Internationalisering af danske cleantech SMV er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationalisering af danske cleantech SMV er"

Transkript

1 Internationalisering af danske cleantech SMV er INTERVIEWBASERET UNDERSØGELSE AF 39 CLEANTECH SMV ER FRA HELE DANMARK OM FOKUSOMRÅDER OG UDFORDRINGER RELATERET TIL INTERNATIONALISERING

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formål med undersøgelsen... 3 Hvem er med i undersøgelsen?... 3 Geografi... 3 Cleantech områder... 4 VIRKSOMHEDERNE- GENERELT... 5 Primære kunder... 5 Konkurrencefordele... 6 Triple Helix... 6 Generelle netværksaktiviteter... 7 VIRKSOMHEDERNE INTERNATIONALT... 8 Hvor er virksomhederne nu?... 8 Hvor vil virksomhederne gerne hen?... 9 Hvordan går virksomhederne helst ind på nye markeder? Udfordringerne for virksomhederne relateret til internationalisering Manglende ressourcer Kulturelle forskelle Manglende markedsviden HVILKE AKTIVITETER SKABER VÆRDI FOR VIRKSOMHEDERNE? Tilbud til den enkelte virksomhed Facilitere partnerskaber BILAG 1: ETABLEREDE MARKEDER ALLE BILAG 2: FREMTIDIGE MARKEDER ALLE BILAG 3: EFTERSPURGTE SERVICES Side 2 af 19

3 Indledning FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Formålet med undersøgelsen er at undersøge, hvordan CLEAN fremadrettet bedst kan understøtte internationalisering af danske cleantech SMV er. CLEAN har en række platforme for internationalt arbejde, hvor Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) og Complex Cleantech Solutions (CCS) er nogle af de centrale initiativer. Undersøgelsen tager derfor udgangspunkt i virksomheder som er, og har været, en del af disse projekter. På den måde sikres det, at CLEANs internationale aktiviteter tager udgangspunkt i allerede etablerede platforme. Undersøgelsen er baseret på interviews med 39 virksomheder fra hele Danmark, heraf 14 virksomheder, som er medlem af Inno-MT. Undersøgelsen sætter fokus på de udfordringer og fokusområder, som mindre danske cleantech virksomheder står over for i deres internationaliseringsstrategi og -indsats, således at man i CLEAN og Inno-MT udvikler aktiviteter relateret til internationalisering, der passer til virksomhedernes egentlige behov. Undersøgelsens hovedkonklusion er, at internationalisering ofte er et komplekst og meget ressourcekrævende område for virksomhederne. Fra netværk som CLEAN ønsker virksomhederne både tilbud til den enkelte virksomhed i form af projekt leads, finansieringsmuligheder og markedsinformation, men især også tilbud om facilitering af partnerskaber på tværs af virksomheder og organisationer. Sidstnævnte drejer sig om facilitering af partnerskaber mellem små og store virksomheder, partnerskaber for systemeksport, udvikling af platforme for fælles internationale aktiviteter og etablering af flere partnerskaber med det offentlige for at forbedre udviklingen på hjemmemarkedet. De enkelte områder er uddybet i sidste afsnit i rapporten. HVEM ER MED I UNDERSØGELSEN? Virksomhederne i undersøgelsen er udvalgt fra en bruttoliste med ca. 350 virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige institutioner, som har deltaget i projekter relateret til CLEAN, hvoraf godt 100 aktører er medlemmer i Inno-MT. Herudfra blev 50 virksomheder udvalgt til at indgå i undersøgelsen ud fra et ønske om at fokusere på SMV er med begyndende eller eksisterende internationale aktiviteter samt vækstpotentiale. På baggrund af denne udvælgelse er der blevet udført 39 interviews. Med undtagelse af to virksomheder er samtlige virksomheder i undersøgelsen SMV er, som alle har størrelsen af mikro (max 10 ansatte) eller små (max 50 ansatte). De to andre virksomheder ligger mellem ansatte. Geografi Eftersom CLEAN og Inno-MT er landsdækkende, er det blevet prioriteret at dække så meget af Danmark som muligt i undersøgelsen. Se kortet for virksomhedernes position: Side 3 af 19

4 Figur 1. Virksomhedernes geografiske placering Cleantech områder Det er prioriteret at udvælge virksomheder bredt inden for cleantech-feltet, og i særlig grad inden for Inno-MT s fokusområder jord, luft vand og affald. Vand og Spildevand udgør således 18 ud af de 39 virksomheder. Det næstmest repræsenterede cleantech område er vedvarende energi, som 6 af virksomhederne ligger inden for. De er fordelt mellem sol, vind, biomasse og brint. Virksomhederne inden for energieffektivitet arbejder med måling, lys-besparende teknologier samt køle- og varmepumper. Endelig beskæftiger virksomhederne inden for infrastruktur sig med software styring af fjernvarme-anlæg samt rørløsninger. Cleantech områder Vand og spildevand Energieffektivitet Energiinfrastruktur Affald og ressourcer Luft Jord Vedvarende energi Figur 2. Virksomhedernes faglige fokusområde inden for cleantech Side 4 af 19

5 Virksomhederne- generelt Primære kunder Virksomhederne har generelt mere end én type kunder, og der er en bred spredning på kundetyperne. Industrielle og offentlige kunder er dog dominerende. Industrien går oftest igen som en af primære kunder, da den nævnes af 41% af virksomhederne. Efter industrien er offentlige institutioner i form af kommuner og regioner den største kunde, som nævnes af 28% af virksomhederne. Dernæst er forsyningsselskaber samt husejere nævnt som vigtige kunder af henholdsvis 25% og 13% af virksomhederne. Primære kunder Offentlige institutioner Forsyningsselskaber Olie industrien Husejer Industrien Figur 3. Virksomhedernes primære kunder Typen af industri breder sig over olie-, fødevarer-, marine-, landbrug-, sundhed-, kemi- og svømmebassinindustrierne. Se Figur 4 for fordeling mellem industrierne. Industrien generelt dækker over de virksomheder, der nævner industrien overordnet uden at specificere typen af industri. 5 ud af de 14 virksomheder, der har industrien som primær kunde, nævner specifikt olieindustrien, hvormed den er den mest dominerende af de nævnte industrier. Olieindustrien optræder som kunde i forbindelse med f.eks. oprensning af jord eller rensning af spildevand fra olieindustrien. Side 5 af 19

6 Fordeling på industrien Marine Kemi Svømmebassin Industri generelt Olie industrien Landbrug Fødevare Figur 4. Virksomhedernes industrielle fordeling 15% af virksomhederne nævner systembyggere enten direkte eller i form af ingeniører eller entreprenører som en vigtig kunde. Dette tal er dog sandsynligvis sat for lavt, eftersom mange af relationerne til de aktører, virksomhederne nævner som primære kunder, går igennem systembyggere. Systembyggere er virksomheder, der integrerer andre virksomheders produkter i en samlet systemløsning over for kunden. Både i Danmark og udlandet har Landia stor interesse i partnerskaber med rådgivende ingeniører eller selve bygherren for et projekt for dermed at blive skrevet direkte ind i løsningerne. I USA har metoden været at networke sig til kontakter med rådgivende ingeniører, mens metoden i Kina er at have gode personlige relationer, hvor det er kontakten direkte til et projekts bygherre der er vigtig frem for de rådgivende ingeniørvirksomheder Thorkild Maagaard, Landia Konkurrencefordele Når virksomhederne skal beskrive, hvordan de skiller sig ud fra deres konkurrenter og skaber værdi for kunden, er det teknologi, service og effektivitet, der er i fokus. Mange af virksomhederne påpeger, at deres produkt er teknologisk foran deres konkurrenter, og flere nævner, at de er gode til at skræddersy løsninger på baggrund af et højt vidensniveau om teknologi og kundens behov. Virksomhederne sælger også ofte et samlet produkt, der indbefatter en serviceløsning. Effektivitet er det andet nøgleord, som især skal ses i sammenhæng med et lavere energiforbrug og dermed procesoptimering og besparelser. Flere af virksomhederne nævner også, at de differentierer sig ved at gå et skridt længere for at integrere deres løsninger i større systemer, give ekstra service eller tilpasse løsninger, hvormed mulighederne for effektivisering udnyttes på den mest optimale vis. Det høje videns og serviceniveau retfærdiggør den ofte højere pris fra de danske virksomheder, og giver især en konkurrencefordel ved komplekse projekter. Triple Helix I forbindelse med de to ovenstående punkter arbejder mange af virksomhederne naturligt i triple helix samarbejder. Det skyldes, at man ofte har kunderelationer til offentlige aktører og den private industri, samtidigt med at virksomhederne mange gange er engageret i samarbejde med vidensinstitutioner for at udvikle deres teknologier og dermed forøge deres konkurrencefordel. Et godt hjemmemarked med mulighed for triple helix samarbejde og efterspørgsel efter Side 6 af 19

7 innovative løsninger er derfor en betydelig forudsætning for, at virksomhederne succesfuldt kan internationalisere, eftersom det giver dem mulighed for at udvikle og forberede sig til at arbejde på de internationale markeder. Presset på den offentlige sektor kan dog også mærkes hos virksomhederne, der efterspørger mere innovationshøjde hos deres danske kunder. Danmark er ved at miste sin innovative profil, fordi de danske forsyningsselskaber har været for konservative og fokuseret for meget på prisen. Hvis vi gerne vil være innovative i Danmark er vi nødt til at skabe et marked, som SMV er kan udvikle sig på. Det kan vi kun, hvis forsyningsselskaberne tør at investere i nye løsninger og prioriterer innovation over pris. Thorkild Maagaard, Landia GENERELLE NETVÆRKSAKTIVITETER Virksomhederne savner ofte et bedre kendskab til de andre virksomheder enten inden for deres specifikke område eller mere generelt inden for cleantech med det formål at skabe partnerskaber, få inspiration eller generel info. Derfor deltager mange af virksomhederne i både branchespecifikke og mere generelle netværk. I den sammenhæng udgør et netværk eller en klynge en oplagt platform, hvor virksomhederne kan mødes. Vi ser gerne, at CLEAN til hverdag forsøger at opbygge et tættere forhold mellem medlemmerne, da der ligger oplagte samarbejdsmuligheder. CLEAN kunne derfor bruge sin status som neutral platform til at introducere relevante virksomhederne over for hinanden. Rune Kirt, Kirt Thomsen Flere af virksomhederne deltager i Dansk Miljøteknologi og Inno-MT 1. Af mere branchespecifikke netværk kan nævnes Dansk Køleforening, Fjernvarmeforeningen, Danske Kloakmestre, Design Danmark og Aquacircle. Der er en generel enighed om, at netværk gavner virksomheden ved at holde den opdateret både inden for egen branche og på tværs af brancherne. Det nævnes flere gange, at netværk er vigtige for at holde sin virksomhed opdateret og være på forkant med markederne. Dermed sætter mange af virksomhederne også pris på nyhedsbreve og tilbud om diverse arrangementer. Netværk giver desuden mulighed for diskutere relevante områder og problemstillinger samt blive inspireret af andre virksomheder. Det er dog den fælles tilbagemelding fra virksomhederne, at der er for få konkrete tilbud fra netværkene og for mange netværk generelt. Flere af virksomhederne oplever mange gange, at man spilder tiden til de forskellige arrangementer. Virksomhederne efterspørger derfor arrangementer med klare mål for udbyttet inklusiv opfølgning, så man sikrer, at virksomhederne får noget ud af at deltage i form af f.eks. et møde eller nye kontakter. Vi har en stor interesse i at deltage i netværk for at tappe ind i den viden og innovation, der skabes herigennem. I forhold til både os og andre SMV er det dog vigtigt, at salg og sparring mellem de mindre virksomheder er i fokus, før vi for alvor får noget ud af at deltage. Anders Valbjørn, AQSEP 1 Virksomhederne i undersøgelsen var blandt andet udvalgt på baggrund Innovationsnetværk for Miljøteknologi, dermed er netværket naturligt stærkt repræsenteret Side 7 af 19

8 Virksomhederne internationalt Hvor er virksomhederne nu? Virksomhedernes status i forhold til internationalisering er delt op i 5 kategorier. DK demo marked er virksomheder, der stadig er i demonstrationsfasen, hvor Danmark fungerer som demonstrationsmarked, og internationalisering stadig ligger et stykke ude i fremtiden. Born global er virksomheder, der er små og leverer globalt, og hvor det danske marked fylder meget lidt i omsætningen. Taking off er virksomheder, der er på vej til at internationalisere med en etableret internationaliseringsstrategi og eventuelt begyndende internationale aktiviteter. Etableret og ekspanderende er virksomheder med etablerede markeder og planer om yderligere udvidelse af internationale aktiviteter. Endelig er Mættet internationalt virksomheder, der er internationaliseret og på nuværende tidspunkt ikke har planer om yderligere udvidelse men i stedet prioriterer at fokusere på etablerede markeder. Internationalisering status Taking off Born global Etableret og ekspanderende DK demo marked Mættet internationalt Figur 5. Virksomhedernes nuværende status inden for internationalisering Stort set alle virksomhederne har internationale aktiviteter enten i form af allerede at være på det internationale marked eller være på vej ud på det. De få, der ikke har internationale aktiviteter, er hovedsageligt virksomheder, der stadig er i demonstrationsfasen, hvormed internationalisering ligger et stykke ude i fremtiden. For et fåtal skyldes det i stedet, at man ikke er interesseret i at komme til udlandet. Ud af de 85%, der har internationale aktiviteter, er 60% ved at udvide i form af at viderebygge eksisterende aktiviteter eller ved at tage de første skridt ud af Danmark. Virksomhederne i kategorien Mættet Internationalt har oftest prioriteret at fokusere på vækst i deres etablerede markeder i stedet for yderligere at brede sig, eller man har vurderet, at der pt. ikke er relevante forretningsmuligheder på andre markeder end de etablerede. De områder, hvor virksomhederne på nuværende tidspunkt primært har internationale aktiviteter og dermed er etableret i mere eller mindre grad, er først og fremmest nærmarkederne i form af Europa generelt og de andre nordiske lande. Dernæst nævnes Vesteuropa, Tyskland specifikt og Nordamerika (Canada og USA) lige mange gange. Herefter er der mere på spredning på typerne af markederne, da det er Østeuropa, Mellemøsten og Øvrige asien (Ekskl. Kina og Japan), der nævnes mest. Figur 6 viser markederne, virksomhederne har nævnt som etablerede. Placering i kategorien Europa generelt betyder, at virksomheden ikke er specifikt til stede på hhv. det vest- eller østeuropæiske marked men i Side 8 af 19

9 hele Europa- i modsætning til kategorierne Vesteuropa og Østeuropa hvor virksomheden blot er aktiv i dette område men ikke resten af Europa. Etablerede markeder Europa generelt Andre nordiske Vesteruopa Nordamerika Tyskland Østeuropa Mellemøsten Antal virksomheder Figur 6. Virksomhedernes etablerede markeder Hvor vil virksomhederne gerne hen? Nærmarkederne spiller en mindre dominerende rolle i virksomhedernes ønsker til nye markeder. På den ene side er de fremtidige markeder præget af vestlige lande med rimelig stabil vækst og en regulering, der minder om Danmarks. På den anden side er fokus på vækstmarkeder, hvor kombinationen af økonomisk vækst og stigende fokus på et renere miljø skaber et potentielt marked for mange af virksomhederne. Nogle af virksomhederne nævner også udviklingslande som interessante markeder, eftersom de kan udgøre nye markeder for virksomhedernes produkt, hvis markedet er mættet i Danmark eller Europa generelt. Vi er særligt interesseret i markeder, hvor der endnu ikke findes spildevandsanlæg, altså typisk landområder i udviklingslande. Derfor er vi bl.a. meget interesseret i projekter i Afrika og Indien. Vi er allerede etableret med projekter i Indien og hvis CLEAN, som i tilfældet med Mithi River-projektet, kan hjælpe med at skabe kontakter til seriøse projekter, er det en stor hjælp. Rene Killian, Killian Water Tyskland og Øvrige Asien nævnes hver især af mere end hver fjerde virksomhed som et fremtidigt marked og er dermed de markeder, der går mest igen hos virksomhederne. Virksomhederne har dog som oftest forskellige tilgange til hhv. Tyskland og Øvrige Asien. Tyskland nævnes ofte som et fremtidigt etableret marked, hvor virksomheden ønsker at medbringe sine services og hele produktportefølje. Desuden er Tyskland ofte et oplagt valg for virksomheder, der skal internationalisere for første gang. Til sammenligning er Øvrige Asien mere et projektmarked, som nævnes af virksomheder, der har eksisterende internationale aktiviteter og dermed erfaring til at kunne og ville give sig i kast med projekter på andre typer markeder end de europæiske. Side 9 af 19

10 Fremtidige markeder Østeuropa Kina Nordamerika Vesteuropa Polen Andre nordiske Latin og Sydamerika Indien Figur 7. Virksomhedernes fremtidige markeder Hvordan går virksomhederne helst ind på nye markeder? Overordnet går virksomhederne helst ind på nye markeder i samarbejde med andre virksomheder. Kun 4 virksomheder svarende til 16% foretrækker at gå alene- enten ved at hyre en lokal sælger, oprette lokalt salgskontor eller lave direkte eksport. Den mest populære måde at gå ind på et nyt marked er imidlertid via et strategisk partnerskab, hvor virksomhederne ofte gerne har en partner, der arbejder inden for nogenlunde samme område. I forhold til partnerskaber foretrækker flere af virksomhederne at arbejde sammen med enten en dansk eller lokal virksomhed eller en kombination af de to. Flere virksomheder nævner også, at det giver god mening for dem at gå på nye markeder i større grupper af virksomheder. Vi foretrækker partnere inden for en komplementerende branche, således at virksomhederne sammen kan levere systemløsninger. Partnerne kan derfor være tagfirmaer, pumpeproducenter eller rådgivende ingeniører. De lokale partnere giver adgang til den lokale kundekreds, hvorigennem SolCell leverer anlæggene samt know-how, mens den lokale virksomhed bidrager med lokalt branchekendskab samt dele af produktionen og opsætning. Søren Andersen, Solcell Partnerskaberne kan også gå via en lokal distributør, hvilket 22% af virksomhederne nævner som den foretrukne metode til at gå ind på et marked. Ideelt set er fordelen ved en lokal distributør, at de i forvejen har kontakter til kunderne, hvormed man sparer ressourcer på selv at finde dem. Aquaporin ser gerne strategiske partnerskaber med leverandører med distributionsnetværk i udlandet, således at det bliver nemt for virksomheden at blive del af større anlæg og dermed indgå i systemløsninger. CLEAN kunne spille en rolle ved at hjælpe med at etablere et samarbejde med større danske virksomheder eller nogle af de store rådgivende ingeniørvirksomheder. Steen Ulrik Madsen, Aquaporin Side 10 af 19

11 UDFORDRINGERNE FOR VIRKSOMHEDERNE RELATERET TIL INTERNATIONALISERING Manglende ressourcer En af de grundlæggende hindringer for de mindste SMV er, som udgør størstedelen af virksomhederne i undersøgelsen, er mangel på ressourcer. I forhold til virksomhedernes internationale arbejde afspejler det sig i de nedenfor beskrevne udfordringer. De nødvendige internationaliseringsaktiviteter, specielt i de indledende faser, udgør store ekstra omkostninger i form arbejdstimer, der går fra den daglige drift. Det kan derfor være svært for virksomheden at kaste sig ud i internationalisering og samtidigt passe sine eksisterende kunder på hjemmemarkedet. Kulturelle forskelle Som beskrevet ovenfor arbejder mange af virksomhederne gerne med lokale partnere i deres internationale aktiviteter, hvilket kan skabe udfordringer foranlediget af kulturelle forskelle. Det kræver mange ressourcer at skulle sætte sig ind i den lokale kultur, hvilket oftest er nødvendigt for at skabe kontakter og håndtere lokale partnere. Desuden kan virksomhederne gå glip af oplagte muligheder eller opleve uheldige misforståelser, når de ikke har mulighed for at analysere den lokale forretningskulturkultur. Kulturelle forskelle gør det desuden svært at gennemskue, hvem der er de rigtige partnere til virksomheden i landet, både i forhold til at have autoritet til at tage beslutninger samt ressourcer til at udføre aftaler partnerne imellem. Mange af virksomhederne nævner i denne sammenhæng, at det er svært for dem at finde distributører i udlandet, som både har motivation og viden inden for produktet eller teknologien samt kontakterne til de rigtige kunder. Manglende markedsviden Mangel på viden om potentielle markeder er ligeledes en udfordring for virksomhederne, eftersom den manglende viden forsinker og tynger internationaliseringsprocessen. Det gælder specielt i forhold til den lokale regulering, hvilket mange af virksomhederne nævner som udfordrende og svær at gennemskue. Manglen på markedsviden hænger også sammen med, at flere af virksomhederne kæmper med at håndtere forretningsudvikling og markedsanalyse, eftersom det ofte - især for de helt små virksomheder - ikke er et kompetenceområde. Vi er gode til teknologien og videreudvikling af vores anlæg, men vi har svært ved at arbejde med forretningsudvikling og salg, hvilket nu er en hindring for vækst både på nationalt og internationalt plan. Det ville hjælpe meget at få rådgivning eller en ekstra ansat inden for forretningsudvikling og salg, men da vi stadig er en lille virksomhed på fire personer, er omkostningerne for store til, at virksomheden kan bære fuldtidsansættelser til disse funktioner. Hvis CLEAN kan hjælpe med forretningsudvikling på den ene eller anden måde, tror jeg bestemt, at det ville kunne hjælpe vores virksomhed med at tage det næste skridt. Rene Kilian, Kilian Water Side 11 af 19

12 Hvilke aktiviteter skaber værdi for virksomhederne? Virksomhederne har en lang række forslag til, hvordan klynger og netværk kan skabe værdi for dem i forhold til deres internationale arbejde. Forslagene relaterer sig både direkte til internationale aktiviteter såsom systemeksport, og indirekte til internationale aktiviteter, herunder etablering af partnerskaber mellem små og store virksomheder. Figur 8 viser de mest efterspurgte services. Helt overordnet kan de grupperes i tilbud til den enkelte virksomhed og facilitering af partnerskaber imellem virksomhederne. Se Bilag 3 for en liste over samtlige efterspurgte services fra virksomhederne. Mest efterspurgte services Genere nye projekt leads Etablere partnerskaber mellem virksomheder Vidensdeling mellem virksomheder om Systemeksport Finde funding muligheder/investorer Facilitere virksomhedspartnerskaber om nye Etablere partnerskaber med offentlige aktører Hælpe virksomheder til at møde hinanden Drive projekter/konsortia Levere markedsinfo Figur 8. Mest efterspurgte services blandt virksomhederne TILBUD TIL DEN ENKELTE VIRKSOMHED Flere af virksomhederne efterspørger forskellige tilbud fra en klynge eller et netværk. De efterspurgte aktiviteter udgør specifikke inputs i virksomhedernes forretningsgang, som er nødvendige for at kunne internationalisere og opnå vækst. 1. Genere nye projekt leads Den langt mest efterspurgte aktivitet er at finde det næste internationale projekt til virksomheden. Som ovenfor beskrevet vil mange af virksomhederne gerne ekspandere internationalt, men mangel på ressourcer samt netværk gør det svært at finde et projekt, der passer til virksomheden. Det tager både tid og arbejde for vores virksomhed, når vi på egen hånd skal ud og finde nye projekter. Det ville derfor kunne spare virksomheden for kritiske ressourcer, hvis en udefrakommende aktør kunne hjælpe os med at finde nye konkrete projekter Morten Fuur, Aguasol Side 12 af 19

13 Flere af virksomhederne understreger dog, at det ikke er konkrete tilbud om projekter, de mangler. Det er derimod projekter, som giver mening i forhold til deres teknologi, kundesegment og størrelse, samtidig med at projektet er gennemtænkt. Man undgår derfor projekter, som er skabt alene for projektets skyld og går i stedet efter projekter, hvor det endelige resultat er tydeligt. UltraAqua modtager mange forslag til forskellige projekter og samarbejder, som vi tager imod med forbehold. Det gør vi efter have lært, at det hurtigt bliver mere snak end handling og dermed spild af vores tid. Den konkrete fordel ved at deltage i et projekt skal derfor være helt tydelig, før vi er med Ole Grønborg, Ultra Aqua For mange af de mindre virksomheder er tid også en afgørende faktor for kvaliteten af et lead. Eftersom virksomhederne ofte arbejder med korte tidshorisonter og begrænsede budgetter, er det nødvendigt at projekterne hurtigt skaber værdi, før de kan deltage. Generelt savner DCW mere action i netværkene, da mange projekterne er for langstrakte til, at en virksomhed med kortsigtede likvider kan deltage. For at skabe værdi skal projekterne derfor være kortere og give hurtigt afkast. Hardy Jepsen, Danish Clean Water 2. Finde finansieringsmuligheder For seks af virksomhederne er internationaliseringsprocessen økonomisk uoverskuelig, da den ofte kræver mere langsigtede midler, end hvad mindre virksomheder har til rådighed. Samtidig kræver internationale aktiviteter ekstra ressourcer, specielt under den indledende fase. Funding muligheder til internationale aktiviteter vil derfor øge sandsynligheden for, at man som lille virksomhed begiver sig ud på nye markeder. I netværksindsatsen skal der derfor fokuseres på at finde realistiske finansieringsmuligheder til projekter, da virksomhederne ofte ikke har tid til at skrive lange ansøgninger eller råd til at deltage i større støtteprogrammer. Det er en stor udfordring for min virksomhed at deltage i de offentlige støtteprogrammer pga. medfinansieringskravene. Hvis ønsket er, at flere SMVer skal deltage, så er det nødvendigt at kigge på om medfinansieringskravet på typisk 50 % kan sænkes eller om programmerne på en anden måde kan gøres mere attraktivt for de små. Morten Toft, Biocover 3. Levere markedsinfo Flere af virksomhederne efterspørger en kilde til information om de udenlandske markeder, så man har mulighed for at vurdere, hvorvidt lovgivningsrammerne og kulturen passer til virksomheden. Mere viden om lovgivningen på flere markeder ville gøre markedsindgangen mindre kompleks og intimiderende. Samtidigt ville bedre information give et overblik over, hvor reguleringsrammerne bedst passer til virksomhedernes specifikke teknologi eller produkt. Som følge heraf nævnes indsigt i den lokale regulering som et succes-kriterium for internationale aktiviteter. Det skyldes, at reguleringen skal passe til den ofte høje standard i forhold til miljø og energi fra de danske virksomheder for at være konkurrencedygtig, eftersom udenlandske konkurrenter ofte vil tilbyde billigere, men ringere løsninger. Side 13 af 19

14 I forbindelse med udfordringen om kulturelle forskelle efterspørges også en kilde til information om den lokale forretningskultur. Det kan f.eks. være i forhold til distributøreksklusivitet, og hvordan salg bedst foregår på det specifikke marked, således at lokale forretningsmuligheder udnyttes optimalt, og man undgår at spilde sin tid på uhensigtsmæssige partnere eller lignende. FACILITERE PARTNERSKABER Virksomhederne prioriterer at arbejde sammen med andre virksomheder og institutioner både i deres egne brancher og på tværs af brancher. Af Figur 8 kan f.eks. aflæses, at 8 af virksomhederne ønsker flere services, der generelt faciliterer kontakt til andre virksomheder, mens 5 af virksomhederne ønsker facilitering af partnerskaber til offentlige aktører. De ønskede partnerskaber varierer i både antal og type deltagere samt dybde af partnerskabet. Nedenfor beskrives de forskellige typer af partnerskaber og tilhørende aktiviteter, virksomhederne gerne ser flere af. 1. Etablere partnerskaber mellem SMVer og store virksomheder Det giver en stor fordel for de mindre virksomheder, når de bliver taget med af de større virksomheder som del af deres løsninger f.eks. som underleverandør. Flere af virksomhederne arbejder i forvejen med større virksomheder som COWI, Rambøll og Grundfos. Fordelen ligger i, at de større virksomheder allerede har lokale partnere, kontakter i udlandet og god markedsviden. Ved et samarbejde kan de mindre virksomheder langsomt skabe deres egne internationale referencer og kontakter uden at skulle bruge samme mængde af ressourcer som på egen hånd. Flere af de mindre virksomheder nævner i denne sammenhæng, at de har svært ved at komme igennem til de større virksomheder. Det er område, hvor CLEAN f.eks. kan hjælpe med at støtte op omkring de små virksomheder i kontakten med de store, hvilket efterspørges af 3 af virksomhederne. Vi så meget gerne, at de store danske virksomheder lever op til deres udtalelser om at hjælpe SMV er mere på vej ved f.eks. at tage teknologien fra de små virksomheder med til potentielle kunder og bruge den som add-on til deres egne løsninger Hardy Jepsen, Danish Clean Water En anden metode er, at en neutral aktør hjælper med at introducere de mindre virksomheder til de rette kontakter i de store virksomheder, hvor fra virksomhederne selv kan fortsætte dialogen om typen af partnerskab. Mobile Identity ser gerne, at CLEAN hjælper samarbejder på vej igennem netværksmøder med store og små virksomheder, hvor de små virksomheder får en mulighed for at præsentere sig selv og indlede en dialog med et kommercielt fokus. Benjamin Suhr, Mobile Identity 2. Systemeksport Virksomhederne er interesserede i at deltage i større partnerskaber med andre virksomheder af forskellig størrelse og type med det formål at udvikle fælles systemløsninger. Sådanne partnerskaber går dybere end f.eks. et leverandørpartnerskab som beskrevet ovenfor, da man går sammen i et konsortium om at udvikle en løsning. Mange af virksomhederne ser gerne, at deres teknologier indgår i systemløsninger, da det åbner op for større projekter og bredere synlig- Side 14 af 19

15 hed, end man har mulighed for på egen hånd. Desuden giver udviklingen i et konsortium virksomhederne mulighed for at afprøve nye applikationer af deres produkt. I Danmark har vi rigtig mange spildevandsvirksomheder, som alle ligger under 100 millioner i omsætning. Der ligger et kæmpe stort potentiale i de virksomheder, hvis man kan få dem til at arbejde sammen om systemløsninger under en fælles samarbejdsleder, da det ville åbne op for innovation og mere fleksible løsninger til eksport Jens Krogh, KD Group Virksomhederne ser typisk gerne, at en anden aktør, en større virksomhed eller i nogle tilfælde CLEAN, driver de etablerede konsortier om systemeksport for at sikre kontinuitet og vedblivende interesse hos deltagerne og dermed et egentligt outcome fra projektet. Vi ser meget potentiale i konsortium arbejde, da det åbner op samarbejde med større virksomheder og dermed mulighed for at byde på større projekter, som vi ellers ikke ville have kunnet byde på. Eftersom vi ikke selv har ressourcer til hverken at lede eller drive et sådant konsortium, ville realisering af idéen kræve en ledende aktør til at drive projektet Erik Permild, Cleanfield 3. Platform for fælles internationale aktiviteter I forlængelse af ønsket om mere markedsinformation, vil en større vidensdeling mellem virksomhederne også kunne spille en betydelig rolle. En sådan vidensdeling kan omhandle erfaringer eller viden om lovgivning og kultur og dermed afmystificere markederne. Vidensdeling kan også relatere til relevante kontakter i form af distributører eller offentlig institutioner på markederne. En sådan vidensdeling er dog afhængig af, at en udefrakommende aktør samler virksomhederne og agerer platform for vidensdelingen. Dermed sikrer man, at det er de rigtige virksomheder, der samles, og at der er enighed om vilkårene for vidensdelingen. Det er eksempelvis meget vigtigt, at free-riders undgås for at vidensdelingen skal fungere. Nogle virksomheder foreslår at tage en sådan platform et skridt videre ved at etablere reelle partnerskaber mellem virksomheder med nogenlunde ens kundesegmenter. Det kunne være i form af en fælles stand på internationale konferencer eller en fælles sælger på et nyt marked. Dermed ville virksomhederne kunne deles om de ekstra omkostninger fra de praktiske internationale aktiviteter. 4. Etablere partnerskaber med det offentlige Som tidligere nævnt arbejder flere af virksomhederne på tværs af triple helix modellen og vil gerne forsætte den metode f.eks. i forbindelse med større systemløsninger. Det kræver dog, at virksomhederne kan komme igennem til de relevante personer i institutionerne. Det er en øvelse, som flere af virksomhederne nævner som en stor udfordring. Som følge heraf ser virksomhederne gerne, at en neutral aktør hjælper til at skabe kontakt til de relevante personer i de offentlige institutioner, som eventuelt kan føre til et partnerskab. Af eksisterende partnerskaber har virksomhederne allerede flere partnere fra Udenrigsministeriet i forbindelse med internationalisering, hvor de arbejder med Danida eller via programmet Grønt Vitus. Regionerne og regionale væksthuse nævnes også som samarbejdspartnere. Hertil har mange af virksomhederne projektpartnerskaber med vidensinstitutio- Side 15 af 19

16 ner i form af GTS institutter eller universiteter for sammen at lave teknologiudvikling. Her er der især tale om DHI, DTU, Agrotech, Aaalborg Universitet samt Teknologisk Institut. Sidst har mange af virksomhederne også arbejdet med offentlige aktører i forbindelse med forretningsudvikling og projekter i form af regionerne selv og regionale væksthuse. Side 16 af 19

17 Bilag 1: Etablerede markeder alle Europe generally Western Europe Other Nordic Northern America Germany Eastern Europe Sverige Middle East Other Asia China Polen West Africa Australia India Latin- and South America East Africa North Africa Pacific Japan Russia South Africa Great Britain Etablerede markeder - alle Side 17 af 19

18 Bilag 2: Fremtidige markeder alle Fremtidige markeder - alle Tyskland Øvrige Asien Østeuropa Kina Nordamerika Vesteuropa Polen Øvrige Norden Latin og Sydamerika Indien Sydafrika Mellemøsten Vestafrika Østafrika Nordafrika Sverige Australien Stillehavet Japan Storbritanien Rusland Europa generelt Side 18 af 19

19 Bilag 3: Efterspurgte services Aktivtet Antal virksomheder Generere nye projekt leads 14 Etablere partnerskaber mellem virksomheder 8 Systemeksport 7 Vidensdeling mellem virksomheder om internationale aktiviteter 7 Finde funding muligheder/investorer 6 Drive projekter/konsortium 5 Hkælpe virksomheder til at møde hinanden 5 Etablere partnerskaber med offentlige aktører 5 Facilitere virksomhedspartnerskaber om nye markeder 5 Levere markedsinfo 4 Hjælpe kompetencer hos lokale partnere på vej 3 Støtte business development 3 Hjælpe små virksomheder i samarbejdet med store virksomheder 3 Skabe internationale kontakter 3 Eksport promovering rejser 2 Info om expos 2 Etablere partnerskaber med vidensinstitutioner 2 Udnytte udenlandske delegationer bedre 2 Lobbye 1 Promovere Danmark og dansk regulering 1 Støtte innovation i Danmark ved at sikre efterspørgsel om innovative 1 løsninger Gøre netværkene i Danmark mere overskuelige og transparente 1 Sikre short-term projekter 1 Udvikle nye metoder at penetrere markeder på 1 Hjælpe SMV er med at finde muligheder for deres teknologier i 1 eksisterende trends, f.eks. Smart City Maskinudvikling 1 Skrive ansøgninger 1 Side 19 af 19

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Intro Ønsket om at fremme miljøeksport Innovativ Grøn Systemeksport Formidling af erfaringer fra konkrete aktiviteter Erfaringer med partnerskaber

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere