Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013"

Transkript

1 Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 Offentligt område ved Smedestræde i Nr. Lyndelse Tillæg nr 20 til Kommuneplan

2 Offentlighedsperiode og endeligt vedtaget Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra den 18. oktober 2016 til den 13. december Mandag d. 6. februar 2017 blev kommuneplantillægget endligt vedtaget. Kommuneplantillægget kan ses på kommunens hjemmeside: 2 Tillæg nr 20 til Kommuneplan 2013

3 Hvad er et kommuneplantillæg? KOMMUNEPLAN Kommuneplanen fastsætter de overordnede retningslinjer og rammer for arealers anvendelse og udvikling. Det vil fx sige: Hvordan skal byerne udvikle sig? Hvor kan der være butikker? Hvor er der særlige natur- og kulturværdier? Hvilke rammer skal lokalplanlægningen ske indenfor? Kommuneplanen dækker hele kommunen, både byerne og det åbne land. HVEM GÆLDER KOMMUNEPLANEN FOR? Kommuneplanen er kun retningsvisende for kommunens egne planer og sagsbehandling, dvs. den gælder ikke direkte for borgerne. Kommunalbestyrelsen skal altså sørge for at overholde kommuneplanen, når den laver lokalplaner og behandler borgernes sager. Lokalplaner gælder derimod direkte for borgerne. Kommuneplanen omfatter den fysiske udvikling i de kommende 12 år og skal revideres hvert 4. år. Det er dog ikke hele planen, der revideres. I planstrategien, som er en del af kommunens udviklingsstrategi, fastlægges de temaer, der skal revideres i den kommende kommuneplan. KOMMUNEPLANTILLÆG Hvis en kommuneplan ønskes ændret i løbet af de 4 år, den omfatter, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Forslag til kommuneplantillæg skal ligesom forslaget til kommuneplanen udsendes i 8 ugers offentlig høring. Tillæg nr 20 til Kommuneplan

4 NORD REDEGØRELSE Baggrund og formål Baggrunden for ændring af kommuneplanen er at give mulighed for en fremtidig udvikling af aktivitetscentret Skullerodsholm og realisering af centrets udviklingsplan. Tillægget til kommuneplanen fastlægger rammerne for en ny lokalplan for Skullerodsholm, der indeholder de detaljerede bestemmelser for udnyttelse af arealet. Formålet med kommuneplantillægget er at skabe gode muligheder for at udvikle Skullerodsholm som centralt samlingssted i byen og åbne mulighed for en række aktiviteter, der understøtter byens kultur- og fritidsliv. Hermed tilgodeses kommunalbestyrelsens visioner for tiltrækning af bosætning til Nr. Lyndelse. Byen ligger i forstadsbåndet omkring Odense og har dermed har potentiale for at tiltrække nye indbyggere i tilknytning til storbyens arbejdspladser og bymiljø. Indhold Kommuneplantillæg nr. 20 udvider rammeområde Nrl. O.8, der muliggør, at en tilgrænsende mark kan indgå i Skullerodsholms fremtidige område og sikre udvidelse af centrets aktiviteter. Endvidere justerer tillægget rammebestemmelserne, så det er muligt, at etablere institution i tilknytning til aktivitetshuset i form af en juniorklub, ungdomsklub eller lignende, som der tidligere har været i området. Desuden muliggøres etablering af servicetilbud i forbindelse centrets aktiviteter i form af sundheds- og wellness-ydelser som fx fysioterapi, massage, fodterapi, sportscoaching og lignende. RETNINGSLINJER Området er i kommuneplanen udpeget som karaktergivende landskab, der ønskes vedligeholdt. Her skal udviklingen og deraf følgende forandringer ske i overensstemmelse med den eksisterende landskabskarakter. Nrl.O.08 Luftfoto med ny rammeafgrænsning 4 Tillæg nr 20 til Kommuneplan 2013

5 Miljøvurdering Det areal, som inddrages i kommuneplanen, kan i henhold til Lokalplan ikke bebygges og kun anvendes til udendørs sports- og lege-aktiviteter, hvor landskabskarakteren kan bevares. En del af områdets nordvestlige hjørne er udlagt til skovrejsningsområde. Dette har ingen konsekvenser for områdets udnyttelse. Anden planlægning og lovgivning DRIKKEVANDSINTERESSER Området er omfattet af område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Tillæg til kommuneplan og lokalplanen muliggør, at et nyt område kan anvendes til byformål i form af aktivitetscenter. Kommuneplantillæg 20 ledsages af en redegørelse for varetagelse af drikkevandsinteresserne jf. den statslige vandplan. Redegørelsen indgår som bilag til kommuneplantilægget. Som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af Lov om miljøvurdering. Som en første fase skal disse planer screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planernes belastning af miljøet. Denne beslutning skal offentliggøres før den endelige vedtagelse af planen. Beslutningen fremgår af konklusionen og offentliggøres hermed samtidig med offentliggørelse af forslag til lokalplan. Det fremgår af loven, at der ved planer og programmer, som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer, kun skal gennemføres miljøvurdering, hvis de antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. SCREENING Kommuneplantillæg nr. 20 er screenet sammen med Lokalplan , der fastlægger de detaljerede bestemmelser for området. KONKLUSION Det vurderes, at planlægningens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og da den ikke berører eller påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde har Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelse vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af tillægget, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering. Skullerodsholms bevaringsværdige stuehus. Tillæg nr 20 til Kommuneplan

6 Rammebestemmelser / Retningslinjer EKSISTERENDE RAMMEBESTEMMELSER Nrl.O.8 NYE RAMMEBESTEMMELSER Nrl.O.8 Plandistrikt Nr. Lyndelse / Nr. Søby Plandistrikt Nr. Lyndelse / Nr. Søby Plannavn Område til offentlige formål i Nr. Lyndelse / Nr. Søby Plannavn Område til offentlige formål i Nr. Lyndelse / Nr. Søby Generel anvendelse Område til offentlige formål Generel anvendelse Område til offentlige formål Zonestatus Byzone Zonestatus Byzone Fremtidig zonestatus Byzone Fremtidig zonestatus Byzone Konkret anvendelse Aktivitetshus Bebyggelse Maks. bebyggelsesprocent: 25 Bygningshøjde Etager Maks. 8,5 m målt fra naturligt terræn (niveauplan) Der må højst opføres bygninger med en etage med udnyttelig tagetage (1½ etage) Konkret anvendelse Kultur- og fritidsaktiviteter samt servicetilbud i forbindelse hermed i form af sundheds- og wellness-ydelser som fx fysioterapi, massage, fodterapi, sportscoaching og lignende. Aktivitetshus samt mulighed for at etablere institution i form af juniorog ungdomsklub eller lignende. Bebyggelse Maks. bebyggelsesprocent: 25 Bygningshøjde Maks. 8,5 m målt fra naturligt terræn (niveauplan) Andre bestemmelser Der må kun opføres bebyggelse, som har direkte tilknytning til de på området anlagte offentlige faciliteter Etager Andre bestemmelser Der må højst opføres bygninger med en etage med udnyttelig tagetage (1½ etage) Der må kun opføres bebyggelse, som har direkte tilknytning til de på området anlagte offentlige faciliteter 6 Tillæg nr 20 til Kommuneplan 2013

7 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget endeligt på kommunalbestyrelsens møde den 6. februar På kommunalbestyrelsens vegne: Christian Thygesen Borgmester Helene Bækmark Kommunaldirektør Tillæg nr 20 til Kommuneplan

8 Eksisterende rammeafgrænsning N Nrl.O.08 8 Tillæg nr 20 til Kommuneplan 2013

9 Ny rammeafgrænsning N Nrl.O.08 Tillæg nr 20 til Kommuneplan

10 Bilag Notat om byudvikling i OSD i henhold til vandplanernes regningslinje 40 og 41 Dette notat er udarbejdet i henhold til statens udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande undenfor disse /1/. Notatet redegør for grundvandsforholdene og for kommuneplanlagt arealanvendelse i forhold til drikkevandsinteresser i lokalplan nr xx.xx. Vandplanernes retningslinje 40 handler om placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en forurening af grundvandet. Retningslinje 41 omhandler udlæg af arealer til byudvikling inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Naturstyrelsen har til udmeldingen af statslige interesser til kommuneplanlægningen i oktober 2012 udarbejdet et notat om, hvordan kravene i vandplanernes retningslinjer 40 og 41 opfyldes /1/. Notatet er udgangspunkt for dette notat. By, Land og Kultur Miljøafdelingen Mellemgade Faaborg Tlf Fax Dato: Sagsid.: P Kontakt Trine Mehlsen Dir.: I notatet har Naturstyrelsen opstillet en trinmodel, som kan anvendes i de tilfælde, hvor der sker byudvikling og anden ændret anvendelse i en sådan udstrækning, at der kræves kommuneplanlægning, og denne muliggør en mere grundvandstruende aktivitet. Trinmodellen er opbygget med et trin for byudvikling og anden ændret arealanvendelse inden for OSD og indvindingsoplande, men uden for NFI og et trin for byudvikling og anden ændret arealanvendelse indenfor NFI. Forudsætninger for byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande uden for OSD er, at den statslige kortlægning af grundvandet er afsluttet. I Faaborg-Midtfyn Kommune er den statslige grundvandskortlægning afsluttet i alle kortlægningsområder. Det tilvejebragte datagrundlag er således tilstrækkeligt som grundlag for redegørelsen. Grundvandsforholdene er således godt beskrevet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er udarbejdet et tillæg til Kommuneplanen, idet aktiviteterne på Skullerodsholm udvikler sig til stadighed og stedet fungerer i stigende omfang som et centralt samlingssted i Nr. Lyndelse. I dag anvendes området som aktivitetsområde for byen. Herunder er der etableret fitnessfaciliteter, møde- og festlokaler, lege- og aktivitetspladser, tennisbaner, hundeskov mv. Området omfatter i dag matriklerne 9am, 10a og 10q Nr. Lyndelse By, Nr. Lyndelse. Området udvides med matrikel 15m Nr. Lyndelse By, Nr. Lyndelse. Lokalplanen giver Skullerodsholm mulighed for at området anvendes til rekreative fritidsaktiviteter herunder sportsaktiviteter og legeplads, offentlig park, friluftsscene, møde- og forsamlingslokaler samt mindre værksteder o.l. I for bindelse med sports- og fitnessaktiviteterne i området kan der udøves sundhedsog wellness-erhverv som for eksempel fysioterapi, massage, fodterapi og lignende. Der kan i området ikke etableres særligt støjende aktiviteter som for eksempel motorsportskørende forlystelser eller lignende. Åbningstid Mandag 10:00-15:30 Tirsdag 10:00-14:00 Onsdag Lukket Torsdag 10:00-17:00 Fredag 10:00-12:00 Telefontid Mandag-onsdag 8:00-15:30 Torsdag 8:00-17:30 Fredag 8:00-12:30 Side 1

11 Figur 1. Området Skullerodsholm er markeret med sort. Det nye område, der inddrages i kommuneplanen er matr. nr. 15m Nr. Lyndelse By, Nr. Lyndelse. Grundvandsressourcen Status for kortlægningen Nr. Lyndelse Vandværk forsyner Skullerodsholm. Nr. Lyndelse Vandværk indvinder hovedsageligt vand fra det midterste af 3 sandmagasiner i undergrunden. En enkelt af vandværkets boringer indvinder vand fra det terrænnære magasin. Grundvandskortlægningen, der omfatter Nr. Lyndelse, blev afsluttet i Kommunen er i gang med at udarbejde en indsatsplan, der dækker hele kommunen. Den forventes færdig i Grundvandsressourcens naturlige beskyttelse og kvalitet Grundvandsressourcen er i og omkring Nr. Lyndelse middel til godt beskyttet. Under byen har Naturstyrelsen afgrænset et område med lille sårbarhed. I områder tæt på byen er der afgrænset nogen sårbarhed. Det vil altså sige, at der i områder med lille sårbarhed er mere end 15 m beskyttende ler over det primære grundvandsmagasin. I områder med nogen sårbarhed er der mellem 5 og 15 m beskyttende ler over det primære grundvandsmagasin. Området, der er omfattet af lokalplan xx.xx er afgrænset som område med lille sårbarhed. Den vestligste spids af matr. 15m Nr. Lyndelse By, Nr. Lyndelse er afgrænset med nogen sårbarhed og er dermed udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO). Grundvandsdannelse og grundvandsressourcens størrelse I kortlægningen fra Naturstyrelsen er det beregnet, at nettonedbøren i området er 344 mm/år, hvilket vurderes at være højt for Fyn. Området, som Skullerodsholm omfatter, udgør ca m 2. Det giver en teoretisk grundvandsdannelse på m 3 /år. Side 2

12 Lokalplanen giver Skullerodsholm mulighed for at området anvendes til rekreative fritidsaktiviteter herunder sportsaktiviteter og legeplads, offentlig park, friluftsscene, møde.- og forsamlingslokaler samt mindre værksteder o.l. Det vurderes, at denne anvendelse ikke vil hindre grundvandsdannelsen væsentligt. OSD, indvindingsoplande og NFI Nogle af de vigtigste resultater fra grundvandskortlægningen er områdeudpegningerne, som formelt udpeges i en bekendtgørelse. Området ved Skullerodsholm ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og den vestligste snip er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Figur 2. Figuren viser området ved Skullerodsholm, der er markeret med rød. Derudover indikerer den blå farve, at området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser og de skraverede områder er indsatsområder. Vandforsyningsforhold Nr. Lyndelse by og dermed Skullerodsholm forsynes med vand fra Nr. Lyndelse Vandværk. Vandværket skal ifølge kommunens vandforsyningsplan bestå. Vandværket leverer vand af god kvalitet, dog er der forhøjet nitrat i en af vandværkets 4 boringer. Vandværket forsyner kun ejendomme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vandværket udnyttede sidste år 72% af deres mulige årsproduktion. Planforhold Lokalplanområdet ligger under rammeområde Nrl.O.8, som udlægger området til offentligt formål. Lokalplanen er ikke i fuld overensstemmelse med kommuneplanen, da lokalplanen inddrager et yderligere areal mod vest. Lokalplanen ledsages derfor af et tillæg nr. 20 Side 3

13 xx til kommuneplanen, der sikrer overholdelse af planlovens krav om at lokalplanens skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Beskyttelse af grundvandet I Faaborg-Midtfyn Kommune skal grundvandet beskyttes, således at drikkevandsforsyningen kan baseres på rent grundvand. Der er i øjeblikket tilstrækkeligt rent og godt grundvand, og det er et vigtigt mål for Faaborg-Midtfyn Kommune at fastholde dette også i fremtiden //. Derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune formuleret en række retningslinjer vedrørende grundvandsbeskyttelse i kommuneplanen. Forhold til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, herunder BNBO Faaborg-Midtfyn Kommune er i gang med at udarbejde en samlet indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i hele kommunen. Herunder vil der blive beregnet boringsnærebeskyttelsesområder (BNBO) for alle boringer i Kommunen. En meget lille del af området omkring Skullerodsholm vil være omfattet af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse idet en lille del er udpeget som indsatsområde (IO). Der er ingen boringer i umiddelbar nærhed af Skullerodsholm, hvorfor området ikke bliver omfattet af BNBO. Forhold til vandplaner Området ved Skullerodsholm er omfattet af vandplanerne for Hovedopland 1.13 Odense Fjord. Der findes en terrænnær grundvandsforekomst i hovedoplandet ( ), der dækker hele hovedoplandet. Den terrænnære forekomst har kemisk ringe tilstand men er god kvantitativt tilstand. Der findes tre regionale grundvandsforekomster i området ved Skullerodsholm. De tre forekomster, som er , og , dækker helt eller delvist området. De to områder og har kemisk ringe tilstand og har god kvantitativ tilstand. Området har både kemisk og kvantitativ ringe tilstand. Der findes ikke dybe grundvandsforekomster på Fyn og dermed heller ikke i området omkring Skullerodsholm. Der er tre stofgrupper, der er årsag til den ringe kemiske tilstand i grundvandsforekomsterne. I det terrænnære grundvand skyldes den ringe kemiske tilstand indholdet af pesticider, klorerede opløsningsmidler og klorfenoler. I de regionale grundvandsforekomster er der i alle tre magasiner klorerede opløsningsmidler og klorfenoler. Derudover er der i forekomsten også pesticider. Side 4

14 Plan og Kultur Mellemgade Faaborg Tlf: Mail: 14 Tillæg nr 20 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 Bofællesskab Torpegård Diernæs

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 Bofællesskab Torpegård Diernæs Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 Bofællesskab Torpegård Diernæs 1 Indholdsfortegnelse 4 Hvad er et kommuneplantillæg? 5 Kommunalbestyrelsens baggrund og formål 6 Miljøvurdering 7 Rammebestemmelser 8

Læs mere

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr 17-5-9-2016 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013 Boligområde Faa.B.24 - nord for Bjernevej i den vestlige bydel, Faaborg

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013 Boligområde Faa.B.24 - nord for Bjernevej i den vestlige bydel, Faaborg Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013 Boligområde Faa.B.24 - nord for Bjernevej i den vestlige bydel, Faaborg Tillæg nr 18 1 Hvad er et kommuneplantillæg? KOMMUNEPLAN Kommuneplanen fastsætter de overordnede

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 Ændring af rammebestemmelser for Års.E.2

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 Ændring af rammebestemmelser for Års.E.2 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 Ændring af rammebestemmelser for Års.E.2 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den 18.10.16 til den 13.12.2016 Mandag den 08.05.2017

Læs mere

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Avl.E.1 Erhvervsområde Vejlegårdsvej, Allested-Vejle (Løgismose) Tillæg nr 16-08.08.2016 1 Hvad er et kommuneplantillæg? KOMMUNEPLAN Kommuneplanen fastsætter de overordnede

Læs mere

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Avl.E.1 Erhvervsområde Vejlegårdsvej, Allested-Vejle (Løgismose) Tillæg nr 16 - Forslag 15.2.2016 1 Hvad er et kommuneplantillæg? KOMMUNEPLAN Kommuneplanen fastsætter

Læs mere

Tillæg nr. 19 til Kommuneplan Ændring af rammer Nrb.C.1, Nrb.C.2 og del af Nrb.R.1 til centerområde Nr. Broby

Tillæg nr. 19 til Kommuneplan Ændring af rammer Nrb.C.1, Nrb.C.2 og del af Nrb.R.1 til centerområde Nr. Broby Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 Ændring af rammer Nrb.C.1, Nrb.C.2 og del af Nrb.R.1 til centerområde Nr. Broby Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 16.

Læs mere

Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 Rin.BE.5. og Rin.R.11.

Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 Rin.BE.5. og Rin.R.11. Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013 Rin.BE.5. og Rin.R.11. forslag 1 Tillæg nr. 30 - Forslag Offentlighedsperiode Tillægget er i offentlig høring fra den 19. juni til den 14. august 2018 Indsigelser, ændringsforslag

Læs mere

Tillæg nr. 14 til kommuneplan Tillæg nr. 14 Gis. R. 4 Rekreativt område - Gislev Børneskov

Tillæg nr. 14 til kommuneplan Tillæg nr. 14 Gis. R. 4 Rekreativt område - Gislev Børneskov Tillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 14 Gis. R. 4 Rekreativt område - Gislev Børneskov Tillæg nr. 14 - Forslag 28.7.2015 Offentlighedsperiode Forslaget er i offentlig høring fra den 15. 9 2015

Læs mere

Tillæg nr. 35. til Kommuneplan Rin.BE.1 og Rin.R.1. forslag. Tillæg nr. 35

Tillæg nr. 35. til Kommuneplan Rin.BE.1 og Rin.R.1. forslag. Tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2013 Rin.BE.1 og Rin.R.1 forslag Offentlighedsperiode Tillægget er i 4 ugers offentlig høring fra den 11. september til 21. oktober 2018 Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 12 l Kommuneplan 2013 Boliger på Lensvej Årslev Ændring af ramme Års.B.12 l Års.B.15

Tillæg nr. 12 l Kommuneplan 2013 Boliger på Lensvej Årslev Ændring af ramme Års.B.12 l Års.B.15 Tillæg nr. 12 l Kommuneplan 2013 Boliger på Årslev Ændring af ramme Års.B.12 l Års.B.15 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den 16. juni "l den 28. august 2015.

Læs mere

Tillæg nr. 24 l Kommuneplan 2013 Ændring af anvendelse og afgrænsning af Rin.O.7. Tilpasning af Rin.BE.5 og Rin.R11

Tillæg nr. 24 l Kommuneplan 2013 Ændring af anvendelse og afgrænsning af Rin.O.7. Tilpasning af Rin.BE.5 og Rin.R11 Tillæg nr. 24 l Kommuneplan 2013 Ændring af anvendelse og afgrænsning af Rin.O.7. Tilpasning af Rin.BE.5 og Rin.R11 Indholdsfortegnelse 3 Hvad er et kommuneplan"llæg? Redegørelse 4 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 26 l Kommuneplan 2013 Sva.R.4 - Akvitetscenter og naturlegeplads - Svanninge / Millinge

FORSLAG. Tillæg nr. 26 l Kommuneplan 2013 Sva.R.4 - Akvitetscenter og naturlegeplads - Svanninge / Millinge FORSLAG Tillæg nr. 26 l Kommuneplan 2013 Sva.R.4 - Akvitetscenter og naturlegeplads - Svanninge / Millinge Offentlighedsperiode Tillægget er i offentlig høring fra den 12. december 2017 "l den 6. februar

Læs mere

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1 Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013 Ny ramme Bol.R.1 Billede fra MC-Camp Fyn. Her i anledning af Nimbus træf. Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 20.8.2013

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013 Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 14. oktober til den 10 december 2014.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til kommuneplan Vaa.T.1 Solcelleanlæg ved Pottemagervej Vester Aaby FORSLAG

Tillæg nr. 4 til kommuneplan Vaa.T.1 Solcelleanlæg ved Pottemagervej Vester Aaby FORSLAG Tillæg nr. 4 til kommuneplan 2013 Vaa.T.1 Solcelleanlæg ved Pottemagervej Vester Aaby FORSLAG Offentlighedsperiode Forslaget er i offentlig høring fra den 19.11.2013 til den 13.01.2014 Indsigelser, ændringsforslag

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 12 l Kommuneplan 2013 Boliger på Lensvej Årslev Ændring af ramme Års.B.12

FORSLAG. Tillæg nr. 12 l Kommuneplan 2013 Boliger på Lensvej Årslev Ændring af ramme Års.B.12 FORSLAG Tillæg nr. 12 l Kommuneplan 2013 Boliger på Lensvej Årslev Ændring af ramme Års.B.12 Offentlighedsperiode Tillægget er i offentlig høring fra den 16.6.2015 "l den 11.8.2015 Indsigelser, ændringsforslag

Læs mere

Tillæg nr. 26 l Kommuneplan 2013 Sva.R.4 - Akvitetscenter og naturlegeplads - Svanninge / Millinge

Tillæg nr. 26 l Kommuneplan 2013 Sva.R.4 - Akvitetscenter og naturlegeplads - Svanninge / Millinge Tillæg nr. 26 l Kommuneplan 2013 Sva.R.4 - Akvitetscenter og naturlegeplads - Svanninge / Millinge Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den 12. december 2017

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn Tillæg nr. 7 - Kommuneplantillæg for ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn Offentlighedsperiode og endelig

Læs mere

Tillæg nr. 29 l Kommuneplan 2013 Rin.T.3 Teknisk anlæg ved Stegshavevej, Ringe FORSLAG. 1 Tillæg nr Forslag

Tillæg nr. 29 l Kommuneplan 2013 Rin.T.3 Teknisk anlæg ved Stegshavevej, Ringe FORSLAG. 1 Tillæg nr Forslag Tillæg nr. 29 l Kommuneplan 2013 Rin.T.3 Teknisk anlæg ved, Ringe FORSLAG 1 Tillæg nr. 29 - Forslag Offentlighedsperiode Tillægget er i offentlig høring fra den 27. februar "l den 24. april 2018 Indsigelser,

Læs mere

Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej.

Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Ørbækvej. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009 FORSLAG - Ændring af rammeområder Fer. C.1 og Fer B.9 - Ændring af bymidteafgrænsning Offentlighedsperiode Forslaget til kommuneplantillæg nr. 13 er i offentlig høring

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 13 l Kommuneplan 2013 Bofællesskab Torpegård Diernæs

FORSLAG. Tillæg nr. 13 l Kommuneplan 2013 Bofællesskab Torpegård Diernæs FORSLAG Tillæg nr. 13 l Kommuneplan 2013 Bofællesskab Torpegård Diernæs Offentlighedsperiode Tillægget er i offentlig høring fra den 18.august 2015 "l den 13 oktober 2015 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Tillæg nr. 41 l Kommuneplan 2013 Ændring af Hor.B.3 og Hor.E.1 i Horne

Tillæg nr. 41 l Kommuneplan 2013 Ændring af Hor.B.3 og Hor.E.1 i Horne Tillæg nr. 41 l Kommuneplan 2013 Ændring af Hor.B.3 og Hor.E.1 i Horne Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den 16. oktober "l den 13. november 2018 Mandag den

Læs mere

Tillæg nr. 38 l Kommuneplan 2013 Ændring af Rin.BE.6 Rynkebyvej, Ringe

Tillæg nr. 38 l Kommuneplan 2013 Ændring af Rin.BE.6 Rynkebyvej, Ringe Tillæg nr. 38 l Kommuneplan 2013 Ændring af Rin.BE.6 Rynkebyvej, Ringe Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den 16. oktober "l den 13. november 2018 Mandag den

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 22 l Kommuneplan 2013 Ændring af rammeafgrænsning for Faa.C.2, Faa.C.4, Faa.O.2 og Faa.O.5. Ændring af rammebestemmelser

FORSLAG. Tillæg nr. 22 l Kommuneplan 2013 Ændring af rammeafgrænsning for Faa.C.2, Faa.C.4, Faa.O.2 og Faa.O.5. Ændring af rammebestemmelser FORSLAG Tillæg nr. 22 l Kommuneplan 2013 Ændring af rammeafgrænsning for Faa.C.2, Faa.C.4, Faa.O.2 og Faa.O.5. Ændring af rammebestemmelser for Faa.C.2 Offentlighedsperiode Tillægget er i offentlig høring

Læs mere

Tillæg nr. 37 l Kommuneplan 2013 Ændring af San.BE.1 i Sandager Blandet bolig- og erhvervsområde

Tillæg nr. 37 l Kommuneplan 2013 Ændring af San.BE.1 i Sandager Blandet bolig- og erhvervsområde Tillæg nr. 37 l Kommuneplan 2013 Ændring af San.BE.1 i Sandager Blandet bolig- og erhvervsområde Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den 16. oktober "l den 13.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til kommuneplan Ændring af rammeområder Kværndrup (Bukhavegård)

Tillæg nr. 1 til kommuneplan Ændring af rammeområder Kværndrup (Bukhavegård) Tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013 Ændring af rammeområder Kværndrup (Bukhavegård) Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 17. september til den 11. november

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 28 l Kommuneplan 2013 Ændring af rammeområder ved Marsk Billesvej 10, Brobyværk

FORSLAG. Tillæg nr. 28 l Kommuneplan 2013 Ændring af rammeområder ved Marsk Billesvej 10, Brobyværk FORSLAG Tillæg nr. 28 l Kommuneplan 2013 Ændring af rammeområder ved Marsk Billesvej 10, Brobyværk Offentlighedsperiode Tillægget er i offentlig høring fra den 27. februar "l 24. april 2018. Indsigelser,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 20 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad

Kommuneplantillæg nr. 20 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad Kommuneplantillæg nr. 20 Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

Tillæg nr. 43 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af ny boligramme ved Markedspladsen i Faaborg Faa.B.16

Tillæg nr. 43 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af ny boligramme ved Markedspladsen i Faaborg Faa.B.16 Tillæg nr. 43 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af ny boligramme ved Markedspladsen i Faaborg Faa.B.16 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den 16. oktober "l den

Læs mere

Tillæg nr. 44 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af blandet bolig- og erhvervsramme Vhæ.BE.3 ved Jordløsevej i V. Hæsinge

Tillæg nr. 44 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af blandet bolig- og erhvervsramme Vhæ.BE.3 ved Jordløsevej i V. Hæsinge Tillæg nr. 44 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af blandet bolig- og erhvervsramme Vhæ.BE.3 ved Jordløsevej i V. Hæsinge Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den

Læs mere

Tillæg nr. 40 l Kommuneplan 2013 Ophævelse af Rin.O.2 og opreelse af Rin.B.17 ved Gestelevvej i Ringe

Tillæg nr. 40 l Kommuneplan 2013 Ophævelse af Rin.O.2 og opreelse af Rin.B.17 ved Gestelevvej i Ringe Tillæg nr. 40 l Kommuneplan 2013 Ophævelse af Rin.O.2 og opreelse af Rin.B.17 ved Gestelevvej i Ringe Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den 16. oktober "l

Læs mere

Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG

Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2009 Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Offentlighedsperiode Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra den 19.06.2012 til

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Engtoften, Brande

Kommuneplantillæg nr. 4 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Engtoften, Brande Kommuneplantillæg nr. 4 Boligområde, Engtoften, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Høje Taastrup Rådhus. Høje Taastrup landsby. Kommuneplantillæg

Høje Taastrup Rådhus. Høje Taastrup landsby. Kommuneplantillæg Præstegårdsvej Rådhus Halland Boulevard landsby Bygaden Kommuneplantillæg Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2014 Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Jour. nr.: 14/7274 Dok.nr.: 63047/14 Dato: 20.05.2014

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 - ændring af rammer for Vigersted Bymidte Kommuneplan Marts 2019 UDKAST

Forslag til tillæg nr. 2 - ændring af rammer for Vigersted Bymidte Kommuneplan Marts 2019 UDKAST Forslag til tillæg nr. 2 - ændring af rammer for Vigersted Bymidte Kommuneplan 2017-2029 Marts 2019 UDKAST Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan.

Læs mere

Sti Korinth - Ringe Forslag

Sti Korinth - Ringe Forslag Tillæg nr. 9 til kommuneplan 2009 Sti Korinth - Ringe Forslag Offentlighedsperiode Kommuneplantillægget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 21. juni 2011 til den 22. august 2011 Indsigelser, ændringsforslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Tillæg nr. 11 til kommuneplan Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse

Tillæg nr. 11 til kommuneplan Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2009 Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 var i offentlig høring fra den

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013. Ny Ramme Rin. B.40 Etageboliger, Rolighedsvej/Søvej, Ringe

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013. Ny Ramme Rin. B.40 Etageboliger, Rolighedsvej/Søvej, Ringe Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 Ny Ramme Rin. B.40 Etageboliger, Rolighedsvej/Søvej, Ringe Tillæg nr. 10. Kommuneplan 2013 Offentlighedsperiode Forslaget er i offentlig høring fra den 20.01.2015 til

Læs mere

Tillæg nr. 32 l Kommuneplan 2013 For ændring af Års.B.9 og lføjelse af Års.B.18

Tillæg nr. 32 l Kommuneplan 2013 For ændring af Års.B.9 og lføjelse af Års.B.18 Tillæg nr. 32 l Kommuneplan 2013 For ændring af Års.B.9 og lføjelse af Års.B.18 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den 4. september "l den 30. oktober 2018.

Læs mere

Tillæg nr. 34 l Kommuneplan 2013 Ændring af offentlig ramme Bro.O.2 ved Skovvej i Brobyværk

Tillæg nr. 34 l Kommuneplan 2013 Ændring af offentlig ramme Bro.O.2 ved Skovvej i Brobyværk Tillæg nr. 34 l Kommuneplan 2013 Ændring af offentlig ramme Bro.O.2 ved Skovvej i Brobyværk Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den 18. september "l den 16.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 45 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af ny ramme Rys.B.7, Boliger på Graabjergvej 1-3 i Ryslinge (dligere rådhus)

FORSLAG. Tillæg nr. 45 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af ny ramme Rys.B.7, Boliger på Graabjergvej 1-3 i Ryslinge (dligere rådhus) FORSLAG Tillæg nr. 45 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af ny ramme Rys.B.7, Boliger på Graabjergvej 1-3 i Ryslinge (dligere rådhus) Offentlighedsperiode Tillægget er i offentlig høring fra den 26. februar

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande Nørre

Læs mere

Tillæg nr. 11 til kommuneplan Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG

Tillæg nr. 11 til kommuneplan Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Tillæg nr. 11 til kommuneplan 200 Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Offentlighedsperiode Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 200 er i offentlig høring fra den 1.06.2012 til den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 16 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg nr. 31 l Kommuneplan 2013 Faa.O.10 - Omdannelse af Faaborg Sygehus, Faaborg

Tillæg nr. 31 l Kommuneplan 2013 Faa.O.10 - Omdannelse af Faaborg Sygehus, Faaborg Tillæg nr. 31 l Kommuneplan 2013 Faa.O.10 - Omdannelse af Faaborg Sygehus, Faaborg Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den 18. september "l den 13. november

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag. i høring: xx.xx - xx.xx 20xx. Ændring af rammeområde B Tillæg til Kommuneplan

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag. i høring: xx.xx - xx.xx 20xx. Ændring af rammeområde B Tillæg til Kommuneplan 03 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag i høring: xx.xx - xx.xx 20xx Ændring af rammeområde B03-04 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg nr.3 til kommuneplan 2013-2025 for Egedal Kommune Kommuneplantillæggets

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 45 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af ny ramme Rys.B.7, Boliger på Graabjergvej 1-3 i Ryslinge (dligere rådhus)

FORSLAG. Tillæg nr. 45 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af ny ramme Rys.B.7, Boliger på Graabjergvej 1-3 i Ryslinge (dligere rådhus) FORSLAG Tillæg nr. 45 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af ny ramme Rys.B.7, Boliger på Graabjergvej 1-3 i Ryslinge (dligere rådhus) Offentlighedsperiode- supplerende høring Tillægget er i suplerende høring

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 22 l Kommuneplan 2013 Ændring af rammeafgrænsning for Faa.C.2, Faa.C.4, Faa.O.2 og Faa.O.5

FORSLAG. Tillæg nr. 22 l Kommuneplan 2013 Ændring af rammeafgrænsning for Faa.C.2, Faa.C.4, Faa.O.2 og Faa.O.5 FORSLAG Tillæg nr. 22 l Kommuneplan 2013 Ændring af rammeafgrænsning for Faa.C.2, Faa.C.4, Faa.O.2 og Faa.O.5 Offentlighedsperiode Tillægget er i offentlig høring fra den 15. november 2016 "l den 10. januar

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 17 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen

Læs mere

Hovedgaden Charlotteager Charlottegå Hede hus dsvej hallen Jernbane Kommuneplantillæg

Hovedgaden Charlotteager Charlottegå Hede hus dsvej hallen Jernbane Kommuneplantillæg Hovedgaden Charlotteager Charlottegårdsvej Hedehus hallen Jernbane Kommuneplantillæg Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2014 Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Hvis byrådet

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Marbjerg. Fløng. Hedehusene. Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Forslag

Marbjerg. Fløng. Hedehusene. Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Forslag Marbjerg Fløng Holbækmotorvejen Jernbanen Hedehusene Kommuneplantillæg Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2010 Forslag Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Jour. nr.: 14/11330 Dok.nr.: Dato: 16. maj

Læs mere

Tillæg nr. 36 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af rekreav ramme Faa.R.20 ved Saugstedlund i Faaborg

Tillæg nr. 36 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af rekreav ramme Faa.R.20 ved Saugstedlund i Faaborg Tillæg nr. 36 l Kommuneplan 2013 Tilføjelse af rekreav ramme Faa.R.20 ved Saugstedlund i Faaborg Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den 16. oktober "l den 13.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 Boligområde v. Holbækvej, Jyderup Status: Forslag Høringsperiode start: 28. marts 2019 Høringsperiode slut: 23. maj 2019 Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Boligområde v. Holbækvej,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad FORSLAG Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2009. Erhvervsområde ved industrivej i Ringe

Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2009. Erhvervsområde ved industrivej i Ringe Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2009 Erhvervsområde ved industrivej i Ringe Offentlighedsperiode Kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar

Læs mere

kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den xx.xx.xxxx til den xx.xx.xxxx kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Ikast-Brande Kommuneplan

Ikast-Brande Kommuneplan Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Smallegade og Thorsgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Smallegade og Thorsgade, Ikast Centerområde, Smallegade og Thorsgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Hvis byrådet

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 44

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 44 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 44 Erhvervsområde i Højme Ændring af kommuneplanområde 6 Bellinge Dyrup - Højme Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1

Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplantillæg nr. 1 Boliger i det vestlige Hagested Status: Kladde Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Formål Kommuneplantillægget udarbejdes på baggrund

Læs mere

Kommuneplantillæg 38. Faaborg Udvidelse af Lyø camping FORSLAG

Kommuneplantillæg 38. Faaborg Udvidelse af Lyø camping FORSLAG Kommuneplantillæg 38 Faaborg 1997-2007 Udvidelse af Lyø camping FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 stk. 1 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD)

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Tillæg nr. 3 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har den 31. maj 2016 vedtaget Tillæg

Læs mere

Vedtaget. Status. Plannavn februar Dato for offentliggørelse af forslag. 25. februar Startdato, Offentlighedsperiode

Vedtaget. Status. Plannavn februar Dato for offentliggørelse af forslag. 25. februar Startdato, Offentlighedsperiode 9 2013 Vedtaget Plannavn 9 2013 Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode 25. februar 2015 25. februar 2015 22. april 2015 Dato for vedtagelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg Erhvervsområde og område til teknisk anlæg ved Tingvejen, Vojens. Nov FORSLAG FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING

Kommuneplantillæg Erhvervsområde og område til teknisk anlæg ved Tingvejen, Vojens. Nov FORSLAG FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING Kommuneplantillæg 8-2009 Erhvervsområde og område til teknisk anlæg ved Tingvejen, Vojens Nov. 2010 FORSLAG FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING Forslag til Kommuneplantillæg 8-2009 for Haderslev Kommune. Udarbejdet

Læs mere

TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE UL.B.11 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Ændring af anvendelsesbestemmelser Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING Forslag Boligområde nord for Bregentvedvej i Haslev - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16.

Læs mere

år: 2018 Kommuneplantillæg

år: 2018 Kommuneplantillæg år: 2018 Kommuneplantillæg Tillæg nr 29 til Kommuneplan 2014 Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis Byrådet i den mellemliggende

Læs mere

041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10

041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10 041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10 PlanID 3633872 Tillæg nr. 041 Plannavn Udvidelse af erhvervsområdet Perdersholmparken VVM Kommuneplantillæg uden VVM Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Assens Kommune. Assens Kommune. Kommuneplantillæg nr Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg

Assens Kommune. Assens Kommune. Kommuneplantillæg nr Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg Assens Kommune Assens Kommune Kommuneplantillæg nr. 21 - Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg Februar 2017 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen.

Læs mere

Kommuneplantillæg FORSLAG. Til politisk behandling

Kommuneplantillæg FORSLAG. Til politisk behandling FORSLAG Til politisk behandling Forslag til for Haderslev Kommune. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort d. 17. november 2010. Tryk: Haderslev Kommune Kort: Copyright

Læs mere

24.01.O07. Offentlige formål i Ølgod TILLÆG 17 RAMMEOMRÅDE O07

24.01.O07. Offentlige formål i Ølgod TILLÆG 17 RAMMEOMRÅDE O07 24.01.O07 Offentlige formål i Ølgod TILLÆG 17 RAMMEOMRÅDE 24.01.O07 KOMMUNEPLAN 2017 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Finlandsgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Finlandsgade, Ikast Boligområde, Finlandsgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5

Kommuneplantillæg nr. 5 Ramme 1.2.BE.6 ved Toftevej og Ramsherred i Assens by juni, 2019 Geodatastyrelsen 10km Offentlig høring Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 har været i høring til den 26. april 2019. Har du spørgsmål,

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 70

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 70 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 70 Brændekildevej Ændring af kommuneplanområde 6 Bellinge Dyrup Højme Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for boligformål, liberalt erhverv og almen service Rammeområde VIBSV.C3.01_T5, VIBSV.E2.01_T5 og VIBSV.B3.05_T5 Tillæggets område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 2 for Kommuneplanramme 5.2.E.1 Erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Glamsbjerg

Kommuneplantillæg nr. 2 for Kommuneplanramme 5.2.E.1 Erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Glamsbjerg Kommuneplantillæg nr. 2 for Kommuneplanramme 5.2.E.1 Erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Glamsbjerg Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 Kommuneplantilæggets baggrund og redegørelse...

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle April, 2019 Offentlig høring Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere