Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil."

Transkript

1 9. januar 2012 Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil. Projekt om tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Høringssvar nr. 1 Dateret 14. juni 2011 Afsender Charlotte Ilvig og Brian Nexø Drejergårdsvej Silkeborg Høringssvar Vedr.: Sagsnr.: 11/33411 Påbud om tilslutningspligt i Funder Drejergårdsvej 32, matrikel når 8ay, Funder By, Funder Vi har netop modtaget skrivelse vedr. påbud om tilslutningspligt for vores ejendom og har følgende bemærkninger/spørgsmål hertil: Vi har tidligere boet i andre områder i Silkeborg (Højmarkskvarteret samt Gødvad) hvor vi der fik tilbud om tilslutning til fjernvarme det var dengang et tilbud og dermed frivilligt om man tog i mod tilbuddet. Vi vil gerne vide hvilke forhold gør sig gældende i dag således at man kan påbyde husejere i Funder at skulle ændre til fjernvarme fremfor nuværende varmekilde? I den lange beskrivelse vi har modtaget findes et afsnit med overskriften: Økonomiske følger: Her beskrives den årlige mulige besparelse og I anfører en skønnet forbrug ved gas på kr og med en besparelse på 778 kr./år i forhold til fjernvarme. Vort hus er 151 m2 og er fra 2002 og dermed ikke helt nyt men vi har haft følgende varmeregnskab de sidste 4 år: 2007/ m3 = kr / m3 = kr / m3 = kr / m3 = kr I jeres beregning forventer I en udgift for et nybygget hus på 180 m2 på kr. og for et ældre hus på 140 m2 på kr. som I kan se kommer vi ikke i nærheden af hverken den ene eller den anden beregning og kan derfor ikke se at vi kan spare noget som helst ved at skifte til fjernvarme tværtimod ser det ud til at vi skal regne med en mer-udgift på mellem 6671 kr per år. Kirsten Hesselaa Direkte tlf.: Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Sagsnr.:11/45271 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 I samme afsnit Økonomiske følger kan vi desværre ikke se nogen steder hvad I forventer at tilslutningen kommer til at koste os? Betaler kommunen/fjernvarmeværket opgravning og tilslutning fra fortovskant til vores hus vi har en meget lang indkørsel da vi har en kotelet-grund!. Vi kan i afsnittet Økonomiske følger heller ikke se hvad en konvertering af et gasfyr til fjernvarmeanlæg koster? Betaler kommunen/fjernvarmeværket denne udgift? Eller hvilke tilskud giver kommunen vi kan jo se i Ekstraposten dateret 15. juni at Silkeborg Forsyning giver tilskud på op til kr. ved konvertering fra oliefyr til fjernvarme. Vi forventer at samme forhold gør sig gældende når kommunen kommer med påbud. I afsnittet 3.Påbud om tilslutningspligt anfører I at vi har pligt til at betale tilslutningsbidrag og fast bidrag men I anfører ikke hvad disse ca. beløber sig til dvs. at vi også påføres en udgift selvom vi ikke vælger at aftage fjernvarmen. Vi ønsker at vide hvad disse omkostninger beløber sig til?? Vi må klart tilkendegive at vi absolut ikke er indforstået med både at skulle have en stor engangsudgift ved at skulle skifte fra gas til fjernvarme specielt set i lyset af at tilbagebetalingen ikke kan finde sted idet vi oveni kan imødese en betydelig større varmeregning årligt. At skulle betale tilslutningsbidrag og fast bidrag oveni gør blot situationen endnu mere grotesk. Vi må hermed klart protestere overfor et diktat ved en eventuel vedtagelse af påbuddet. Vi imødeser svar på vore spørgsmål før høringen den 28. juni. Bemærkninger fra Silkeborg Kommune I Silkeborg Kommunes Varmeplan er det visionen, at varmeforsyningen skal være CO2-neutral inden 2030 og, at vi skal stoppe med at bruge fossile brændsler (bl.a. naturgas) i varmeforsyningen. Et af midlerne til at opnå dette er at få omlagt en del af naturgasområderne til fjernvarme, bl.a. fordi fjernvarmeværkerne er mere fleksible end individuelle gasforbrugere. Fjernvarmeværkerne kan anvende en lang række forskellige brændsler og energikilder (flis, biogas, sol, vind, affald osv.). Fjernvarmesystemer kan samtidig fungere som buffer og lagre f.eks. vindmøllestrøm som varmt vand i perioder med meget vind. Fleksibiliteten er en vigtig parameter fremover, hvor det forventes at efterspørgslen på energiressourcer vil stige, brændselspriserne vil stige, og forsyningssikkerheden fortsat vil være vigtig. Naturgassystemet har ikke den samme fleksibilitet. Silkeborg Kommune er myndighed på varmeområdet. Silkeborg Fjernvarme A/S er varmeforsyningsvirksomhed. Silkeborg Fjernvarme A/S har indsendt en ansøgning til Silkeborg Kommune vedrørende et projekt om at ændre varmeforsyningen i et område i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby fra naturgas til fjernvarme. Silkeborg Fjernvarme A/S har søgt om, at der pålægges tilslutningspligt til fjernvarme i projektområdet. Side 2

3 Begrundelsen herfor er, at Silkeborg Fjernvarme A/S skal investere 76 millioner kr. i fjernvarmeledningsnet i Funder området. Den store investering betyder, at det er afgørende for Silkeborg Fjernvarme A/S at have sikkerhed for, at en tilstrækkelig høj andel af forbrugerne tilslutter sig fjernvarmen indenfor en overskuelig årrække. Det er Silkeborg Kommunes opgave at behandle ansøgningen fra Silkeborg Fjernvarme A/S og beslutte om ejendommene i området skal pålægges tilslutningspligt eller ej. Vi har hjemmel til at pålægge tilslutningspligt i Tilslutningsbekendtgørelsen 1. Silkeborg Kommune har besluttet, at hensynet til at opfylde Varmeplanens vision om CO2- neutralitet vejer så tungt, at det er rimeligt at pålægge ejendommene tilslutningspligt. Desuden vurderes tilslutningspligten at være nødvendig for at understøtte Silkeborg Fjernvarme A/S s investering i ledningsnet. At der i andre områder er givet tilbud ved frivillig tilslutning til fjernvarmen er et tilbud Silkeborg Fjernvarme A/S har givet. Det er ikke noget Silkeborg Kommune har indflydelse på. Der er områder i både Silkeborg og andre byer i kommunen, hvor der er etableret fjernvarme eller naturgas og hvor der ikke er pålagt tilslutningspligt. Der er også andre områder som i dag har tilslutningspligt. Varmeforsyningsselskaber som Silkeborg Fjernvarme A/S og HMN Naturgas I/S kan søge om, at kommunen pålægger tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas i et område. Det er Silkeborg Kommunes opgave at behandle ansøgningen og beslutte om der skal pålægges tilslutningspligt eller ej. De enkelte områder er forskellige og der er forskellige økonomiske forudsætninger. I det konkrete tilfælde har Silkeborg Fjernvarme A/S søgt om at der pålægges tilslutningspligt fordi der skal laves en stor investering i fjernvarmeledninger og man gerne vil have sikkerhed for at ejendommene også kobler sig på fjernvarmen. Økonomiske følger Beregningerne i vores høringsskrivelse af 9. juni 2011 er eksempler på brugerøkonomi. Vær opmærksom på, at beregningerne i høringsskrivelsen viser eksempler på den totale udgift, altså både engangsinvesteringen i tilslutning til fjernvarme omregnet til en årlig udgift til investering (betalt over 20 år) og den årlige udgift til brændsel. Man kan derfor ikke sammenligne direkte, med det man årligt betaler til naturgasselskabet for køb af gas. Vi er klar over, at gennemførelse af projektet vil betyde, at det bliver dyrere at opvarme 1 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar Side 3

4 nogle ejendomme, men også at andre ejendomme vil få en billigere opvarmning. Vi vurderer dog, at hovedparten af ejendommene på sigt vil få en uændret eller billigere udgift til opvarmning af huset. Nedenfor ses den engangsinvestering et standard parcelhus på 140 m 2 forventes at få. Samtidig fremgår det, hvad reinvesteringen vil være, når udstyret (gasfyr eller fjernvarmeunit) er slidt og skal udskiftes. Her er fjernvarme væsentlig billigere end gas. Engangsinvestering Tilslutning til fjernvarme Fjernvarme (egen husinstallation + stikledningsbidrag + investeringsbidrag)** Afkoblingsgebyr HMN Naturgas (fra 1. april 2012) kr kr.* Reinvestering efter 20 år Naturgas (nyt fyr) kr. (anslået) Fjernvarme (ny veksler eller varmtvandsbeholder) kr. (anslået) Priserne gælder for et standard parcelhus på 140 m2 og er inklusiv moms. Priserne er for *) Efter projektet var sendt i høring, har HMN Naturgas I/S i efteråret 2011 varslet, at man vil begynde at opkræve betaling for at afkoble naturgaskunder fra gasnettet. Afkoblingsgebyret er på kr./afkobling inklusiv moms. Det træder i kraft fra 1. april **) Stikledningsbidraget dækker alle udgifter til opgravning og reetablering for en stikledning på op til 30 meter. Herudover koster stikledningsbidraget godt 1000 kr. pr. meter ledning inklusiv moms. Nedenfor ses den årlige varmeudgift for et parcelhus på 140 m 2. Priserne er for et standardhus og vil i praksis være mindre, hvis f.eks. huset bruger en brændeovn som supplerende varmekilde eller er godt isoleret. Da jeres naturgasudgift er lavere end vores standardberegning, vil fjernvarmeudgiften formentlig også blive lavere for jer end for en standardberegning. Årlig udgift til varme og investering Årlig varmeudgift (kr/år) Oliefyr Naturgas Fjernvarme kr kr kr. Side 4

5 Årlig varmeudgift med investering set over 20 år (kr/år) Oliefyr Naturgasfyr Fjernvarme Priserne gælder for et standard parcelhus på 140 m2 og er inklusiv moms. Priserne er for kr kr kr. Silkeborg Kommune har ikke mulighed for eller lovhjemmel til at give tilskud til tilslutning til fjernvarme. Vi har kendskab til, at Silkeborg Fjernvarme A/S er i færd med at regne på et kampagnetilbud. Kampagnetilbuddet går ud på, at man kan få rabat på tilkoblingen til fjernvarme, hvis man slutter sig til når gravemaskinen er i vejen. Vi kender ikke til de nærmere vilkår for denne rabatordning, da det er Silkeborg Fjernvarme A/S s beslutning om og på hvilke vilkår, man vil give rabat. Tilslutning og fast bidrag Tilslutningspligt til fjernvarme betyder, at ejendomme kan pålægges pligt til at betale for tilslutningen (investeringsbidrag) samt årlige faste bidrag til fjernvarmen. Man har ikke pligt til at aftage fjernvarme. Det faste årlige bidrag består af et abonnementsbidrag og et effektbidrag. Abonnementsbidrag 1.050,00 kr./år Effektbidrag 19,00 kr./m 2 Priserne er inklusiv moms og gælder for Side 5

6 Høringssvar nr. 2 Dateret 10. juli 2011 Afsender Marianne og Jan R. Michelsen Drejergårdsvej Silkeborg Fjernvarme Funder, Lysbro, Funder Kirkeby - Beslutning truffet på fejlagtigt grundlag Vi har modtaget kommunens brev omkring tilslutningspligt og varsling om påbud til fjernvarme. Vi er meget betænkelige ved 1. At Kommunen uden høring påbyder tilslutningspligt. At kommunen kun har sendt projektet til høring hos energiudbyderne og ikke opfatter beboerne som berørte parter 2. At beslutningen er truffet på baggrund af Silkeborg Fjernvarme AIS beregninger 3. At Kommunen ikke har truffet beslutningen på baggrund af fakta 4. At Kommunen pålægger en husstand en udgift på over kr. i tilslutningsomkostninger, øvrige udgifter på måske op mod andre kr. - og en årlig merudgift på kr. 5. At Kommunen nu tvinger os til en opvarmningsmåde, der på ingen måde giver incitament til at spare på varmen i forhold til nu. 1. I henhold til Varmeforsyningslovens 3 stk. i skal Kommunen planlægge varmeforsyningen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter inden et påbud kan komme på tale. Efter en samtale med HMN Naturgas kan vi forstå, at de ikke fremover ønsker at deltage i disse høringer, med mindre beboerne er en del afhøringen, da de mener beboerne er en væsentlig del af projektet (hvilket vi kun kan give dem fuldstændig ret i). Og det sætter med andre ord spørgsmål ved, om det overhovedet er lovligt? 2. HMN Naturgas havde andre tal end Silkeborg Varmeværk. Hvad lægger Kommunen til grund for at vælge projektejerens tal og ikke andres (måske var det mere naturligt med en beregning fra en uvildig part)? 3. Det har altid været bedre at tage udgangspunkt i fakta end i beregninger. Derfor ville det have været fornuftigt, at høre beboernes reelle udgifter. Tallene, der er opgivet ligger langt væk fra virkeligheden og derfor har Kommunen truffet en afgørelse på et fejlagtigt beslutningsgrundlag. 4. Udskiftning af et gasfyr ligger på omkring kr. og har en typisk levetid på 15 år. Har man skiftet fyr indenfor de sidste par år, bliver man altså tvunget til en ekstraudgift senest 5-6 år før udgiften var kommet til nyt fyr. Burde det ikke ind i jeres beregninger? Og Vi har de sidste par år haft gasregninger på hhv og kr. inkl. serviceaftale. Tillagt afskrivninger på kr/år giver det udgifter for hhv / kr. mod de angivne kr. (indrømmet vores hus er ikke 140 m2, men 137 Side 6

7 m2, men med loft til kip i stuen betyder de sidste 3 m2 vist ikke meget). Altså bliver det for os en merudgift om året på mellem kr. Sidst, men ikke mindst kommer der udgifter til reetablering af indkørsel (belægningssten), reparation af murværk, tag, bryggersgulv/væg og omkring kr. til lukning af gas. Så måske endda ekstraudgifter på op mod andre kr. Disse udgifter er på ingen måde uvæsentlige for den enkelte husstand og bør være med i overvejelserne for den samlede økonomi. 5. En stor del af omkostningerne ved at have fjernvarme er rumafgift. Hvis man så er en god samfundsborger og forsøger at spare meget på varmen, er det kun for en mindre del af den samlede udgift besparelsen træder i kraft. Og skulle man spare så meget, at man ikke kan overholde udnyttelsen og derved den temperatursænkning på vandet man skal, straffes man også for dette. Derfor vil der ikke være samme økonomiske incitament til at spare, hvilket giver både samfundsmæssige og miljømæssige ulemper. Er det med i overvejelserne om det totale miljøregnskab? Ydermere har vi hørt, at en række beboelser i midtbyen gratis er blevet tilsluttet. Hvordan kan Kommunen tillade sig at gøre forskel? Der er for vores lille husstand altså tale om, at vi skal ud at gældsætte os for mellem kr., hvor vi ydermere får større varmeudgifter for kr./årligt Og husets værdi stiger ikke af den grund, med større årlige udgifter er sandsynligheden mere at værdien falder. Derfor er det meget svært at se fornuften i projektet for de involverede borgere. Umiddelbart vil jeg tro, at der vil være en række husstande, der er nødt til at flytte, da de ikke vil kunne låne pengene. Vi er også en del af underskriftsindsamlingen, men ønsker med dette brev, at påpege nogle områder, som efter vores mening viser, at der er tale om et forhastet og skævt projekt, der dels er truffet på et forkert grundlag, og som dels kan sætte en række husstande i en økonomisk klemme på grund af påbuddet. Hvis I ønsker at brede fjernvarme til området så må I finde andet løsningsforslag, hvor der er en gulerod og ikke kun pisk og det første, der bør ændres er tvang. Det virker ikke, som om det er et projekt, hvor der er tænkt på borgerne. Bemærkninger fra Silkeborg Kommune Ad.1 Den 9. juni 2011 sendte vi et høringsbrev til ejendommene i området. Med brevet ønskede vi at give ejere af de berørte ejendomme, mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer, før der blev truffet beslutning om at pålægge tilslutningspligt. Dette er helt i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens krav. Den 9. juni 2011 var der således ikke truffet en beslutning om at påbyde tilslutningspligt. Beslutningen om at påbyde tilslutningspligt er først truffet af Silkeborg Byråd den x. xx Ad. 2 Når Silkeborg Kommune skal beslutte, om der skal pålægges tilslutningspligt skal vi bl.a. vurdere brugerøkonomien i projektet på baggrund af eksempler. Det er korrekt, at HMN Side 7

8 Naturgas I/S har andre tal for brugerøkonomi end Silkeborg Fjernvarme A/S. Beregninger over forbrugernes økonomi fra såvel Silkeborg Fjernvarme A/S som fra HMN Naturgas I/S viser, at hovedparten af ejendommene i området vil opnå billigere eller uændrede udgifter til varmeforsyning ved gennemførelse af projektforslaget. Ad. 3 Før et projekt om tilslutningspligt til fjernvarme kan gennemføres, skal ansøgeren (her Silkeborg Fjernvarme A/S) udarbejde et varmeprojektforslag som bl.a. beskriver brugerøkonomien i projektet. Ifølge Tilslutningsbekendtgørelsen 2 skal forslaget indeholde eksempler på brugerøkonomi ved tilslutning til kollektiv forsyning i forhold til fortsat opvarmning med oliefyr, herunder ved forskellige husstørrelser. Silkeborg Fjernvarme A/S har i deres ansøgning vist eksempler på brugerøkonomi for bl.a. parcelhuse på 140 m2 og rækkehuse på 89 m2. I eksemplerne er fjernvarme sammenlignet med opvarmning med oliefyr og naturgas. For et hus som f.eks. bruger brændeovn som supplerende varme, eller er ekstra godt isoleret vil de beregnede varmeudgifter være for høje. Dette gælder for både olie, gas og fjernvarme. Da omstændighederne er meget forskellige fra hus til hus, er det ikke hensigtsmæssigt at regne med faktuelle data, da de ikke vil give et mere retvisende billede end teoretiske standardberegninger. Vi har vurderet, at ansøgningsmaterialet lever op til kravene i bekendtgørelsen. Ad. 4 Beregningerne i vores høringsskrivelse af 9. juni 2011 er eksempler på brugerøkonomi. Vær opmærksom på, at beregningerne viser eksempler på den totale udgift, altså både engangsinvesteringen i tilslutning til fjernvarme omregnet til en årlig udgift til investering (betalt over 20 år) og den årlige udgift til brændsel. Man kan derfor ikke sammenligne direkte, med det man årligt betaler til naturgasselskabet for køb af gas. Nedenfor ses den årlige varmeudgift for et parcelhus på 140 m 2. Priserne er for et standardhus og vil i praksis være mindre, hvis f.eks. huset bruger en brændeovn som supplerende varmekilde eller er godt isoleret. Da jeres naturgasudgift er lavere end vores standardberegning, vil fjernvarmeudgiften formentlig også blive lavere for jer end for en standardberegning. Årlig udgift til varme og investering Årlig varmeudgift (kr/år) Oliefyr Naturgas Fjernvarme kr kr kr. Side 8

9 Årlig varmeudgift med investering set over 20 år (kr/år) Oliefyr Naturgasfyr Fjernvarme Priserne gælder for et standard parcelhus på 140 m2 og er inklusiv moms. Priserne er for kr kr kr. Vi er klar over, at gennemførelse af projektet vil betyde, at det bliver dyrere at opvarme nogle ejendomme, men også at andre ejendomme vil få en billigere opvarmning. Vi vurderer dog, at hovedparten af ejendommene på sigt vil få en uændret eller billigere udgift til opvarmning af huset. Nedenfor ses den engangsinvestering et standard parcelhus på 140 m 2 forventes at få. Samtidig fremgår det, hvad reinvesteringen vil være, når udstyret (gasfyr eller fjernvarmeunit) er slidt og skal udskiftes. Her er fjernvarme væsentlig billigere end gas. Engangsinvestering Tilslutning til fjernvarme Fjernvarme (egen husinstallation + stikledningsbidrag + investeringsbidrag)** Afkoblingsgebyr HMN Naturgas (fra 1. april 2012) kr kr.* Reinvestering efter 20 år Naturgas (nyt fyr) kr. (anslået) Fjernvarme (ny veksler eller varmtvandsbeholder) kr. (anslået) Priserne gælder for et standard parcelhus på 140 m2 og er inklusiv moms. Priserne er for *) Efter projektet var sendt i høring, har HMN Naturgas I/S i efteråret 2011 varslet, at man vil begynde at opkræve betaling for at afkoble naturgaskunder fra gasnettet. Afkoblingsgebyret er på kr./afkobling inklusiv moms. Det træder i kraft fra 1. april **) En del af tilslutningsprisen til fjernvarmen er stikledningsbidraget. Stikledningsbidraget dækker alle udgifter til opgravning og reetablering for en stikledning på op til 30 meter. I får således ikke ekstraudgifter til reetablering af indkørsel mv. forudsat at stikledningen ikke er længere end 30 meter. Hvis stikledningen er på mere end 30 meter koster det godt 1000 kr. pr. meter ledning inklusiv moms for de ekstra meter. Det er korrekt, at ejendomme som har et nyt naturgasfyr kommer til at skulle skifte til fjernvarme, før deres naturgasfyr er udtjent. For at imødegå denne ekstraudgift gives der Side 9

10 netop en overgangsperiode på 9 år, før pligten til at tilslutte til fjernvarme træder i kraft. I det samlede regnestykke skal der dog tages i betragtning, at man når man er kommet på fjernvarme, har langt lavere udgifter til reinvestering i varmeinstallation end, når man skal skifte gasfyr. Reinvestering i nyt gasfyr koster fra kroner inklusiv moms, men reinvestering i fjernvarmeinstallationen koster fra kroner inklusiv moms. Ad. 5 De faste bidrag til fjernvarmen afspejler de faste omkostninger der er ved at drive værker, trykforøgere og ledningsnet. Det er korrekt, at de faste bidrag er højere ved fjernvarme sammenlignet med naturgas. Silkeborg Fjernvarme A/S har i deres tekniske bestemmelser fastlagt krav til varmeinstallationerne (fjernvarmeunit og varmeveksler), som i de allerfleste tilfælde sikrer tilstrækkelig afkøling, så man ikke bliver pålagt afkølingsbidrag. I det overordnede miljøregnskab i kommunens varmeplan arbejder vi på, at udfase fossile brændsler i varmeforsyningen. Det betyder, at der skal findes alternativer til individuel naturgasfyring og her er fjernvarme et godt alternativ, hvor den enkelte fortsat har mulighed for at spare på varmen. Det er Silkeborg Fjernvarme A/S der fastlægger hvordan selskabets prisstruktur skal være. Det er dermed også dem der beslutter, om ejendomme skal tilsluttes gratis. Vi har kendskab til, at Silkeborg Fjernvarme A/S er i færd med at regne på et kampagnetilbud for Funder-området. Kampagnetilbuddet går ud på, at man kan få rabat på tilkoblingen til fjernvarme, hvis man slutter sig til når gravemaskinen er i vejen. Vi kender ikke til de nærmere vilkår for denne rabatordning, da det er Silkeborg Fjernvarmes beslutning om og på hvilke vilkår, man vil give rabat. Der er områder i både Silkeborg og andre byer i kommunen, hvor der er etableret fjernvarme eller naturgas og hvor der ikke er pålagt tilslutningspligt. Der er også andre områder, som i dag har tilslutningspligt. Det er dog ikke et udtryk for forskelsbehandling af borgerne. Varmeforsyningsselskaber som Silkeborg Fjernvarme A/S og HMN Naturgas I/S kan søge om, at kommunen pålægger tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas i et område. Det er Silkeborg Kommunes opgave at behandle ansøgningen og beslutte om der skal pålægges tilslutningspligt eller ej. De enkelte områder er forskellige og der er forskellige økonomiske forudsætninger. I det konkrete tilfælde har Silkeborg Fjernvarme A/S søgt om at der pålægges tilslutningspligt fordi der skal laves en stor investering i fjernvarmeledninger og man gerne vil have sikkerhed for at ejendommene også kobler sig på fjernvarmen. Side 10

11 Høringssvar nr. 3 Dateret 8. juli 2011 og 21. juli 2011 Afsender Kirsten Hagelskjær Funder Bakke Silkeborg Høringssvar 8. juli 2011: Funder Bakke 34 ligger i landzone! Så fri mig for det liden gennemtænkte forslag om giftig co2 fjernvarme. 21. juli 2011: Med henvisning til: Pressemeddelelse 29. marts Silkeborg Byråd har vedtaget en klimapolitik og klimaplan, som skal gøre kommunen CO2 neutral i Hvad er årsagen til denne TVANG til indlæggelse af fjernvarme? Det stemmer ikke særlig godt med Silkeborgs CO2 plan. Ja, jeg ved godt, at presse meddelelsen drejer sig om "jeres" bygninger, men hvorfor er I så ekstrem kortsigtet på borgernes vegne? Hvorfor har vi ikke fået rundsendt, at indsigelsesfristen er udskudt? Til hvornår? Bemærkninger fra Silkeborg Kommune I Silkeborg Kommunes Varmeplan er det visionen, at varmeforsyningen skal være CO2-neutral inden 2030 og, at vi skal stoppe med at bruge fossile brændsler (bl.a. naturgas) i varmeforsyningen. Et af midlerne til at opnå dette er at få omlagt en del af naturgasområderne til fjernvarme, bl.a. fordi fjernvarmeværkerne er mere fleksible end individuelle gasforbrugere. Fjernvarmeværkerne kan anvende en lang række forskellige brændsler og energikilder (flis, biogas, sol, vind, affald osv.). Fjernvarmesystemer kan samtidig fungere som buffer og lagre f.eks. vindmøllestrøm som varmt vand i perioder med meget vind. Fleksibiliteten er en vigtig parameter fremover, hvor det forventes at efterspørgslen på energiressourcer vil stige, brændselspriserne vil stige, og forsyningssikkerheden fortsat vil være vigtig. Naturgassystemet har ikke den samme fleksibilitet. Silkeborg Fjernvarme A/S skal investere 76 millioner kr. i fjernvarmeledningsnet i Funder området. Den store investering betyder, at det er afgørende for Silkeborg Fjernvarme A/S at have sikkerhed for, at en tilstrækkelig høj andel af forbrugerne tilslutter sig fjernvarmen indenfor en overskuelig årrække. Silkeborg Kommune har besluttet, at hensynet til at opfylde Varmeplanens vision om CO2- Side 11

12 neutralitet vejer så tungt, at det er rimeligt at pålægge ejendommene tilslutningspligt. Desuden vurderes tilslutningspligten at være nødvendig for at understøtte Silkeborg Fjernvarme A/S s investering i ledningsnet. Side 12

13 Høringssvar nr. 4 Dateret 18. november 2011 Afsender Henrik og Annette Zeh Funder Bakke Silkeborg Høringssvar Vi kan forstå på vores naboer, at der har været en masse debat om tvungen tilslutning af fjernvarme hen over sommeren. Vi var bortrejst i perioden og har derfor ikke kunnet reagere rettidigt på brevene fra kommunen. Vi vil dog gerne søge om dispensation, da vi har planer om at installere et pillefyr i vores hus. Dette er en meget mere rentabel investering end fjernvarmen, og den er også CO2- neutral. Vi er meget oprørte over den måde, kommunen behandler borgerne i Funder-Funder Kirkeby og Lysbro-området i denne sag. Det kan ikke være meningen, at den enkelte husstand ikke selv kan vælge hvilken måde, de vil opvarme deres hus på. Desuden er de regnskaber, der fremlægges som argumentation for fjernvarmen ikke realistiske, i hvert fald ikke i forhold til vores regnskab. Vi fyrer i øjeblikket med naturgas i et hus på 240 m2 og ligger en del under det forbrug, I angiver som "skræmme-eksempel" i sammenligningen mellem naturgas og fjernvarme. Vi håber, at kommunen vil besinde sig i denne sag og lade borgerne vælge selv. Bemærkninger fra Silkeborg Kommune I Silkeborg Kommunes Varmeplan er det visionen, at varmeforsyningen skal være CO2-neutral inden 2030 og, at vi skal stoppe med at bruge fossile brændsler (bl.a. naturgas) i varmeforsyningen. Et af midlerne til at opnå dette er at få omlagt en del af naturgasområderne til fjernvarme, bl.a. fordi fjernvarmeværkerne er mere fleksible end individuelle gasforbrugere. Fjernvarmeværkerne kan anvende en lang række forskellige brændsler og energikilder (flis, biogas, sol, vind, affald osv.). Fjernvarmesystemer kan samtidig fungere som buffer og lagre f.eks. vindmøllestrøm som varmt vand i perioder med meget vind. Fleksibiliteten er en vigtig parameter fremover, hvor det forventes at efterspørgslen på energiressourcer vil stige, brændselspriserne vil stige, og forsyningssikkerheden fortsat vil være vigtig. Naturgassystemet har ikke den samme fleksibilitet. Silkeborg Kommune er myndighed på varmeområdet. Silkeborg Fjernvarme A/S er Side 13

14 varmeforsyningsvirksomhed. Silkeborg Fjernvarme A/S har indsendt en ansøgning til Silkeborg Kommune vedrørende et projekt om at ændre varmeforsyningen i et område i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby fra naturgas til fjernvarme. Silkeborg Fjernvarme A/S har søgt om, at der pålægges tilslutningspligt til fjernvarme i projektområdet. Begrundelsen herfor er, at Silkeborg Fjernvarme A/S skal investere 76 millioner kr. i fjernvarmeledningsnet i Funder området. Den store investering betyder, at det er afgørende for Silkeborg Fjernvarme A/S at have sikkerhed for, at en tilstrækkelig høj andel af forbrugerne tilslutter sig fjernvarmen indenfor en overskuelig årrække. Det er Silkeborg Kommunes opgave at behandle ansøgningen fra Silkeborg Fjernvarme A/S og beslutte om ejendommene i området skal pålægges tilslutningspligt eller ej. Vi har hjemmel til at pålægge tilslutningspligt i Tilslutningsbekendtgørelsen 3. Silkeborg Kommune har besluttet, at hensynet til at opfylde Varmeplanens vision om CO2- neutralitet vejer så tungt, at det er rimeligt at pålægge ejendommene tilslutningspligt. Desuden vurderes tilslutningspligten at være nødvendig for at understøtte Silkeborg Fjernvarme A/S s investering i ledningsnet. Økonomiske følger Beregningerne i vores høringsskrivelse af 9. juni 2011 er eksempler på brugerøkonomi. Vær opmærksom på, at beregningerne viser eksempler på den totale udgift, altså både engangsinvesteringen i tilslutning til fjernvarme omregnet til en årlig udgift til investering (betalt over 20 år) og den årlige udgift til brændsel. Man kan derfor ikke sammenligne direkte, med det man årligt betaler til naturgasselskabet for køb af gas. Vi er klar over, at gennemførelse af projektet vil betyde, at det bliver dyrere at opvarme nogle ejendomme, men også at andre ejendomme vil få en billigere opvarmning. Vi vurderer dog, at hovedparten af ejendommene på sigt vil få en uændret eller billigere udgift til opvarmning af huset. Nedenfor ses den engangsinvestering et standard parcelhus på 140 m 2 forventes at få. Samtidig fremgår det, hvad reinvesteringen vil være, når udstyret (gasfyr eller fjernvarmeunit) er slidt og skal udskiftes. Her er fjernvarme væsentlig billigere end gas. Engangsinvestering Tilslutning til fjernvarme Fjernvarme (egen husinstallation + stikledningsbidrag + investeringsbidrag)** Afkoblingsgebyr HMN Naturgas (fra 1. april 2012) kr kr.* Reinvestering efter 20 år Side 14

15 Naturgas (nyt fyr) kr. (anslået) Fjernvarme (ny veksler eller varmtvandsbeholder) kr. (anslået) Priserne gælder for et standard parcelhus på 140 m2 og er inklusiv moms. Priserne er for *) Efter projektet var sendt i høring, har HMN Naturgas I/S i efteråret 2011 varslet, at man vil begynde at opkræve betaling for at afkoble naturgaskunder fra gasnettet. Afkoblingsgebyret er på kr./afkobling inklusiv moms. Det træder i kraft fra 1. april **) Stikledningsbidraget dækker alle udgifter til opgravning og reetablering for en stikledning på op til 30 meter. Herudover koster stikledningsbidraget godt 1000 kr. pr. meter ledning inklusiv moms. Årlig udgift til varme og investering Årlig varmeudgift (kr/år) Oliefyr Naturgas Fjernvarme kr kr kr. Årlig varmeudgift med investering set over 20 år (kr/år) Oliefyr Naturgasfyr Fjernvarme Priserne gælder for et standard parcelhus på 140 m2 og er inklusiv moms. Priserne er for kr kr kr. Vi er klar over, at gennemførelse af projektet vil betyde, at det bliver dyrere at opvarme nogle ejendomme, men også at andre ejendomme vil få en billigere opvarmning. Vi vurderer dog, at hovedparten af ejendommene på sigt vil få en uændret eller billigere udgift til opvarmning af huset. Vi har kendskab til, at Silkeborg Fjernvarme A/S er i færd med at regne på et kampagnetilbud. Kampagnetilbuddet går ud på, at man kan få rabat på tilkoblingen til fjernvarme, hvis man slutter sig til når gravemaskinen er i vejen. Vi kender ikke til de nærmere vilkår for denne rabatordning, da det er Silkeborg Fjernvarmes beslutning om og på hvilke vilkår man vil give rabat. Side 15

16 Høringssvar nr. 5 Dateret 24. juli 2011 Afsender Familien Nissen Funder Bygade Silkeborg Høringssvar Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme. Vi vil gerne ansøge om dispensation for tilslutning af fjernvarme på vores ejendom beliggende Funder Bygade 5, matrikel nr. 31 a, Funder by. Vi har meget svært ved at se fordelene ved at få fjernvarme. Ligeledes det at tvinge os alle ind i Fjernvarme, mener vi faktisk er direkte uforskammet. Det bor være enhver borgers ret selv at kunne vælge imellem de tilbud der findes på markedet. I bør derimod være så dygtige, at I kan give os tilbud der er så fordelagtige at vi selv vælger at skifte. Det er til gengæld forståeligt, hvis man pålægger tvang af fjernvarme på ny udstykninger, men det hører ingen steder hjemme at gøre det på eksisterende boliger! Vores ejendom har et meget lille gasforbrug. efter stor investering i primo 2008, hvor vi fik installeret solvarme anlæg og tilsluttet nyt gasfyr i forbindelse med udvidelse fra 125 km2 til 165 km2. Samlet investering var ca DKK, men denne investering skulle på sigt sørge for et minimums forbrug af gas, og dermed tjenes hjem pga. solvarmen. Vores solvarmeanlæg opvarmer varmvandsbeholder hvorefter overskudsvarmen går til opvarmning af bolig. Denne kombination gør helt klart, at vores forbrug reduceres væsentligt. Vort gasforbrug har i de sidste 3 år i gennemsnit været 672 m3 hvilket svarer til 5.934,- DKK pr. år. Da vort hus er 165 Km2. og vi er 5 personer i familien, anses dette for et rigtig fint og miljøvenligt forbrug af Gas. Vi har også klart en opfattelse af at vi har gjort noget godt for miljøet, ved at vi har investeret og installeret solvarme anlæg, og er derfor meget uforstående overfor, at anlægget skal skrottes indenfor 9 år, da anlægget burde holde omkring 20 år. I skriver flg. på hjemmesiden: Vi vil indføre tilslutningspligt og forblivelsespligt, hvor det er fornuftigt og kan ske på rimelige vilkår for varmeforsyningsselskabet og forbrugerne Vi har desværre meget svært ved se, hvordan dette kan være rimelige vilkår for os som forbruger. Vi vil ikke kunne holde vores økonomi nede på samme lave niveau, hvis vi skal overgå til fjernvarme. Ud over alt dette skal vi jo også tage højde for den store investering det vil være, at få fjernvarmen installeret. Side 16

17 Vi håber derfor at I vil give os dispensation, så vi selv kan tage stilling til, om vi ønsker at få fjernvarme og dermed opnår de rimelige vilkår for os som forbruger, som I henviser til. Skulle der være spørgsmål til ovenstående, hører vi gerne fra jer. Bemærkninger fra Silkeborg Kommune I Silkeborg Kommunes Varmeplan er det visionen, at varmeforsyningen skal være CO2-neutral inden 2030 og, at vi skal stoppe med at bruge fossile brændsler (bl.a. naturgas) i varmeforsyningen. Et af midlerne til at opnå dette er at få omlagt en del af naturgasområderne til fjernvarme, bl.a. fordi fjernvarmeværkerne er mere fleksible end individuelle gasforbrugere. Fjernvarmeværkerne kan anvende en lang række forskellige brændsler og energikilder (flis, biogas, sol, vind, affald osv.). Fjernvarmesystemer kan samtidig fungere som buffer og lagre f.eks. vindmøllestrøm som varmt vand i perioder med meget vind. Fleksibiliteten er en vigtig parameter fremover, hvor det forventes at efterspørgslen på energiressourcer vil stige, brændselspriserne vil stige, og forsyningssikkerheden fortsat vil være vigtig. Naturgassystemet har ikke den samme fleksibilitet. Silkeborg Kommune er myndighed på varmeområdet. Silkeborg Fjernvarme A/S er varmeforsyningsvirksomhed. Silkeborg Fjernvarme A/S har indsendt en ansøgning til Silkeborg Kommune vedrørende et projekt om at ændre varmeforsyningen i et område i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby fra naturgas til fjernvarme. Silkeborg Fjernvarme A/S har søgt om, at der pålægges tilslutningspligt til fjernvarme i projektområdet. Begrundelsen herfor er, at Silkeborg Fjernvarme A/S skal investere 76 millioner kr. i fjernvarmeledningsnet i Funder området. Den store investering betyder, at det er afgørende for Silkeborg Fjernvarme A/S at have sikkerhed for, at en tilstrækkelig høj andel af forbrugerne tilslutter sig fjernvarmen indenfor en overskuelig årrække. Det er Silkeborg Kommunes opgave at behandle ansøgningen fra Silkeborg Fjernvarme A/S og beslutte om ejendommene i området skal pålægges tilslutningspligt eller ej. Vi har hjemmel til at pålægge tilslutningspligt i Tilslutningsbekendtgørelsen 4. Silkeborg Kommune har besluttet, at hensynet til at opfylde Varmeplanens vision om CO2- neutralitet vejer så tungt, at det er rimeligt at pålægge ejendommene tilslutningspligt. Desuden vurderes tilslutningspligten at være nødvendig for at understøtte Silkeborg Fjernvarme A/S s investering i ledningsnet. Økonomiske følger Beregningerne i vores høringsskrivelse af 9. juni 2011 er eksempler på brugerøkonomi. Vær opmærksom på, at beregningerne viser eksempler på den totale udgift, altså både engangsinvesteringen i tilslutning til fjernvarme omregnet til en årlig udgift til investering (betalt over 20 år) og den årlige udgift til brændsel. Man kan derfor ikke sammenligne Side 17

18 direkte, med det man årligt betaler til naturgasselskabet for køb af gas. Vi er klar over, at gennemførelse af projektet vil betyde, at det bliver dyrere at opvarme nogle ejendomme, men også at andre ejendomme vil få en billigere opvarmning. Vi vurderer dog, at hovedparten af ejendommene på sigt vil få en uændret eller billigere udgift til opvarmning af huset. Nedenfor ses den engangsinvestering et standard parcelhus på 140 m 2 forventes at få. Samtidig fremgår det, hvad reinvesteringen vil være, når udstyret (gasfyr eller fjernvarmeunit) er slidt og skal udskiftes. Her er fjernvarme væsentlig billigere end gas. Engangsinvestering Tilslutning til fjernvarme Fjernvarme (egen husinstallation + stikledningsbidrag + investeringsbidrag)** Afkoblingsgebyr HMN Naturgas (fra 1. april 2012) kr kr.* Reinvestering efter 20 år Naturgas (nyt fyr) kr. (anslået) Fjernvarme (ny veksler eller varmtvandsbeholder) kr. (anslået) Priserne gælder for et standard parcelhus på 140 m2 og er inklusiv moms. Priserne er for *) Efter projektet var sendt i høring, har HMN Naturgas I/S i efteråret 2011 varslet, at man vil begynde at opkræve betaling for at afkoble naturgaskunder fra gasnettet. Afkoblingsgebyret er på kr./afkobling inklusiv moms. Det træder i kraft fra 1. april **) Stikledningsbidraget dækker alle udgifter til opgravning og reetablering for en stikledning på op til 30 meter. Herudover koster stikledningsbidraget godt 1000 kr. pr. meter ledning inklusiv moms. Nedenfor ses den årlige varmeudgift for et parcelhus på 140 m 2. Priserne er for et standardhus og vil i praksis være mindre, hvis f.eks. huset bruger en brændeovn som supplerende varmekilde eller er godt isoleret. Da jeres naturgasudgift er lavere end vores standardberegning, vil fjernvarmeudgiften formentlig også blive lavere for jer end for en standardberegning. Årlig udgift til varme og investering Årlig varmeudgift (kr/år) Side 18

19 Oliefyr Naturgas Fjernvarme kr kr kr. Årlig varmeudgift med investering set over 20 år (kr/år) Oliefyr Naturgasfyr Fjernvarme Priserne gælder for et standard parcelhus på 140 m2 og er inklusiv moms. Priserne er for kr kr kr. Vi har kendskab til, at Silkeborg Fjernvarme A/S er i færd med at regne på et kampagnetilbud. Kampagnetilbuddet går ud på, at man kan få rabat på tilkoblingen til fjernvarme, hvis man slutter sig til når gravemaskinen er i vejen. Vi kender ikke til de nærmere vilkår for denne rabatordning, da det er Silkeborg Fjernvarmes beslutning om og på hvilke vilkår man vil give rabat. Side 19

20 Høringssvar nr. 6 Dateret 10. juli 2011 Afsender Jens A. Pape Knudsgade Silkeborg Høringssvar Til Silkeborg Kommune Jeg forventer at mine udgifter til det tidligere gasindlægning som blev kraftigt anbefalet for nogle år siden, bliver dækket og tilbagebetalt/fratrukket omlægning til fjernvarme. For jeg har en fornemmelse af at der så ikke vil gå mange år før der igen skal omlægges til alternativ energi som igen vil koste mig en stor sum. Det kan jeg selvfølgelig ikke acceptere, så jeg forventer at alle omkostninger ved omlægning betales af silkeborg kommune eller dem som har ansøgt om at levere fjernvarme, Silkeborg Fjernvarme, for så skal jeg med glæde modtage energi fra jer/dem. Hvis det skulle vise sig at det pålægges uden kompensation/dækning af alle omlægningsomkostningerne, vil sagen gå videre til Menneskerettigheds Domstolen i Strassbourg, for vi skulle jo gerne bevare demokratiet i Danmark. Hver borger har rettigheder og ikke som der er lagt op til diktatur og pålægning af store omkostninger til den enkelte borger. Det kan godt være det lyder voldsomt, men den behandling og den verserende sag som kører på Valdemarsgade/Knudsgade som vi er udsat for fra Silkeborg Kommune må snart stoppe. Vi som borgere føler os som fæstebønder som er i " Herremandens magt" Bemærkninger fra Silkeborg Kommune Beregningerne i vores høringsskrivelse af 9. juni 2011 er eksempler på brugerøkonomi. Vær opmærksom på, at beregningerne i høringsskrivelsen viser eksempler på den totale udgift, altså både engangsinvesteringen i tilslutning til fjernvarme omregnet til en årlig udgift til investering (betalt over 20 år) og den årlige udgift til brændsel. Man kan derfor ikke sammenligne direkte, med det man årligt betaler til naturgasselskabet for køb af gas. Vi er klar over, at gennemførelse af projektet vil betyde, at det bliver dyrere at opvarme nogle ejendomme, men også at andre ejendomme vil få en billigere opvarmning. Vi vurderer dog, at hovedparten af ejendommene på sigt vil få en uændret eller billigere udgift til opvarmning af huset. Nedenfor ses den engangsinvestering et standard parcelhus på 140 m 2 forventes at få. Samtidig fremgår det, hvad reinvesteringen vil være, når udstyret (gasfyr eller fjernvarmeunit) er slidt og skal udskiftes. Her er fjernvarme væsentlig billigere end gas. Side 20

21 Engangsinvestering Tilslutning til fjernvarme Fjernvarme (egen husinstallation + stikledningsbidrag + investeringsbidrag)** Afkoblingsgebyr HMN Naturgas (fra 1. april 2012) kr kr.* Reinvestering efter 20 år Naturgas (nyt fyr) kr. (anslået) Fjernvarme (ny veksler eller varmtvandsbeholder) kr. (anslået) Priserne gælder for et standard parcelhus på 140 m2 og er inklusiv moms. Priserne er for *) Efter projektet var sendt i høring, har HMN Naturgas I/S i efteråret 2011 varslet, at man vil begynde at opkræve betaling for at afkoble naturgaskunder fra gasnettet. Afkoblingsgebyret er på kr./afkobling inklusiv moms. Det træder i kraft fra 1. april **) Stikledningsbidraget dækker alle udgifter til opgravning og reetablering for en stikledning på op til 30 meter. Herudover koster stikledningsbidraget godt 1000 kr. pr. meter ledning inklusiv moms. Nedenfor ses den årlige varmeudgift for et parcelhus på 140 m 2. Priserne er for et standardhus og vil i praksis være mindre, hvis f.eks. huset bruger en brændeovn som supplerende varmekilde eller er godt isoleret. Da jeres naturgasudgift er lavere end vores standardberegning, vil fjernvarmeudgiften formentlig også blive lavere for jer end for en standardberegning. Årlig udgift til varme og investering Årlig varmeudgift (kr/år) Oliefyr Naturgas Fjernvarme kr kr kr. Årlig varmeudgift med investering set over 20 år (kr/år) Oliefyr kr. Naturgasfyr kr. Fjernvarme kr. Priserne gælder for et standard parcelhus på 140 m2 og er inklusiv moms. Side 21

22 Priserne er for Silkeborg Kommune har ikke mulighed for eller lovhjemmel til at give tilskud til tilslutning til fjernvarme. Vi har kendskab til, at Silkeborg Fjernvarme A/S er i færd med at regne på et kampagnetilbud. Kampagnetilbuddet går ud på, at man kan få rabat på tilkoblingen til fjernvarme, hvis man slutter sig til når gravemaskinen er i vejen. Vi kender ikke til de nærmere vilkår for denne rabatordning, da det er Silkeborg Fjernvarme A/S s beslutning om og på hvilke vilkår, man vil give rabat. Side 22

23 Høringssvar nr. 7 Dateret 26. juli 2011 Afsender Ejerforeningen Funder Tværvej 3-81 v/kristian Degnbol Funder Tværvej Silkeborg Høringssvar Hermed fremsendes klage over tilslutningspligt til fjernvarme i Lysbro, Funder og Funder Kirkeby. På vegne af Ejerforeningen Funder Tværvej 3-81 (40 ejerlejligheder) vil vi tillade os at klage over tilslutningspligt til Fjernvarme. Vi har intet imod fjernvarme generelt og kan sagtens se nogle af de fordele, tilslutning til dette vil indebære. Derimod er vi stærkt imod tvungen tilslutning og dermed tvungne udgifter især i den størrelsesorden der er tale om her. Vi har for nuværende et velfungerende naturgasfyr, til hvilket vi også i sin tid har betalt tilslutningsafgift til. Derfor synes vi ikke det er fair at vi nu også skal betale stikledningsbidrag, investeringsbidrag osv. til fjernvarmetilslutning. Selvfølgelig er der nogle omkostninger forbundet med afskaffelse af naturgasfyr og installering af fjernvarme, men de faste omkostninger er ikke rimelige, set i lyset af at det er en tvungen omkostning. Disse bør fjernes eller i det mindste bør der være en klækkelig rabat at hente ved tvungen tilslutning og også fordi de reelle omkostninger ved tilslutning bør være noget lavere, da vi er 40 lejligheder på én gang. Da vi alle er forholdsvis små lejligheder (64 m2), er der ikke den store besparelse at hente ved at tilslutte os fjernvarme. Enkelte beboere med særligt lavt forbrug vil endda stå til at skulle betale en større udgift pr. år, end det er tilfældet nu. Disse forhold gør det ikke nemmere at overbevise folk om fordelene ved at tilslutte sig fjernvarme. Enhver privat virksomhed, der som Silkeborg Forsyning, vil prøve at kapre nye kunder, kender vigtigheden af at have et godt tilbud for at lokke kunder til og derefter et godt produkt for at beholde kunderne. Dette er ved tvungen tilslutningspligt fuldstændig trådt ud af kraft og det kan ikke være rigtigt.?. Enten må man gøre tilslutningen valgfri og dermed være nødsaget til at være særlig attraktiv for at lokke kunder til, eller også må man, af nød, gøre det tvungent, men så til gengæld til en pris hvor ingen føler sig snydt. Dette ville være rimeligt og helt normalt, i alle andre brancher hvor tvungen medlemskab og monopol ikke eksisterer i øvrigt vist fordi det er ulovligt Vi ser frem til at høre fra jer. Side 23

24 Bemærkninger fra Silkeborg Kommune I Silkeborg Kommunes Varmeplan er det visionen, at varmeforsyningen skal være CO2-neutral inden 2030 og, at vi skal stoppe med at bruge fossile brændsler (bl.a. naturgas) i varmeforsyningen. Et af midlerne til at opnå dette er at få omlagt en del af naturgasområderne til fjernvarme, bl.a. fordi fjernvarmeværkerne er mere fleksible end individuelle gasforbrugere. Fjernvarmeværkerne kan anvende en lang række forskellige brændsler og energikilder (flis, biogas, sol, vind, affald osv.). Fjernvarmesystemer kan samtidig fungere som buffer og lagre f.eks. vindmøllestrøm som varmt vand i perioder med meget vind. Fleksibiliteten er en vigtig parameter fremover, hvor det forventes at efterspørgslen på energiressourcer vil stige, brændselspriserne vil stige, og forsyningssikkerheden fortsat vil være vigtig. Naturgassystemet har ikke den samme fleksibilitet. Silkeborg Kommune er myndighed på varmeområdet. Silkeborg Fjernvarme A/S er varmeforsyningsvirksomhed. Silkeborg Fjernvarme A/S har indsendt en ansøgning til Silkeborg Kommune vedrørende et projekt om at ændre varmeforsyningen i et område i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby fra naturgas til fjernvarme. Silkeborg Fjernvarme A/S har søgt om, at der pålægges tilslutningspligt til fjernvarme i projektområdet. Begrundelsen herfor er, at Silkeborg Fjernvarme A/S skal investere 76 millioner kr. i fjernvarmeledningsnet i Funder området. Den store investering betyder, at det er afgørende for Silkeborg Fjernvarme A/S at have sikkerhed for, at en tilstrækkelig høj andel af forbrugerne tilslutter sig fjernvarmen indenfor en overskuelig årrække. Det er Silkeborg Kommunes opgave at behandle ansøgningen fra Silkeborg Fjernvarme A/S og beslutte om ejendommene i området skal pålægges tilslutningspligt eller ej. Vi har hjemmel til at pålægge tilslutningspligt i Tilslutningsbekendtgørelsen 5. Silkeborg Kommune har besluttet, at hensynet til at opfylde Varmeplanens vision om CO2- neutralitet vejer så tungt, at det er rimeligt at pålægge ejendommene tilslutningspligt. Desuden vurderes tilslutningspligten at være nødvendig for at understøtte Silkeborg Fjernvarme A/S s investering i ledningsnet. Vi har kendskab til, at Silkeborg Fjernvarme A/S er i færd med at regne på et kampagnetilbud. Kampagnetilbuddet går ud på, at man kan få rabat på tilkoblingen til fjernvarme, hvis man slutter sig til når gravemaskinen er i vejen. Vi kender ikke til de nærmere vilkår for denne rabatordning, da det er Silkeborg Fjernvarme A/S s beslutning om og på hvilke vilkår, man vil give rabat. Hvorvidt I kan opnå rabat på tilslutningen, skal afklares i en dialog mellem jer og Silkeborg Fjernvarme A/S. Side 24

25 Høringssvar nr. 8 Dateret 2. juli 2011 Afsender Jens Sørensen og Duenchai Kangphrom Funder Vestervang Silkeborg Høringssvar Har talt med flere her på vejen, som er i samme situation som os. Generelt er folk ikke begejstrede for at blive pålagt den tilslutningspligt, i forlanger. Flere har næsten nye, velfungerende, godt vedligeholdte gasanlæg, så hvad skyldes jeres emsighed med at ville have os ind under fjernvarmen? Der har tillige ikke været nogen forudgående høring om det, så folk var advaret imod jeres planer. Er I ikke engang flove over at ville trække sådanne kæmpeudgifter ned over hovedet på intetanende beboere, som i god tro har investeret i egne varmeanlæg? Ja, jeg spø'r sgu bare. Bemærkninger fra Silkeborg Kommune I Silkeborg Kommunes Varmeplan er det visionen, at varmeforsyningen skal være CO2-neutral inden 2030 og, at vi skal stoppe med at bruge fossile brændsler (bl.a. naturgas) i varmeforsyningen. Et af midlerne til at opnå dette er at få omlagt en del af naturgasområderne til fjernvarme, bl.a. fordi fjernvarmeværkerne er mere fleksible end individuelle gasforbrugere. Fjernvarmeværkerne kan anvende en lang række forskellige brændsler og energikilder (flis, biogas, sol, vind, affald osv.). Fjernvarmesystemer kan samtidig fungere som buffer og lagre f.eks. vindmøllestrøm som varmt vand i perioder med meget vind. Fleksibiliteten er en vigtig parameter fremover, hvor det forventes at efterspørgslen på energiressourcer vil stige, brændselspriserne vil stige, og forsyningssikkerheden fortsat vil være vigtig. Naturgassystemet har ikke den samme fleksibilitet. Silkeborg Kommune har besluttet, at hensynet til at opfylde Varmeplanens vision om CO2- neutralitet vejer så tungt, at det er rimeligt at pålægge ejendommene tilslutningspligt. Desuden vurderes tilslutningspligten at være nødvendig for at understøtte Silkeborg Fjernvarme A/S s investering i ledningsnet. Høring Den 9. juni 2011 sendte vi et høringsbrev til ejendommene i området. Med brevet ønskede vi at give ejere af de berørte ejendomme, mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer, før der blev truffet beslutning om at pålægge tilslutningspligt. Dette er helt i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens krav. Den 9. juni 2011 var der således ikke truffet en beslutning om at påbyde tilslutningspligt. Beslutningen om at påbyde tilslutningspligt er først truffet af Silkeborg Byråd den x. xx Side 25

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Projekt nr. 2013-01 Titel: Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Udført af: Vestforbrænding I/S Rambøll Danmark A/S Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. VEKS I/S Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Konkurrencedygtige

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Marts 2015 Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Energiselskaberne 3 2. Eksterne aktører 45 2.1. Eksterne aktører der har været en del af indsatsen 45 2.2. Kontrolgruppe

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

Juni 2013 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN

Juni 2013 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN Juni 213 VURDERING AF DEN UMIDDELBARE EFFEKT AF OLIEFYRSSKROTNINGSORDNINGEN ISBN Elektronisk udgave: 978-87-9371-14-8 1 Indledning og sammenfatning Tilskudsordningen skrot dit oliefyr gav boligejere mulighed

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008)

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) 1 Indholdsfortegnelse 1. Konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme...3 2. Sammenfatning...3 3. Potentialevurdering

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere