Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 18. april kl. 14:15 Fuglemosen, Fuglemosevej 5 Afbud: Lars Munksø, Jørn Rye Rasmussen

2 Indholdsfortegnelse Side 127. Besøg i Demensafsnittet i Fuglemosen i Kjellerup Meddelelser Drøftelse af konsekvenser for borgere i Silkeborg Kommune af Sundhedsstyrelsens rapport om akutberedskabet Drøftelse af sundhedspolitik Godkendelse af Silkeborg Kommunes deltagelse i KRAM-undersøgelse Dialogmøder om ældrepolitik Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem/plejecentre i Forhøjelse af anlægsbevilling til serviceareal Kragelund Plejehjem Godkendelse af anlægsbevilling på 28 mio. kr. til opførelse af 24 almene kommunale ældreboliger, Kragelund Plejecenter (Skema B) Ombygning af Karolinelundscentret, Gjern Orientering om lov om friplejeboliger Sygefraværet på ældreområdet i Silkeborg Kommune Time-Care og Projekt "Nye tider i ældreplejen" i Område Nord Vedtægtsændringer Rosengårdcentret Rødegårds Uddelingsfond - regnskab Eventuelt Underskrifter

3 127. Besøg i Demensafsnittet i Fuglemosen i Kjellerup Sagsnr.: 06/30639 Sagsansvarlig: NMSJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Rundvisning og orientering om demensafsnittet i Fuglemosen Sagsbeskrivelse Ledelsen fra ældreområde Kjellerup viser rundt og orienterer om demensafsnittet. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Besøg fandt sted Side 254

4 128. Meddelelser Sagsnr.: 06/36601 Sagsansvarlig: NEC Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om ændringer i ledelsesstruktur i område Gjern og område Øst Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Taget til efterretning Side 255

5 129. Drøftelse af konsekvenser for borgere i Silkeborg Kommune af Sundhedsstyrelsens rapport om akutberedskabet Sagsnr.: 07/7679 Sagsansvarlig: YMA Fraværende: Afbud: Sagens formål Drøftelse af konsekvenser af akutplanen for borgere i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse På baggrund af sundhedsstyrelsens rapport Gennemgang af akutberedskabet forslås det, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter et de konsekvenser, som en nedlæggelse af akutfunktionen på Regionhospital Silkeborg kan have for borgerne i Silkeborg Kommune. Der har været nedsat en gruppe bestående af repræsentanter for Regionshospitalet og fra Silkeborg Kommune, der i fællesskab har udarbejdet et udkast til en artikel. Artiklen eftersendes til udvalgets medlemmer mandag den 16. april Det foreslås, at Ældre- og Sundhedsudvalget inddrager artiklen i drøftelsen af sagen. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter konsekvenserne af en manglende akutfunktion på Regionshospital Silkeborg at Ældre- og Sundhedsudvalget sender sagen til videre drøftelse i Byrådet Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler til Byrådet, at Silkeborg Kommune fremsender vedlagte notat til Region Midtjylland med den bemærkning, at Silkeborg Byråd bakker op om indholdet i notatet. Side 256

6 130. Drøftelse af sundhedspolitik Sagsnr.: 06/17747 Sagsansvarlig: YMA Fraværende: Afbud: Sagens formål Drøftelse af foreløbigt udkast til sundhedspolitik. Sagsbeskrivelse Der er nedsat en tværgående projektgruppe med ansvar for udarbejdelse af oplæg til sundhedspolitik for Silkeborg Kommune. Med udgangspunkt i gruppens hidtidige drøftelser og temamødet om sundhed på Ferskvandscentret d. 20. marts 2007 er der udarbejdet et første udkast til sundhedspolitik. Der er tale om et meget foreløbigt udkast, der skal justeres og udbygges bl.a. på baggrund af de politiske tilbagemeldinger fra Ældre- og Sundhedsudvalget og drøftelserne på sundhedskonferencen d. 25. april Udkastet omfatter bl.a. forslag til Vision, Mission og handlinger samt forslag til prioriterede fokusområder i sundhedspolitikken. Det foreslås, at sundhedspolitikken omfatter alle borgere, dog således at børn og unge, kroniske målgrupper og personer med særlige behov får et tydeligt fokus i sundhedspolitikken. På den måde vil Silkeborg Kommune arbejde med både lette målgrupper og de målgrupper, som kræver særlig opmærksomhed. Det foreslås, at Kost, Rygning, Alkohol (rusmidler), Motion og indsatsen over for kroniske målgrupper er centrale omdrejningspunkter. Det foreslås desuden, at indsatsen over for social ulighed i sundhed vægtes højt. Projektgruppen har også drøftet andre, mulige fokusområder, men her mangler stadig en del overvejelser. Projektgruppen drøfter udkastet på et møde d. 17. april, og bemærkninger herfra vil blive fremlagt på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde. Det foreslås, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter det foreløbige udkast med henblik på tilbagemeldinger til projektgruppens videre arbejde. Det foreslås desuden, at alle fagudvalg i Silkeborg Kommune får et udkast til drøftelse på deres ordinære udvalgsmøder i maj måned med henblik på bred politisk debat om sundhedspolitikken. Det forventes, at Ældre- og Sundhedsudvalget kan få et bearbejdet udkast til drøftelse på mødet i juni 2007, hvorefter der kan iværksættes en offentlig høring. Et endeligt udkast vil være klar til godkendelse i Byrådet efter sommer. Side 257

7 Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter det foreløbige udkast til sundhedspolitik at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at alle fagudvalg drøfter udkast til sundhedspolitik på deres møder i maj 2007 Bilag - Åben Foreløbigt udkast til sundhedspolitik - Åben Opsamling på temamøde 20. marts 2007 Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt Side 258

8 131. Godkendelse af Silkeborg Kommunes deltagelse i KRAM-undersøgelse Sagsnr.: 06/36199 Sagsansvarlig: YMA Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af udarbejdelse af ansøgning med henblik på at blive KRAM-kommune. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kommune har mulighed for at ansøge om at blive en af 11 kommuner, der i løbet af 2007 og 2008 deltager i en af de hidtil mest omfattende undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost, Rygning, Alkohol og Motion. KRAM-undersøgelsen finansieres af TrygFonden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med 24 millioner og udarbejdes af Statens Institut for Folkesundhed I hver kommune vil alle borgere over 18 år blive inviteret til at deltage i en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og helbred. Undersøgelsen vil have særlig fokus på borgernes fysiske aktivitetsniveau og borgernes brug af og ønsker til kommunens faciliteter herfor. Derudover inviteres 3500 borgerne til at gennemgå en række fysiske undersøgelser (blodtryk og puls, talje- og hoftemål, vægt og højde, konditionsniveau, muskelstyrketest og balancetest samt blodprøver.) Undersøgelserne vil foregå i og omkring en KRAM-bus, som kommer til at stå i kommunen i den måned, undersøgelsen varer, samt i 4 lokaler, der skal stilles til rådighed af kommunen. Kommunens udbytte ved at indgå i KRAM-projektet. Deltagelse i projektet kan ses som et startskud til en fælles kommunal indsats mhb. på at indtænke sundhedspolitikken i samtlige af kommunens afdelinger Den arbejdsform, der skabes i løbet af projektperioden, vil fremover kunne give nogle værdifulde samarbejdsrelationer i forhold til implementeringen af sundhedspolitikken. Gennem forskellige aktiviteter med inddragelse af både private og offentlige aktører vil Silkeborg Kommunes sundhedspolitik kunne profileres i hele kommunen. De aktiviteter og den mediedækning, der foregår i den måned, KRAM-perioden varer, vil være med til at sikre opmærksomhed på, at Silkeborg er en kommune, der har sundhed og trivsel i fokus. Adgangen til resultaterne af de indkomne spørgeskemabesvarelser vil sammen med de registerbaserede analyser af sygelighed i kommunen kunne indgå i en konkret sundhedsprofil, der kan anvendes som udgangspunkt for planlægning af såvel fremtidig sundhedspolitik som sundhedsfremmende- og forebyggende indsatser. Disse oplysninger kan være et godt supplement til resultaterne fra Region Midtjyllands sundhedsprofil, der udelukkende er baseret på selvrapporterede data. Kommunen skal ved indgåelse af KRAM-aftalen forpligte sig til at: engagere lokalpolitikere og informere borgere, sundhedsvæsen, arbejdspladser og Side 259

9 andre interessenter om KRAM-undersøgelsen udsende invitationer og andet nødvendigt materiale for gennemførelsen af undersøgelsen og afholde udgifterne hertil stille 4 lokaler med adgang til el, internet, vand og toilet til rådighed for KRAMundersøgelsen i den måned, undersøgelsen pågår deltage i en KRAM-kommune styregruppe med minimum 3 medarbejdere. indsamle oplysninger om eksisterende aktiviteter vedrørende kost, rygning, alkohol og motion i en standardiseret form således, at disse kan gøres tilgængelige på KRAMundersøgelsens hjemmeside. implementere konkrete aktiviteter rettet mod at øge fysisk aktivitet blandt borgerne i den periode, KRAM-undersøgelsen foregår igangsætte arbejde med udarbejdelse af politikker samt aktiviteter rettet mod at øge fysisk aktivitet i en periode på minimum to år efter KRAM-undersøgelsens gennemførelse. Ansøgningsfristen er 1. maj 2007, og det foreslås, at Silkeborg Kommune ansøger om at blive KRAM-kommune i enten i perioden april - juni måned 2008 eller august oktober måned Økonomiske forhold Silkeborg Kommune vil skulle afholde udgifter til aktiviteter i projektforløbet, og de efterfølgende 2 år sikre en styrket kommunal indsats rettet mod fysisk aktivitet. Disse aktiviteter er i stort omfang allerede etableret i eksempelvis Idræt om dagen. Der vil være direkte udgifter forbundet med: Udsendelse af spørgeskemaer kr. Markedsføring kr. Lokaleleje og evt. forplejning kr. Frikøb af sygeplejerske(r) i den måned projektet varer kr. CPR-udtræk kr. Konkrete forebyggelsesinitiativer og events i KRAM perioden kr. Det vurderes således, at der som minimum bør afsættes kr. til projektet. Som led i udarbejdelsen af ansøgningen udarbejdes nærmere budget. Det vurderes desuden, at der vil være brug for betydelige medarbejderressourcer i projektperioden, herunder bred politisk, administrativ og faglig deltagelse for at sikre en tværgående planlægning. Der er positive tilkendegivelser fra eksterne samarbejdsparter som f.eks. patientforeninger og idrætsforeninger om, at de er villige til at indgå i et samarbejde i projektperioden. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at der udarbejdes ansøgning om at blive KRAM-kommune. Side 260

10 atældre- og Sundhedsudvalget godkender, at udgifterne til KRAM projektet som udgangspunkt afholdes af sundhedspuljen, dog således at det undersøges, hvorvidt eksterne samarbejdsparter vil være medfinansierende i projektet. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt Side 261

11 132. Dialogmøder om ældrepolitik Sagsnr.: 07/10279 Sagsansvarlig: NEC Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af igangsættelse af dialogmøder med borgere, brugere og pårørende i forbindelse med udarbejdelse af ældrepolitik Sagsbeskrivelse Ældre- og Sundhedsudvalget har afholdt møder med henholdsvis områdelederne, OmrådeMED og Ældrerådet om visioner for ældreområdet. Møderne har fungeret som input til udvalgets udarbejdelse af en overordnet ældrepolitik for Silkeborg Kommune. I forlængelse heraf foreslås det, at der gennemføres en række dialogmøder med borgere, brugere og pårørende i hvert af de nuværende otte ældreområder. Endvidere åbnes der mulighed for, at de enkelte lokalområder derudover kan rette henvendelse om afholdelse af dialogmøde. Det foreslås, at der til næste udvalgsmøde forelægger en tidsplan for de otte dialogmøder samt forslag til hvor møderne afholdes. Møderne gennemføres som åbne temamøder. Der udarbejdes et overordnet debatpapir om centrale udfordringer på ældreområdet som grundlag for debatterne. Indstilling Ældrechefen indstiller, at der afholdes minimum et dialogmøde med borgere, brugere og pårørende i hvert ældreområde der til næste udvalgsmødes forelægges konkret forslag til plan for afholdelse af møderne Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt. Side 262

12 133. Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem/plejecentre i 2006 Sagsnr.: 06/19236 Sagsansvarlig: NHBJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om Embedslægetilsynet 2006 i de tidligere kommuner Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Sagsbeskrivelse I henhold til Lov om Embedslægeinstitutioner m.v. 6 a fører Embedslægeinstitutionen tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og i plejeboliger, hvor der udføres opgaver på vegne af de kommunale myndigheder. Tilsynet afholdes som mindst ét uanmeldt årligt besøg. Embedslægeinstitutionen har i 2006 afholdt tilsyn på 2 plejecentre i Gjern Kommune, 6 plejehjem/plejecentre i Kjellerup, 12 plejehjem/ plejecentre i Silkeborg og 3 plejecentre i Them. Der foreligger nu rapporter fra de enkelte tilsyn samt de samlede årsrapporter fra de fire gamle kommuner. Samlede årsrapport fra Embedslægetilsynet 2006 Af årsrapporten fremgår dels nogle generelle observationer af tilstandene på plejehjem/plejecentre i det tidligere Århus og Viborg amter, dels bemærkninger specifikt om henholdsvis Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Det fremgår, at plejehjemmene/plejecentrene i Gjern, Kjellerup og Them ikke væsentlig adskiller sig fra de øvrige kommuner i amterne. For rapporten vedrørende Silkeborg fremgår, at plejeboligenhederne fungerer meget forskelligt, fra ingen fejl og mangler til kritisable fejl i stikprøverne. På 21 ud af 23 plejehjem/plejecentre i den nye Silkeborg Kommune har Embedslægetilsynet konkluderet, at plejehjemmene/plejecentrene i alt væsentligt fungerede tilfredsstillende. På et plejecenter har der været opfølgende besøg af Embedslægetilsynet med den begrundelse, at der ikke var fulgt op på anbefalingerne fra tilsynet i 2005 vedrørende medicinadministration. Plejecentret udarbejdede på baggrund af tilsynet en handleplan og der blev i en vakant lederstilling midlertidigt ansat en leder med den hovedopgave at få implementeret handleplanen. Vedrørende et andet plejecenter er der afholdt møde mellem Embedslægeinstitutionen og Silkeborg Kommune, da Silkeborg Kommune ikke mener, at den endelige tilsynsrapport afspejler de partshøringskommentarer, som plejecentret havde fremsat. Inden mødet var der aflagt tilsynsbesøg i 2007 som viser, at der positivt er arbejdet med de i 2006 anførte mangler. Side 263

13 Bemærkningerne specifikt vedrørende Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them har drejet sig om følgende forhold: Instrukser: Bemærkningerne fordeler sig med 2 til Gjern, 3 til Kjellerup, 8 til Silkeborg og 1 til Them. Bemærkningerne drejer sig i hovedtræk om udfærdigelse af og/eller kendskab til instrukser vedrørende sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndteringsinstruks, akut opstået sygdom, samtykkeforhold og træningstilbud for beboerne. Sundhedsfaglig dokumentation: Bemærkningerne fordeler sig med 2 til Gjern, 5 til Kjellerup, 9 til Silkeborg og 2 til Them. Bemærkningerne drejer sig i hovedtræk om at den sundhedsfaglige dokumentation skal udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning og at der skal udarbejdes status og sundhedsfagligt resume mindst en gang årligt og altid ved brud. Medicinhåndtering: Bemærkningerne fordeler sig med 2 til Gjern, 3 til Kjellerup, 11 til Silkeborg og 1 til Them. Bemærkningerne drejer sig i hovedtræk om krav til procedurer og regler for udfyldelse afmedicinskemaet samt procedurer der sikrer identifikation af patient og præparat på doseringsæskerne. Patientrettigheder/manglende samtykke: Bemærkningerne fordeler sig med 0 til Gjern, 1 til Kjellerup, 3 til Silkeborg og 0 til Them. Bemærkningerne drejer sig i hovedtræk om indhentelse og dokumentation af samtykke til behandling, herunder informeret og stedfortrædende samtykke. Personalerelaterede forhold: Bemærkningerne fordeler sig med 0 til Gjern, 0 til Kjellerup, 2 til Silkeborg og 0 til Them. Bemærkningerne drejer sig om mangler ved de faglige kvalifikationer og ledelse i det daglige. Hygiejne og særligt håndhygiejne: Bemærkningerne fordeler sig med 0 til Gjern, 3 til Kjellerup, 7 til Silkeborg og 1 til Them. Bemærkningerne drejer sig i hovedtræk om at håndsprit og engangshåndklæder er tilgængeligt og anvendes i beboernes boliger, ligesom personalet ikke må bære ure, ringe etc. under udførelsen af behandling og pleje. Ernæring: Bemærkningerne fordeler sig med 0 til Gjern, 0 til Kjellerup, 1 til Silkeborg og 0 til Them. Bemærkningerne drejer sig i hovedtræk om tilbud om vejledning ved indflytning, således at der er en konkret værdig at forholde sig til ved mistanke om vægtændringer. Mobilisering og aktivering: Bemærkningerne fordeler sig med 0 til Gjern, 2 til Kjellerup, 7 til Silkeborg og 0 til Them. Embedslægetilsynet havde som særligt tema ved tilsynet 2006 aktivering og mobilisering. Anbefalingerne drejede sig om at der udarbejdes instrukser for træningstilbud. Endvidere at der udarbejdes træningsplaner, herunder handleplaner for den tværfaglige træningsindsats. Vedrørende bygnings- og indeklimaforhold er ingen steder bemærkninger. Opfølgning Bemærkningerne og anbefalingerne ved Embedslægetilsynet vil via de decentrale ledere i ældreområderne give anledning til relevante indsatsområder på de enkelte plejehjem og Side 264

14 plejecentre. Herudover er der på tværs af ældreområderne igangsat arbejde med at udarbejde en instruks for den sundhedsfaglige dokumentation og medicinadministration. Instrukserne udarbejdes, så de er i overensstemmelse med de af Embedslægen fastlagte krav til den sundhedsfaglige dokumentation samt Servicelovens krav til dokumentation. Uddannelse og implementering af en sådan instruks i hele organisationen vil blive igangsat i Indstilling Ældrechefen indstiller resultatet af Embedslægetilsynet 2006 til Ældre- og Sundhedsudvalgets orientering og at årsrapporterne sendes til høring i Ældrerådet. Bilag - Åben Marienlund - tilsynsrapport - Åben tilsynsrapport Ballelund Plejehjem - Åben Tilsynsrapport Birkebo - Åben Tilsynsrapport Frydenslund - Åben Tilsynsrapport Fuglemosen Plejehjem - Åben Tilsynsrapport Funder - Åben Tilsynsrapport Fårvang Ældrecenter - Åben Tilsynsrapport Karolinelundcentret - Åben Tilsynsrapport Kejlstruplund - Åben Tilsynsrapport Kragelund - Åben Tilsynsrapport Lysbro - Åben Tilsynsrapport Malmhøj Plejecenter - Åben Tilsynsrapport Plejehjemmet Bakkegården - Åben Tilsynsrapport Remstruplund - Åben tilsynsrapport Resdallund - Åben Tilsynsrapport Rødegård - Åben Tilsynsrapport Sandgårdsparken - Åben Tilsynsrapport Sejs Plejecenter - Åben Tilsynsrapport Skovly - Åben Tilsynsrapport Solgården Plejecenter - Åben Tilsynsrapport Søvangen Plejecenter - Åben Tilsynsrapport Toftevang Ældrecenter - Åben Tilsynsrapport Virklund Plejecenter Side 265

15 - Åben Årsrapport Embedslægetilsyn 2006 Kjellerup - Åben Årsrapport Gjern fra Embedslægeinst. - Åben Årsrapport Silkeborg fra Embedslægeinstitutionen - Åben Årsrapport Them fra Embedslægeinstitutionen Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt. Side 266

16 134. Forhøjelse af anlægsbevilling til serviceareal Kragelund Plejehjem Sagsnr.: 06/3028 Sagsansvarlig: NMSJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Ansøgning om forhøjelse af anlægsbevilling til serviceareal i Kragelund Plejehjem fra 1,5 mio.kr. til 13,3 mio.kr. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd frigav den 25. april 2005, sag 120 en projekteringsbevilling på kr. til ombygning af Kragelund Plejehjem. Den 28. august 2006 blev der frigivet yderligere 1 mio.kr. Det eksisterende plejehjem er opført med fladt tag sidst i 1960`erne. Der er i 2006 indført nye isoleringskrav, der er medvirkende til, at Ejendomsafdelingen i Silkeborg Kommune har vurderet, at det vil være billigst at bryde det nuværende plejehjem ned og bygge nyt. Ide- og programudvalget har udarbejdet forslag til byggeriet. Forslaget indeholder 24 boliger og servicearealer på 1063 m2 incl. kælder. Servicearealerne indeholder en centerdel som udover en cafe består af aktivitetslokaler, anretterkøkken, fordelingsrum, lokale til fysisk træning, frisør/fodpleje/tandlægelokale, lokale til udegruppe, mødelokaler, kontorer, toiletter, garderobe, dame- og herreomklædningsrum, kontor til pedel og diverse depoter. Den 6. marts 2007 er der afholdt samlet licitation over de 24 boliger og servicearealerne. Se sag om boligerne på denne dagsorden. Silkeborg Kommune har ved annoncer udbudt arbejdet efter prækvalifikation i totalentreprise. 13 entreprenører henvendte sig og Ejendomsafdelingen udvalgte 7 af de interesserede totalentreprenører, hvoraf de 3 gav tilbud. De øvrige indbudte meldte fra pga. fyldte ordrebøger. Licitationsresultatet for byggeriet viser en samlet udgift til håndværkerudgifter på kr. excl. moms. Håndværkerudgifterne kan fordeles på servicearealerne med kr. og boligarealerne med kr. Ide- og byggeprogramudvalget har i byggeprogrammet som udgangspunkt skønnet, at håndværkerudgifterne kunne udføres for i alt kr. excl. moms. Skønnet var på daværende tidspunkt udarbejdet ud fra kendskabet til prisen pr. m2. Da konjunkturerne indenfor byggeriet for tiden er meget gunstige for håndværkerne skønnes det, at dette bl.a. har givet udslag i den meget større pris. I forbindelse med de førte sparerunder er der opnået en besparelse på servicearealet på kr. og på boligarealerne på kr. (excl. moms). Besparelserne er fundet ved at flisearealer på torvet er ændret til græs, der er reduceret i beplantningen, Side 267

17 ændringer i inventar samt på udhuse og skure. Økonomiske forhold Udgiften til serviceareal kan herefter opgøres således: Grundudgifter Grundkøbesum incl. kloak kr. Tilslutningsafgift Håndværkerudgifter Licitationsresultat kr. Nedbrydning (anden konto) Besparelser IT intern Løst inventar Omkostninger: Bygherrerådgivning kr. Anden teknisk rådgivning Byggesagshonorar tekn.sektion Øvrige omkostninger Forsikringer, attester og gebyrer I alt excl. moms Indtægter Statstilskud tilskud til serviceareal I alt netto excl. moms kr kr kr. I henhold til budget 2007 er der afsat 7 mio.kr. til servicearealerne. Projektet overskrider således budgettet med 6,3 mio. kr. Årsagen hertil kan forklares dels i at Budget 2007 kun indeholder anlægsbeløb for budgetåret, hvorfor 3 mio. kr. der i den tidligere Silkeborg Kommune lå i budgetoverslagsår 2008 ikke indgår i Budget 2007, dels i manglende prisfremskrivning og dels i situationen p.t. på byggemarkedet, som medfører høje priser. Overslagsprisen for servicearealet er udarbejdet i 2002 på grundlag af prisniveauet i 2001 og er ikke fremskrevet siden. Servicearealet udgør m2 (incl. kælder), hvilket svarer til en pris på kr. pr. m2. Tidsplan for byggeriet: Projektering april 2007 Byggestart august/september 2007 Forventet ibrugtagning 1. februar 2009 Side 268

18 Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. kan gives på bevilling 73 Ældreområdet med rådighedsbeløb på kr. indenfor budgettets rammer i 2007 og når der indarbejdes kr. i udgift og kr. i indtægt i budget Indstilling Ældrechefen indstiller, at licitationsresultatet godkendes, og at arbejdet overdrages til lavestbydende samt at sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling af en forhøjelse af anlægsbevillingen fra 1,5 mio.kr. 13,3 mio.kr. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt Side 269

19 135. Godkendelse af anlægsbevilling på 28 mio. kr. til opførelse af 24 almene kommunale ældreboliger, Kragelund Plejecenter (Skema B) Sagsnr.: 06/3079 Sagsansvarlig: HAJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på i alt 28 mio. kr. til opførelse af 24 almene kommunale ældreboliger, Kragelund Plejecenter (Skema B), herunder godkendelse af anskaffelsessummen forud for byggeriets påbegyndelse under hensyn til lejens størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder godkendelse af finansiering godkendelse af fastsættelse af grundkøbesummen Sagsbeskrivelse Byrådet har tidligere godkendt påbegyndelse af projektering til ombygning af Kragelund Plejehjem se sag??? vedr. bevilling til serviceareal. Der er opkøbt naboarealer samt godkendt lokalplan til formålet. Det eksisterende plejehjem er opført med fladt tag sidst i 1960`erne. Der er i 2006 indført nye isoleringskrav, der er medvirkende til, at Ejendomsafdelingen i Silkeborg Kommune har vurderet, at det vil være billigst at bryde det nuværende plejehjem ned og bygge nyt. Borgmesteren har i h.t. Silkeborg Kommunes Økonomiudvalgs bemyndigelse givet tilsagn om støtte til byggeriet den 11. december 2006 (Skema A). Byggeriet opføres i én etage. Der er elevator til kælderen, hvor der er pulterrum til hver bolig. Der er badeværelse og tekøkken i alle boligerne. Fælleslokalerne omfatter 2 opholdsrum/køkkener samt bryggers. Bruttoetagearealet for boligerne excl. gangareal og fælleslokaler udgør 47 m 2. Fælleslokalernes areal er på i alt 384 m 2. Det samlede areal for boliger, gangareal og fælleslokaler udgør m 2, svarende til 72 m 2 pr. bolig. Arbejderne har været udbudt i indbudt licitation i totalentreprise med baggrund i en prækvalifikationsrunde. Der er indbudt 7. Der er indkommet 3 bud, hvoraf kun de 2 bud opfyldte betingelserne. Det økonomisk mest fordelagtige bud ønskes antaget. Totalentreprenøren opstarter detailprojektering den 24. april 2007 og byggeriet forventes afleveret den 1. februar Anskaffelsessummen er opgjort således: Side 270

20 Samlede grundudgifter Samlede håndværkerudgifter Samlede omkostninger Gebyrer til Byggeskadefond m. v. I alt Jf. praksis er der ikke indregnet byggelånsrenter i projektet kr kr kr kr kr. Anskaffelsessummen svarer til kr. pr. m2 eller kr. pr. bolig. Anskaffelsessummen finansieres således: Realkreditlån 91% kr. Kommunal grundkapital 7% kr. Beboerindskud 2% kr. I alt kr. Boligerne forventes udlejet til en leje på 915 kr. pr. m 2 svarende til en husleje på kr. pr. måned. Hertil kommer anslåede udgifter til vand, varme og el på 150 kr. pr. m2 svarende til en udgift på 900 kr. pr. måned. Beboerbetalingen på realkreditlånet udgør 3,4% af anskaffelsessummen + løbende bidrag til realkreditinstituttet. Staten betaler ydelsesstøtte til forskellen mellem de samlede ydelser på realkreditlånet og beboerbetalingen. Økonomiske forhold Anlægsbevilling på kr. kan gives med rådighedsbeløb på kr. inden for budgettets rammer i 2007, når de resterende kr. indarbejdes i budget Indstilling Ejendomschefen og Ældrechefen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på i alt 28 mio. kr. at licitationsresultatet godkendes og at det økonomisk mest fordelagtige tilbud antages at grundkøbesummen fastsættes til kr. + andel af nedrivningsudgifter for plejehjemmet på kr. + moms at anskaffelsessummen godkendes med 28 mio. kr. med den anførte finansiering Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt. Side 271

21 136. Ombygning af Karolinelundscentret, Gjern Sagsnr.: 07/5314 Sagsansvarlig: NMSJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om ide- og programudvalgets arbejde vedrørende ombygningen af Karolinelundscentret. Sagsbeskrivelse Ide- og programudvalget vedrørende ombygningen af Karolinelundscentret har holdt møde den 20. marts og den 17. april Formanden orienterer om udvalgets arbejde. Indstilling Ældrechefen indstiller til orientering. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Drøftet Side 272

22 137. Orientering om lov om friplejeboliger Sagsnr.: 07/11959 Sagsansvarlig: NHBJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om ny lov om friplejeboliger. Sagsbeskrivelse Lov om friplejeboliger trådte i kraft 1. februar På flere detailområder bemyndiger loven Socialministeren til at fastsætte regler i form bekendtgørelser. Bekendtgørelserne foreligger endnu ikke. Det vi ved nu er: Definition af en friplejebolig: Ved en friplejebolig forstås en udlejningsbolig uden for den kommunale boligforsyning og uden driftsoverenskomst med kommunen. Til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter serviceloven. Friplejeboliger kan etableres og drives af erhvervsdrivende selskaber og andre juridiske personer. Kan kun ejes og drives af samme certificerede friboligleverandør. Certificering: Det vil kun være friplejeboligleverandører, der er certificerede af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, der kan eje og drive friplejeboliger. Det er samme styrelse, der har vejledningsforpligtigelsen over for interesserede plejeboligleverandører. Certificering skal som minimum omfatte levering af personlig og praktisk hjælp efter 83 og 87 i Serviceloven. Certificering kan omfatte socialpædagogisk bistand jfr. 85, genoptræning jfr. 86 o.a.. Styrelsen kan meddele vilkår, som friplejeboligleverandøren skal overholde og kan tilbagekalde certifikation, hvis friplejeboligleverandøren ikke opfylder betingelserne eller undlader at levere ydelser i h.t. afgørelser etc. Målgruppen: Målgruppen er identisk med den, der i dag visiteres til plejeboliger. Det vil sige ældre, handicappede m.fl. med omfattende plejebehov samt deres ægtefæller. Retten til at vælge friplejebolig er uafhængig af, om friplejeboligen ligger i opholdskommunen eller i en anden kommune. Retten er dog betinget af, at friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere de tilbud, som opholdskommunen har Side 273

23 truffet afgørelse om, at personen skal tilbydes. Friplejeboligleverandøren har selv anvisningsretten til friplejeboligerne. Ændrer borgerens tilstand sig efter indgåelse af lejemålet i friplejeboligen sådan, at borgeren får behov for tilbud, som ikke er omfattet af friplejeboligleverandørens certifikation, får beliggenhedskommunen forsyningsforpligtigelsen for disse ydelser. Beliggenhedskommunen kan kræve refusion fra tidligere opholdskommune. Der kan ikke stilles krav om, at borgeren skal flytte til en anden bolig for at få den nødvendige hjælp. Hjælpen til borgeren: Opholdskommunen skal træffe afgørelse om hjælp til borgeren i henhold til Servicelovens bestemmelser. Friplejeboligleverandøren er herefter forpligtet til at give borgeren den hjælp, der er omfattet af kommunens afgørelse, og som leverandøren er certificeret til at levere. Afregning: Da der ikke er driftsoverenskomst vil prisen på pleje og service ikke være omfattet af en driftsaftale mellem kommunen og leverandøren på baggrund af kommunens serviceniveau. Ved afregning fra opholdskommune til friplejeboligleverandør vil socialministeren udarbejde et nationalt takstsystem i form af et plejebehovsrelateret modulsystem til brug for konvertering af opholdskommunens afgørelser om pleje og service. Regler herom vil blive fastsat i en bekendtgørelse. Tilsyn: Beliggenhedskommunen får ansvaret for at føre tilsyn med, at leverandøren leverer hjælpen i overensstemmelse med kommunens afgørelser. Reglerne om tilsyn er i overensstemmelse med reglerne om kommunalt tilsyn på plejehjem og plejecenter i henhold til Serviceloven. Ved etablering af friplejeboliger i kommunen, vil der herudover for kommunen være tilsynsforpligtelse i forhold til byggeriet i anlægsfasen, vedligeholdelsen etc. Indstilling Ældrechefen indstiller ny lov om friplejeboliger til Ældre- og Sundhedsudvalgets orientering. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Taget til efterretning Side 274

24 138. Sygefraværet på ældreområdet i Silkeborg Kommune Sagsnr.: 06/35014 Sagsansvarlig: NMSJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om Ældreafdelingens oplæg til indsatser i forhold sygefravær. Sagsbeskrivelse Ældre- og Sundhedsudvalget blev i mødet den 3. januar 2007 orienteret om gl. Silkeborg Kommunes analyse af årsager til sygefraværet på ældreområdet. Analysen er gennemført af firmaet Orbicon Arbejdsmiljø Øst ApS i tiden august til november 2006 i gl. Silkeborg Kommune. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et forslag til indsatser. Ældreafdelingens ledergruppe har på grundlag af analysens anbefalinger udarbejdet et oplæg til en fælles handleplan for alle ældreområder på de enkelte punkter i anbefalingerne. Udover den fælles handleplan arbejder det enkelte ældreområde med egne problematikker og indsatsområder. Oplægget indeholder: Projektets anbefalinger, forslag til handleplan, tidshorisont og hvem der er ansvarlige for de forskellige punkter. Indstilling Ældrechefen indstiller til orientering. Bilag - Åben Projekt trivsel og fravær Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Taget til efterretning Side 275

25 139. Time-Care og Projekt "Nye tider i ældreplejen" i Område Nord Sagsnr.: 07/17301 Sagsansvarlig: NMSJ Fraværende: Afbud: Sagens formål Orientering om indførelse af Time-Care og Projekt Nye tider i ældreplejen i Område Nord. Sagsbeskrivelse Bl.a. som opfølgning på projekt Trivsel og fravær i ældreområdet i Silkeborg Kommune indfører Område Nord med virkning fra 4. juni 2007 vagtplanlægning på grundlag af 100% medarbejdervalgte arbejdstider. Værktøjet hertil er det elektroniske planlægningssystem Time-Care, der giver medarbejderne maksimal indflydelse på egne arbejdstider, vagter og fridage med bedre balance mellem arbejds- og privatliv til følge. Samtidig medfører systemet bedre udnyttelse af ressourcerne, bl.a. fordi der planlægges med vagter mellem 4 og 12 timer efter behov.. Time-Care ejes af flere svenske fagforeninger, der har patent på metoderne og principperne.ww.rightfuture.dk Brig Future Consulting 2006 Firmaet Bright Future Consulting markedsfører Time-Care med følgende 13 veje ud af en presset hverdag: 96 % siger, at de IKKE ønsker at vende tilbage til traditionelle faste arbejdstider, efter de har prøvet Time-Care. 93 % siger, at de får mere værdi ud af deres HOBBYER OG FRITIDSLIV med selvplanlagte arbejdstider. 85 % siger, at deres STRESS og UDBRÆNDTHED er faldet markant efter de har fået individuelle arbejdstider. 82 % siger, at KONFLIKTNIVEAUET falder, når man selv planlægger sine arbejdstider og arbejdsfunktioner. 78 % siger, at ARBEJDSBELASTNINGEN er mindre når næsten alle underbemandingssituationer forsvinder. 79 % siger, at det PSYKISKE ARBEJDSMILJØ bedres når det er Time-Cares pointsystem, der løser differencerne. 70 % siger, at FAGLIGHEDEN PÅ JOBBET stiger, når man selv bestemmer, hvem man arbejder sammen med. 68 % siger, at de laver FÆRRE MENNESKELIGE FEJL, som følge af bedre hvileperioder og bedre søvnkvalitet. Side 276

26 78 % siger, at deres SØVNKVALITET forbedres når de planlægger deres egne arbejdstider. 76 % siger, at deres SEXLIV er blevet markant forbedret. 87 % siger, at de har fået mere overskud til deres PARFORHOLD og BØRN efter de anvender Time-Care. 77 % siger, at de har fået en BEDRE PRIVATØKONOMI ved at anvende Time-Cares fleksible benefits muligheder 41 % siger, at de har TABT MINDST 4 KG efter at de har prøvet Time-Care principperne i et år. Kort fortalt fungerer Time-Care således: Den ansvarlige for planlægningen definerer bemandingsbehovet for perioden i Time- Care. (der er ingen manuel vagtplanlægning med Time-Care) Den enkelte medarbejder ønsker sine egoistiske arbejdstider. Planlægning kan ske over internettet fra hvilken som helst PC-er. Veto sikrer kendskab til fridage langt frem i tiden. Indbygget timeregnskab med valgt timebank på +/- 20 timer. Indbygget kontrol af arbejdstidsregler og overenskomst. Hvis der er differencer mellem bemandingsbehov og ønsker er det primært medarbejderne selv, der løser dem. Herefter er det enten afdelingsledelsen og Time-Cares pointsystem. Når ledelsen vurderer at planen er optimal frigives denne. Veto gælder dog altid. Nye tider i ældreplejen: Som uvildig part måler Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) effekten ved brug af Time-Care. På grundlag heraf er der indgået en samarbejdsaftale mellem Område Nord, Silkeborg Kommune og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vedrørende forskningsprojektet Nye tider i ældreplejen. Projektets formål er at få belyst, hvordan indflydelse på placeringen af egen arbejdstid påvirker helbred og trivsel, herunder søvn, blandt plejepersonale i ældreplejen. De grupper, der anvender Time-Care indgår i undersøgelsen. Herudover indgår de øvrige dagog aftengrupper på Ballelund og Lysbro som sammenligningsgrupper. Der henvises til vedlagte samarbejdsaftale af 14. marts 2007 for så vidt angår proces, indhold, tidsplan, offentliggørelse m.m. Økonomiske forhold Direkte udgifter for Område Nord til implementering, licenser og konsulentbistand: 36 Time-Care licenser kr. Konsulentklippekort på fast pris i et år fra kr. Side 277

27 IT hosting frem til Medarbejdertid til undervisning 288 tim. à 150 kr. Leje af undervisningslokaler + forplejning I alt kr. 0 kr kr kr. Udgiften afholdes indenfor område Nords budgetramme. Indstilling Ældrechefen indstiller til orientering Bilag - Åben Samarbejdsaftale med Det Nationale Forskningscenter - Åben Tids- og aktivitetsplan Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Taget til efterretning Side 278

28 140. Vedtægtsændringer Rosengårdcentret Sagsnr.: 07/15417 Sagsansvarlig: NUP Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forslag til ændring af vedtægter for Centerrådet i Rosengårdcentret. Sagsbeskrivelse Centerrådet for Rosengårdcentret har fremsendt forslag til vedtægtsændringer. Der foreslås følgende to ændringer: Fra Centerrådet kan i kortere perioder indkalde en suppleant til specielle opgaver På generalforsamlingen vælges der hvert år en revisor og en revisorsuppleant samt en fabenbærer og en fanevagt. Valgperioden er 2 år Til Centerrådet kan indkalde en suppleant til arbejdet i rådet På generalforsamlingen vælges der hvert år, til udførelse af regnskabsmæssig revision, en revisor og en revisorsuppleant. Valgperiode 1 år. Ligeledes vælges hvert år en fanebærer og en fanevagt. Valgperiode 2 år. Indstilling Ældrechefen indstiller at vedtægtsændringen godkendes. Bilag - Åben Vedtægter ændring Side 279

29 Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt Side 280

30 141. Rødegårds Uddelingsfond - regnskab 2006 Sagsnr.: 06/35689 Sagsansvarlig: njsk Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af fondens regnskab for 2006 Sagsbeskrivelse Fonden er en selvejende institution, hvis formål er at yde godgørende almennyttig støtte til invalide-, folke- og enkepensionister i Resenbro og dennes naturlige opland. Ved brev af 28. januar 2007 har bestyrelsen fremsendt fondens årsregnskab for 2006 (9. regnskabsår) til godkendelse. Det skal særligt fremhæves at årets renteindtægter udgør kr. at der er sket udlodning af kr. jf. fondens vedtægter at årets omkostninger udgør kr. at fondens aktiver udgør kr. pr. 31. december 2006 at den udførte revision ikke giver anledning til forbehold Indstilling Ældrechefen indstiller regnskabet til Ældre- og Sundhedsudvalgets godkendelse. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt. Side 281

31 142. Eventuelt Sagsnr.: 06/36605 Sagsansvarlig: NEC Fraværende: Afbud: Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Godkendt at anvende kr. fra Sundhedspuljen til projekt "Mod toppen af Mount Everest" Side 282

32 Underskrifter Hans-Jørgen Hørning Søren Stauning Goldmann Vagn Larsen Steen Vindum Lars Munksø Jørn Rye Rasmussen Peder Svinth Protokol Ført af: Jens Peter Hegelund Jensen Side 283

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 03/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 17. april 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1569/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby.

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby. Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby E-mail: social@brondby.dk j.nr. 4-17-239/1/VIBR Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006

EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006 Greve Kommune EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006 j.nr. / Embedslægeinstitutionen har i 2006 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem, plejecentre m.v., i det følgende benævnt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt.

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt. Brande Kommune Centerparken 1 7330 Brande Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt. Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 8. februar 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 2 Dato : 13. marts 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland s tilsyn med plejehjem i Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Silkeborg Kommune 2011 Tilsynene i Silkeborg Kommune har

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde. Hjortefarmen. Mandag d. 4. april 2016 kl Kulturhuset, Farum

Seniorbofællesskabsmøde. Hjortefarmen. Mandag d. 4. april 2016 kl Kulturhuset, Farum Seniorbofællesskabsmøde Hjortefarmen Mandag d. 4. april 2016 kl. 14-17 Kulturhuset, Farum Dagsorden 0. Valg af Referent. 1. Grundejerforening 2. Visitationsudvalg 3. Siden sidst - herunder bl.a. grundkøb

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Holmegårdsparken Adresse: Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund Kommune: Gentofte Leder: Direktør Connie Engelund Telefon: 39 45 18 00 / 30 62 76 70 E-post: ce@holmegaardsparken.dk

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-31/1/ Reference MAT T 7222 7454 E seost@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Egedal Kommune 2012 Tilsynene i Egedal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Allerød Kommune 25. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-30/1/ Reference MAT T +4572227496 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Allerød Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig BAKKEGÅRDEN OMSORGSCENTER Adresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Stine Tougaard Telefon: 59665347 / 29135615 E-post: stith@odsherred.dk

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Nørager Ældrecenter Adresse: Anlægsvej 10, 9610 Nørager Kommune: Rebild Leder: Tanja Danmark Telefon: 99 88 85 10 E-post: sikkerpost@rebild.dk Dato for ordinært tilsyn: 03.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Nordfyns Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune Dato: 6. maj 2014 J.nr. 5-2210-44/1 s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2013 Tilsynene i Bornholms Regionskommune har gennemført i alt 5 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB Sag nr. MM1-740/741 BERETNING OG BYGGEREGNSKAB STAMDATA Adresse: Matr. nr.: Ejer: Tilsynskommune: Christians Torv 124, 2680 Solrød Strand. 18-q, Jersie By, Jersie. Solrød Kommune. Solrød Kommune. Sags

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Vesthimmerland Kommune 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-10/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter J. nr.: 1-17- 134/6 P nr.: 1003381649 Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter Adresse: Hansensvej 2, 9492 Blokhus Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social og sundhedsassistent Jonna

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere