Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn"

Transkript

1 Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

2 Indholdsfortegnelse Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn...3 Det generelle sprogarbejde...4 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge...6 En god sproglig rollemodel...8 Fysiske og æstetiske sprogmiljøer...10 Milepæle i barnets sproglige udvikling...11 Tidlig identifikation af børn med sproglige vanskeligheder...12 Den fokuserede indsats...14 Indsatser som støtter samspillet...15 Indsatser som støtter opmærksomheden Indsatser som støtter sprogforståelsen og ordudviklingen...16 Indsatser som støtter den sproglige bevidsthed...17 Den særlige indsats...17 Tosprogede børn...18 Modermålets betydning...20 Forældresamarbejde...21 Idéer til forældresamarbejdet Sammenhæng i overgange Litteratur og links...24 Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn Forskning viser, at kvaliteten i voksen-barn relationen er stærkt forbundet med den sproglige udvikling. I dagtilbuddet skal det lille barn derfor mødes af voksne med en bevidsthed og viden om relationens betydning for sprogtilegnelse. Det er væsentligt, at barnet får følelsen af at være betydningsfuld i kommunikationen, så lysten og glæden ved at kommunikere udbygges. Det lille barns sproglige udvikling er afhængig af den voksnes vilje og evne til at indgå i det kommunikative samspil. I læringsmiljøet er glæde og anerkendelse af barnet et centralt udgangspunkt for at styrke og udvikle dets sproglige kompetencer. Samtidigt er barnets sprogtilegnelse også betinget af dets sociale, biologiske og kognitive forudsætninger. Struktur og rammer i hverdagen skal skabe basis for, at barnet kan indgå i dialog og sproglige fællesskaber, og således fungere som stillads for barnets sprogtilegnelse. Barnet skal udfordres af den voksne på et passende niveau. I et aktivt læringsmiljø skal barnet guides og møde situationer forankret i fælles opmærksomhed. Formålet med dette temahæfte er at give anbefalinger og inspiration til at arbejde med barnets sproglige udvikling. Der er også udarbejdet et temahæfte for de 3-6-årige børn, som ligger i forlængelse af dette hæfte. 2 3

3 Det generelle sprogarbejde I den tidlige alder bruger barnet alle sine sanser som støtte for sprogudviklingen. Berøring, mimik og øjekontakt spiller en stor rolle i kommunikationen. Gensidigheden i kontakten lærer barnet, at det med forskellige udtryk som gråd, smil og bevægelser kan få den voksne til at reagere og tilfredsstille dets behov. Det er netop her i de tidlige leveår, at barnet får disse første vigtige stimuli. Vær bevidst om ansvaret for at skabe det bedst mulige samspil. Vis glæde og engagement i samværet med barnet, så barnet føler sig betydningsfuldt. Barnet vil, når stemningen er præget af glæde, nemmere kunne huske det, der læres i samspillet. Vis interesse for barnet via øjenkontakt, smil og berøring, så barnet får en følelse af at blive set og hørt. 4 5

4 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge Kendte hverdagsrutiner og rammer skaber tryghed. I trygge rammer er der rig mulighed for at skabe fælles opmærksomhed, turtagning i dialogen og anerkendende samspilsmønstre. Hverdagens gentagelser og aktiviteter giver barnet mulighed for at lære nye ord og begreber i en meningsfuld og tryg sammenhæng. Struktur eller faste rytmer skaber en forforståelse for hverdagen, hvilket hjælper barnet til at forstå og til også at få mod til at udforske sproget. Sproget er overalt, derfor er det nærliggende at tænke og arbejde helhedsorienteret med sproget. Følg barnets initiativ for at blive opmærksom på, hvor barnet er på vej hen. Det giver mulighed for at stille passende udfordringer inden for barnets nærmeste udviklingszone. Skab fælles opmærksomhed for at tilvejebringe en sprogudviklende kommunikation. Barnet lærer her mønstre for turtagning i dialogen. I den tidlige fælles opmærksomhed er det især blikket, der gør, at både barn og voksen får fælles erkendelse af, at opmærksomheden er rettet mod det samme. Fælles opmærksomhedszoner har direkte betydning for barnets senere sprogtilegnelse og ordforråd. Den voksne giver barnet ordene ved at benævne og beskrive det, de er fælles om. Det fælles fokus hjælper barnet til at koble sproglyde med genstande. Italesæt egne og barnets initiativer og handlinger, så barnet tilegner sig begreberne - først på forståelsesniveau og senere på anvendelsesniveau. Mange gentagelser støtter hukommelsen og barnets egen tilegnelse af ord. Hjælp barnet med at sætte ord på egne følelser, tanker og oplevelser. Sæt ord på alle aktiviteter og handlinger i hverdagens rutiner. Udnyt alle muligheder for at bruge sproget i enhver sammenhæng, også i garderoben og på turen hen til bussen. Tilrettelæg nye oplevelser for at give nye erfaringer og derved nye ord. Anvend dialogisk læsning Anvend de ti sprogstrategier Inddrag rim og remser sange og sanglege for at stimulere den sproglige opmærksomhed. Hold pause som et vigtigt element i kommunikationen. Pausen giver tid til barnets kognitive processer. At være afventende på barnets respons betyder ikke, at den voksne venter passivt. Tværtimod kan den voksne på den måde vise interesse for barnets svar og sende opfordrende signaler til barnet, så det oplever, at dets svar er vigtigt. 6 7

5 En god sproglig rollemodel Jo yngre barnet er, og jo mindre et sprogligt fundament barnet har, desto mere afhængig er barnet af den voksnes viden, evne og initiativ til at tage ansvar for barnets sproglige udvikling. Den voksne har en afgørende rolle i at skabe rum og rammer for, at barnet får optimale forudsætninger for at tilegne sig sprog og viden om verden. Den voksnes viden om og erfaringer med barnets sprogtilegnelse er derfor udgangspunkt for refleksion og støtte til barnets forsatte sproglige udvikling. Den gode sprogmodel: Sætter altid ord på barnets handlinger. Udfordrer barnet i mange meningsfulde sammenhænge ved at lade det møde: PPOrd og vendinger, det allerede har tilegnet sig PPOrd og vendinger, det er ved at tilegne sig PPNye ord og vendinger, det endnu ikke har tilegnet sig Sikrer daglig formidling af oplevelser og hændelser mellem hjem og dagtilbud, da det støtter barnet i dets kommunikation. Taler om en aktivitet før, under og efter det foregår, da det hjælper barnet til at forstå og få mod på at udforske sproget. Supplerer tale med visuel støtte (eks. konkreter eller billeder) for at understøtte barnets sprogforståelse. Guider barnet verbalt og nonverbalt. Undgår unødige afbrydelser i samværet. Inddrager IT i form af forskellige typer af pædagogiske spil, der kan motivere barnet til at lege med lyde og ord. 8 9

6 Fysiske og æstetiske sprogmiljøer Et godt sprogmiljø indebærer en opmærksomhed på det fysiske og æstetiske miljø. Barnet udtrykker sig gennem mange former for sprog og inddrager alle sanser i sin læring. Høj kvalitet i det fysiske og æstetiske miljø understøtter barnets udvikling. Forskning viser, at det talte og skrevne sprog gensidigt understøtter hinanden, når det udvikles samtidigt. Tænk i børnehøjde og benyt også gulvet. Indret læsekroge med fokus på at minimere støj og skabe en stemning af ro og fordybelse. Dokumenter oplevelser med billeder, så barnet kan genopleve og genkende. Sørg for, at der er tilgængelige alderssvarende bøger og tegneredskaber. Pir barnets nysgerrighed ved at ændre og tilføje små ting i indretningen. Lad skriftsproget være synligt i indretningen. Milepæle i barnets sproglige udvikling De fleste børn udvikler deres sproglige kompetencer i den samme rækkefølge, men der kan være forskelle i tempo af udviklingen for det enkelte barn. I det følgende beskrives nogle af de sproglige udviklingstrin, som børn gennemgår. Alder Sproglige milepæle 0-5 måneder Den første pludren. Barnet øver sig i at udtale lyde og beherske udtalen af lyde. Kan opdele lyde i stavelser. 8 måneder Forstår enkelte ord og få faste vendinger. Bruger gestik til kommunikationen. Når barnet er ca. 9 måneder, kan det etablere fælles opmærksomhed med den voksne. 1 år Øver sig i at sige sine første ord og kan afkode andres intention. Forskningen viser, at børn, der tidligt peger, ligeledes udvikler sproget tidligt. Der skelnes mellem to måder at pege på: 1: Giv mig pegning : Her benytter barnet den voksne som et redskab. 2: Se her pegning : Her er barnets hensigt at opnå et samspil med en anden. 20 måneder Forstår mange ord (ca. 230) og kan sige mange ord (ca. 90). 2 år Kan sige ca. 250 ord, der betegner nære ting. Sætter ord sammen og laver de første (ufuldstændige) sætninger. Kan bruge nogle bøjningsendelser. 3 år Kan sige ca. 600 ord, der betegner noget, børn kender fra deres erfaringsverden. Laver fuldstændige ytringer og anvender et komplekst sprog (kan bøje ord, anvende forholdsord, bruge ledsætninger). Afvigelser i barnets sprogtilegnelse skal findes og afhjælpes så tidligt som muligt. Derfor er viden om, hvordan den almene sprogtilegnelse forløber nødvendig for at kunne identificere disse afvigelser. Læs mere om milepæle i den sproglige udvikling 10 11

7 Tidlig identifikation af børn med sproglige vanskeligheder Når et barns sproglige udvikling afviger fra den almindelige forventelige udvikling, er det jvf. forrige afsnit vigtigt med en tidlig og målrettet indsats. Først og fremmest er det nødvendigt at gøre sig klart, hvori den sproglige afvigelse består, for at kunne iværksætte en evt. fokuseret indsats. Har et barn vanskeligt ved at tilegne sig sprog, bør opmærksomheden rettes mod barnets samspil med andre, da kontakten med andre mennesker er grundlaget for at udvikle kommunikation og sprog. Herudover skal barnets opmærksomhed være i fokus, da den danner basis for barnets evne til at fokusere på sproget. Barnets sprogforståelse danner grundlag for barnets egne sproglige og kommunikative udtryk, men desværre kan det være svært at vurdere barnets sprogforståelse. Ikke desto mindre er det vigtigt at være opmærksom på, hvor meget barnet forstår. Barnets evne til at sige ord, kan have en sammenhæng med barnets sprogforståelse. Desuden kan samspillet med andre påvirkes, når barnet ikke forstås eller ikke føler sig forstået, hvilket påvirker barnets lyst og nysgerrighed til læring. Der bør være opmærksomhed på: At få kendskab til barnets tidlige kommunikation herunder barnets pludren og øjenkontakt via forældrene. Barnets samspil med børn og voksne i dagtilbuddet. Barnets selvværd, lyst til kommunikation og nysgerrighed. Barnets evne til og ønske om fælles opmærksomhed f.eks. om barnet peger? Forandringer i barnets adfærd (vender barnet sig efter lyd, bliver det bange for lyd, barnets balance mm.). Barnets respons og reaktion i kommunikationen

8 Den fokuserede indsats Fokus på udvalgte sider af et barns kommunikation og sprog for en tid skærper opmærksomheden omkring barnets sproglige udvikling. Dette kan medføre en forståelse af barnets sproglige ressourcer og give indblik i, hvordan barnets sproglige udvikling bedst kan imødekommes. Hvis et barns udvikling, adfærd og trivsel viser, at der er behov for en fokuseret indsats, er det vigtigt at analysere og vurdere, hvordan den fokuserede indsats skal forløbe. I den forbindelse skal der udarbejdes en handleplan, hvor en kontinuerlig indsats beskrives. En LP-MODEL og en SMTTE-MODEL er sammen med en Tidlig Registrering Af Sprogudvikling (TRAS) gode redskaber i dette arbejde. Desuden kan TRAS tydeliggøre indsatsen i forhold til barnets nærmeste udviklingszone. Indsatser som støtter samspillet: Vær opmærksom og nærværende i forhold til det, barnet signalerer. Tag ofte initiativ til dialog med barnet om de små og nære ting. Hjælp barnet med at sætte ord på det, barnet ikke selv kan sige. Vær undersøgende på barnets selvværdsfølelse. Sæt ord på barnets følelser. Vis glæde, smil og engagement. Brug barnets navn for at opnå øjenkontakt med barnet. Smil og glade øjne får barnet til at føle sig betydningsfuld og værdifuld. Indsatser som støtter opmærksomheden: Hjælp barnet med at holde fokus. Etabler mange en til en situationer. Giv barnet tid til eftertanke, og vær afventende på dets respons. Vær opmærksom på forudsigelighed og genkendelighed. Undgå forstyrrelser. Opfang barnets signaler

9 Indsatser som støtter sprogforståelsen og ordudviklingen: Sørg for gode rutiner i dagligdagen. Tal langsomt og tydeligt, så barnet har mulighed for at høre, hvornår et ord begynder og slutter. Hold pauser i dialogen. Benyt kropssproget til at understøtte talesproget. Giv barnet rig mulighed for førstehåndserfaringer. Barnet skal se, røre, høre og gøre. Forbered barnet på nye oplevelser. Efter oplevelsen skal den bearbejdes sprogligt. Brug her gerne billeder fra oplevelsen til at understøtte barnets sprogforståelse. Støt sproget via konkreter og billeder. Gentag de samme ord og små sætninger mange gange. Brug mange forskellige ord i mange forskellige sammenhænge. Indsatser som støtter den sproglige bevidsthed: Leg med lydene i sproget. Leg med rim og remser. Anvend sanglege og børnesange, som børnene lærer udenad. Pjat med sproget (skøre ord og sjove ord - ord, I selv finder på). Leg gæt en lyd (dyrelyde, transportmidler etc.). Den særlige indsats Hvis den fokuserede indsats ikke har den ønskede effekt på barnets sprog, skal der hjælp til fra en tale-hørelærer. Dette kan bl.a. ske ved at drøfte barnet i forbindelse med en sprogvejledning med tale-hørelæreren. Læs mere om tilbuddene fra PPR Lad altid handling og tale følges ad. Anvend dialogisk læsning

10 Tosprogede børn Betegnelsen tosprogede børn dækker over alle børn, som i deres opvækst har behov for og møder flere sprog i dagligdagen uanset hvordan de behersker disse sprog. Som udgangspunkt er der hermed tale om en uhomogen gruppe, der kan have vidt forskellige forudsætninger og behov. Tosprogede børns andetsprogstilegnelse følger de samme principper som sprogtilegnelsen beskrevet i afsnittet Milepæle i barnets sproglige udvikling. Men det tosprogede barn er i sin sprogtilegnelse så at sige på dobbeltarbejde i en mængde situationer, idet vejen ind i al leg og læring uden for hjemmet foregår på andetsproget dansk som et givent læringsvilkår for barnet. Samtidig er det også vigtigt at gøre sig klart, at den tid, som barnet tilbringer i dagtilbuddet eller dagplejen, måske er den eneste tid, hvor barnet har mulighed for at tilegne sig det danske sprog. Dette fordrer et særligt ansvar og opmærksomhed hos det pædagogiske personale. Grundlæggende handler stimulering af tosprogede og etsprogede børn om de samme typer aktiviteter og sproglige samspil, hvor barnet er aktiv i sin sprogtilegnelse. Men det kan have en afgørende betydning for tosprogede børn at være ekstra opmærksom på, at kommunikationen forankres i det konkrete og nærværende (se afsnittet den fokuserede indsats ). Manglende ordforråd på dansk er for langt de fleste tosprogede børn den største udfordring. Barnet må kontinuerligt gives forskelligartede muligheder for at udbygge sit ordforråd fx i form af nærværende samtaler, billedbøger, dialogisk oplæsning, sange og rim og remser. Både den voksne og barnet må gentage ordene mange gange. Der bør være opmærksomhed på: Anerkendelse af barnets historie, sprog og kultur. Målrettet udvikling af barnets ordforråd. Mange oplevelser og erfaringer, som ledsages af sproglig opmærksomhed. Barnets ordforråd på modersmålet via forældrene. Systematisk brug af dialogisk læsning fra 2-årsalderen. Kontinuerlige sprogobservationer og vurderinger for at sikre en tidlig og målrettet støtte

11 Modermålets betydning Et godt modersmål er grundlaget for et godt andetsprog. Tosprogede børns forældre bør opfordres til at tale det sprog, de selv behersker bedst med deres barn. Det kan af nogle opfattes som en forhindring af barnets dansksproglige udvikling, at der tales et sprog i hjemmet og et andet uden for hjemmet. Men et veludviklet modersmål (førstesprog) styrker også barnets andetsprogstilegnelse og omvendt. Når et barn skal tilegne sig mere end et sprog, er det vigtig med nysgerrighed på barnets tilegnelse af modersmålet. Det giver vigtig indsigt i barnets generelle sprogtilegnelse. Viser det sig, at et barn ud over en forsinkelser på dansk også har forsinkelser på modersmålet, kan det være en væsentlig indikator for, at barnet har sproglige vanskeligheder. Dette fordrer en tidlig og særlig indsats og dermed kontakt til en tale-hørelærer ved PPR. Forældresamarbejde Forældreinddragelse, forældrenes forventninger til dagtilbuddet samt en ligeværdig dialog mellem det pædagogiske personale og forældrene har betydning for barnets læring og dermed også sproglige udvikling. Forskning viser, at børn primært lærer sprog fra voksne. De lærer af det sprog, de hører fra de voksne, der omgiver dem i hverdagen. Derfor er det afgørende at inddrage forældre i sprogarbejdet. Bøger og læsning i hjemmet har betydning for, at barnet udvikler sig sprogligt. Vejledning af forældrenes tilgang til deres barns sproglige udvikling er dermed en væsentlig faktor for barnets sproglige udvikling. I mødet med forældre til tosprogede børn er inddragelse af forældrene afgørende, da de har vigtig viden om barnets sproglige kompetencer på modersmålet og kan oplyse om barnets forudsætninger, som den pædagogiske indsats skal tage sit afsæt i. Læs mere om tosprogede børn 20 21

12 Sammenhæng i overgange Allerede tidligt i barnets liv vil barnet opleve overgange: Fra hjem til dagpleje eller vuggestue. Fra dagpleje til vuggestue fra vuggestue til dagpleje. Fra dagpleje eller vuggestue til børnehave. Idéer til forældresamarbejdet Når barnet starter i dagtilbud, er det en god idé at afholde et møde med forældrene, hvor forventninger afstemmes, og den sproglige indsats tilrettelægges, så der skabes sammenhæng mellem dagtilbuddet og barnets hjem. Udveksling af information mellem forældre og dagtilbud kan give en viden, der kan understøtte barnets sproglige udvikling. Rådgiv forældrene om, hvordan de kan understøtte deres barns sproglige udvikling. Brug gerne Sprogpakkens materialer som en fast information ved samtaler og opfordr forældrene til at tage på ture til biblioteket. Forældrene kan besøge Sprogpakkens hjemmeside og få flere gode råd. Overgange fra hjem til dagtilbud rummer både udfordringer for barnet og de voksne. For at skabe sammenhæng i barnets liv kræver det åbenhed og dialog hos de voksne på tværs af kulturer, hjem og dagtilbud. Det er væsentligt at tage afsæt i barnets sproglige erfaringer. Viden om barnets sproglige udvikling og dets ressourcer, er viden, der ikke må gå tabt. Særligt for børn med sproglige udfordringer er der behov for at fortælle personalet, der modtager barnet, hvad der er blevet arbejdet med og hvorfor. Anbefalinger til sammenhæng i overleveringen: Dagtilbuddet etablerer en fast procedure for overlevering. Lav en dialogbaseret overlevering, hvor der fortælles om barnets ressourcer, udviklingspotentialer og emner, der motiverer og giver mening for barnet (brug gerne barnets bog). Videregivelse af skriftlig dokumentation for barnets sproglige kompetencer (TRAS). Overgangsaktiviteter, hvor barnet deltager

13 Litteratur Håndbog for sprogvejledere, teori og praksis af Hans Månson, Lene Basse og Helle Iben Bylander (red.), Dansk Psykologisk Forlag I begyndelsen er sproget - en antologi om børns sprogudvikling af Lotte Salling (red.) Helle Grangaard, Anne Marie Holm, Niels Jægerum, Kjeld Kjertmann, Anne Linder, Jette Løntoft, Anne Petersen og Pia Thomsen, Dafolo Sprogstimulerende tale og skrift i førskolealderen af Bente Eriksen Hagtvet, Alinea Styrk dit barns sprog. 0-3 år af Lis Klausen, Dafolo Henvisninger Sprog og læsestrategien, Silkeborg kommune Den sammenhængende Børn- og ungepolitik, Silkeborg kommune Relevante hjemmesider Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration Sprogpakken.dk Silkeborg Kommunes hjemmeside, Børn, sprog og læsning Silkeborg bibliotekerne Socialstyrelsen Center for børnesprog, Syddansk Universitet Silkeborg Kommunes intranet ZoomIN Sparring og rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration 24 25

14 Layout: Skole

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Indholdsfortegnelse Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn...3 Det generelle sprogarbejde...4 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge...6 En god

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Hæfte til forberedelse af: Kaj læser bog af Mats Letén dialogisk oplæsning leg og læsning for de mindste

Hæfte til forberedelse af: Kaj læser bog af Mats Letén dialogisk oplæsning leg og læsning for de mindste Hæfte til forberedelse af: Kaj læser bog af Mats Letén dialogisk oplæsning leg og læsning for de mindste Dialogisk oplæsning Dette hæfte indeholder konkrete forslag til, hvordan man kan forberede dialogisk

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN

STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN Tale-hørekonsulenterne PPR Brønderslev Tal med dit barn Børn lærer sprog, når de er sammen med vigtige personer i deres liv, især

Læs mere

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag).

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag). Sproglig udvikling Sammenhæng: Dit barns sproglige udvikling- et fælles ansvar. Der er ingen tvivl om at sproget er en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger sproget til at tænke med, og til at kommunikere

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Handleplan for læse- og sprogstrategier.

Handleplan for læse- og sprogstrategier. Handleplan for læse- og sprogstrategier. Daginstitution Midtbyen. Daginstitutionen "Midtbyen" er en gruppe af vuggestuer og børnehaver, som ligger i Midtbyen og på Silkeborg Bad, 2 km fra centrum. Vi er

Læs mere

3. Sprog. 3.1 Vores sammenhæng og vores forudsætninger

3. Sprog. 3.1 Vores sammenhæng og vores forudsætninger 3. Sprog Ved du hvorfor det er vigtigt at læse højt, synge og fortælle historier i børnehaven? Fordi: Det styrker børns sproglige udvikling. Børn lærer at bruge sproget til at udtrykke følelser, tanker

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Sikker Start i Dagtilbud

Sikker Start i Dagtilbud Sikker Start i Dagtilbud Med fokus på sproget side 1 af 28 Præsentation Vores fælles grundlag Sprog - hvad er det? הפש Sprogtilegnelse Tosprogethed Sprogstimulering Forældresamarbejdet side 2 af 28 VORES

Læs mere

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Vision Horsens Kommunes vision med handleplanen for sprog og skriftsprog er, at alle børn og unge udvikler fleksible sproglige og skriftsproglige

Læs mere

Struktureret tematisk sprogarbejde

Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde I Sprogpakken arbejdes der med tre forskellige pædagogiske indsatsformer i arbejdet med sprog: samtaler i hverdagen, dialogisk læsning og struktureret tematisk sprogarbejde.

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år. Den tidlige indsats

Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år. Den tidlige indsats Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år Den tidlige indsats Indledning Med denne lille pjece om sprog har vi valgt meget kort at trække nogle af de ting frem, der er vigtige,

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling?

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Få svarene her. Forældrefolder Langmark Kære Forældre Vi vil med denne folder give inspiration til, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle

Læs mere

27-01-2012. Børns sprogtilegnelse. Sprogpakken. Sprogtilegnelse i teori og praksis. Børns sprogtilegnelse. Børns sprogtilegnelse

27-01-2012. Børns sprogtilegnelse. Sprogpakken. Sprogtilegnelse i teori og praksis. Børns sprogtilegnelse. Børns sprogtilegnelse Børns sprogtilegnelse Sprogpakken Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvad skal børn lære, når de lærer sprog? Segmentere lyd opdele lydmasse i ord Afkode ords betydning Afkode grammatik og syntaks Afkode

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Sproglig udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Sprogbrug 8 Læringsområde Lydlig opmærksomhed 10

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag - fortsat. Det ny sprogvurderingsmateriale 3 år og inden skolestart

Lovgrundlag. Lovgrundlag - fortsat. Det ny sprogvurderingsmateriale 3 år og inden skolestart Lovgrundlag Greve Kommune - dagtilbud Sprogvurdering Før, under og efter? 2004 Sprogvurdering af alle tosprogede ( 4a i folkeskoleloven 2007 sprogvurdering af alle 3 årige 2010 ophævelse af 4a og kravet

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk Emotionel ekspressiv dialog/følelsesmæssig kommunikation. 1. Vis positive følelser for barnet. Vis at du er glad for barnet. Smil til barnet Hold øjenkontakt

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud.

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. I det følgende kan du læse noget om baggrunden for at der i løbet af de senere år er kommet mere og mere fokus på børns sproglige udvikling og om, hvilke tiltag der sat

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Lille krokodille og det flyvende tæppe

Lille krokodille og det flyvende tæppe Hæfte til forberedelse af: Lille krokodille og det flyvende tæppe af Birde Poulsen dialogisk oplæsning leg og læsning for de mindste Dialogisk oplæsning 1 Dette hæfte indeholder konkrete forslag til, hvordan

Læs mere

løfte fagligheden for tosprogede børn i dagtilbud En guide til at STYRK

løfte fagligheden for tosprogede børn i dagtilbud En guide til at STYRK STYRK Sproget En guide til at løfte fagligheden for tosprogede børn i dagtilbud Forord 3 indhold Intro 4 Forord 6 Om dagtilbud og tosprogede børn 6 Derfor er sproget vigtigt 6 Sådan bruger I guiden Kapitel

Læs mere

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud.

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Der er hul igennem til de små Børn i 0-2-års alderen er parate til læring: De er faktisk født klar. Og det skal imødekommes. Vi skal selvfølgelig

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet.

Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet. Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet. Denne rapport er en del af Kvalitetsløft Natursamarbejdet - et to-årigt udviklingsprojekt i Natursamarbejdet, Børn

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Sprog og læsehandleplan 0-6 år:

Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Sprog og læsehandleplan 0-6 år: På baggrund af den kommunale sprog og læsestrategi samt pjecerne Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn og 3-6 årige, har vi udarbejdet en lokal handleplan for

Læs mere

Handleplaner - at vurdere, handle, dokumentere og evaluere i vuggestue og børnehave.

Handleplaner - at vurdere, handle, dokumentere og evaluere i vuggestue og børnehave. Temabrev nr. 10. Fra 0 til 6 år. Børn og Unge, Videncenter for Integration. November 2010 Handleplaner - at vurdere, handle, dokumentere og evaluere i vuggestue og børnehave. Handleplaner er det nødvendigt?

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Distrikt Hede/-Magleparken

Distrikt Hede/-Magleparken Evaluering af kvalitetsmidler til sprog For kvalitetsmidlerne har vi særlig fokus på et generelt sprogligt og kommunikativt løft af de 2-3 årige børn. Navn Hvor meget har institutionen fået tilført? Hvilke

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Hvornår? Greve Kommune. To sproglige færdigheder, der er afgørende for at lære at læse

Hvornår? Greve Kommune. To sproglige færdigheder, der er afgørende for at lære at læse Hvornår? Greve Kommune Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart Ulla Flye Andersen Tale-sprogkonsulent ufa@sprogogleg.dk www.sprogogleg.dk Sprogvurderingsmaterialet = ét materiale 3 år

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Le arn Lab. Artikelserie Nr. 2. Forskning og faglig kvalitet. Højere kvalitet i. i dagtilbud. Højkvalitets. Fyrtårnet

Le arn Lab. Artikelserie Nr. 2. Forskning og faglig kvalitet. Højere kvalitet i. i dagtilbud. Højkvalitets. Fyrtårnet Artikelserie Nr. 2 Højere kvalitet i dagtilbud Højkvalitets Fyrtårnet Forskning og faglig kvalitet De fem pejlemærker i Højkvalitets-fyrtårnet - resumé og overblik over de fem pejlemærker for kvalitet

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Sprog og læsehandleplan 0-6 år:

Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Blæksprutten - det kulturelle børnehus og Daginstitutionen Alderslyst: På baggrund af den kommunale sprog og læsestrategi samt pjecerne Udvikling af sprogfærdigheder hos

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

løfte fagligheden for tosprogede børn i dagtilbud En guide til at STYRK

løfte fagligheden for tosprogede børn i dagtilbud En guide til at STYRK STYRK Sproget En guide til at løfte fagligheden for tosprogede børn i dagtilbud Forord 3 Intro 4 Derfor skal vi styrke sproget 6 Sådan bruger I guiden Tak, fordi jeres dagtilbud vil være med til at gøre

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN I VUGGESTUEN BØRNEREDEN Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre, og der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejde med sproglig udvikling

Inspirationsmateriale til arbejde med sproglig udvikling Inspirationsmateriale til arbejde med sproglig udvikling Strategier for dagplejeren/ de voksne: Alt hvad vi siger og gør er med til at stimulere barnet i dets udvikling. Med brug af nogle simple strategier,

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud 2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud Indhold... 1 Indledning... 2 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune... 2 Formålet med tilsynsbesøget... 3 Tilsynets tilrettelæggelse... 3

Læs mere

Læreplaner 2015. Status/sammenhæng eller årsag for valg af indsatsområder

Læreplaner 2015. Status/sammenhæng eller årsag for valg af indsatsområder Læreplaner 2015 Overskriften for indsatsområdet: Sproglig udvikling Status/sammenhæng eller årsag for valg af indsatsområder Sprog er en vigtig forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år Hadsten By området

Pædagogisk læreplan 0-2 år Hadsten By området Pædagogisk læreplan 0-2 år Hadsten By området Idrætsbørnehuset Bavnehøj Børnehuset Vesterskovvej afd. Vesterskovvej og afd. Skovbørnehaven Børnehuset Ellemose afd. Højmose og Kærmose 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år Dit lille barns sprog Til forældre til børn 0 3 år Denne pjece er udarbejdet af sundhedsplejen og talehørekonsulenterne i Viborg Kommune Dit lille barns sprog. Dit barn er født med lyst og evne til at

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere