Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014."

Transkript

1 Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen DLR Kredit A/S Bent Andersen Jens Kr. A. Møller Michael Jensen adm. direktør direktør direktør Eventuelle henvendelser bedes rettet til adm. direktør Bent Andersen (tlf ) eller direktør Jens Kr. A. Møller (tlf ). DLR Kredit A/S årsrapport 2014 kan fra i dag downloades på i PDF-format.

2 Årsregnskabsmeddelelse Regnskabsoversigt for perioden Mio. kr Nettorenteindtægter 1.564, , , ,9 856,6 Nettogebyrindtægter m.v. -172,4-220,6-189,8-298,3-277,7 Kursreguleringer -187,8-295,8-173,7-258,7 32,6 Andre driftsindtægter 17,9 18,1 19,7 19,0 23,3 Udgifter til personale og administration -210,6-203,7-199,6-188,4-185,6 Afskrivninger på materielle aktiver -3,7-4,8-5,1-5,7-6,7 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -190,6-113,3-87,1-140,8-106,4 Resultat før skat 817,2 629,3 602,5 369,0 336,1 Resultat efter skat 615,9 470,7 450,7 275,3 251,1 Balance , , , , ,8 Egenkapital Aktiekapital 570,0 570,0 534,4 469,9 455,5 Øvrige reserver og henlæggelser , , , , ,5 Egenkapital i alt , , , , ,0 Efterstillede kapitalindskud 2.055, , , , ,1 Kapitalgrundlag , , , , ,1 Solvensprocent 12,3 12,3 13,2 12,2 12,0 Solvenskrav 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Resultat før skat i pct. af egenkapital 7,9 6,6 7,3 5,0 4,9 Resultat efter skat i pct. af egenkapital 6,0 5,0 5,4 3,7 3,7 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,14 0,08 0,06 0,11 0,08 Omkostninger i pct. af udlånsportefølje 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15

3 3 Ledelsens beretning Året i overskrifter - Tilfredsstillende resultat 817,2 mio. kr. før skat - Basisindtjening forbedret med 15 pct. i forhold til Indfrielse af statslig hybrid kernekapital - Væsentlig nedbringelse af omfanget af F1-lån Resultat DLRs primære indtægtskilde nettorenteindtægterne der i det væsentligste omfatter bidragsindtægter vedrørende udlånet samt renteafkastet af fondsbeholdningen, udgjorde 1.564,4 mio. kr. i Det er en stigning på 7,9 pct. sammenlignet med 2013, hvor nettorenteindtægterne udgjorde 1.449,4 mio. kr. Gebyrer og provisioner udgjorde netto en udgift på 172,4 mio. kr. i 2014 mod en udgift på 220,6 mio. kr. i De samlede omkostninger (udgifter til personale og administration samt af- og nedskrivninger på materielle aktiver) viste en stigning på 2,8 pct. i 2014 i forhold til i Omkostningen udgjorde henholdsvis 214,3 mio. kr. og 208,5 mio. kr. i de nævnte år. DLR kunne i 2014 konstatere en negativ kursregulering på 187,8 mio. kr. Der var en negativ kursregulering på 295,8 mio. kr. i Den negative kursregulering kan henføres til løbetidsforkortelse på beholdningen af kortløbende obligationer erhvervet med højere kuponrenter end markedsrenten. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. påvirker regnskabet for 2014 negativt med 190,6 mio. kr. Der var tilsvarende en udgift på 113,3 mio. kr. i Nedskrivningerne for 2014 er særligt påvirket af de negative forventninger til landbrugets økonomiske situation i DLR har således i 2014 foretaget en gruppevis nedskrivning vedrørende udlån til produktionslandbrug på 165 mio. kr. som følge af de negative forventninger. DLR Kredit opnåede for perioden 2014 et resultat før skat på 817,2 mio. kr. mod 629,3 mio. kr. i Skat af resultatet er beregnet til 201,3 mio. kr., hvorefter årets resultat kan opgøres til 615,9 mio. kr. mod 470,7 mio. kr. i Udlånsaktiviteten i 2014 DLRs samlede udlån opgjort til dagsværdi udgjorde 133,2 mia. kr. ultimo Nettoudlånet udgjorde -0,8 mia. kr. (nominelt) i 2014 mod -1,2 mia. kr. (nominelt) i DLRs bruttoudlån udgjorde i 2014 i alt 33,2 mia. kr., hvilket er en stigning på 194 pct. sammenlignet med i Baggrunden for dette er i det væsentligste konvertering af F1- og F2-lån til DLRs nye låneprodukt; RT-Kort eller til fastforrentede lån. DLR introducerede RT-Kort (variabelt forrentet CITA- eller CIBOR-baserede obligationslån) i december 2013 og der har gennem 2014 været god interesse for denne låntype som erstatning primært for F1-lån.

4 DLR har igennem 2014 løbende gennemført kampagner over for låntagerne med henblik på at nedbringe porteføljen af F1-/F2-lån og dermed mindske DLRs refinansieringsrisiko. Kampagnerne er gennemført med betydelig succes. Balance DLRs balance androg 157,6 mia. kr. ultimo 2014 mod 146,9 mia. kr. ved udgangen af Egenkapital DLRs egenkapital androg ,0 mio. kr. pr. 31. december 2014 mod 9.984,3 mio. kr. ved udgangen af Solvens Ved udgangen af 2014 udgjorde DLRs kapitalgrundlag ,6 mio. kr., mens de vægtede aktiver er opgjort til ,1 mio. kr., hvilket pr. 31. december 2014 svarer til en solvensprocent på 12,3 pct. (inklusive årets resultat). Kapitalforhold i øvrigt DLR gennemførte med Finanstilsynets godkendelse den 21. maj 2014 en indfrielse af de resterende 1.000,0 mio. kr. af den statslige hybride kernekapital, som DLR optog under Bankpakke II medio Indfrielsen blev gennemført med egne midler. Ved udgangen af 2014 androg DLRs samlede efterstillede kapital herefter 2.055,1 mio. kr., hidhørende fra privat hybrid kernekapital. For så vidt angår den hybride kernekapital på 100 mio. EUR optaget i 2005 kan alene 80 pct. af denne pr. 31. december 2014 medtages ved opgørelsen af DLRs solvens, jf. EU-forordning om kapitalkrav. Risikoforhold DLRs kredit- og markedsrisici vurderes at være begrænsede. Dette skyldes dels det lovgivningsmæssige fundament, dels de internt fastlagte kreditpolitiske retningslinjer. Hertil kommer de tabsbegrænsende ordninger, herunder garantistillelse, der i henhold til aftaler med de samarbejdende pengeinstitutter er etableret for DLRs forskellige udlånsområder. Ved udgangen af 2014 var ca. 90 pct. af DLRs samlede låneportefølje omfattet af tabsbegrænsende ordninger. Hovedparten af de engagementer, der ikke er omfattet af garantier, har som oftest en lav LTV-værdi. 4

5 5 Forventninger til 2015 Trods udsigten til en generel styrkelse af konjunktursituationen gennem 2015 forventes de økonomiske forhold for DLRs primære kundegrupper ikke forbedret. Særligt for landbrugserhvervet knytter der sig en betydelig usikkerhed til udsigterne for Landbruget er bl.a. som følge af handelskonflikten med Rusland og afsætningsvanskeligheder til Kina ramt af lave salgspriser. DLR forventer på den baggrund et forhøjet nedskrivningsniveau vedr. udlånet til landbrugssektoren også i For de mindre byerhvervsvirksomheder, særligt uden for de største byer, er der fortsat udfordringer. Dette er der ikke udsigt til ændres i løbet af Det lave renteniveau medfører herudover, at afkastet af fondsbeholdningen fortsat vil være vigende. DLR har på den baggrund forventning om et resultat for 2015 på et tilfredsstillende niveau, men noget under resultatet for 2014.

6 6 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar december 2014 (beløb i mio. kr.) Renteindtægter 3.802, ,0 Renteudgifter , ,6 Netto renteindtægter 1.564, ,4 Udbytte af aktier m.v. 0,6 0,6 Gebyrer og provisionsindtægter 229,1 163,5 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -401,5-384,1 Netto rente- og gebyrindtægter 1.392, ,4 Kursreguleringer -187,8-295,8 Andre driftsindtægter 17,3 17,5 Udgifter til personale og administration -210,6-203,7 Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -3,7-4,8 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -190,6-113,3 Resultat før skat 817,2 629,3 Skat -201,3-158,6 Årets resultat 615,9 470,7 Totalindkomstopgørelse (beløb i mio. kr.) Årets resultat 615,9 470,7 Opskrivning af domicilejendomme 24,1 0,0 Skat heraf -5,3 0,0 Anden totalindkomst efter skat 18,8 0,0 Periodens totalindkomst i alt 634,7 470,7

7 7 Balance pr. 31. december dec. 31. dec. (beløb i mio. kr.) Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavende hos centralbanker 47,6 251,8 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker , ,8 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi , ,7 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 20,3 17,4 Obligationer til dagsværdi 9.165, ,9 Aktier m.v. 68,0 71,5 Grunde og bygninger, domicilejendomme 99,2 75,9 Øvrige materielle aktiver 5,8 6,2 Aktuelle skatteaktiver 14,0 0,0 Udskudte skatteaktiver 2,5 2,0 Aktiver i midlertidig besiddelse 30,8 42,8 Andre aktiver 416,0 353,1 Periodeafgrænsningsposter 15,9 17,1 Aktiver i alt , ,2 Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 2.000,0 0,0 Udstedte obligationer til dagsværdi , ,7 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 6.002, ,9 Aktuelle skatteforpligtelser 0,0 9,9 Andre passiver 4.430, ,5 Periodeafgrænsningsposter 3,3 4,4 Gæld i alt , ,4 Hensættelser til udskudt skat 4,8 0,0 Hensatte forpligtelser i alt 4,8 0,0 Efterstillede kapitalindskud 2.055, ,5 Aktiekapital 570,0 570,0 Opskrivningshenlæggelser 48,4 24,3 Bunden fondsreserve 2.337, ,9 Overført overskud 7.662, ,1 Egenkapital i alt , ,3 Passiver i alt , ,2