Hedensted Kommune REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD I HENHOLD TIL VANDPLANERNES RETNINGSLINJER 40 OG 41 I HEDENSTED KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD I HENHOLD TIL VANDPLANERNES RETNINGSLINJER 40 OG 41 I HEDENSTED KOMMUNE"

Transkript

1 Hedensted Kommune REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD I HENHOLD TIL VANDPLANERNES RETNINGSLINJER 40 OG 41 I HEDENSTED KOMMUNE Rekvirent Hedensted Kommune Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J. Projektnummer Projektleder Udarbejdet af Kvalitetssikring Henrik Olesen Henrik Olesen Jens Demant Bernth Revisionsnr. 1 Godkendt af Ole Frimodt Pedersen Udgivet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Baggrund GRUNDVANDSRESSOURCEN Status for kortlægning Grundvandsressourcens naturlige beskyttelse og kvalitet Grundvandsdannelse og grundvandsressourcens størrelse OSD, indvindingsoplande og NFI VANDFORSYNINGSFORHOLD PLANFORHOLD Bymønster og befæstelsesgrad i forhold til OSD, indvindingsoplande udenfor OSD og NFI Rammeudlæg Restrummelighed i eksisterende planrammer BESKYTTELSE AF GRUNDVANDET GENEREL REDEGØRELSE Forhold til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Forhold til vandplaner REFERENCER INDLEDNING Denne rapport er udarbejdet i henhold til statens udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i 2 / 22

3 Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande /1/. Rapporten redegør for grundvandsforholdene og for kommuneplanlagt arealanvendelse i forhold til drikkevandsinteresserne i Hedensted Kommune Redegørelsen er udarbejdet af Orbicon på Hedensted Kommunes anmodning, og skal udgøre det overordnede grundlag for specifikke vurderinger i forbindelse med konkret byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande uden for OSD Baggrund Vandplanernes retningslinje 40 handler om placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en forurening af grundvandet. Retningslinje 41 omhandler udlæg af arealer til byudvikling inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Naturstyrelsen har til udmeldingen af statslige interesser til kommuneplanlægningen i oktober 2012 udarbejdet et notat om, hvordan kravene i vandplanernes retningslinjer 40 og 41 opfyldes /1/. Notatet er udgangspunkt for denne redegørelse. I notatet har Naturstyrelsen opstillet en trinmodel, som kan anvendes i de tilfælde, hvor der sker byudvikling og anden ændret anvendelse i en sådan udstrækning, at der kræves kommuneplanlægning, og denne muliggør en mere grundvandstruende aktivitet. Trinmodellen er opbygget med et trin for byudvikling og anden ændret arealanvendelse inden for OSD og indvindingsoplande, men uden for NFI og et trin for byudvikling og anden ændret arealanvendelse indenfor NFI. I forbindelse med trinmodellen har Naturstyrelsen opstillet en række krav til indhold af den redegørelse, der skal beskrive, hvordan grundvandet beskyttes. Inden for hvert trin vurderes risikoen for grundvandsforurening og reduktion af grundvandsdannelsen. I den forbindelse er der udarbejdet lister over virksomheder, anlæg og andre byudviklingsformål. Liste 1, tilladelseslisten, indeholder mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg, liste 2, opmærksomhedslisten, indeholder potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg og liste 3, forbudslisten, indeholder særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg. Forudsætninger for byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande uden for OSD er, at den statslige kortlægning af grundvandet er afsluttet. I Hedensted Kommune er den statslige grundvandskortlægning endeligt afsluttet i alle kortlægningsområder. Det tilvejebragte datagrundlag er således tilstrækkeligt som grundlag for redegørelsen. Grundvandsforholdene er således godt beskrevet i Hedensted Kommune. 3 / 22

4 2. GRUNDVANDSRESSOURCEN De indvindingsmæssige interesser knytter sig i Hedensted Kommune primært til jordlag, der er aflejret i forbindelse med de sidste istider. Indvinding fra disse kvartære aflejringer sker i hele kommunen. Derudover indvindes der i den vestlige del og til dels også i den centrale del af kommunen også grundvand fra dybereliggende tertiære sandmagasiner. Grundvandsressourcen, som i dag anvendes til indvinding af drikkevand, eller som er udlagt som potentiel fremtidig drikkevandsressource, findes således i forskellige typer af grundvandsmagasiner. De fleste af disse har en god naturlig beskyttelse, og der er i forhold til Hedensted Kommunes samlede behov for indvinding af grundvand til drikkevand tilstrækkelige grundvandsreserver i kommunen Status for kortlægning Grundvandskortlægningen i Hedensted Kommune blev påbegyndt af Vejle Amt for mere end 15 år siden og har siden 2007 været varetaget af Naturstyrelsen. På baggrund af kortlægningen, udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. I tabel 1 ses de nuværende kortlægningsområder, som er beliggende i Hedensted Kommune, samt status for kortlægning og indsatsplanlægning. Det skal bemærkes at grundvandskortlægningen af indvindingsoplande uden for OSD omfatter indvindingsoplandene til Daugård Strand, Hornsyld Vandværk (sydlig kildeplads), Ølsted Vandværk, Sebberup Vandværk samt Urlev og Præstbrovej Vandværker i Hedensted Kommune. Kortlægningsområde Afsluttet / (rettet) Indsatsplan Ørum /5/ Rugballegård /9/ 2005 *(2012) 2005 Snaptun /6/ 2006 *(2012) 2006 Hedensted /4/ 2006 *(2012) 2006 Juelsminde /2/ 2010 Vedtaget 2015 /2/ Lindved /7/ 2011 Indarbejdes i Hedensted planen Hedensted Nord /3/ 2013 Indarbejdes i Hedensted planen Hvejsel /8/ 2014 Indarbejdes i Hedensted Vest planen Hedensted Vest /20/ 2015 Indsatsplan under udarbejdelse Nørre Snede /19/ 2015 Indarbejdes i Hedensted Vest planen Indvindingsoplande udenfor OSD /21/ 2015 Indarbejdes i Hedensted Vest planen Tabel 1. Kortlægningsområder i Hedensted Kommune og status for indsatsplanlægningen. *I 2012 justerede Naturstyrelsen udpegningerne af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Det skal bemærkes, at Hvejsel, Rugballegård og til dels Nørre Snede kortlægningsområderne kun dækker et begrænset areal i Hedensted Kommune Grundvandsressourcens naturlige beskyttelse og kvalitet I Hedensted Kommune findes forskellige grundvandsmagasiner i forskellige dybder, og som følge heraf foregår indvindingen også fra mange forskellige dybder. 4 / 22

5 Kommunen kan opdeles i tre overordnede områder, dels det østlige område, dvs. Juelsmindehalvøen, dels et centralt område inde omkring Hedensted og Lindved og dels et nordvestligt område ved kortlægningsområde Hedensted Vest og dele af kortlægningsområde Nørre Snede. I det østlige område, dvs. på Juelsmindehalvøen, er den primære grundvandsressource knyttet til de kvartære grundvandsmagasiner, som består af kvartære sand- og grusaflejringer. Flere steder er disse knyttet til begravede dale, som her dog ikke er specielt dybe. Juelsmindehalvøen befinder sig indenfor både Hovedopholdslinjen og den Østjyske Israndslinje. Områdets landskab og øvre jordlag er derfor blevet påvirket af Nordøstisens og Den Østjyske Is' bevægelse henover området i sidste istid. Lagene har generelt en stor forstyrrelsesgrad, hvor lagene er presset op i flager og skråtstillede lag. Generelt ligger magasinerne på Juelsmindehalvøen forholdsvis terrænnært, og der er tale om mere eller mindre adskilte magasiner, som har en begrænset udstrækning, og som er forholdsvis sårbare overfor forurening. De geologiske forhold i området byder på en særlig begrænsning, idet grundvandet typisk er lokaliseret forholdsvis tæt ved terrænoverfladen i kun 20 til 40 meters dybde. Kun nogle enkelte steder er der grundvandsforekomster dybere nede. Der er overvejende vandtype C, den forholdsvis beskyttede vandtype i mange boringer, men der er også vandtype B, den sårbare vandtype i flere boringer. Der er således konstateret nitrat i nogle af boringerne i området, herunder i boringer tilhørende tre vandværker, og der er generelt forhøjet sulfatindhold i mange boringer, hvilket også vidner om en vis sårbarhed. Med hensyn til sprøjtemidler er sådanne kun fundet i begrænset omfang i de primære grundvandsmagasiner. I den centrale del af kommunen, dvs. ved Hedensted og Lindved, er grundvandsressourcen ligeledes primært knyttet til de kvartære grundvandsmagasiner, som dog her er mere dybtliggende, bl.a. i forbindelse med dybe begravede dale. Grundvandsmagasinerne er således i mindre omfang sårbare. Der er generelt to magasiner i området: et forholdsvis udbredt kvartært magasin, der ligger under et mere eller mindre udbredt dæklag af kvartæret ler, og et dybereliggende kvartært magasin, der er knyttet til de begravede dale og således er af begrænset udbredelse. Det skal bemærkes, at der ved Lindved i den vestlige del af området også indvindes vand fra et dybtliggende miocænt magasin. I forhold til de grundvandskemiske forhold er der ved Hedensted og Lindved tale om vandtype D og vandtype C, dvs. de beskyttede vandtyper. Der er dog også vandtype B, dvs. den nitratholdige vandtype i nogle få boringer, herunder også i et enkelt vandværks boringer. Også i dette område er der forholdsvis få fund af sprøjtemidler i de primære grundvandsmagasiner. 5 / 22

6 TREFOR forsyning har en stor kildeplads i området ved Hedensted og Lindved, og indvindingsoplandene til TREFORs kildepladser ved Lysholt, Bredal og Solekær strækker sig ind i området. I den nordvestlige del af kommunen er grundvandsressourcen knyttet til kvartære magasiner, men også til tertiære magasiner i miocænt sand og grus. Der er tale om både sårbare og ikke sårbare magasiner og i det hele taget er de geologiske forhold meget komplekse. Kompleksiteten skyldes især tilstedeværelsen af en række begravede dale, som er eroderet dybt ned i de tertiære aflejringer. Over de tertiære aflejringer ses de kvartære sandede og lerede sedimenter med meget varierende udbredelse og mægtighed. De begravede dale er hovedsageligt fyldt op med sandede aflejringer og i mindre grad med ler. De grundvandskemiske forhold afspejler de komplekse geologiske forhold, og der er således varierende grundvandskvalitet i denne del af kommunen. Der er dog overvejende reducerede vandtyper, dvs. vandtype C og D. Der er dog også de sårbare vandtype A og B, som bl.a. ses i den nordlige del af området. Der er fundet flere sprøjtemidler i dette område end i de øvrige områder i kommunen Grundvandsdannelse og grundvandsressourcens størrelse Den del af nedbøren, der siver ned som grundvand, strømmer vertikalt gennem et eller flere lerlag for at ende i et kvartært sandlag eller til sidst i et miocænt sandlag, hvorfra det strømmer til enten indvindingsboringer eller vandløb, søer, vådområder, Horsens Fjord, Vejle Fjord eller Kattegat. I Hedensted Kommune varierer nettonedbøren på tværs af kommunen. Nettonedbøren er forholdsvis stor i den vestlige del af kommunen, men bliver mindre mod øst. De terrænnære jordlag består overvejende af moræneler, men også store områder med smeltevandssand, bl.a. i den nordvestlige del af kommunen og inde omkring Løsning Hedeslette. Hvor der er moræneler ved terræn, vil en større del af nedbøren afstrømme direkte til dræn, vandløb, søer og kyst, mens nedbøren lettere kan sive ned til grundvandsmagasinerne under de sandede områder. Størrelsen af grundvandsdannelsen er beregnet med hydrologiske modeller i forbindelse med grundvandskortlægningen. Der er opstillet flere forskellige hydrologiske modeller, som dækker hvert sit delområde. Der er tale om modeller for Lindved, Hedensted, Juelsminde, Hedensted Vest, Nørre Snede, Hvejsel, Rugballegård, Brædstrup-Våbensholm (de tre sidste dækker kun et mindre areal af kommunen). Tilsammen omfatter modellerne hele OSD og en stor del af indvindingsoplandene uden for OSD. Nøgletal om grundvandsdannelsen fra de modeller, der dækker hovedparten af kommunen, er listet i tabel 2. Kortlægningsområde Grundvandsdannelse til øverste magasin i OSD Lindved 3,4 mio. m 3 6 / 22

7 Hedensted 29,1 mio. m 3 Juelsminde 4 mio. m 3 Nørre Snede 4 mio. m 3 Hvejsel 1,2 mio. m 3 Hedensted Vest* 7 mio. m 3 Tabel 2. Grundvandsdannelse beregnet i grundvandskortlægningen. For Hedensted Vest området er grundvandsdannelsen vurderet ud fra grundvandsdannelsen i naboområderne. Arealet af OSD i Hedensted Vest udgør ca. 35 km 2. Grundvandsdannelsen indenfor OSD i Lindved, Hedensted er omkring 300 mm til det øverste grundvandsmagasin /4,7/. I Nørre Snede er grundvandsdannelsen omkring 400 mm /19/. I Hedensted Vest området kan grundvandsmodellens resultater ikke umiddelbart anvendes til vurdering af grundvandsressourcen /20/. I forhold til naboområderne er de terrænnære jordlag i Hedensted Vest generelt mere lerede og grundvandsdannelsen vurderes at være på 200 mm. Dette svarer til en grundvandsdannelse på 7 mio. m 3 indenfor OSD i Hedensted Vest. Samlet er der således en grundvandsdannelse indenfor OSD i Hedensted Kommune på knap 49 mio. m 3. Hedensted Kommune har givet tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand på 5,3 mio. m 3 /år, (inkl. tilladelse til TREFOR forsyning). Hertil kommer tilladelse til markvanding på 2,1 mio. m 3 /år og til erhvervsvirksomheder på 1,2 mio. m 3 /år. Endelig er der ca. 865 ejendomme, der har egen forsyning eller forsynes af ikke almene vandværker. Der regnes med en indvinding på 170 m 3 /år fra hver, i alt ca m 3 /år. Den samlede tilladte årlige indvinding udgør ca. 8,8 mio. m 3 /år, svarende til omkring 18 % af den estimerede årlige grundvandsdannelse i OSD. Såfremt der alene ses på den tilladte indvinding af drikkevand på ca. 5,5 mio. m 3 /år udgør denne 11 % af grundvandsdannelsen i OSD. Grundvandsindvindingen i Hedensted Kommune vurderes generelt at være bæredygtig i forhold til størrelsen af grundvandsdannelsen. På dele af Juelsmindehalvøen er det dog vurderet, at indvindingen nogle steder er tæt på 35 % af grundvandsdannelsen. Når der jf. statens vandplaner /10,11,12,13/ tages udgangspunkt i, at en grundvandsforekomst er overudnyttet, hvis der indvindes mere end 35 % af grundvandsdannelsen til magasinet, er der lokalt på Juelsmindehalvøen magasiner, der isoleret set er tæt på at være fuldt udnyttet, hvis de udstedte indvindingstilladelser udnyttes fuldt ud. I tilknytning hertil bemærkes det, at ifølge statens vandplaner /10,11,12,13/ overstiger indvindingen ikke den beregnede udnyttelige grundvandsressource i nogle af grundvandsforekomsterne i Hedensted Kommune, se i øvrigt kapitel 5.2. De forholdsvis store OSD, den decentrale forsyningsstruktur samt kommunens planlægning er med til at sikre, at der sker tilstrækkelig grundvandsdannelse, og at naturgivne udsving eller mindre, menneskeskabte reduktioner i grundvandsdannelsen ikke påvirker størrelsen af grundvandsdannelsen væsentligt. Der er ikke tegn på, at 7 / 22

8 der indvindes mere grundvand, end der dannes til de magasiner, der indvindes drikkevand fra i Hedensted Kommune, så samlet set vurderes der således både at være tilstrækkeligt grundvand og at blive dannet tilstrækkeligt med grundvand til både den nuværende og den fremtidige drikkevandsindvinding i Hedensted Kommune OSD, indvindingsoplande og NFI Nogle af de vigtigste resultater fra grundvandskortlægningen er områdeudpegningerne. Der er mange OSD i Hedensted Kommune og disse udgør et samlet areal på omkring 176 km 2, svarende til 32% af kommunens samlede areal. På Juelsmindehalvøen er der tre store OSD og en række mindre OSD, hvoraf sidstnævnte udgøres af indvindingsoplandene til nogle specifikke vandværker. De tre store OSD er beliggende ved hhv. Barrit-Juelsminde, Hyrup-Stouby og Stenderup- Hornsyld-Rårup. Omkring Hedensted er der et større OSD, der reelt består af flere OSD (OSD Lindved, OSD Hedensted, OSD Hedensted Nord og dele af OSD Hedensted Vest). I den nordlige del af kommunen er der to OSD, som er dele af to større OSD, der strækker sig ud over kommunegrænsen, hhv. OSD Hedensted Vest og OSD Nørre Snede. Herudover er der dele af nogle større OSD, der strækker sig ind Hedensted Kommune, bl.a. ved Rugballegård op mod Horsens Kommune og ved Hvejsel ned mod Vejle Kommune. Der er 57 indvindingsoplande til Hedensted Kommunes 50 vandværker (inklusiv TREFORs kildeplads). Hertil kommer en række indvindingsoplande der strækker sig ind i Hedensted Kommune fra nabokommunerne. Hovedparten af indvindingsoplandene er beliggende i eller delvis i OSD. På Juelsmindehalvøen er det en meget stor del af de udlagte OSD og af de kortlagte indvindingsoplande uden for OSD, der er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). I Hedensted og Lindved området er omkring halvdelen af OSD udpeget som NFI. I den nordvestlige del af kommunen er stort set hele Nørre Snede OSD og ca. halvdelen af OSD ved Rask Mølle afgrænset som NFI. NFI udgør i alt ca. 116 km 2 i Hedensted Kommune OSD, indvindingsoplande og NFI er vist på figur 1. Figuren er opdelt i 2 dele for at gøre kortene mere læsevenlige. 8 / 22

9 Redegørelse om byudvikling i OSD Figur 1. OSD, indvindingsoplande til almene vandforsyninger og NFI. 9 / 22

10 Udpegningen af NFI er baseret på tykkelsen af beskyttende lerlag, de vandkemiske forhold i grundvandsmagasinet samt strømningsgradienten til og fra grundvandsmagasinet. Primære grundvandsmagasiner med en begrænset naturlig beskyttelse fra overlejrende lerlag, oxiderede eller svagt reducerede vandtyper og nedadrettede gradienter er således særligt sårbare overfor forurening. 3. VANDFORSYNINGSFORHOLD Vandforsyningen i Hedensted Kommune sker fra 50 almene vandværker /14/, hvoraf Hedensted Vandværk er det største med en tilladt indvinding på m 3. Udover Hedensted Vandværk er der ni vandværker, der har en tilladt indvinding på eller over m 3 /år. Det drejer sig om Hornsyld, Løsning, Lindved, Rask Mølle, Stouby, Sønderby, Tørring, Uldum og Ølsted vandværker. De øvrige 40 vandværker har en indvindingstilladelse på under m 3 årligt. Herudover er der 707 ejendomme med egen eller naboforsyning, samt 158 ejendomme, der forsynes fra ikke-almene vandværker. TREFOR A/S, der bl.a. leverer vand til Vejle Kommune, har en kildeplads i Hedensted Kommune, hvorfra der er tilladt en indvinding på 1.5 mio. m 3 årligt. Herudover strækker indvindingsoplandene for en række af TREFORs kildepladser uden for Hedensted Kommune sig ind i Hedensted Kommune med en samlet indvindingstilladelse på yderligere 1,5 mio. m 3 /år. 10 / 22

11 4. PLANFORHOLD Planforholdene omtalt i dette kapitel er beskrevet med afsæt i Kommuneplan for Hedensted Kommune /15/ Bymønster og befæstelsesgrad i forhold til OSD, indvindingsoplande udenfor OSD og NFI Hedensted Kommune er en arealmæssigt stor kommune på 548 km 2. Der er udpeget tre bycentre, som er byerne Tørring-Ølholm, Hedensted og Juelsminde og 13 lokalcentre, som er byerne Barrit, Daugård, Glud, Hornsyld-Bråskov, Korning, Lindved, Rask Mølle, Rårup, Stenderup, Stouby, Uldum, Ølsted og Aale, se figur 3. Herudover er der en lang række mindre landsbyer. Hovedparten af de større byer er beliggende udenfor OSD, kun Lindved, Korning, Stenderup, Rårup, Juelsminde og Barrit er delvist eller helt beliggende i OSD, se figur 3. Ved alle de nævnte byer er der samtidig afgrænset NFI, se figur 3. Figuren er opdelt i 2 dele for at gøre kortene mere læsevenlige. Da de fleste og de største byområder ligger uden for OSD, er befæstelsesgraden i OSD meget lille og dermed uden reel betydning for grundvandsdannelsen. I indvindingsoplandene uden for OSD er befæstelsesgraden tilsvarende meget lille. Det er kun de få byer, hvor kildepladsen ligger i den by, som vandværket forsyner, der har en lidt højere befæstelsesgrad, men da byerne er små og indvindingsoplandene relativt store i forhold til byen, er befæstelsesgraden uden reel betydning for grundvandsdannelsen. Indvindingsoplandene strækker sig i de fleste tilfælde langt uden for byerne, og da det ofte er i den del af indvindingsoplandet, der ligger længst fra boringerne, at grundvandsdannelsen til vandforsyningen sker, har de befæstede arealer i byen kun sjældent betydning for størrelsen af grundvandsdannelsen til vandforsyningen. 11 / 22

12 12 / 22

13 4.2. Rammeudlæg Figur 2. Byer, OSD og NFI. De eksisterende planrammer i Hedensted Kommune fremgår af figur 3. Figuren er opdelt i 2 dele for at gøre kortene mere læsevenlige. Af tabel 3 fremgår endvidere en arealmæssig opgørelse af rammerne efter beliggenhed. Af kortene ses det, at kun en mindre del af de eksisterende rammeudlæg i kommuneplanen er placeret i OSD og indvindingsoplande uden for OSD. Dermed er andelen af eksisterende rammeudlæg, der er udpeget som NFI også begrænset. Andelen af rammeudlæg i NFI er samlet set 872 ha, hvoraf knap 218 ha er udlagt til erhverv. Hedensted Kommune Hverken OSD eller IVO OSD / NFI IVO uden for OSD / NFI i IVO uden for OSD Erhverv / / 87 Bolig, blandet bolig og erhverv, centerområder og sommerhusområder Offentlige formål, rekreative områder og andet / / / / 10 Tekniske anlæg (bl.a / 39 6 / 0 13 / 22

14 vindmøller) I alt / / 141 Tabel 3. Andel af kommuneplanrammer i OSD, indvindingsoplande uden for OSD og NFI samt uden for OSD og indvindingsoplande. Alle arealer er angivet i hektar. IVO = indvindingsopland. Kommuneplanrammerne beslaglægger samlet set knap 6 % af OSD og ca. 18 % af indvindingsoplande uden for OSD. Erhvervsarealerne i OSD er primært beliggende ved Hedensted og Juelsminde. 14 / 22

15 Figur 3. OSD, indvindingsoplande, NFI og kommuneplanrammer i Hedensted Kommune Restrummelighed i eksisterende planrammer I en række af kommuneplanens rammeområder findes der en restrummelighed, dvs. rammeområder som ikke er lokalplanlagt. Disse arealer består af erhvervsområder og områder til bolig, og ses fortrinsvis omkring Hedensted by og Juelsminde by. På figur 3 ses restrummeligheden i hele Hedensted Kommune, mens der på figur 4, 5 og 6 er zoomet ind på de arealer, hvor der er restrummelighed for erhvervsområder. I tabel 4 er restrummeligheden endvidere opgjort arealmæssigt efter beliggenhed i forhold til OSD, indvindingsoplande uden for OSD og NFI. Hele Hedensted Hverken OSD OSD / IVO uden for OSD / Kommune eller IVO NFI NFI i IVO uden for OSD Restrummelighed erhverv Restrummelighed bolig og blandet bolig og erhverv / / / 14 1 / 0 I alt / / / 22

16 Tabel 4. Restrummelighed inden for kommuneplanrammer i OSD, indvindingsoplande uden for OSD og NFI samt uden for OSD og indvindingsoplande opgjort februar Alle arealer er angivet i hektar. IVO = indvindingsopland. Restrummelighed indenfor områder til offentlige formål er udeladt fra tabel 4, da det er områder reserveret til skoleudvidelser og sportsbaner, offentlige institutioner. Ligeledes er udeladt områder udlagt til tekniske anlæg. Det er fortrinsvis vindmølleområder udlagt efter en vindmølleplan, men også et område til solvarme. Begge områdeudlæg byder på meget begrænset risiko for grundvandet, og områderne vil ikke egne sig til at overgå til anden anvendelse som erstatning for et erhvervs- eller boligudlæg i OSD. Af figurerne 3 til 6 og tabel 4 fremgår det, at mere end halvdelen af restrummeligheden mht. erhvervsområde findes uden for OSD. En stor del af denne restrummelighed ligger i indvindingsopland til vandværk. Den største del ligger ved Løsning og Ølholm Vandværker, der har etableret nye kildepladser uden for byen, og som derfor kan nedlægge de kildepladser, der knytter sig til indvindingsoplandene med erhvervsudlæg, når der bliver behov for det. Ved Uldum ligger et større, uudnyttet erhvervsudlæg, som hidtil har ligget uden for OSD og indvindingsopland, men med afrapporteringen af Hedensted Vest-kortlægningen ultimo 2015 er blevet omfattet af Kalhave vandværks indvindingsopland. Kommunen har endnu ikke forholdt sig til denne ændring. 16 / 22

17 Figur 4. Kommuneplanrammer og restrummelighed ved Uldum mv. Figur 5. Kommuneplanrammer og restrummelighed ved Hedensted mv. 17 / 22

18 Figur 6. Kommuneplanrammer og restrummelighed ved Hornsyld og Juelsminde. 18 / 22

19 5. BESKYTTELSE AF GRUNDVANDET GENEREL REDEGØRELSE Hedensted Kommune vil fastholde en decentral forsyning med drikkevand. Borgerne i Hedensted Kommune og i nabokommunerne skal sikres rent drikkevand nu og i fremtiden /15/. I kommuneplanens hovedstruktur er tilstrækkeligt, rent drikkevand udpeget som et livsgrundlag. I kommuneplanen er der udpeget langsigtede drikkevandsområder, som omfatter de grundvandsforekomster, der med høj grad af sikkerhed kan danne grundlag for en vandværksindvinding. Her inden for skal vandværkerne lokalisere deres kildepladser. Andre kan ikke forvente at få tilladelse til indvinding til andre formål. De langsigtede drikkevandsområder udgøres som hovedregel af OSD, men især ved Barrit, mellem Stenderup og Bjerre, samt mellem Løsning og Uldum er grundvandsforekomsterne for usikre til, at kommunen vil anbefale vandværkerne at etablere boringer hertil. De langsigtede drikkevandsområder friholdes i kommuneplanen for byudvikling. De langsigtede drikkevandsområder udgør ca. 29% af kommunens samlede areal. Den særlige indsats på drikkevandsområdet kommer således til at ske inden for de langsigtede drikkevandsområder Forhold til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse I Hedensted Kommune er der vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Øster Ørum Vandværk /5/ i 2005 af Vejle Amt og for Snaptun Vandværk /6/ i 2006, ligeledes af Vejle Amt. Hedensted Kommune har vedtaget en indsatsplan for Stouby, Barrit og Juelsminde området /16/ i kortlægningsområde Juelsminde, samt for Stenderup, Hornsyld og Overby området /17/ ligeledes i kortlægningsområde Juelsminde. Der foreligger en et høringsudkast for en indsatsplan for Hedensted-Området udarbejdet af Vejle Amt i Hedensted Kommune er ved at opdatere denne plan sammen med arbejdet med indsatsplanen for Hedensted Nord og Lindved. I den øvrige del af kommunen vil indsatsplanlægningen blive igangsat snarest muligt. I de vedtagne indsatsplaner for hhv. Stouby, Barrit og Juelsminde området samt Stenderup, Hornsyld og Overby området, har Hedensted Kommune indarbejdet og vil også i de kommende indsatsplaner indarbejde retningslinjer for kommunens administration. Indsatsplanerne indeholder en række retningslinjer, hvoraf de følgende er særligt relevante i forbindelse med bl.a. ny planlægning med henblik på at sikre tilstrækkeligt uforurenet grundvand til at dække fremtidens behov: I OSD, der også er udpeget til langsigtede drikkevandsområder, må der ikke udlægges arealer til ny byvækst. For Stouby og Barrit gælder i OSD, at arealforbruget ved planlægning for ny byvækst skal begrænses mest muligt, ligesom der ikke må udlægges nye områder til virksomheder, der kan medføre en forurening af grundvandet. 19 / 22

20 For Stenderup og Bjerre gælder i OSD, at arealforbruget ved planlægning for ny byvækst skal begrænses mest muligt, ligesom der ikke må udlægges nye områder til virksomheder, der kan medføre en forurening af grundvandet Forhold til vandplaner Hedensted Kommune er omfattet af vandplanerne for vandområderne 1.9 Horsens Fjord, 1.5 Randers Fjord, 1.11 Lillebælt/Jylland og 1.8 Ringkøbing Fjord. Kun den nordvestligste del af kommunen er omfattet af Ringkøbing Fjord oplandet. Dette er et begrænset område, mens de tre øvrige vandoplande udgør i omegnen af en tredjedel af kommunens areal hver. Ifølge statens vandplaner /10,11,12,13/ overstiger indvindingen ikke den beregnede udnyttelige ressource i nogle af grundvandsforekomsterne i Hedensted Kommune. Ligeledes ifølge statens vandplaner er der intet særligt indsatsbehov i forhold til de grundvandsforekomster, der har ringe kemisk tilstand i Hedensted Kommune, idet den generelle regulering og den kommunale indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse vurderes at være tilstrækkelig. 20 / 22

21 6. REFERENCER /1/ Naturstyrelsen, 2012: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande. /2/ Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, 2010: Redegørelse for grundvandskortlægning om områdeudpegninger i Rårup, Barrit og Stouby indsatsområder. Juni /3/ Naturstyrelsen. Redegørelse for Hedensted Nord. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning /4/ Vejle Amt. Indsatsplan for Hedensted-området, /5/ Vejle Amt. Indsatsplan for Øster Ørum Vandværk, /6/ Vejle Amt. Indsatsplan for Snaptun Vandværk, /7/ Naturstyrelsen. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning. Redegørelse for Lindved området, /8/ Naturstyrelsen. Redegørelse for Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning /9/ Vejle Amt & Horsens Kommune. Indsatsplan for et område ved Rugballegård, /10/ Naturstyrelsen, 2014: Vandplan Hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord. Vanddistrikt Jylland og Fyn. /11/ Naturstyrelsen, 2014: Vandplan Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland. Vanddistrikt Jylland og Fyn. /12/ Naturstyrelsen, 2014: Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord. Vanddistrikt Jylland og Fyn. /13/ Naturstyrelsen, 2014: Vandplan Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Vanddistrikt Jylland og Fyn. /14/ Hedensted Kommune. Vandforsyningsplan /15/ Hedensted Kommune, 2013: Kommuneplan / 22

22 /16/ Hedensted Kommune. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Juelsminde-Barrit-Stouby området, januar /17/ Hedensted Kommune. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Juelsminde-Barrit-Stouby området, /18/ Hedensted Kommune. Forslag til Vandhandleplan udgave /19/ Naturstyrelsen. Redegørelse for Nørre Snede. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning /20/ Naturstyrelsen. Redegørelse for Hedensted Vest. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning /21/ Naturstyrelsen. Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD, Fyn Sydjylland, Hedensted Kommune. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning / 22

Kommuneplantillæg nr. 03

Kommuneplantillæg nr. 03 Kommuneplantillæg nr. 03 til Kommuneplan 2013-2025 Rammeområde 3.E.03 Erhvervsområde ved Barrit Langgade og Barrit Hulevej i Barrit Barrit Hulevej Juli 2015 Kommuneplantillæg nr. 03 Redegørelse Baggrund

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7

Kommuneplantillæg nr. 7 Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 jjj vvveee nnnddd rrraaa Sttt ttt SS eeerrr Geee G G BB Baaa rrrrrri iitttss skkko oovvv vvveee jjj Et erhvervsområde ved Barritskovvej December 2015 Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11. til Kommuneplan 2013-2025. for et solvarmeanlæg ved Vestre Ringvej og Hovedvejen i Hedensted. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 11. til Kommuneplan 2013-2025. for et solvarmeanlæg ved Vestre Ringvej og Hovedvejen i Hedensted. Forslag Kommuneplantillæg nr. til Kommuneplan - for et solvarmeanlæg ved Vestre Ringvej og Hovedvejen i Hedensted Forslag Juni Kommuneplantillæg nr. Baggrund Hedensted Fjernvarme ønsker at etablere et solvarmeanlæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11. til Kommuneplan for et solvarmeanlæg ved Vestre Ringvej og Hovedvejen i Hedensted. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 11. til Kommuneplan for et solvarmeanlæg ved Vestre Ringvej og Hovedvejen i Hedensted. Forslag Kommuneplantillæg nr. til Kommuneplan - for et solvarmeanlæg ved Vestre Ringvej og i Hedensted Forslag Juni Kommuneplantillæg nr. Baggrund Hedensted Fjernvarme ønsker at etablere et solvarmeanlæg som supplement

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD OG NFI Rekvirent Høje-Taastrup Kommune Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 1311400022 Projektleder Udarbejdet af Anette

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Naturstyrelsen REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD I HENHOLD TIL VANDPLANERNES RETNINGSLINJER 40 OG 41 I LEMVIG KOMMUNE

Naturstyrelsen REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD I HENHOLD TIL VANDPLANERNES RETNINGSLINJER 40 OG 41 I LEMVIG KOMMUNE Naturstyrelsen REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD I HENHOLD TIL VANDPLANERNES RETNINGSLINJER 40 OG 41 I LEMVIG KOMMUNE Rekvirent Rådgiver Naturstyrelsen, tværgående planlægning Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

Bilag 1 Lindved Vandværk

Bilag 1 Lindved Vandværk Bilag 1 ligger midt i Lindved by. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Indvinding

Læs mere

1 Hvad er en grundvandsredegørelse?

1 Hvad er en grundvandsredegørelse? Grundvandsredegørelse for muligt Kommuneplantillæg for erhvervsareal ved Christiansmindevej i Skanderborg. - supplement til gældende grundvandsredegørelse Jan. 2019 Indhold 1 Hvad er en grundvandsredegørelse?...2

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD)

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Tillæg nr. 3 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har den 31. maj 2016 vedtaget Tillæg

Læs mere

Grundvandsredegørelse i medfør af planlovens 11 e 2. udgave Marts 2017 Sagsnr Redegørelse for kommuneplanens forudsætninger for

Grundvandsredegørelse i medfør af planlovens 11 e 2. udgave Marts 2017 Sagsnr Redegørelse for kommuneplanens forudsætninger for Grundvandsredegørelse i medfør af planlovens 11 e 2. udgave Marts 2017 Sagsnr. 450-2015-22077 Redegørelse for kommuneplanens forudsætninger for planlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Bilag 1 Solkær Vandværk

Bilag 1 Solkær Vandværk Bilag 1 ligger i Solekær, vest for Gammelsole by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 og indvandt i 2016 50.998 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Tillæg nr. 2 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har vedtaget Tillæg nr. 2 til OSD-redegørelsen

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 Offentligt område ved Smedestræde i Nr. Lyndelse Tillæg nr 20 til Kommuneplan 2013 1 Offentlighedsperiode og endeligt vedtaget Forslaget til kommuneplantillæg har været

Læs mere

Umiddelbart nord for Grydebanke, er der et lavtliggende område hvor Studsdal Vig går ind. Et mindre vandløb afvander til Studsdal Vig.

Umiddelbart nord for Grydebanke, er der et lavtliggende område hvor Studsdal Vig går ind. Et mindre vandløb afvander til Studsdal Vig. Notat NIRAS A/S Buchwaldsgade 35, 3. sal DK-5000 Odense C DONG Energy Skærbækværket VURDERING AF FORØGET INDVINDING AF GRUNDVAND Telefon 6312 1581 Fax 6312 1481 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg Watertech a/s Geolog, cand.scient.

Læs mere

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 2. juni 2016

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 2. juni 2016 Møde med vandværkerne på Helgenæs 2. juni 2016 Dagsorden 1. Velkomst: 2. Løsningsmodeller 3. Forsyningsstruktur 4. Debat 5. Evt. 2. Løsningsmodeller - Oversigt De 3 modeller for Helgenæs Model 1 Model

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Bilag 1 til grundvandsredegørelse

Bilag 1 til grundvandsredegørelse Bilag 1 til grundvandsredegørelse 1 Indholdsfortegnelse Byudvikling... 3 Grundvandets forhold i Ringsted Kommune... 4 Boligområder... 11 Langagerområdet... 12 Hulemarken... 13 Gyrstinge... 14 Høm... 16

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 1007 Boligområde ved Ketting Parkvej syd for Harlev

Forslag til Lokalplan 1007 Boligområde ved Ketting Parkvej syd for Harlev Redegørelse om byudvikling i OSD og NFI jf. retningslinje nr. 40 og 41 i statens vandplaner i relation til Forslag til Lokalplan 1007 Boligområde ved Ketting Parkvej syd for Harlev Indledning Alle landets

Læs mere

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE Rebild Kommune Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE PROJEKT Vurdering af projektområde for NFI og byudvikling

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Vedtaget. Status. Plannavn februar Dato for offentliggørelse af forslag. 25. februar Startdato, Offentlighedsperiode

Vedtaget. Status. Plannavn februar Dato for offentliggørelse af forslag. 25. februar Startdato, Offentlighedsperiode 9 2013 Vedtaget Plannavn 9 2013 Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode 25. februar 2015 25. februar 2015 22. april 2015 Dato for vedtagelse

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

Bilag 1 Daugård Vandværk

Bilag 1 Daugård Vandværk Bilag 1 er beliggende i den vestlige del af Daugård by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket er opført i 1997 og har en indvindingstilladelse på 66.000 m 3 og indvandt i 2016 64.743 m 3. Udviklingen

Læs mere

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015 1 Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI Agenda for præsentationen Konklusioner. Baggrund for grundvandskortlægningen Elementer i grundvandskortlægningen Kommunernes (og andre

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 5B6 ved Trustrup. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 5B6 ved Trustrup. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 5B6 ved Trustrup Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD)

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Tillæg nr. 1 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune S R O F G A L Indhold Forord...04 Vurdering af arealudlæg i forhold

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Tillæg nr. 50 til Kommuneplan

Tillæg nr. 50 til Kommuneplan Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Rammeområde FOUL.A1.01_T50 og FOUL.E2.01_T50 (Inkl. OSD-redegørelse) Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 50 2 Tillæg nr. 50 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Udvikling af byområder i kommuneplanerne og statslig beskyttelse af grundvandet.

Udvikling af byområder i kommuneplanerne og statslig beskyttelse af grundvandet. Udvikling af byområder i kommuneplanerne og statslig beskyttelse af grundvandet. Hvad var udgangspunktet? Regionplaner med status af landsplandirektiv. Eksisterende OSD områder. Kortlægning af grundvandet,

Læs mere

Grundvandsredegørelse. Ikast-Brande Kommune Februar 2015

Grundvandsredegørelse. Ikast-Brande Kommune Februar 2015 Grundvandsredegørelse Ikast-Brande Kommune Februar 2015 Grundvandsredegørelse Ikast-Brande Kommune Titel Grundvandsredegørelse Ikast-Brande Kommune, Februar 2015 Udarbejdet af Ikast-Brande Kommune, Teknisk

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde INDLEDNING Det er nu et godt stykke tid siden, vi mødtes til følgegruppemøde i Kulturhuset InSide, Hammel. Miljøcenter Århus har sammen med

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Marbjerg. Fløng. Hedehusene. Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Forslag

Marbjerg. Fløng. Hedehusene. Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Forslag Marbjerg Fløng Holbækmotorvejen Jernbanen Hedehusene Kommuneplantillæg Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2010 Forslag Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Jour. nr.: 14/11330 Dok.nr.: Dato: 16. maj

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb. ATV Konference 28. maj 2015

Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb. ATV Konference 28. maj 2015 Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb ATV Konference 28. maj 2015 Fremtidens udfordringer -grundvandskortlægningen Unik kortlægning i ca. 40 af landet Fokus på beskyttelse af grundvandet Fokus på

Læs mere

3D Sårbarhedszonering

3D Sårbarhedszonering Projekt: kvalitetsledelsessystem Titel: 3D sårbarhedszonering Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: AMNIE Godkendt af: JEHAN Dato: 03-02-2017 Version: 1 3D Sårbarhedszonering ANVENDELSE AF 3D TYKKELSER

Læs mere

Bilag 1 Båstrup By Vandværk

Bilag 1 Båstrup By Vandværk Bilag 1 er beliggende midt i Båstrup By, som udgøres af tætliggende landbrugsejendomme med mellemliggende dyrkede marker. er et ældre vandværk, som forsyner 15 husstande i nærområdet. Vandværket ligger

Læs mere

Snaptun vandværk. Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Snaptun vandværk. Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

GRUNDVANDS- REDEGØRELSE

GRUNDVANDS- REDEGØRELSE Til Ringsted Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2017 GRUNDVANDS- REDEGØRELSE RINGSTED KOMMUNE RINGSTED KOMMUNE Revision 2.0 Dato 2017-03-20 Udarbejdet af NLR Kontrolleret af LSC Godkendt af NLR Beskrivelse

Læs mere

GRUNDVANDSREDEGØRELSE

GRUNDVANDSREDEGØRELSE GRUNDVANDSREDEGØRELSE I Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse 1 og i Vejledning

Læs mere

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Grundvandsredegørelse. Horsens Kommune - December 2014

Grundvandsredegørelse. Horsens Kommune - December 2014 Grundvandsredegørelse Horsens Kommune - December 2014 Indhold 1. Om grundvandsredegørelsen... 5 1.1 Baggrund... 5 1.2 Forholdet til kommuneplanen... 7 2. Forhold til andre planer... 9 2.1 Vandplaner og

Læs mere

Thue Weel Jensen. Introduktion

Thue Weel Jensen. Introduktion Geologien i Syddjurs Kommune og dens betydning for vandindvinding til drikkevand Hvad skal de private vandværker være opmærksom på, og hvordan sikrer vi vore vandressourcer i fremtiden Thue Weel Jensen

Læs mere

ATV 28. MAJ 2015 BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND IDAG OG I FREMTIDEN BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND I DAG OG I FREMTIDEN

ATV 28. MAJ 2015 BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND IDAG OG I FREMTIDEN BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND I DAG OG I FREMTIDEN ATV 28. MAJ 2015 BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND IDAG OG I FREMTIDEN BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND I DAG OG I FREMTIDEN BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF GRUNDVAND I DAG OG I FREMTIDEN 15

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN DEN 28.08.2018 CLAUS VANGSGAARD, DANVA ULLA LYNGS LADEKARL, NIRAS Disposition Præsentation Planhieraki Styrker og begrænsninger i planer Indsatsplan Kommuneplan Vandforsyningsplan

Læs mere

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Vinstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Egedal Kommune. Redegørelse Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD. Bilag Kommuneplan 2013

Egedal Kommune. Redegørelse Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD. Bilag Kommuneplan 2013 Egedal Kommune Redegørelse Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD Bilag Kommuneplan 2013 Egedal Kommune 2013 2 Redegørelse for byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Opstartsmøde. Indsatsplanlægning for

Opstartsmøde. Indsatsplanlægning for Opstartsmøde Indsatsplanlægning for Drikkevandsbeskyttelse i Silkeborg Syd Resume af Grundvandskortlægningen for Silkeborg Syd Disposition Oversigtslig gennemgang af statens grundvandskortlægning http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vand-ihverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegningsomraader/

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere