Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 18. april kl. 14:15 Fuglemosen, Fuglemosevej 5 Afbud: Lars Munksø, Jørn Rye Rasmussen

2 Indholdsfortegnelse Side 127. Besøg i Demensafsnittet i Fuglemosen i Kjellerup Meddelelser Drøftelse af konsekvenser for borgere i Silkeborg Kommune af Sundhedsstyrelsens rapport om akutberedskabet Drøftelse af sundhedspolitik Godkendelse af Silkeborg Kommunes deltagelse i KRAM-undersøgelse Dialogmøder om ældrepolitik Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem/plejecentre i Forhøjelse af anlægsbevilling til serviceareal Kragelund Plejehjem Godkendelse af anlægsbevilling på 28 mio. kr. til opførelse af 24 almene kommunale ældreboliger, Kragelund Plejecenter (Skema B) Ombygning af Karolinelundscentret, Gjern Orientering om lov om friplejeboliger Sygefraværet på ældreområdet i Silkeborg Kommune Time-Care og Projekt "Nye tider i ældreplejen" i Område Nord Vedtægtsændringer Rosengårdcentret Rødegårds Uddelingsfond - regnskab Eventuelt Underskrifter

3 127. Besøg i Demensafsnittet i Fuglemosen i Kjellerup Sagsnr.: 06/30639 Sagsansvarlig: NMSJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Rundvisning og orientering om demensafsnittet i Fuglemosen Sagsbeskrivelse Ledelsen fra ældreområde Kjellerup viser rundt og orienterer om demensafsnittet. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Besøg fandt sted Side 254

4 128. Meddelelser Sagsnr.: 06/36601 Sagsansvarlig: NEC Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om ændringer i ledelsesstruktur i område Gjern og område Øst Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Taget til efterretning Side 255

5 129. Drøftelse af konsekvenser for borgere i Silkeborg Kommune af Sundhedsstyrelsens rapport om akutberedskabet Sagsnr.: 07/7679 Sagsansvarlig: YMA Fraværende: Afbud: Sagens formål Drøftelse af konsekvenser af akutplanen for borgere i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse På baggrund af sundhedsstyrelsens rapport Gennemgang af akutberedskabet forslås det, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter et de konsekvenser, som en nedlæggelse af akutfunktionen på Regionhospital Silkeborg kan have for borgerne i Silkeborg Kommune. Der har været nedsat en gruppe bestående af repræsentanter for Regionshospitalet og fra Silkeborg Kommune, der i fællesskab har udarbejdet et udkast til en artikel. Artiklen eftersendes til udvalgets medlemmer mandag den 16. april Det foreslås, at Ældre- og Sundhedsudvalget inddrager artiklen i drøftelsen af sagen. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter konsekvenserne af en manglende akutfunktion på Regionshospital Silkeborg at Ældre- og Sundhedsudvalget sender sagen til videre drøftelse i Byrådet Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler til Byrådet, at Silkeborg Kommune fremsender vedlagte notat til Region Midtjylland med den bemærkning, at Silkeborg Byråd bakker op om indholdet i notatet. Side 256

6 130. Drøftelse af sundhedspolitik Sagsnr.: 06/17747 Sagsansvarlig: YMA Fraværende: Afbud: Sagens formål Drøftelse af foreløbigt udkast til sundhedspolitik. Sagsbeskrivelse Der er nedsat en tværgående projektgruppe med ansvar for udarbejdelse af oplæg til sundhedspolitik for Silkeborg Kommune. Med udgangspunkt i gruppens hidtidige drøftelser og temamødet om sundhed på Ferskvandscentret d. 20. marts 2007 er der udarbejdet et første udkast til sundhedspolitik. Der er tale om et meget foreløbigt udkast, der skal justeres og udbygges bl.a. på baggrund af de politiske tilbagemeldinger fra Ældre- og Sundhedsudvalget og drøftelserne på sundhedskonferencen d. 25. april Udkastet omfatter bl.a. forslag til Vision, Mission og handlinger samt forslag til prioriterede fokusområder i sundhedspolitikken. Det foreslås, at sundhedspolitikken omfatter alle borgere, dog således at børn og unge, kroniske målgrupper og personer med særlige behov får et tydeligt fokus i sundhedspolitikken. På den måde vil Silkeborg Kommune arbejde med både lette målgrupper og de målgrupper, som kræver særlig opmærksomhed. Det foreslås, at Kost, Rygning, Alkohol (rusmidler), Motion og indsatsen over for kroniske målgrupper er centrale omdrejningspunkter. Det foreslås desuden, at indsatsen over for social ulighed i sundhed vægtes højt. Projektgruppen har også drøftet andre, mulige fokusområder, men her mangler stadig en del overvejelser. Projektgruppen drøfter udkastet på et møde d. 17. april, og bemærkninger herfra vil blive fremlagt på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde. Det foreslås, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter det foreløbige udkast med henblik på tilbagemeldinger til projektgruppens videre arbejde. Det foreslås desuden, at alle fagudvalg i Silkeborg Kommune får et udkast til drøftelse på deres ordinære udvalgsmøder i maj måned med henblik på bred politisk debat om sundhedspolitikken. Det forventes, at Ældre- og Sundhedsudvalget kan få et bearbejdet udkast til drøftelse på mødet i juni 2007, hvorefter der kan iværksættes en offentlig høring. Et endeligt udkast vil være klar til godkendelse i Byrådet efter sommer. Side 257

7 Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter det foreløbige udkast til sundhedspolitik at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at alle fagudvalg drøfter udkast til sundhedspolitik på deres møder i maj 2007 Bilag - Åben Foreløbigt udkast til sundhedspolitik - Åben Opsamling på temamøde 20. marts 2007 Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt Side 258

8 131. Godkendelse af Silkeborg Kommunes deltagelse i KRAM-undersøgelse Sagsnr.: 06/36199 Sagsansvarlig: YMA Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af udarbejdelse af ansøgning med henblik på at blive KRAM-kommune. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kommune har mulighed for at ansøge om at blive en af 11 kommuner, der i løbet af 2007 og 2008 deltager i en af de hidtil mest omfattende undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost, Rygning, Alkohol og Motion. KRAM-undersøgelsen finansieres af TrygFonden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med 24 millioner og udarbejdes af Statens Institut for Folkesundhed I hver kommune vil alle borgere over 18 år blive inviteret til at deltage i en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og helbred. Undersøgelsen vil have særlig fokus på borgernes fysiske aktivitetsniveau og borgernes brug af og ønsker til kommunens faciliteter herfor. Derudover inviteres 3500 borgerne til at gennemgå en række fysiske undersøgelser (blodtryk og puls, talje- og hoftemål, vægt og højde, konditionsniveau, muskelstyrketest og balancetest samt blodprøver.) Undersøgelserne vil foregå i og omkring en KRAM-bus, som kommer til at stå i kommunen i den måned, undersøgelsen varer, samt i 4 lokaler, der skal stilles til rådighed af kommunen. Kommunens udbytte ved at indgå i KRAM-projektet. Deltagelse i projektet kan ses som et startskud til en fælles kommunal indsats mhb. på at indtænke sundhedspolitikken i samtlige af kommunens afdelinger Den arbejdsform, der skabes i løbet af projektperioden, vil fremover kunne give nogle værdifulde samarbejdsrelationer i forhold til implementeringen af sundhedspolitikken. Gennem forskellige aktiviteter med inddragelse af både private og offentlige aktører vil Silkeborg Kommunes sundhedspolitik kunne profileres i hele kommunen. De aktiviteter og den mediedækning, der foregår i den måned, KRAM-perioden varer, vil være med til at sikre opmærksomhed på, at Silkeborg er en kommune, der har sundhed og trivsel i fokus. Adgangen til resultaterne af de indkomne spørgeskemabesvarelser vil sammen med de registerbaserede analyser af sygelighed i kommunen kunne indgå i en konkret sundhedsprofil, der kan anvendes som udgangspunkt for planlægning af såvel fremtidig sundhedspolitik som sundhedsfremmende- og forebyggende indsatser. Disse oplysninger kan være et godt supplement til resultaterne fra Region Midtjyllands sundhedsprofil, der udelukkende er baseret på selvrapporterede data. Kommunen skal ved indgåelse af KRAM-aftalen forpligte sig til at: engagere lokalpolitikere og informere borgere, sundhedsvæsen, arbejdspladser og Side 259

9 andre interessenter om KRAM-undersøgelsen udsende invitationer og andet nødvendigt materiale for gennemførelsen af undersøgelsen og afholde udgifterne hertil stille 4 lokaler med adgang til el, internet, vand og toilet til rådighed for KRAMundersøgelsen i den måned, undersøgelsen pågår deltage i en KRAM-kommune styregruppe med minimum 3 medarbejdere. indsamle oplysninger om eksisterende aktiviteter vedrørende kost, rygning, alkohol og motion i en standardiseret form således, at disse kan gøres tilgængelige på KRAMundersøgelsens hjemmeside. implementere konkrete aktiviteter rettet mod at øge fysisk aktivitet blandt borgerne i den periode, KRAM-undersøgelsen foregår igangsætte arbejde med udarbejdelse af politikker samt aktiviteter rettet mod at øge fysisk aktivitet i en periode på minimum to år efter KRAM-undersøgelsens gennemførelse. Ansøgningsfristen er 1. maj 2007, og det foreslås, at Silkeborg Kommune ansøger om at blive KRAM-kommune i enten i perioden april - juni måned 2008 eller august oktober måned Økonomiske forhold Silkeborg Kommune vil skulle afholde udgifter til aktiviteter i projektforløbet, og de efterfølgende 2 år sikre en styrket kommunal indsats rettet mod fysisk aktivitet. Disse aktiviteter er i stort omfang allerede etableret i eksempelvis Idræt om dagen. Der vil være direkte udgifter forbundet med: Udsendelse af spørgeskemaer kr. Markedsføring kr. Lokaleleje og evt. forplejning kr. Frikøb af sygeplejerske(r) i den måned projektet varer kr. CPR-udtræk kr. Konkrete forebyggelsesinitiativer og events i KRAM perioden kr. Det vurderes således, at der som minimum bør afsættes kr. til projektet. Som led i udarbejdelsen af ansøgningen udarbejdes nærmere budget. Det vurderes desuden, at der vil være brug for betydelige medarbejderressourcer i projektperioden, herunder bred politisk, administrativ og faglig deltagelse for at sikre en tværgående planlægning. Der er positive tilkendegivelser fra eksterne samarbejdsparter som f.eks. patientforeninger og idrætsforeninger om, at de er villige til at indgå i et samarbejde i projektperioden. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at der udarbejdes ansøgning om at blive KRAM-kommune. Side 260

10 atældre- og Sundhedsudvalget godkender, at udgifterne til KRAM projektet som udgangspunkt afholdes af sundhedspuljen, dog således at det undersøges, hvorvidt eksterne samarbejdsparter vil være medfinansierende i projektet. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt Side 261

11 132. Dialogmøder om ældrepolitik Sagsnr.: 07/10279 Sagsansvarlig: NEC Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af igangsættelse af dialogmøder med borgere, brugere og pårørende i forbindelse med udarbejdelse af ældrepolitik Sagsbeskrivelse Ældre- og Sundhedsudvalget har afholdt møder med henholdsvis områdelederne, OmrådeMED og Ældrerådet om visioner for ældreområdet. Møderne har fungeret som input til udvalgets udarbejdelse af en overordnet ældrepolitik for Silkeborg Kommune. I forlængelse heraf foreslås det, at der gennemføres en række dialogmøder med borgere, brugere og pårørende i hvert af de nuværende otte ældreområder. Endvidere åbnes der mulighed for, at de enkelte lokalområder derudover kan rette henvendelse om afholdelse af dialogmøde. Det foreslås, at der til næste udvalgsmøde forelægger en tidsplan for de otte dialogmøder samt forslag til hvor møderne afholdes. Møderne gennemføres som åbne temamøder. Der udarbejdes et overordnet debatpapir om centrale udfordringer på ældreområdet som grundlag for debatterne. Indstilling Ældrechefen indstiller, at der afholdes minimum et dialogmøde med borgere, brugere og pårørende i hvert ældreområde der til næste udvalgsmødes forelægges konkret forslag til plan for afholdelse af møderne Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt. Side 262

12 133. Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem/plejecentre i 2006 Sagsnr.: 06/19236 Sagsansvarlig: NHBJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om Embedslægetilsynet 2006 i de tidligere kommuner Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Sagsbeskrivelse I henhold til Lov om Embedslægeinstitutioner m.v. 6 a fører Embedslægeinstitutionen tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og i plejeboliger, hvor der udføres opgaver på vegne af de kommunale myndigheder. Tilsynet afholdes som mindst ét uanmeldt årligt besøg. Embedslægeinstitutionen har i 2006 afholdt tilsyn på 2 plejecentre i Gjern Kommune, 6 plejehjem/plejecentre i Kjellerup, 12 plejehjem/ plejecentre i Silkeborg og 3 plejecentre i Them. Der foreligger nu rapporter fra de enkelte tilsyn samt de samlede årsrapporter fra de fire gamle kommuner. Samlede årsrapport fra Embedslægetilsynet 2006 Af årsrapporten fremgår dels nogle generelle observationer af tilstandene på plejehjem/plejecentre i det tidligere Århus og Viborg amter, dels bemærkninger specifikt om henholdsvis Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Det fremgår, at plejehjemmene/plejecentrene i Gjern, Kjellerup og Them ikke væsentlig adskiller sig fra de øvrige kommuner i amterne. For rapporten vedrørende Silkeborg fremgår, at plejeboligenhederne fungerer meget forskelligt, fra ingen fejl og mangler til kritisable fejl i stikprøverne. På 21 ud af 23 plejehjem/plejecentre i den nye Silkeborg Kommune har Embedslægetilsynet konkluderet, at plejehjemmene/plejecentrene i alt væsentligt fungerede tilfredsstillende. På et plejecenter har der været opfølgende besøg af Embedslægetilsynet med den begrundelse, at der ikke var fulgt op på anbefalingerne fra tilsynet i 2005 vedrørende medicinadministration. Plejecentret udarbejdede på baggrund af tilsynet en handleplan og der blev i en vakant lederstilling midlertidigt ansat en leder med den hovedopgave at få implementeret handleplanen. Vedrørende et andet plejecenter er der afholdt møde mellem Embedslægeinstitutionen og Silkeborg Kommune, da Silkeborg Kommune ikke mener, at den endelige tilsynsrapport afspejler de partshøringskommentarer, som plejecentret havde fremsat. Inden mødet var der aflagt tilsynsbesøg i 2007 som viser, at der positivt er arbejdet med de i 2006 anførte mangler. Side 263

13 Bemærkningerne specifikt vedrørende Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them har drejet sig om følgende forhold: Instrukser: Bemærkningerne fordeler sig med 2 til Gjern, 3 til Kjellerup, 8 til Silkeborg og 1 til Them. Bemærkningerne drejer sig i hovedtræk om udfærdigelse af og/eller kendskab til instrukser vedrørende sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndteringsinstruks, akut opstået sygdom, samtykkeforhold og træningstilbud for beboerne. Sundhedsfaglig dokumentation: Bemærkningerne fordeler sig med 2 til Gjern, 5 til Kjellerup, 9 til Silkeborg og 2 til Them. Bemærkningerne drejer sig i hovedtræk om at den sundhedsfaglige dokumentation skal udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning og at der skal udarbejdes status og sundhedsfagligt resume mindst en gang årligt og altid ved brud. Medicinhåndtering: Bemærkningerne fordeler sig med 2 til Gjern, 3 til Kjellerup, 11 til Silkeborg og 1 til Them. Bemærkningerne drejer sig i hovedtræk om krav til procedurer og regler for udfyldelse afmedicinskemaet samt procedurer der sikrer identifikation af patient og præparat på doseringsæskerne. Patientrettigheder/manglende samtykke: Bemærkningerne fordeler sig med 0 til Gjern, 1 til Kjellerup, 3 til Silkeborg og 0 til Them. Bemærkningerne drejer sig i hovedtræk om indhentelse og dokumentation af samtykke til behandling, herunder informeret og stedfortrædende samtykke. Personalerelaterede forhold: Bemærkningerne fordeler sig med 0 til Gjern, 0 til Kjellerup, 2 til Silkeborg og 0 til Them. Bemærkningerne drejer sig om mangler ved de faglige kvalifikationer og ledelse i det daglige. Hygiejne og særligt håndhygiejne: Bemærkningerne fordeler sig med 0 til Gjern, 3 til Kjellerup, 7 til Silkeborg og 1 til Them. Bemærkningerne drejer sig i hovedtræk om at håndsprit og engangshåndklæder er tilgængeligt og anvendes i beboernes boliger, ligesom personalet ikke må bære ure, ringe etc. under udførelsen af behandling og pleje. Ernæring: Bemærkningerne fordeler sig med 0 til Gjern, 0 til Kjellerup, 1 til Silkeborg og 0 til Them. Bemærkningerne drejer sig i hovedtræk om tilbud om vejledning ved indflytning, således at der er en konkret værdig at forholde sig til ved mistanke om vægtændringer. Mobilisering og aktivering: Bemærkningerne fordeler sig med 0 til Gjern, 2 til Kjellerup, 7 til Silkeborg og 0 til Them. Embedslægetilsynet havde som særligt tema ved tilsynet 2006 aktivering og mobilisering. Anbefalingerne drejede sig om at der udarbejdes instrukser for træningstilbud. Endvidere at der udarbejdes træningsplaner, herunder handleplaner for den tværfaglige træningsindsats. Vedrørende bygnings- og indeklimaforhold er ingen steder bemærkninger. Opfølgning Bemærkningerne og anbefalingerne ved Embedslægetilsynet vil via de decentrale ledere i ældreområderne give anledning til relevante indsatsområder på de enkelte plejehjem og Side 264

14 plejecentre. Herudover er der på tværs af ældreområderne igangsat arbejde med at udarbejde en instruks for den sundhedsfaglige dokumentation og medicinadministration. Instrukserne udarbejdes, så de er i overensstemmelse med de af Embedslægen fastlagte krav til den sundhedsfaglige dokumentation samt Servicelovens krav til dokumentation. Uddannelse og implementering af en sådan instruks i hele organisationen vil blive igangsat i Indstilling Ældrechefen indstiller resultatet af Embedslægetilsynet 2006 til Ældre- og Sundhedsudvalgets orientering og at årsrapporterne sendes til høring i Ældrerådet. Bilag - Åben Marienlund - tilsynsrapport - Åben tilsynsrapport Ballelund Plejehjem - Åben Tilsynsrapport Birkebo - Åben Tilsynsrapport Frydenslund - Åben Tilsynsrapport Fuglemosen Plejehjem - Åben Tilsynsrapport Funder - Åben Tilsynsrapport Fårvang Ældrecenter - Åben Tilsynsrapport Karolinelundcentret - Åben Tilsynsrapport Kejlstruplund - Åben Tilsynsrapport Kragelund - Åben Tilsynsrapport Lysbro - Åben Tilsynsrapport Malmhøj Plejecenter - Åben Tilsynsrapport Plejehjemmet Bakkegården - Åben Tilsynsrapport Remstruplund - Åben tilsynsrapport Resdallund - Åben Tilsynsrapport Rødegård - Åben Tilsynsrapport Sandgårdsparken - Åben Tilsynsrapport Sejs Plejecenter - Åben Tilsynsrapport Skovly - Åben Tilsynsrapport Solgården Plejecenter - Åben Tilsynsrapport Søvangen Plejecenter - Åben Tilsynsrapport Toftevang Ældrecenter - Åben Tilsynsrapport Virklund Plejecenter Side 265

15 - Åben Årsrapport Embedslægetilsyn 2006 Kjellerup - Åben Årsrapport Gjern fra Embedslægeinst. - Åben Årsrapport Silkeborg fra Embedslægeinstitutionen - Åben Årsrapport Them fra Embedslægeinstitutionen Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt. Side 266

16 134. Forhøjelse af anlægsbevilling til serviceareal Kragelund Plejehjem Sagsnr.: 06/3028 Sagsansvarlig: NMSJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Ansøgning om forhøjelse af anlægsbevilling til serviceareal i Kragelund Plejehjem fra 1,5 mio.kr. til 13,3 mio.kr. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd frigav den 25. april 2005, sag 120 en projekteringsbevilling på kr. til ombygning af Kragelund Plejehjem. Den 28. august 2006 blev der frigivet yderligere 1 mio.kr. Det eksisterende plejehjem er opført med fladt tag sidst i 1960`erne. Der er i 2006 indført nye isoleringskrav, der er medvirkende til, at Ejendomsafdelingen i Silkeborg Kommune har vurderet, at det vil være billigst at bryde det nuværende plejehjem ned og bygge nyt. Ide- og programudvalget har udarbejdet forslag til byggeriet. Forslaget indeholder 24 boliger og servicearealer på 1063 m2 incl. kælder. Servicearealerne indeholder en centerdel som udover en cafe består af aktivitetslokaler, anretterkøkken, fordelingsrum, lokale til fysisk træning, frisør/fodpleje/tandlægelokale, lokale til udegruppe, mødelokaler, kontorer, toiletter, garderobe, dame- og herreomklædningsrum, kontor til pedel og diverse depoter. Den 6. marts 2007 er der afholdt samlet licitation over de 24 boliger og servicearealerne. Se sag om boligerne på denne dagsorden. Silkeborg Kommune har ved annoncer udbudt arbejdet efter prækvalifikation i totalentreprise. 13 entreprenører henvendte sig og Ejendomsafdelingen udvalgte 7 af de interesserede totalentreprenører, hvoraf de 3 gav tilbud. De øvrige indbudte meldte fra pga. fyldte ordrebøger. Licitationsresultatet for byggeriet viser en samlet udgift til håndværkerudgifter på kr. excl. moms. Håndværkerudgifterne kan fordeles på servicearealerne med kr. og boligarealerne med kr. Ide- og byggeprogramudvalget har i byggeprogrammet som udgangspunkt skønnet, at håndværkerudgifterne kunne udføres for i alt kr. excl. moms. Skønnet var på daværende tidspunkt udarbejdet ud fra kendskabet til prisen pr. m2. Da konjunkturerne indenfor byggeriet for tiden er meget gunstige for håndværkerne skønnes det, at dette bl.a. har givet udslag i den meget større pris. I forbindelse med de førte sparerunder er der opnået en besparelse på servicearealet på kr. og på boligarealerne på kr. (excl. moms). Besparelserne er fundet ved at flisearealer på torvet er ændret til græs, der er reduceret i beplantningen, Side 267

17 ændringer i inventar samt på udhuse og skure. Økonomiske forhold Udgiften til serviceareal kan herefter opgøres således: Grundudgifter Grundkøbesum incl. kloak kr. Tilslutningsafgift Håndværkerudgifter Licitationsresultat kr. Nedbrydning (anden konto) Besparelser IT intern Løst inventar Omkostninger: Bygherrerådgivning kr. Anden teknisk rådgivning Byggesagshonorar tekn.sektion Øvrige omkostninger Forsikringer, attester og gebyrer I alt excl. moms Indtægter Statstilskud tilskud til serviceareal I alt netto excl. moms kr kr kr. I henhold til budget 2007 er der afsat 7 mio.kr. til servicearealerne. Projektet overskrider således budgettet med 6,3 mio. kr. Årsagen hertil kan forklares dels i at Budget 2007 kun indeholder anlægsbeløb for budgetåret, hvorfor 3 mio. kr. der i den tidligere Silkeborg Kommune lå i budgetoverslagsår 2008 ikke indgår i Budget 2007, dels i manglende prisfremskrivning og dels i situationen p.t. på byggemarkedet, som medfører høje priser. Overslagsprisen for servicearealet er udarbejdet i 2002 på grundlag af prisniveauet i 2001 og er ikke fremskrevet siden. Servicearealet udgør m2 (incl. kælder), hvilket svarer til en pris på kr. pr. m2. Tidsplan for byggeriet: Projektering april 2007 Byggestart august/september 2007 Forventet ibrugtagning 1. februar 2009 Side 268

18 Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. kan gives på bevilling 73 Ældreområdet med rådighedsbeløb på kr. indenfor budgettets rammer i 2007 og når der indarbejdes kr. i udgift og kr. i indtægt i budget Indstilling Ældrechefen indstiller, at licitationsresultatet godkendes, og at arbejdet overdrages til lavestbydende samt at sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling af en forhøjelse af anlægsbevillingen fra 1,5 mio.kr. 13,3 mio.kr. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt Side 269

19 135. Godkendelse af anlægsbevilling på 28 mio. kr. til opførelse af 24 almene kommunale ældreboliger, Kragelund Plejecenter (Skema B) Sagsnr.: 06/3079 Sagsansvarlig: HAJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på i alt 28 mio. kr. til opførelse af 24 almene kommunale ældreboliger, Kragelund Plejecenter (Skema B), herunder godkendelse af anskaffelsessummen forud for byggeriets påbegyndelse under hensyn til lejens størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder godkendelse af finansiering godkendelse af fastsættelse af grundkøbesummen Sagsbeskrivelse Byrådet har tidligere godkendt påbegyndelse af projektering til ombygning af Kragelund Plejehjem se sag??? vedr. bevilling til serviceareal. Der er opkøbt naboarealer samt godkendt lokalplan til formålet. Det eksisterende plejehjem er opført med fladt tag sidst i 1960`erne. Der er i 2006 indført nye isoleringskrav, der er medvirkende til, at Ejendomsafdelingen i Silkeborg Kommune har vurderet, at det vil være billigst at bryde det nuværende plejehjem ned og bygge nyt. Borgmesteren har i h.t. Silkeborg Kommunes Økonomiudvalgs bemyndigelse givet tilsagn om støtte til byggeriet den 11. december 2006 (Skema A). Byggeriet opføres i én etage. Der er elevator til kælderen, hvor der er pulterrum til hver bolig. Der er badeværelse og tekøkken i alle boligerne. Fælleslokalerne omfatter 2 opholdsrum/køkkener samt bryggers. Bruttoetagearealet for boligerne excl. gangareal og fælleslokaler udgør 47 m 2. Fælleslokalernes areal er på i alt 384 m 2. Det samlede areal for boliger, gangareal og fælleslokaler udgør m 2, svarende til 72 m 2 pr. bolig. Arbejderne har været udbudt i indbudt licitation i totalentreprise med baggrund i en prækvalifikationsrunde. Der er indbudt 7. Der er indkommet 3 bud, hvoraf kun de 2 bud opfyldte betingelserne. Det økonomisk mest fordelagtige bud ønskes antaget. Totalentreprenøren opstarter detailprojektering den 24. april 2007 og byggeriet forventes afleveret den 1. februar Anskaffelsessummen er opgjort således: Side 270

20 Samlede grundudgifter Samlede håndværkerudgifter Samlede omkostninger Gebyrer til Byggeskadefond m. v. I alt Jf. praksis er der ikke indregnet byggelånsrenter i projektet kr kr kr kr kr. Anskaffelsessummen svarer til kr. pr. m2 eller kr. pr. bolig. Anskaffelsessummen finansieres således: Realkreditlån 91% kr. Kommunal grundkapital 7% kr. Beboerindskud 2% kr. I alt kr. Boligerne forventes udlejet til en leje på 915 kr. pr. m 2 svarende til en husleje på kr. pr. måned. Hertil kommer anslåede udgifter til vand, varme og el på 150 kr. pr. m2 svarende til en udgift på 900 kr. pr. måned. Beboerbetalingen på realkreditlånet udgør 3,4% af anskaffelsessummen + løbende bidrag til realkreditinstituttet. Staten betaler ydelsesstøtte til forskellen mellem de samlede ydelser på realkreditlånet og beboerbetalingen. Økonomiske forhold Anlægsbevilling på kr. kan gives med rådighedsbeløb på kr. inden for budgettets rammer i 2007, når de resterende kr. indarbejdes i budget Indstilling Ejendomschefen og Ældrechefen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på i alt 28 mio. kr. at licitationsresultatet godkendes og at det økonomisk mest fordelagtige tilbud antages at grundkøbesummen fastsættes til kr. + andel af nedrivningsudgifter for plejehjemmet på kr. + moms at anskaffelsessummen godkendes med 28 mio. kr. med den anførte finansiering Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt. Side 271

21 136. Ombygning af Karolinelundscentret, Gjern Sagsnr.: 07/5314 Sagsansvarlig: NMSJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om ide- og programudvalgets arbejde vedrørende ombygningen af Karolinelundscentret. Sagsbeskrivelse Ide- og programudvalget vedrørende ombygningen af Karolinelundscentret har holdt møde den 20. marts og den 17. april Formanden orienterer om udvalgets arbejde. Indstilling Ældrechefen indstiller til orientering. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Drøftet Side 272

22 137. Orientering om lov om friplejeboliger Sagsnr.: 07/11959 Sagsansvarlig: NHBJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om ny lov om friplejeboliger. Sagsbeskrivelse Lov om friplejeboliger trådte i kraft 1. februar På flere detailområder bemyndiger loven Socialministeren til at fastsætte regler i form bekendtgørelser. Bekendtgørelserne foreligger endnu ikke. Det vi ved nu er: Definition af en friplejebolig: Ved en friplejebolig forstås en udlejningsbolig uden for den kommunale boligforsyning og uden driftsoverenskomst med kommunen. Til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter serviceloven. Friplejeboliger kan etableres og drives af erhvervsdrivende selskaber og andre juridiske personer. Kan kun ejes og drives af samme certificerede friboligleverandør. Certificering: Det vil kun være friplejeboligleverandører, der er certificerede af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, der kan eje og drive friplejeboliger. Det er samme styrelse, der har vejledningsforpligtigelsen over for interesserede plejeboligleverandører. Certificering skal som minimum omfatte levering af personlig og praktisk hjælp efter 83 og 87 i Serviceloven. Certificering kan omfatte socialpædagogisk bistand jfr. 85, genoptræning jfr. 86 o.a.. Styrelsen kan meddele vilkår, som friplejeboligleverandøren skal overholde og kan tilbagekalde certifikation, hvis friplejeboligleverandøren ikke opfylder betingelserne eller undlader at levere ydelser i h.t. afgørelser etc. Målgruppen: Målgruppen er identisk med den, der i dag visiteres til plejeboliger. Det vil sige ældre, handicappede m.fl. med omfattende plejebehov samt deres ægtefæller. Retten til at vælge friplejebolig er uafhængig af, om friplejeboligen ligger i opholdskommunen eller i en anden kommune. Retten er dog betinget af, at friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere de tilbud, som opholdskommunen har Side 273

23 truffet afgørelse om, at personen skal tilbydes. Friplejeboligleverandøren har selv anvisningsretten til friplejeboligerne. Ændrer borgerens tilstand sig efter indgåelse af lejemålet i friplejeboligen sådan, at borgeren får behov for tilbud, som ikke er omfattet af friplejeboligleverandørens certifikation, får beliggenhedskommunen forsyningsforpligtigelsen for disse ydelser. Beliggenhedskommunen kan kræve refusion fra tidligere opholdskommune. Der kan ikke stilles krav om, at borgeren skal flytte til en anden bolig for at få den nødvendige hjælp. Hjælpen til borgeren: Opholdskommunen skal træffe afgørelse om hjælp til borgeren i henhold til Servicelovens bestemmelser. Friplejeboligleverandøren er herefter forpligtet til at give borgeren den hjælp, der er omfattet af kommunens afgørelse, og som leverandøren er certificeret til at levere. Afregning: Da der ikke er driftsoverenskomst vil prisen på pleje og service ikke være omfattet af en driftsaftale mellem kommunen og leverandøren på baggrund af kommunens serviceniveau. Ved afregning fra opholdskommune til friplejeboligleverandør vil socialministeren udarbejde et nationalt takstsystem i form af et plejebehovsrelateret modulsystem til brug for konvertering af opholdskommunens afgørelser om pleje og service. Regler herom vil blive fastsat i en bekendtgørelse. Tilsyn: Beliggenhedskommunen får ansvaret for at føre tilsyn med, at leverandøren leverer hjælpen i overensstemmelse med kommunens afgørelser. Reglerne om tilsyn er i overensstemmelse med reglerne om kommunalt tilsyn på plejehjem og plejecenter i henhold til Serviceloven. Ved etablering af friplejeboliger i kommunen, vil der herudover for kommunen være tilsynsforpligtelse i forhold til byggeriet i anlægsfasen, vedligeholdelsen etc. Indstilling Ældrechefen indstiller ny lov om friplejeboliger til Ældre- og Sundhedsudvalgets orientering. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Taget til efterretning Side 274

24 138. Sygefraværet på ældreområdet i Silkeborg Kommune Sagsnr.: 06/35014 Sagsansvarlig: NMSJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om Ældreafdelingens oplæg til indsatser i forhold sygefravær. Sagsbeskrivelse Ældre- og Sundhedsudvalget blev i mødet den 3. januar 2007 orienteret om gl. Silkeborg Kommunes analyse af årsager til sygefraværet på ældreområdet. Analysen er gennemført af firmaet Orbicon Arbejdsmiljø Øst ApS i tiden august til november 2006 i gl. Silkeborg Kommune. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et forslag til indsatser. Ældreafdelingens ledergruppe har på grundlag af analysens anbefalinger udarbejdet et oplæg til en fælles handleplan for alle ældreområder på de enkelte punkter i anbefalingerne. Udover den fælles handleplan arbejder det enkelte ældreområde med egne problematikker og indsatsområder. Oplægget indeholder: Projektets anbefalinger, forslag til handleplan, tidshorisont og hvem der er ansvarlige for de forskellige punkter. Indstilling Ældrechefen indstiller til orientering. Bilag - Åben Projekt trivsel og fravær Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Taget til efterretning Side 275

25 139. Time-Care og Projekt "Nye tider i ældreplejen" i Område Nord Sagsnr.: 07/17301 Sagsansvarlig: NMSJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om indførelse af Time-Care og Projekt Nye tider i ældreplejen i Område Nord. Sagsbeskrivelse Bl.a. som opfølgning på projekt Trivsel og fravær i ældreområdet i Silkeborg Kommune indfører Område Nord med virkning fra 4. juni 2007 vagtplanlægning på grundlag af 100% medarbejdervalgte arbejdstider. Værktøjet hertil er det elektroniske planlægningssystem Time-Care, der giver medarbejderne maksimal indflydelse på egne arbejdstider, vagter og fridage med bedre balance mellem arbejds- og privatliv til følge. Samtidig medfører systemet bedre udnyttelse af ressourcerne, bl.a. fordi der planlægges med vagter mellem 4 og 12 timer efter behov.. Time-Care ejes af flere svenske fagforeninger, der har patent på metoderne og principperne.ww.rightfuture.dk Brig Future Consulting 2006 Firmaet Bright Future Consulting markedsfører Time-Care med følgende 13 veje ud af en presset hverdag: 96 % siger, at de IKKE ønsker at vende tilbage til traditionelle faste arbejdstider, efter de har prøvet Time-Care. 93 % siger, at de får mere værdi ud af deres HOBBYER OG FRITIDSLIV med selvplanlagte arbejdstider. 85 % siger, at deres STRESS og UDBRÆNDTHED er faldet markant efter de har fået individuelle arbejdstider. 82 % siger, at KONFLIKTNIVEAUET falder, når man selv planlægger sine arbejdstider og arbejdsfunktioner. 78 % siger, at ARBEJDSBELASTNINGEN er mindre når næsten alle underbemandingssituationer forsvinder. 79 % siger, at det PSYKISKE ARBEJDSMILJØ bedres når det er Time-Cares pointsystem, der løser differencerne. 70 % siger, at FAGLIGHEDEN PÅ JOBBET stiger, når man selv bestemmer, hvem man arbejder sammen med. 68 % siger, at de laver FÆRRE MENNESKELIGE FEJL, som følge af bedre hvileperioder og bedre søvnkvalitet. Side 276

26 78 % siger, at deres SØVNKVALITET forbedres når de planlægger deres egne arbejdstider. 76 % siger, at deres SEXLIV er blevet markant forbedret. 87 % siger, at de har fået mere overskud til deres PARFORHOLD og BØRN efter de anvender Time-Care. 77 % siger, at de har fået en BEDRE PRIVATØKONOMI ved at anvende Time-Cares fleksible benefits muligheder 41 % siger, at de har TABT MINDST 4 KG efter at de har prøvet Time-Care principperne i et år. Kort fortalt fungerer Time-Care således: Den ansvarlige for planlægningen definerer bemandingsbehovet for perioden i Time- Care. (der er ingen manuel vagtplanlægning med Time-Care) Den enkelte medarbejder ønsker sine egoistiske arbejdstider. Planlægning kan ske over internettet fra hvilken som helst PC-er. Veto sikrer kendskab til fridage langt frem i tiden. Indbygget timeregnskab med valgt timebank på +/- 20 timer. Indbygget kontrol af arbejdstidsregler og overenskomst. Hvis der er differencer mellem bemandingsbehov og ønsker er det primært medarbejderne selv, der løser dem. Herefter er det enten afdelingsledelsen og Time-Cares pointsystem. Når ledelsen vurderer at planen er optimal frigives denne. Veto gælder dog altid. Nye tider i ældreplejen: Som uvildig part måler Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) effekten ved brug af Time-Care. På grundlag heraf er der indgået en samarbejdsaftale mellem Område Nord, Silkeborg Kommune og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vedrørende forskningsprojektet Nye tider i ældreplejen. Projektets formål er at få belyst, hvordan indflydelse på placeringen af egen arbejdstid påvirker helbred og trivsel, herunder søvn, blandt plejepersonale i ældreplejen. De grupper, der anvender Time-Care indgår i undersøgelsen. Herudover indgår de øvrige dagog aftengrupper på Ballelund og Lysbro som sammenligningsgrupper. Der henvises til vedlagte samarbejdsaftale af 14. marts 2007 for så vidt angår proces, indhold, tidsplan, offentliggørelse m.m. Økonomiske forhold Direkte udgifter for Område Nord til implementering, licenser og konsulentbistand: 36 Time-Care licenser kr. Konsulentklippekort på fast pris i et år fra kr. Side 277

27 IT hosting frem til Medarbejdertid til undervisning 288 tim. à 150 kr. Leje af undervisningslokaler + forplejning I alt kr. 0 kr kr kr. Udgiften afholdes indenfor område Nords budgetramme. Indstilling Ældrechefen indstiller til orientering Bilag - Åben Samarbejdsaftale med Det Nationale Forskningscenter - Åben Tids- og aktivitetsplan Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Taget til efterretning Side 278

28 140. Vedtægtsændringer Rosengårdcentret Sagsnr.: 07/15417 Sagsansvarlig: NUP Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forslag til ændring af vedtægter for Centerrådet i Rosengårdcentret. Sagsbeskrivelse Centerrådet for Rosengårdcentret har fremsendt forslag til vedtægtsændringer. Der foreslås følgende to ændringer: Fra Centerrådet kan i kortere perioder indkalde en suppleant til specielle opgaver På generalforsamlingen vælges der hvert år en revisor og en revisorsuppleant samt en fabenbærer og en fanevagt. Valgperioden er 2 år Til Centerrådet kan indkalde en suppleant til arbejdet i rådet På generalforsamlingen vælges der hvert år, til udførelse af regnskabsmæssig revision, en revisor og en revisorsuppleant. Valgperiode 1 år. Ligeledes vælges hvert år en fanebærer og en fanevagt. Valgperiode 2 år. Indstilling Ældrechefen indstiller at vedtægtsændringen godkendes. Bilag - Åben Vedtægter ændring Side 279

29 Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt Side 280

30 141. Rødegårds Uddelingsfond - regnskab 2006 Sagsnr.: 06/35689 Sagsansvarlig: njsk Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af fondens regnskab for 2006 Sagsbeskrivelse Fonden er en selvejende institution, hvis formål er at yde godgørende almennyttig støtte til invalide-, folke- og enkepensionister i Resenbro og dennes naturlige opland. Ved brev af 28. januar 2007 har bestyrelsen fremsendt fondens årsregnskab for 2006 (9. regnskabsår) til godkendelse. Det skal særligt fremhæves at årets renteindtægter udgør kr. at der er sket udlodning af kr. jf. fondens vedtægter at årets omkostninger udgør kr. at fondens aktiver udgør kr. pr. 31. december 2006 at den udførte revision ikke giver anledning til forbehold Indstilling Ældrechefen indstiller regnskabet til Ældre- og Sundhedsudvalgets godkendelse. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt. Side 281

31 142. Eventuelt Sagsnr.: 06/36605 Sagsansvarlig: NEC Fraværende: Afbud: Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Godkendt at anvende kr. fra Sundhedspuljen til projekt "Mod toppen af Mount Everest" Side 282

32 Underskrifter Hans-Jørgen Hørning Søren Stauning Goldmann Vagn Larsen Steen Vindum Lars Munksø Jørn Rye Rasmussen Peder Svinth Protokol Ført af: Jens Peter Hegelund Jensen Side 283

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. august 2008 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 28. maj 2008 Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunernes økonomi. November 2006...

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008 Plejecenter Nørrevænget -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere