12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr"

Transkript

1 Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr T: D: Sortemosevej 2 Tilsluttet F.R.I F: M: Allerød E: E:

2 PROJEKT 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport Vejdirektoratet INDHOLD 1 Indledning Projektbeskrivelse Formål Undersøgelsens omfang Geoteknisk arkivsøgning Feltundersøgelser Laboratorieundersøgelser Resultater Jordbundsforhold Grundvandsforhold Vurderinger og anbefalinger Funderingsforhold Tørholdelsesforanstaltninger Udgravningsforhold Påfyldning Supplement til projekteringsrapport Tilsyn, kontrol og overvågning Referencer...7 BILAG Bilag 1 Geoteknisk situationsplan Bilag 2 Boreprofiler, boring Bilag 20 Boreprofil, boring 430 Bilag A Signaturforklaring og definitioner Vejdirektoratet: 110.R01 Slagelse Omfartsvej. Overføring af Høng-Tølløse banen Side 2 / 7

3 1 Indledning 1.1 Projektbeskrivelse Ved etablering af Slagelse Omfartsvej skal omfartsvejen i station 3.24 føres under Høng- Tølløse banen. Overside af banen ligger i kote ca. +34,8. Overside af den underførte omfartsvej er planlagt til kote ca. +28, Formål Formålet med den geotekniske undersøgelse er at vurdere jordbunds- og grundvandsforholdene for planlægning og udførelse af omfartsvejens underføring under jernbanen. 2 Undersøgelsens omfang 2.1 Geoteknisk arkivsøgning NIRAS har indsamlet oplysninger om jordbundsforhold mv. fra disse kilder: Nye og ældre topografiske kort (KMS). Geologiske jordartskort (DGU). GEUS boringsdatabase, Jupiter. Grundvandspotentialekort for Vestsjællands Amt (juni ). Orienterende geotekniske undersøgelser for Slagelse Omfartsvej, udført af Vejdirektoratet i 2006, Ref. /1/. Geoteknisk detailundersøgelse for Slagelse Omfartsvej, udført af NIRAS A/S i 2010, Ref. /2/. 2.2 Feltundersøgelser Med ibstrup A/S som boreentreprenør udførte vi i perioden august 2010 fire boringer, Boringerne blev udført med mobilt boreværk som forede 6 snegleboringer. 2 boringer blev ført til m.u.t. og 2 til 15 m.u.t.. Boringerne blev afsat og nivelleret med GPS af NIRAS. Koter refererer til DVR0 og koordinater til KP2000. Pga. meget svært fremkommeligt terræn på NØ-siden af jernbanen, er alle boringer placeret på SV-siden. Boringernes placering fremgår af situationsplanen i Bilag 1. Boringerne blev udført som Vejdirektoratets type 4: Laggrænser blev indmålt. Poseprøver til ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse og laboratorieforsøg blev udtaget for hver halve meter. Rørprøver (B-rør) blev udtaget pr. 2 m. Vingeforsøg til bestemmelse af kohæsive jordarters udrænede forskydningsstyrke, generelt pr. 0,2 m de første 3 meter fra terræn og herunder 2 stk. pr. meter. Standard Penetration Test (SPT) til bestemmelse af kohæsionsløse jordarters lejringstæthed og derved friktionsvinkel. Pejlerør (ø 25 mm) med 0,7 meter slidsestrækning omgivet af filtersand. Over filtersandet blev boringen forseglet med betonit. Vejdirektoratet: 110.R01 Slagelse Omfartsvej. Overføring af Høng-Tølløse banen Side 3 / 7

4 2.3 Laboratorieundersøgelser I NIRAS laboratorium har vi: Boringerne blev pejlet 2. september og igen 5. oktober foretaget ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse i henhold til DGF-bulletin 1, rev. 1. maj 15, på alle prøver. bestemt det naturlige vandindhold, w (%), på alle prøver. bestemt jordens rumvægt, γ (kn/m 3 ), på alle B-rør. Resultaterne af felt- og laboratoriearbejdet fremgår af boreprofilerne vedlagt som Bilag 2. Definitionerne fremgår af Bilag A. 3 Resultater 3.1 Jordbundsforhold Generelt træffes under muldlaget glaciale aflejringer vekslende mellem moræneler, -sand og -grus samt smeltevandsler, -sand og -grus. I samtlige boringer træffes således moræneler til omkring kote +33 á +34, men herunder varierer forholdene meget fra boring til boring. Boring 431 er domineret af gletscheraflejringer, mens også indeholder flere lag af smeltevandsaflejringer. 3.2 Grundvandsforhold Boringerne blev pejlet den 2. september 2010 og 5. oktober Resultater fremgår af Tabel 1. Tabel 1. Pejlinger Boring Terrænkote Pejling 2. september 2010 Pejling 5. oktober 2010 (DVR0) m.u.t. Kote (DVR0) m.u.t. Kote (DVR0) ,6 4, +31,7 4,8 +31, ,7 4,6 +32,1 4,5 +32, ,7 4,6 +32,1 4,6 +32, ,3 4,7 +31,6 4,6 +31,7 Vi vurderer, at de pejlede vandspejl er sekundære, og forventer at de er årstids- og nedbørsafhængige. Jævnfør grundvandspotentialekortet ligger det primære grundvandsspejl i området i kote +5 á Vejdirektoratet: 110.R01 Slagelse Omfartsvej. Overføring af Høng-Tølløse banen Side 4 / 7

5 4 Vurderinger og anbefalinger 4.1 Funderingsforhold For jernbanens overføring vurderer vi, at der kan gennemføres en stort set normal direkte fundering i intakte jordlag med god bæreevne. Fundamenterne skal føres ned til mindst frostsikker dybde (1,2 m) under fremtidigt terræn. Boring 430 udført i 2006 er taget med i vurderingen, og boreprofilet er vedlagt som Bilag 20. Placering af boringen fremgår af situationsplanen i Bilag 1. Vi henviser til Eurocode 7 DS/EN 17-1:2007. Projektet kan behandles i geoteknisk kategori 2, hvis det effektive fundamentstryk ikke overstiger de grænseværdier, som er angivet for denne kategori. I Tabel 2 har vi angivet niveau for terræn og overside af intakte og bæredygtige aflejringer (OSBL). Tabel 2. Terrænniveau og overside af bæredygtige aflejringer (OSBL) Boring Terræn OSBL [DVR0] [DVR0] [m.u.t.] ,6 +35,7 0, ,7 +34,5 2, ,7 +34,7 2, ,3 +35,3 1, ,6 +34,5 2,1 Generelt kan styrke- og deformationsparametrene givet i Tabel 3 anvendes ved dimensionering af fundamenter. Tabel 3. Styrke- og deformationsparametre for de enkelte jordlag Langtidsparametre Korttidsparametre Jordlag γ/γ *) ' k,pl *) c k K *) c u,k [kn/m 3 ] [º] [kpa] [MPa] [kpa] Moræneler, over kote ca / Moræneler, under kote ca / Smeltevandssand og -grus 20/ Morænesand og -grus 20/ *) Værdierne er skønnet. Vi henviser til boreprofilerne for mere detaljerede parametre. Fundamenterne forventes med underkant FUK omkring kote +26, (oplyst af brorådgiver). Fundamenter skal undersøges i både brudgrænsetilstanden (bæreevne) og i anvendelsestilstanden (sætninger). Vi forventer, at sætningerne bliver små og uden konstruktiv betydning. 4.2 Tørholdelsesforanstaltninger Vi har registreret vandspejl over forventet udgravningsniveau. Vær opmærksom på, at der kan stå sekundære vandspejl højere end det målte, og at vandspejlenes beliggenhed kan være både årstids- og nedbørsafhængigt. Vejdirektoratet: 110.R01 Slagelse Omfartsvej. Overføring af Høng-Tølløse banen Side 5 / 7

6 Vi anbefaler, at der forud for udgravningen etableres et antal filterboringer til afsænkning af vandspejlet i de vekslende sand- og lerlag. Sådanne vil dels sikre stabiliteten og minimere risikoen for grundbrud under udgravningsarbejdet og dels reducere vandindholdet i udgravningsjorden til gunst for dennes anvendelse som påfyldning i vejtracéet. Forholdet er især vigtigt, såfremt underføringsarbejderne påbegyndes forud for de nedenfor underføringen beliggende jordarbejder, men vil også påvirke disse positivt. Vi anbefaler at lægge drænledninger bag broens endeunderstøtninger for at undgå, at der dannes et vandtryk på bagsiden af endeunderstøtningerne. Vi anbefaler desuden at dræne belægningerne. Dræning skal udføres i overensstemmelse med Norm for dræning af bygværker mv., DS 436, 13. I den permanente situation skal drænvand og tilstrømmende vand ledes bort. Dette kan umiddelbart ske i omfartsvejens dræn- og afløbssystem ned af længdeprofilet, men allerede 200 m nede (KM 4.5) har vejen et dybdepunkt, hvorfra vandet må pumpes op til videre afledning. Med det målte grundvandsspejls beliggenhed 4 m under eksisterende terræn vurderer vi, at afsænkningen af dette ikke får indflydelse på udtørring af eventuelle nærliggende vandhuller og småsøer. Men den almindelige afdræning af de øvre jordlag til vejgennemskæringen vil formentlig kunne påvirke sådanne. 4.3 Udgravningsforhold Under udgravningsarbejdet skal jernbanens stabilitet sikres. Der må påregnes afstivning i forbindelse med arbejdets udførelse. Vi vurderer, at skråninger over vandspejlet er stabile med minimum: Anlæg 1,0 for midlertidige, ubelastede skråninger i ler/moræneler. Anlæg 1,5 for midlertidige, ubelastede skråninger i sand. Anlæg 2,0 for permanente, ubelastede skråninger. 4.4 Påfyldning Til påfyldning omkring fundamenter samt bag endevægge anbefaler vi at anvende velkomprimeret sandfyld. Sandfyldet skal komprimeres til gennemsnitligt 100 % Standard Proctor (SP) efter isotopmetoden, og ingen værdier må være mindre end 7 % SP. Endevægge skal dimensioneres for jordtryk. Endevæggene dimensioneres for hviletryk med et tillæg for komprimering af fylden bag væggene. 4.5 Projekteringsrapport Fundamenter skal dimensioneres efter Eurocode 7: Geoteknik (DS/EN 17-1:2007). Jævnfør DS/EN 17-1, afsnit 2.8 og Vejdirektoratets SAB afsnit 2.4 skal der udarbejdes en projekteringsrapport, med bl.a. forudsætninger, anvendte parametre og geotekniske beregninger, hvortil denne rapport er et bilag. Vejdirektoratet: 110.R01 Slagelse Omfartsvej. Overføring af Høng-Tølløse banen Side 6 / 7

7 4.6 Tilsyn, kontrol og overvågning Jævnfør DS/EN 17-1, 2.8, (4)P skal projekteringsrapporten indeholde en plan for geoteknisk tilsyn, så det kan undersøges, om de geotekniske forudsætninger er opfyldt. Der skal ligeledes foretages nødvendig overvågning/monitering og eventuelle kontrolundersøgelser. Omfang af geoteknisk tilsyn ved udgravning til bygværket bør fastlægges på baggrund af bygværkets effektive fundamentstryk. Som angivet i DS/EN 17-1, bør udgravningen kontrolleres omhyggeligt for at sikre, at der funderes i aflejringer med de forudsatte styrker. 5 Referencer Ref. /1/ 110 Slagelse Omfartsvej. Orienterende geoteknisk undersøgelse, st Vejdirektoratet, december Ref. /2/ 110.R01 Slagelse Omfartsvej. Geoteknisk detailundersøgelse st NIRAS A/S, oktober Ref. /3/ Slagelse Omfartsvejs tilslutning til motorvej E20. Underføring af omfartsvej. Geoteknisk undersøgelse. COI, oktober Vejdirektoratet: 110.R01 Slagelse Omfartsvej. Overføring af Høng-Tølløse banen Side 7 / 7

8 35.00 NOTE: Geotekniske boringer SIGNATURER: N m KOORDINATSYSTEM: Kp2000/DVR0 110_1(431).dgn 1 SLAGELSE OMFARTSVEJ 110 SLAGELSE OMFARTSVEJ Situationsplan, Geotekniske undersłgelser Overfłring af Hłng-Tłllłse banen. 1:500 Proj. Tegnet Kontrol. Godk. Dato MOJ LRI MOJ Etape. nr. Bilag nr. Sortemosevej Allerłd Telefon Telefax

9 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk X : (m) Y : (m) DVR0 +36,64 Sten og blokke kan forekomme i moræneaflejringer 0 Ø MULD, leret, iflg. boreformand LER, sandet, sv. gruset, muldet, rodtrevler, mørk gulbrun O Re MORÆNELER, sandet, sv. gruset, enk. rodtrevler, gulbrun MORÆNELER - " MORÆNELER, sandet, sv. gruset, enk. rodtrevler, okker, gulbrun - > MORÆNELER, sandet, sv. gruset, okker, gulbrun 3 >331 7 MORÆNELER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, lys gulbrun 33 8 MORÆNELER - " MORÆNESAND, fin - grov, leret, siltet, sv. gruset, lys olivenbrun LER, sandet, stenet,, iflg. boreformand MORÆNESAND, fin - grov, leret, siltet, gruset, okker, lys olivenbrun MORÆNELER, st. siltet, sandet, gruset, lys olivenbrun MORÆNESAND, fin - grov, sv. leret, siltet, gruset, okker, lys olivenbrun 6 Sten MORÆNELER, siltet, st. sandet, st. gruset, lys olivenbrun GRUS og STEN, iflg. boreformand MORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, lys olivenbrun 7 16 MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, = MORÆNELER - " - 8 Sten MORÆNESILT, leret, st. sandet, sv. gruset, 28 1 SAND, fin - mellem, siltet, sv. fingruset, ringe sorteret, Sm 20 SAND, fin, sv. siltet, enk. gruskorn, sorteret, Sm Fortsættes BRegister - PSTVDK /10/ :35: (%) , (kn/m²) (kn/m³) r. (%) 110 Slagelse omfartsvej Boring dato: Boret af: GLIBSTRUP Beskr. af: NIRAS PA Tegn./kontr.: PA ABC KM: Rådg. Sag nr.: Boring nr.: 431 Bilag nr.: 2.1 (431) Boremetode: 6'' snegl, foret Godkendt: MOJ S. 1 / 2 Boreprofil

10 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk X : (m) Y : (m) Sten og blokke kan forekomme i moræneaflejringer Ø25 Fortsat 21 MORÆNESAND, fin - grov, siltet, leret, gruset, MORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, = MORÆNELER - " - =435 = MORÆNELER - " MORÆNELER, sv. siltet, st. sandet, gruset, MORÆNELER, sandet, gruset, MORÆNELER, sv. sandet, gruset, MORÆNELER, sv. siltet, sv. sandet, gruset, SAND, fin - mellem, sv. gruset, grå, iflg. boreformand MORÆNELER - " MORÆNELER, sv. siltet, sv. sandet, gruset, MORÆNELER - " MORÆNELER, siltet, sv. sandet, gruset, 1 3 MORÆNELER, sv. siltet, sv. sandet, gruset, 40 MORÆNELER - " - BRegister - PSTVDK /10/ :35: (%) , (kn/m²) (kn/m³) r. (%) 110 Slagelse omfartsvej Boring dato: Boret af: GLIBSTRUP Beskr. af: NIRAS PA Tegn./kontr.: PA ABC KM: Rådg. Sag nr.: Boring nr.: 431 Bilag nr.: 2.1 (431) Boremetode: 6'' snegl, foret Godkendt: MOJ S. 2 / 2 Boreprofil

11 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk X : (m) Y : (m) DVR0 +36,68 Sten og blokke kan forekomme i moræneaflejringer 0 Ø LER, sv. siltet, sandet, enk. gruskorn, muldet, rodtrevler, mørk brun O Re (+) 1 2 MORÆNELER, sv. sandet, enk. gruskorn, sv. muldet, rodtrevler, mørk gulbrun -/(+) MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gulbrun MORÆNELER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, gulbrun lys olivenbrun 3 7 MORÆNELER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, lys olivenbrun 33 8 SAND, mellem - grov, sv. leret, st. fingruset, ringe sorteret, gulbrun Sm 4 10 MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, lys olivenbrun SAND, fin, siltet, enk. gruskorn, velsorteret, lys olivenbrun Sm 5 > MORÆNELER, siltet, sv. sandet, gruset, lys olivenbrun > MORÆNESAND, fin - grov, leret, siltet, st. gruset, lys olivenbrun 6 14 MORÆNEGRUS, fin - mellem, sv. leret, siltet, st. sandet, lys olivenbrun MORÆNESAND, fin - grov, leret, siltet, st. gruset, lys olivenbrun 7 16 MORÆNELER, siltet, sandet, sv. gruset, 2 17 MORÆNELER - " - 8 Sten 28 1 MORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, SAND, fin - mellem, gruset, stenet, iflg. boreformand MORÆNELER, siltet, st. sandet, st. gruset, 20 MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, Fortsættes BRegister - PSTVDK /10/ :35: (%) , (kn/m²) (kn/m³) r. (%) 110 Slagelse omfartsvej Boring dato: Boret af: GLIBSTRUP Beskr. af: NIRAS PA Tegn./kontr.: PA ABC KM: Rådg. Sag nr.: Boring nr.: 432 Bilag nr.: 2.2 (432) Boremetode: 6'' snegl, foret Godkendt: MOJ S. 1 / 2 Boreprofil

12 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk X : (m) Y : (m) Sten og blokke kan forekomme i moræneaflejringer Ø25 Fortsat 21 MORÆNELER, sv. siltet, st. sandet, st. gruset, 10 Sten 22 MORÆNELER, sv. siltet, st. sandet, gruset, SAND, mellem - grov, fingruset, sorteret, Sm LER, ret fed, Sm GRUS, fin - mellem, st. sandet, sorteret, Sm GRUS, fin - grov, st. sandet, sorteret, Sm MORÆNELER, sandet, gruset, 23 2 MORÆNELER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, 14 = MORÆNELER - " - =58 = sandslirer, BRegister - PSTVDK /10/ :35: (%) , (kn/m²) (kn/m³) r. (%) 110 Slagelse omfartsvej Boring dato: Boret af: GLIBSTRUP Beskr. af: NIRAS PA Tegn./kontr.: PA ABC KM: Rådg. Sag nr.: Boring nr.: 432 Bilag nr.: 2.2 (432) Boremetode: 6'' snegl, foret Godkendt: MOJ S. 2 / 2 Boreprofil

13 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk X : (m) Y : (m) DVR0 +36,67 Sten og blokke kan forekomme i moræneaflejringer 0 Ø LERMULD, st. sandet, enk. gruskorn, mørk gulbrun O Re MORÆNELER, sandet, enk. gruskorn, gulbrun MORÆNELER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, gulbrun MORÆNELER, sv. siltet, sandet, enk. gruskorn, gulbrun MORÆNELER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, lys olivenbrun SAND, mellem, gulbrun, iflg. boreformand MORÆNELER, st. sandet, enk. gruskorn, lys olivenbrun 33 8 MORÆNELER, st. sandet, sv. gruset, lys olivenbrun 4 10 MORÆNELER, st. sandet, gruset, lys olivenbrun SAND, fin - mellem, sv. siltet, velsorteret, olivengul Sm 5 12 SAND, fin - mellem, sv. leret, sorteret, olivengul Sm MORÆNESAND, fin - grov, leret, sv. siltet, st. gruset, lys olivenbrun 6 14 MORÆNESAND, fin - grov, st. leret, sv. siltet, st. gruset, lys olivenbrun MORÆNELER, siltet, st. sandet, gruset, lys olivenbrun 7 16 MORÆNESAND, fin - grov, leret, sv. siltet, st. gruset, lys olivenbrun 2 17 MORÆNELER, siltet, sandet, leret, 8 MORÆNESAND, fin - mellem, leret, siltet, gruset, gulbrun MORÆNELER, sv. siltet, st. sandet, sv. gruset, 20 MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, sandlag, Fortsættes BRegister - PSTVDK /10/ :36: (%) , (kn/m²) (kn/m³) r. (%) 110 Slagelse omfartsvej Boring dato: Boret af: GLIBSTRUP Beskr. af: NIRAS PA N (Slag/30 cm) Tegn./kontr.: PA ABC KM: Rådg. Sag nr.: Boring nr.: 433 Bilag nr.: 2.3 (433) Boremetode: 6'' snegl, foret Godkendt: MOJ S. 1 / 2 Boreprofil

14 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk X : (m) Y : (m) Sten og blokke kan forekomme i moræneaflejringer Ø25 Fortsat Sten 21 MORÆNELER, sv. siltet, st. sandet, gruset, sandlag, MORÆNELER - " SAND, fin - mellem, sv. fingruset, sorteret, Sm MORÆNELER, sandet, st. gruset, GRUS, fin - mellem, sv. leret, st. sandet, usorteret, Sm 12 N=25/15cm 26 GRUS, fin - mellem, st. sandet, ringe sorteret, Sm 24 GRUS - " - Sm 13 N=30/15cm 28 GRUS, fin - grov, sandet, ringe sorteret, Sm 23 2 GRUS - " - Sm 14 Sten 30 MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, MORÆNELER, siltet, sandet, enk. gruskorn, MORÆNELER, siltet, sandet, sv. gruset, BRegister - PSTVDK /10/ :36: (%) , (kn/m²) (kn/m³) r. (%) 110 Slagelse omfartsvej Boring dato: Boret af: GLIBSTRUP Beskr. af: NIRAS PA N (Slag/30 cm) Tegn./kontr.: PA ABC KM: Rådg. Sag nr.: Boring nr.: 433 Bilag nr.: 2.3 (433) Boremetode: 6'' snegl, foret Godkendt: MOJ S. 2 / 2 Boreprofil

15 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk X : (m) Y : (m) DVR0 +36,33 Sten og blokke kan forekomme i moræneaflejringer 0 Ø LERMULD, st. sandet, enk. gruskorn, mørk brun O Re (+) MORÆNELER, sv. sandet, sv. gruset, enk. rodtrevler, gulbrun MORÆNELER, st. sandet, enk. gruskorn, gulbrun - (+) Sten = MORÆNELER - " - 6 SAND, fin - mellem, sv. leret, enk. gruskorn, sorteret, olivengul SAND, fin, siltet, gulbrun, iflg. boreformand 7 SAND, fin - mellem, st. leret, enk. gruskorn, usorteret, olivengul 8 SAND, fin - mellem, sv. leret, sv. gruset, ringe sorteret, olivengul SAND, mellem,, iflg. boreformand MORÆNELER, st. sandet, gruset, lys 10 olivenbrun Sm Sm Sm MORÆNELER - " - SAND, mellem, sv. gruset, iflg. boreformand SAND, fin - mellem, sv. leret, sv. fingruset, ringe sorteret, lys olivenbrun SAND, fin - mellem, sv. leret, sv. siltet, enk. gruskorn, ringe sorteret, lys olivenbrun Sm Sm (+) =561 = SAND, fin - grov, sv. fingruset, sorteret, lys olivenbrun MORÆNELER, sv. siltet, sandet, st. gruset, lys olivenbrun SAND, mellem, leret,, iflg. boreformand MORÆNELER, st. siltet, sandet, gruset, lys olivenbrun MORÆNELER, st. siltet, st. sandet, gruset, lys olivenbrun Sm 8 Sten 28 1 MORÆNESAND, fin - grov, st. leret, siltet, st. gruset, lys olivenbrun SAND, grov, gruset, grå, iflg. boreformand 20 MORÆNELER, sv. siltet, sandet, st. gruset, sandlag, Fortsættes BRegister - PSTVDK /10/ :36: (%) , (kn/m²) (kn/m³) r. (%) 110 Slagelse omfartsvej Boring dato: Boret af: GLIBSTRUP Beskr. af: NIRAS PA Tegn./kontr.: PA ABC KM: Rådg. Sag nr.: Boring nr.: 434 Bilag nr.: 2.4 (434) Boremetode: 6'' snegl, foret Godkendt: MOJ S. 1 / 2 Boreprofil

16 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk X : (m) Y : (m) Sten og blokke kan forekomme i moræneaflejringer Ø25 Fortsat 21 GRUS, grov Sm GRUS, grov, enk. sten Sm sandlag, SAND, grov, gruset, stenet,, iflg. boreformand MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, MORÆNELER - " MORÆNELER - " - =421 = MORÆNELER, sv. siltet, st. sandet, st. gruset, 13 Sten MORÆNELER, siltet, st. sandet, st. gruset, MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, MORÆNELER - " - MORÆNELER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, MORÆNELER, sv. siltet, sv. sandet, sv. gruset, MORÆNELER - " - 16 =421 = MORÆNELER, sv. siltet, sv. sandet, gruset, MORÆNELER - " - 17 =41 = MORÆNELER, siltet, sv. sandet, gruset, 40 MORÆNELER - " - BRegister - PSTVDK /10/ :36: (%) , (kn/m²) (kn/m³) r. (%) 110 Slagelse omfartsvej Boring dato: Boret af: GLIBSTRUP Beskr. af: NIRAS PA Tegn./kontr.: PA ABC KM: Rådg. Sag nr.: Boring nr.: 434 Bilag nr.: 2.4 (434) Boremetode: 6'' snegl, foret Godkendt: MOJ S. 2 / 2 Boreprofil

17

18

19

20

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet November 2012 H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse PROJEKT H407.05 Cykelsti ved Tange Sø Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet Projekt nr. 206503 Dokument nr. 125629317

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Funder Ådal. Geotekniske undersøgelser

Funder Ådal. Geotekniske undersøgelser . Geotekniske undersøgelser Geotekniske undersøgelser ved Morten Jørgensen, NIRAS A/S Resultater og tolkning ved Jane Lysebjerg Friis, NIRAS A/S Typer af geotekniske undersøgelser Boringer Cone Penetration

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E; q BJ ERG Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl sag : 140 09913

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE

NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Geoteknisk Placeringsundersøgelse Dato August Adresse OPP Kalvebod Brygge Sags nummer NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE Revision

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Syddjurs Kommune Trafik og Veje Lundbergsvej 800 Ebeltoft E-mail: lbo@syddjurs.dk Att.: Lars Bonde Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Ny Højen, Vejle udstykning 2 Dato: 29. september 2016 DMR-sagsnr.: 2015-0377 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 7 Sikker Skolevej til Teglholmen København. Formål DJ Miljø & Geoteknik P/S er blevet anmodet om, at udføre orienterende

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: SLOTSVÆNGET -, SLAGELSE DOMINIA A/S STUDIESTRÆDE KØBENHAVN V SAGSNR: - RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK KAROLINEVEJ SLAGELSE DATO:. OKTOBER Din

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Thomas Jensen Provstebakken 46 8230 Åbyhøj E-mail: toller14@hotmail.dk Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Tilbygning,

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C.

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 36 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 28, 8882 Fårvang, B35-B36 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-18 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR BYGGEMODNING FEJERSKOVPARKEN, ETAPE 3, HERNING HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 1.

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR BYGGEMODNING FEJERSKOVPARKEN, ETAPE 3, HERNING HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 1. Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR BYGGEMODNING BELIGGENDE: REKVIRENT: FEJERSKOVPARKEN, ETAPE, HERNING MIDTCONSULT VIBORGVEJ HERNING SAGSNR: - AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J

Læs mere

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 98 Sct. Birgitta Kirke Maria Gade Maribo. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

NEDSIVNINGSUNDER- SØGELSE I NYUDSTYK- NING, SMØRUM INDLEDENDE GEOTEK- NISK OG HYDROGEOLO- GISK UNDERSØGELSE

NEDSIVNINGSUNDER- SØGELSE I NYUDSTYK- NING, SMØRUM INDLEDENDE GEOTEK- NISK OG HYDROGEOLO- GISK UNDERSØGELSE Til Egedal Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2016 NEDSIVNINGSUNDER- SØGELSE I NYUDSTYK- NING, SMØRUM INDLEDENDE GEOTEK- NISK OG HYDROGEOLO- GISK UNDERSØGELSE NEDSIVNINGSUNDERSØGELSE I NYUDSTYKNING,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

DYVELÅSEN - BYGGE- MODNING SUPPLERENDE GEOTEK- NISK UNDERSØGELSE

DYVELÅSEN - BYGGE- MODNING SUPPLERENDE GEOTEK- NISK UNDERSØGELSE Til Egedal Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj, 06 DYVELÅSEN - BYGGE- MODNING SUPPLERENDE GEOTEK- NISK UNDERSØGELSE DYVELÅSEN - BYGGEMODNING SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato 06-0-7

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold Signaturforklaring --- 10 kv ledning - SydEnergi Matrikelgrænser --- Vandløb - teknisk grundkorl _ Møllesø ~ Byggeplad s I oplagsplads Dalo 08.07.01 Konst.lTegn mabg Projektrir. 11000061 Mal 1:1.0 (A)

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Holbæk Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af CHG, GLA

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 4, Boring 2, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

14 HELSINGØRMOTORVEJEN - 1435 HØRSHOLM S - ØVERØDVEJ - OMLÆGNING AF VANDLEDNING

14 HELSINGØRMOTORVEJEN - 1435 HØRSHOLM S - ØVERØDVEJ - OMLÆGNING AF VANDLEDNING JANUAR VEJDIREKTORATET HELSINGØRMOTORVEJEN HØRSHOLM S ØVERØDVEJ OMLÆGNING AF VANDLEDNING GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX cowidk JANUAR VEJDIREKTORATET

Læs mere