LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3 LEDELSESBERETNING 4 Resultat 4 Forventninger til Øvrige forhold 7 Forretningskoncept 7 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 7 Organisation og ansvarsfordeling 7 Kapital- og risikostyring 8 Usikkerhed ved indregning og måling 12 Regnskabsaflæggelsesprocessen 12 PÅTEGNINGER 13 Intern revisions erklæringer 14 Den uafhængige revisors erklæringer 15 ÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 16 Balance 17 Egenkapitalopgørelse 18 Pengestrømsopgørelse 19 Noter 20 BASISKAPITAL OG SOLVENS 42 SERIEREGNSKABER 43 LÅNFORMIDLENDE KREDITINSTITUTTER 44 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2013

3 Ledelse og selskabsoplysninger BESTYRELSE Søren Holm, formand Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Født 1956 Indtrådt i bestyrelsen den 19. august 2009 Direktør i Nykredit Holding A/S Bestyrelsesformand i: Nykredit Administration V A/S Bestyrelsesmedlem i: Ejendomsselskabet Kalvebod A/S JN Data A/S Nykredit Bank A/S Nykredit Mægler A/S Realkreditrådet VP Securities A/S (indtrådt 2013) Claus E. Petersen, næstformand Ordførende direktør i Den Jyske Sparekasse Født 1961 Indtrådt i bestyrelsen den 2. marts 2012 Bestyrelsesformand i: DJS Leasing A/S Finanshuset Farsø Pantebrevsselskab A/S Foreningen Lokale Pengeinstitutter PRAS A/S Bestyrelsesmedlem i: Amanah Kredit A/S Den Jyske Sparekasses Gavefond Det Private Beredskab Finansrådet HN Invest Tyskland 1 A/S Nykredit Holding A/S Spar Pantebrevsinvest A/S Værdiansættelsesrådet Gert Jonassen Ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank A/S Født 1959 Indtrådt i bestyrelsen den 27. marts 2007 Bestyrelsesformand i: AL Finans A/S Foreningen Bankernes EDB Central Bestyrelsesmedlem i: Bluegarden A/S Bluegarden Holding A/S Finanssektorens Uddannelsescenter Kooperationen LR Realkredit A/S Nets Holding A/S PensionDanmark Holding A/S PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Regionale Bankers Forening Medlem af direktionen i: Handels ApS Panoptikon Karen Frøsig Adm. direktør i Sydbank A/S Født 1958 Indtrådt i bestyrelsen den 13. maj 2008 Bestyrelsesformand i: Bogføringsforeningen bankdata Ejendomsselskabet af 1. juni 1968 A/S Regionale Bankers Forening Bestyrelsesmedlem i: BI Holding A/S DLR Kredit A/S Finansrådet PRAS A/S Kim Duus Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Født 1956 Indtrådt i bestyrelsen den 19. august 2009 Direktør i Nykredit Holding A/S Bestyrelsesmedlem i: Nykredit Bank A/S Nykredit Portefølje Administration A/S TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

4 LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER Lars Holst Vicedirektør i Nykredit Realkredit A/S Født 1952 Indtrådt i bestyrelsen den 19. august 2009 Direktør i Ejendomsselskabet Kalvebod A/S Petter Blondeau Adm. direktør, Fynske Bank Født 1959 Indtrådt i bestyrelsen den 5. november 2012 Bestyrelsesmedlem i: Finansrådet Finanssektorens Uddannelsescenter Frisensgårdsvej A/S Leasing Fyn bank A/S Leasing Fyn Svendborg A/S Lokale Pengeinstitutter Poulsgade A/S PRAS A/S Regional Invest Fyn A/S Strandbygade A/S Sparekassekollegiet A/S Jette Alsig Bargholz* Rådgiver DIREKTION Direktør Troels Bülow-Olsen Indtrådt i direktionen den 1. oktober 2007 Bestyrelsesmedlem i: Nykredit Mægler A/S Direktør Allan Rømer Indtrådt i direktionen den 1. august 2013 Selskabsoplysninger Totalkredit A/S Helgeshøj Allé Taastrup Telefon: CVR-nr REVISORER Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S SELSKABSMEDDELELSER Offentliggjorte selskabsmeddelelser mv. findes på Totalkredits hjemmeside: totalkredit.dk og på nykredit.dk/presse Merete Nilausen* Seniorprojektkonsulent Jari Loch Jensen* Seniorspecialist Michael Holm Jensen* Teamchef * Valgt af medarbejderne 2 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2013

5 Hoved- og nøgletal BELØB I MIO. KR. BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT Basisindtægter af - forretningsdrift junior covered bonds fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCEN I SAMMENDRAG ULTIMO AKTIVER Tilgodehavender hos kreditinstitutter Realkreditudlån Obligationer og aktier Øvrige aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter Udstedte obligationer Supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Årets resultat i procent af gnsn. egenkapital 3,7 3,6 4,1 6,9 6,8 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital 4,4 4,4 4,2 7,4 5,6 Omkostninger i procent af basisindtægter 24,2 24,1 26,6 27,5 24,0 Solvensprocent 21,3 22,2 18,8 22,9 20,2 Kernekapitalprocent 17,8 18,4 15,6 19,3 16,7 Solvensbehov 10,2 10,6 10,3 12,1 11,1 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

6 Ledelsesberetning Årets resultat Mio. kr Basisindtægter i alt RESULTAT Totalkredits resultat før skat blev 754 mio. kr. mod 697 mio. kr. i 2012, og resultat efter skat blev 565 mio. kr. mod 522 mio. kr. i Indtægterne for 2013 er positivt påvirket af prisforhøjelser pr. 1. oktober 2013 samt øget udlånsbestand. De stigende indtægter fra udlånet blev negativt påvirket af øgede nedskrivninger på udlån og stigende udgifter til supplerende sikkerhedsstillelse ved SDO-finansieret udlån. Basisindtjening før nedskrivninger Basisindtægt af forretningsdrift udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Stigningen kan primært henføres til bidragsforhøjelserne gældende fra oktober 2013 og øget udlånsbestand. Mio. kr Nettorenteudgiften til junior covered bonds udstedt i forbindelse med supplerende sikkerhedsstillelse for SDO-finansieret udlån blev 313 mio. kr. mod 234 mio. kr. året før. Basisindtægter af fonds blev negativ med 2 mio. kr. mod et plus på 21 mio. kr. i Afkastet af investeringsbeholdningen beregnet ud fra Nationalbankens udlånsrente er faldet med 38 mio. kr. fra 2012 til 2013, da den gennemsnitlige udlånsrente er faldet fra 0,43% i 2012 til 0,23% i I posten indgår ligeledes rente til efterstillede kapitalindskud, der er faldet fra 65 mio. kr. i 2012 til 51 mio. kr. i Omkostninger i procent af basisindtægter % 30 27,5 26, ,0 24,1 24,2 20 Driftsomkostninger og afskrivninger udgjorde 397 mio. kr. mod 371 mio. kr. i Stigningen kan primært henføres til en stigning i it-udviklingsomkostningerne. Totalkredits basisindtjening før nedskrivninger blev mio. kr. mod mio. kr. i Nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån udgjorde 567 mio. kr. mod 528 mio. kr. i Nedskrivningerne svarer til 0,11% af udlånet mod 0,10% for De konstaterede tab i 2013 udgjorde i alt 663 mio. kr., hvoraf 333 mio. kr., svarende til 50,3%, blev dækket af pengeinstitutterne. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) udgjorde i alt mio. kr., svarende til 0,22% af udlånet. 4 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2013

7 LEDELSESBERETNING Bruttonyudlån Mia. kr. Korrektivkontoen for individuelle nedskrivninger ultimo året udgjorde 472 mio. kr. mod 458 mio. kr. primo året Korrektivkontoen for gruppevise nedskrivninger ultimo året udgjorde 702 mio. kr. mod 446 mio. kr. primo året Restanceprocenten målt på septembertermin 3,5 måned efter sidste rettidige betaling er 0,17% mod 0,21% på samme tidspunkt i Til trods for et mindre fald i restanceprocenten steg nedskrivninger på udlån. Det skyldes blandt andet lav omsættelighed og faldende priser på visse typer af ejendomme. Realkreditudlån ultimo, nominel værdi Mia. kr Der blev i 2013 gennemført tvangsauktion over 686 ejendomme belånt af Totalkredit, hvoraf Totalkredit overtog 125. Der blev solgt 157 ejendomme, og ultimo året udgjorde beholdningen af overtagne ejendomme 47 mod 79 primo året. Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen viste en gevinst på 76 mio. kr. mod 56 mio. kr. året før. Beholdningsindtjeningen er i 2013 positivt påvirket af værdiregulering af udstedte junior covered bonds med i alt 11 mio. kr. mod en negativ påvirkning på 77 mio. kr. i Andel af udlånsbestand Skat Skat af årets resultat er beregnet til 189 mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 25,1%. % ,3 33,1 33,8 35,8 37,3 Udlån Udlånsbestanden Totalkredit er Danmarks største realkreditinstitut inden for udlån til ejerboliger Udlånsbestanden målt til dagsværdi udgør 541 mia. kr. mod 523 mia. kr. primo året. Opgjort til nominel værdi steg udlånsbestanden i 2013 med 23 mia. kr. til 533 mia. kr Totalkredits markedsposition målt ved andel af bestand steg til 37,3% fra 35,8% primo året. Udlånsbestanden fordelt på låntyper viser, at andelen af lån med afdragsfrihed steg fra 58,2% til 58,8%. Andelen af variabelt forrentede lån faldt fra 70,4% til 69,1%. Heraf er 26% med renteloft. Geografisk er udlånsbestanden fordelt med ca. 57% i Jylland og 21% i hovedstadsområdet inkl. TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

8 LEDELSESBERETNING Nordsjælland, og de resterende 22% er placeret på den øvrige del af Sjælland, Fyn og øvrige øer. Udlånsbestandens gennemsnitlige LTV (loan-tovalue), beregnet som den yderste udlånskrone i hver ejendom, er 77% mod 78% primo året. Udlånsaktivitet I 2013 faldt realkreditinstitutternes bruttonyudlån til ejerboliger med ca. 43% i forhold til året før. Den lavere aktivitet var primært en følge af mindre konverteringsaktivitet. Totalkredits bruttonyudlån udgjorde ca. 71 mia., hvoraf ca. 15 mia. kr. vedrører udlån formidlet af Nykredit Realkredit A/S. Lån fra moderselskabet Ultimo 2013 udgør lån optaget hos Nykredit Realkredit A/S til brug for supplerende sikkerhedsstillelse i alt 27,1 mia. kr. mod 26,3 mia. kr. primo året. Den gennemsnitlige gæld til brug for supplerende sikkerhedsstillelse udgjorde 28,9 mia. kr. i 2013 mod 22,6 mia. kr. i Totalkredit har endvidere lån for i alt 3,1 mia. kr. i form af efterstillet kapital. Basiskapital og solvens Ultimo 2013 udgjorde basiskapitalen 18,7 mia. kr., svarende til en solvensprocent på 21,3. Kapitalkravet udgjorde 7,0 mia. kr. Kernekapitalprocenten udgjorde 17,8. Det individuelle solvensbehov udgjorde ved årets udgang 10,2%. Resultat i forhold til forventning I forventningerne til 2013 var prisforhøjelserne, som blev gennemført med virkning fra 1. oktober 2013, ikke indregnet. Bruttoudlånsaktiviteten blev som ventet lavere i 2013 end i Samlet set medførte disse forhold, at basisindtægter af forretningsdrift blev højere end ventet ved årets begyndelse. Driftsomkostningerne lå på niveau med det forventede, ligesom nedskrivninger på udlån, som forventet, steg i forhold til De samlede finansindtægter faldt med 3 mio. kr. fra 2012 til De nævnte forhold medførte, at resultat før skat steg i forhold til 2012 med 57 mio. kr. til 754 mio. kr. Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Søjle I Primære risici Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Søjle I i alt Søjle II Øvrige risici Forringet konjunkturforløb Andre forhold Søjle II i alt Tilstrækkelig basiskapital i alt FORVENTNINGER TIL 2014 Udlånsaktiviteten ventes at ligge på niveau med De implementerede prisforhøjelser gældende fra 1. oktober 2013 vil have en positiv effekt på basisindtægter af forretningsdrift. Driftsomkostningerne forventes at falde som følge af reduceret markedsføringsindsats. Behovet for nedskrivninger på udlån forventes at være på samme niveau som i Samlet set forventes resultat før skat at blive højere end i 2013, men resultatbilledet afhænger stærkt af udviklingen på boligmarkedet, udviklingen i beskæftigelsen og udviklingen på de finansielle markeder. Risikovægtede aktiver i alt Individuelt solvensbehov 10,2 10,6 For en mere detaljeret beskrivelse af opgørelsen af basiskapital og solvensbehov henvises til rapporten Risiko- og kapitalstyring 2013 på nykredit.dk/rapporter. 6 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2013

9 LEDELSESBERETNING ØVRIGE FORHOLD Øget fokus på Totalkredit-samarbejdet Totalkredit har over årene udviklet sig til en stor succes for både Nykredit-koncernen og de lokale og regionale pengeinstitutter. Den 9. december 2013 offentliggjorde Nykredit hovedelementerne i "Nykredit 2015". Et af elementerne i planen er øget fokus på Totalkredit-samarbejdet. Dette samarbejde vil blive intensiveret og udviklet over de kommende år. Produktudbud Totalkredit udvider i 2014 produktudbuddet med en række forenklede låntyper for belåningsintervallet 0-80%. De nye produkter omfatter almindelige realkreditlån og prioritetslån baseret på én bagvedliggende obligation. Prioritetslån Totalkredit udvider samarbejdet med pengeinstitutterne i Totalkredit-fællesskabet. Fra medio 2014 vil pengeinstitutterne i Totalkredit-fællesskabet få mulighed for at udbyde et nyt konkurrencedygtigt boliglån, når Danmarks største realkreditinstitut for private boligejere udvider produktpaletten med et SDO-fundet prioritetslån. Prioritetslånet er udviklet i samarbejde med de lokale pengeinstitutter i Totalkredit-fællesskabet. Ledelsesændring Allan Rømer tiltrådte pr. 1. august 2013 som direktør i Totalkredit A/S. Allan Rømer er 44 år og kommer fra en stilling som underdirektør i Nykredit Realkredit A/S. Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit, forventes ved den ordinære generalforsamling i marts 2014 at overtage formandsposten i bestyrelsen i Totalkredit A/S. Rating Totalkredit har fælles funding med Nykredit Realkredit, der er Totalkredits moderselskab. Fælles funding indebærer, at Totalkredit og Nykredit Realkredit ved udbetaling af lån anvender de samme obligationsserier til funding af identiske lån. Nykredit Realkredit udsteder obligationerne, og udstedelsen sker i kapitalcentre, der er ratet AAA af Standard & Poor's. FORRETNINGSKONCEPT Totalkredit er et 100% ejet datterselskab af Nykredit Realkredit A/S. Totalkredit formidler lån til ejerboliger gennem sine partnere de lokale og regionale pengeinstitutter samt Nykredit Realkredit A/S. Udlånet finansieres gennem obligationsudstedelse, der sker i koncernintern funding mellem Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S. Totalkredits forretningskoncept bygger på, at partnerne har ansvaret for kundebetjening samt dækker en andel af tabsrisikoen på lånebestanden. Risikoafdækningen foregår via en aftale med partnerne, hvorefter realiserede tab svarende til den kontante del af lånet, der er placeret ud over 60% af ejendommens belåningsværdi på låneudmålingstidspunktet, modregnes i fremtidige provisionsbetalinger fra Totalkredit til pengeinstitutterne. Partnerne modtager en løbende honorering for kundebetjening og risikoafdækning. Denne honorering beløb sig i 2013 til mio. kr. mod mio. kr. i BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING I perioden frem til offentliggørelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder. ORGANISATION OG ANSVARSFORDELING Totalkredits bestyrelse har det overordnede ansvar for at afgrænse og overvåge Totalkredits risici, ligesom den godkender ansvarsdelegeringen og de overordnede instrukser. Bestyrelsen har udstukket retningslinjer og specifikke rammer for de risikotyper, virksomheden må påtage sig. Disse risikorammer er videredelegeret i organisationen. Totalkredit indgår i Nykredit-koncernens koordinerede risikostyring, og den risikoansvarlige for Nykredit Realkredit A/S er af bestyrelsen i Totalkredit udpeget som risikoansvarlig for Totalkredit A/S. Der er nedsat en række koncernkomitéer i Nykredit, som varetager specifikke opgaver inden for de udvalgte fagområder. Komitéerne har alle repræsentation af et eller flere koncerndirektionsmedlemmer. Realkreditobligationer udstedt af Totalkredit i kapitalcenter C er ligeledes ratet AAA af Standard & Poor's. Kapitalcentret er ikke åbent for nyudlån. TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

10 LEDELSESBERETNING De væsentligste komitéer i relation til Totalkredit er: Koncernkomitéen ALCO, der har som primær opgave at overvåge og koordinere områderne likviditet samt balance- og kapitalstruktur. Koncernkomitéen Finans, der har til formål at sikre effektiv styring af fonds- og fundingområdet i Nykredit-koncernen. Koncernkomitéen Risiko, der har som overordnet formål at sikre et løbende overblik over Nykreditkoncernens samlede risikobillede og kapitalbehov. Det underrepræsenterede køn Totalkredit arbejder aktivt for at få flere kvinder i ledelse, med særlig fokus på rekruttering af kvindelige ledere til det øverste ledelsesniveau. Kvinder i Totalkredits bestyrelse er repræsenteret med 14%, mens det fastsatte måltal inden udgangen af 2016 udgør 20%. Totalkredits bestyrelse har derudover vedtaget en politik til forøgelse af andelen af kvinder i øvrige ledelseslag. Bestyrelsesudvalg Revisionsudvalg Moderselskabet Nykredit Realkredit A/S har nedsat et revisionsudvalg, der også fungerer som revisionsudvalg for Totalkredit A/S. Revisionsudvalgets primære opgave er at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, overvåge om koncernens interne kontrolsystem, interne revision og risikostyring fungerer effektivt, overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. samt at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed. Vederlagsudvalg Moderselskabet Nykredit Realkredit A/S har etableret et vederlagsudvalg, der også fungerer som vederlagsudvalg for Totalkredit A/S. Vederlagsudvalgets primære opgaver er at indstille koncernens vederlagspolitik, herunder retningslinjer for incitamentsaflønning, til bestyrelsens godkendelse, at fremkomme med forslag til vederlag til medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og direktion, at kvalificere oplæg til beslutning om budget for udbetaling af bonus til medarbejderne samt at overvåge, om oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til bestyrelse og direktion er korrekte, retvisende og fyldestgørende. Nomineringsudvalg Moderselskabet Nykredit Realkredit A/S har etableret et nomineringsudvalg, der fungerer som fælles nomineringsudvalg for alle selskaber i Nykredit-koncernen. Nomineringsudvalget har til opgave at fremkomme med indstillinger til bestyrelsen i relation til nominering af kandidater til repræsentantskab, bestyrelse og direktion. Derudover har udvalget med reference til bestyrelsen det overordnede ansvar for fastlæggelse af bestyrelsens og direktionens kompetenceprofil samt løbende evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og opnåede resultater. For nærmere omtale af bestyrelsesudvalg henvises til årsrapporten for 2013 for Nykredit Realkredit A/S. KAPITAL- OG RISIKOSTYRING Nykredit-koncernen har en målsætning om at kunne fastholde et aktivt udlån til kunderne uanset konjunkturforholdene og samtidig opretholde en konkurrencedygtig rating. Totalkredit er som datterselskab af Nykredit Realkredit omfattet af koncernens kapitalpolitik og kapitalstyring. Kapitalstyring Kapitalberedskabet koncentreres i videst muligt omfang i moderselskabet Nykredit Realkredit A/S for at sikre fleksibilitet og handlefrihed. Det er en central del af koncernens kapitalpolitik, at datterselskaberne kan tilføres kapital efter behov. I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen og direktionen sikre, at Totalkredit har en tilstrækkelig basiskapital. Tilstrækkelig basiskapital er den kapital, som ledelsen vurderer, der som minimum kræves for at dække alle væsentlige risici. Solvensbehovet beregnes som tilstrækkelig basiskapital i procent af risikovægtede poster. Den tilstrækkelige basiskapital består i Totalkredit af to komponenter Søjle I og Søjle II. Søjle I Søjle I-kapitalen dækker kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Søjle II Søjle II består af kapital til dækning af andre risici og et øget kapitalkrav under en konjunkturnedgang. Kapitalkravet under en konjunkturnedgang fastlægges ved brug af stresstest. Under Søjle II indgår et tillæg, som afspejler usikkerheden ved de valgte modeller. Som udgangspunkt anvendes et usikkerhedstillæg svarende til 10% af de beregnede risici. 8 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2013

11 LEDELSESBERETNING Kapitalpolitik under fremtidige regler (Basel III) Der er i EU enighed mellem Ministerrådet, Parlamentet og Kommissionen på alle væsentlige punkter i relation til de nye kapitaldækningsregler, og de er trådt i kraft den 1. januar De nye regler indfases gradvist frem mod De nye regler forventes samlet set at øge kapitalbehovet, og bestyrelsen vil løbende tage stilling til tiltag, der sikrer den nødvendige stigning i egenkapitalen. Risikostyring De lovgivningsmæssige rammer for realkreditvirksomhed er fastlagt i lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditudlån og realkreditobligationer samt obligationsbekendtgørelsen. Realkreditudlån er reguleret af balanceprincippet, og et realkreditinstitut kan vælge mellem at anvende det specifikke eller det overordnede balanceprincip. Totalkredit har valgt sidstnævnte, men opererer internt efter et regelsæt, der er betydeligt strammere end det specifikke balanceprincip. For nærmere beskrivelse af balanceprincippet henvises til nykredit.com/documentation. Risikotyper Totalkredit skelner overordnet mellem fire risikotyper. Hver risikotype har særlige karakteristika, og styringen er tilrettelagt herefter. Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af modparters misligholdelse af deres forpligtelser Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente-, valuta-, aktie- og volatilitetsrisici mv.) Operationel risiko er risikoen for tab som følge af utilstrækkelige/mislykkede processer, menneskelige fejl og handlinger, systemfejl og eksterne begivenheder. Likviditetsrisiko er risikoen for tab som følge af, at den aktuelle likviditetsbeholdning ikke er tilstrækkelig til at dække de aktuelle betalingsforpligtelser. Kredit-, markeds- og operationelle risici afdækkes ved at holde tilstrækkelig kapital, mens likviditetsrisiko afdækkes ved at holde en passende likviditetsbeholdning. Ved anvendelse af det overordnede balanceprincip har Totalkredit bedre mulighed for at understøtte en smidig indfrielsesproces for kunderne, selv i de sjældne situationer hvor det er vanskeligt at opkøbe specifikke obligationer i markedet. Balanceprincippet indebærer i praksis, at Totalkredit har en ubetydelig renterisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko og refinansieringsrisiko i forbindelse med realkreditudlån og funding heraf. Totalkredits udlån er således primært karakteriseret ved kreditrisiko. Risikovægtede poster fordelt på risikotyper 3% 3% Opgørelse af risikovægtede poster skal sikre, at institutterne holder tilstrækkelig kapital til at modstå eventuelle tab. Nye likviditetsmål skal sikre, at institutterne holder tilstrækkelig likviditet til at opfylde kreditorernes krav. Dette uddybes i det efterfølgende. Kreditrisici Kreditrisikoen er risikoen for tab som følge af modparters misligholdelse af deres forpligtelser. Risikovægtede poster med kreditrisiko udgjorde 82,2 mia. kr. ultimo Heraf udgjorde detaileksponeringer 73,6 mia. kr., mens de resterende 8,6 mia. kr. udgjordes af instituteksponeringer. Som følge af at Totalkredit alene yder realkreditlån til privatsegmentet, og lånene er jævnt fordelt i hele landet, vurderes der ikke at være koncentrationsrisiko. 94% Totalkredit har ingen realkreditudlån, hvor det samlede engagement overstiger 0,5% af basiskapitalen. De 10 største engagementer med realkreditkunder udgjorde i alt 287 mio. kr. svarende til 1,5% af basiskapitalen. Kreditrisiko Operationel risiko Markedsrisiko Note: Der opgøres ikke risikovægtede poster for likviditetsrisiko TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

12 LEDELSESBERETNING Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer for kreditgivningen og forelægges løbende selskabets største engagementer til bevilling eller orientering. I Totalkredit skal bevilling af engagementer i ejendomme med en belåningsværdi over 12 mio. kr. bevilges af bestyrelsen. Totalkredits kreditafdeling har ansvaret for at styre og overvåge kreditrisici efter de retningslinjer, der er fastlagt af bestyrelsen og direktionen. Totalkredits kreditafdeling foretager al rapportering om de enkelte engagementer. Opgørelse og rapportering til Totalkredits ledelse vedrørende kreditrisici på porteføljeniveau varetages af koncernens risikoafdeling. Totalkredit-konceptet bygger på, at det er de samarbejdende pengeinstitutter, der varetager en indledende vurdering af den enkelte kundes økonomiske forhold mv. og på grundlag af koncernens kreditmodeller placerer kunden i en ratingklasse. Derudover foretages den lovbestemte værdiansættelse af ejendommen. Ejendomme med en belåningsværdi over 6 mio. kr. vurderes altid af Totalkredit A/S. Totalkredit og de samarbejdende pengeinstitutter har indgået aftale om, at tab, der realiseres i det på låneudmålingstidspunktet fastlagte belåningsinterval fra 60-80% af ejendommens kontantværdi, kan modregnes i de provisioner, der betales til pengeinstitutterne. En mindre del af lånebestanden er ikke omfattet af modregningsret, men er i al væsentlighed sikkerhedsmæssigt afdækket via garantier dækkende tab placeret i belåningsintervallet fra 60-80% af ejendommens kontantværdi. Kreditrisikomodeller Totalkredit anvender Nykredits internt udviklede (IRB) modeller ved opgørelse af kreditrisici. Opgørelsen af kreditrisiko er baseret på tre nøgleparametre: Sandsynligheden for misligholdelse (PD), tabsandelen for misligholdte lån (LGD) og engagementets størrelse (engagementsværdi). Modellerne til bestemmelse af PD og LGD bygger på historiske data, hvor der er taget højde for såvel perioder med lavkonjunktur som perioder med højkonjunktur. PD kalibreres ved at vægte aktuelle data med data tilbage fra starten af 1990'erne i forholdet 40/60. LGD kalibreres, så parametrene afspejler en økonomisk nedgangsperiode svarende til starten af 1990'erne. LGD beregnes for hvert af kundens engagementer ved internt udviklede metoder baseret på tabs- og misligholdelsesdata. Ved beregningen tages der højde for sikkerhedsstillelse som pant i fast ejendom og pengeinstitutgarantier, herunder typen af sikkerhed, kvaliteten af sikkerheden og prioritetsrækkefølgen. Realkreditvirksomhed er kendetegnet ved lave LGD'er, idet pantsikkerheden i form af fast ejendom yder god beskyttelse mod tab. PD beregnes for hver enkelt kunde og beregnes ud fra kundens kredit score og betalingsadfærd. Kreditscoring er en statistisk beregning af kundens kreditværdighed. Den enkelte kundes PD konverteres til en rating på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er den bedste rating. Misligholdte lån falder uden for ratingskalaen og udgør således en separat kategori. Kundens rating indgår som et vigtigt element i kreditpolitikken og kundevurderingen. Udlån fordelt på ratingklasser er vist på side 38. Belåningsgrader (LTV) På tidspunktet for bevilling af et realkreditlån må lånet i henhold til lovgivningen maksimalt udgøre en vis andel af ejendomsværdien. For ejerboliger til helårsbrug må belåningsprocenten maksimalt udgøre 80% af ejendomsværdien, og for fritidshuse er grænsen 60%. Hvis belåningsprocenten efterfølgende overstiger den maksimalt tilladte belåningsprocent, skal der for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO'er) stilles supplerende sikkerhed. Et fald i ejendomspriserne eller en stigning i lånenes regnskabsmæssige kursværdi som følge af stigende obligationskurser kan udløse behov for supplerende sikkerhedsstillelse. For at begrænse kravet til supplerende sikkerhedsstillelse er der i 2012 indført tolagsbelåning, hvorefter belåning op til 60% af ejendommens kontantværdi er på baggrund af SDO'er, og belåning over denne grænse er med almindelige realkreditobligationer (RO). På grund af stigende efterspørgsel mod fastforrentede lån med afdrag indfører Totalkredit et klassisk fastforrentet 30-årigt realkreditlån med afdrag. Afdragene betyder, at behovet for supplerende sikkerhedsstillelse bliver reduceret over tid. 10 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2013

13 LEDELSESBERETNING Ultimo 2013 har Totalkredit, som følge af at belåningsprocenterne på en del af det SDO-finansierede udlån oversteg LTV-grænserne, stillet supplerende sikkerhed for i alt 25,3 mia. kr. mod 28,3 mia. kr. primo året. Behovet for supplerende sikkerhedsstillelse vil ved et fald på 5% i ejendomsværdierne være ca. 34 mia. kr. Markedsrisici Markedsrisiko er risikoen for tab af markedsværdi som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente-, valuta-, aktie- og volatilitetsrisici m.m.). Til opgørelse af risikovægtede poster for markedsrisiko anvendes standardmetoden. Risikovægtede poster med markedsrisiko udgjorde i alt 2,5 mia. kr. ultimo Totalkredits markedsrisici stammer primært fra placeringen af investeringsporteføljen og er yderst begrænsede. Totalkredits renterisici er i valutaerne DKK og EUR. Valutarisikoen afdækkes således, at den er meget begrænset. Totalkredit investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK og i mindre omfang i dækkede obligationer udstedt i EUR. Totalkredits renterisiko måles som den ændring i markedsværdien, der forårsages af en generel rentestigning på 1 procentpoint på obligationer og finansielle instrumenter. Renterisikoen styres gennem placeringer i obligationer med forskellig renterisiko, ved anvendelse af futures på tyske statsobligationer og renteswaps i DKK og EUR. I 2013 har styringsmålet for renterisikoen været placeret i et interval på min./max. -100/300 mio. kr. Den gennemsnitlige risiko har ligget på ca. 66 mio. kr. Renterisikoens maksimum har været 126 mio. kr. og minimum 9 mio. kr. Totalkredits renterisiko var 90 mio. kr. ved udgangen af Ved refinansiering opnår låntagerne en rente, der afspejler renten for de solgte obligationer. Risikoen ved refinansiering er at skulle finansiere gælden i en periode med et højt renteniveau eller i en periode, hvor lånevilkårene er ufordelagtige. For at mindske kundernes refinansieringsrisiko er refinansieringsauktionerne blevet spredt mere ligeligt over året. Investeringsporteføljens følsomhed over for en stigning i renten på 1 procentpoint vil påvirke resultat efter skat og egenkapitalen negativt med ca. 77 mio. kr., og et fald i renten på 1 procentpoint vil påvirke resultat efter skat og egenkapitalen positivt med ca. 77 mio. kr. Til sammenligning ville påvirkningen af resultat efter skat og egenkapital ultimo 2012 ved en tilsvarende beregning have været negativ med 50 mio. kr. ved en stigning i renten på 1 procentpoint og positiv med 50 mio. kr. ved et fald i renten på 1 procentpoint. Totalkredits følsomhed over for valutarisikoen opgjort som det største tab ved en +/-2,25% ændring i EUR/DKK udgør ultimo 2013 et tab på 2,4 mio. kr. mod 0,1 mio. kr. primo året. Operationel risiko Operationel risiko er risiko for tab som følge af utilstrækkelige/mislykkede processer, menneskelige fejl og handlinger, systemfejl og eksterne begivenheder. Totalkredits risikovægtede poster for operationel risiko opgøres efter basisindikatormetoden. Det vil sige, at kapitalkravet opgøres som 15% af den gennemsnitlige bruttoindtjening de seneste tre år. For at beregne de risikovægtede poster divideres kapitalkravet med 8%. Risikovægtede poster for operationel risiko udgjorde 3,1 mia. kr. ultimo Totalkredit registrerer og kategoriserer systematisk operationelle hændelser for at skabe overblik over kilder til tab og for at få et erfaringsgrundlag, der kan medvirke til at forhindre fremtidige tabshændelser. Forretningsnødplaner sikrer, at Totalkredit til stadighed har en forsvarlig drift i tilfælde af manglende it-forsyning eller andre krisesituationer. De operationelle risici i forbindelse med realkreditaktivitet er af natur begrænsede, da de bygger på en høj grad af standardisering. Likviditetsrisici Risikoen for at lide tab som følge af, at den aktuelle likviditetsbeholdning ikke er tilstrækkelig til at dække de aktuelle betalingsforpligtelser, betegnes likviditetsrisiko. Realkreditudlån finansieres med realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer (benævnes samlet covered bonds) efter matchfunding-princip- TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

14 LEDELSESBERETNING pet. Realkreditudlånet og fundingen heraf er derfor i hovedtræk likviditetsneutralt. Totalkredits store obligationsportefølje medfører, at selskabet har en meget høj likviditet til rådighed. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Udarbejdelse af årsrapporten medfører brug af kvalificerede regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af Totalkredits ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige og realistiske. Der er i note 1 "Anvendt regnskabspraksis" i afsnittet "Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger" redegjort for usikkerhed ved indregning og måling. REGNSKABSAFLÆGGELSESPROCESSEN Bestyrelsen og direktionen i Totalkredit A/S har det overordnede ansvar for selskabets kontrol- og risikostyringssystemer. Ansvarsfordelingen er nærmere fastlagt i forretningsorden for hhv. bestyrelse og direktion. Selskabets interne kontroller og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen er designet med henblik på effektivt at styre, snarere end at eliminere, risikoen for fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Regnskabsprocessen baserer sig på interne kontrol- og risikostyringssystemer, der samlet sikrer, at alle relevante økonomiske transaktioner udtrykkes korrekt i bogføring og regnskab. Regnskabsposter, hvor skøn kan have en væsentlig indflydelse på værdien af aktiver og forpligtelser, vurderes løbende af Totalkredits ledelse. Totalkredits økonomifunktion understøtter koncernens økonomistyring og -rapportering og er ansvarlig for Totalkredits regnskabsaflæggelse, herunder også ansvarlig for, at gældende lovgivning og koncernens regnskabspraksis overholdes. Der rapporteres hver måned finansielle data og ledelsens kommentarer til den økonomiske og forretningsmæssige udvikling til moderselskabets økonomifunktion. Kontrolmiljø Der er udarbejdet forretningsgange og kontroller på alle væsentlige og risikofyldte områder, herunder områder der har indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. Afgrænsning, styring og overvågning af risici varetages af direktionen. Direktionens bemyndigelser og arbejdsdeling fremgår af: Bestyrelsens forretningsorden Direktionens forretningsorden Instruks for bevilling af lån og engagementer Instruks for bevilling af rammer for markedsrisici. Endvidere er der en række politikker og instrukser fra moderselskabet, der er implementeret i Totalkredits forretningsstyring. Risikovurdering Bestyrelsens og direktionens risikostyring tilknyttet regnskabsaflæggelsesprocessen kan overordnet sammenfattes således: Periodevis gennemgang af risiko- og økonomirapporteringer, herunder it-systemer, procedurer og forretningsgange Gennemgang af områder, som indebærer antagelser og skøn, der er væsentlige for regnskabet Behandling af den forretningsmæssige og økonomiske udvikling Behandling og godkendelse af budgetter og prognoser Behandling af hel- og delårsrapporter samt andre regnskabsmæssige oplysninger Behandling af rapportering fra den risikoansvarlige Årlig stillingtagen til risikoen for besvigelser. Kontrolaktiviteter Målet med Totalkredits kontrolaktiviteter er at sikre, at de af direktionen udstukne politikker og retningslinjer efterleves samt rettidigt at forebygge, opdage og rette eventuelle fejl, afvigelser og mangler mv. Kontrolaktiviteterne omfatter manuelle og fysiske kontroller samt generelle it-kontroller og automatiske applikationskontroller i de anvendte it-systemer mv. I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen udføres endvidere en række faste procedurer og interne kontroller, der sikrer, at regnskabet giver et retvisende billede og aflægges efter gældende lovgivning. Fra moderselskabets side understøttes kontrolaktiviteterne mv. af de centrale afdelinger som Risiko, Compliance og It-sikkerhed. 12 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2013

15 Påtegninger Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Totalkredit A/S. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Taastrup, 6. februar 2014 DIREKTION Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. BESTYRELSE Troels Bülow-Olsen Søren Holm, formand Allan Rømer Claus E. Petersen, næstformand Petter Blondeau Jette Alsig Bargholz Kim Duus Karen Frøsig Lars Holst Michael Holm Jensen Jari Loch Jensen Gert Jonassen Merete Nilausen TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

16 PÅTEGNINGER INTERN REVISIONS ERKLÆRINGER Påtegning af årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Totalkredit A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Taastrup, 6. februar 2014 Claus Okholm revisionschef Kim Stormly Hansen vicerevisionschef Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 14 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2013

17 PÅTEGNINGER DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejeren i Totalkredit A/S Påtegning af årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Totalkredit A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, 6. februar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsaut. revisor Henrik Wellejus statsaut. revisor En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

18 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. januar 31. december BELØB I MIO. KR. Note RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 0 1 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Totalindkomst Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Totalindkomst i alt Forslag til resultatdisponering Årets resultat I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2013

19 Balance pr. 31. december BELØB I MIO. KR. Note AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 0 0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver 13 0 Udskudte skatteaktiver 2 1 Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter 7 7 Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter Udstedte obligationer til dagsværdi Andre passiver Gæld i alt Hensatte forpligtelser 6 7 Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Reserver Reserver i serier Øvrige reserver Egenkapital i alt Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER 19 Garantier mv. 0 0 Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

20 Egenkapitalopgørelse BELØB I MIO. KR. Aktiekapital Reserver i serier Øvrige reserver I alt Egenkapital 1. januar Årets resultat Årets totalindkomst Kapitaltilførsel ved aktietegning Egenkapital ultimo Egenkapital 1. januar Årets resultat Årets totalindkomst Kapitaltilførsel ved aktietegning Egenkapital ultimo Aktiekapitalen består af stk. á 100 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Den samlede aktiekapital er ejet af Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Reserver i serier er en bunden fondsreserve etableret i henhold til 220 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med Totalkredits omdannelse til aktieselskab i år Kapitalen anvendes til dækning af lovmæssige kapitalkrav og kan i øvrigt kun anvendes til dækning af underskud, der ikke dækkes af beløb, der kan anvendes til udbytte i aktieselskabet. 18 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2013

21 Pengestrømsopgørelse BELØB I MIO. KR Årets resultat efter skat Regulering for ikke-kontante driftsposter, afskrivninger og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 0 0 Nedskrivninger på udlån Periodeafgrænsningsposter, netto 0 4 Beregnet skat af årets resultat Regulering i øvrigt I alt Årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital Udlån Indlån og gæld til kreditinstitutter Udstedte realkreditobligationer Anden driftskapital I alt Betalt selskabsskat, netto Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investerings- og finansieringsaktivitet Finansielle anlægsaktiver Kapitaltilførsel I alt Pengestrøm i alt Likvider primo Likvider ultimo TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

22 Noter 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsregnskabet aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Alle tal i årsrapporten præsenteres i hele mio. kr. De anførte totaler er udregnet på baggrund af faktiske tal. Som følge af afrunding til hele mio. kr. kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totaler. Anvendt regnskabspraksis er uændret sammenlignet med årsrapporten for VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER Udarbejdelsen af årsregnskabet medfører brug af kvalificerede regnskabsmæssige skøn. Disse skøn og vurderinger foretages af Totalkredits ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer og vurdering af fremtidige forhold. De regnskabsmæssige skøn og forudsætninger testes og vurderes jævnligt. De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for regnskabet, er følgende: Nedskrivninger på udlån er forbundet med væsentlige skøn og vurderinger for så vidt angår kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Såfremt det kan fastslås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive modtaget, er fastlæggelsen af tidspunkt og størrelsen af de forventede betalinger undergivet væsentligt skøn og vurderinger. Herudover er realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra konkursboer forbundet med en række skøn. Der henvises til nærmere beskrivelse nedenfor under "Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender". FINANSIELLE INSTRUMENTER Indregning og klassifikation af finansielle instrumenter Finansielle instrumenter, herunder afledte finansielle instrumenter udgør mere end 95% af Totalkredits aktiver såvel som passiver. Udlån udgør 84,5% af Totalkredits aktiver ultimo Indregning Indregning af finansielle instrumenter sker på afregningsdagen. Ændringer i dagsværdien for det købte eller solgte instrument i perioden mellem handelsdagen og afregningsdagen indregnes som et finansielt aktiv eller passiv under "Andre aktiver"/"andre passiver" med modpost under "Kursreguleringer" i resultatopgørelsen. For aktiver, der efter første indregning måles til amortiseret kostpris, sker der ikke værdiændringer i perioden mellem handelsdatoen og afregningsdatoen. Indregning ophører, når retten til at modtage/afgive pengestrømme fra et finansielt aktiv eller passiv er udløbet, eller hvis den er overdraget, og Totalkredit i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Finansielle instrumenter indregnes første gang til instrumentets dagsværdi på indregningstidspunktet. Den efterfølgende måling afhænger især af, om instrumentet skal måles til amortiseret kostpris eller dagsværdi. Værdiansættelse og kategorisering Finansielle instrumenter klassificeres i følgende kategorier: Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris/andre finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris Finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris/andre finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker, udlån og andre tilgodehavender og efterstillede kapitalindskud klassificeres i denne kategori. 20 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2013

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 Årsrapport 2011 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 LEDELSESBERETNING 3 Resultat 3 Forventninger til 2012 5 Øvrige forhold 5 Begivenheder efter regnskabets afslutning 6 Organisation

Læs mere

De supplerende oplysninger har ingen effekt på Totalkredits tidligere offentliggjorte resultat, egenkapital

De supplerende oplysninger har ingen effekt på Totalkredits tidligere offentliggjorte resultat, egenkapital Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. november 2010 Supplerende information til Årsrapport 2009 for Totalkredit A/S Finanstilsynet har gennemført regnskabskontrol af Totalkredits årsrapport for 2009 og har

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 Årsrapport 2012 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 LEDELSESBERETNING 3 Resultat 3 Forventninger til 2013 6 Øvrige forhold 6 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 7 Organisation

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011)

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. maj 2011 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening før nedskrivninger blev 245 mio. kr. mod 265

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. februar Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. februar Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 6. februar 2014 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ledelseshverv 1 Selskabsoplysninger 2 HOVED- OG NØGLETAL 3

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ledelseshverv 1 Selskabsoplysninger 2 HOVED- OG NØGLETAL 3 Årsrapport 2015 Indhold LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ledelseshverv 1 Selskabsoplysninger 2 HOVED- OG NØGLETAL 3 LEDELSESBERETNING 4 Resultat 4 Forventninger til 2016 6 Rating 7 Øvrige forhold 7 Forretningskoncept

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3 Årsrapport 2014 Indhold LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3 LEDELSESBERETNING 4 Resultat 4 Forventninger til 2015 6 Øvrige forhold 7 Forretningskoncept 7 Begivenheder efter regnskabsårets

Læs mere

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Perioden

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 18. august 2011 HALVÅRSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2011) PERIODEN KORT FORTALT Totalkredits markedsposition målt på andel af bestand blev styrket

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008)

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtægterne steg med 82 mio. kr. til 373 mio. kr.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 23. august HALVÅRSRAPPORT 2012 Totalkredit A/S (1. januar juni 2012) PERIODEN KORT FORTALT

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 23. august HALVÅRSRAPPORT 2012 Totalkredit A/S (1. januar juni 2012) PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 23. august 2012 HALVÅRSRAPPORT 2012 Totalkredit A/S (1. januar 2012 30. juni 2012) PERIODEN KORT FORTALT Udlånsaktiviteten i 2012 blev meget høj, idet mange låntagere

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 931 mio. kr. mod 803 mio. kr.

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 LEDELSESBERETNING 3 Resultat 3 Forventninger til 2011 5 Risiko- og kapitalstyring 5 Regnskabsaflæggelsesprocessen 8 PÅTEGNINGER

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 8. november KVARTALSRAPPORT 2012 Totalkredit A/S (1. januar september 2012) PERIODEN KORT FORTALT

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 8. november KVARTALSRAPPORT 2012 Totalkredit A/S (1. januar september 2012) PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 8. november 2012 KVARTALSRAPPORT 2012 Totalkredit A/S (1. januar 2012 30. september 2012) PERIODEN KORT FORTALT Bruttonyudlånet i 1.-3. kvartal 2012 blev 108 mia.

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 LR Realkredit A/S 1. januar 30. juni 2016 LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V CVR.-nr. 26 04 53 04 Resultat før kursregulering og skat på 128 mio. kr. mod

Læs mere

Resultat før skat blev 1.481 mio. kr. mod 1.425 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014, svarende til en fremgang på 4%.

Resultat før skat blev 1.481 mio. kr. mod 1.425 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014, svarende til en fremgang på 4%. Til Nasdaq Copenhagen 5. november 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015 Perioden kort fortalt

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen og pressen 20. august 2015

Til Nasdaq Copenhagen og pressen 20. august 2015 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 20. august 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB HALVÅRSRAPPORT 2015 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Perioden

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 17. maj 2013 KVARTALSRAPPORT 2013 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2013) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 178 mio. kr. mod 175 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 16. august HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 16. august HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007) Til Københavns Fondsbørs og pressen 16. august 2007 HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtægterne steg med 143 mio. kr. til 599 mio kr. Driftsomkostningerne

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere