Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti"

Transkript

1 Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs- og sundhedsministeriet Tandlægeforeningen Den ny tandlægeforening Hermed fremsendes udkast til vejledning for eksamen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen skal bede om eventuelle kommentarer sendes til undertegnede senest 15. marts. Venlig hilsen Anders Haahr Fuldmægtig Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Tlf dir.: Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti 1 Indledning Specialtandlægeuddannelsen i ortodonti indebærer opnåelse af praktiske og teoretiske kompetencer, som er beskrevet i målbeskrivelsen for ortodonti. Kompetencerne skal være erhvervet for at opnå tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti. I henhold til 6 stk. 2 i bekendtgørelse nr af 26. august 2010 om uddannelse af specialtandlæger gennemføres en del af den afsluttende evaluering i specialet ortodonti som eksamen. Vejledningen indeholder rammer og principper for afviklingen af eksamen, og gælder for uddannelsessøgende tandlæger i ortodonti. 2 Beskrivelse af eksamen Efter afslutning af uddannelsen i ortodonti skal den uddannelsessøgende tandlæge gennemføre en eksamen i ortodonti. Formålet med eksamen er at vurdere den uddannelsessøgende tandlæge i forhold til de mål, kompetencer og faglige krav, som er fastsat for uddannelsen i målbeskrivelsen for Ortodonti. Eksamen er mundtlig og foregår på dansk. Eksamen er opbygget omkring 10 patientkasus, en specialeafhandling og en af censor medtaget patientkasus (eksamens patientkasus).

2 Forudsætningen for indstilling til den afsluttende eksamen er, at den pågældende har gennemført det kliniske og teoretiske uddannelsesforløb, og at specialeafhandlingen eller tilsvarende jf. afsnit og de valgte patientkasus er blevet godkendt. 2.1 Eksamensplanlægning Eksamen planlægges på skift af Tandlægeskolen Århus og Tandlægeskolen København. Skolerne foretager planlægningen for et år ad gangen. Eksamen afholdes i de to sidste uger af august. Eksamensplanlægningen omfatter bl.a. fastlæggelse af eksamensdato, eksamensinformation til de uddannelsessøgende tandlæger, kontakt til censorer og eksaminatorer. Tilmeldings- og afmeldingsfrister udmeldes af tandlægeskolerne i forbindelse med eksamensplanlægningen. 2.2 Eksamens varighed Eksaminationen varer i alt 2 timer og 45 minutter. Eksamenstiden fordeles således: 45 minutter: Forberedelse af den ubekendte kasus 2 timer: Den egentlige eksamination med en tidsmæssig fordeling på o Ca. 20 % til den ubekendte kasus. o Ca. 20 % til fremlæggelse og diskussion af det skriftlige specialearbejde. Jf. dog o Ca. 50 % til fremlæggelse og diskussion af de 2 udvalgte kasus o Ca. 10 % til generel diskussion. Der indlægges en 10 minutters pause i eksamen. Censorerne kan til enhver tid afbryde en igangværende fremlæggelse, så samtlige områder omfattet af eksamen bliver gennemgået. 2.3 De 10 patientkasus Den uddannelsessøgende tandlæge skal inden eksamen have samlet og udarbejdet en skriftlig redegørelse som dokumentation for 10 behandlede patienter jf. målbeskrivelsen. Materialet skal være godkendt af den uddannelsesansvarlige på afdelingen eller en af denne bemyndiget specialtandlæge i ortodonti inden den uddannelsessøgende tandlæge kan indstilles til eksamen. Senest 4 uger før eksamen skal følgende materiale være censor i hænde: En oversigt over samtlige kasus med hoveddiagnoser og behandlingsprincipper. Materiale der er relevant for diagnose, behandlingsmetode og resultat. Videreuddannelsesinstitutionens journalmateriale med de relevante cephalometriske-, model-, fysiognomi- og funktionsanalyser. En motivering for den valgte behandling relateret til eventuelle andre behandlingsmuligheder. En diskussion af behandlingsresultatet såvel umiddelbart som på længere sigt (prognose) med særlig vægt på stabilitetsmæssige og vækstmæssige faktorer. For ikke færdigbehandlede patienter ønskes anvisning på den resterende behandling. Materialet er ca. én uge hos hver censor. Det påhviler den uddannelsessøgende tandlæge at fremsende og afhente materialet hos de to censorer efter nærmere aftale. Senest én uge før eksamen underrettes den uddannelsessøgende tandlæge om hvilke 2 patientkasus, der eksamineres i. Til eksamen kan generelle problematikker i patientbehandlingerne dog drøftes med udgangspunkt i de øvrige 8 patientkasus.

3 2.4 Specialeafhandlingen Den uddannelsessøgende tandlæge skal inden eksamen have udarbejdet en specialeafhandling, der skal omfatte følgende: Introduktion med problemstilling, en litteraturgennemgang, hypotese samt formålsbeskrivelse, materiale og metode, resultater, diskussion og referenceliste Specialeafhandlingen kan udarbejdes alene eller sammen med én anden uddannelsessøgende tandlæge. Kun undervisere, forskere m.fl. ved universiteterne samt andre med dokumenteret forskningserfaring kan indgå som vejledere. Ved samarbejde skal de uddannelsessøgende tandlæger dække veldefinerede og forskellige aspekter af specialeafhandlingen. Der foretages en individuel bedømmelse. Det skal tydeligt fremgå, hvilke dele af specialeafhandlingen, den enkelte uddannelsessøgende tandlæge har været ansvarlig for. Ved eksaminationen skal der dokumenteres indsigt i den samlede specialeafhandling. Omfanget af specialeafhandlingen er (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, figurer, tabeller, skemaer, noter, litteraturliste og bilag): For én uddannelsessøgende tandlæge: ord (30-50 normalsider) For to uddannelsessøgende tandlæger: ord (50-70 normalsider) Specialeafhandlingen kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Hvis udfærdiget på engelsk skal specialeafhandlingen indeholde et resumé på dansk. Hvis udfærdiget på dansk skal specialeafhandlingen indeholde et resumé på engelsk. Specialeafhandlingen skal være godkendt af den uddannelsesansvarlige på afdelingen inden den uddannelsessøgende tandlæge kan indstilles til eksamen. Specialeafhandlingen skal være censorerne i hænde senest 4 uger før eksamen Merit for videnskabeligt arbejde Specialeafhandlingen skal ikke udarbejdes såfremt den uddannelsessøgende tandlæge har en doktorgrad inden for det odontologiske område eller kan dokumentere forskningserfaring inden for det ortodontiske område. Relevant forskningserfaring omfatter. Tildelt ph.d. inden for det ortodontiske område Videnskabelig artikel, der er publiceret eller antaget til publicering i et internationalt, peerreviewed tidsskrift. o Artiklen skal være inden for det ortodontiske område o Artiklen skal være antaget til publikation eller publiceret inden for de seneste to år regnet fra eksamenstilmeldingsdatoen o Artiklens første forfatter skal være den uddannelsessøgende tandlæge Endvidere kan der efter en konkret vurdering af pågældendes aktuelle og forventede forskningserfaring gives dispensation for udarbejdelsen af specialeafhandlingen til uddannelsessøgende, der i løbet af uddannelsesforløbet enten har (eller vil have) gennemført ph.d. studiet og indleveret ph.d.-afhandlingen, eller har fået (eller vil få) tildelt en doktorgrad. Ved merit for ph.d eller doktorgrad reduceres eksamensvarigheden med 20 %. Der indgår ikke en vurdering af det videnskabelige indhold i ph.d en eller doktorgraden i bedømmelsen ved eksamen. Gives merit for en artikel, der er publiceret eller antaget til publicering, eksamineres der i artiklen i stedet for i en specialeafhandling. Den uddannelsesansvarlige tandlæge på afdelingen afgør, efter ovenstående retningslinjer om der i det konkrete tilfælde kan gives merit. I denne afgørelse indgår ikke en vurdering af kvaliteten i det videnskabelige arbejde, men blot om arbejdet er udført inden for relevant område.

4 Ved uoverensstemmelse mellem den uddannelsesansvarlige tandlæge og den uddannelsessøgende tandlæge kan det faglige uddannelsesudvalg rådgive Sundhedsstyrelsen, om hvorvidt, der skal gives merit for det videnskabelige arbejde. Sundhedsstyrelsen afgør herefter, om der i det konkrete individuelle tilfælde kan gives merit. Dispensation fra specialeafhandlingen medfører ikke reduktion i varigheden af specialtandlægeuddannelsen. 2.5 Eksamens patientkasus En patientkasus, som den uddannelsessøgende tandlæge ikke kender til, medbringes af censor og skal indeholde: Extra- og interorale fotos af patienten, relevante røntgenbilleder og eventuelt højdemål, cephalometriske opmålinger og studiemodeller. Censor kan under eksamen med henblik på diskussion endvidere udlevere vækstanalyser, røntgenbiller og studiemodeller fra et senere tidspunkt i behandlingen. Det aftales indbyrdes mellem censorerne, hvem der medbringer eksamens patientkasus. 3 Bedømmelse af eksamen Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået af eksaminatorer og eksterne censorer. Jf. kap. 4 i eksamensbekendtgørelsen (Bek. nr. 857 af 01/07/2010). I bedømmelsen indgår en samlet vurdering af: De 10 patientkasus Specialeafhandlingen, jf. dog Håndteringen af den ubekendte kasus Fremlæggelse og argumentation af de øvrige emner ved selve eksamenen Bedømmelsen af den uddannelsessøgende tandlæge foregår alene mellem eksaminatorer og censorer. Bedømmelsen skal fremlægges mundtligt for den uddannelsessøgende. Såfremt eksamen bestås, udfærdiger afdelingen for ortodonti et bevis for gennemført uddannelsesforløb og bestået eksamen. Beviserne indsendes til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med ansøgning om specialtandlægeanerkendelse. Såfremt eksamen ikke bestås, gives udover den mundtlige tilbagemelding en skriftlig begrundelse for årsagen til, at den uddannelsessøgende ikke er bestået. Censorer og eksaminatorer udfærdiger i fællesskab den skriftlige begrundelse umiddelbart efter eksamen. Desuden aftales retningslinjer for ombearbejdning af eksamensmaterialet. Retningslinjerne udfærdiges skriftligt. 3.1 Eksamensforsøg Den uddannelsessøgende tandlæge har højst tre forsøg til at bestå eksamen i ortodonti, jf. 13 i eksamensbekendtgørelsen (Bek. nr 857 af 01/07/2010). Tandlægeskolerne kan tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger særlige forhold. Såfremt ansøgningen imødekommes indebærer det 6 mdr. yderligere klinisk undervisning. Det betragtes som et eksamensforsøg, hvis den uddannelsessøgende tandlæge udebliver fra eksamen uden rettidig afmelding eller hvis den uddannelsessøgende tandlæge opnår bedømmelsen ikke bestået Syge- og reeksamen Sygeeksamen er forbeholdt de uddannelsessøgende tandlæger, der har været sygemeldt til den ordinære eksamen. En sygemelding gældende for eksamensdatoen skal dokumenteres ved lægeerklæring.

5 Uddannelsessøgende tandlæger, der har været sygemeldt til eksamen, skal tilbydes en sygeeksamen efter 3 måneder. Reeksamen er forbeholdt de uddannelsessøgende tandlæger, der til den ordinære eksamen har fået bedømmelsen Ikke bestået. Uddannelsessøgende tandlæger, der ikke har bestået, skal tilbydes en reeksamen efter 3 eller 6 måneder. 4 Eksamensklage En klage over bedømmelsen eller andre forhold i forbindelse med eksamen sker i henhold til i eksamensbekendtgørelsen (Bek. nr 857 af 01/07/2010). Klagen behandles af tandlægeskolerne, der kan: Tilbyde ny eksamen hurtigst muligt med nye eksaminatorer og censorer. Den afholdte eksamen tæller ikke som et eksamensforsøg Afvise klagen. Tandlægen følger herefter retningslinjerne for syge- og reeksamen Hvis tandlægeskolerne afviser klagen kan afgørelsen ankes til Sundhedsstyrelsen. 5 Censorer Censorer udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti. Der er fastsat følgende krav til en censor: Specialtandlæge i ortodonti med minimum 7 års bred erfaring Medlem af Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti. Censorer kan ikke være ansat på nogen af de to institutter Censorer udpeges for 4 år ad gangen Til eksaminationen af den uddannelsessøgende tandlæge deltager 2 eksterne censorer. Nye censorer skal så vidt muligt eksaminere sammen med mere erfarne censorer. Sundhedsstyrelsen sender en opdateret censorliste til de to afdelinger for ortodonti inden planlægningen af eksamen, sædvanligvis marts/april måned. 5.1 Vurdering af eksamensmaterialet inden eksamensafholdelsen De to censorer skal i enighed afgive besked til den uddannelsesansvarlige/afdelingen for ortodonti vedrørende deres vurdering af eksamensmaterialet. Ved godkendelse af eksamensmaterialet skal den uddannelsesansvarlige/afdelingen for ortodonti 7 dage inden eksamen give den uddannelsessøgende tandlæge besked om at vedkommende er indstillet til eksamen. I tilfælde af, at censorerne finder, at materialet ikke opfylder kravene, skal der gøres indsigelse over for den uddannelsessøgende tandlæge samt over for den uddannelsesansvarlige/afdelingen for ortodonti. Indsigelsen skal ske i så god tid inden eksamen, at materialet kan nå at blive tilrettet. For de 10 patientkasus skal der gøres indsigelse senest 1 uge inden eksamen og for specialeafhandlingen skal der gøres indsigelse senest 2 uger inden eksamen. En indsigelse skal være skriftlig og indeholde: En nøjagtig angivelse af de punkter der skal rettes, ændres eller forbedres En angivelse af, om der forventes en tilretning således, at den berammede eksamensdato overholdes.

6 Indsigelsen sendes til den uddannelsessøgende tandlæge og uddannelsesansvarlige/afdelingen for ortodonti. Såfremt indsigelsen har et sådant omfang, at de nødvendige ændringer ikke kan foretages inden eksamensafholdelsen skal afdelingen for ortodonti give den uddannelsessøgende tandlæge besked om at eksamen er udskudt. Beslutningen om tidsinterval op til reeksamination træffes i fællesskab af den uddannelsessøgende tandlæge og den uddannelsesansvarlige specialtandlæge. 5.2 Honorering Censorer aflønnes af Sundhedsstyrelsen med 10 timer pr. eksaminand i henhold til cirkulære om censorvederlag CIR nr af 17/01/2001. Desuden refunderes transport- og forplejningsudgifter. TNL s høringssvar afgivet 21. marts 2011: Til Sundhedsstyrelsen Att: Anders Astrup Haar TNL har modtaget udkast til vejledning vedrørende eksamen til høring. I den forbindelse skal TNL bemærke: Ad. pkt. 3.1 Eksamensforsøg Det står TNL uklart, hvilke rettigheder en eksaminand, der ikke består, har. Hvilket omfang af undervisning og instruktion skal ydes og hvordan er de ansættelsesmæssige forhold frem til reeksamination. Dette bør klart fremgå af vejledningen / overenskomsten. Ad. pkt. 5 Censorer Det er TNL s opfattelse at censorer bør have længere tids praktisk erfaring. De 7 år bør hæves til 10 år. Ad. pkt. 5.2 Honorering Det er TNL s opfattelse helt urealistisk, at forberedelse af censur herunder koordination med anden censor, gennemlæsning af journaler, udvælgelse af cases samt eksamination og transport m.v. kan gøres på 10 timer pr. eksaminand. Opgaven tager erfaringsmæssigt betydeligt længere tid. Det vil med denne tidstildeling kunne blive umuligt at rekruttere censorer. TNL skal beklage den sene besvarelse. Med venlig hilsen Lars Holsaae Direktør

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych (candidatus/candidata

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere