Internationalisering af danske cleantech SMV er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationalisering af danske cleantech SMV er"

Transkript

1 Internationalisering af danske cleantech SMV er INTERVIEWBASERET UNDERSØGELSE AF 39 CLEANTECH SMV ER FRA HELE DANMARK OM FOKUSOMRÅDER OG UDFORDRINGER RELATERET TIL INTERNATIONALISERING

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formål med undersøgelsen... 3 Hvem er med i undersøgelsen?... 3 Geografi... 3 Cleantech områder... 4 VIRKSOMHEDERNE- GENERELT... 5 Primære kunder... 5 Konkurrencefordele... 6 Triple Helix... 6 Generelle netværksaktiviteter... 7 VIRKSOMHEDERNE INTERNATIONALT... 8 Hvor er virksomhederne nu?... 8 Hvor vil virksomhederne gerne hen?... 9 Hvordan går virksomhederne helst ind på nye markeder? Udfordringerne for virksomhederne relateret til internationalisering Manglende ressourcer Kulturelle forskelle Manglende markedsviden HVILKE AKTIVITETER SKABER VÆRDI FOR VIRKSOMHEDERNE? Tilbud til den enkelte virksomhed Facilitere partnerskaber BILAG 1: ETABLEREDE MARKEDER ALLE BILAG 2: FREMTIDIGE MARKEDER ALLE BILAG 3: EFTERSPURGTE SERVICES Side 2 af 19

3 Indledning FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Formålet med undersøgelsen er at undersøge, hvordan CLEAN fremadrettet bedst kan understøtte internationalisering af danske cleantech SMV er. CLEAN har en række platforme for internationalt arbejde, hvor Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) og Complex Cleantech Solutions (CCS) er nogle af de centrale initiativer. Undersøgelsen tager derfor udgangspunkt i virksomheder som er, og har været, en del af disse projekter. På den måde sikres det, at CLEANs internationale aktiviteter tager udgangspunkt i allerede etablerede platforme. Undersøgelsen er baseret på interviews med 39 virksomheder fra hele Danmark, heraf 14 virksomheder, som er medlem af Inno-MT. Undersøgelsen sætter fokus på de udfordringer og fokusområder, som mindre danske cleantech virksomheder står over for i deres internationaliseringsstrategi og -indsats, således at man i CLEAN og Inno-MT udvikler aktiviteter relateret til internationalisering, der passer til virksomhedernes egentlige behov. Undersøgelsens hovedkonklusion er, at internationalisering ofte er et komplekst og meget ressourcekrævende område for virksomhederne. Fra netværk som CLEAN ønsker virksomhederne både tilbud til den enkelte virksomhed i form af projekt leads, finansieringsmuligheder og markedsinformation, men især også tilbud om facilitering af partnerskaber på tværs af virksomheder og organisationer. Sidstnævnte drejer sig om facilitering af partnerskaber mellem små og store virksomheder, partnerskaber for systemeksport, udvikling af platforme for fælles internationale aktiviteter og etablering af flere partnerskaber med det offentlige for at forbedre udviklingen på hjemmemarkedet. De enkelte områder er uddybet i sidste afsnit i rapporten. HVEM ER MED I UNDERSØGELSEN? Virksomhederne i undersøgelsen er udvalgt fra en bruttoliste med ca. 350 virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige institutioner, som har deltaget i projekter relateret til CLEAN, hvoraf godt 100 aktører er medlemmer i Inno-MT. Herudfra blev 50 virksomheder udvalgt til at indgå i undersøgelsen ud fra et ønske om at fokusere på SMV er med begyndende eller eksisterende internationale aktiviteter samt vækstpotentiale. På baggrund af denne udvælgelse er der blevet udført 39 interviews. Med undtagelse af to virksomheder er samtlige virksomheder i undersøgelsen SMV er, som alle har størrelsen af mikro (max 10 ansatte) eller små (max 50 ansatte). De to andre virksomheder ligger mellem ansatte. Geografi Eftersom CLEAN og Inno-MT er landsdækkende, er det blevet prioriteret at dække så meget af Danmark som muligt i undersøgelsen. Se kortet for virksomhedernes position: Side 3 af 19

4 Figur 1. Virksomhedernes geografiske placering Cleantech områder Det er prioriteret at udvælge virksomheder bredt inden for cleantech-feltet, og i særlig grad inden for Inno-MT s fokusområder jord, luft vand og affald. Vand og Spildevand udgør således 18 ud af de 39 virksomheder. Det næstmest repræsenterede cleantech område er vedvarende energi, som 6 af virksomhederne ligger inden for. De er fordelt mellem sol, vind, biomasse og brint. Virksomhederne inden for energieffektivitet arbejder med måling, lys-besparende teknologier samt køle- og varmepumper. Endelig beskæftiger virksomhederne inden for infrastruktur sig med software styring af fjernvarme-anlæg samt rørløsninger. Cleantech områder Vand og spildevand Energieffektivitet Energiinfrastruktur Affald og ressourcer Luft Jord Vedvarende energi Figur 2. Virksomhedernes faglige fokusområde inden for cleantech Side 4 af 19

5 Virksomhederne- generelt Primære kunder Virksomhederne har generelt mere end én type kunder, og der er en bred spredning på kundetyperne. Industrielle og offentlige kunder er dog dominerende. Industrien går oftest igen som en af primære kunder, da den nævnes af 41% af virksomhederne. Efter industrien er offentlige institutioner i form af kommuner og regioner den største kunde, som nævnes af 28% af virksomhederne. Dernæst er forsyningsselskaber samt husejere nævnt som vigtige kunder af henholdsvis 25% og 13% af virksomhederne. Primære kunder Offentlige institutioner Forsyningsselskaber Olie industrien Husejer Industrien Figur 3. Virksomhedernes primære kunder Typen af industri breder sig over olie-, fødevarer-, marine-, landbrug-, sundhed-, kemi- og svømmebassinindustrierne. Se Figur 4 for fordeling mellem industrierne. Industrien generelt dækker over de virksomheder, der nævner industrien overordnet uden at specificere typen af industri. 5 ud af de 14 virksomheder, der har industrien som primær kunde, nævner specifikt olieindustrien, hvormed den er den mest dominerende af de nævnte industrier. Olieindustrien optræder som kunde i forbindelse med f.eks. oprensning af jord eller rensning af spildevand fra olieindustrien. Side 5 af 19

6 Fordeling på industrien Marine Kemi Svømmebassin Industri generelt Olie industrien Landbrug Fødevare Figur 4. Virksomhedernes industrielle fordeling 15% af virksomhederne nævner systembyggere enten direkte eller i form af ingeniører eller entreprenører som en vigtig kunde. Dette tal er dog sandsynligvis sat for lavt, eftersom mange af relationerne til de aktører, virksomhederne nævner som primære kunder, går igennem systembyggere. Systembyggere er virksomheder, der integrerer andre virksomheders produkter i en samlet systemløsning over for kunden. Både i Danmark og udlandet har Landia stor interesse i partnerskaber med rådgivende ingeniører eller selve bygherren for et projekt for dermed at blive skrevet direkte ind i løsningerne. I USA har metoden været at networke sig til kontakter med rådgivende ingeniører, mens metoden i Kina er at have gode personlige relationer, hvor det er kontakten direkte til et projekts bygherre der er vigtig frem for de rådgivende ingeniørvirksomheder Thorkild Maagaard, Landia Konkurrencefordele Når virksomhederne skal beskrive, hvordan de skiller sig ud fra deres konkurrenter og skaber værdi for kunden, er det teknologi, service og effektivitet, der er i fokus. Mange af virksomhederne påpeger, at deres produkt er teknologisk foran deres konkurrenter, og flere nævner, at de er gode til at skræddersy løsninger på baggrund af et højt vidensniveau om teknologi og kundens behov. Virksomhederne sælger også ofte et samlet produkt, der indbefatter en serviceløsning. Effektivitet er det andet nøgleord, som især skal ses i sammenhæng med et lavere energiforbrug og dermed procesoptimering og besparelser. Flere af virksomhederne nævner også, at de differentierer sig ved at gå et skridt længere for at integrere deres løsninger i større systemer, give ekstra service eller tilpasse løsninger, hvormed mulighederne for effektivisering udnyttes på den mest optimale vis. Det høje videns og serviceniveau retfærdiggør den ofte højere pris fra de danske virksomheder, og giver især en konkurrencefordel ved komplekse projekter. Triple Helix I forbindelse med de to ovenstående punkter arbejder mange af virksomhederne naturligt i triple helix samarbejder. Det skyldes, at man ofte har kunderelationer til offentlige aktører og den private industri, samtidigt med at virksomhederne mange gange er engageret i samarbejde med vidensinstitutioner for at udvikle deres teknologier og dermed forøge deres konkurrencefordel. Et godt hjemmemarked med mulighed for triple helix samarbejde og efterspørgsel efter Side 6 af 19

7 innovative løsninger er derfor en betydelig forudsætning for, at virksomhederne succesfuldt kan internationalisere, eftersom det giver dem mulighed for at udvikle og forberede sig til at arbejde på de internationale markeder. Presset på den offentlige sektor kan dog også mærkes hos virksomhederne, der efterspørger mere innovationshøjde hos deres danske kunder. Danmark er ved at miste sin innovative profil, fordi de danske forsyningsselskaber har været for konservative og fokuseret for meget på prisen. Hvis vi gerne vil være innovative i Danmark er vi nødt til at skabe et marked, som SMV er kan udvikle sig på. Det kan vi kun, hvis forsyningsselskaberne tør at investere i nye løsninger og prioriterer innovation over pris. Thorkild Maagaard, Landia GENERELLE NETVÆRKSAKTIVITETER Virksomhederne savner ofte et bedre kendskab til de andre virksomheder enten inden for deres specifikke område eller mere generelt inden for cleantech med det formål at skabe partnerskaber, få inspiration eller generel info. Derfor deltager mange af virksomhederne i både branchespecifikke og mere generelle netværk. I den sammenhæng udgør et netværk eller en klynge en oplagt platform, hvor virksomhederne kan mødes. Vi ser gerne, at CLEAN til hverdag forsøger at opbygge et tættere forhold mellem medlemmerne, da der ligger oplagte samarbejdsmuligheder. CLEAN kunne derfor bruge sin status som neutral platform til at introducere relevante virksomhederne over for hinanden. Rune Kirt, Kirt Thomsen Flere af virksomhederne deltager i Dansk Miljøteknologi og Inno-MT 1. Af mere branchespecifikke netværk kan nævnes Dansk Køleforening, Fjernvarmeforeningen, Danske Kloakmestre, Design Danmark og Aquacircle. Der er en generel enighed om, at netværk gavner virksomheden ved at holde den opdateret både inden for egen branche og på tværs af brancherne. Det nævnes flere gange, at netværk er vigtige for at holde sin virksomhed opdateret og være på forkant med markederne. Dermed sætter mange af virksomhederne også pris på nyhedsbreve og tilbud om diverse arrangementer. Netværk giver desuden mulighed for diskutere relevante områder og problemstillinger samt blive inspireret af andre virksomheder. Det er dog den fælles tilbagemelding fra virksomhederne, at der er for få konkrete tilbud fra netværkene og for mange netværk generelt. Flere af virksomhederne oplever mange gange, at man spilder tiden til de forskellige arrangementer. Virksomhederne efterspørger derfor arrangementer med klare mål for udbyttet inklusiv opfølgning, så man sikrer, at virksomhederne får noget ud af at deltage i form af f.eks. et møde eller nye kontakter. Vi har en stor interesse i at deltage i netværk for at tappe ind i den viden og innovation, der skabes herigennem. I forhold til både os og andre SMV er det dog vigtigt, at salg og sparring mellem de mindre virksomheder er i fokus, før vi for alvor får noget ud af at deltage. Anders Valbjørn, AQSEP 1 Virksomhederne i undersøgelsen var blandt andet udvalgt på baggrund Innovationsnetværk for Miljøteknologi, dermed er netværket naturligt stærkt repræsenteret Side 7 af 19

8 Virksomhederne internationalt Hvor er virksomhederne nu? Virksomhedernes status i forhold til internationalisering er delt op i 5 kategorier. DK demo marked er virksomheder, der stadig er i demonstrationsfasen, hvor Danmark fungerer som demonstrationsmarked, og internationalisering stadig ligger et stykke ude i fremtiden. Born global er virksomheder, der er små og leverer globalt, og hvor det danske marked fylder meget lidt i omsætningen. Taking off er virksomheder, der er på vej til at internationalisere med en etableret internationaliseringsstrategi og eventuelt begyndende internationale aktiviteter. Etableret og ekspanderende er virksomheder med etablerede markeder og planer om yderligere udvidelse af internationale aktiviteter. Endelig er Mættet internationalt virksomheder, der er internationaliseret og på nuværende tidspunkt ikke har planer om yderligere udvidelse men i stedet prioriterer at fokusere på etablerede markeder. Internationalisering status Taking off Born global Etableret og ekspanderende DK demo marked Mættet internationalt Figur 5. Virksomhedernes nuværende status inden for internationalisering Stort set alle virksomhederne har internationale aktiviteter enten i form af allerede at være på det internationale marked eller være på vej ud på det. De få, der ikke har internationale aktiviteter, er hovedsageligt virksomheder, der stadig er i demonstrationsfasen, hvormed internationalisering ligger et stykke ude i fremtiden. For et fåtal skyldes det i stedet, at man ikke er interesseret i at komme til udlandet. Ud af de 85%, der har internationale aktiviteter, er 60% ved at udvide i form af at viderebygge eksisterende aktiviteter eller ved at tage de første skridt ud af Danmark. Virksomhederne i kategorien Mættet Internationalt har oftest prioriteret at fokusere på vækst i deres etablerede markeder i stedet for yderligere at brede sig, eller man har vurderet, at der pt. ikke er relevante forretningsmuligheder på andre markeder end de etablerede. De områder, hvor virksomhederne på nuværende tidspunkt primært har internationale aktiviteter og dermed er etableret i mere eller mindre grad, er først og fremmest nærmarkederne i form af Europa generelt og de andre nordiske lande. Dernæst nævnes Vesteuropa, Tyskland specifikt og Nordamerika (Canada og USA) lige mange gange. Herefter er der mere på spredning på typerne af markederne, da det er Østeuropa, Mellemøsten og Øvrige asien (Ekskl. Kina og Japan), der nævnes mest. Figur 6 viser markederne, virksomhederne har nævnt som etablerede. Placering i kategorien Europa generelt betyder, at virksomheden ikke er specifikt til stede på hhv. det vest- eller østeuropæiske marked men i Side 8 af 19

9 hele Europa- i modsætning til kategorierne Vesteuropa og Østeuropa hvor virksomheden blot er aktiv i dette område men ikke resten af Europa. Etablerede markeder Europa generelt Andre nordiske Vesteruopa Nordamerika Tyskland Østeuropa Mellemøsten Antal virksomheder Figur 6. Virksomhedernes etablerede markeder Hvor vil virksomhederne gerne hen? Nærmarkederne spiller en mindre dominerende rolle i virksomhedernes ønsker til nye markeder. På den ene side er de fremtidige markeder præget af vestlige lande med rimelig stabil vækst og en regulering, der minder om Danmarks. På den anden side er fokus på vækstmarkeder, hvor kombinationen af økonomisk vækst og stigende fokus på et renere miljø skaber et potentielt marked for mange af virksomhederne. Nogle af virksomhederne nævner også udviklingslande som interessante markeder, eftersom de kan udgøre nye markeder for virksomhedernes produkt, hvis markedet er mættet i Danmark eller Europa generelt. Vi er særligt interesseret i markeder, hvor der endnu ikke findes spildevandsanlæg, altså typisk landområder i udviklingslande. Derfor er vi bl.a. meget interesseret i projekter i Afrika og Indien. Vi er allerede etableret med projekter i Indien og hvis CLEAN, som i tilfældet med Mithi River-projektet, kan hjælpe med at skabe kontakter til seriøse projekter, er det en stor hjælp. Rene Killian, Killian Water Tyskland og Øvrige Asien nævnes hver især af mere end hver fjerde virksomhed som et fremtidigt marked og er dermed de markeder, der går mest igen hos virksomhederne. Virksomhederne har dog som oftest forskellige tilgange til hhv. Tyskland og Øvrige Asien. Tyskland nævnes ofte som et fremtidigt etableret marked, hvor virksomheden ønsker at medbringe sine services og hele produktportefølje. Desuden er Tyskland ofte et oplagt valg for virksomheder, der skal internationalisere for første gang. Til sammenligning er Øvrige Asien mere et projektmarked, som nævnes af virksomheder, der har eksisterende internationale aktiviteter og dermed erfaring til at kunne og ville give sig i kast med projekter på andre typer markeder end de europæiske. Side 9 af 19

10 Fremtidige markeder Østeuropa Kina Nordamerika Vesteuropa Polen Andre nordiske Latin og Sydamerika Indien Figur 7. Virksomhedernes fremtidige markeder Hvordan går virksomhederne helst ind på nye markeder? Overordnet går virksomhederne helst ind på nye markeder i samarbejde med andre virksomheder. Kun 4 virksomheder svarende til 16% foretrækker at gå alene- enten ved at hyre en lokal sælger, oprette lokalt salgskontor eller lave direkte eksport. Den mest populære måde at gå ind på et nyt marked er imidlertid via et strategisk partnerskab, hvor virksomhederne ofte gerne har en partner, der arbejder inden for nogenlunde samme område. I forhold til partnerskaber foretrækker flere af virksomhederne at arbejde sammen med enten en dansk eller lokal virksomhed eller en kombination af de to. Flere virksomheder nævner også, at det giver god mening for dem at gå på nye markeder i større grupper af virksomheder. Vi foretrækker partnere inden for en komplementerende branche, således at virksomhederne sammen kan levere systemløsninger. Partnerne kan derfor være tagfirmaer, pumpeproducenter eller rådgivende ingeniører. De lokale partnere giver adgang til den lokale kundekreds, hvorigennem SolCell leverer anlæggene samt know-how, mens den lokale virksomhed bidrager med lokalt branchekendskab samt dele af produktionen og opsætning. Søren Andersen, Solcell Partnerskaberne kan også gå via en lokal distributør, hvilket 22% af virksomhederne nævner som den foretrukne metode til at gå ind på et marked. Ideelt set er fordelen ved en lokal distributør, at de i forvejen har kontakter til kunderne, hvormed man sparer ressourcer på selv at finde dem. Aquaporin ser gerne strategiske partnerskaber med leverandører med distributionsnetværk i udlandet, således at det bliver nemt for virksomheden at blive del af større anlæg og dermed indgå i systemløsninger. CLEAN kunne spille en rolle ved at hjælpe med at etablere et samarbejde med større danske virksomheder eller nogle af de store rådgivende ingeniørvirksomheder. Steen Ulrik Madsen, Aquaporin Side 10 af 19

11 UDFORDRINGERNE FOR VIRKSOMHEDERNE RELATERET TIL INTERNATIONALISERING Manglende ressourcer En af de grundlæggende hindringer for de mindste SMV er, som udgør størstedelen af virksomhederne i undersøgelsen, er mangel på ressourcer. I forhold til virksomhedernes internationale arbejde afspejler det sig i de nedenfor beskrevne udfordringer. De nødvendige internationaliseringsaktiviteter, specielt i de indledende faser, udgør store ekstra omkostninger i form arbejdstimer, der går fra den daglige drift. Det kan derfor være svært for virksomheden at kaste sig ud i internationalisering og samtidigt passe sine eksisterende kunder på hjemmemarkedet. Kulturelle forskelle Som beskrevet ovenfor arbejder mange af virksomhederne gerne med lokale partnere i deres internationale aktiviteter, hvilket kan skabe udfordringer foranlediget af kulturelle forskelle. Det kræver mange ressourcer at skulle sætte sig ind i den lokale kultur, hvilket oftest er nødvendigt for at skabe kontakter og håndtere lokale partnere. Desuden kan virksomhederne gå glip af oplagte muligheder eller opleve uheldige misforståelser, når de ikke har mulighed for at analysere den lokale forretningskulturkultur. Kulturelle forskelle gør det desuden svært at gennemskue, hvem der er de rigtige partnere til virksomheden i landet, både i forhold til at have autoritet til at tage beslutninger samt ressourcer til at udføre aftaler partnerne imellem. Mange af virksomhederne nævner i denne sammenhæng, at det er svært for dem at finde distributører i udlandet, som både har motivation og viden inden for produktet eller teknologien samt kontakterne til de rigtige kunder. Manglende markedsviden Mangel på viden om potentielle markeder er ligeledes en udfordring for virksomhederne, eftersom den manglende viden forsinker og tynger internationaliseringsprocessen. Det gælder specielt i forhold til den lokale regulering, hvilket mange af virksomhederne nævner som udfordrende og svær at gennemskue. Manglen på markedsviden hænger også sammen med, at flere af virksomhederne kæmper med at håndtere forretningsudvikling og markedsanalyse, eftersom det ofte - især for de helt små virksomheder - ikke er et kompetenceområde. Vi er gode til teknologien og videreudvikling af vores anlæg, men vi har svært ved at arbejde med forretningsudvikling og salg, hvilket nu er en hindring for vækst både på nationalt og internationalt plan. Det ville hjælpe meget at få rådgivning eller en ekstra ansat inden for forretningsudvikling og salg, men da vi stadig er en lille virksomhed på fire personer, er omkostningerne for store til, at virksomheden kan bære fuldtidsansættelser til disse funktioner. Hvis CLEAN kan hjælpe med forretningsudvikling på den ene eller anden måde, tror jeg bestemt, at det ville kunne hjælpe vores virksomhed med at tage det næste skridt. Rene Kilian, Kilian Water Side 11 af 19

12 Hvilke aktiviteter skaber værdi for virksomhederne? Virksomhederne har en lang række forslag til, hvordan klynger og netværk kan skabe værdi for dem i forhold til deres internationale arbejde. Forslagene relaterer sig både direkte til internationale aktiviteter såsom systemeksport, og indirekte til internationale aktiviteter, herunder etablering af partnerskaber mellem små og store virksomheder. Figur 8 viser de mest efterspurgte services. Helt overordnet kan de grupperes i tilbud til den enkelte virksomhed og facilitering af partnerskaber imellem virksomhederne. Se Bilag 3 for en liste over samtlige efterspurgte services fra virksomhederne. Mest efterspurgte services Genere nye projekt leads Etablere partnerskaber mellem virksomheder Vidensdeling mellem virksomheder om Systemeksport Finde funding muligheder/investorer Facilitere virksomhedspartnerskaber om nye Etablere partnerskaber med offentlige aktører Hælpe virksomheder til at møde hinanden Drive projekter/konsortia Levere markedsinfo Figur 8. Mest efterspurgte services blandt virksomhederne TILBUD TIL DEN ENKELTE VIRKSOMHED Flere af virksomhederne efterspørger forskellige tilbud fra en klynge eller et netværk. De efterspurgte aktiviteter udgør specifikke inputs i virksomhedernes forretningsgang, som er nødvendige for at kunne internationalisere og opnå vækst. 1. Genere nye projekt leads Den langt mest efterspurgte aktivitet er at finde det næste internationale projekt til virksomheden. Som ovenfor beskrevet vil mange af virksomhederne gerne ekspandere internationalt, men mangel på ressourcer samt netværk gør det svært at finde et projekt, der passer til virksomheden. Det tager både tid og arbejde for vores virksomhed, når vi på egen hånd skal ud og finde nye projekter. Det ville derfor kunne spare virksomheden for kritiske ressourcer, hvis en udefrakommende aktør kunne hjælpe os med at finde nye konkrete projekter Morten Fuur, Aguasol Side 12 af 19

13 Flere af virksomhederne understreger dog, at det ikke er konkrete tilbud om projekter, de mangler. Det er derimod projekter, som giver mening i forhold til deres teknologi, kundesegment og størrelse, samtidig med at projektet er gennemtænkt. Man undgår derfor projekter, som er skabt alene for projektets skyld og går i stedet efter projekter, hvor det endelige resultat er tydeligt. UltraAqua modtager mange forslag til forskellige projekter og samarbejder, som vi tager imod med forbehold. Det gør vi efter have lært, at det hurtigt bliver mere snak end handling og dermed spild af vores tid. Den konkrete fordel ved at deltage i et projekt skal derfor være helt tydelig, før vi er med Ole Grønborg, Ultra Aqua For mange af de mindre virksomheder er tid også en afgørende faktor for kvaliteten af et lead. Eftersom virksomhederne ofte arbejder med korte tidshorisonter og begrænsede budgetter, er det nødvendigt at projekterne hurtigt skaber værdi, før de kan deltage. Generelt savner DCW mere action i netværkene, da mange projekterne er for langstrakte til, at en virksomhed med kortsigtede likvider kan deltage. For at skabe værdi skal projekterne derfor være kortere og give hurtigt afkast. Hardy Jepsen, Danish Clean Water 2. Finde finansieringsmuligheder For seks af virksomhederne er internationaliseringsprocessen økonomisk uoverskuelig, da den ofte kræver mere langsigtede midler, end hvad mindre virksomheder har til rådighed. Samtidig kræver internationale aktiviteter ekstra ressourcer, specielt under den indledende fase. Funding muligheder til internationale aktiviteter vil derfor øge sandsynligheden for, at man som lille virksomhed begiver sig ud på nye markeder. I netværksindsatsen skal der derfor fokuseres på at finde realistiske finansieringsmuligheder til projekter, da virksomhederne ofte ikke har tid til at skrive lange ansøgninger eller råd til at deltage i større støtteprogrammer. Det er en stor udfordring for min virksomhed at deltage i de offentlige støtteprogrammer pga. medfinansieringskravene. Hvis ønsket er, at flere SMVer skal deltage, så er det nødvendigt at kigge på om medfinansieringskravet på typisk 50 % kan sænkes eller om programmerne på en anden måde kan gøres mere attraktivt for de små. Morten Toft, Biocover 3. Levere markedsinfo Flere af virksomhederne efterspørger en kilde til information om de udenlandske markeder, så man har mulighed for at vurdere, hvorvidt lovgivningsrammerne og kulturen passer til virksomheden. Mere viden om lovgivningen på flere markeder ville gøre markedsindgangen mindre kompleks og intimiderende. Samtidigt ville bedre information give et overblik over, hvor reguleringsrammerne bedst passer til virksomhedernes specifikke teknologi eller produkt. Som følge heraf nævnes indsigt i den lokale regulering som et succes-kriterium for internationale aktiviteter. Det skyldes, at reguleringen skal passe til den ofte høje standard i forhold til miljø og energi fra de danske virksomheder for at være konkurrencedygtig, eftersom udenlandske konkurrenter ofte vil tilbyde billigere, men ringere løsninger. Side 13 af 19

14 I forbindelse med udfordringen om kulturelle forskelle efterspørges også en kilde til information om den lokale forretningskultur. Det kan f.eks. være i forhold til distributøreksklusivitet, og hvordan salg bedst foregår på det specifikke marked, således at lokale forretningsmuligheder udnyttes optimalt, og man undgår at spilde sin tid på uhensigtsmæssige partnere eller lignende. FACILITERE PARTNERSKABER Virksomhederne prioriterer at arbejde sammen med andre virksomheder og institutioner både i deres egne brancher og på tværs af brancher. Af Figur 8 kan f.eks. aflæses, at 8 af virksomhederne ønsker flere services, der generelt faciliterer kontakt til andre virksomheder, mens 5 af virksomhederne ønsker facilitering af partnerskaber til offentlige aktører. De ønskede partnerskaber varierer i både antal og type deltagere samt dybde af partnerskabet. Nedenfor beskrives de forskellige typer af partnerskaber og tilhørende aktiviteter, virksomhederne gerne ser flere af. 1. Etablere partnerskaber mellem SMVer og store virksomheder Det giver en stor fordel for de mindre virksomheder, når de bliver taget med af de større virksomheder som del af deres løsninger f.eks. som underleverandør. Flere af virksomhederne arbejder i forvejen med større virksomheder som COWI, Rambøll og Grundfos. Fordelen ligger i, at de større virksomheder allerede har lokale partnere, kontakter i udlandet og god markedsviden. Ved et samarbejde kan de mindre virksomheder langsomt skabe deres egne internationale referencer og kontakter uden at skulle bruge samme mængde af ressourcer som på egen hånd. Flere af de mindre virksomheder nævner i denne sammenhæng, at de har svært ved at komme igennem til de større virksomheder. Det er område, hvor CLEAN f.eks. kan hjælpe med at støtte op omkring de små virksomheder i kontakten med de store, hvilket efterspørges af 3 af virksomhederne. Vi så meget gerne, at de store danske virksomheder lever op til deres udtalelser om at hjælpe SMV er mere på vej ved f.eks. at tage teknologien fra de små virksomheder med til potentielle kunder og bruge den som add-on til deres egne løsninger Hardy Jepsen, Danish Clean Water En anden metode er, at en neutral aktør hjælper med at introducere de mindre virksomheder til de rette kontakter i de store virksomheder, hvor fra virksomhederne selv kan fortsætte dialogen om typen af partnerskab. Mobile Identity ser gerne, at CLEAN hjælper samarbejder på vej igennem netværksmøder med store og små virksomheder, hvor de små virksomheder får en mulighed for at præsentere sig selv og indlede en dialog med et kommercielt fokus. Benjamin Suhr, Mobile Identity 2. Systemeksport Virksomhederne er interesserede i at deltage i større partnerskaber med andre virksomheder af forskellig størrelse og type med det formål at udvikle fælles systemløsninger. Sådanne partnerskaber går dybere end f.eks. et leverandørpartnerskab som beskrevet ovenfor, da man går sammen i et konsortium om at udvikle en løsning. Mange af virksomhederne ser gerne, at deres teknologier indgår i systemløsninger, da det åbner op for større projekter og bredere synlig- Side 14 af 19

15 hed, end man har mulighed for på egen hånd. Desuden giver udviklingen i et konsortium virksomhederne mulighed for at afprøve nye applikationer af deres produkt. I Danmark har vi rigtig mange spildevandsvirksomheder, som alle ligger under 100 millioner i omsætning. Der ligger et kæmpe stort potentiale i de virksomheder, hvis man kan få dem til at arbejde sammen om systemløsninger under en fælles samarbejdsleder, da det ville åbne op for innovation og mere fleksible løsninger til eksport Jens Krogh, KD Group Virksomhederne ser typisk gerne, at en anden aktør, en større virksomhed eller i nogle tilfælde CLEAN, driver de etablerede konsortier om systemeksport for at sikre kontinuitet og vedblivende interesse hos deltagerne og dermed et egentligt outcome fra projektet. Vi ser meget potentiale i konsortium arbejde, da det åbner op samarbejde med større virksomheder og dermed mulighed for at byde på større projekter, som vi ellers ikke ville have kunnet byde på. Eftersom vi ikke selv har ressourcer til hverken at lede eller drive et sådant konsortium, ville realisering af idéen kræve en ledende aktør til at drive projektet Erik Permild, Cleanfield 3. Platform for fælles internationale aktiviteter I forlængelse af ønsket om mere markedsinformation, vil en større vidensdeling mellem virksomhederne også kunne spille en betydelig rolle. En sådan vidensdeling kan omhandle erfaringer eller viden om lovgivning og kultur og dermed afmystificere markederne. Vidensdeling kan også relatere til relevante kontakter i form af distributører eller offentlig institutioner på markederne. En sådan vidensdeling er dog afhængig af, at en udefrakommende aktør samler virksomhederne og agerer platform for vidensdelingen. Dermed sikrer man, at det er de rigtige virksomheder, der samles, og at der er enighed om vilkårene for vidensdelingen. Det er eksempelvis meget vigtigt, at free-riders undgås for at vidensdelingen skal fungere. Nogle virksomheder foreslår at tage en sådan platform et skridt videre ved at etablere reelle partnerskaber mellem virksomheder med nogenlunde ens kundesegmenter. Det kunne være i form af en fælles stand på internationale konferencer eller en fælles sælger på et nyt marked. Dermed ville virksomhederne kunne deles om de ekstra omkostninger fra de praktiske internationale aktiviteter. 4. Etablere partnerskaber med det offentlige Som tidligere nævnt arbejder flere af virksomhederne på tværs af triple helix modellen og vil gerne forsætte den metode f.eks. i forbindelse med større systemløsninger. Det kræver dog, at virksomhederne kan komme igennem til de relevante personer i institutionerne. Det er en øvelse, som flere af virksomhederne nævner som en stor udfordring. Som følge heraf ser virksomhederne gerne, at en neutral aktør hjælper til at skabe kontakt til de relevante personer i de offentlige institutioner, som eventuelt kan føre til et partnerskab. Af eksisterende partnerskaber har virksomhederne allerede flere partnere fra Udenrigsministeriet i forbindelse med internationalisering, hvor de arbejder med Danida eller via programmet Grønt Vitus. Regionerne og regionale væksthuse nævnes også som samarbejdspartnere. Hertil har mange af virksomhederne projektpartnerskaber med vidensinstitutio- Side 15 af 19

16 ner i form af GTS institutter eller universiteter for sammen at lave teknologiudvikling. Her er der især tale om DHI, DTU, Agrotech, Aaalborg Universitet samt Teknologisk Institut. Sidst har mange af virksomhederne også arbejdet med offentlige aktører i forbindelse med forretningsudvikling og projekter i form af regionerne selv og regionale væksthuse. Side 16 af 19

17 Bilag 1: Etablerede markeder alle Europe generally Western Europe Other Nordic Northern America Germany Eastern Europe Sverige Middle East Other Asia China Polen West Africa Australia India Latin- and South America East Africa North Africa Pacific Japan Russia South Africa Great Britain Etablerede markeder - alle Side 17 af 19

18 Bilag 2: Fremtidige markeder alle Fremtidige markeder - alle Tyskland Øvrige Asien Østeuropa Kina Nordamerika Vesteuropa Polen Øvrige Norden Latin og Sydamerika Indien Sydafrika Mellemøsten Vestafrika Østafrika Nordafrika Sverige Australien Stillehavet Japan Storbritanien Rusland Europa generelt Side 18 af 19

19 Bilag 3: Efterspurgte services Aktivtet Antal virksomheder Generere nye projekt leads 14 Etablere partnerskaber mellem virksomheder 8 Systemeksport 7 Vidensdeling mellem virksomheder om internationale aktiviteter 7 Finde funding muligheder/investorer 6 Drive projekter/konsortium 5 Hkælpe virksomheder til at møde hinanden 5 Etablere partnerskaber med offentlige aktører 5 Facilitere virksomhedspartnerskaber om nye markeder 5 Levere markedsinfo 4 Hjælpe kompetencer hos lokale partnere på vej 3 Støtte business development 3 Hjælpe små virksomheder i samarbejdet med store virksomheder 3 Skabe internationale kontakter 3 Eksport promovering rejser 2 Info om expos 2 Etablere partnerskaber med vidensinstitutioner 2 Udnytte udenlandske delegationer bedre 2 Lobbye 1 Promovere Danmark og dansk regulering 1 Støtte innovation i Danmark ved at sikre efterspørgsel om innovative 1 løsninger Gøre netværkene i Danmark mere overskuelige og transparente 1 Sikre short-term projekter 1 Udvikle nye metoder at penetrere markeder på 1 Hjælpe SMV er med at finde muligheder for deres teknologier i 1 eksisterende trends, f.eks. Smart City Maskinudvikling 1 Skrive ansøgninger 1 Side 19 af 19

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016 Innovationsnetværk for Miljøteknologi Dit teknologinetværk årsdag 2016 Fælles Program frem til frokost 09.50-10.00 Velkommen v. Netværksleder Jonas Mortensen 10.00-10.30 Formandens beretning v. Styregruppeformand

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune. Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager

Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune. Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager Møde i Internationaliseringsudvalget - Aarhus Kommune Morten Kildahl-Sørensen, Senior Project Manager mks@cleancluster.dk STÆRKESTE CLEANTECH-KLYNGE I EUROPA CLEAN har til formål at fremme grøn vækst og

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Cleantech. Udvikling Fyn 2.0

Cleantech. Udvikling Fyn 2.0 Cleantech Udvikling Fyn 2.0 Hvad er Cleantech? Hvad er Cleantech? Energilagring Bæredygtige materialer Energieffektivisering Vand og spildevand CLEANTECH Infrastruktur Distribution Luft og miljø VE og

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Jens Baadsgaard Pedersen, EnviDan Hands on erfaring med markedsudvikling i Vietnam, Thailand, Malaysia, Philippinerne og Kina! og som Eksportforberedelseskonsulent

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network 1 Øresund Food en klynge? En geografisk afgrænset kritisk masse af sammenkædede industrier og institutioner fra leverandører til universiteter

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016 Udenrigsministeriet NOTITS Til: Erhvervsstyrelsen Sag: ID nr.: 214-1374 131968 Cc: Bilag: 2 Fra: Kunderelationer og Eksportfremme Dato: 27-4-216 Emne: Afrapportering 21-215 1. Afrapportering af samarbejdet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1 Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder Væksthus Sjælland 1 Inspiration Afklaring Handling = Katalysator for Vækst Væksthus Sjælland 4 25 rådgivere med teoretisk og praktisk ballast Klingen

Læs mere

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Title og Væksthus Midtjylland Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Hvad er Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network har med

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet?

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? GUDP, 12-OKT-2011 DEN BIOBASEREDE ØKONOMI Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? Per Falholt, Koncernchef, Forskning og Udvikling, Novozymes

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Intro Ønsket om at fremme miljøeksport Innovativ Grøn Systemeksport Formidling af erfaringer fra konkrete aktiviteter Erfaringer med partnerskaber

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

- ren bæredygtig eksport

- ren bæredygtig eksport Environment Denmark - ren bæredygtig eksport Vision & mission Teamet Vores markedsplacering Afgrænsning af arbejdsfelt Forretningskoncept Vigtigste udfordringer Et eksportnetværk for danske energi- og

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Danish Water Technology House SE Asia

Danish Water Technology House SE Asia Danish Water Technology House SE Asia Fotograf: Niels Nyholm Din genvej til markedet i Sydøstasien Markedet I Asien er der 580 millioner mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand. Urbaniseringen

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Title og Væksthus Midtjylland Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Hvad er Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network - 600

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

GREENPLAN. Med CLEAN Green Plan får du adgang til den bedste rådgivning inden for udvikling af energi- og ressourceeffektivitet i din virksomhed

GREENPLAN. Med CLEAN Green Plan får du adgang til den bedste rådgivning inden for udvikling af energi- og ressourceeffektivitet i din virksomhed CLEAN GREENPLAN Med CLEAN Green Plan får du adgang til den bedste rådgivning inden for udvikling af energi- og ressourceeffektivitet i din virksomhed CLEAN Green Plan dækker 50% af virksomhedens udgifter

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

DI Innovationskonference

DI Innovationskonference h a n d l e k r a f t i n n o v a t i o n s a m a r b e j d e DI Innovationskonference Workshop B: Succesfuld indførelse af ny teknologi 21-11-2013 Indhold 1. Kort præsentation af SKOV A/S 2. Succesfuld

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN 2 OVERORDNEDE FORMÅL Industrielle løsninger til besparelse af vandressourcer Nuværende forbrug af drikkevand

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere