, J.*.]q *" *' -;'Gtf *q. Itf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ", J.*.]q *" *' -;'Gtf *q. Itf"

Transkript

1 , J.*.]q *" *' -;'Gtf *q I Itf I a

2 H- Ef-t syarende til en tredledel al den * '.$n -- u!':i " samtede bitpark - os man :., : _-Gt -.. ]&l',,&*j lorventer el salg på ca knallerter i Derfor har l/lotor fundet det rlmeligt også at foretage prøvekørcler og sammenffllf.';:iåi:rskerrise try- _,W., rindes på markeder, os vi Jr, :i1". ræsserudmedde,."yflf I#rtl,,.i,{ffir.. ':illi,;,':ff, ellevebilligstemodeller., J'iaq.. :;.,'. -.;:rab0{:-') PrøYekørslen er toretaget al fire unge mennesker, der alle kørcr på knallert lil daglig, under ledelse af ingenlør Axel Japp, Jyllands-Ringen 1 Op rd itls:,tlds blev dct trodvendtd at hjdtt tb,lc.e af kdr.llert6h6 Der slmple forbremse.*onstruktlon Dt Csdy. Er uallø! lse, 6om ikko kan tccepterc PGr arprrver lorhjur6brtm8etr på arust'cr. R.tnraasstabtllt ter bevar6, men l ddemo må ncd to! at rt tte 5_-1=_ JI Ogst r'lghjulsbrem! srpr.vca - ligcleilcs Dn rfnsvej. rl[an sci tydelltt, hvordan bagbjrrd s*rlder uil A6lv om flondcen yeil loruullblokado I.r ro ldt brahjrfd f.a,orac'r, blov ko[. trotlen doa boyarct

3 ed ller Iejligheder har Motor bragt omtale af knaltrerter, såvel i lorm - Y af vejledhing ved køb og vedltgeholdelse om som omtale af mene mere generel r nerpl arl q?i Med- onkrlng! knauertar kørende, hvilket t antål searer ti] omkrlng ry, ai den samlede bilpark og md et torventet safg- i 1971 på ca- 60.fi)0 knallerter sat op ntod -et forventet bilsala D* ee 1O0.0d, må det være en naturllg opgave for Motor også at bringe prgvekørsler at Israllerter, og vi lægger ud med en gfuppete t ar 11 blltge knallerter. l(na[.rt Ordel kbauø er lødt a, folkeviddet og ha! i rdere enal 20 år veret alvendt ai menigmand oa presse, mededs ilen offlcieue b tegnelse,,eykel med hjældeoo-!o{' indtil nu kun ånvendtes åf-mjndrchederne. I beglmdelsn af halvtreåserne søgte-d-g to sardarbejdende labrtkker, Di selra i Nolding og Jydø, t Æestrup at lancere udtryklet ai!.tocgkel, men det fængede tkke. I HoUand hedder det.rt birn-,i?tq oa i Sverige oa 1:/sldsnal blev ktrsllerten hurtigt t mopeit, de. er en saermenetækrdng af ordene naereda pedalet,, Også ordet -zoto- øop d blev forcstrå t adjendt hir i Iande! -men på 'et tidseunkt \ar k ølta"t griet tast i iks bevidsthed" Opdndche Cykler ued hjælpemotor har væ. t kendt i mange år, Ja helt tilbag,e tll tide! før Irrste_verderskrig. Men ri4ig vhd t sejlene tik ldeen først efter anden verden _ krlg; hvor behovet for et let, hurtut og biligt befordringsntddel ble+ aktubt. - Der var alentang virkelig tåle om cn,,cykel meal \iælpemotot'., idet mar monterede en motor på den forhenderrværelde cykel og lorsterkede forgaflel Disse køretøjer blev fra strden her I landet betragtet som motorcykler med registr rinasafaift og rnalregistreret på motore5/kelnumme4lader, Da loreren skulle have motorejrkelkørckort, blev der haturligvis ikke tåle om Dogen,o.h fo! hastighedsbegrænsung for disse tøætøier. Men der va! vltterlig o8så tale om srnå letvægtsrnotorcykler der let kunne køre 5m km/t, noge endda hurdgere. Da udl'lklingen så i 1954 var nået det Dunkt, hvor rtlan sattr en hastighedse, grænsning på 30 IGrVt og lrafallt kravet om førcrbevis,,,var toget kørt,,, og den oprindeube ld6 med en fll aukler vlt nu Eldret, så aler vsr tale om sme E)ecielt frerosti ede letve8ts, Totorcykler, dog med et vtst cykelpræg. Kun Yelo oi ø star I dag som ekslnnent lor den oprindelige id6, Baalemmqlaet Myndtghedernes krav er på et par væsendige putlkter kendt af de fleste - nemliq kr8vet om en makslmaf ha tif bed på 30 krvt, en hedre a.ldersgrænse på 15 år samt at tor.eren skal vere I bestald lse af en ryllig absvarsforsikrtng. Men dcr er andre og mindst ltge så vå sentlige Lrav. Motorcn slral værc goitkendt, og de. må ikke forctåges konstruktive endrihg r. Då denne. Udeeks- [hg$orholalet rnellern motor oaumtll> akslen) og båghiul må ikke ærdfeg ligesom der er krav tt] støjdæmphingen, savel den lydmæsslge sdm dm elektrlske. Der stillb nsturlisvis også bestemte lrt otmt6,wrta siile) Lac Dr.ycE V.lo'cn.t bllttca Lrriol D.llGm rtdo LeALr uoror shstr 65

4 / B.nrtnokonomlen blcr måit mcd d.t på sty-,r,et.nhraste,stomr-p.'-apd3et. l'lemmtna er til Eeden3 Drlan Dront r r bfnril*lon- Fer. trft r Dorterinren hcldeit berztn t buietten, oa derefter kores rurdt på irylland8-iitnrrn lndiil der r bru8t nrjagflg Hcr viier rrne en typlik kø.6tlllira. dcr\ i orlift viscr, hsorfor msn ikk. vsr tillrcds 7 ' ed ile knrlle.t., der hovde fodbrem tll b&ghjul hsorlir A.,&pp fre l(sre,tckrlsk AnlæE lorebger her strjdr.arids, medens k.rsme il0t0r PROTEI$RER fl fif,alterter krav til køretøjets lygter og bremser, men ellee har fabrikanteme frit spiuerum med hensjm til konstruktion, udførelse og ualstyr, Der er i dag således mulighed for at få en ny knallert for mindre end en tu ndlap, men vil lnan have det motorcykelprægede med alt tingeltangel og uilstyr, kan man let komme af med det dobbelte eller tredobb lte, HYodor prøvekøeel Mange mener, at en knallert er en knallert, og at tler bortset fra udseendet ikke er nævneværdig forskel. Denne opfattelse er forkert, for ligesom der inden for bileme er stor forskel på de forskelttae mærker, så er der også relativ stor for' skel på knallerterne inalen for samme prisklasse. Umiddelbart må man ikke sammenligne en knallert til 1000 kr. med en knallert til 3O(A kr., på den anden side må rian afueje fordele og ulemper og så selv afgøre, hvilken prisklasse rnan ønsker at ptracere sine penge i IIar man vålgt 6in prisklass, kan en gmppetest give et fingerpeg olr\ hvilken knallert der Mst kan ti[r dsstile etrs eget behov. Gruppetesten er foretaget af unge mennesker på omkring fl år - der i øvrigt alle kørcr knåiert tu hverdag - under ledelse af ingeniør A. Japp, JyUands-Rin- 66 uoron yrszr gen, der også har foretaget og bearbejdet alle målinger og måleresultater. De unge kører har været et teåm, hvor alle har kørt alle knallerter, de har bedømt og vurderet hver enkelt, vejet for og imod, og alen endelige konklusion for hver enkelt knå-llert findes på de følged- -de der. Deo bedste Ingen hlållert er den bedstg og et godt bevis herfor er, at prøvekøreme, i øvrigt som ventet, ikke kunne udvælge den bedste. Der er fordele og ulemper ved alle knallerterne, og de forskeuige kørere har forskeuigt behov. Konklusionen for de enkelte knallerter er derfor et komprlmis mellem køt rnes meninger og opfattelser, men det skulle kunne give visse retningslinier således, at potentielle købere kan få den vejledning, der er behov for. Dertil kommer så de objektive måiinger, der giver en dir kte sammer.ligning mellem de afprøvede knalleiter i forskeluge fastlagte discipliner. Den før:$e gruppetest for knallerter omfatter de billigste på nrarkedee altså de knalerter, der kommer den oprinde- Uge id6 nærmesl Der er tale om knallerter, der alle har automatisk kobling og intet gear, og så.iedes ganske lette at betjene. Nogle siger, at diss knallerter har 6t gear, men da der lkke findes en,l^igøar-stilling, kan man ikke te, at der er tale om 6t-g ars kna.llerter- Prisnæs- gt falder Londa-modelleb lidt uden for gruppen men da det er den eneste med fire-tåkts motor, den eheste kna.llert fra Japa.n, og den i øvrigt i udføaelse og opbygning ligler de øvrige knallerlej, anså vi det for rimeligt at medtage denne model i den første giuppetest. Håstlghed ener 100 meter Måling af knallerternes tophastighed blev ikke foretaget, idet færdsel oven har fastsat den til 30 kmlt. Men samtidig med accelerationsprøverne blev knallerternes hastlghed målt efter 100 mete6 k6rsel. Den opnåcde hastighed kan give et finge4)eg om knauertemes trækevne og den indflydelse, modvind kan have. Ser man på tållene for Puch lllaxi og Honda, viser det sig, at de begge i gennemsnit nåeale højere end de lovbefalede 30 km/l Dette betyder ikke, at disse knallerter er ulovlige, men blot at de har en god sejtrækningse\rne. gonda blev nrålt til henholdavis 30 kmlt os 32,8 kmlt. altså en forskel på kun 2,8 km/t. I modvihd nåede Puch 27,8 km/t og i medvind helt op på 35,6 km/t, huilket i øvrigt var dct hurtigste i medvind. I modvihd nåede Velo Solex 5000 kun 22,8 km/t og var den langsomste, til gengleld galoperede den med 34 krrvt i medvlnd, en hastighedsforskel på ikke mindre end 11,2 kmil I modvind lå de øvrige knauerters hastigheder i ø!'rigt tra 23 krrvt - det var Bonnie og Mini Cady - til 25,6 krdt som blev opnået af Peugeot, Tomos og Vespa I medvind nåede Peugeot ligesom Ve Solex 5000 op på 34 krrvt, medens de ø- rige lå mellem Z7 og 32 krfllt. Hvor vanskeligt det kall være åt vurdere trækkraft og vindens indflydelse, kan ses ved sammenligring mellem de to Velo-modeller- Velo Solex 3800 kørte i modvind 25,4 km/t. altså 2,6 knvt hurtigere end model 5000, der til gengæld i medvind kørte 34 kn t mod 31,5 km/t Ior model 3800.

5 B0tlllE automalic luxus GAIIY ili I ilini GADY 1285lr. 918 kr kr. a Dadsk lremstillet knallert, der prislnæssigt hør'er til blandt de biligste, men markedet, den har fast for- og baggarfel a Cady er en af de billigste knauerter på inden for de ajprøvede blandt de dyreste. og er således uden falbelader af nogen Det er en knallert i den kendte cykelfacon med for- og baghjulsaffjedring, ceret foran krank og mell m pedaler og art. Motoren, der er på 50 ccm, er pla- forsjmet med en 47 ccm to-takts motor, trækker vira en kilerem til en stor kileremskive anbmgt på krankakslen. Selv placeret foran krank og mellem p daler. Starten er forholdsvis enkel, idet startspjældet efter aktivering automatisk åb- den glitle i våilt føre, men kun ganske om der er tale om en kile-tandrem, kalr ner ved gasgivning. Efter en ganske kort kortvarigt. opvarmningsperiode var trækkralten rimelig. Motoren kan starteq når knaller- to knallertea, der var lettest et starte. Cady var såmmen med Mini Cady de ten ster på stativ, i øvri8t et solidt og De startede ganske enkelt med det samme og hver gang, uanset om de var kol- kraftigt stativ der er let at betjene. Start af motor kan også ske ved pedaltramp. de eller varme. Gasgivning skete som Kørestilingen virker temmelig anstrengt og blev sammen med KTM klassi- var kombineret med forhjulsbremsens normalt med højre håndtåg men dette ficer t som den dårligste, mens betjeninbsgrebene var godt placerede. Affjedbremsen blev der autometisk lukket af håndtåg, så ved aktivering ai forhjulsringen var åcceptabel på god asfaltvej, for gasspjældet i karburatoren. Derved men på ujævn vej med ht ler og laif nedsættes motorens trækkraft. ninger samt på grusvej var den under Trækkraften var rimelig, men stærk middel til trods for, at der var teleskopaffjedring både af for- og baghjul. Den heden. Selv r t stejle stigninger kunne modvind kunne godt mærkes på hastig- lidt hårde affjeilring gav sig ud ag i, at Cady klare, uden at man skulle hjælpe såvel veigreb som stabilitet kun kan bete8rres som rimelig. ikke særlig stor. Affjedring kan man ikke med pedalerne - hastigheded var dog Trækkraften er ikke overvældende og rigtig tale om, når der var fast for- og placerer Bonnie i klassens nederste halvdel, og stærk modvind giver en ret m.ærk- dækdeformation såmt sadlens fjedring, baggaffel, så alfjedringen opnås kun ved bar nedsættelse af hastigheden. Evnen til Vejgreb og stabiutet må betegnes som at forcere selv mindre stigninger i terræn er ikke overbevisende, men det er med kun en hånd på styret, rimelige, men et plus for stabiliteten forholdsvis let, og absolut ikke anstrengende, at hjæipe lidt fil med pedalerne. hjulsbremsen kunne ikke accepteres. Det Baghjulsbremsen var god. men for- Bremserne placerer Bonnie midt i klassen, men ala mange knallertkørere i dag ne fedte, og i andre situationer havde er en fælgbrelnse, der i fugtigt føre kun- for trækker at anbringe fødderne på tendens til at,,nappe". Når man nu vetl, dækskærmene over motor i stedet for på at forhjulsbremsen er den vigtigste, bør pedaler, var man ikke tilfreds med, at man ikke lremvise en så utidssvarende baghjulsb! msen skulle aktiveres al pedalerne. Man ville have foretrukket et nærmest middel, men til gengæld var be- løsning, Kørestillingen er acceptabel, håndbremsegreb for venstre hånd til båghjulsbremse& og bremseevne og betje- og håndrigtigt, selv om man skulle håve tjeningsgrebene anbragt særdeles godt ning viue da hove placeret Bonnie i tlen en hånd frem til lygten for at foretage bedste trediedel af klassen. en nedblændlng. Pedalkørsel var ret Støjmæssigt er Bonnie fint ploceret tung, især på grund af den ikke alt lor og deler 3. pladsen med Velo Solex 5000 gode kørestllling. med kun 67,5 db(a). Benzinforbruget må, Støjmæssigt er Cady pænt placeret selv om den er placeret Iå en 7. plads, med en 4. plads, men benzinmæssigt er betegrres som ganske pænt. Det måites den mest tørstig af de afprøvede med til 49 kma og kan passende sammenlignes med nr. 2, der kørte 51,9 km[. et godt og solidt stativ sikrer god par. 46,1 kmå. Udstyret er enkelt men godt, Ved parkerirg kommer Bonnie ind på kerinb, og lig"som Bonnie har den en 2. pladsen samrlen med et par af de andre knallerter for det tidligere omtalte Bonnie, der havale en indbygget værk- kraftig bagagebærer. I modsætning til gode stativ. Af udstya ros s den for en tøjskasse mellem stel og bagagebærer, goal bagagebærer og en god solid lås anbragt på forgaflen. Stutsen for benzinpå- den anden side skal man normalt kun så har Cady,,kun" en lille sadeltaske, På fyldning er for lille så man ikke kall få medbringe en tændrørsnøgle og en tændrørsbørste samt en klud, og det kan let benzin direkte med benzinpistol. Udseendet virker lidt tungt, men generelt må være i en såtlan tåske- Bonnie betegnes som en fornuftig knallert uden q)ræl af nog n art tit en ret rimelig pris. O Selv om den hedder Mini Cady, er den dyrere end Cady og klassens næstdyresie knauert. Opbygning og udseende minder meget om Cady men har til forskel fra denne teleskopisk afljedring af såvel forsom baghjul. Motoren, dens placering såmt kraftoverførsel til baghjul er nøjagtig den sarfine som på Cady, men alligevel er der ret betydelige forskeue mellem disse to modeller. (Mini Cady har 20" hjul, medens Cady M I har 23,, hjul). Uanset kold eller varm tilstand var moloren den, der startede hurtigst og lettest af samtlige, Kørestillingen var ganske udmærket, og lorholdet mellem sadel, pedaler og styr var ganske Aodt. Betjeningsgrebene var rigtigt anbragt, og aler gives på udstlrrssiden plus for det elektriske horn, den gode mulighed for påfyldning af benzin samt den solide og velanbragte bagagebærer. Umiddelbart efter start var der rime- Iig trækkrajt til stede, men generelt må trækkraften siges at være for dårug. Modvind nedsætter hastigheden alt lor meget, og over 200 meter i modvind var den siammeh med Velo Solex 5000 den langsomste. I medvind havde lrran ventet et mere,,frit" løb, men også her var træklraften for sveg, så aen blev klassens næstlangsmste med I<TM på sidstepladsen. Den ikke særligt overbevisende tr6ekkraft viste sig også ved. kørsel på siigninger, og selv på ganske svage stigninger var det nødvendigt åt hiælpe knallerteb med pedalerne. På stigninger over 250 m var dat næsten nødvendigt at bruge pedalerne hele vejen, og den brugte næsten 14 sekunder mere end den næstlans omste. Bremseevnen var generelt gan <e god, men så snart der var tale om ret kraftige opbrcmsninger, var der far for forhjulsblokade. Dette bevirkede, at knallerten,,stoil på næsen", og kun behændighed fra køremes side forhindrede, at de væltede. Baghjulsbremsen var derimod helt i topklassq den var let at docere og var årsag til, at brehseme fil< et bedre prædikat, end de egentlig fortjente. Affjedringen Var helt i top, og vejgreb og stabilitet var også god, men kunne dog ikke leve op til den fine affjedring. Mini Cady er absolut ikke lydløs, og med et støjniveau på 70,5 db(a) er den kun overgået af Puch Maxi med 71,5 db(a). Benzinforbruget var lidt i overkanten af det forventede, idet alen kørte 48,3 km[ og altså ikke kån klåre 100 km på to liter, hvilket egentlig burde være tiuældet for de fleste knallerter i denne klas-se. uoroa s/igzr 67

6 H0llllA Amlgo lfitil llo[[t PEUGEOT TT tl98lr kr. a Prisnæsstg er Honda Amigo den alyreste &f de afprøveile knallerter. Dm koster c k!. merc end klassens billi8ste og ca- mo kr. mele enal den næstdyr ste. Elet skyldes blandt aldet, at den lækre flre.tåkt motor med overtiageaale knåsåksel er nog t d:/rere at fremstllle end to-takts motorer. K r man llonda, skål rna]r huske at lå r"n be[zin pa ttnkel Normal benzin, dvs. trred okt4ntal på 93, er tilstrækketigt, tll gengæld må lnan så iævnliat 6e på ouestanalen I motorel Ilotrda-rnotor n er $m den eneste 3mntenbygget med krank således, at aler kun er 6n kæde fra motor/lqank tjl baghrul. Alle de øvrtge knallerter har n reparat kæde frs kr&nkt edsler tfl baghtul. Motoren var ret startvillig og havale fuld trrekkrajt stra*s efter stlrt. TrekkraJten var vlrkelie god og kun over8ået at Puch Maxl lige6om mototerls sntdighed var helt i top. På stigilnger havde man faktisk ventet, at Ho[- da var den Hste, men her måtte den se sig dlstaltc aet af hele tte konkurenter med to-takts mot r r. KørestillingEn blev af alle betegnet som virlelig god, betienings$ bene koeekt anbraat og nred god funktlon. Eneste ndnu!"ar plaærfugen af lyslontåkte4 de! var enbragt på selve lygten- Allieddngen er nogen]unde, på gpd vei tffredsstillende, men ved store ulaevnheder kan kna.llerten komme til at,,sprin8e som en hest", som en af kørcme udtrykt4 sig. Vejgrebet og stabiliteten er go4 det sartl me gelder bielnseme, hvor speclelt forhjulsbremsen var let at doser og 8av en fremragerde bremsrlng og bremseståbi- ItteL Baghjulsbremsen levede ikke helt op tll fornulsbremset!- En flr.takts motor ei rrere benzldøkonomisk end en to-takts motor, og derfor var det lkke overraskendg at Honda rer den af samtlige knauerter, der kørte lænest på literen. Don kørte 56p kmå hvilket er o n ** mere enal nr. 2. Skulle Eran løbe ør for benzin, har man så pedalerne, og den gode kørestiuing giorde det mu.litt at træde Ilonda'e4 selv om det er en ret tung affære. Støjmæssigt blev den placeret i sidste tr dje. del med?0,0 ilb(a), hvilket nok vil undre flere, når man ved, at fire.tåkts motorer letter kan størdæmpes eual to-takts moto,rer. UdstyrsmeEsigt blev den beilst pfaceret, bl a- fordi den som den ereste havde et speedometer, der ilog var liitt vel optimistlsk. Benzintank og bagag bærer er s&mmenbygget sebdes, at eveituel baaage skal fjern6 før benzinpåfyldning, en lidet hensigtsræssig løotkrg. 68 uoron s/re7r a Dedre knallert er prisiæåsigt placeret omtrent i mllten af klåsll- Den minder i mangt og meset om Bontlie, dog har KTM lkke teleskopaff edret bagnul Eren Iast baggatfel Irtotorcn er a.f samme tlde ob tabrikat em I BoDDIe' nemlg en Sachs 47 ccrn to-talds motor. pla4etet foral l(xark og mellem D deler. Der er således også her tåle em brug af to kb. der til baghiul, en kæde fra Ircdaler og en kæde fra motor. Tt'ækl<rajten ser umiddelbalt lkke overvælalenale ud, men strid modvlnd g1- ver lkke d megen hastishedsreds.ettelse, som rna.n umiddelbsrt skuue tro. På strækningen over 200 m, blev den i modvinal placeret som ru. 3, til gengeld blev den distanceret rf alle de øvrlge knallerte. I medvlnd. Evnen t1l at forcer stignlnger var ikke så gpd som fodentet" men årsgen hert[ skal kkert srtes i forkert,usteret kobling, således &t motoren alt for tldligt koblede fra" Der{or måtte man på et I t udtigt tid$unkt 9å stgninaen Nælpe til med pedaleme, Affiedringen er ret hård, og kørden tkke altid lige behaselig. Den hårde affjediing gav sig uilslag i et mlialrr gpdt vejgreb, llg som st bliteten i*ke va! over Eiddsl" BreEserae børte til de dårrigstg og her va! det lrær forldulsbremsed" der blev kl,aget over. Der er tale om såkaldte fuldnav$renrser - samme t]4re som på Ilonda, der havde etr flemragebde forhjulsbrmse - så vi eiætter pe, at årsagen skal søgss i dårlig Jwtering. forhjutsbrenrsetr alene kunne ikke brtnae KTM'en til s*ånd$ing på r ildr end ca- 10 meter, baghjulsbr Esen på ordkrhg alet halve. Start af Erotor var let og ubesveret, og straks efter start var der acceptabel trækkreft. Kør tluingen derimod \,ar for dårlig, og lølgeli var det også vanskeligt &t træde kellerten med lredaler alene, tlersom man skuue være kørt tør for benzin. Betjeflingssgrcåene var godt anbragt Benzlnøkonomirsk er I(TIII placeret mtdt I klåsen med et fortrw på,19,5 kma, og med hensyn ttr lydlø red er alen placeret 6om n!. 2 med et st r[iveau Irå kun 65,5 db(a). Bagagebæreren hører til de bdste, en god sofid plaaleba$gebær r: med kraftig klemme. En fornuftig værktøjskasse, enbragt mellem centralrør og bagagebærer, hører med til udstyrel Mldterstativet for porkering er let Sodt og giver tilstrækkelig god døtte mod væltring. Benzitrpålyldning havde somme skavank som Borurie, men elers må KTM betragtes som en tyt isk knallert med et udseendg der er ret konventlonelt, og med fordele og ulemt er, der er tj4rlske for llere af de afprøvede knallerter. 1224kt. a Peugeot yar på rlr3nge måder en ovef rå <else, tdet det lldt kluntede ualsee le helt dækker over køretøjets tnange gode etenskaber. To-tdds motoren p[ {9 ccttr er plecer t foratr krank meuem pedalerne og med kllefeesranqrission fra motor til krarkhjul Der e! således også her t4le om brug af to kæder til begldul Aff edringen var lkke den Hste, nærmest mlllel, hvtlket bl a- slqlde den r t stlve teleskopforgaffel Overraskende viste det sig tu gengæld, at vejgreb og stobilltet var bedlt al Eamtlige knalerter. Der er en fremragende balarce I Peugeot, også med kulr 6n hånd på styret Br mserne var også fttre, kun overgået af Puch Maxl, o,g dette gælder såvel bremserne afpaøvet enkeltvis som kombinerel Køresfllingen ei rlmelig god, men ktrsel med pedaler bedls end ventet, og Peugeot'en vilkede ikke særutt tung at træde. Betjening Brebene lrar fint anbragt, dog ogse her et minus tll ryskodtakter der var anbragt på lygtehuset Hele den mekanidg IuDktion var god, og motoren var startvilig i vel kold som valm tilstand Strakr efter.i4rt vet der god trækkraft til stede, en ttæklaoft der vt- *e g de s*ilede furve! - litrger. Ilverken Eedvind eller modvind halrde nog n sædlg indflydelse Irå hastig: hedetf og stisninær forcercde derl let og ubewætet uilen nevneværdigt fald i hestighede[ StigninSen over 25O meter klarede den pe 50,4 selc, hvilket var 1,2 sek., bedr end llonda e\ der blev n! 4. Peugeot er ret så økonot lsk en knal- Iert og pl4er r sig på andenpladsen samtnen med Puch'en med 51,9 km/t" Støjmæs.dæ er alen placer t midt i klassen med 69,0 db(a). Baga$bEreren er en stor og solid rørbagagebærer med kant og kraftig kledrme. Umlddelbart under baga8pbæreren er belzintanken plac ret, en tilsyneladenale 8pd plac.ritrg, lndtil man skal fylde bellzin pi. Så sløl eventuel ba age fiefires, idet påfyldnin$stuts er anbratt dlrckte under sadlel Dette bley karatteriseret som den dedigste placering af samtltge knauerter, E ecielt fordi bagagebæteren var så god. Stativet for Dorkering hørte tll de H- ste og tav vtrkelig god støttq såvel ved st4rt som ved hedstiling. Et stort plus tll denne knåilert for stæ kskærmen adbragt fomeden på forskærme& tilsyne' ladende et typisk træk for de franske knallerter. Generelt kan det iaes, at Peugeot har mante gode eaenskaber, prisen er fornuftlg, og kun IÅ et par punkter er den under middel

7 PUGH ilaxi 1254 kr. a En enkel og let knauert med mange gode egelrskaber og fine detaljer- Lige". som de fleste af klassens andre knallerter er motoren, der er to-takts op på 4g,g ccm, monteret foran krank og mellem pedaler. Der er to kæder tit baghjut, men uden kilerem som mellemtransmission. Kørestillhgen hører til de alerbedste, betjeningsgreb, hinus lygtekontakt, er korrekt anbragt og lunktionen virkelig fin. Stativet for parkering ftu et minua idet det vanskeligt kan betjenes fra venslrc side på grund ai udblæshingsrørts placering. Til gengæld et ptus for bær\ehindlaget placeret over motoren, hvilket River let transport op og ned ad trapper, f. eks lor parkering i en kælder. Motoren starter let, men kommer dog ikke på højde mod de to Cady-rnode er. Umiddelbart etter start er der gdd trækkmfl, og som omstående skemaer viser, kommer Puch Maxi ind på en fin førsteplads på flere punkter. I stiv modvind har vinden større indflydelse på hasfighcden, end det va. tilfældet for Hondå, til gengæld kørte den lettere og mere ubesværet i medvind. Affjedringen var ganske udm erket men måtte overlade tørsteplaalsen til Mini Cady og Tomos. Vejgrebet var også fint, men denne gang målle førsteplådsen overlades til Peugeot. Br.mseme var de bedste på samtlige knallerter, håndgreb placerct ob udveksling således afpasset, at en kraftig opbremsning kunne iorctages med fuld stabilitet og beheekelse af krlallerten- På et punkt kom Puch en dos ind som n-ummer sjok, nemlig ved støjmålin8erne. Hcr placerede den sig som den mest støj-pnde af samllige knallerter med?i,5 db(a), hvilket er 1 db(a) mere enal alen næstsidste. Benzinøkonomien var fin og klarede her en andenplads sammen med Peugeot, idet der blev opnået 51.9 km/f, men alligevel godt 4 knvl mrndre end klassens nr. 1. BagagebærereD var den ene af de to bedste, en kraltig rorkonstruktion med on kraftig klcmme således, at selv stønre ing let kah plac res og tm[sdorteres. - Selv om kørestillingen var heit ri6ig, kunne det være lidt vanskeligt at træde khallerten rct l,ænge ad gangen. Den vlrkfale tung og t håndterlik helt modsat dpf indtryk man får ved første øjekast. Puch Maxi blev sammen med to ahdre ved bedømmelse af udseende. linier etc. betegnet som den pæneste, cod finish og en til priseh eirkelig god knallert. T0t0S automalic 1360 kr. O Tomos er en enkel rørstelskhallert med teleskopisk affjedring af såvel forsom baghjul. Den kraltige rørbagagebærer indgår som element i den bærende konstruktion, men størrels n er ikke hett acceptab l, ligesom den anvendte klemme er mindre end på flere af de andre kna.llerter. Ligesom på Peugeot er benzintanken placeret under bagagebæreren, således at ben zinpåiyldn ingsstu tsen bliver skiult af eventuel bagagg en løsring, der ikke sjmes særligt hensigtsnæssig. parkeringsgtativet er meget kraftigt og hører absolut til de bedste- -Starten er ganske enkel, men opstart af motor er ret vahskelig i kold ti.lstand. I varm dlstand går det noget bedre, men der skal arbejdes lidt for meget med pedalerne. Er motoren først kommet i gang, kan man glæde sig over en fin kør stilling, og alle betjeningsgreb er håndrigligt placaret og virker fin1, Ligesom på Mini Cady har Tomos også eihora og lyskontakten er anbragt på selve styret. Affjedrin8snæssiAt deler Tomos førstepladsen med Mini Cady, og såvel veigreb som stabilitet er helt t topklasse, På dårlig vej og over ujæl.nheder bevares såyel vejgleb som stabilitet. Tomos'eis trækkmft er gåtrske udmær_ ket uden at være helt i top, specielt er den noget føisom overfor kråftiq modvind. Til genbæld lader deh sg ikjke arlfægte s.ærligl af kørsel på selv ret kraftige stigninger. Medens den på plah vej med megen yind I den ene retning rnå nøjes med en 4/5 pladg så klaier den en 6 pct. stigning i lin stil og plåceres på en 2. plads Benzinøkonomisk kan d;n lige klare det,,magiske,, tal 50 kmn, idet den kommer ind på 4. pladsen med et forbrug warende til 50.9 kmfl. Lydløs er knallerteh ikkq den placerer _si8 i den l,unge ende med et niveau på?0.0 db(a). Med ile mange gode plusser. der kan gives denne kriallert, er det ærgprligt, at DrerEeme ikke helt lever op tit de stillede Iorventninger. NaturliEvis kan den bremses, også på en rimelig kort distance, men der mangler nogen føling med brem_ serng og det var lkke let at koordinere br' mserne til optimal bremsning. Anvendte man bremseme hver for sig, gik det megel godt, men der var ikke noget at råbe hurra for. Der' er altså tale om en god og konventionel knallert, men udseendet var rnan ikke helt tilfreds med. Eørstelskonstruktionen virkede, som om der manglede noget umiddelbart efter krodhovedet, og bedømmelsesmæssig blev den derfor pla; ceret som den,,bløde' melletbvar. uet0 ottx 3800 ;:.r 848 kr. a Knallerten, der er kendt af de fleste, og den eneste af de åfprøvede, der rettelig lever op til den korrekte b tegnelse, en,,cykel med hjælpemotor,.. Der er ganske vist tale om et ret kraftigt pladestel, men ingen modeme finesser som affjedring af for- eller bag\iul. Til gensald_!* sadlen en god aluedring; så affjedringskomforten bliver nogenlunde uden dog at nå op på siden af de øvrige knallerter. MotorBn og kraltoverførslen er et kapitel for sig, idet der er tale om en enhed, der er hængslet til forgallen, og rnotoren trækker på forhjulet ved hrætp af en friktionsrulle. Denne model og model 5000 har i modsætning tit de øvrige knallerter benzinpumpe, idet b nzintankpn ligger ved den af selve motore[ Karburatoren er også af særlig konstruktion, idet der ikke anvendes svømmer. Motoren er sammedbygget med lygten, og der er tale om en særdetes kompaki enhed. Motoren, der er på 4? ccm og to-takts, var nogenlunde startvillig. men trækkraft og smidighed var der ikke for meget al I modvind klarede den en?, plaals m?dens den i medvind galoperede sig til en 4. plads. På stigninger måtte de; ret hurtist hjælpes med fredaleme, men den goale kørestilling bevirkede, at det ikke virkede unaturligt eller anstrengende. Benzinøkonomien skulfede lidt, idet den kun klarede en 5. Dlåds med et forbrug warende til y) km[. Støjrnæssi8t levede den helt op til de forventninge;, der var stillet, idet den havde langt den laveste måling med kun 63 db(a). Veigrebet var rimeligt, men stabiliteten ikke særlig god. Den mekaniske funktion var enkel og virkelig god, placeret sideløbende med de b dste. Det samme kan desværre ikke siges om brenserne. Baghjulsbremsen er ret god, men felgbremse.n på forhiulet er ganske enleit for dårlig. Helt i topklasse var kørsel med Dedaler, idet motoren med et enlelt hå;ilgreb kan slås fra, og norinal cl.klihg foregår let og ubeswæret. I todklas er også låsearrangementet. Bagagebær ren får et minus, idet der ikke er nogen klemme, således at man nødvendigvis rnå medbringe gummistroppet hvis man skal transportere selv så enkel en sag som en mappe. VeIo Solex 3800 er den billig$e af de alprøvede knallerter, den kommer den oprindelige id6 nærmest, og med dens mange gode egenskaber, dens enkle betjening og udførelse lorstår lltalr godt dens popularitet. uoron gfiga 69

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo Tempo Ole Skou august 2012 Side 1 Tempo Indhold Først en lille anekdote fra vores praktik.... 1 Kronologisk tid/oplevet tid.... 2 To slags tempo.... 3 Æstetik og kronometrisk stabilt tempo. På den ene

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En læreplads som keglebillardspiller.

En læreplads som keglebillardspiller. En læreplads som keglebillardspiller. En total uddannelse der følger dig hele vejen til succes. Forfatter: Kjeld Reby Løren Side 2 af 140 Side 3 af 140 Indhold Forord... 7 Hvorfor har jeg skrevet denne

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 ' ;i**:i ji: :l: r"';-' '' :r :.'it-l!t\'i å!+iri.::i$*isftl ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 indhold. 1. beskrivelse 2. installation 3. igangsætning 4. brugsanvisning 5. rengøring 6. fejlfinding

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere