, J.*.]q *" *' -;'Gtf *q. Itf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ", J.*.]q *" *' -;'Gtf *q. Itf"

Transkript

1 , J.*.]q *" *' -;'Gtf *q I Itf I a

2 H- Ef-t syarende til en tredledel al den * '.$n -- u!':i " samtede bitpark - os man :., : _-Gt -.. ]&l',,&*j lorventer el salg på ca knallerter i Derfor har l/lotor fundet det rlmeligt også at foretage prøvekørcler og sammenffllf.';:iåi:rskerrise try- _,W., rindes på markeder, os vi Jr, :i1". ræsserudmedde,."yflf I#rtl,,.i,{ffir.. ':illi,;,':ff, ellevebilligstemodeller., J'iaq.. :;.,'. -.;:rab0{:-') PrøYekørslen er toretaget al fire unge mennesker, der alle kørcr på knallert lil daglig, under ledelse af ingenlør Axel Japp, Jyllands-Ringen 1 Op rd itls:,tlds blev dct trodvendtd at hjdtt tb,lc.e af kdr.llert6h6 Der slmple forbremse.*onstruktlon Dt Csdy. Er uallø! lse, 6om ikko kan tccepterc PGr arprrver lorhjur6brtm8etr på arust'cr. R.tnraasstabtllt ter bevar6, men l ddemo må ncd to! at rt tte 5_-1=_ JI Ogst r'lghjulsbrem! srpr.vca - ligcleilcs Dn rfnsvej. rl[an sci tydelltt, hvordan bagbjrrd s*rlder uil A6lv om flondcen yeil loruullblokado I.r ro ldt brahjrfd f.a,orac'r, blov ko[. trotlen doa boyarct

3 ed ller Iejligheder har Motor bragt omtale af knaltrerter, såvel i lorm - Y af vejledhing ved køb og vedltgeholdelse om som omtale af mene mere generel r nerpl arl q?i Med- onkrlng! knauertar kørende, hvilket t antål searer ti] omkrlng ry, ai den samlede bilpark og md et torventet safg- i 1971 på ca- 60.fi)0 knallerter sat op ntod -et forventet bilsala D* ee 1O0.0d, må det være en naturllg opgave for Motor også at bringe prgvekørsler at Israllerter, og vi lægger ud med en gfuppete t ar 11 blltge knallerter. l(na[.rt Ordel kbauø er lødt a, folkeviddet og ha! i rdere enal 20 år veret alvendt ai menigmand oa presse, mededs ilen offlcieue b tegnelse,,eykel med hjældeoo-!o{' indtil nu kun ånvendtes åf-mjndrchederne. I beglmdelsn af halvtreåserne søgte-d-g to sardarbejdende labrtkker, Di selra i Nolding og Jydø, t Æestrup at lancere udtryklet ai!.tocgkel, men det fængede tkke. I HoUand hedder det.rt birn-,i?tq oa i Sverige oa 1:/sldsnal blev ktrsllerten hurtigt t mopeit, de. er en saermenetækrdng af ordene naereda pedalet,, Også ordet -zoto- øop d blev forcstrå t adjendt hir i Iande! -men på 'et tidseunkt \ar k ølta"t griet tast i iks bevidsthed" Opdndche Cykler ued hjælpemotor har væ. t kendt i mange år, Ja helt tilbag,e tll tide! før Irrste_verderskrig. Men ri4ig vhd t sejlene tik ldeen først efter anden verden _ krlg; hvor behovet for et let, hurtut og biligt befordringsntddel ble+ aktubt. - Der var alentang virkelig tåle om cn,,cykel meal \iælpemotot'., idet mar monterede en motor på den forhenderrværelde cykel og lorsterkede forgaflel Disse køretøjer blev fra strden her I landet betragtet som motorcykler med registr rinasafaift og rnalregistreret på motore5/kelnumme4lader, Da loreren skulle have motorejrkelkørckort, blev der haturligvis ikke tåle om Dogen,o.h fo! hastighedsbegrænsung for disse tøætøier. Men der va! vltterlig o8så tale om srnå letvægtsrnotorcykler der let kunne køre 5m km/t, noge endda hurdgere. Da udl'lklingen så i 1954 var nået det Dunkt, hvor rtlan sattr en hastighedse, grænsning på 30 IGrVt og lrafallt kravet om førcrbevis,,,var toget kørt,,, og den oprindeube ld6 med en fll aukler vlt nu Eldret, så aler vsr tale om sme E)ecielt frerosti ede letve8ts, Totorcykler, dog med et vtst cykelpræg. Kun Yelo oi ø star I dag som ekslnnent lor den oprindelige id6, Baalemmqlaet Myndtghedernes krav er på et par væsendige putlkter kendt af de fleste - nemliq kr8vet om en makslmaf ha tif bed på 30 krvt, en hedre a.ldersgrænse på 15 år samt at tor.eren skal vere I bestald lse af en ryllig absvarsforsikrtng. Men dcr er andre og mindst ltge så vå sentlige Lrav. Motorcn slral værc goitkendt, og de. må ikke forctåges konstruktive endrihg r. Då denne. Udeeks- [hg$orholalet rnellern motor oaumtll> akslen) og båghiul må ikke ærdfeg ligesom der er krav tt] støjdæmphingen, savel den lydmæsslge sdm dm elektrlske. Der stillb nsturlisvis også bestemte lrt otmt6,wrta siile) Lac Dr.ycE V.lo'cn.t bllttca Lrriol D.llGm rtdo LeALr uoror shstr 65

4 / B.nrtnokonomlen blcr måit mcd d.t på sty-,r,et.nhraste,stomr-p.'-apd3et. l'lemmtna er til Eeden3 Drlan Dront r r bfnril*lon- Fer. trft r Dorterinren hcldeit berztn t buietten, oa derefter kores rurdt på irylland8-iitnrrn lndiil der r bru8t nrjagflg Hcr viier rrne en typlik kø.6tlllira. dcr\ i orlift viscr, hsorfor msn ikk. vsr tillrcds 7 ' ed ile knrlle.t., der hovde fodbrem tll b&ghjul hsorlir A.,&pp fre l(sre,tckrlsk AnlæE lorebger her strjdr.arids, medens k.rsme il0t0r PROTEI$RER fl fif,alterter krav til køretøjets lygter og bremser, men ellee har fabrikanteme frit spiuerum med hensjm til konstruktion, udførelse og ualstyr, Der er i dag således mulighed for at få en ny knallert for mindre end en tu ndlap, men vil lnan have det motorcykelprægede med alt tingeltangel og uilstyr, kan man let komme af med det dobbelte eller tredobb lte, HYodor prøvekøeel Mange mener, at en knallert er en knallert, og at tler bortset fra udseendet ikke er nævneværdig forskel. Denne opfattelse er forkert, for ligesom der inden for bileme er stor forskel på de forskelttae mærker, så er der også relativ stor for' skel på knallerterne inalen for samme prisklasse. Umiddelbart må man ikke sammenligne en knallert til 1000 kr. med en knallert til 3O(A kr., på den anden side må rian afueje fordele og ulemper og så selv afgøre, hvilken prisklasse rnan ønsker at ptracere sine penge i IIar man vålgt 6in prisklass, kan en gmppetest give et fingerpeg olr\ hvilken knallert der Mst kan ti[r dsstile etrs eget behov. Gruppetesten er foretaget af unge mennesker på omkring fl år - der i øvrigt alle kørcr knåiert tu hverdag - under ledelse af ingeniør A. Japp, JyUands-Rin- 66 uoron yrszr gen, der også har foretaget og bearbejdet alle målinger og måleresultater. De unge kører har været et teåm, hvor alle har kørt alle knallerter, de har bedømt og vurderet hver enkelt, vejet for og imod, og alen endelige konklusion for hver enkelt knå-llert findes på de følged- -de der. Deo bedste Ingen hlållert er den bedstg og et godt bevis herfor er, at prøvekøreme, i øvrigt som ventet, ikke kunne udvælge den bedste. Der er fordele og ulemper ved alle knallerterne, og de forskeuige kørere har forskeuigt behov. Konklusionen for de enkelte knallerter er derfor et komprlmis mellem køt rnes meninger og opfattelser, men det skulle kunne give visse retningslinier således, at potentielle købere kan få den vejledning, der er behov for. Dertil kommer så de objektive måiinger, der giver en dir kte sammer.ligning mellem de afprøvede knalleiter i forskeluge fastlagte discipliner. Den før:$e gruppetest for knallerter omfatter de billigste på nrarkedee altså de knalerter, der kommer den oprinde- Uge id6 nærmesl Der er tale om knallerter, der alle har automatisk kobling og intet gear, og så.iedes ganske lette at betjene. Nogle siger, at diss knallerter har 6t gear, men da der lkke findes en,l^igøar-stilling, kan man ikke te, at der er tale om 6t-g ars kna.llerter- Prisnæs- gt falder Londa-modelleb lidt uden for gruppen men da det er den eneste med fire-tåkts motor, den eheste kna.llert fra Japa.n, og den i øvrigt i udføaelse og opbygning ligler de øvrige knallerlej, anså vi det for rimeligt at medtage denne model i den første giuppetest. Håstlghed ener 100 meter Måling af knallerternes tophastighed blev ikke foretaget, idet færdsel oven har fastsat den til 30 kmlt. Men samtidig med accelerationsprøverne blev knallerternes hastlghed målt efter 100 mete6 k6rsel. Den opnåcde hastighed kan give et finge4)eg om knauertemes trækevne og den indflydelse, modvind kan have. Ser man på tållene for Puch lllaxi og Honda, viser det sig, at de begge i gennemsnit nåeale højere end de lovbefalede 30 km/l Dette betyder ikke, at disse knallerter er ulovlige, men blot at de har en god sejtrækningse\rne. gonda blev nrålt til henholdavis 30 kmlt os 32,8 kmlt. altså en forskel på kun 2,8 km/t. I modvihd nåede Puch 27,8 km/t og i medvind helt op på 35,6 km/t, huilket i øvrigt var dct hurtigste i medvind. I modvihd nåede Velo Solex 5000 kun 22,8 km/t og var den langsomste, til gengleld galoperede den med 34 krrvt i medvlnd, en hastighedsforskel på ikke mindre end 11,2 kmil I modvind lå de øvrige knauerters hastigheder i ø!'rigt tra 23 krrvt - det var Bonnie og Mini Cady - til 25,6 krdt som blev opnået af Peugeot, Tomos og Vespa I medvind nåede Peugeot ligesom Ve Solex 5000 op på 34 krrvt, medens de ø- rige lå mellem Z7 og 32 krfllt. Hvor vanskeligt det kall være åt vurdere trækkraft og vindens indflydelse, kan ses ved sammenligring mellem de to Velo-modeller- Velo Solex 3800 kørte i modvind 25,4 km/t. altså 2,6 knvt hurtigere end model 5000, der til gengæld i medvind kørte 34 kn t mod 31,5 km/t Ior model 3800.

5 B0tlllE automalic luxus GAIIY ili I ilini GADY 1285lr. 918 kr kr. a Dadsk lremstillet knallert, der prislnæssigt hør'er til blandt de biligste, men markedet, den har fast for- og baggarfel a Cady er en af de billigste knauerter på inden for de ajprøvede blandt de dyreste. og er således uden falbelader af nogen Det er en knallert i den kendte cykelfacon med for- og baghjulsaffjedring, ceret foran krank og mell m pedaler og art. Motoren, der er på 50 ccm, er pla- forsjmet med en 47 ccm to-takts motor, trækker vira en kilerem til en stor kileremskive anbmgt på krankakslen. Selv placeret foran krank og mellem p daler. Starten er forholdsvis enkel, idet startspjældet efter aktivering automatisk åb- den glitle i våilt føre, men kun ganske om der er tale om en kile-tandrem, kalr ner ved gasgivning. Efter en ganske kort kortvarigt. opvarmningsperiode var trækkralten rimelig. Motoren kan starteq når knaller- to knallertea, der var lettest et starte. Cady var såmmen med Mini Cady de ten ster på stativ, i øvri8t et solidt og De startede ganske enkelt med det samme og hver gang, uanset om de var kol- kraftigt stativ der er let at betjene. Start af motor kan også ske ved pedaltramp. de eller varme. Gasgivning skete som Kørestilingen virker temmelig anstrengt og blev sammen med KTM klassi- var kombineret med forhjulsbremsens normalt med højre håndtåg men dette ficer t som den dårligste, mens betjeninbsgrebene var godt placerede. Affjedbremsen blev der autometisk lukket af håndtåg, så ved aktivering ai forhjulsringen var åcceptabel på god asfaltvej, for gasspjældet i karburatoren. Derved men på ujævn vej med ht ler og laif nedsættes motorens trækkraft. ninger samt på grusvej var den under Trækkraften var rimelig, men stærk middel til trods for, at der var teleskopaffjedring både af for- og baghjul. Den heden. Selv r t stejle stigninger kunne modvind kunne godt mærkes på hastig- lidt hårde affjeilring gav sig ud ag i, at Cady klare, uden at man skulle hjælpe såvel veigreb som stabilitet kun kan bete8rres som rimelig. ikke særlig stor. Affjedring kan man ikke med pedalerne - hastigheded var dog Trækkraften er ikke overvældende og rigtig tale om, når der var fast for- og placerer Bonnie i klassens nederste halvdel, og stærk modvind giver en ret m.ærk- dækdeformation såmt sadlens fjedring, baggaffel, så alfjedringen opnås kun ved bar nedsættelse af hastigheden. Evnen til Vejgreb og stabiutet må betegnes som at forcere selv mindre stigninger i terræn er ikke overbevisende, men det er med kun en hånd på styret, rimelige, men et plus for stabiliteten forholdsvis let, og absolut ikke anstrengende, at hjæipe lidt fil med pedalerne. hjulsbremsen kunne ikke accepteres. Det Baghjulsbremsen var god. men for- Bremserne placerer Bonnie midt i klassen, men ala mange knallertkørere i dag ne fedte, og i andre situationer havde er en fælgbrelnse, der i fugtigt føre kun- for trækker at anbringe fødderne på tendens til at,,nappe". Når man nu vetl, dækskærmene over motor i stedet for på at forhjulsbremsen er den vigtigste, bør pedaler, var man ikke tilfreds med, at man ikke lremvise en så utidssvarende baghjulsb! msen skulle aktiveres al pedalerne. Man ville have foretrukket et nærmest middel, men til gengæld var be- løsning, Kørestillingen er acceptabel, håndbremsegreb for venstre hånd til båghjulsbremse& og bremseevne og betje- og håndrigtigt, selv om man skulle håve tjeningsgrebene anbragt særdeles godt ning viue da hove placeret Bonnie i tlen en hånd frem til lygten for at foretage bedste trediedel af klassen. en nedblændlng. Pedalkørsel var ret Støjmæssigt er Bonnie fint ploceret tung, især på grund af den ikke alt lor og deler 3. pladsen med Velo Solex 5000 gode kørestllling. med kun 67,5 db(a). Benzinforbruget må, Støjmæssigt er Cady pænt placeret selv om den er placeret Iå en 7. plads, med en 4. plads, men benzinmæssigt er betegrres som ganske pænt. Det måites den mest tørstig af de afprøvede med til 49 kma og kan passende sammenlignes med nr. 2, der kørte 51,9 km[. et godt og solidt stativ sikrer god par. 46,1 kmå. Udstyret er enkelt men godt, Ved parkerirg kommer Bonnie ind på kerinb, og lig"som Bonnie har den en 2. pladsen samrlen med et par af de andre knallerter for det tidligere omtalte Bonnie, der havale en indbygget værk- kraftig bagagebærer. I modsætning til gode stativ. Af udstya ros s den for en tøjskasse mellem stel og bagagebærer, goal bagagebærer og en god solid lås anbragt på forgaflen. Stutsen for benzinpå- den anden side skal man normalt kun så har Cady,,kun" en lille sadeltaske, På fyldning er for lille så man ikke kall få medbringe en tændrørsnøgle og en tændrørsbørste samt en klud, og det kan let benzin direkte med benzinpistol. Udseendet virker lidt tungt, men generelt må være i en såtlan tåske- Bonnie betegnes som en fornuftig knallert uden q)ræl af nog n art tit en ret rimelig pris. O Selv om den hedder Mini Cady, er den dyrere end Cady og klassens næstdyresie knauert. Opbygning og udseende minder meget om Cady men har til forskel fra denne teleskopisk afljedring af såvel forsom baghjul. Motoren, dens placering såmt kraftoverførsel til baghjul er nøjagtig den sarfine som på Cady, men alligevel er der ret betydelige forskeue mellem disse to modeller. (Mini Cady har 20" hjul, medens Cady M I har 23,, hjul). Uanset kold eller varm tilstand var moloren den, der startede hurtigst og lettest af samtlige, Kørestillingen var ganske udmærket, og lorholdet mellem sadel, pedaler og styr var ganske Aodt. Betjeningsgrebene var rigtigt anbragt, og aler gives på udstlrrssiden plus for det elektriske horn, den gode mulighed for påfyldning af benzin samt den solide og velanbragte bagagebærer. Umiddelbart efter start var der rime- Iig trækkrajt til stede, men generelt må trækkraften siges at være for dårug. Modvind nedsætter hastigheden alt lor meget, og over 200 meter i modvind var den siammeh med Velo Solex 5000 den langsomste. I medvind havde lrran ventet et mere,,frit" løb, men også her var træklraften for sveg, så aen blev klassens næstlangsmste med I<TM på sidstepladsen. Den ikke særligt overbevisende tr6ekkraft viste sig også ved. kørsel på siigninger, og selv på ganske svage stigninger var det nødvendigt åt hiælpe knallerteb med pedalerne. På stigninger over 250 m var dat næsten nødvendigt at bruge pedalerne hele vejen, og den brugte næsten 14 sekunder mere end den næstlans omste. Bremseevnen var generelt gan <e god, men så snart der var tale om ret kraftige opbrcmsninger, var der far for forhjulsblokade. Dette bevirkede, at knallerten,,stoil på næsen", og kun behændighed fra køremes side forhindrede, at de væltede. Baghjulsbremsen var derimod helt i topklassq den var let at docere og var årsag til, at brehseme fil< et bedre prædikat, end de egentlig fortjente. Affjedringen Var helt i top, og vejgreb og stabilitet var også god, men kunne dog ikke leve op til den fine affjedring. Mini Cady er absolut ikke lydløs, og med et støjniveau på 70,5 db(a) er den kun overgået af Puch Maxi med 71,5 db(a). Benzinforbruget var lidt i overkanten af det forventede, idet alen kørte 48,3 km[ og altså ikke kån klåre 100 km på to liter, hvilket egentlig burde være tiuældet for de fleste knallerter i denne klas-se. uoroa s/igzr 67

6 H0llllA Amlgo lfitil llo[[t PEUGEOT TT tl98lr kr. a Prisnæsstg er Honda Amigo den alyreste &f de afprøveile knallerter. Dm koster c k!. merc end klassens billi8ste og ca- mo kr. mele enal den næstdyr ste. Elet skyldes blandt aldet, at den lækre flre.tåkt motor med overtiageaale knåsåksel er nog t d:/rere at fremstllle end to-takts motorer. K r man llonda, skål rna]r huske at lå r"n be[zin pa ttnkel Normal benzin, dvs. trred okt4ntal på 93, er tilstrækketigt, tll gengæld må lnan så iævnliat 6e på ouestanalen I motorel Ilotrda-rnotor n er $m den eneste 3mntenbygget med krank således, at aler kun er 6n kæde fra motor/lqank tjl baghrul. Alle de øvrtge knallerter har n reparat kæde frs kr&nkt edsler tfl baghtul. Motoren var ret startvillig og havale fuld trrekkrajt stra*s efter stlrt. TrekkraJten var vlrkelie god og kun over8ået at Puch Maxl lige6om mototerls sntdighed var helt i top. På stigilnger havde man faktisk ventet, at Ho[- da var den Hste, men her måtte den se sig dlstaltc aet af hele tte konkurenter med to-takts mot r r. KørestillingEn blev af alle betegnet som virlelig god, betienings$ bene koeekt anbraat og nred god funktlon. Eneste ndnu!"ar plaærfugen af lyslontåkte4 de! var enbragt på selve lygten- Allieddngen er nogen]unde, på gpd vei tffredsstillende, men ved store ulaevnheder kan kna.llerten komme til at,,sprin8e som en hest", som en af kørcme udtrykt4 sig. Vejgrebet og stabiliteten er go4 det sartl me gelder bielnseme, hvor speclelt forhjulsbremsen var let at doser og 8av en fremragerde bremsrlng og bremseståbi- ItteL Baghjulsbremsen levede ikke helt op tll fornulsbremset!- En flr.takts motor ei rrere benzldøkonomisk end en to-takts motor, og derfor var det lkke overraskendg at Honda rer den af samtlige knauerter, der kørte lænest på literen. Don kørte 56p kmå hvilket er o n ** mere enal nr. 2. Skulle Eran løbe ør for benzin, har man så pedalerne, og den gode kørestiuing giorde det mu.litt at træde Ilonda'e4 selv om det er en ret tung affære. Støjmæssigt blev den placeret i sidste tr dje. del med?0,0 ilb(a), hvilket nok vil undre flere, når man ved, at fire.tåkts motorer letter kan størdæmpes eual to-takts moto,rer. UdstyrsmeEsigt blev den beilst pfaceret, bl a- fordi den som den ereste havde et speedometer, der ilog var liitt vel optimistlsk. Benzintank og bagag bærer er s&mmenbygget sebdes, at eveituel baaage skal fjern6 før benzinpåfyldning, en lidet hensigtsræssig løotkrg. 68 uoron s/re7r a Dedre knallert er prisiæåsigt placeret omtrent i mllten af klåsll- Den minder i mangt og meset om Bontlie, dog har KTM lkke teleskopaff edret bagnul Eren Iast baggatfel Irtotorcn er a.f samme tlde ob tabrikat em I BoDDIe' nemlg en Sachs 47 ccrn to-talds motor. pla4etet foral l(xark og mellem D deler. Der er således også her tåle em brug af to kb. der til baghiul, en kæde fra Ircdaler og en kæde fra motor. Tt'ækl<rajten ser umiddelbalt lkke overvælalenale ud, men strid modvlnd g1- ver lkke d megen hastishedsreds.ettelse, som rna.n umiddelbsrt skuue tro. På strækningen over 200 m, blev den i modvinal placeret som ru. 3, til gengeld blev den distanceret rf alle de øvrlge knallerte. I medvlnd. Evnen t1l at forcer stignlnger var ikke så gpd som fodentet" men årsgen hert[ skal kkert srtes i forkert,usteret kobling, således &t motoren alt for tldligt koblede fra" Der{or måtte man på et I t udtigt tid$unkt 9å stgninaen Nælpe til med pedaleme, Affiedringen er ret hård, og kørden tkke altid lige behaselig. Den hårde affjediing gav sig uilslag i et mlialrr gpdt vejgreb, llg som st bliteten i*ke va! over Eiddsl" BreEserae børte til de dårrigstg og her va! det lrær forldulsbremsed" der blev kl,aget over. Der er tale om såkaldte fuldnav$renrser - samme t]4re som på Ilonda, der havde etr flemragebde forhjulsbrmse - så vi eiætter pe, at årsagen skal søgss i dårlig Jwtering. forhjutsbrenrsetr alene kunne ikke brtnae KTM'en til s*ånd$ing på r ildr end ca- 10 meter, baghjulsbr Esen på ordkrhg alet halve. Start af Erotor var let og ubesveret, og straks efter start var der acceptabel trækkreft. Kør tluingen derimod \,ar for dårlig, og lølgeli var det også vanskeligt &t træde kellerten med lredaler alene, tlersom man skuue være kørt tør for benzin. Betjeflingssgrcåene var godt anbragt Benzlnøkonomirsk er I(TIII placeret mtdt I klåsen med et fortrw på,19,5 kma, og med hensyn ttr lydlø red er alen placeret 6om n!. 2 med et st r[iveau Irå kun 65,5 db(a). Bagagebæreren hører til de bdste, en god sofid plaaleba$gebær r: med kraftig klemme. En fornuftig værktøjskasse, enbragt mellem centralrør og bagagebærer, hører med til udstyrel Mldterstativet for porkering er let Sodt og giver tilstrækkelig god døtte mod væltring. Benzitrpålyldning havde somme skavank som Borurie, men elers må KTM betragtes som en tyt isk knallert med et udseendg der er ret konventlonelt, og med fordele og ulemt er, der er tj4rlske for llere af de afprøvede knallerter. 1224kt. a Peugeot yar på rlr3nge måder en ovef rå <else, tdet det lldt kluntede ualsee le helt dækker over køretøjets tnange gode etenskaber. To-tdds motoren p[ {9 ccttr er plecer t foratr krank meuem pedalerne og med kllefeesranqrission fra motor til krarkhjul Der e! således også her t4le om brug af to kæder til begldul Aff edringen var lkke den Hste, nærmest mlllel, hvtlket bl a- slqlde den r t stlve teleskopforgaffel Overraskende viste det sig tu gengæld, at vejgreb og stobilltet var bedlt al Eamtlige knalerter. Der er en fremragende balarce I Peugeot, også med kulr 6n hånd på styret Br mserne var også fttre, kun overgået af Puch Maxl, o,g dette gælder såvel bremserne afpaøvet enkeltvis som kombinerel Køresfllingen ei rlmelig god, men ktrsel med pedaler bedls end ventet, og Peugeot'en vilkede ikke særutt tung at træde. Betjening Brebene lrar fint anbragt, dog ogse her et minus tll ryskodtakter der var anbragt på lygtehuset Hele den mekanidg IuDktion var god, og motoren var startvilig i vel kold som valm tilstand Strakr efter.i4rt vet der god trækkraft til stede, en ttæklaoft der vt- *e g de s*ilede furve! - litrger. Ilverken Eedvind eller modvind halrde nog n sædlg indflydelse Irå hastig: hedetf og stisninær forcercde derl let og ubewætet uilen nevneværdigt fald i hestighede[ StigninSen over 25O meter klarede den pe 50,4 selc, hvilket var 1,2 sek., bedr end llonda e\ der blev n! 4. Peugeot er ret så økonot lsk en knal- Iert og pl4er r sig på andenpladsen samtnen med Puch'en med 51,9 km/t" Støjmæs.dæ er alen placer t midt i klassen med 69,0 db(a). Baga$bEreren er en stor og solid rørbagagebærer med kant og kraftig kledrme. Umlddelbart under baga8pbæreren er belzintanken plac ret, en tilsyneladenale 8pd plac.ritrg, lndtil man skal fylde bellzin pi. Så sløl eventuel ba age fiefires, idet påfyldnin$stuts er anbratt dlrckte under sadlel Dette bley karatteriseret som den dedigste placering af samtltge knauerter, E ecielt fordi bagagebæteren var så god. Stativet for Dorkering hørte tll de H- ste og tav vtrkelig god støttq såvel ved st4rt som ved hedstiling. Et stort plus tll denne knåilert for stæ kskærmen adbragt fomeden på forskærme& tilsyne' ladende et typisk træk for de franske knallerter. Generelt kan det iaes, at Peugeot har mante gode eaenskaber, prisen er fornuftlg, og kun IÅ et par punkter er den under middel

7 PUGH ilaxi 1254 kr. a En enkel og let knauert med mange gode egelrskaber og fine detaljer- Lige". som de fleste af klassens andre knallerter er motoren, der er to-takts op på 4g,g ccm, monteret foran krank og mellem pedaler. Der er to kæder tit baghjut, men uden kilerem som mellemtransmission. Kørestillhgen hører til de alerbedste, betjeningsgreb, hinus lygtekontakt, er korrekt anbragt og lunktionen virkelig fin. Stativet for parkering ftu et minua idet det vanskeligt kan betjenes fra venslrc side på grund ai udblæshingsrørts placering. Til gengæld et ptus for bær\ehindlaget placeret over motoren, hvilket River let transport op og ned ad trapper, f. eks lor parkering i en kælder. Motoren starter let, men kommer dog ikke på højde mod de to Cady-rnode er. Umiddelbart etter start er der gdd trækkmfl, og som omstående skemaer viser, kommer Puch Maxi ind på en fin førsteplads på flere punkter. I stiv modvind har vinden større indflydelse på hasfighcden, end det va. tilfældet for Hondå, til gengæld kørte den lettere og mere ubesværet i medvind. Affjedringen var ganske udm erket men måtte overlade tørsteplaalsen til Mini Cady og Tomos. Vejgrebet var også fint, men denne gang målle førsteplådsen overlades til Peugeot. Br.mseme var de bedste på samtlige knallerter, håndgreb placerct ob udveksling således afpasset, at en kraftig opbremsning kunne iorctages med fuld stabilitet og beheekelse af krlallerten- På et punkt kom Puch en dos ind som n-ummer sjok, nemlig ved støjmålin8erne. Hcr placerede den sig som den mest støj-pnde af samllige knallerter med?i,5 db(a), hvilket er 1 db(a) mere enal alen næstsidste. Benzinøkonomien var fin og klarede her en andenplads sammen med Peugeot, idet der blev opnået 51.9 km/f, men alligevel godt 4 knvl mrndre end klassens nr. 1. BagagebærereD var den ene af de to bedste, en kraltig rorkonstruktion med on kraftig klcmme således, at selv stønre ing let kah plac res og tm[sdorteres. - Selv om kørestillingen var heit ri6ig, kunne det være lidt vanskeligt at træde khallerten rct l,ænge ad gangen. Den vlrkfale tung og t håndterlik helt modsat dpf indtryk man får ved første øjekast. Puch Maxi blev sammen med to ahdre ved bedømmelse af udseende. linier etc. betegnet som den pæneste, cod finish og en til priseh eirkelig god knallert. T0t0S automalic 1360 kr. O Tomos er en enkel rørstelskhallert med teleskopisk affjedring af såvel forsom baghjul. Den kraltige rørbagagebærer indgår som element i den bærende konstruktion, men størrels n er ikke hett acceptab l, ligesom den anvendte klemme er mindre end på flere af de andre kna.llerter. Ligesom på Peugeot er benzintanken placeret under bagagebæreren, således at ben zinpåiyldn ingsstu tsen bliver skiult af eventuel bagagg en løsring, der ikke sjmes særligt hensigtsnæssig. parkeringsgtativet er meget kraftigt og hører absolut til de bedste- -Starten er ganske enkel, men opstart af motor er ret vahskelig i kold ti.lstand. I varm dlstand går det noget bedre, men der skal arbejdes lidt for meget med pedalerne. Er motoren først kommet i gang, kan man glæde sig over en fin kør stilling, og alle betjeningsgreb er håndrigligt placaret og virker fin1, Ligesom på Mini Cady har Tomos også eihora og lyskontakten er anbragt på selve styret. Affjedrin8snæssiAt deler Tomos førstepladsen med Mini Cady, og såvel veigreb som stabilitet er helt t topklasse, På dårlig vej og over ujæl.nheder bevares såyel vejgleb som stabilitet. Tomos'eis trækkmft er gåtrske udmær_ ket uden at være helt i top, specielt er den noget føisom overfor kråftiq modvind. Til genbæld lader deh sg ikjke arlfægte s.ærligl af kørsel på selv ret kraftige stigninger. Medens den på plah vej med megen yind I den ene retning rnå nøjes med en 4/5 pladg så klaier den en 6 pct. stigning i lin stil og plåceres på en 2. plads Benzinøkonomisk kan d;n lige klare det,,magiske,, tal 50 kmn, idet den kommer ind på 4. pladsen med et forbrug warende til 50.9 kmfl. Lydløs er knallerteh ikkq den placerer _si8 i den l,unge ende med et niveau på?0.0 db(a). Med ile mange gode plusser. der kan gives denne kriallert, er det ærgprligt, at DrerEeme ikke helt lever op tit de stillede Iorventninger. NaturliEvis kan den bremses, også på en rimelig kort distance, men der mangler nogen føling med brem_ serng og det var lkke let at koordinere br' mserne til optimal bremsning. Anvendte man bremseme hver for sig, gik det megel godt, men der var ikke noget at råbe hurra for. Der' er altså tale om en god og konventionel knallert, men udseendet var rnan ikke helt tilfreds med. Eørstelskonstruktionen virkede, som om der manglede noget umiddelbart efter krodhovedet, og bedømmelsesmæssig blev den derfor pla; ceret som den,,bløde' melletbvar. uet0 ottx 3800 ;:.r 848 kr. a Knallerten, der er kendt af de fleste, og den eneste af de åfprøvede, der rettelig lever op til den korrekte b tegnelse, en,,cykel med hjælpemotor,.. Der er ganske vist tale om et ret kraftigt pladestel, men ingen modeme finesser som affjedring af for- eller bag\iul. Til gensald_!* sadlen en god aluedring; så affjedringskomforten bliver nogenlunde uden dog at nå op på siden af de øvrige knallerter. MotorBn og kraltoverførslen er et kapitel for sig, idet der er tale om en enhed, der er hængslet til forgallen, og rnotoren trækker på forhjulet ved hrætp af en friktionsrulle. Denne model og model 5000 har i modsætning tit de øvrige knallerter benzinpumpe, idet b nzintankpn ligger ved den af selve motore[ Karburatoren er også af særlig konstruktion, idet der ikke anvendes svømmer. Motoren er sammedbygget med lygten, og der er tale om en særdetes kompaki enhed. Motoren, der er på 4? ccm og to-takts, var nogenlunde startvillig. men trækkraft og smidighed var der ikke for meget al I modvind klarede den en?, plaals m?dens den i medvind galoperede sig til en 4. plads. På stigninger måtte de; ret hurtist hjælpes med fredaleme, men den goale kørestilling bevirkede, at det ikke virkede unaturligt eller anstrengende. Benzinøkonomien skulfede lidt, idet den kun klarede en 5. Dlåds med et forbrug warende til y) km[. Støjrnæssi8t levede den helt op til de forventninge;, der var stillet, idet den havde langt den laveste måling med kun 63 db(a). Veigrebet var rimeligt, men stabiliteten ikke særlig god. Den mekaniske funktion var enkel og virkelig god, placeret sideløbende med de b dste. Det samme kan desværre ikke siges om brenserne. Baghjulsbremsen er ret god, men felgbremse.n på forhiulet er ganske enleit for dårlig. Helt i topklasse var kørsel med Dedaler, idet motoren med et enlelt hå;ilgreb kan slås fra, og norinal cl.klihg foregår let og ubeswæret. I todklas er også låsearrangementet. Bagagebær ren får et minus, idet der ikke er nogen klemme, således at man nødvendigvis rnå medbringe gummistroppet hvis man skal transportere selv så enkel en sag som en mappe. VeIo Solex 3800 er den billig$e af de alprøvede knallerter, den kommer den oprindelige id6 nærmest, og med dens mange gode egenskaber, dens enkle betjening og udførelse lorstår lltalr godt dens popularitet. uoron gfiga 69

8 t..ia ii: ueto sotex 5000 UESPA Giao 968 kr. a Det sidste nye skud på Velo-stam$en og en videreudvikling af model 3800, På de fleste punkter er den en tand bedre, men affjedringsmæs gt er der ingen fof. skel, idet den principie e opbygning er den samme. Mest karakteristisk er de mindre hjul der giver knallerten et væsentligt lettere og mere elegant udseende. Motorentreden er ændret noget, og lygten er rlu fl,ttet op på forgaflen ved styrets montpringspunkt. Motorens principielle opbygning er den såmme, og der er også her tåle om delvis blæserkøling. Vejgaebet og stabiliteten er bedre end på model 3800, specielt er det lettere at køre 5000 med kun 6n hånd på styret. Bremseme er af samme type, men det mindre forhjul var sandsynligvjs årsag til. at forhjulsbremsen fik en lidt bedre karakter end på model De mekaniske funktioner var helt i topklasse. og kørestillingen endnu bedre end på 3800, specielt r1iå den bedre plads over kmnken fremhæves. På plan vej med modvind er den noget langsommere end model 3800, medens hastigheden i medvind er omtrent den samme. På stigninger skulle man rei hurtigt hjælpe ti] med pedalerne, men ikke S meget at det virkede Senerende. Benzinforbruget var større end ventet, og den gik ikke mere end 48,6 kmå. Støjrnzessigt nåede den ikke på højde med den bedste og måtte dele tredjepladsen med Bonnie med 67,5 db(a). Begge Velo'er havde en kmftig stænkskærm monteret på forskærmen, og da cn del af prøven foregik i regnvejr, fik man tydeligt demonstreret værdien af disse stænkskærme. Medens model 3800 kun kan leveres i sort og blå, var model 5000 lakeret i en skøn orangefarve. F'ar_ ven passede tigefrem til denne knallert, og helc holdet var enige om, at med hensyn til udseende, linier og farve kom den ind på en fin førsteplads sammen med Mini Cady og Puch..{ --- I Motor nr' t ' lo$"j'upp"t""' d"nn" g"ng at dyrere 1233 kr. O Ciao fremstiues på den kendte italienske scooterfabrik og er ligesom scooteren godt indkap et. Baghjulet er fast monteret til stellet, medens forhjulet er affjedret ved svinggaffelaffjedring, den eneste af de afprøvede knallerter med dcnne affjedring. Kørerne var ikke helt tilfredse med denne foran for affjedring, den virkede for blød, specielt ved oif bremsning. Motoren har blæserkøling, er placeret loran krank og godt indkapslet bag et par store sideskjolde. Pedalerne har kæde dir.ekte til baghjul, medens motorens kraftoverførsel til baghiul sker ved hiælp iri en lang kilererrl I kold tilstand vår den ikke alt for startvillig, og da chol(eren rct hurtigt slog fm, skulle man være ret Iorsigtig med gasgivningen. Kørestillingen var nogenlunde og betjeningsgrebene fint placer de, og her skal bærehåndtaget for transport op og ned ad trapper fremhæves, I samme forbindelse må stativet også fremhæves, det er let at aktivcre og giver solid støtte. Trods en middelgod kørestilling var vespa'cn egentlig ganske let at træde som cykel. men desværre slog udløserknappen efter kort tids kørsel automatisk til, så rran måtte standse og atter slå den fra. Muligvis var der blot tale om en j u stcringsfejl. Stabiliteten og vejgrebet svarede til klassens middel. På uj evn vei skulle man dog havda godt lat på styrpt, idet winggaflen kunne siå i bund og bringe nogen ustabilitet ind i kørslen. Bremserne var ganske gode uden dog ai hæve ig over gennem-cnittet. Det var nogenlunde let at afpasse bremseevnen på for- og baghiul, men igcn kunne svinggaflen bringe lidt forstyrrelse ind i biuedet. I modvind var der nogen hastighedsncdsættelse, men generelt må trækkraften betegnes som rimelig, og den er da også placeret omtrent midt i klassen. Stignirger klares uden hjælp af pedaler, mpn over 250 meler på 6lrct. stigning er den ca. 10 sekunder langsommere end Puch. Benzinforbruget placerer den ne_ derst i klassen - som nr. 10 med 48 km/'i, medens støjniveauet på 69,0 db(a) ptacerer den som nummef fem sammen med Peugeot. En solid lås monteret på stellet for aflåsning af baghjulet sikrer knå.ilerten mod t]'veri. Bagagebæreren er gansle pæn men desværre nærmest uanvendelig, og den burde udskiftes med en rørbagagebærer med klemme. Ser rnan imidlertid på \ree)a'en om helhed, så er der tale om en ganske net knallert ti] en ret Iornuftig pris. Den er harmonisk i linjerne. men mangler alligevel,,det", der sætter den helt i top.,;.11: lål llrd **! KIM PEI,/6EOT VELO BOl.lNrE KfM PEIJGEOT Prrrt 'romos vero tloo på aso m 6% SrrcNtuG (t =e.o r-*1,+r-") Eo s k.

9 Acceleration a Accelerationsprøverne.blev forcta_ gel. på Jyuands.Ringer\ og den of måite strækning blev gennemkørt i hver-retning, Ved alle målinger var oel den samme køfer, der gerulemrørte prøven. Strækningen er galrske prau. men der var frisk vihd skråt ind på strekningen, hvilket bevirkede. at kna.llerter med god trækl(raft fik et Deorr gendemsnit, idet de i hodvind kunne gerukmkøre de 200 meter flerc sekuhder hurtiger end de knallerter, ger hgydg en noget lavere trækkrafl r-meovlnd var tidsforskellen ikke nær sa udpræget. Inden accelemtionsprøven blev fo_ retaget, var hver enkelt knallert var_ met Bodt op, ob der blev dårtet fra stilstahd men med gående motor. F.orskellen mellem hurugste og tan89m_ sae var ca- 3 ekunder efter 1oo metersr kørsel. medens forskellen var øget til crfka 5 sekunder efter 2N)O meters kørsel VinderE indflydelse på knallerter nes trækevne ses bedst af et par ek_ serpler: i modvind gennemkrrte puch Maxi de 20O heter på 29,1 sek..!ne. dehs Velo Solex 5000 brugte g5.g sek. I _mralvind klarede puch,en dtslancen eå?5,6 s9i: en forhring på 3,5 sek., meden-s Velo,en nu kun brugle 27,7 sek., a.itså en forbedring på ikke min_ dr end 8,1 sek. I modvihd klarede Vespa'en diståncen på 32,8 sek., altså 3 sek. hurtig re end Velo'en, til eengæld bruate Vespa.en Ui,2 sei<. i åed_ Ylnd og \raf altsa her 0,5 sek. IanqsommeFe end \/elo'en Trækeyne på stigning a Selv om der ikke er bjerge i Daa_ rla!-k, findes der så mingå bakt<er med $ørre og rnindre stigninger. at en prøve på knållertemes stigeevne af sorut nå indså i en gruppete t. J nær_ heden af Jyllands-Ringen er en sttek_ nrng med en stigning på ca. 6 q.. pa oenne stigning blev der udmålt er di_ stance på 250 m, og fiden for Rennem_ kørsel af denne distance Aivei såjedes et hål for den pågældende knåilerts evtre til at forcere bakker og stig_ nrnger. Inden prøven blev knallerteme vår_ met godt op, og hver lsrallert blev kørt over distancen to gange. I ske_ fiaet er anført middeltalet lor tiderl Benzinforbrug O- MåIing åf benzinforbrug kan ske pa- mange måder, men uanset hvilken måde rnan anvender, kan det kun blive en vejledehde måiitlg, idet de ahuelle forhold for hver enlelt knallertkører er Iorskellige. For imidlertid at få et sa ed artet og ret haturligt billede åf oe-nzmforbruget som muligt, blev alle malnger foretaget på Jyllanrls_Rin_ gen og af den sarnme kører På - knallertens styr. blev monteret en å0 ccm burette (et høit slasrør hed cch-ihddelieg), og derefter blev moloren kørt driftsvarm. DerOå btev,naned-uretten tilsluttet, den blev tyldt med benzin, og efter at al luit i sj, temet var for vuhdet og benzin_ standen ud for 50 cttrr-etæfoet, blev dct- tog at gennemkørc de 250 rrl" Fem ar knallerterne kunhe ikke med rime_ lig,ed klare stigningen ved egen hjælpr men megen peda.lhjælp skule der ikke til. En undtagetse var Mini :fdld.9" håtte have ret god hjælp. umrqdelbart efter starten, der var X:l r." *Jt-, med hjælp af pedarea Ialdt hastigheden på Mini Cady så megel, at Drotoren koblede tra_ Derfor håtte der trædes i pedalerne under hele StigningerL KTM får en llt god placering i sam_ me rgnrngen, selv om der måtte bru_ ges pedaler, men det skyldeq at den hastighed, hvorved motottn koblede Ira, var fet høi. knallerten startet på måistregerl Der_ ejter kørtes hele bahen rundt, på Så_ vel langside som de korte tge strætnnger kuhne der køres med fuld gaq medens køteren i wlngene Dåtte n-ed_ sætte farte& Når de 50 ccm benzin variru8t op. blev knallerten ståndset, og_delr- gennemkørte distance opmåltl. or..skelten i behzinforbrug var tor allc to-takls motoreme ik[e særlig ud?rægede. men Honda med sin fi.re_ -tekt! motor skilte slg ret p,ent I\u ud. er ell fire-tåkts motor også mere?iot9ii"\. men med benzin orbrus al. denne stortelsesorden er det dog ikke rnange kroner, der er sløret oå et år. Støimåling O I denne tid, hvor der tales så me- 8et om reg- og støjkamlragner. (et var naturligt også at foretage en støj_ måii..ng af de forskeuige kna]krter, trl og disse nrålinter anvendtes teknbl ardeungb nye støjmåteapparat. stoj_ rna.rhgeme fandt sted på JyUand.s lttngen, hvor der j-ngrn generende tra_ rrk eller uheldig baagru nds\rirlsfng v r til at forstlarre støjniveauet. Må: Ihgeme blev loretaget under (orbi_ taønet a( rnå_testedet ved rnaksirnal håsttghed - efter ca. 2OO m tjlløb _ og fed fll.d t?s. -MåIi.rlgen btev foretaget r en al-stand af syv meter fra de forbi_ xø-rende knallerter. Det er en anden :t1-ee::cedr]re- end- den g6ng5s,,, T"". k1" derfor ikke sammenligne oe --foretagne målinger med de oifi_ cretle rnåleresultater, men den forf. l?,ql: stø-jtåiilc Crver er ganske Eroitt Dr[ede af det indbyrdes s6jforhoid. De værdier. der er an_føn i skemaet, er et gennensnit af fire ma].in_ ger, rdet der blev foretåget to målin_ ger til. højfe lor kørselsr tdngen og to målinger til venstre for køålsret_ rungen. Derwed skulle der vær kom_ Irenseret for vindens indflydelse. - I forbindelse med støjrnåtingen skal oet bemærkes. at en forøgelse af lydtr{\}et på 3 db (A) warer tit en for_ oodtrng af støjen. Ved disse målinger skilte Veto Solex æ00 sig ret rdarkant ud med kun 63 db (A), dog ret tet fulgt at KTM. De øvfige knåilerter samlede sig dererrer I en gruppe fra A7,5 ti1?1.5 db (A). Subjektivt bedømt var der lngen kralert, der støjede ubehagelisl ;eil Honala'en..stød., os en tittelnifå, idet lrre-takts motorens svinsninser har en Udt anden fr kvens end -to-takts motorpme. Umiddelbart var indtrvk_ ket deafor, at Honda'en rrar m"liede mindst støjende, rnen målercsultå_ teme viser altså noget andet * noroa gtsa 7t

Mountain b. Masser af tekniske. 10 tip til bedre teknik på. Stil dig op, når det bliver svært. Læg vægten bagud, når det går stejlt nedad

Mountain b. Masser af tekniske. 10 tip til bedre teknik på. Stil dig op, når det bliver svært. Læg vægten bagud, når det går stejlt nedad 10 tip til bedre teknik på Mountain b At køre på mountainbike handler ikke kun om at have stærke ben og gode lunger. din teknik er mindst lige så vigtig. Ved hjælp af nogle få fif og trick fra vores eksperter

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

2011 Mere motorcykel for pengene

2011 Mere motorcykel for pengene 2011 Mer ne e e mot g n orcykel for pe RT 125 D Her er en ATV er på to hjul? Har du adgang til en strand eller skov, så er RT 125 D en skæg knallert. En tur på stranden eller gennem Havnegade på en varm

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

3-18 cykler med tre hjul Forvent meget

3-18 cykler med tre hjul Forvent meget med tre hjul Forvent meget Standard: Fast nav, pedalbremse eller frinav Parkeringsbremse, ny type som er enkel at betjene Mindre bremsehåndtag Ny gearskifte (med trykknap-funktion) Ringeklokke Skærme (ikke

Læs mere

- frihed og stil. P3 Knallert P3 Magnum

- frihed og stil. P3 Knallert P3 Magnum P3 Knallert P3 Magnum - frihed og stil Dybdalvej 11 Gudumholm DK-9280 Storvorde tel. +45 98 31 69 66 fax. +45 98 31 69 22 email@mediconord.dk www.mediconord.dk P3 Knallert Med den nye generation af trehjulede

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Træningen de sidste uger op til Ironman Cph Her kommer et par stikord til træningen plus et oplæg til de sidste 2 ½ uges træning:

Træningen de sidste uger op til Ironman Cph Her kommer et par stikord til træningen plus et oplæg til de sidste 2 ½ uges træning: Ironman CPH Til jer der skal køre Ironman CPH, kommer her lidt uddybninger til træningen den sidste tid op til konkurrencen plus lidt om målsætning og selve det at køre en ironman. Målsætning Find en god

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

EM MTB 2012. Fredag d 10 august (afrejse)

EM MTB 2012. Fredag d 10 august (afrejse) EM MTB 2012 Fredag d 10 august (afrejse) Klokken er 19:00 og tiden er inde for afgang mod graz hvor jeg skulle k re EM i MTB. Der var cirka 18 timers k rsel forude. Ugen op til har v ret prop fyldt med

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Citybikes, pige og drenge cykler

Citybikes, pige og drenge cykler Citybikes, pige og drenge cykler 1. Pak cyklen ud og fjern transportbeskyttelsen. 2. Monter saddelpind med saddel i en højde der passer dig. Det er en god idé at smøre med fedt inden montage. Monter aldrig

Læs mere

Samlevejledning Road Bike

Samlevejledning Road Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 7 V. Justering af styret 7 VI. Tilpasning af sadlen 8 VII. Montering

Læs mere

5. Ibrugtagning: Tag cyklen ud af emballagen, og læg alle enkeltdele frem. Kontrollér, at der ikke mangler noget. Gem den medfølgende vejledning.

5. Ibrugtagning: Tag cyklen ud af emballagen, og læg alle enkeltdele frem. Kontrollér, at der ikke mangler noget. Gem den medfølgende vejledning. 1. Generelt Denne brugsvejledning indeholder oplysninger om sikker brug og pleje af den nye cykel (læs vejledningen, før cyklen samles eller tages i brug). Cyklen må kun samles af voksne. Pas godt på brugsvejledningen,

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause.

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause. Elevens navn: Dato. Køretekniskanlæg FDM. Abildgaardsvej 17 4000 Roskilde. tlf. 4613 6100 Mødetid FDM: dato: kl: Bemærk du skal være på FDM i god tid (senest 15 min før aftalt mødetid), husk også dit ansøgningsskema

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning...side 1 Brugervejledning side 2 Tilpasning..side 3 Din første tur...side 3 Justering af sadel styr kæde side 4 Vedligeholdelse og rengøring..side 4 Ekstra udstyr.side

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Brøndby Cykel Motion TRÆNING 2013-10-04

Brøndby Cykel Motion TRÆNING 2013-10-04 Indledning Et af formålene med at cykle er at holde sig i god fysisk form, så hverdagen bliver lettere. Arbejdet kommer nemmere fra hånden, når man har fysisk overskud. Dette fysiske overskud er nemmere

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Cykler Mange forskellige modeller af håndcykler både til motionisten og den mere aktive sportsudøver. Der findes både håndcykler, der påsættes en

Cykler Mange forskellige modeller af håndcykler både til motionisten og den mere aktive sportsudøver. Der findes både håndcykler, der påsættes en 66 introduktion G2 PRODUKTOVERSIGT Cykler Mange forskellige modeller af håndcykler både til motionisten og den mere aktive sportsudøver. Der findes både håndcykler, der påsættes en kørestol og håndcykler

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I denne test skal I finde ud af, hvilket transportmiddel, I kan køre hurtigst på? Hypotese Hvilket transportmiddel tror I, I kan køre hurtigst på? Hvorfor? Det skal I bruge:

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Fokusinterview med Anne

Fokusinterview med Anne Fokusinterview med Anne Navn: Anne Alder: 48 år Dato: Torsdag den 27. februar kl. 19.00 Profession: Sygeplejerske Civilstatus: Gift Børn: 1 (15 år) Teststed: Region Hovedstaden, Testrunde: 6. runde Testbil:

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

2013/14 SIKKERT & LÆKKERT VINTERTILBEHØR

2013/14 SIKKERT & LÆKKERT VINTERTILBEHØR 2013/14 SIKKERT & LÆKKERT VINTERTILBEHØR Design 54 Mazda2 2007-2010 Bridgestone LM30 175/65TR14 443423 Stålfælg 5.495,- Mazda2 2007-2010 Firestone Winterhawk 2 Evo 175/65TR14 451867 Stålfælg 4.995,- Mazda2

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

Agility 50. Pris: 9.995 ekskl. levering

Agility 50. Pris: 9.995 ekskl. levering Agility 50 4-takts Pris: 9.995 ekskl. levering Halogenforlygte Klare blinklysglas El- og kickstart Med en stærk 4-taktsmotor, et lavt benzinforbrug og stor driftmæssig stabilitet kombineret med en konkurrencedygtig

Læs mere

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet:

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet: TEST ELKÆDESAVE Elkædesave er gode for naboskabet pga. støjniveauet, og så er de nemme at vedligeholde. Samtidig er de effektive til arbejdet med opskæring hjemme ved brændeskuret, bare sikkerheden er

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

El - Cykel Dutch Man

El - Cykel Dutch Man DK MANUAL El - Cykel Dutch Man Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

Instruktion. til. foldecykel med generator

Instruktion. til. foldecykel med generator Instruktion til foldecykel med generator Udfoldning af cykel og placering i cykeltræner med generator Den anvendte foldecykel er en Brompton foldecykel fra www.pedalkraft.dk og cykelstativet med generator

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

2. En knallert må i Danmark køre 30 km/t. Hvordan er Dæmonens hastighed i toppen af loopet, i forhold til en knallert, der kører 30 km/t.?

2. En knallert må i Danmark køre 30 km/t. Hvordan er Dæmonens hastighed i toppen af loopet, i forhold til en knallert, der kører 30 km/t.? Inspirationsark 1. I Tivoli kan du lave et forsøg, hvor du får lov til at tage et plastikglas med lidt vand med op i Det gyldne Tårn. Hvad tror du der sker med vandet, når du bliver trukket ned mod jorden?

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2010 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Cargobike Classic Electric

Cargobike Classic Electric Cargobike Classic electric Ladcykel til 4 børn med motor og skivebremser - 13.495 kr Prisen inkluderer 36 v motor, 9 AH batteri, lader, standardkaleche, overtræk, sikkerhedsseler til 4 børn, samlet og

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2011 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Fjordager Cyklings tur til Jura Radmarathon i Lupburg, Bayern d. 7. 10. juni 2013.

Fjordager Cyklings tur til Jura Radmarathon i Lupburg, Bayern d. 7. 10. juni 2013. Fjordager Cyklings tur til Jura Radmarathon i Lupburg, Bayern d. 7. 10. juni 2013. Med de gode erfaringer fra deltagelse i løb i den tyske Radmarathon Cup i 2009 og 2012 vendte vi atter blikket mod Tyskland

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

BLIZZAK LM30 BLIZZAK LM32. Winterhawk 3 NYHED

BLIZZAK LM30 BLIZZAK LM32. Winterhawk 3 NYHED Blødere gummi bevarer sikre egenskaber på kolde veje Robust konstruktion sikrer nøjagtige styreegenskaber Mange lameller giver enestående greb på sne og is BLIZZAK LM30 Mønster med lange tværgående riller

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

2013/14 SIKKERT & LÆKKERT VINTERTILBEHØR

2013/14 SIKKERT & LÆKKERT VINTERTILBEHØR 2013/14 SIKKERT & LÆKKERT VINTERTILBEHØR Aygo Bridgestone LM30 155/65TR14 452238 PZ419-90690-ZB 4.995,- Aygo Firestone Winterhawk 2 Evo 155/65TR14 452239 PZ419-90690-ZB 4.495,- Yaris Bridgestone LM30 175/65TR15

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

El - Cykel Power Sword

El - Cykel Power Sword DK MANUAL El - Cykel Power Sword Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Rette gear til rette sted. Gearskifte i modbakke GEAR OG BREMSE GEAR OG BREMSE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Rette gear til rette sted. Gearskifte i modbakke GEAR OG BREMSE GEAR OG BREMSE Nr.9966 Nr.9965 Gearskifte i modbakke glidende, eller hakkende sejtrækkeri. Rette gear til rette sted Solo eller makker-øvelse. Let øvede og øvede ryttere Let øvede og øvede Hold fokus på det glidende

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere