SPROGTILEGNELSE VIA MUSIKALITET, RIM OG REMSER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPROGTILEGNELSE VIA MUSIKALITET, RIM OG REMSER."

Transkript

1 Temabrev nr. 12, August 2011 fra Pædagogik og Integration 0-6 år SPROGTILEGNELSE VIA MUSIKALITET, RIM OG REMSER. Bamse gik, bamse gik op og ned ad strøget. Bamse fik, Bamse fik en fugleklat i øjet... Indholdsfortegnelse: 1. Hvorfor sprogstimulering via musikalitet? 2. Hvad betyder rytmen for børns sprog- og taleudvikling? 3. Hvad er rim og remser? 4. Hvad betyder børns spontansang? 5. Hvordan danner sange og sanglege grundlag for sprogtilegnelse? 5a. Mariehønen Evigglad. 5b. Forslag til arbejdet med sange. 6. Hvordan kan forældrene inddrages? 7. Nyt fra Pædagogik og Integration? 8. Nyttige links og litteratur. 9. Bilag: Mester Jacob på flere sprog. 1. Hvorfor sprogstimulering via musikalitet? Citat af Inge Marstal, Professor i musikpædagogik 1 : Det er både velkendt og veldokumenteret, at aktiv beskæftigelse med sang og musik aktiverer og udvikler hele sanseapparatet og påvirker barnets personlighed, både på det intellektuelle, emotionelle, æstetiske, kreative, sociale, sproglige og motoriske område. I danske dagtilbud hører vi typisk på mange tidspunkter af dagen sang, rim, remser og leg med sproget, ligesom børnene danser til det nyeste MGP-hit i gymnastikrummet. Musik, sang, rim og remser er noget, vi i mange år i Danmark har haft tradition for at anvende spontant og planlagt som kulturel udtryksform, og noget vi anser som vigtigt at give videre til næste generation. I dagtilbuddene er der masser af leg med sproget og spontan sang. Det er dog ikke alle børn, der mestrer dette, ofte pga. mangel på ord. Dette temabrev har fokus på, hvordan musik og sang, rim og remser kan anvendes bevidst sprogstimulerende med særligt fokus på børn, der har sproglige udfordringer. 1 Inge Marstal: Barnet og Musikken. Hans Reitzels Forlag, 2008

2 Ifølge fysioterapeut og mag. psyk. Lise Ahlmann 2 er rytme af stor betydning for den sproglige, den musikalske og den motoriske udvikling. Gennem rytmiske betoninger ledes den lyttendes opmærksomhed hen på de passager i talestrømmen, der rummer den væsentligste information. På den måde styrer talerytmens karakter den lyttendes opmærksomhed og understøtter samtidig ordenes mening. Rytmens forudsigelighed frigør energi til at koncentrere opmærksomheden om de egentlige informationer, som talen rummer. Mange bevægelser udløser rytmiske lyde, ord og remser, som for eksempel når børn hopper, hinker eller sjipper. Børn bruger fantasien og mange udtrykker deres følelser i spontansang. Børn digter om det, de glæder sig til, det de er bange for eller kede af, eller det de lige nu får øje på. Sprog og tankevirksomhed går side om side med deres rytmisk-musikalske udvikling Hvad betyder rytmen for børns sprog- og taleudvikling? Det lille barn begynder omkring 6 måneders alderen at udtrykke sig med en talelignende pludren da-da, ba- ba og ma-ma. Barnet leger med konsonant-vokal lyde. Omkring 10 måneders alderen bliver det en mere kanonisk pludren, der er typisk for det/de sprog, barnet er omgivet af, som.f.eks. mamama og mavava. Ifølge cand. pæd. psyk. og talepædagog Bo Ege 4 er disse lydkæder er en basal forudsætning for det kommende talesprog. Det er i denne periode vigtigt, at man som voksen besvarer barnets pludren og selv laver pjatterim. Barnet vil have lettere ved at gentage disse simple rim end enkel tale, der ikke rimer. I denne periode danner barnet grundlaget for sin sproglige opmærksomhed, bl.a. den fonologiske (lydmæssige) opmærksomhed. Barnet lærer i denne rimkommunikation med de tætte relationer, hvad der lyder ens, og hvad der lyder forskelligt. Barnet udvikler altså fonologisk opmærksomhed. 5 Når barnet er 2 til 3 år gammelt, lærer det de grundlæggende sætningsmønstre og deres betydninger. I 4 års alderen har barnet lært de væsentligste træk af modersmålet. Har et barn fra begyndelsen kontakt med flere sprog, lærer det disse sprogs lyde og sætningsmønstre og bliver flersproget. Sprogtilegnelsen vil typisk forlænges, men på sigt er det en stor gevinst for barnet at have været i kontakt med flere sprog. Børn lærer det omgivelserne præsenterer dem for, og forskningen viser, at børn (og voksne) lærer hurtigere og mere præcist og fleksibelt, når flere læringsstile påvirkes samtidigt sprog, bevægelser og sanser. Det er derfor godt at understøtte tale, remser og sange med mimik, kropssprog, gestik og anden visuel støtte. Leg med ord og lyde (lyttelege) som kan støtte fonologien (sprogets lyde og udtale). Særligt i forhold til de mindste børn (0 3 år) er det vigtigt at få skabt situationer med fælles opmærksomhed, hvor der peges og sættes ord på handlinger bl.a. i form af remser og fagtesange som f.eks. Nu kommer der en lille mus, Jens Petersens ko, Klappe, klappe kage og Lille Peter edderkop osv. Anvend også konkreter og billedillustrationer, som det f.eks. er gjort i de to materialekufferter til 0-3 års området som Pædagogik og Integration har lavet til alle vuggestuer, dagplejer 2 Lise Ahlmann: Bevægelse i børnemiljøet et inspirationsmateriale. DCUM, Inge Marstal: Barnet og Musikken, Hans Reitzels Forlag, Bo Ege: Om at arbejde pædagogisk med Rim og Remser. Specialpædagogisk forlag, Helle Iben Bylander, Kap. 25 Fra tale til skriftsprog i Håndbog for sprogvejledere, Dansk psykologisk forlag, 2010.

3 og integrerede institutioner om dialogisk læsning for de mindste med Kaj læser bog og Lille Krokodille og det flyvende tæppe. (Se afsnit 7 om inspirationsformiddage). Lav gerne sanglege. Det gør det muligt for børnene at koble sproget med kropslig handling, hvilket især har betydning for børnenes forståelse af udsagnsord (f.eks. hoppe, kravle, løbe), kropsdele og forholdsord (op, ned, foran, bagved). I rim og remser udtales ordene meget tydeligere end i almindelig tale. Dette kan være en hjælp i forbindelse med såvel ordforrådstilegnelsen, som udtalen af nye ord. Aktiviteter med rim og remser, sanglege og bevægelse i sociale samspil støtter ikke kun børnene i den sproglige tilegnelse, det stimulerer også barnets rytmesans og motoriske koordinering. Studier af Peter Bryant 6 m. fl. dokumenterer, at et tidligt møde med børneremser hjælper børnene med at udvikle fonologisk bevidsthed, som er nødvendig for at kunne lære at læse og skrive. Barnets fonologiske bevidsthed kan vurderes ved hjælp af Tidlig Registrering Af Sprogudvikling (TRAS) i afsnittet om Sproglig bevidsthed Hvad er rim og remser? Rim er en auditiv association, hvor der er lydighed mellem dele af to eller evt. flere ord. Den sammenhæng der er mellem ordene er rent lydlig, selv om der af og til også kan være en tilfældig begrebsmæssig sammenhæng f.eks. vand og sand. I børnerim og remser anvendes og kombineres der ofte to måder at rime på, nemlig forlydsrim og enderim. En tredje variant er bogstavrim. Forlydsrim er karakteriseret ved, at være simple i deres opbygning, og ved at de vigtigste ord er ens i den eller de første lyde. Som mindstekrav skal ordene have samme første begyndelseslyd som f.eks. : Sure citroner smager skønt Cirkusteltet er rødt og grønt. Charlotte bagte en dejlig kage Som cirkushesten fik lov at smage. I bogstavrim kan der enten være tale om en sætning eller hel historie, hvor hvert enkelt ord begynder med samme bogstav som f.eks. Frede fisker fede fisk eller et rim, hvor også enderim inkluderes, og blot de mest centrale ord har samme begyndelsesbogstav som f.eks. Lotte Sallings rim om S : Sørøver Søren gik rundt og var sur og haded at sejle og ligge på lur. Hans brødre og søstre var skumle og fæle, men selv ku han slet ikke lide at stjæle. Han sejlede derfor sin helt egen sø, og brændte sit skib på den ødeste ø. Nu skræller han frugt med sin sørøverkniv og savner slet ikke sit sørøverliv 8 6 I Ulf Jederlunds bog: Musik og sprog et udvidet perspektiv på børns sprogudvikling, Modtryk, TRAS, Specialpædagogisk Forlag, Lotte Salling: Sørøver Søren og andre alfabetrim, Klematis, 2003.

4 Enderim er karakteriseret ved at være enslydende fra sidste vokal og ordet ud. Samt at prosodien (talemelodien) i ordenes rimdel, og helst i ordene som helhed, skal være ens. Nu kommer der en mand Han bærer på en spand Man kan også finde ord, der på trods af forskellig stavemåde alligevel har enderim som f.eks. vugge dukke og hesten næsten. Remser er en række ord med eller uden mening, som siges i en bestemt rytme som f.eks. tælleog bogstavsremser, indlæringsremser, vrøvleremser. Remser kan være uden rim, men det mest almindelige er dog, at man i remser benytter sig af såvel forlyds- som enderim. Ved at arbejde med remser får børnene mulighed for at videreudvikle rytme, sprogmelodi og evnen til at skelne mellem forskellige sproglyde alt sammen vigtige dele af børns sprogtilegnelse. Sprogtilegnelsen opnås bedst, når der arbejdes målrettet. Børnene skal lære at sige remsen, de skal lære det sproglige indhold, og de skal forstå betydningen af ordene. Det er derfor nødvendigt, at remsen gentages mange gange f.eks. til samling, ved spisning, i garderoben og ude på legepladsen, samt at ordene konkretiseres. Det er vigtigt at remserne siges tydeligt og i roligt tempo, så barnet kan tilegne sig de lydlige, grammatiske og syntaktiske regler i sproget. Op-pe i gar-din-erne Hæn-ger ap-pel-sin-erne Mænd-e-ne og kon-erne Spis-er af ci-tron-erne Rim og remser støtter barnet i at opdele (segmentere) og forstå det talte sprog ved hjælp af melodi, prosodi (rytme/stemmeleje), tryk, overdrivelse, lavt tempo, klap, sang, tegn som f.eks. i klapperemsen: Jeg hedder hvad hedder du? Jeg hedder.. 4. Hvad betyder børns spontansang. I dette temabrev bruges betegnelsen spontansang om såvel digtesang (barnets egenproduktion) og spontansang, som kan være enten barnets egne fortolkninger af kendt materiale eller dette kombineret med egne udtryk. Børns spontansang kan ifølge Bjørkvold 9 betragtes som en børnekulturel kommunikationsform, på linje med talesproget i børnehavebarnets hverdagsmiljø. Børnene bruger spontansangen som udtryksmiddel i forskellige situationer og på forskellige måder: hvor sangen er en integreret del af legen og legens objekt hvor sangen har en kommunikerende funktion i legen hvor sangen ledsager legen uden at være en del af denne, men giver den et musisk islæt. Spontansang indgår som en væsentlig del i barnets mange gøremål og aktiviteter lige fra toiletritualer og binding af snørebånd til drilleri, sandkasseleg og ikke mindst i bevægelse på gyngen eller busturen. Evnen til spontansang kræver sprog og evnen til at kunne udtrykke følelser. Nogle børn har brug for understøttelse for at kunne udvikle disse kompetencer. 9 Bjørkvold i bogen Musik som udtryksform af Elsebeth Kirk, Hans Reitzels Forlag, 2009

5 Et veludviklet musiksprog, der kommer til udtryk gennem spontansang, giver bl.a. barnet en livsvigtig mulighed for at formulere komplekse følelser og kan på denne måde have en emotionel og terapeutisk funktion for barnet. Sangen kan skabe kontakt til barnets eget sind og dybere følelseslag og på den måde være et medium for følelsesudtryk, hvor andre inddrages og bevæges. 10 Der er en lille melodi, der består af tre toner, og som findes i bl.a. sangremsen Aura for Laura, nemlig den såkaldte ursang De samme tre toner, også kaldet Aura for Laura motivet, er fundet blandt børn fra alle kulturer og baggrunde, og de bliver derfor betragtet som et genetisk anlæg. Dette gør sig også gældende med ur-intervallet, som består af de to toner som man helt automatisk synger på, når man synger gyng gang eller lul lul. 11 Sådanne små situationsbestemte sange mellem den voksne og barnet, der er bygget over urmotivet medvirker til at fremme barnets sprog, hvis man som voksen går med på barnets små sangudbrud og kommunikerer på barnets musikalske præmisser. F.eks. hvis barnet synger Jeg vil ud at lege kan man svare rytmisk tilbage Ja, det må du gerne, eller man kan selv invitere barnet til musikalsk kommunikation ved f.eks. at synge Nu skal du ud at tage tøj på, for vi skal på tur. Børn leger med deres stemme, prøver grænser af og finder hele tiden nye sjove lyde. Men hvis børnene skal have et tilgængeligt lager af materialer til de spontansanglige udfoldelser, skal der fyldes flittigt på. Børnene henter deres råmateriale i børnesange og andre sange, de har lært at kende såvel gennem sangstunder med voksne som gennem mediernes udbud. Opmærksomhedspunkt: Anvender alle børn i din afdeling spontansang (på dansk og/eller andre sprog)? 5. Hvordan danner sange og sanglege grundlag for sprogtilegnelse? Sange kan være et godt redskab til sprogtilegnelse. Hvis det overordnede mål er, at børnene skal kunne tilegne sig ordene og selv kunne anvende dem aktivt, er det ikke nok at synge sange, Derfor er det en god ide at støtte forståelsen af sangene og de enkelte ord med forskellige effekter (konkreter, dukker og billeder). Effekterne kan også hjælpe børnene til at huske rækkefølgen i sangens vers. F.eks. kan man understøtte og visualisere sangen Første gang jeg så mit land ved hjælp af bondegårdsdyr. Desuden er det en sang, hvor de mange gentagelser støtter tilegnelsen af sangens tekst, så børnene hurtigere kan være deltagende. 10 Bjørkvold i bogen Musik som udtryksform af Elsebeth Kirk, Hans Reitzels Forlag, Campbell i bogen Musik som udtryksform af Elsebeth Kirk, Hans Reitzels Forlag, 2009

6 For nogle børn, der endnu ikke selv aktivt anvender bestemte danske ord, kan det være lettere at tage de samme ord til sig gennem en sang. Her kan de få lejlighed til at sige dem aktivt sammen med flere andre børn. Selvom barnet endnu ikke har så stort et ordforråd på dansk, at det kan synge med på alle sangene, profiterer det af at lytte til ordene, hvis de samtidig konkretiseres. Efterhånden begynder barnet så at nynne med, synge enkelte ord og bliver mere og mere verbalt aktiv. I sanglegen kan barnet være aktivt deltagende, fordi det kan deltage fuldt ud med den kropslige del. Dog er det her vigtigt at sikre sig at barnet forstår, hvordan det skal agere i legen og om nødvendigt guide barnet. Glæden ved sangen, musikken og legen spreder sig, og det kan give en rar oplevelse af at være en del af en gruppe. I fællessangen kan man få de utroligste ord i munden og få tungespidsfornemmelse for sproget. Tænk f.eks. på Ylle, Dylle, Dolle, tre små lodne Trolde eller Giraffen Gumle gik en tur på Afrikas savanne. I sanglegen styrker bevægelserne og handlingerne sprogets lagring i hukommelsen, fordi ordene kommer ind under huden. Som f.eks. i Lotte Sallings sangleg: Når jeg bliver stor. Her synger man f.eks. Måske bli r jeg som min søster, som kan ride på en hest. Hun kan skridt og hun kan trav, men galoperer allerbedst. Galopere, galopere, kan du ga-ga-ga-ga-ga-ga galopere? Her galoperes naturligvis, mens man synger. I andre vers bokses, dribles, trommes og kastes. På den måde kobles krop og sprog så ordforrådstilegnelse og sprogforståelse understøttes. I sangen Bro, bro brille får børnene mulighed for at lære forskellige begreber og fraser som f.eks. første gang og anden gang, og de kan lære noget om metaforer som f.eks. Sort som kul og Hvidt som kridt. Sange, hvor remsen hele tiden bliver længere som f.eks. Langt ude i skoven, kan støtte børnene i at huske og tilegne sig ordene på en legende facon. Sang- og småbørnspædagog Birgit Kahrés 12 anbefaler, at man bruger hånddukker som pædagogisk middel til at gøre de yngre børn nysgerrige. Det kan f.eks. være hånd- eller fingerdukker af dyr. Det er en god ide, at børnene selv får dukkerne i hånden, da de således vil få konkretiseret personer og handling i sangene. Birgit Kahrés erfaring er også, at nogle børn tør meget mere sprogligt, når de kan udtrykke sig via en dukke. Lån evt. småbørnskasserne med sangtemaer på Skolernes Læringscenter Fællessamlingen (SKOLF). (Se afsnit 7 vedr. temakasser). Et konkret eksempel kan være, at: Når man synger Mester Jacob med de yngre børn, så kan man f.eks. have en kræmmerhusdukke, hvor Mester Jacob er faldet i dyb søvn, nede i kræmmerhuset og så få børnene til at kalde på den. Når dukken endelig vågner og hopper op og ned i kræmmerhuset et par gange, er børnene motiveret til at synge Mester Jacob. Det er en god ide at børnene har mulighed for at lege med dukken efterfølgende. Her vil man typisk opleve, at de selv synger og agerer med dukken. Lav evt. selv kræmmerhusdukker med en blomsterpind med en dukke på klippet af karton og et kartonkræmmerhus omkring pinden. Tal med børnene om sangen ordenes betydning og syng 12 Artikel: Syng med hjertet. BUPL 2001

7 den flere gange. Fortæl forældrene om sangen og opfordr dem evt. til at synge den f.eks. på modersmålet (Sangen Mester Jacob findes på flere sprog i Tillæg til temabrev nr. 12 ). 5a. Mariehønen Evigglad: Sangen Mariehønen Evigglad har i over 25 år været en af de hyppigst sungne i enhver dansk daginstitution, og er dermed en sang, der er en vigtig del af det fælles repertoire, børn tager med sig fra børnehave til skole. Mariehønen Evigglad er imidlertid også en sang med mange vers og mange forskellige ord ord, der ikke typisk indgår i et 3-6-årig barns sprog. Sangen kan derfor være en udfordring at lære for børn med dansk som andetsprog. Udvælg derfor fokusord og indlæg drama, krop og konkreter for at understøtte ordtilegnelsen og sprogforståelsen, Nedenstående eksempel på arbejdet med Mariehønen Evigglad kan med fordel bruges til alle børn: 1. Mariehønen Evigglad gik tur på et rabarberblad, og mødte Søren Snegl som lå og sov med sneglehuset på Fokusord: Mariehøne, evigglad, rabarberblad, snegl, sneglehus. 2. Så blev det regn og tordenvejr og Evigglad fik våde tæer, så derfor slog hun bankeslag på sneglehusets lille tag Fokusord: Regn, tordenvejr, våde, slog bankeslag, tag. 3. Og sneglen råbte højt: KOM IND i læ for torden, regn og vind. Her er lidt snævert som du ser, men der er lunt og tørvejr her. Fokusord: Højt, læ, vind, snævert, lunt, tørvejr. 4. Så sad de begge to og lo i Sørens lille sneglebo, og hvis jeg ikke tager fejl, bliver Evigglad til Madam Snegl. Fokusord: Lo, tage fejl, madam. (ekstravers der synges i en del børnehaver) 5. Og de får sikkert mange små sneglebørn med prikker på, der gerne flyver ned og op i blomsterbedets højeste top. Fokusord: sikkert, prikker, blomsterbed, top. Start med at synge hele sangen, så børnene hører melodi og tekst. Gennemgå herefter et vers af gangen ved at sige linje for linje sammen med børnene. Klap meget gerne stavelserne. Herefter arbejdes der med de enkelte ords betydning: At arbejde med fokusord fra Mariehønen Evigglad (eksempler) Spørg børnene, om nogen af dem kender ordet og kan fortælle de andre, hvad det betyder.

8 Vis billeder og konkreter, der illustrerer ordene gå på skattejagt og find f.eks. snegl(ehus), mariehøne, blomsterbed. Indkøb rabarber og lad børnene smage den. Find ordenes modsætninger (antonymer) f.eks. højt lavt, våde tørre og illustrer dette med krop og konkreter - (tårne af duploklodser, papirflyver der flyves med og en våd klud og en tør klud). Gå udenfor og kig på vejret. Snak om hvordan vejret er. Er der f.eks. blæst (vind), tørvejr, regnvejr, tordenvejr? Er det varm, koldt eller lunt? Snak om hvordan vejret kan være. Lad børnene prøve at blæse med et stykke karton eller silkepapir, og snak om hvordan vinden kan mærkes og forskellen på en vind, der rører sig, blæst og storm. Søg læ sammen med børnene. Vis billeder, der illustrerer forskellige former for vejr. Gør ordet f.eks. slå bankeslag lad børnene banke på døren. Lo Le sammen med børnene og forklar bagefter at lige før lo vi. Snak om at når man ler, er det fordi man er glad ler man altid (ofte) er man måske Evigglad. Find synonymer til ordene. Lo/smilede/grinede, sikkert/nok/sandsynligvis, evig (glad)/altid (glad), madam/fru (og ved nogen mon, hvad det hedder, når det er en mand.?) Dramatisering af Mariehønen Evigglad som bordteater. Konkreter: Mariehøne, snegl, sneglehus, rabarberblad, regn (brug en blomsterforstøver), vind (karton og silkepapir). Få børnene til at tegne og klippe sneglebørn med prikker på. Sig først versene sammen med børnene, inden hele sangen synges. Klap på alle enderim og henled børnenes opmærksomhed på at det rimer, og hvad det betyder. Syng sammen sangen igennem, mens de(n) voksne dramatiserer den ved hjælp af konkreterne. Syng den igen og lad børnene være med i dramatiseringen. Dramatisering af Mariehønen Evigglad som drama/leg. Lad børnene være Evigglad, Søren, regnvejr, tordenvejr, læ og Sneglebørn med prikker på og lad dem spille rollerne på skift, mens sangen synges. Opmærksomhedspunkter: - flyt fokusordene ud i hverdagens sprogmiljø. Kig f.eks. efter mariehøns, når I er på tur eller på børnehavens egen legeplads. Benævn dagligt vejret, osv. - Stil åbne spørgsmål og vær nysgerrig sammen med børnene. Findes der f.eks. mariehøns i Afghanistan? Island? Polen? - Lad alle børn komme på banen sprogligt Husk at holde pause, give børnene tid til at tænke og lade børnene svare på skift tænk NUZO. - Knyt sangens tema til læreplantemaerne som f.eks. kulturelle udtryksformer og natur.

9 Sange og lege udvælges naturligvis, så de passer til børns alder og udviklingsniveau (NUZO), således at børnene udfordres passende såvel sprogligt, kropsligt og kognitivt, så de kan tilegne sig nye færdigheder. 5b. Forslag til arbejdet med sange: En god børnesangbog er illustreret med billeder, der stimulerer fantasien og hjælper barnet med at tolke indholdet i sangen. Den billedlige fremstilling kan også hjælpe barnet til at finde den sang, det gerne vil synge. Der er kommet mange forskellige genoptryk af gamle sange med rigtig gode illustrationer. Man kan evt. farvekopiere disse, hænge dem op på væggen en til to sange af gangen og arbejde fokuseret med dem en periode. Eksempler på disse 13 kan være Hvis du ser en krokodille, Bim bam busse, og Jeg er en glad lille cowboy. Husk dog også den sproglige og kulturelle værdi, der findes i mange nye sange, hvor tekst og melodi, fantasi, sprog, rytme og improvisation bygger videre på børnenes egen fantasi. Grib børnenes bolde i luften og leg med! Lad afdelingens sangbog indeholde både nye sange ( Gravkoen ) og gamle klassikere ( Sur, sur, sur, lille bi omkring ), der forbinder tradition og fornyelse, fortid og nutid. Man kan også have forskellige sangbøger, der relaterer til forskellige emner eller fokuspunkter (kroppen, dyr, årstiderne m.fl.).. Inddrag også gerne børnenes navne i sangene f.eks. i Se min kjole : Se min bluse, den er grøn som Mehmets Alt hvad jeg ejer, det er grønt som den. Det er fordi jeg elsker alt det grønne, og fordi at Mehmet er min ven. Et barn vælger sin bluse, strømper eller lignende, og så synger I om den farve (grøn) som barnets beklædningsgenstand har, og den sættes i relation til et andet barn (Mehmet), som har en beklædningsgenstand på i samme farve. Sang og musik kan leges både inde og ude og i såvel det formelle som det uformelle rum. Der kan f.eks. fint synges på legepladsen, på tur, når man venter på bussen, i garderoben osv. Der er oceaner af legemuligheder i at tromme på en spand, spille på grydelåg eller på en træstamme og med avisruller (stomp = musikleg med hverdagsting). Det pædagogiske musiksproglige arbejde bygger på struktur, forudsigelighed, genkendelighed, gentagelser, tryghed, accept og målrettethed. Det er samtidig vigtigt, at valget af indhold i musikaktiviteterne bygger på en viden om, hvordan børn tilegnelser sig et nyt sprog. 6. Hvordan kan forældrene inddrages? Fortæl forældrene hvordan musikalitet, sang, rim og remser kan have flere positive effekter bl.a. en socialiserende effekt, hvor børnene får øvet sig i at samarbejde, være på, vente på tur og være end del af fællesskabet. 13 Dina Gellert: Heksemutter og andre nyere børnesange, Carlsen, 2001.

10 en sproglig effekt, ved at børnene styrkes i at beherske sprogets prosodi. De kan lære at forstå og producere nye ord og lyde. Sproget indeholder mange elementer fra musikken: Betoning, klang, rytme, tempo, dynamik, timing og pauser. en kulturel effekt, hvor børnene stifter bekendtskab med forskellige musikgenrer og musik fra andre lande som f. eks. arabisk musik. Sange, rim og remser på flere sprog kan være kulturformidlende, samtidig med at de støtter børnenes sproglige udvikling. Inddrag gerne forældrene i forhold til at anvende sange og remser på børnenes modersmål. Desuden findes der bøger 14 med sange og remser på forskellige modersmål. Spørg evt. forældrene, om de kan hjælpe med at udtale teksterne fra bøgerne korrekt som f.eks. dette vers af Mester Jakob på tyrkisk: Uyuyor mursun, uyuyor mursun, kordes John, kordes John? : Sabah Çanlari Çaliyor, : Ding dang dong, ding dang dong. Spørg ind til forældrenes brug af førsproglige lege med de helt små børn (0 2 årige) som f.eks. de typisk danske remser borte-tit-tit, ride, ride, ranke, og Pandeben, øjesten m.fl. og fortæl om remsernes værdi i den sproglige udvikling. Disse lege eller andre (gerne fra familiens oprindelige kultur) kan fint foregå på modersmålet. Fortæl også om betydningen af at respondere på børnenes lydkæder: dadada, mamama og af selv at lave og sige vrøvleremser til de små børn (Se afsnit 2 Hvad betyder rytmen for børns sprog- og taleudvikling?) Få yderligere inspiration til forældresamarbejdet i Nyhedsbrev nr. 6 og inviter f.eks. forældrene til at deltage i sang- og rimeaktiviteter en dag. 7. Nyt fra Pædagogik og Integration. Tilbud om inspirationsformiddag på 0-3 års området. Som følge af den store interesse for Dialogisk oplæsning leg og læsning for de mindste udbydes endnu fire inspirationsformiddage i august og september, hvor også materialekufferter uddeles. Der er tilmelding via kursusbasen, deltagelse er gratis. DVD: Dialogisk oplæsning inspiration til vuggestuer og børnehaver. Filmen henvender sig til pædagogisk personale i dagplejer, vuggestuer og børnehaver og uddeles til samtlige afdelinger i dagtilbuddene også afdelinger der endnu ikke har børn med dansk som andetsprog. Pjece: Følelsernes Sprog Psykoedukation i Børnehøjde. Pjecen er et metodehæfte om det pædagogiske arbejde med traumatiserede børn i Det nye børnehus i Gellerup. Pjecen uddeles til samtlige pædagogiske afdelinger af den sprogkonsulent, der er tilknyttet dagtilbuddet. Kursus i sprogstimulering og dansk som andetsprog på 3-6 års området. Kurset varer 3 dage og henvender sig til pædagoger, der arbejder med børn med dansk som andetsprog og som er nye i forhold til 11 sprogarbejdet. Der er to kurser i oktober måned, nemlig d oktober og d oktober. Tilmelding sker via kursusbasen. 14 Fagtesange fra nær og fjern af Lisbeth Stevens og Ingrid Oberborbeck, Alvilda, 2010.

11 Temakasser på SKOLF Pædagogik og Integration har en række temakasser, der lånes ud som inspiration til sprogarbejdet. Disse temakasser har tidligere været placeret på Ellekærskolen, men er nu blevet flyttet til Skolernes Læringscenter Fællessamlingen (SKOLF), Louisevej 29, 8200 Brabrand. Temakasserne vil være tilgængelige for udlån igen d. 1. september Nærmere information i ugepakken efter sommerferien. Bøger til dialogisk oplæsning På baggrund af den interesse, der er for dialogisk læsning, har Pædagogik og Integration udleveret en materialepakke med 12 bøger til dialogisk læsning til alle de pædagogiske afdelinger, der har børn med dansk som andetsprog og som ikke er med i Investering i børns fremtid. Forrige temaarrangement om børns fortællekompetencer: Pia Thomsen, adjunkt på Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet holdt d. 18/ om formiddagen oplæg for 3-6 års området og om eftermiddagen for 0-3 års området. Begge oplæg satte fokus på den narrative pædagogik og sprogtilegnelse. Omdrejningspunktet om formiddagen var udvikling af fortællekompetencer og fortælleglæde i førskolealderen. Om eftermiddagen blev der stillet skarpt på betydningen af Opmærksomhedens Pædagogik. Opmærksomhed er en færdighed, der skal læres, og evnen til opmærksomhed er grundlaget for tilegnelsen af sprog. Marianne Siem fra børnekulissen gav både formiddag og eftermiddag en smagsprøve på, hvordan man kan bruge elementer fra teaterverdenen til at konstruere fortællinger sammen med børnene. Næste temaarrangement d. 15. september 2011 i Århussalen kl for 0-6 års området: Sprogstimulering gennem musikaktiviteter et oplæg af Elsebeth Kirk, seminarielektor, cand. mag. i musik og voksenpædagogik. Forfatter til flere bøger og artikler om musik. Elsebeth Kirk vil komme ind på hvordan: Musikaktiviteter kan være et middel til udvikling af børns sproglige færdigheder, men er det ikke altid. Ved man f.eks. hvad en lærkerede er, bare fordi man kan synge om den? Børns medfødte musikalitet gør det muligt for dem hurtigt at opsnappe ord og formuleringer. Men er dét en garanti for, at de forstår, hvad ordene/lydene repræsenterer? tilrettelægges musikaktiviteterne på en viden om, hvordan børn lærer, kan musiklegen til gengæld give børnene en rigdom af nye ord, præsenteret på en måde, der vil hjælpe dem med at forstå og huske dem. Deltagelse er gratis og sker via kursusbasen. Vi glæder os til en inspirerende formiddag. 8. Nyttige links og litteratur. Inspiration til sprogstimuleringsmaterialer i form af lydbøger med eksempler. En elektronisk rimbog Her findes bl.a. spil med rim og remser

12 Rim og remser og leg med rim. Konkrete opgaver om rim og remser, der kan printes ud fra Specialpædagogisk Forlags hjemmeside. Litteraturforslag: Amundsen, Christel: Små gys for krudtugler & englebasser fra hekse til spøgelser og trolde, sange/rim/historier, Høst & søn, Barm, Ina von: Rim med Rimus, Specialpædagogisk forlag, Bech, Bente: Ride ride ranke rim og remser for børn, DR multimedie, Dahlerup, Rina: Av for katten og andre rim og remser, Klematis, Ege, Bo: Om at arbejde pædagogisk med Rim og Remser, Specialpædagogisk forlag, 1988 Fredens, Kirsten og Kjeld: Musikalsk Odyssè Barnets musikalske udvikling i teori og praksis, Folkeskolens Musiklærerforening, Gellert, Dina: Bro Bro Brille børnesange for de mindste, Carlsen, Gellert, Dina: Kom du store pruhest og andre børnesange om dyr, Carlsen, Gellert, Dina: Heksemutter og andre nyere børnesange, Carlsen, Gellert, Dina: Den lille Ole og andre godnatsange for børn, Carlsen, 2003 Gellert, Dina og Klein, Sebastian: Nede i fru Hansens kælder, Carlsen, 2009/2010. Hagtvet, Bente Eriksen: Sprogstimulering, tale og skrift i førskolealderen, Alinea, Hansen, Marianne Iben og Bartholin, Hanne: Nanna Nokkefår får nok, Gyldendal, Hansen, Marianne Iben og Bartholin, Hanne: Axel elsker biler, Gyldendal, Hartmann, Nils og Karrebæk, Dorte: Alle børns citroner ABC-remser, Gyldendal, Jederlund, Ulf: Musik og sprog et udvidet perspektiv på børns sprogudvikling, Modtryk, Karrebæk, Dorte: Knæskade Spillefugl Hængerøv og andre mærkelige udtryk, Agertoft, Kirk, Elsebeth: Musik som udtryksform, Hans Reitzels forlag, Kirk, Elsebeth og Fredens, Kirsten: Musikalsk læring, Hans Reitzels forlag, Kirk, Elsebeth: Musik og Pædagogik, Modtryk, Lindgren, Barbro & Eriksson, Eva: Den store bog om Mors vilde unge, Gyldendal, 2002 Marstal, Inge: Barnet og Musikken, Hans Reitzels Forlag, 2008 Marstal, Inge: Alle børn synger, Sesam, Månsson, Hans, Lena Basse, Helle Iben Bylander (red.): Håndbog for Sprogvejledere, Dansk psykologisk forlag, Nyborg-Jensen, Gunnar: De små synger sanglege, Høst & søn, Prøysen, Alf: Gedekiddet som talte til ti, Høst & søn, Rasmussen, Halfdan: Halfdans ABC, Carlsen, Rasmussen, Halfdan og Olsen, Ib Spang: Fem små troldebørn, Schønberg, Salling Lotte: Aktive fortællinger, rim og remser dialogisk læsning med børn, Dafolo, 2009 Salling, Lotte: Musen siger MUH aktive remser og sproglege for de mindste, Dafolo, Salling, Lotte: Fagter og Grimasser 50 nye remser, der styrker sproget, Dafolo, Salling, Lotte og Ranheimsæter, Jon: Slotsmusene, Klematis, Salling, Jon og Bregnhøi, Rasmus: Sørøver Søren og andre alfabetrim, Klematis, Stevens, Lisbeth og Nyrop, Dorte: Fagtesange for de yngste, Modtryk, 2005 Stevens, Lisbeth & Oberborbeck, Ingrid: Fagtesange fra nær og fjern, Alvilda, Strid, Jakob Martin: Mustafas Kiosk og andre rim for børn, Politisk revy, Ungermann, Arne og Sigsgaard, Jens: Abel Spendabel, Gyldendal, 1996.

13 9. Bilag. Mester Jacob på flere sprog. Afrikansk Vader Jakob, Vader Jakob Slaap jy nog, slaap jy nog? : Hoor hoe lui die kerkklok, : Ding dong dell, ding dong dell. Albansk Arbër vlla-e, Arbër vlla-e A po flen, a po flen? : Kumbona ka ra-e : : Ding dang dong : Fra Argentina (spansk) Fray Santiago, Fray Santiago, żduermes ya, duermes ya? : Suenan las campanas, : Din, don, dan; din, don, dan. Berbisk Khou ya Hassan, khou ya Hassan, Naas mezian, naas mezian? Fiksbah bakri, fiksbah bakri Khalik men lemsah, khalik men lemsah. Kinesisk Liang zhi lao hu, liangzhi lao hu, pao de kuai, pao de kuai. Yi zhi meiyou yanjing, vi zhi meiyou weiba. zhen qiguai! zhen qiguai! Den kinesiske tekst oversat til engelsk. Two tigers, two tigers, run fast, run fast. One has no tail, one has no ears. So strange. So strange. Kreolsk Tonton Bouki, Tonton Bouki, Ou ap dòmi? Ou ap dòmi? : Lévé pou bat tanbou-a : Ding ding dong! Ding ding dong! : Kili kili an poù al nan cinéma : Serbokroatisk Bratec Martin, Bratec Martin Kaj još spiš, Kaj još spiš? Več ti ura tuče, Več ti ura tuče. Bim, bam, bom, Bim, bam, bom Tjekkisk Bratře Kubo, Bratře Kubo, Ještě spíš, ještě spíš? Venku slunce zárí, ty jsi na polštáři, vstávej již, vstávej již. Dansk Mester Jakob, Mester Jakob, Sover du? Sover du? :Hører du ej klokken? : Bim, bam, bum, bim, bam, bum. Hollandsk Vader Jacob, Vader Jacob Slaapt gij nog, slaapt gij nog : Alle klokken luiden : Bim, bam, bom, bim, bam, bom. Engelsk Are you sleeping, are you sleeping, Brother John, brother John, : Morning Bells are ringing, : Ding ding dong, ding ding dong.

14 Fra Etiopien (amharisk) Finsk Jaakko kulta Jaakko kulta Herää jo herää jo Kellojasi soita kellojasi soita Piu pau pou piu pau pou. Flamsk Broeder Jacob, Broeder Jacob Slaapt gij nog, slaapt gij nog : Hoor de klokken luiden : Bim, bam, bom, bim, bam, bom. Fransk Frère Jacques, Frère Jacques Dormez-vous, dormez-vous? : Sonnez les matines, : Ding ding dong, ding ding dong. Ungarsk János bácsi, János bácsi Keljen fel, keljen fel : Szólnak a harangok : Bim, bam, bom, bim, bam, bom Islandsk Meistari Jakob, meistari Jakob, sefur pú, sefur pú? : Hvað slær klukkan? : Hún slær prjú, hún slær prjú Indonesisk Bapak Jakob, Bapak Jakob, Masih tidur? Masih tidur? : Dengar lonceng bunji : Bim, bam, bum, bim, bam, bum. Italiensk Frà Martino, campanaro dormi tu? dormi tu? : Suona le campane! : Din don dan, din don dan. Japansk Tysk Bruder Jakob, Bruder Jakob, Schläfst du noch? Schläfst du noch? : Hörst du nicht die Glocken? : Ding dang dong, ding dang dong. Grønlandsk Piitaq uumaa, Piitaq uumaa makigit, makigit, sianerpaluppoq, sianerpaluppoq arfineq, arfineq. Hebraisk Achinu Jaacov, Achinu Jaacov al tischaan, al tischaan : hapa-amon melzalzäl, : ding dang dong, ding dang dong. Nemui mo, nemui mo, Okinasai, okinasai, Asa no kane ga, natte iru yo, Kin kon kan, kin kon kan. Latin Quare dormis, o Iacobe, Etiam nunc, etiam nunc? : Resonant campanae, : Din din dan, din din dan. Ô Iacôbe, frâter piger, dormîsne? dormîsne? : Tinnî Mâtûtînum! : Tin tin tan, tin, tin, tan.

15 Norsk Fader Jakob, fader Jakob Sover du? Sover du? : Hører du ei klokken? : Bim bam bom, bim bam bom Polsk Panie Janie! Panie Janie! Rano wstań! Rano wstań! : Wszystkie dźwony biją : Bim, bam, bum, bim, bam, bum. Portugisisk Por que dormes, irmãozinho? Vem brincar, vem brincar! Ouve o sininho, longe crepitando Din din don, din din don Irmaj Jorge, irmaj Jorge, dorme tu, dorme tu? Ja' soam ossinos, ja' soam ossinos. Ding dang dong, ding dang dong. Rumænsk Frate Ioane, Frate Ioane Oare dormi tu, oare dormi tu? : Suna clopotelul : Ding dang dong, ding dang dong. Tu dormi inca, tu dormi inca, frate íon, frate íon? Clopotelul suna, clopotelul suna. Clinc clinc clinc, clinc clinc clinc. Russisk Swahili Eh Yakobo, Eh Yakobo, Walala? Walala? : Amka twende shule : Haya njoo, Haya njoo. Svensk Broder Jakob, broder Jakob sover du, sover du? : Hör du inte klockan : : Ding ding dong : Broder Jacob, broder Jacob sover du, sover du? : Väckarklockan ringer, : Ding dang dong, ding dang dong. Schweizertysk S'Vreni schnaaget, s'vreni schnaaget S'Bärgli uuf, s'bärgli uuf : Äne wider aabe : : Uf em Buuch! : schnaaget = auf allen Vieren Äne = auf der andern Seite aabe=hinab Uf em Buuch = Auf dem Bauch! Thai Puak tur yu nai, puak tur yu nai, yu nai camp, yu nai camp? :Tam mai mai ma sanuk kan, : Din dan don, din dan don. Tyrkisk Uyuyor mursun, uyuyor mursun, kordes John, kordes John? : Sabah Çanlari Çaliyor, : Ding dang dong, ding dang dong. Spansk Martinillo, martinillo Donde esta, donde esta : Toca la campana, : Din, don, dan, din, don, dan Vietnamesisk Kià con buom vàng, kià con buom vàng, xoe doi cành, xoe doi cành? : Buom buom bay tren cao vong, : Ra mà xem, ra mà xem

16 16

MINISPROGPAKKEN. Holstebro kommune. Udarbejdet af: Bodil Jørgensen Tale-hørelærer PPR. Joanna Steen Tosprogsvejleder Støttepædagogkorpset

MINISPROGPAKKEN. Holstebro kommune. Udarbejdet af: Bodil Jørgensen Tale-hørelærer PPR. Joanna Steen Tosprogsvejleder Støttepædagogkorpset MINISPROGPAKKEN Udarbejdet af: Bodil Jørgensen Tale-hørelærer PPR Joanna Steen Tosprogsvejleder Støttepædagogkorpset Holstebro kommune Lene Rasmussen Tosprogsvejleder Støttepædagogkorpset Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år KARISE BØRNEHUS

Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år KARISE BØRNEHUS Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år KARISE BØRNEHUS Møllevej 2-4, 4653 Karise Tlf. 5620 4240 E.mail:kbh@faxekommune.dk 1 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation 3 2.

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING

Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING Dansk Skoleforening for Sydslesvig SPROG OG LÆSNING Idékatalog for børnehaven 2003 Børn udvikler deres identitet gennem sproget. De har brug for at udvikle den narrative kompetence, så de via sproget får

Læs mere

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 1. Indledning s. 2 2. Problemformulering s. 2 3. Opbygning, metode

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN.

NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. NØRRESTENBROS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. 1 Introduktion. Side 3 Vores lærings- og udviklingsforståelse. Side 4 Barnets alsidige personlige udvikling. Side 5 Sociale kompetencer. Side 8 Sprog. Side 10 Krop og

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7 Kvalitetsrapport Dagtilbud 2014 1 Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Anbefalinger...7 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger...11 3.1 Forældretilfredshedsundersøgelse... 11 3.2 Tosprogs-Taskforce... 11 3.3 Evaluering

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Læreplaner for Børnehuset Ådalen

Læreplaner for Børnehuset Ådalen Læreplaner for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsmål for Børnehuset Ådalen 0-6år. Vores virksomhedsplan er en ramme for institutionens pædagogik

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere