Juli Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juli 2014. Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport"

Transkript

1 Juli 2014 Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport

2 Indholdsfortegnelse 1. Intro Sammenfatning 3 2 Bygningen Gennemgang af klimaskærmstiltag Gennemgang af øvrige tiltag 9 3. Analyse af tiltag på klimaskærmens enkelt dele Pris for sparet kwh energi - ESP Tiltag på ydervæg Tiltag ved sokkel/kælderydervæg Tiltag på vinduer/døre Tiltag ved efterisolering af loft Tiltag ved efterisolering af skunke Tiltag ved efterisolering af krybekælder Tiltag ved tag- og kvistvinduer Prissætning og investeringsomfang Intro Formålet med denne rapport er at identificere energioptimeringspotentialet ved en klimaskærmsrenovering for Børnecenter HImmerland. Rapportens fokus ligger på at vurdere bygningens nuværende tilstand og kortlægge klimaskærmens optimeringsportentialer. Løsningstiltagene til renovering af klimaskærmen analyseres iht. energioptimeringspotentialet og investeringsbehovet for henholdsvis de nødvendige tiltag og energioptimerene tiltag. Juli 2014 Side 2

3 1.1 Sammenfatning Rapporten kan anvendes som beslutningsgrundlag for valg af løsning på de udvalgte bygningsdele. De enkelte tiltag er vurderet i forhold til energibesparelse og totaløkonomiske aspekter, for at underbygge de valgte og anbefalede løsninger. Ligeledes er alle tiltag prissat således, at der på baggrund af denne rapport kan udarbejdes detaljeret projektmateriale til udførelse af klimaskærmsoptimeringen. // Klimaskærmsoptimering Rapporten beskriver en række energioptimeringsforslag, der optimere bygningens klimaskærm til et væsentligt lavere energibehov. Dog er det vigtigt at holde sig for øje at løsningen ikke alene ligger i det enkelte tiltag men i langt højere grad findes ved at se på tiltagene i en helhedsbetragtning. Det anbefales at der investeres i alle tiltag fra 1-6, dog med undtagelse af tiltag 7. Med udgangspunkt i den totaløkonomiske analyse af klimaskærmens enkelt dele, anbefales det at, der investeres i tiltag 1-6, da de samlet set vil kunne tilbagebetale sig selv indenfor en 13 års periode, alene ved driftsbesparelser på opvarmning. (se afsnit 3) Udskiftning af tag- og kvistvinduer (tiltag 7) bør enten udføres i forbindelse med udskiftning af taget (forventet restlevetid på år), eller alternativt indarbejdes i en vedligeholdelsesplan hvor vinduerne skiftes iht. en nærmere vurdering af det enkelte vindues levetid og stand. En helhedsorienteret energioptimering af bygningen, med fokus på klimaskærmen vil medvirke til at de enkelte tiltag vil have positiv indvirkning på hinanden. Dette medføre at der overordnet set kan optimeres på de eksisterende tekniske anlæg, således at de kan dimensioneres langt mindre, investeringen effektiviseres og totaløkonomien forbedres. Det anbefales, at der efter klimaskærmsrenoveringen, planlægges med en gennemgang/optimering af det eksisterende varmesystem, således at det tilpasses det fremtidige opvarmningsbehov. Områder som efterisolering af varmefordelingsrør og udskiftning af cirkulationspumpe, vil være oplagte optimeringsområder. Ligeledes bør det undersøges hvorvidt der er god økonomi i en udskiftning af den nuværende gaskedel, til en mindre enhed, hvor effektivitet er optimeret til det fremtidige behov. Alternativt kan det vurderes om man ønsker en fuldstændig omstilling til alternative energikilder (solvarme, varmepumpe, etc.) Dog skal det understreges at en effektiv energioptimering af klimaskærmen altid skal prioriteres før varmesystemsoptimeringsprocessen, således at energibehovet først sænkes - og det fremtidige varmesystem efterfølgende tilpasses hertil. //Indeklima Det anbefales at der etableres et ventilationssystem med effektiv varmegenvinding. For byggeri der gennemgår en omfattende optimering af klimaskærmen, gælder det at der altid bør etableres ventilationssystem. Dette skyldes at der opnås en langt tættere klimaskærm, som ikke tillader det samme naturlige luftskifte, som den eksisterende utætte klimaskærm. Uden ventilation, kan der ske langt større ophobning af fugtig og brugt luft i bygningens rum og konstruktioner, som vil kræve yderligere udluftning (op til 4 x 15 min dagligt i hvert rum), for at opretholde et acceptabelt indeklima. En overslagsberegning på energibesparelsen ved etablering af ventilationsanlæg, viser et besparelsespotentiale på ca kwh pr. år, ved forbedring af bygningens tæthed, samt udnyttelse af varmegenvinding. For at få fuld udnyttelse af ventilationsanlægget og dettes energibesparelsespotentiale, forudsætter det at den overordnede klimaskærmsoptimering udføres i sin helhed, med de rette løsninger for at opnå en væsentligt øget tæthed. Det anbefales at der laves en komplet totaløkonomisk screening af bygningskroppen som helhed, for at eftervise det endelige potentiale. Juli 2014 Side 3

4 Med tanke på bygningens brug som opholdssted og arbejdsplads, så vil et ventilationssystem være stærkt medvirkende til at sikre det gode indeklima som må kræves på en moderne institution og arbejdsplads. Ventilationsanlæggets varmegenvinding vil bidrage til opnå en yderligere varmebesparelse, men i denne case bør det vægtes højest, at der opnås et godt og fremtidssikret indeklima, for Børnecentrets beboere og personale. // Optimeringspotentialer i bygningens brug Med denne rapport og gennemgangen af Børnecenter Himmerlands bygning, har der været fokus på at nedbringelse af driftsudgifter gennem en klimaskærmsoptimering. Efter gennemgangen af bygningen og dens brug, står det klart at bygningen i dens nuværende situation ikke er mulig at udnytte til sit fulde potentiale. Børnecentrets brugere er i dag begrænset af, at tagetagen på etape 2, ikke kan udnyttes til beboelse, ligesom kælderen i etape 1, kun kan bruges til div. service arealer. Begge områder er opvarmet og bidrager i stor grad til Børnecenteret driftsudgifter. Vurderingen af bygningens funktionsmæssige potentiale lyder, at det vil være muligt at udnytte bygningens areal mere optimalt, og gøre plads til flere børn og dermed øge bygningens indtægt, ved at gøre forskellige tiltag på bygningens indvendige udformning. Eksempler på tiltag: - der etableres nye større kviste, samt flugttrappe i tagetagen på etape 2, således at dette vil være mulig at indrette til kontor og personale faciliteter. - der etableres værelser til beboelse i arealerne i de tidligere kontorarealer i tagetagen på etape 1. - den vestlige side af kælderen under etape 1, udgraves for bedre lofthøjde og nyt terrændæk, hvor der kan etableres værelser, fællesrum, terapirum mv. Terrænet langs facaden foreslås sænket og udført med terrassebelægning, således at der kan opnås direkte adgang fra de nye funktioner til haven. De overstående forslag skal udelukkende ses som et oplæg til udnyttelse af bygningens funktionelle potentiale. Det foreslås at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af personale, forvaltning og rådgiver til i fællesskab at definere og forløse bygningens fremtidige potentiale. Udover investeringen til at udføre de forskellige tiltag, vurderes det ikke, at der i øvrigt vil være en stigning i bygningens driftsudgifter til varme, da arealet i forvejen ligger indenfor den opvarmede zone. // Anbefalede investering - opsamling I skemaet fremgår prissætningen for de anbefalede klimaskærmsinvesteringer samt en overslagspris for indeklimaoptimering ved etablering af ventilationsanlæg. Den overordnede prissætning kan ses i afsnit 4. Juli 2014 Side 4

5 Energiscreeningsrapport 2 Bygningen Børnecenter Himmerland er opført 1951 og delvist ombygget i Siden har bygningen mere eller mindre stået i sin nuværende udformning, dog med indvendige ændringer af rumopdelinger mv. i forbindelse med bygningnens løbende bruger tilpasning. Det opvarmede areal udgør i kælder: 534 m2, stueplan: 857 m2, 1.sal: ca. 565 m Bygningen kan overordnet set opdeles i 2 etaper. Etape 1, bygningens vestlige del, består af kælder, stueetage og 1. sal. Etape 2, bygningens østlige del, består af krybekælder, stueetage og 1. sal etape 1 etape 2 Juli 2014 Side 5

6 2.1 Gennemgang af klimaskærmstiltag Beskrivelse af gennemgangen af indsatsområderne fra besigtigelsen ved Børenecenter Himmerland. YDERVÆG Det anbefales at der udføres en overordnet facade renovering med effektiv energioptimering og afsluttende hvid puds. Det store tagudhæng muliggør en tyk facade isolering, uden at det vil ændre husets arkitektoniske fremtræden. Den eksisterende ydervæg fremstår i hvidmalede gas-/letbeton blokke. Ydervæggen er dårligt isoleret, efter nutidig standard, og der er over de seneste år gjort tiltag for at forbedre de mest varmetabsmæssigt udsatte områder, med udvendig isolering og puds. Disse områder dækker over værelser ved gavle, som har to ydervægge og dermed et stort varmetab, samt kolde overflader, der har resulteret i sorte plamager i hjørner (sandsynligvis skimmelvækst). Garageportene mod nord udfyldes med ny vægkonstruktion således at dette rum i fremtiden vil indgå i det opvarmede areal. Der indsættes alm. yderdøre til adgang. I denne rapport er der regnet med facadeisolering og puds af alle facader. Ydervæg Ydervæggen har en utidssvarende u-værdi, og kan enkelt efterisoleres med udvendig isolerin og hvid puds, således at husets karakter bibeholdes. SOKKEL/KÆLDER YDERVÆG Det anbefales at efterisolere soklen i forbindelse med efterisoleringen af facaden. Der graves ud og påklæbes isolering på soklen i passende dybde under terræn (varierende på de forskellige facader), således at kælderydervæggene under etape 1 også isoleres. Sokkelisoleringen afsluttes med puds der sortmales, således at det fremtidige udtryk tilpasses det eksisterende. Ved de befæstede areal pilles belægningen op og reetableres efter end arbejde. I udvendige trappe skakte med regnes som efterisolering af ydervæg. I denne rapport er der regnet med sokkelisolering omkring hele bygningen. Sokkel Soklerne efterisoleres rundt langs hele huset. Juli 2014 Side 6

7 Energiscreeningsrapport VINDUER OG DØRE Det anbefales at udskifte vinduerne med nye lavenergiruder (3 lags glas, samlet U-værdi < 0,8) Ved facaderenoveringen hvor der påfores ny isolering uden på den eksisterende ydervæg, skal vinduerne føres med ud i facaden. Ved projektering/ udbud af denne delopgave, bør der indhentes tilbud på både en re-montering af de nyeste eksisterende vinduer samt en udskiftning af samtlige vinduer, således at den reelle besparelse kan vurderes. De nye dybere vindueslysninger beklædes og males. Hvis de nyeste vinduer bevares, bør udskiftningen af vinduerne indarbejdes i en vedligeholdelsesplan, således at alle vinduer udskiftes over de næste 20 år, og at dette forløb sker i en proces, hvor vinduerne udskiftes løbende, som deres levetid udløber. Nogle vinduer og døre i bygningen fremstår i dag som udskiftningsmodne, mens andre er relativt nye (2009) I forbindelse med en fremtidig udskiftning af tag, skal ovenlysvinduerne udskiftes. Vinduer og døre Vinduer og døre er løbende vedligeholdt og/eller skiftet. I denne rapport er der regnet med en udskiftning af samtlige vinduer og døre i klimaskærmen. Nye ovenlysvinduer er regnet særskilt. TAG Det anbefales at der ved en fremtidig tagudskiftning, sker en forhøjelse af de eksisterende spær, således at der kan opnås en højere isoleringsgrad end de nuværende 100 mm. I de nuværende skunke er det muligt at efterisolere fra 100 mm 300 mm. Det er ligeledes muligt at efterisolere de flade lofter fra 100 mm 400 mm. Tag Taget fremstår brugt men i generel god stand. Taget fremstår som brugt, men den generelle tilstand er god. Restlevetiden på taget vurderes at ligge på år. Taget består af røde teglsten, på undertag af brædder med tagpap. De eksisterende kviste og ovenlys fungere, men er af dårligere beskaffenhed end det øvrige tag. Tagets store udhæng muliggør en god facade isolering, uden at det vil ændre husets arkitektoniske fremtræden. I denne rapport er der regnes der med efterisolering af skunk og loft. Udskiftning af tag er ikke medregnet. Der er beregnet en særskilt overslagspris for nye kviste. Skunk og loft Det er muligt at udføre en efterisolering af eksisterende skunk og lofter. Juli 2014 Side 7

8 KRYBEKÆLDER Det anbefales at der udføres tiltag i forbindelse med krybekælderen under bygningens etape 2 for at minimere varmetabet. Ved tiltaget med sokkelisolering, vil den største del af varmetabet fra stueetagen til krybekælderen elimineres, da krybekælderen vil kunne opnår samme temperatur som terræn (ca. 8 C). En yderligere forbedring opnås ved at isolere etagedækket mod krybekælderen nedefra. I denne rapport er der regnet med isolering af etagedæk mod krybekælder. TÆTHED For at forbedre det termiske og det oplevede indeklima samt for at optimere et evt. ventilationsanlæg, er det vigtigt at der sikres en høj tæthed for bygningens klimaskærm. Tiltagene er som sådan svære at prissætte (læs: de bør ikke betyde en væsentlig merpris) men det anbefales at der ved projektering af de enkelte tiltag gøres stor umage i at sikre en høj grad af tæthed. Det er primært detaljer omkring indbygning af vinduer og døre som skal have opmærksomhed, samt overgangene mellem klimaskærmens hoveddele (væg og tag). Hvis der påtænkes at udføre renoveringen i etaper bør der tillægges stor værdi i, at indtænke de kommende etaper, således at der gøres klar til/muliggøres en senere etablering af ét sammenhængende lufttæt lag. I denne rapport er tiltagen til øget tæthed indregnet i de beregnede investering for tiltagene og ikke som særskilt punkt. VENTILATIONSANLÆG Bygningen ventileres i dag med mekanisk udsugning fra badeværelser og køkken, som suppleres med Juli 2014 Side 8

9 2.3 Gennemgang af øvrige tiltag Beskrivelse af øvrige anbefalede indsatsområderne ved Børenecenter Himmerland. friskluft fra vindues ventiler og utætheder i klimaskærmen. Ved de beskrevne tiltag for energioptimering af klimaskærmen opnås der en væsentligt ændret situation for bygningens indeklima, i kraft af den tættere og højere isolerede klimaskærm. For at opnå et indeklima der lever op til nutidens skærpede krav til komfort og kvalitet, er det nødvendigt at etablere et balanceret ventilationssystem i hele bygningen. I ventilationsanlægget indgår en varmegenvinding som genbruger op til over 80% af varmeenergien som findes i den brugte luft, som udsuges. Dette bevirker til en væsentlig besparelse på opvarmningsbehovet i bygningen, samt sikre at den friske luft, som blæses ind i alle opholdsrum, er gratis for-varmet. Ventilationsanlægget påtænkes placeret i kælderen, eller alternativt på loftet over bygningens etape 1. Rørføringen vurderes at vil kunne føres over loftet i tagetagen og i det nedhængte loft i stuetagen, samt i installationskasser langs loftet i kælderen hvis dette skulle blive aktuelt. Det vil være nødvendigt at etablere enkelte installationsskakte til den vertikale føring af rør. I denne rapport er der beregnet en særskilt pris for etablering af et balanceret ventilationssystem. Juli 2014 Side 9

10 3. Analyse af tiltag på klimaskærmens enkelt dele For at kunne vurdere den reelle kostpris for den energibesparende merinvestering på det enkelte tiltag i klimaskærmsrenoveringen, opstilles beregninger for de 7 udvalgte bygningsdele. Skemaet opsummere varmebesparelsespotentialet, investeringsbehovet og tilbagebetalingstiden ved det enkelte ændringsforslag. Resultaterne viser at målet om en maks. tilbagebetalingstid på den energibesparende investering på 15 år, kan opnåes for flere af de enkelte tiltag. Ydermere viser en sammenregning af det totale investeringsbehov mod det samlede besparelsespotentiale, at alle de foreslåede tiltag, samlet set, opfylder kravet om et tilbagebetalingstid for totalinvesteringen på maks. 15 år. (rød markering) Forslagene er opdelt i henholdsvis én oversigt for Ved at trække tiltag nr. 7, ud af beregningen for totalinvesteringen og én oversigt for de energibesparende tiltag alene(isolering). samlede tilbagebetalingstid falde til ca. 13 år. Totaløkonomi for den samlede investering, vil den Forslagene er uddybet enkeltvis i afsnit Energiscreeningsresultat Juli 2014 Side 10

11 1,001 kr1,00 Energiscreeningsrapport 3.1 Pris for sparet kwh energi - ESP (Cost of Conserved Energy CCE metode) For at kunne vurdere den reelle kostpris for den energibesparende mer-investering på den enkelte bygning- tekniske del, kan der udføres en beregning for pris for sparet kwh energi (ESP) som herefter kan sammenholdes med pris for købt energi (kr./kwh.) Beregningsmetoden modregner den investering der alligevel fremadrettet skal foretages i klimaskærmen og medregne den restværdi der opnås ved at investere i klimaskærm med levetid længere end finansieringsperioden. Konventionelle simple beregningsmetoder kan ikke medtage disse værdi stigninger og ikke modregne den vedligeholdelses investering der fremadrettet alligevel skal foretages. Beregningen viser at merinvesteringen i den energioptimerende isolering kan betale sig ved alle tiltag (bortset fra vinduesudskiftninger, nr. 3 og nr. 7) i en totaløkonomisk betragtning over 15 år. Hvis tallen betragtes over en 30 års periode, vil alle totalinvesteringer (excl. tiltag 7), være løsninger med god totaløkonomi. Investeringen i klimaskærms tiltagene kan gøres for den aktuelle energipris, men bør sammenlignes med energiprisens energiprisens middelværdi for 15/30 år, da prisen for sparet kwh ved investeringen i klimaskærmen er den samme for hele investeringsperioden. Hvis prisen for sparet kwh er mindre end energiprisen, vil energioptimering af klimaskærmen være en bedre investering end at købe energi, set over 15/30 år. pris for at spare én kwh energi ved at investere i energibesparelse (totalinvestering) pris for at spare én kwh energi ved at investere i energibesparelse (energioptimerende tiltag / isolering) Sammenligningsgrundlag - hvis prisen for én sparet kwh energi på det enkelte tiltag er lavere end energiprisen (mv.15** eller mv.30*), kan det konkluderes at tiltaget vil være en totaløkonomisk god investering. Kr / kwh eksl. moms kr. 0,87 kr/kwh 1,001 kr2,00 kr. 1,31 kr/kwh 2,02 kr/kwh 1,24 kr/kwh 1,45 kr/kwh 0,29 kr/kwh 0,34 kr/kwh 0,22 kr/kwh 0,26 kr/kwh 0,04 kr/kwh 0,04 kr/kwh 1,47 kr/kwh 1,73 kr/kwh 0,50 kr/kwh 0,59 kr/kwh 0.31 kr/kwh 0.35 kr/kwh 0,22 kr/kwh 0,25 kr/kwh 0.37 kr/kwh 0.42 kr/kwh 0,22 kr/kwh 0,25 kr/kwh 0.09 kr/kwh 0.10 kr/kwh 0,04 kr/kwh 0,05 kr/kwh 2.23 kr/kwh 2.63 kr/kwh 1.72 kr/kwh 2.03 kr/kwh aktuel mv.15** gaspris*** Energipriser mv.30* total isolering 1/ydervæg klimaskærm total isolering 2/sokkel total isolering 3/vind./døre total isolering 4/loft total isolering 5/skunk total isolering total isolering 6/krybekælder 7/tag-/kvistvin. *middelværdi for 30 år inkl. 5%, energipris- og afgiftsstigninger. **middelværdi for 15 år inkl. 5% energipris- og afgiftsstigninger. ***gaspris, inkl. afgifter, excl. moms: 0,87 kr/kwh Juli 2014 Side 11

12 3.2.1 Tiltag på ydervæg Konklussion Det anbefales at udføres en effektiv energioptimering i forbindelse med renovering af facaderne. De nuværende facader fremstår slidte og trænger til et nyt lag puds. Facadernes nuværende isoleringsniveau vurderes som værende stærkt medvirkende til de oplevede gener med kolde overflader, samt det store energiforbrug. Juli 2014 Side 12

13 3.2.2 Tiltag ved sokkel/kælderydervæg Konklussion Det anbefales at udføres en effektiv efterisolering af sokkelkonstruktionen. Denne efterisolering skal udføres i forbindelse med facaderenovering, Juli 2014 Side 13

14 3.2.3 Tiltag på vinduer/døre Konklussion Det anbefales at udskifte de eksisterende vinduer og døre med nye lavenergi komponenter (3 lags glas, samlet U-værdi <0,8 W/m2K). Udskiftningen af vinduerne kan/bør indarbejdes i en vedligeholdelsesplan, således at alle vinduer udskiftes over de næste 20 år, men at dette forløber i en proces, hvor vinduerne udskiftes løbende, som deres levetid udløber. Nogle vinduer er i dag udskiftningsmodne, mens andre er relativt nye (ultimo 00 erne) Juli 2014 Side 14

15 3.2.4 Tiltag ved efterisolering af loft Konklussion Det anbefales at lofterne efterisoleres. Etablering af ventilationsanlægget skal udføres i samme forbindelse - da ventilations rørinstallationerne skal etableres i det nye isoleringslag, for at opnå den nødvendige effektivitet. Juli 2014 Side 15

16 3.2.5 Tiltag ved efterisolering af skunke Konklussion Det anbefales at lofterne efterisoleres. Etablering af ventilationsanlægget skal udføres i samme forbindelse - da ventilations rørinstallationerne skal etableres i det nye isoleringslag, for at opnå den nødvendige effektivitet. Juli 2014 Side 16

17 3.2.6 Tiltag ved efterisolering af krybekælder Konklussion Det anbefales at dæk over krybekælder efterisoleres nedefra. Juli 2014 Side 17

18 3.2.7 Tiltag ved tag- og kvistvinduer. Konklussion Det anbefales ikke at udskifte ovenlysvinduer og/eller kvistvinduer før en fremtidig tagrenovering eller ændring af kviste. Dette skal også ses i lyset af, at der ved sepcielt tagetagen på etape 2, med fordel kan indarbejdes nye større kviste, som kan medvirke til igen at gøre etagen beboelses egnet. For ovenlysvinduerne gælder som ved facadevinduerne, at disse bør indsættes i en vedligeholdelsesplan og udskiftes løbende efter behov. Juli 2014 Side 18

19 4. Prissætning og investeringsomfang I det følgende afsnit er beskrevet overslagsberegninger for de beskrevne tiltag, samt for to øvrige tiltag. Juli 2014 Side 19

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver LØSNING Varmeforbrug i boliger Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver 1. Første del handler om at lære hvordan varmetabet

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskråningen 2 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm 6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm Energiløsninger I kapitel 5 har du fået idéer og værktøjer til at lokalisere energibesparelsespotentialer i bygningen. Ét af værktøjerne er de energiløsninger,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsnæbsvej 52 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-006987 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave.

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave. Opgave 06 Klimaskærm Ved hjælp af tjekskemaerne for tagkonstruktion og facade (se kap. 5 eller bilag i kap. 12), samt energiløsningerne (dette kapitel eller kapitel 8), samt bilag kan du løse denne opgave.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diskovej 6 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-00393 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Energipolitiske milepæle 2035 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan imødegår

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3250 kwh Fjernvarme, 235 kwh el. 3 64 m³ vand 2240 kr. 17720 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3250 kwh Fjernvarme, 235 kwh el. 3 64 m³ vand 2240 kr. 17720 kr. 7. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Marius Simonsens Vej 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-043791 Energikonsulent: Knud C. Sandager Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Aldersrovej, Århus N 013 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-007426 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsør Landevej 555 Postnr./by: 4242 Boeslunde BBR-nr.: 330-013980 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trekanten 13 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-018201 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme stde I AF 2l,"4isr"- ffis?* l+':l*t Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lundbyesgade 13 8000 Arhus C 751-224478-001 Gyldigt 7 år lraz Energy08, Be06 version 4 Energimærkningen

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klintevej 411 Postnr./by: 4791 Borre BBR-nr.: 390-005272 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere