Revurdering af miljøgodkendelser. Dalum Papir A/S Maglemølle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelser. Dalum Papir A/S Maglemølle"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelser Dalum Papir A/S Maglemølle

2

3 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS Ref. ANSKR/KABSO/KIGNI Den 4. december 2009 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSER For: Dalum Papir A/S, Afd. Maglemølle Maglemølle 60, 4700 Næstved Ejer: Arjowiggins SAS Immeuble Axe Seine 20, rue Rouget de Lisle FR Issy-les-Moulineaux Frankrig Matrikel nr.: 8a og 8e samt del af 8c Lille Næstved, Næstved Jorder CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: E 101: Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktions kapacitet på mere end eller lig med 20 tons/dag. (i) (s) Revurderingen omfatter: Hele virksomheden, bortset fra forhold vedr. lugt. Godkendt: Annette S. Kristensen Kirsten Grahn Nielsen Karin Sørensen Annonceres den 8. december 2009 Klagefristen udløber den 5. januar 2010 Søgsmålsfristen udløber den 5. juli 2010 Miljøcenter Roskilde Ny Østergade Roskilde Tlf Fax CVR EAN

4 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for revurderingen... 9 Generelle forhold... 9 Indretning og drift... 9 Luftforurening Spildevand Støj, lavfrekvent støj og infralyd Affald Tanke Jord og grundvand Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Bedst tilgængelige teknik Ophør VURDERING OG BEMÆRKNINGER Baggrund for afgørelsen Virksomhedens indretning og drift Virksomhedens omgivelser Nye lovkrav Bedste tilgængelige teknik Vilkårsændringer Opsummering Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Tanke Jord og grundvand Til og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Bedst tilgængelige teknik Ophør Bemærkninger til afgørelsen Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Inddragelse af borgere mv FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Øvrige afgørelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

6 5. BILAG...68 Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse, excl. bilag, fra Dalum Papir A/S Bilag B: Oversigtsplan over virksomhedens placering Bilag C: Oversigtsplan med matrikelafgrænsning Bilag D: Kommuneplanområder, Kommuneplan Bilag E: Oplysninger om BAT Bilag F: Oversigtsplan over virksomhedens indretning Bilag G: Lovgrundlag - Referenceliste Bilag H: Oversigt over revurdering af vilkår Bilag I: Liste over sagens akter

7 1. INDLEDNING Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle er beliggende på Maglemølle 60 i Næstved. Virksomheden producerer papirmasse ud fra genbrugspapir. Den færdige papirmasse sendes til Dalum Papir A/S i Odense til videreoparbejdning til papir. Virksomheden har en gældende miljøgodkendelse fra august 1992 samt diverse tillæg til denne. Dalum Papir A/S er omfattet af IPPC-direktivet (Integrated Pollution Prevention and Control), som er et EU-direktiv fra 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Miljøgodkendelsen skal derfor regelmæssigt tages op til revision. Med denne afgørelse er der således foretaget en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser, bortset fra forhold vedrørende lugt, idet miljøcenteret meddelte en selvstændig afgørelse om revurdering af lugt den 22. januar Denne afgørelse er påklaget til Miljøklagenævnet. Da klagen har opsættende virkning, er vilkårene i revurdering af lugt ikke trådt i kraft. Under klagesagsbehandlingen reguleres lugt fra Dalum Papir A/S efter en forlængelse af miljøgodkendelse af 16. december 2002, meddelt af Miljøcenter Roskilde den 7. juli Denne revurdering giver anledning til, at nogle af de hidtidige vilkår ændres eller fjernes. Tilsvarende er der fastsat nye vilkår for virksomheden. Ændringerne er foretaget for at bringe virksomhedens miljøgodkendelse i overensstemmelse med nugældende regler og vejledninger, herunder krav om anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT). Næste regelmæssige revurdering skal senest finde sted i

8 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøcenter Roskilde foretaget den første regelmæssige revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle: Dato Miljøgodkendelse Justering af Maglemølle Papirfabriks miljøgodkendelse af 29. juni 1989 Installation af kombineret naturgas- og oliebrænder i naturgasfyret kedel Udledning af spildevand til Næstved Kanal Justering af miljøgodkendelse af 26. september 1996 vedr. analysemetoder for spildevand Justering af miljøgodkendelse af 5. august 1992 vedr. faststof (støv) i røggassen fra naturgasfyret kedel Etablering af ny 80 m 3 tank til hydrogenperoxid Ændring af spildevandsvilkår af 26. september 1996 Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens 41. Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. Ændrede og nye vilkår er mærket med. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b, og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår. Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. Miljøcenter Roskilde har endvidere foretaget en administrativ sammenskrivning af følgende nyere godkendelser, som er mindre end 8 år gamle, og som derfor stadig er omfattet af retsbeskyttelse: Dato Miljøgodkendelse Godkendelse til permanent anvendelse af CO Permanent anvendelse af hydrosulfit 8

9 Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse i det omfang de fortsat er relevante. Disse vilkår er markeret med. Tidspunkt for udløb af vilkårenes retsbeskyttelse er angivet særskilt. Miljøcenter Roskilde har den 22. januar 2009 meddelt selvstændig revurdering af lugt fra Dalum Papir A/S. Vilkårene herfra er ikke indskrevet i denne revurdering, da afgørelsen er påklaget. Indtil klagesagen er afgjort, reguleres lugt fra virksomheden efter en forlængelse af miljøgodkendelse af 16. december 2002, meddelt af Miljøcenter Roskilde den 7. juli Vilkårene herfra er ligeledes ikke indskrevet i denne revurdering. Afgørelsen gives på følgende vilkår: 2.1 Vilkår for revurderingen Generelle forhold A1 A2 Et eksemplar af revurderingen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om revurderingens indhold. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. Indretning og drift B1 B2 B3 B4 Virksomheden må maksimalt producere tons afsværtet papirmasse (tør vægt) pr. år. Virksomheden må ikke give anledning til papirflugt mv. udenfor virksomhedens areal. Døre og porte til kemikalieladen skal holdes lukket. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Fyring med olie i kombibrænderen må kun iværksættes i kortere perioder, hvor forsyningen af naturgas er afbrudt samt i nødvendigt omfang ved prøvekørsel og service. Der må ikke anvendes andre typer olie end gasolie i kombibrænderen. 9

10 B5 B6 B7 B8 Hydrosulfit Der må maksimalt opbevares 20 containere á 2 tons med hydrosulfit på virksomheden. Lageret skal være opdelt i 2 separate lukkede rum med max. 20 tons hydrosulfit i hver. Hydrosulfiten skal være emballeret i lukkede metalcontainere, så indtrængning af fugt ikke er mulig. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Der skal være separate lukkede rum for opløseanlæg og 2 lagerrum for hydrosulfit. Disse rum må ikke anvendes til andre funktioner eller anden oplagring. Rummene skal holdes tørre. Der skal være separat on-line overvågning af svovldioxid i hvert af de 3 rum. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Der skal være installeret 2 temperaturfølere i doseringstragten til hydrosulfitanlægget til on-line måling af temperaturen. Svovldioxidmålere og temperaturmåleren skal kalibreres mindst én gang årligt af autoriseret /akkrediteret firma. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Trucken, der anvendes til flytning af hydrosulfitcontainere, skal være tør og skal være parkeret i kemikalieladen. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Luftforurening C1 C2 C3 Støv Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. Svovlbrinte Der skal måles svovlbrinte i skruepressens afkast én gang i døgnet, hvis skruepressen er i drift. Målingen rapporteres til tilsynsmyndigheden én gang om ugen. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Kedelanlæg Emissionen fra den naturgasfyrede kedel skal overholde nedenstående emissionsgrænseværdier ved referencetilstand og 10 % O 2 : Stof Emissionsgrænseværdi CO 75 mg/normal m 3 NO x 125 mg/normal m 3 Referencetilstand (0 o C, 101,3 kpa, tør gas) NOx regnet vægtmæssigt som NO 2 10

11 Kontrol af luftforurening C4 Dalum Papir A/S skal en gang årligt dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C3 er overholdt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter måling, sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal på forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. Kontroltype og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 2 målinger af mindst 45 minutters varighed. Målingerne kan foretages samme dag. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 2 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hver parameter er under 85 % af emissionsgrænseværdien skal præstationskontrollen kun udføres hvert 2. år for denne parameter. Krav til luftmåling Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001 med tilhørende supplementer. Måling skal foretages, når kedlen er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Stof Analysemetode CO Metodeblad MEL-06 (DS/EN 14789) NO x Metodeblad MEL-03 (DS/EN 14792) Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af grænseværdierne. Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL- 22, skal være overholdt. Udgifterne til målingerne afholdes af virksomheden. 11

12 Spildevand E1 E2 E3 E4 Overfladevand fra befæstede arealer må, efter passage af rist og sandfang, udledes til Næstved Kanal. Udledningen må dels foregå direkte gennem separat udløb og dels via fælles udløb. Tagvand og vand fra ionbytter kan udledes til Næstved Kanal. Virksomhedens processpildevand skal renses i virksomhedens eget rensningsanlæg og må herefter udledes til Næstved Kanal. Udledningen af processpildevand skal overholde kravværdierne i nedenstående tabel. Dette skal dokumenteres ved analyse af prøver, der udtages af spildevandet efter rensning. Der skal minimum udtages det antal prøver pr. kontrolperiode, der er anført under de enkelte parametre. Derudover kan der samtidig udtages prøver af indtagsvandet til analyse for de parametre, hvor der er fastsat kravværdi. Parameter Enhed Middel Vejl. maksimum skrav Max. Antal prøver pr. kontrolperiode BI 5, modificeret 1 kg/døgn COD 1 kg/døgn Total-N 1 kg/døgn Total-P 1 kg/døgn Total suspenderet stof 1 kg/døgn NH 3 /NH 4 + -N 2 mg/l NH 3 /NH 4 + -N 2 kg/døgn 12,8 11 ph 8,8 12 Temperatur C AOX g/l Målevariabel 4 Chlorphenoler 2-chlorphenol 2,4-dichlorphenol 2,6-dichlorphenol 2,4,5-trichlorphenol 2,4,6-trichlorphenol 2,3,4,5-tetrachlorphenol 2,3,4,6-tetrachlorphenol g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l Målevariabel Målevariabel Målevariabel Målevariabel Målevariabel Målevariabel Målevariabel Pentachlorphenol g/l Målevariabel Acrylamid g/l Målevariabel 2 Formaldehyd g/l Målevariabel 2 1 For disse parametres vedkommende gælder differencen mellem indtagsvandet og det udledte spildevand, såfremt der er analyseret for den pågældende parameter i indtagsvandet, jf. vilkår E6 12

13 2 Prøveantal og kravværdier for NH 3/ /NH 4 + -N er gældende i sommerperioden fra 1. maj til og med 30.september E5 E6 Hvis der har været overskridelser af det vejledende maksimumskrav på 4 mg/l for NH 3 /NH 4 + -N eller 1 μg/l for pentachlorphenol, skal virksomheden udarbejde en redegørelse herom. Redegørelsen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1. måned efter virksomheden har modtaget analyseresultatet. For de kravværdier for stoftransport, der i tabellen i vilkår E4 er mærket med *, er kontrolstørrelsen = (C a C b ) x Q a, hvor C a er koncentrationen i det udledte processpildevand, C b er koncentrationen i indtagsvandet og Q a er den udledte vandmængde. Hvis koncentrationen af et givet stof er mindre end detektionsgrænsen anvendes ½ x detektionsgrænsen i beregningen. Såfremt der for en parameter ikke er foretaget analyse af indtagsvandet, er kontrolstørrelsen C a x Q a. E7 Værdierne i tabellen i vilkår E4 under middel skal overholdes som gennemsnit af alle prøver udtaget i kontrolperioden. Værdien under max. skal overholdes for hver enkelt prøve. Overholdelse af kravværdierne vurderes på baggrund af resultaterne af de egenkontrolprøver, der udtages efter fremsendte prøvetagningsplan jf. vilkår E8. E8 Kontrolperioden er kalenderåret, dog er kontrolperioden for NH 3 /NH 4 + -N 1. maj 30. september. Vandprøverne skal udtages jævnt fordelt over kontrolperioden og jævnt fordelt over ugens hverdage. Prøveudtagningsplan for den kommende kontrolperiode skal fremsendes til tilsynsmyndigheden inden kontrolperioden påbegyndes med henblik på tilsynsmyndighedens accept. Såfremt udtagning eller analyse af en prøve mislykkes, skal tilsynsmyndigheden informeres om, hvornår erstatningsprøve udtages. E9 Resultaterne af egenkontrollen skal løbende fremsendes til tilsynsmyndigheden. E10 Prøveudtagning og analyser skal foretages ved anvendelse af de metoder og med de detektionsgrænser, der er angivet i den til hver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. 1 1 Gældende bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. 13

14 E11 Virksomheden skal dagligt registrere de udledte vandmængder. Vandmængderne bestemmes ved magnetisk induktiv flowmåling af det rensede udledte processpildevand. E12 Virksomheden skal umiddelbart orientere tilsynsmyndigheden i tilfælde af overskridelser af kravværdierne for maksimal udledning pr. døgn af processpildevand og i tilfælde af driftsforstyrrelser med indvirkning på det udledte spildevand. E13 Processpildevandet fra virksomheden må ikke give risiko for kroniske toksiske effekter i Næstved Kanal. Vilkåret anses for overholdt, hvis det kan dokumenteres, at EC50 for alger er større end 800 ml/l og at EC50 for henholdsvis krebsdyr og fisk er større end 500 ml/l. Dokumentationen skal ske i form af en øko-toksicitetstest udført i henhold til principperne beskrevet i Miljøprojekt nr. 260 fra Miljøstyrelsen, 1994: Industrispildevands miljøfarlighed. Kontrol af spildevandets øko-toksicitet skal foretages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst én gang hver andet år. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden E14 Virksomheden skal udarbejde en teknisk og økonomisk redegørelse for mulighederne for at etablere afspærring af udløb af overfladevand til Næstved Kanal samt opsamlingskapacitet til brug i uheldssituationer. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om behovet for opsamlingskapacitet ved afspærring, herunder eventuel kapacitet i det nuværende rørsystem, samt tidshorisont for etablering. Endvidere skal redegørelsen indeholde en beskrivelse af håndtering af brandslukningsvand samt en vurdering af risikoen for at der i tilfælde af brand eller spild kan udledes stoffer, der vil påvirke Næstved Kanal i negativ retning. Redegørelsen skal fremsendes til miljøcenteret inden den 1. januar Støj, lavfrekvent støj og infralyd Støjgrænser F1 Støj Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). Områdetype 2 I industriområder, hvor boliger kun er tilladt, hvis de er nødvendige for virksomhedens drift 14

15 Områdetype 3 Områdetype 4 Områdetype 5 Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområde I etageboligområder, i samme højde over terræn som midtpunktet af vinduerne i enhver boligetage I områder for åben og lav boligbebyggelse i samme højde over terræn som midtpunktet af vinduerne i enhver boligetage Mandagfredag Kl. Reference tidsrum (Timer) Områdetype 2 db(a) Områdetype 3 db(a) Områdetype 4 db(a) Områdetype 5 db(a) Lørdag Lørdag Søn- & helligdage Alle dage Alle dage , Spidsværdi Områderne fremgår af bilag D. Lavfrekvent støj og infralyd Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag med lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Anvendelse Tidspunkt A-vægtet lydtrykniveau (10-160Hz), db G-vægtet infralydniveau db Beboelsesrum og Lign. Kontorer og lign. støjfølsomme rum Øvrige rum i Virksomheder kl kl Hele døgnet Hele døgnet

16 Vibrationer Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride nedenstående grænseværdier, db re 10-6 m/sec 2. De angivne vibrationsgrænser gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med en tidsvægtning S målt uden for virksomhedens areal, jf. orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Anvendelse Boliger i boligområdet (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende Vægtet accelerationsniveau L aw i db 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 80 Erhvervsbebyggelse 85 Kontrol af støj, infralyd og vibrationer F2 Virksomheden skal, inden 6 måneder efter at skorstenen til reduktion af lugt er taget i brug, gennem målinger dokumentere, at grænseværdierne for støj i vilkår F1 er overholdt. Krav til målinger og overholdelse af grænseværdier fremgår af vilkår F3. Forslag til måleprogram skal forinden måling fremsendes til tilsynsmyndighedens accept. Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 2 måneder efter målingerne er gennemført. F3 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj, infralyd og vibrationer, jf. vilkår F1, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. Krav til målinger Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 16

17 Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre Miljømåling ekstern støj. Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Definition på overholdte støj-, infralyd- og vibrationsgrænser Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a). Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien. Affald G1 G2 G3 G4 G5 Affald skal til enhver tid opbevares i egnede beholdere i de dertil indrettede områder og således, at der ikke ved spild, lækage eller på anden måde kan ske udsivning til jord, grundvand, kloak eller recipient. Der må maksimalt opbevares tons restprodukt på virksomheden. Restproduktet skal opbevares på befæstet areal, der er sikret mod udsivning til jord, grundvand, kloak og recipient. Der må maksimalt opbevares 100 tons bioslam på virksomheden. Bioslam skal opbevares i overdækkede containere, der er sikret mod udsivning til jord, grundvand, kloak og recipient. Tilsynsmyndigheden kan dog i særlige situationer acceptere anden opbevaring. Der må maksimalt opbevares 2 tons farligt affald på virksomheden. Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 17

18 Tanke H1 Virksomheden skal træffe foranstaltninger, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er tilstrækkelige, for at hindre overfyldning af tanke til opbevaring af olie og kemikalier. Virksomheden skal inden den 1. juli 2010 fremsende en oversigt til tilsynsmyndigheden over eksisterende tanke med angivelse af indhold, tankstørrelse og foranstaltninger mod overfyldning. H2 H3 Alle udendørs tanke til opbevaring af kemikalier skal være forsynet med effektiv afskærmning mod påkørsel på de sider af tanken, hvor der kan forekomme kørsel med trucks og andre køretøjer. Olietanke Virksomheden skal løbende og mindst hvert halve år foretage visuel kontrol for utætheder i den overjordiske olietank. I tilfælde af utæthed skal tanken straks tømmes i det omfang, det er nødvendigt for at forhindre forurening. En utæt tank skal sløjfes, renoveres eller repareres. H4 Den overjordiske olietank skal sløjfes senest marts H5 H6 CO 2 -tank CO 2 -tanken skal opstilles på et fast underlag som f.eks. jernplade, og være effektivt afskærmet mod påkørsel (f.eks. ved hjælp af autoværn som Hoffmannklodser eller lignende) hele vejen rundt. (Retsbeskyttet til den 8. november 2010) CO 2 -anlægget skal kobles til virksomhedens digitale overvågningssystem, således at der alarmeres ved unormale tilstande. (Retsbeskyttet til den 8. november 2010) Hydrogenperoxid-tank H7 Tank til opbevaring af hydrogenperoxid må maksimalt være 80 m 3. Tanken skal være forsynet med automatisk sikring mod overløb. Påfyldningskoblingen til tanken for hydrogenperoxid skal være forskellig fra alle øvrige påfyldningskoblinger ved tankningsstedet for flydende kemikalier. Jord og grundvand I1 Olie, kemikalier, hjælpestoffer og farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag på impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for af- 18

19 løb til jord, grundvand, kloak eller recipient. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. I2 I3 I4 I5 I6 I7 Det ubefæstede område, hvor den overjordiske olietank er placeret og hvor der sker påfyldning af såvel tank som truck, skal senest den 1. juli 2010 være tæt befæstet. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, når befæstelsen er udført. Spild af olie, kemikalier, hjælpestoffer og farligt affald skal opsamles straks. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder kattegrus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares som farligt affald. Der skal til enhver tid findes opsugningsmateriale på virksomheden. Udendørs transport og omlastning af olie, kemikalier og farligt affald skal ske i tæt, egnet emballage på befæstet areal, så der er mulighed for at eventuelt spild kan samles op. I tilfælde af spild af olie og kemikalier på transportveje skal der ske afdækning af kloakriste med tætte gummimåtter eller lignende, så der ikke kan ske udledning af spildet med overfladevand. Impermeable og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Virksomheden skal løbende og mindst hvert halve år foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af belægninger og fuger på alle impermeable og befæstede arealer og gulve, herunder sumpe og opsamlingsbassiner, hvor der kan forekomme spild af olie og andre kemikalier. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af ovennævnte impermeable og befæstede arealer, dog højst én gang årligt. Rapport over resultat af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. I8 I9 Virksomheden skal inden den 1. marts 2010 foretage tætning af gulv i kemikalieladen ved brønddæksel og transportskinne, såfremt det ikke kan påvises, at disse steder er tætte. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, når tætningen er foretaget. Virksomheden skal udarbejde en handlingsplan for opbevaring af syrer og baser til brug i kedelanlægget, således at denne inden den 1. maj 2010 bringes i overensstemmelse med vilkårene for opbevaring af kemikalier i denne revurdering. Handlingsplan samt tidsplan for denne skal sendes til tilsynsmyndigheden inden den 1. marts

20 Indberetning/rapportering K1 K2 K3 Eftersyn af anlæg Der skal føres journal over eftersyn og vedligehold af spildevandsrenseanlæg med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. Der skal føres journal over visuel kontrol af impermeable og befæstede arealer, herunder evt. konstaterede skader og de afhjælpende tiltag, der er igangsat. Der skal føres journal over visuel kontrol af den overjordiske olietank. K4 K5 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, herunder forbrug af vand og el/gas/olie. Virksomheden skal for CO 2 -tanken kunne oplyse/dokumentere hvornår tanken er påfyldt, mængden og den omtrentlige fyldningsgrad. (Retsbeskyttet til den 8. november 2010) K6 Udledt spildevand Der skal føres journal over den daglige registrering af udledte spildevandsmængder. K7 Affaldsmængder Der skal føres journal over producerede mængder affald, fordelt på affaldstyper, med angivelse af bortskaffelsessted og -dato. K8 K9 Kontrol med måleudstyr Der skal føres journal over kontrollen med flowmåler og termometer til registrering af udledte spildevandsmængder og -temperatur. Kontrollen skal omfatte dato for kalibrering samt løbende vedligeholdelse og justeringer. Der skal føres journal over kalibrering af svovldioxidmålere og temperaturmåler i opbevarings- og opløserum for hydrosulfit. K10 Kontrol med anvendelse af hydrosulfit Der skal føres logbog med angivelse af hver hydrosulfitcontainers nummer, dato for modtagelse, ibrugtagning og tømning. 20

21 Virksomheden skal, via dokumentation fra leverandøren, kunne dokumentere kontrol for stabilitet af det leverede produkt. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) K11 Der skal føres journal over afvigelser fra normaldrift for så vidt angår opbevaring og håndtering af hydrosulfit, drift af opløseanlæg til hydrosulfit samt evt. uheld og spild af hydrosulfit. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) Opbevaring af journaler K12 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012 for så vidt angår journaler over hydrosulfit). Årsindberetning K13 Virksomheden skal hvert år inden den 1. april fremsende en årsrapport for det forløbne kalenderår indeholdende følgende oplysninger: Producerede mængder afsværtet papirmasse (tør vægt) Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Affaldsmængder og bortskaffelsessted for de enkelte affaldsfraktioner Antal timer, hvor der har været brugt gasolie som brændsel på kedelanlægget. Årsagen til denne drift skal beskrives. Resultaterne af egenkontrollen på spildevand, jf. vilkår E4. Rapporteringen skal udføres på en måde, der muliggør en umiddelbar sammenligning med vilkårene for kontrolperioden. Oplysningerne kan evt. indgå i virksomhedens miljøredegørelse. Driftsforstyrrelser og uheld M1 Hurtigst muligt efter virksomhedens umiddelbare underretning af tilsynsmyndigheden om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, skal virksomheden fremsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, som omfatter: årsag til og forløb af driftsforstyrrelsen/uheldet hvilken forurening, dette har bevirket hvordan lignende driftsforstyrrelser/uheld kan undgås fremover. 21

22 M2 M3 Tankanlæg mv. skal være udført med meget tætte samlinger, herunder rørforbindelser, pumper, ventilspindler mv, som sikrer effektivt mod diffuse udslip. Overpumpning af væske fra sumpen ved skruepresse i PM5- bygningen og fra gulvrender i afsværtningshallen skal straks stoppes i tilfælde af spild af kemikalier i disse bygninger, således at utilsigtet tilledning af spild til det biologiske renseanlæg undgås. Overpumpningen må først genoptages, når det er klarlagt, at det pågældende spild ikke udgør en risiko for påvirkning af renseanlæg. I modsat fald skal pumpesumpens/gulvrendernes indhold bortskaffes efter anvisning fra Næstved Kommune. M4 M5 Overpumpning af væske fra pumpesump ved tankområde i PM5- bygningen må først ske, når det er klarlagt, at spildet i sumpen ikke udgør en risiko for påvirkning af renseanlæg. I modsat fald skal pumpesumpens indhold bortskaffes efter anvisning fra Næstved Kommune. Ved forhøjet temperatur (over 45 ºC) i doseringstragten for hydrosulfit skal det sikres, at spjæld til container er lukket 100 % af automatikken. Når temperaturen overstiger 45 ºC alarmeres driftsmester (arbejdsleder) via modem og mobiltelefon. Alarmen skal samtidig igangsætte lys og lydalarm, der er synlig og hørbar uden for bygningen, samt aktiveres i kontrolrummet. Tilsynsmyndigheden og Beredskabet i Næstved skal informeres straks, hvis alarmen udløses. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012) M6 Der skal være etableret en udskylningsstation, hvor hydrosulfitcontaineren kan udskylles i tilfælde af brand. Ved udskylning af hydrosulfitcontainer i forbindelse med et dekomponeringsuheld skal det sikres, at vandet opsamles i pumpesumpen eller lignende og ledes videre til renseanlægget. Der må ikke ske udledning af opløst produkt direkte til kanalen. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012). M7 Der skal findes skriftlige sikkerhedsprocedurer for modtagelse og oplagring af hydrosulfit betjening, vedligehold og reparation af opløsestation. Procedurerne skal være tilgængelige i kemikalieladen. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012). M8 Der skal findes skriftlige nødprocedurer for håndtering af svovldioxid- og temperaturalarmer og opstart efter alarmer/uheld. (Retsbeskyttet til den 20. september 2012). 22

23 M9 Virksomheden skal have skriftlige instruktioner for følgende aktiviteter: Håndtering af kemikalier Håndtering af farligt affald Kontrol af impermeable og befæstede arealer Eftersyn og vedligehold af spildevandsrenseanlæg Overpumpning af væske fra gulvrender i afsværtningshallen og fra pumpesumpe i PM5-bygningen til renseanlæg. Overvågning og nødprocedurer for hydrosulfit, peroxidanlæg og natronsalpeter Instruktionerne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden inden den 1. maj 2010 samt efter revision. Bedst tilgængelige teknik N1 Virksomheden skal undersøge mulighederne for at substituere anvendelsen af cellulase. En redegørelse for dette skal vedlægges årsrapporten for Ophør O1 Ved ophør af driften skal der træffes de foranstaltninger, der er nødvendige for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører helt eller delvist. 23

24 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Baggrund for afgørelsen Revurderingen af Dalum Papir A/S gældende miljøgodkendelser er foretaget på baggrund af Miljøcenter Roskildes tilsyn og dialog med virksomheden. Som baggrundsmateriale foreligger en opdateret miljøteknisk beskrivelse, udarbejdet af Dalum Papir A/S. I denne beskrivelse er endvidere indarbejdet de supplerende oplysninger, som miljøcenteret har bedt om i forbindelse med arbejdet med revurderingen. Den miljøtekniske beskrivelse excl. bilag er vedlagt som bilag A. Bilagene til den miljøtekniske beskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til Miljøcenter Roskilde Virksomhedens indretning og drift Maglemølle Papirfabrik blev etableret i 1875, og blev i 1992 ombygget til udelukkende at være et afsværtningsanlæg til produktion af papirmasse fra returpapir. Virksomhedens navn i dag er Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle. Maglemølle Papirfabrik fik i 1989 en miljøgodkendelse af Storstrøms Amt. I forbindelse med omlægning til udelukkende at være afsværtningsanlæg blev denne miljøgodkendelse justeret af amtet den 5. august Godkendelsen fra 1992 blev påklaget til Miljøstyrelsen, og der foreligger en ankeafgørelse af 27. juni 1994 fra Miljøstyrelsen. Endvidere blev der den 26. september 1996 meddelt nye vilkår til udledning af spildevand til Næstved Kanal. I forhold til beskrivelsen i miljøgodkendelsen fra 1992 er der sket følgende væsentlige ændringer i produktionen: I 1996 blev etableret en kombineret naturgas- og oliebrænder i den naturgasfyrede kedel, og en tilhørende nedgravet olietank til forsyning af oliebrænderen. Formålet hermed var at sikre produktionen i tilfælde af svigt i naturgasforsyningen. Siden 2002 er anvendt CO 2 i stedet for fosforsyre til ph-regulering i afsværtningsanlægget. CO 2 danner kulsyre ved opløsning i vandet. Ændringen blev indført, idet forsøg havde vist en væsentlig reduktion af virksomhedens lugtpåvirkning af omgivelserne ved denne produktionsændring. 24

25 Siden 2004 er anvendt hydrosulfit som blegemiddel i stedet for FAS (Formamidinsulfinsyre). Ændringen blev iværksat for at forbedre arbejdsmiljøet og reducere blegeomkostningerne. Transporten af den færdige papirmasse fra Dalum Papir A/S, Maglemølle i Næstved til virksomhedens afdeling i Odense, hvor selve papirfremstillingen sker, er tidligere sket med tog. Siden medio 2007 er denne transport foregået med lastbil Virksomhedens omgivelser Beliggenhed Dalum Papir A/S er beliggende på matrikel nr. 8a Lille Næstved, Næstved Jorder i et industriområde ved Næstved Kanal. Kedelanlæg med gaskedel og el-transformatorer er beliggende i bygninger på matrikel nr. 8e Lille Næstved, Næstved Jorder. Denne matrikel er ejet af Maglemølle Erhvervspark, og Dalum Papir A/S har lejet bygningerne. Tilsvarende har Dalum Papir A/S af Maglemølle Erhvervspark lejet en bygning, der er beliggende på del af matrikel nr. 8c Lille Næstved, Næstved Jorder. Denne bygning anvendes til kemikalielade. Virksomheden er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Placeringen af virksomheden fremgår af oversigtsplan i bilag B. Af bilag C fremgår desuden matrikelafgrænsningen for de 3 ovenstående matrikler. Lokalplan: Der er ikke fastlagt lokalplan for området. Ifølge Byplanvedtægt nr. 3 fra Næstved Kommune af 18. oktober 1968 for området øst for Karrebækvej og omkring Grimstrupvej er matrikel 8 (og senere udstykninger deraf) udlagt som industriområde omfattende industri- og større værkstedsvirksomhed og oplagsvirksomhed samt forretningsområder, der har tilknytning til de pågældende virksomheder. Denne byplanvedtægt er fortsat gældende. Kommuneplan Området er omfattet af kommuneplan for Næstved Kommune. Kommuneplanområderne fremgår af bilag D. Dalum Papir A/S er beliggende inden for rammeområde 1.4.E10.2. Dette område er omfattet af specifikke rammer, der angiver, at anvendelsen er erhvervsområde, tungere industri. For området gælder notat om potentielt byomdannelsesområde, hvori centerformål kan indpasses. I henhold til kommunens generelle rammer for tungere industri gælder følgende: Området må anvendes til erhverv i form af almindelige industri- og produktionsvirksomheder, transportvirksomheder, der ikke belaster omgivel- 25

26 serne i betydelig grad. Der tillades ikke bestyrer- eller portnerboliger. Der kan i henhold til detailhandelsretningslinierne indrettes et mindre salgslokale, når der udelukkende sælges produkter fra egen produktion. Notaterne nævnt under de specifikke rammer for området relaterer sig til et nyt afsnit i kommuneplanens hovedstruktur om byomdannelse. I dette afsnit er der optaget retningslinier, som skal sikre hensynet til eksisterende virksomheder, hvis der skal ændres på det plangrundlag, der gælder i det enkelte erhvervsområde. Næstved Kommune er p.t. i gang med nogle helt overordnede sonderinger af mulighederne for at fremtidssikre Maglemølleområdet i samarbejde med områdets parter. Dette arbejde har ikke aktuel indflydelse på områdets planmæssige status, som fortsat reguleres af de for området og naboområder gældende byplanvedtægter og lokalplaner. Mod nord, nordøst, vest og sydvest er Dalum Papir A/S omkredset af erhvervsområderne 1.4 E1.1, 1.4 E2.1 og 1.4 E10.3. Nordvest for disse erhvervsområder ligger boligområderne 1.4 B1.1 og 1.4 B13.2, mens boligområdet 1.4 B49.1 ligger sydvest for erhvervsområdet. Mod øst og syd grænser Dalum Papir A/S op til Næstved Kanal. Øst og sydøst for kanalen ligger et område til center- og erhvervsformål, der omfatter 1.1 C1.30 og 1.1 E28.1 samt 1.3 E3.1. Lokalplan C1.1/30-3/E28.1-1/E3.1-1 gælder for dette område. Området støder mod nord og syd op til områder med blandet bolig og erhverv (1.1 BE9.2 og 1.3 BE20.4). Vest for virksomheden er der et mindre område, 1.4 D33.1, der er udlagt til offentlige formål og som anvendes til ældreboliger. Placeringen af disse områder fremgår af bilag D. Natura 2000 Dalum Papir A/S ligger inden for få kilometer i nærheden af nogle områder, der er udpeget som Natura 2000-områder. Det drejer sig om Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde (EU-fuglebeskyttelsesområde nr. 81), havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (EF-habitatområde nr. 148) samt Rådmandshave (EF-habitatområde nr. 146). Endvidere ligger virksomheden i en afstand af ca. 8-9 km NNØ fra Holmegård Mose (EFhabitatområde nr. 145). Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde samt kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde er en del af Natura 2000-område nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, mens Rådmandshave og Holmegård Mose er en del af Natura 2000-område nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte bestemte naturtyper og arter, som figurerer på EU s habitatdirektiv eller fuglebeskyttelsesdirektiv, fordi de af den ene eller anden grund er truede. 26

27 Der vil ikke i forbindelse med revurderingen ske ændringer af virksomheden i forhold til den hidtidige anvendelse. Der vil derfor ikke kunne ske en øget påvirkning af Natura 2000-områder. Recipientmålsætninger Dalum Papir A/S er beliggende umiddelbart ved siden af Næstved Kanal, og virksomheden udleder overfladevand og renset processpildevand til kanalen. Kanalen er Susåens forlængelse fra Næstved Havn til Karrebæk Fjord. Det fremgår af Regionplan , bilag 1: Målsatte vandløb i Storstrøms Amt, at Næstved Kanal er målsat med en lempet målsætning (C). Forholdene i C-målsatte vandløb må ikke være til hinder for, at målsætningen kan opfyldes i op- og nedstrømsliggende vandløb. Ved vandføringsstationen 57.12, Suså, syd for Holløse Bro, som ligger ca. 13 km opstrøms Næstved Kanal, skønnes medianminimumsvandføringen til mellem 650 og 700 liter/sek. for perioden 1974 til Med en udledning fra Dalum Papir A/S på ca. 25 liter/sek. fås en initialfortynding i Næstved Kanal på mindst 20 gange i de perioder af året, hvor vandføringen er mindst Nye lovkrav En lang række love og bekendtgørelser fra Miljøstyrelsen er ændret på miljøområdet siden Tilsvarende har Miljøstyrelsen udgivet en række vejledninger og orienteringer, som lægges til grund ved blandt andet myndighedernes godkendelse af og tilsyn med listevirksomheder. I det følgende angives de, der kan have betydning for revurdering af miljøgodkendelserne for Dalum Papir A/S. Love og bekendtgørelser Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange i perioden. Ændringerne har bl.a. medført en større åbenhed i procedurer for udarbejdelse og revurdering af godkendelser, ny myndighedsfordeling i forbindelse med strukturreformen og en større vægt på sikring af virksomheders anvendelse af bedst tilgængelig teknik, specielt at (i)-mærkede virksomheder lever op til de af EU udarbejdede "BAT-notes". BAT-notes eller BREF-dokumenter er retningslinier for bedst tilgængelig teknik i de enkelte brancher. Disse lovændringer er udmøntet i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, nr af 13. december 2006 (godkendelsesbekendtgørelsen). Endvidere er der i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 anført standardvilkår for en række brancher. Afsnit 2 vedrører kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW, og er anvendt i forbindelse med revision af vilkår vedr. kedelanlæg. 27

28 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 6. december 2006 Dalum Papir A/S er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 18. Vurdering af revurderingen i forhold til bekendtgørelsen fremgår af afsnit 4.1. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), nr af 14. december 2006 Dalum Papir A/S har tidligere været omfattet af risikobekendtgørelsen, kolonne 2, på grund af virksomhedens oplag af brandnærende stoffer, herunder hydrogenperoxid og natriumnitrat. Da virksomheden nu anvender hydrogenperoxid i en koncentration, der ikke er klassificeret som brandnærende, er virksomhedens oplag af brandnærende stoffer nu under tærskelværdien i henhold til risikobekendtgørelsen. Virksomheden er derfor ikke længere omfattet af risikobekendtgørelsen. Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen), nr. 724 af 1. juli Olietankbekendtgørelsen fastsætter regler for typegodkendelse, indretning, inspektion og sløjfning af tanke og pipelines til opbevaring eller transport af olieprodukter. Nedgravede olietanke på listevirksomheder er omfattet direkte af bekendtgørelsen. Ved revurdering af miljøgodkendelser meddelt før 6. juli 2006 skal det sikres, at inspektionskrav og sløjfningsterminer for overjordiske tanke er i overensstemmelse med kravene i olietankbekendtgørelsen. Vilkår fastsættes i overensstemmelse hermed. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr af 11. december 2006 Bekendtgørelsen fastsætter regler for kemiske og mikrobiologiske målinger samt prøveudtagninger, og støjmålinger og støjberegninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af blandt andet lov om miljøbeskyttelse. Vilkår om egenkontrol og dokumentation hos Dalum Papir A/S revideres i overensstemmelse hermed. Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr af 13. december 2006 Miljøcenter Roskilde fører tilsyn med virksomhedens produktion, håndtering og opbevaring af affald. Det er Næstved Kommune, der anviser affald til bortskaffelse. 28

29 Vejledninger og orienteringer fra Miljøstyrelsen Vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (Luftvejledningen) Vejledningen angiver måder til begrænsning og kontrol af emissioner til luften. Vejledningens 1. supplement af 30. september 2003 er anvendt ved fastsættelse af kontrol af emissionen fra kedelanlægget. Vejledning nr. 13/1997 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg Vejledningen angiver vejledende regler for rensning og afkasthøjde for forskellige svejsemetoder. Vejledningen er anvendt ved vurdering af svejseafkast fra værkstedsbygningen. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2004, "Listen over uønskede stoffer" Listen blev opdateret den 17. juni 2005 og indeholder 68 stoffer/stofgrupper, som Miljøstyrelsen anser for at have problematiske effekter. Dalum Papir A/S anvender ikke stoffer/hjælpestoffer, der er medtaget på Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 7/2004 "Effektlisten". Listen indeholder en liste over særligt betænkelige kemiske stoffer. For nogle af disse stoffer kan der muligvis senere forventes initiativer fra Miljøstyrelsens side med henblik på at reducere forbruget og udledningen. Dalum Papir A/S anvender et hjælpestof, der indeholder enzymet cellulase, der er på effektlisten. Der stilles vilkår om, at Dalum Papir A/S skal vurdere om dette stof kan substitueres. Orientering 6/2008 vedr. forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter Orienteringen er en håndbog, der blandt andet indeholder anvisninger om indretning, drift og kontrol med aktiviteter, der indebærer en risiko for jordog grundvandsforurening. Orienteringen er anvendt ved vurdering af opbevaring af kemikalier mv Bedste tilgængelige teknik EU har udarbejdet en række BREF-dokumenter, der beskriver bedst tilgængelige teknik (BAT) for forskellige brancher. Miljøstyrelsen har udgivet Orientering nr. 2/2006, der beskriver referencer til BAT for forskellige listepunkter. Dalum Papir A/S er omfattet af listepunkt E 101: Cellulosefabrikker og papirmassefabrikker. Papirfabrikker og papfabrikker med en produktionskapacitet på mere end eller lig med 20 tons/dag. (i) (s). Virksomheder omfattet af dette listepunkt er ifølge orientering nr. 2/2006 omfattet af BREF-dokumentet Reference Document on Best Available 29

30 Techniques in the Pulp and Paper Industry, fra juli BREF-dokumentet er under revision i EU. Herudover vurderer miljøcenteret, at følgende tværgående BREFdokumenter er relevante for Dalum Papir A/S.: EU BREF "Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer", 2003 EU BREF "Energieffektivitet", 2008 Dalum Papir A/S har fremsendt et notat, hvori anvendelsen af BAT på virksomheden er beskrevet. Virksomheden har desuden i skemaform forholdt sig til de forhold, der beskriver BAT i de 3 ovennævnte BREF-dokumenter. Skemaet er vedlagt som bilag E. Enkelte elementer er trukket frem i nedenstående afsnit. Ifølge BREF-dokumenterne for såvel Paper and Pulp som spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer er det BAT at have et miljøledelsessystem. Dalum Papir A/S har et miljø- og energiledelsessystem og har siden 1997 været registreret efter EMAS forordningen samt certificeret efter ISO Ledelsessystemet efterlever desuden Energistyrelsens krav til energiledelse. Virksomheden udarbejder en årlig miljøredegørelse med fakta om den miljømæssige udledning. BREF om "Paper and Pulp" BREF-dokumentet for Paper and Pulp er delt op i afsnit, der beskriver BAT for forskellige fremstillingsmetoder. Dalum Papir A/S er omfattet af det afsnit, der vedrører forarbejdning af genbrugsfibre, idet der ikke anvendes træ til fremstilling af papirpulp, ligesom selve papirfremstillingen ikke foregår på virksomheden i Næstved. BAT for forarbejdning af genbrugsfibre lægger i høj grad vægt på recirkulation af vand, adskillelse af forurenet vand fra mindre forurenet vand, biologisk behandling af spildevand samt behandling af interne vandkredsløb. Dette svarer til forholdene på Dalum Papir A/S. Endvidere er det BAT at have delvis recirkulation af behandlet vand efter biologisk rensning. Dette finder ikke sted på Dalum Papir A/S, men vandet i afsværtningshallen recirkuleres i lukkede loops, og der sker løbende intern rensning af dette vand. BREF om "Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer" Ifølge dette BREF-dokument er det blandt andet BAT at adskille procesvand fra uforurenet regnvand, at indrette separat afledning fra arealer med forureningsrisiko, herunder etablering af sumpe, samt at indrette opsamlingskapacitet til brug i uheldssituationer og til brandbekæmpelsesvand i lyset af en risikovurdering. 30

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

tons pr. dag. G201. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbiner og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.

tons pr. dag. G201. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbiner og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW. Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00326 Ref. Anjro/haskr Den 8. juli 2010 MILJØGODKENDELSE For: Skjern Papirfabrik A/S Birkvej 14, 6900 Skjern Matrikel nr.: 3 al m.fl. Vester Birk, Skjern Jorder

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas. Virksomheder J.nr. MST-1270-01039 Ref. amklo/metho Den 29. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Gjesing Mejeri Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg Matrikel nr.: 5bn. 5i, Gjesing By,

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. # Ref. Knego / Kigni Den juni 2008 UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE For: Dong Storage A/S Stenlille Gaslager Merløsevej 1 B 4296 Nyrup Matrikel nr.: 7ø og 7aa, Stenlille By,

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

107

107 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Topvirk Knivholtvej 2E 9900 Frederikshavn Att. Børge Landgrebe Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S Godkendelsen omfatter Randers Stevedore A/S aktiviteter på matr. 568 bm RM, Tronholmen 49, 8960 Randers Sø med håndtering af ikke-farligt brandbart affald. Dato:

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer

Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-00913 Ref. linha/bjknu Den 6. oktober 2015 Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer For: Palsgaard A/S Palsgaardvej 10 7130 Juelsminde Matrikel nr.: 1k, Palsgård Hgd.,

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00258 Ref. ANAJE/BEVCH Den 16. juli 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej 24, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 10m, Måbjerg,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Sammendrag. Dachser Danmark A/S Venusvej 32 6000 Kolding. CVR nr.: 17169114 MILJØGODKENDELSE

Sammendrag. Dachser Danmark A/S Venusvej 32 6000 Kolding. CVR nr.: 17169114 MILJØGODKENDELSE Dachser Danmark A/S Venusvej 32 6000 Kolding CVR nr.: 17169114 By- og Udviklingsforvaltningen Industri, jord og grundvand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 74 69 E-mail industri@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00306 Ref. dossu/antkr TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S PROTEIN FOODS Kornvej 1 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder CVR-nummer:

Læs mere

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006).

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 14. september 2009 J.nr. MKN-100-00333 Afgørelse efter 41 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.02.2016 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1020750223 e-doc journal nr. 13/020838 Virksomhed Harlev Halmværk Adresse

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej 7 3550 Slangerup Captia: 018944-2013 Udarbejdet af: MFJEL Kontrolleret af: AHJEN Godkendt af: MFJEL Tilslutningstilladelse for Kosakgårdens Slagteri,

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Arla Foods Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3B 9240 Nibe Fremsendes kun pr e-mail til Steen Hansen: sten.gadegaard.hansen@arlafoods.com Mette Kvist: meqvi@arlafoods.com Birgitte Koch: Birgitte.koch@arlafoods.com

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Miljøgodkendelse. LEO Pharma A/S Containerplads September 2010

Miljøgodkendelse. LEO Pharma A/S Containerplads September 2010 Miljøgodkendelse LEO Pharma A/S Containerplads September 2010 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00051 Ref. gukha/tiska/irbha Den 1. september 2010 For: LEO Pharma A/S MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke TEKNIK & MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Uno-X Energi Kraftvej 1 3700 Rønne 13. september 2013 Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke 1. Indledning 1.1 Baggrund

Læs mere

Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri. Miljøgodkendelse samt revurdering. 20. december 2013

Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri. Miljøgodkendelse samt revurdering. 20. december 2013 Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri Miljøgodkendelse samt revurdering 20. december 2013 Virksomheder J.nr. MST-1271-00114 og MST-1270-00707 Ref. Maljs/amklo Den 20.december 2013 MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere