68 stoffer/stofgrupper, som Miljøstyrelsen anser for at have problematiske effekter. Dalum Papir A/S anvender ikke stoffer/hjælpestoffer, der er medtaget på Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 7/2004 "Effektlisten". Listen indeholder en liste over særligt betænkelige kemiske stoffer. For nogle af disse stoffer kan der muligvis senere forventes initiativer fra Miljøstyrelsens side med henblik på at reducere forbruget og udledningen. Dalum Papir A/S anvender et hjælpestof, der indeholder enzymet cellulase, der er på effektlisten. Der stilles vilkår om, at Dalum Papir A/S skal vurdere om dette stof kan substitueres. Orientering 6/2008 vedr. forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter Orienteringen er en håndbog, der blandt andet indeholder anvisninger om indretning, drift og kontrol med aktiviteter, der indebærer en risiko for jordog grundvandsforurening. Orienteringen er anvendt ved vurdering af opbevaring af kemikalier mv Bedste tilgængelige teknik EU har udarbejdet en række BREF-dokumenter, der beskriver bedst tilgængelige teknik (BAT) for forskellige brancher. Miljøstyrelsen har udgivet Orientering nr. 2/2006, der beskriver referencer til BAT for forskellige listepunkter. Dalum Papir A/S er omfattet af listepunkt E 101: Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mere end eller lig med 20 tons/dag. (i) (s). Virksomheder omfattet af dette listepunkt er ifølge orientering nr. 2/2006 omfattet af BREF-dokumentet Reference Document on Best Available 29

30 Techniques in the Pulp and Paper Industry, fra juli BREF-dokumentet er under revision i EU. Herudover vurderer miljøcenteret, at følgende tværgående BREFdokumenter er relevante for Dalum Papir A/S.: EU BREF "Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer", 2003 EU BREF "Energieffektivitet", 2008 Dalum Papir A/S har fremsendt et notat, hvori anvendelsen af BAT på virksomheden er beskrevet. Virksomheden har desuden i skemaform forholdt sig til de forhold, der beskriver BAT i de 3 ovennævnte BREF-dokumenter. Skemaet er vedlagt som bilag E. Enkelte elementer er trukket frem i nedenstående afsnit. Ifølge BREF-dokumenterne for såvel Paper and Pulp som spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer er det BAT at have et miljøledelsessystem. Dalum Papir A/S har et miljø- og energiledelsessystem og har siden 1997 været registreret efter EMAS forordningen samt certificeret efter ISO Ledelsessystemet efterlever desuden Energistyrelsens krav til energiledelse. Virksomheden udarbejder en årlig miljøredegørelse med fakta om den miljømæssige udledning. BREF om "Paper and Pulp" BREF-dokumentet for Paper and Pulp er delt op i afsnit, der beskriver BAT for forskellige fremstillingsmetoder. Dalum Papir A/S er omfattet af det afsnit, der vedrører forarbejdning af genbrugsfibre, idet der ikke anvendes træ til fremstilling af papirpulp, ligesom selve papirfremstillingen ikke foregår på virksomheden i Næstved. BAT for forarbejdning af genbrugsfibre lægger i høj grad vægt på recirkulation af vand, adskillelse af forurenet vand fra mindre forurenet vand, biologisk behandling af spildevand samt behandling af interne vandkredsløb. Dette svarer til forholdene på Dalum Papir A/S. Endvidere er det BAT at have delvis recirkulation af behandlet vand efter biologisk rensning. Dette finder ikke sted på Dalum Papir A/S, men vandet i afsværtningshallen recirkuleres i lukkede loops, og der sker løbende intern rensning af dette vand. BREF om "Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer" Ifølge dette BREF-dokument er det blandt andet BAT at adskille procesvand fra uforurenet regnvand, at indrette separat afledning fra arealer med forureningsrisiko, herunder etablering af sumpe, samt at indrette opsamlingskapacitet til brug i uheldssituationer og til brandbekæmpelsesvand i lyset af en risikovurdering. 30

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold.

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-431-00033 Ref. Johje/klhou Den 27. november 2009

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse om Revurdering af miljøgodkendelse For: Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00146 Ref. KABJE/HASKR UDKAST REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Energinet.dk,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt: Hedensted Maskinfabrik A/S Mosetoften 6 8722 Hedensted (Sendt med digital post til cvr.nr.: 20004630) Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Mette Christina Hedegaard Direkte

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse Haderslev Kommune Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 37 cima@haderslev.dk Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Olievej 2 6700 Esbjerg Sendt pr. henrik@curesin.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id 2012-22587 Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 87 E-mail bdk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Tillæg til miljøgodkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 879

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere