ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi

2 Indholdsfortegnelse FORORD KREDSRÅD LOKALRÅD SSP OG DET KRIMINALPRÆVENTIVE NY LOKALPOLITISTATION I HOLBÆK SAMARBEJDSPLANEN FASTHOLDELSE AF HURTIGE RESPONSTIDER HURTIGERE TELEFONBETJENING OMDØMMEANALYSE OMLÆGNING AF POLITIDÆKNINGEN I LANDOMRÅDERNE OPERATIVT DET OVERORDNEDE KRIMINALITETSBILLEDE VOLD OG NARKOTIKA TRYGHED I NATTELIVET TYVERI FRA BORGER UTRYGHEDSSKABENDE KNALLERTKØRSEL SÆRLIG INDSATS MOD INDBRUD I BEBOELSE KONSEKVENT EFTERFORSKNING OG RETSFORFØLGNING AF ROCKER- OG BANDEMEDLEMMER INTENSIVERET INDSATS I DE MEST BELASTEDE BY OG BOLIGOMRÅDER MÅLRETTET INDSATS PÅ FÆRDSELSOMRÅDET BEKÆMPELSE AF ØKONOMISK KRIMINALITET KONFLIKTRÅD PROJEKT BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDEGRUPPERINGERNE ØGET MÅLRETTET INDSATS MOD SOCIAL DUMPING HURTIGERE SAGSBEHANDLING I STRAFFESAGER KONTROLAKTION MOD SKYTTEFORENINGER OS SELV EFFEKTIV ØKONOMISTYRING EFFEKTIVISERING OG UDLICITERING SYGEFRAVÆR CENTRALISERING AF UDLÆNDINGESAGER ENERGIINDSATS LEDERSEMINAR OG LEDELSESEVALUERING POLITIANALYSER KOMPETENCEUDVIKLING AF LEDERE OG MEDARBEJDERE SAGENS GANG ET LEAN PROJEKT UDVALGTE BEGIVENHEDER DRONNINGEBESØG 40-ÅRS REGENTJUBILÆUM DRONNINGEN OG HAVHINGSTEN JUSTITSMINISTERBESØG ROSKILDE FESTIVAL VIG FESTIVAL STØRRE SAGER/AFGØRELSER STATISTIK 1

3 FORORD Denne årsberetning for 2012 fra Midt- og Vestsjællands Politi gennemgår, hvordan politikredsen har levet op til de mål, der er fastsat i politikredsens strategi for Derudover gennemgår årsberetningen andre emner, der kan have interesse for Kredsrådet og for politikredsens borgere. Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren hvert år skal give en sådan redegørelse for politikredsens virksomhed til Kredsrådet. Målene fra politikredsens strategi udtrykker de krav, som borgerne bl.a. gennem deres politikere stiller til politiet på de områder, som borgerne finder rigtige både nationalt og lokalt. Som eksempel har det været et klart ønske for politikredsens borgere at få mere tryghed i nattelivet. Derfor har Midt- og Vestsjællands Politi ydet en ekstra indsats for at mindske volden i nattelivet, hvilket har ført til færre anmeldelser om vold. På samme måde har indbrud i beboelse gennem flere år været et problem i politikredsen, men med en intensiv og målrettet indsats i 2012 lykkedes det politikredsen at nedbringe antallet af indbrud og at opklare flere indbrudssager. Et andet område, der både nationalt og lokalt har haft borgernes opmærksomhed er den banderelaterede kriminalitet. Midt- og Vestsjællands Politi har gennemført flere aktioner mod bandemiljøet. Derudover har politikredsen gennemført en række initiativer for at forebygge, at unge tiltrækkes til bandemiljøet. Dette er i vid udstrækning foregået i tæt samarbejde med kommuner og lokalsamfund. I 2012 arbejdede Midt- og Vestsjællands Politi videre med at effektivisere og optimere virksomheden, bl.a. ved et pilotprojekt om sagsstyring og ved udlicitering af en række serviceopgaver. Derudover indviede Midt- og Vestsjællands Politi i 2012 den nye lokalpolitistation i Holbæk. Med den nye flotte og moderne politistation kan lokalpolitiet i Holbæk nu endelig samles under ét tag. I 2013 vil Midt- og Vestsjællands Politi fortsætte den målrettede indsats på områder som indbrud, banderelateret kriminalitet og det kriminalitetsforebyggende arbejde overfor børn og unge, ikke mindst de, der tiltrækkes af bandemiljøet vil også byde på yderligere omorganiseringer og effektiviseringer bl.a. i forlængelse af Rigspolitiets politianalyser, som skal implementeres i kredsen God fornøjelse med læsningen. Anders Linnet politidirektør 2

4 FORHOLDET TIL BORGERNE OG LOKALSAMFUNDENE Kredsrådet Et af de væsentligste samarbejdsorganer mellem kommunerne og politiet er kredsrådet. Medlemmerne af kredsrådet er politidirektøren og borgmestrene i de 10 kommuner i politikredsen. Kredsrådet drøfter spørgsmål om politiets virksomhed og organisation, kriminalitetsudvikling og samarbejdet mellem politi, kommuner og lokalsamfund. Kredsrådet kan foreslå, at politiet prioriterer bestemte opgaver i en begrænset periode og skal også sørge for at oplyse befolkningen om politiets arbejde, hvilket bl.a. sker gennem denne årsberetning. Kredsrådet har i 2012 bl.a. drøftet samarbejdet med Kriminalforsorgen og Det Kriminalpræventive Råd, omlægningen af politibetjeningen i landområderne, indsatsen i politikredsens særligt udsatte boligområder samt etableringen af og arbejdet i politikredsens ungesamråd og et nyoprettet netværk til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelle overgreb på børn. Politiet har derudover løbende orienteret om kriminalitetsudviklingen i politikredsen, herunder om indsatsen imod den utryghedsskabende, borgerrettede kriminalitet, indbrud og bandekriminalitet Referater fra kredsrådsmøderne kan findes på Lokalrådene Der er oprettet lokalråd i hver af politikredsens 10 kommuner, som består af repræsentanter fra politiet, kommunerne og lokalsamfundet. Lokalrådene skal føre kredsrådets beslutninger ud i livet på en måde, der er tilpasset de lokale forhold. Lokalrådene drøfter også forskellige emner på det kriminalitetsforebyggende område, som er særligt lokalt relevante. På den baggrund udarbejder lokalrådene handleplaner, og breder de eksisterende planer for politiets og kommunernes arbejde ud gennem inddragelse af lokale foreninger og organisationer. Hvert lokalråd afholder mindst fire årlige møder, hvilket betyder, at der på politikredsniveau hvert år afholdes ca. 40 møder om det lokale kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalrådsregi. Midt- og Vestsjællands Politi har i samarbejde med Justitsministeriet, Rigspolitiet, Det Kriminalpræventive Råd og kommuner i kredsen netop indgået et samarbejde med Roskilde Universitetscenter om et 3-årigt forskningsprojekt, der handler om, hvordan man styrker inddragelsen af borgerne i det kriminalitetsforebyggende arbejde. Projektet tager udgangspunkt i lokalrådene, der som nævnt er omdrejningspunkt for samarbejdet mellem politi og lokalsamfund omkring det kriminalitetsforbyggende arbejde. Projektets sigte er bl.a. at forbedre arbejdet i lokalrådene Referater fra lokalrådsmøderne kan findes på 3

5 SSP og det kriminalpræventive I 2012 har Midt- og Vestsjællands Politi arbejdet tæt sammen med kommunernes SSPkonsulenter og Kriminalforsorgen i Frihed om en ny strategi for den kriminalpræventive indsats over for børn og unge. Strategisk kriminalpræventiv indsats over for børn og unge i , som strategien hedder, retter sig særligt mod de mest kriminelt aktive børn og unge, da forskning viser, at mens ungdomskriminaliteten generelt falder, så stiger kriminaliteten blandt de kriminelt aktive børn og unge. Strategien lægger op til, at de kriminalitetsforebyggende indsatser skal bygges på den nyeste viden og forskning, og er en del af politikredsens samlede strategi for det kriminalitetsforebyggende politiarbejde. Hensigten er, at politi, kommuner, kriminalforsorg og engagerede kræfter i lokalsamfundet i Midt- og Vestsjællands politikreds sætter tidligt ind overfor de børn og unge, der er i risikogruppen med en helhedsorienteret, tværsektoriel og målrettet indsats. Det kræver, at de parter, der bidrager til indsatsen, er bevidste om deres særlige rolle og kompetencer, og sætter ind der, hvor det forventes at udbyttet er størst i forhold til omkostningen. Her bidrager kommunernes SSP med socialpædagogiske kompetencer i forhold til adfærd, holdninger og relationsdannelse, skolerne har særlige kompetencer indenfor læring og dannelse, de lokale kræfter i fx foreningslivet har lokalkendskabet til børnene og de unge, politiet bidrager i rollen som kontrolmyndighed og oplægsholder, mens Kriminalforsorgen bidrager med viden om straf, tilbagefald, beskyttende faktorer og negative rollemodeller. Det er lokalrådene, der skal koordinere udførelsen af indsatsen, bl.a. ved hjælp af handleplaner. Ny lokalpolitistation i Holbæk Politiet i Holbæk flyttede i oktober 2012 fra de gamle lokaler på og ved rådhuset, hvor Holbæk Politi har haft til huse i næsten 100 år, til nye lokaler på adressen Ved Faurgården 5D. Åbningen af den nye politistation blev markeret med en reception den 21. november 2013, hvor politidirektøren og Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard markerede begivenheden med taler. Med den nye politistation bliver lokalpolitiet i Holbæk samlet på én lokalitet, hvilket betyder øget fleksibilitet i opgaveløsningen og bedre muligheder for samarbejde og vidensdeling blandt de ca. 75 medarbejdere på politistationen i Holbæk. 4

6 Samarbejdsplanen Samarbejdsplanen beskriver rammerne for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. I samarbejdsplanen udpeges hvert år et antal særlige indsatsområder, hvor det giver særlig mening, at politi, kommuner og lokalsamfund foretager en samlet og koordineret indsats. Samarbejdsplanen for 2012 indeholdt følgende indsatsområder: Strategisk kriminalpræventiv indsats overfor børn og unge, herunder Unges uhensigtsmæssige brug af det offentlige rum og forældreinvolvering Indbrud i beboelse, herunder fritidshuse Kriminelle bander Seksuelle overgreb mod børn Ungesamråd Samarbejdsplanen aftales i kredsrådet, og derefter er det op til lokalrådene at arbejde med indsatsområderne under hensyn til forholdene i de enkelte lokalområder. Der er i 2012 blevet arbejdet løbende med alle indsatsområder og kredsrådet er blevet orienteret om udviklingen på områderne. Samarbejdsplanen kan findes på hvor man også kan læse om arbejdet med indsatsområderne i referaterne fra kredsrådsmøderne. Fastholdelse af hurtige responstider Responstiden er udtryk for den tid, der går fra, at politiet modtager et 112-opkald, til at politiet er fremme på gerningsstedet. Siden 2007 har politiet målt responstiden på sager om røveri, spirituskørsel, overfald, slagsmål, igangværende indbrud og husspektakler. Midt- og Vestsjællands Politi har i 2012 haft det bedste resultat, siden målingerne startede i I 2012 var den gennemsnitlige responstid således nede på 9:11 minutter. Som det ses nedenfor, har responstiden stabiliseret sig lige under 10 minutter, som er et rimeligt niveau for Midt- og Vestsjællands politikreds, når der henses til kredsens geografi, bemanding og øvrige opgaver. Gennemnitlige responstider : 2007: 11:01 minutter 2008: 09:58 minutter 2009: 09:44 minutter 2010: 09:17 minutter 2011: 09:27 minutter 2012: 09:11 minutter Responstiden afhænger af flere forhold, såsom trafikken, vejret og dermed føret, afstanden fra patrulje til gerningssted, og om der er ledige patruljer til rådighed. Responstiden varierer derfor også i løbet af døgnet og året 5

7 Hurtig telefonbetjening Midt- og Vestsjællands Politi modtager ca telefonopkald via 114 om måneden i politikredsens servicecenter, der fordeler opkaldene til de mange afdelinger, lokalstationer og medarbejdere. For at sikre en hurtig håndtering af borgernes telefoniske henvendelser, har Rigspolitiet sat det mål, at 95 pct. af opkaldene skal være besvaret inden for 2 minutter. Servicecentret og vagtcentralen modtager alle opkald om anmeldelser af hændelser og forbrydelser og sikrer, at der optages rapport og rykkes ud til de anmeldelser, hvor det er hensigtsmæssigt og nødvendigt. Opkald via 112 indgår dog ikke i de nævnte tal, da disse opkald går til 112-alarmcentraler i Slagelse, Århus og København, og derfra overføres elektronisk til vagtcentralerne i politikredsene. Midt- og Vestsjællands politikreds havde i 2012 stort fokus på telefonbetjeningen og justerede løbende bemandingen af telefonerne for at nå det opsatte mål. Årets resultat blev, at 95 pct. af opkaldene blev besvaret inden for 2 minutter, hvilket må betragtes som tilfredsstillende. Servicelevel år: 2011: 94 pct. af alle opkald besvaret inden for 2 minutter 2012: 95 pct. af alle opkald besvaret inden for 2 minutter Omdømmeanalyse Den landsdækkende analyse af politiets omdømme i befolkningen resulterede i 2012 i en forbedring af de i forvejen gode resultater fra 2010 og Analyseinstituttet Reputation Institutes årlige undersøgelse af offentlige myndigheders omdømme placerede således dansk politi på en overbevisende fjerde plads blandt de 40 mest synlige offentlige myndigheder og organisationer i Danmark. Kun Højesteret, Forbrugerombudsmanden og Folketingets Ombudsmand havde i 2012 et bedre omdømme end politiet. På fire ud af de seks dimensioner, som indgik i bedømmelsen af organisationerne, lå politiet helt i front. Således vurderede danskerne, at politiet var den offentlige organisation, der var bedst til Service, Etik, Ansvarlighed og Ledelse. På samtlige af de seks dimensioner er Midt- og Vestsjællands Politis omdømme markant bedre end gennemsnittet for de 40 offentlige institutioner, som udgør landsgennemsnittet i undersøgelsen. Således havde Midt- og Vestsjællands Politi også i 2012 samlet set et omdømme, der af analyseinstituttet betegnes som stærkt og robust. 6 6

8 Omlægning af politidækningen i landområderne Midt- og Vestsjællands Politi indledte i maj 2012 et projekt med at omlægge politibetjeningen i politikredsens landområder. Baggrunden for projektet er, at landpolitiordningen i dag fremstår stort set uændret og upåvirket af de store forandringer, som blev indført i forbindelse med politireformen i Det er således i princippet de fem gamle politikredses landpolitidistrikter, der uændrede er videreført i Midt- og Vestsjællands Politi. En af konsekvenserne heraf er, at landpolitidækningen har været uensartet fordelt i politikredsen. Hertil kommer, at politikredsen over en årrække kunne konstatere et fald i antallet af personlige henvendelser til landbetjentenes hjemmekontorer. Det skyldtes bl.a., at en række serviceopgaver, som tidligere var politiopgaver, er blevet overtaget af andre myndigheder, ligesom det med etableringen af servicecentret i 2009 og den løbende udvikling af politiets internet, er blevet nemmere for borgerne at indgive anmeldelser eller få svar på spørgsmål over telefonen eller nettet. Projektet er ikke udtryk for en nedprioritering af politibetjeningen i landområderne, men alene en omlægning, hvor det også vil blive muligt at sikre en mere ensartet politibetjening i alle landområder, herunder de områder, der i dag ikke er landpolitidistrikter. Det kriminalpræventive arbejde vil fortsat være forankret i lokalrådene og i SSP-regi, og Midt- og Vestsjællands Politi vil i forbindelse med omlægningen udarbejde en samlet kriminalpræventiv strategi for hele politikredsen. I politikredsens egentlige yderområder, hvor afstanden til en af politikredsens seks lokale politistationer er størst, vil der blive oprettet eller opretholdt lokale tjenestesteder, såkaldte Politibutikker. Her kan borgerne rette henvendelse på samme måde som hidtil til landbetjentene. De områder, der er tale om, er Stevns kommune, Odsherred kommune og den sydøstlige del af Kalundborg kommune (Høng/Gørlev området). Politikredsens øvrige landområder vil blive betjent af lokalbetjente med base på de nærmeste lokalpolitistationer. Det er vigtigt at understrege, at politiet i forbindelse med omlægningen ikke forsvinder fra landområderne. De opgaver landbetjentene løser i dag vil også blive løst i fremtiden, blot på en anden måde. I stedet for af en enkelt landbetjent vil opgaverne fremover blive løst af arbejdsfællesskaber bestående af flere lokalbetjente med forskellige kompetencer, hvilket tilsiger en større bredde og alsidighed i de politimæssige ydelser, som udføres i lokalområderne. Samtidig vil det forhold, at lokalbetjentenes opgaveløsninger fremover vil udgå fra en lokalpolitistation give bedre mulighed for kollegial sparring og styrke det ledelsesmæssige fokus på opgaveløsningerne i landområderne, herunder i forhold til prioriteringen af de enkelte opgaver. Projektet har i 2. halvdel af 2012 afventet resultatet af forhandlinger mellem Rigspolitiet og Politiforbundet vedrørende landbetjentenes løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med overgangen til den nye ordning. Det er nu afklaret, at der ikke kunne opnås enighed om en forhandlingsløsning, og Midt- og Vestsjællands Politi har derfor den 19. marts 2013 iværksat overflytningen af de pågældende politifolk til nye stillinger i politikredsen, hvilket sker med 6 måneders varsel til den 1. oktober Tjenestestedet i Jyllinge ophører dog allerede den 1. juli 2013, hvor lejemålet ophører. Samme dag overtager politiet efter planen et lejemål i St. Heddinge, hvor der åbnes en ny politibutik, mens den anden politibutik i Høng/Gørlev netop er flyttet til et nyt lejemål. 7

9 OPERATIVT Det overordnede kriminalitetsbillede I Midt- og Vestsjællands politikreds har den borgervendte kriminalitet generelt været faldende i løbet af Således er antallet af anmeldelser om både røveri, hærværk og personfarlig kriminalitet faldet markant. Til gengæld modtog politikredsen især i første del af året en del sædelighedsanmeldelser. Dette skyldes ikke mindst, at politikredsen i både 2011 og 2012 har oplevet en stigning i antallet af anmeldelser om blufærdighedskrænkelse ved blotteri. Denne tendens synes dog at være aftaget i 4. kvartal Midt- og Vestsjællands Politi har ligesom resten af dansk politi - gennem flere år arbejdet intensivt på at nedbringe antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse. Dette lykkes i 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi både i forhold til indbrud i beboelse og i fritidshuse se nærmere nedenfor. Det samlede antal af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven faldt fra i 2011 til i Vold og narkotika tryghed i nattelivet Det skal være morsomt og trygt at færdes i nattelivet i Midt- og Vestsjællands politikreds. Derfor har politiet igen i 2012 gennemført en særlig indsats mod vold i nattelivet i gå i byen områderne i Kalundborg, Ringsted, Holbæk, Køge og Roskilde. Det er de områder i politikredsen med flest steder, der serverer alkohol, og derfor de områder, der tiltrækker flest mennesker i nattelivet. Midt- og Vestsjællands Politis indsats går ud på at forebygge bl.a. gennem oplysning og dialog med restauratørerne, men også gennem en solid politimæssig tilstedeværelse i politikredsens natteliv. Indsatsen har igen i 2012 ført til et fald i antallet af anmeldelser om vold i de fem områder. Der var således 87 anmeldelser om vold i nattelivet i de fem gå i byen områder i 2012, hvilket er 38 færre end de 125 anmeldelser i 2010, som var det første år denne særlige indsats blev gennemført. Samtidig er sigtelsesprocent for vold i de fem områder steget fra 60 pct. i 2010 til 89 pct. i Da indtagelse af euforiserende stoffer ofte medvirker til at udløse vold eller utryghedsskabende adfærd i nattelivet, har politiet igen i år haft fokus på besiddelse af narkotika. Resultatet af indsatsen på dette område har været, at antallet af sigtelser for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer er mindst 25 pct. højere end gennemsnittet for årene Den samlede indsats har således gjort en mærkbar forskel, der styrker trygheden og mindsker risikoen ved at færdes i nattelivet i Midt- og Vestsjællands politikreds. 8

10 Tyverier fra borger Tyveri og tricktyveri er de senere år blevet et stigende problem i Midt- og Vestsjællands politikreds. Igen i 2012 har politiet derfor sat målrettet ind overfor de tyverier, der foregår helt tæt på borgerne, og derfor kan være forbundet med et særlig utryghed og ubehag. På trods af den målrettede indsats har politikredsen også i 2012 oplevet en stigning i antallet af tricktyverier og tyverier fra lommer og tasker. Årsagen til stigningen er dog primært, at antallet af tyverier på Roskilde Festival i juli måned steg voldsomt i 2012 sammenlignet med tidligere år. Ser man på udviklingen over hele året, er antallet af sigtelser heldigvis også steget ift. de foregående år. Derudover har det vist sig, at flere af de genstande, som fx mobiltelefoner, der blev indbragt som hittegods i forbindelse med Roskilde Festival, oprindeligt var blevet anmeldt som stjålne. Utryghedsskabende knallertkørsel Trods en særlig indsats på området i 2011, modtager politikredsen fortsat mange henvendelser fra borgere i lokalområderne om knallertkørsel, der skaber utryghed. Midt- og Vestsjællands Politi fastholdt derfor den særlige indsats på området i Indsatsen har været særligt rettet mod de konstruktivt ændrede knallerter, der støjer og ofte bliver ført med meget høj fart til gene og fare for borgerne i lokalområderne. Midt- og Vestsjællands Politi har i 2012 gennemført minimum to kontrolaktioner i hver kommune i et samarbejde mellem lokalpolitiet og færdselsafdelingen. Kontrollerne blev udført på steder, hvor de unge knallertførere typisk opholder sig. Det betød, at politiet ikke behøvede at køre efter de hurtigkørende knallerter med risiko for, at knallertføreren eller andre kom til skade. Politiet brugte de såkaldte rullefelter, der på stedet kan måle knallerternes hastighed og dermed enkelt og sikkert fastlægge, om knallerten er konstruktivt ændret. At indsatsen har haft effekt ses bl.a. af, at antallet af ulykker med knallertførere faldt fra 29 registrerede personskadeuheld i 2011 til 16 i Det er blevet sværere at finde de ulovlige knallerter, og antallet af sigtelser blev lavere i 2012 end i Politikredsens indsats betød, at der blev rejst i alt 413 sigtelser for konstruktivt ændrede knallerter i 2012, og at en del knallerter og knallertdele blev konfiskeret. 9

11 Særlig indsats mod indbrud i beboelse Midt- og Vestsjællands Politi har i 2012 skærpet indsatsen mod indbrud i privat beboelse. Et indbrud opleves som en meget krænkende kriminel handling for de borgere, der udsættes for, at fremmede har været inde i deres hjem og rode i deres ejendele. Derudover koster indbrud samfundet mange penge hvert år. Resultatet af politikredsens indsats på området har bl.a. været, at antallet af indbrud i kredsen er faldet i Således kom 200 færre familier hjem til et hus eller en lejlighed, der havde haft besøg af indbrudstyve end det var tilfældet i Faldet skyldes blandt andet efterforskningsarbejdet i politikredsens særlige indbrudsgruppe, og en øget patruljering i boligområderne. Eftersom Midt- og Vestsjællands politikreds er hjemsted for et betragteligt antal fritids- og sommerhuse, faktisk hvad der svarer til 16,4 pct. af samtlige beboede og ubeboede sommerhuse i hele Danmark, har indbrud i fritidshuse også i 2012 været et fokusområde i politikredsen. Antallet af indbrud i fritidshuse har været faldende i hele 2012 sammenlignet med de tilsvarende kvartaler i Således oplevede godt 330 færre familier i end i 2011, at der havde været indbrud i deres sommerhus i politikredsen. I 2012 blev flere indbrudssager opklaret og flere indbrudstyve sat i fængsel takket være den målrettede indsats i politikredsen og samarbejdet med Task Force Indbrud, der dækker alle politikredsene på Sjælland. Antallet af sigtelser for indbrud i beboelse i Midt- og Vestsjællands politikreds steg således fra 555 i 2011 til 707 i Det svarer til en stigning på 27 pct. Samtidigt har informations- og indbrudskampagner skabt en øget bevidsthed om problemet blandt borgerne, som er blevet gode til at kontakte politiet, hvis de har mistanke om, at der forberedes eller begås indbrud i deres lokalområder. De positive tal på indbrudsområdet får dog ikke Midt- og Vestsjællands Politi til at drosle ned for den målrettede indsats. Indbrud er stadig et problem, så opklaringsarbejdet i den særlige indbrudsgruppe og den skærpede patruljering i boligområderne fortsætter for fuld kraft. Samtidig er det vigtigt, at borgerne sikrer deres boliger for at gøre det svært for tyven at bryde ind, ligesom det er vigtigt, at borgerne holder øje i deres nabolag og ringer til politiet, hvis de ser mistænkelige personer eller biler 10

12 Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rockere og bandemedlemmer Midt- og Vestsjællands Politi var igen i 2012 udpeget som bandekreds og har i den forbindelse prioriteret indsatsen på området højt. Følgende grupperinger og deres støttegrupper har i 2012 haft til huse i politikredsen: Bandidos i Holbæk, Køge og Roskilde Black Cobra i Hundige og Køge Bloodz i Hundige og Køge Devils Choice i Ringsted og Greve Ud af i alt ca rocker- og banderelaterede personer på landsplan har ca. 225 bopæl i Midt- og Vestsjællands politikreds, hvilket gør politikredsen til den næstmest belastede bandekreds i landet. Af disse ca. 225 personer har ca. 35 rocker-/ bandemedlemmer i gennemsnit hen over året siddet i fængsel har været præget af situationen i Greve og i Køge, hvor rocker-/ bandemedlemmer har haft indbyrdes konflikter og i den forbindelse bl.a. har brugt skydevåben, ligesom der hen imod slutningen af året var en konflikt relateret til en personkreds i Roskilde. Derudover har 2012 på rocker-/bande området været kendetegnet af en stadig mere kompleks situation med et stigende antal konfliktzoner og et øget antal aktører, som opererer inden for en stadig større radius og som til dels er drevet af personlige modsætningsforhold. Politikredsen har gennemført flere omfattende aktioner mod miljøet, ligesom personer med tilknytning til grupperingerne løbende er blevet fulgt tæt. På den måde har politikredsen i 2012 haft en eller anden form for kontakt med en rocker-/banderelateret person ikke mindre end gange i løbet af året. I forbindelse med aktioner, sagskontakter og målrettet efterforskning er der blevet beslaglagt både våben og narkotika. Midt- og Vestsjællands Politi har derudover i 2012 fortsat arbejdet med at udmønte regeringens rammemodel for EXIT-programmer for rocker- og bandemedlemmer, der ønsker at forlade miljøet. Politikredsen har i den forbindelse samarbejdet med nøglemedarbejdere hos kommuner og i kriminalforsorgen bl.a. om at udvikle metoderne til at udvælge de rocker- og bandemedlemmer, der er egnede til at indgå i EXIT-programmerne. Udviklingen af metoder er sket med afsæt i konkrete sager, hvor politiet og de nævnte nøglemedarbejdere har vurderet, om en række af de rocker- og bandemedlemmer, der er bosat i politikredsen, kunne være motiverede for og i stand til at forlade miljøet. Flere kommuner har på den måde fået konkrete erfaringer med rammemodellen. 11

13 Intensiveret indsats i de mest belastede by og boligområder (ghettoer) I 2012 har Midt- og Vestsjællands Politi gennemført en ekstra indsats i boligområder, hvor kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i øvrigt betyder, at beboerne ikke føler, at de kan færdes trygt på gaden. I samarbejde med kommunerne blev Askerød i Greve kommune samt Karlemoseparken og Ellemarken i Køge kommune udpeget som særligt udsatte boligområder i Midt- og Vestsjællands politikreds. Politikredsen har sat store ressourcer ind i de tre boligområder. Bl.a. i form af et særligt projekt kaldet Bryd fødekæden, som er beskrevet nedenfor. Som led i dette projekt har en række medarbejdere under betegnelsen områdebetjente fået som primær arbejdsopgave at være på gaden i områderne, så de har tæt kontakt til områdernes beboere. Denne arbejdsform giver et fantastisk lokalkendskab og en helt unik kontakt til områdernes beboere. Da problemerne i områderne rækker ud over de opgaver, som politiet almindeligvis tager sig af, har Midt- og Vestsjællands Politi styrket det tværfaglige samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder kommunerne og boligselskaberne, der arbejder aktivt på gadeplan i områderne. Midt- og Vestsjællands Politi har i den sammenhæng deltaget i sociale arrangementer, som fx et beboermøde i Askerød, hvor politiet har stået for menuen: Panserbassegryde og citronmåne og en høvdingeboldkamp, hvor politiet har spillet med lokale unge fra området. Nogle af de tværfaglige initiativer er blevet iværksat som led i et innovationsprojekt i et af de særligt udsatte boligområder. Her har en innovationsforsker støttet og fulgt en række samarbejdsprocesser mellem bl.a. politi, kommune, boligselskab og et boligsocialt projekt. Projektet fortsættes i 2013, og erfaringerne herfra vil indgå i den fremadrettede tværfaglige videndeling og strategiske planlægning af indsatsen i politikredsens særligt udsatte områder. Midt- og Vestsjællands Politi samarbejder herudover med Køge kommune om en særlig indsats i udvalgte boligområder, som kommunen har startet op efter rocker/bande problematikkerne i Denne indsats supplerer politikredsens øvrige indsats i de særligt udsatte boligområder i Køge. Resultaterne af indsatsen i de særligt udsatte områder har betydet, at politikredsen i det store hele har levet op til de opstillede mål på området. Antallet af straffelovsanmeldelser pr indbyggere er i 2012 faldet markant ift i alle tre særligt udsatte boligområder. For Ellemarken og Karlemoseparkens vedkommende endte antallet af straffelovsanmeldelser i 2012 under landsgennemsnittet. Sigtelsesprocenten for overtrædelse af straffeloven i de tre særligt udsatte boligområderne var i 2012 samlet set 26,5 pct., hvilket var på niveau med målkravet på 27,1 pct. Kravet om, at der skulle være rejst tiltale i 65 pct. af sagerne inden for 2 måneder, blev desværre ikke nået. Det er Midt- og Vestsjællands Politis vurdering, at der fortsat vil være behov for en særlig indsats i de tre områder, hvorfor indsatsen fortsætter i

14 Målrettet indsats på færdselsområdet I 2011 steg antallet af trafikdræbte i Midt- og Vestsjællands Politikreds. Derfor var færdselsområdet igen i 2012 et prioriteret indsatsområde for Midt- og Vestsjællands Politi. Trafikanterne er mere tilbøjelige til at overholde færdselsreglerne, når der er synlige politipatruljer til stede. Derfor fastholdt Midt- og Vestsjællands Politi i 2012 det høje kontrolniveau fra 2011, hvor alle uniformerede politipatruljer indgår i arbejdet med at styrke trafiksikkerheden og sikre, at der sker så få uheld som muligt. I 2012 kunne Midt- og Vestsjællands Politi konstatere, at antallet af færdselsdræbte i politikredsen faldt til det laveste niveau i flere år, idet antallet af trafikdræbte i politikredsen blev mere en halveret ift Dette er illustreret i tabellen nedenfor. Dræbte og tilskadekomne Uheld i alt Uheld/personskade Dræbte Alvorlig tilskadekomne Lettere tilskadekomne Analyser har vist, at hastighed, spiritus og generel uopmærksomhed er hovedårsagerne til, at der sker færdselsuheld. Derfor har patruljerne også i 2012 haft stor fokus på spiritus- og narkokørsel samt de såkaldt trafikfarlige forseelser (bl.a. vigepligt, rødt lys, håndholdt mobiltelefon, kørsel uden styrthjelm, m.v.). Det er sket gennem den daglige patruljering af såvel færdselspolitiet som de øvrige patruljer, og gennem større samlede aktioner internt i politikredsen, på regionalt plan og landsdækkende. For at sikre at indsatserne har størst mulig effekt, er de blevet målrettet efter de særlige udfordringer, der gør sig gældende i de forskellige geografiske områder i politikredsen. 13

15 Målrettet indsats på færdselsområdet fortsat... Nedenfor ses en oversigt over, hvordan uheldene fordelte sig på politikredsens kommuner i 2012: Færdselsuheld fordelt på kommuner 2012 Alvorlig tilskadekomne Let tilskadekomne Antal Personskade- Kommune uheld i alt uheld Dræbte Greve Køge Lejre Roskilde Solrød Holbæk Kalundborg Odsherred Ringsted Stevns Årsagerne til, at et færdselsuheld ender med dødelig udgang, er endnu ikke kortlagt i tilstrækkeligt omfang. Derfor blev det besluttet, at den særlige havarigruppe med deltagelse af Vejdirektoratet, politikredsene og kommunerne i 2012 fortsat skulle følge op på alle uheld med dødelig udgang. Det har gruppen gjort ved fysisk at vurdere uheldsstedet og undersøge de vejtekniske forhold. De indsamlede data vil sammen med øvrige informationer om uheldene forhåbentlig medvirke til at begrænse antallet af færdselsdræbte yderligere fremover. Midt- og Vestsjællands Politis samarbejde med kommunerne, i trafiksikkerhedsrådene og med Vejdirektoratet har derudover ført til, at udvalgte vejes udformning er blevet ændret. Det skulle gerne gøre vejene endnu mere sikre. Samarbejdet med kommunerne (herunder i trafiksikkerhedsudvalgene) og Vejdirektoratet om vejudformninger og andre trafiksikkerhedsspørgsmål har gennem året været godt og har bl.a. været drøftet i kredsrådet. 14

16 Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet Bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet har nu gennem flere år været et særligt prioriteret indsatsområde i Midt- og Vestsjællands Politi har været et travlt år bl.a. med behandlingen af milepælssagerne, som er større komplicerede økonomiske sager, der typisk tager lang tid at efterforske, og hvor politiet anvender en særlig projektorienteret tilgang, der skal sikre ekstra opmærksomhed på sagen og hensigtsmæssig efterforskning. I 2012 faldt der dom i to milepælssager, mens to andre milepælssager blev færdigefterforsket inden året var omme. For 2013 er der udvalgt tre nye milepælssager. Derudover resulterede Midt- og Vestsjællands Politis arbejde med sager om økonomisk kriminalitet i flere gode afgørelser, bl.a. i Ringstedsagen som beskrives nærmere på s. 25 For at styrke efterforskningen af den økonomiske kriminalitet ansatte Midtog Vestsjællands Politi pr. 1. december 2012 en revisor og en student med en finansøkonomuddannelse. De nye medarbejdere har særlig indsigt i bl.a. regnskabsog selskabslovgivning samt finansiel økonomi og jura, og bidrager dermed til bekæmpelsen af den økonomiske kriminalitet, som ikke alene er skadelig for de personer, der bliver direkte ramt, men også for samfundet som helhed. Konfliktråd I Midt- og Vestsjællands politikreds er der i lighed med tidligere år udpeget en konfliktrådskoordinator, og der er ansat 7 konfliktrådsmæglere. Konfliktrådsordningen går ud på, at man i straffesager, hvor gerningsmanden har tilstået eller i det væsentlige har tilstået, giver gerningsmand og den forurettede mulighed for at mødes og tale hændelsen igennem under en neutral mæglers tilstedeværelse. Konfliktrådet giver især den forurettede mulighed for at få svar på de mange spørgsmål, som trænger sig på efter en voldsom hændelse. Konfliktrådene er ikke en erstatning for straf, men er et supplement til de strafferetlige følger af en kriminel handling. Midt- og Vestsjællands Politi gennemførte 58 konfliktråd i 2012 og opfyldte dermed politikredsens mål om at gennemføre mindst 50 konfliktråd. 15

17 Projekt Bryd fødekæden til bandegrupperingerne i de særligt udsatte boligområder i Køge og Greve På grund af politikredsens betydelige udfordringer på rocker/bandeområdet har Midt- og Vestsjællands Politi iværksat projekt Bryd fødekæden. Projektet består af en koordineret lokal indsats i de tre særligt udsatte boligområder i Greve og Køge kommuner, og skal modvirke, at børn og unge bliver tiltrukket af bandemiljøerne. Projektets idé er at komme hele vejen rundt om den unge ved indsatser rettet mod den unge selv, den unges familie og den gruppe, som den unge er interesseret i. I de konkrete indsatser samarbejder politiet med kommunerne og de lokale aktører, såsom boligselskaber, uddannelsesinstitutioner og forretningsdrivende. Derudover er det tværfaglige samarbejde mellem myndighederne blevet styrket med det formål at koordinere de forskellige indsatser og projekter i lokalområderne. Midt- og Vestsjællands Politi har fokuseret på at identificere unge i risikogruppen, og på at være synligt til stede i boligområderne. Politiet har derudover i samarbejde med kommunerne gennemført dialog- og adfærdsregulerende samtaler med 40 unge og deres familier for at sikre, at disse bliver inddraget og føler ansvar for, at de unge ikke bliver en del af bandemiljøerne. Målet for 2012 var at gennemføre mindst 30 dialog- og adfærdsregulerende samtaler, så dette mål er mere end opfyldt. Tilbagefaldet til kriminalitet har været relativt lavt blandt de unge, der er ført dialog- og adfærdsregulerende samtaler med. Således er kun 14 ud af de 40 unge, der gennemført samtaler med, efterfølgende blevet registreret som mistænkte eller sigtede for nye lovovertrædelser. Dette svarer til en tilbagefaldprocent på 35 pct., hvilket er lavere end den 40 pct. der var opstillet som mål for indsatsen i Målrettet indsats mod social dumping Midt- og Vestsjællands Politi samarbejder med bl.a. Arbejdstilsynet og SKAT om at bekæmpe problemerne med udenlandske virksomheders og arbejdstageres ulovlige arbejde i Danmark, den såkaldte sociale dumping. Det har medført flere målrettede indsatser, hvor politiet har afdækket forhold, hvor mennesker er blevet udnyttet til at arbejde, dels under trusler, dels til meget lave lønninger. Den styrkede indsats for at undgå social dumping fortsætter i

18 Hurtigere sagsbehandling i straffesager Igen i 2012 har Midt- og Vestsjællands Politi søgt at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager. I 2012 blev 60 pct. af tiltalerne rejst senest to måneder efter sigtelsestidspunktet. Det tilsvarende tal for 2011 var på 56 pct. Politikredsen arbejder fortsat målrettet på at afkorte sagsbehandlingstiden yderligere. Politi og anklagemyndigheden har i flere år haft særligt fokus på en hurtig sagsbehandlingstid i voldssager, da vold skaber utryghed i samfundet. Midt- og Vestsjællands Politi havde for 2012 opstillet et lokalt mål om, at 65 pct. af tiltalerne i voldssager skulle være rejst senest en måned efter sigtelsestidspunktet. Dette mål blev indfriet, da tiltalespørgsmålet var afgjort i 74 pct. af sagerne indenfor 30 dage fra sigtelsen. Derudover gik der i gennemsnit 40 dage fra sigtelse til tiltale i voldssager, hvilket er betydeligt under politikredsens lokale mål for 2012 på 50 dage i gennemsnit. Kontrolaktion hos skytteforeninger Den 7. marts 2012 gennemførte Midt- og Vestsjællands Politi en målrettet og koordineret aktion mod i alt 42 skytteforeninger på Sjælland. Auktionen var den tredje i rækken af kontrolauktioner, som også blev rettet mod våbensamlere og våbenhandlere tilbage i Formålet med auktionen var blandt andet at kontrollere skytteforeningernes opbevaring og håndtering af våben og ammunition. Kontrolauktionen havde også til formål at styrke den generelle indsats mod rockere og bander, idet politiet ved flere lejligheder har konstateret, at våben fra skytteforeninger har fundet vej til rocker- og bandemiljøet. Kontrolauktionen viste sig at være yderst formålstjenstlig. Auktionen medførte i alt 11 sigtelser mod skytteforeninger og ni sigtelser mod formænd for de pågældende skytteforeninger for overtrædelse af våbenloven, hvoraf størstedelen vedrørte opbevaring af skytteforeningernes våben. Herudover indbragte politiet 38 våben med henblik på konfiskation, destruktion, konstatering af ejerforhold mv., ligesom der blev beslaglagt ammunition med militær oprindelse fra en enkelt skytteforening. I en sag mod fire af disse skytteforeningsformænd samt en skytteforening, der blev afgjort ved retten i Holbæk den 22. januar 2013, fastslog retten, at alle skytteforeninger og deres respektive bestyrelser, har et særligt ansvar for at sikre, at foreningens opbevaring er i overensstemmelse med våbenlovgivningen, hvilket ikke var tilfældet i den aktuelle sag. Retten fandt dog efter en konkret vurdering, at der forelå sådanne formildende omstændigheder, at straffen burde bortfalde. Kontrolauktionerne har skabt fornyet fokus på våbenlovgivningen, og har resulteret i en del henvendelser til politikredsen om bl.a. opbevaring af våben samt flere indleveringer af ulovlige våben. 17

19 OS SELV Effektiv økonomistyring 2012 blev et år med fortsat fokus på effektiviseringer i hele dansk politi og dermed også i Midt- og Vestsjællands Politi. Der har været fokus på bedre styring, centralisering af opgaver og outsourcing. Som følge heraf har der været gennemført en række organisatoriske omstruktureringer. Kredsens bevilling var i 2012 ca. 395 mio. kr., hvilket udgjorde en stigning på ca. 25 mio. kr. fra Dette skyldes, at Midt- og Vestsjællands Politi i 2012 fik decentralt budgetansvar for huslejebevillingen. Af den samlede bevilling udgjorde lønbevillingen, som dækker løn, pension, merarbejde, særlige ydelser mv., ca. 343 mio. kr., hvilket svarer til ca. 87 pct. af politikredsens samlede bevilling. Driftsbevillingen udgjorde ca. 7 pct. af den samlede bevilling, hvilket svarer til ca. 27 mio. kr. og dækker bl.a. køretøjer, bygningsvedligeholdelse, udrustning og uniformering, IT- og teleydelser og indkøb. Huslejebevillingen var på ca. 25 mio. kr. og udgjorde de sidste 6 pct. af den samlede bevilling. Midt- og Vestsjælland Politi kom ud af 2012 med et samlet overskud på 15,1 mio. kr., hvoraf det overførte overskud fra 2011 var på 9,5 mio. kr. Derfor var overskuddet for budgetår 2012 isoleret set ca. 5,6 mio. kr. svarende til 1,4 pct. af den samlede bevilling. Effektivisering og udlicitering I december 2012 blev rengøring, posthåndtering, vognparksservice, kantinedrift mv. overdraget til en ekstern leverandør, COOR, og i den forbindelse blev ni af politikredsens medarbejdere virksomhedsoverdraget til COOR. Det nye facility management koncept er stadig i sin opstartsfase med de udfordringer, der følger af så dyb og bred en opgaveomlægning. For medarbejderne i politikredsen har det bl.a. betydet, at man nu skal melde fejl, mangler og serviceopgaver ind via en portal på nettet. Det nye koncept er udrullet nationalt med Rigspolitiet som styrende enhed. Både COOR, Midt- og Vestsjællands Politi og Rigspolitiet arbejder tæt sammen om udfordringerne ved implementeringen. Også på områderne IT og køretøjer har Midt- og Vestsjællands Politi arbejdet med at realisere de forventede effektiviseringer. Kredsen var således den første, der overgik til den centraliserede IT-support i Rigspolitiet. Selv om det ikke altid er nemt at gå forrest, har det været en fornuftig og konstruktiv proces, hvor det har været muligt at påvirke den løsning, der nu rulles ud til de resterende kredse. På samme måde var Midt- og Vestsjællands Politi testkreds for et nyt bilbooking system. Systemet har i efteråret været testet i Roskilde og Køge med fornuftige resultater for både brugere og administratorer. Systemet giver et bedre aktuelt overblik over de ledige køretøjer, som gør det muligt at udnytte køretøjerne bedre, hvilket er særligt relevant ved bl.a. pludselige større indsatser. 18

20 Arbejdsmiljø og Sygefravær I 2012 har politikredsen arbejdet grundigt med den fastlagte arbejdsmiljøstrategi, herunder om sammenhængen mellem arbejdsmiljø, sygefravær og trivsel. Arbejdsmiljøorganisationen afholdt 1½-dags seminar i juni måned. Hovedtemaerne på seminaret var etik, køreadfærd, stress, sygefravær, job og krop samt ergonomi. Arbejdstilsynet og Rigspolitiets arbejdsmiljøsektion har været på besøg i politikredsen, og arbejdsmiljøet må samlet set siges at være tilfredsstillende. Sygefraværet i Midt- og Vestsjællands Politi faldt i 2012 til 8,0 dage i gennemsnit pr. medarbejder fra 9,3 i 2011, hvilket ligger under politikredsens udmeldte mål på 8,5 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Faldet udtrykker en god tendens, og politikredsen vil fortsat arbejde med tiltag, der kan nedbringe sygefraværet yderligere. Centralisering af udlændingesager I 2012 er udlændingesagerne blevet centraliseret hos lokalpolitiet i Roskilde. Årsagen er, at der nu skal være fingeraftryk i udlændingepas, opholdskort mv., og det krævede, at der blev installeret ny teknologi til at kunne tage fingeraftryk. Centraliseringen har givet et øget pres på politigårdens ekspedition og de administrative medarbejdere, hvor særligt indførelsen af fingeraftryk har betydet en længere sagsbehandlingstid per ekspedition. Der arbejdes sideløbende hermed på at optimere de fysiske forhold for både medarbejdere og borgere i ekspeditionen, således at de mange ekspeditioner kan forløbe så effektivt som muligt. I 2012 blev der gennemført udlændingeekspeditioner i form af tilbagerejsetilladelser, udlændingepas, opholdstilladelser og sømandsviseringer, hvilket var en stigning på ca. 53 pct. i forhold til Derimod faldt antallet af ansøgninger om dansk indfødsret fra 196 i 2011 til 185 i

21 Energiindsats Energioptimering og -besparelse var igen i fokus i 2012, og af regnskabet for 2012 ses en direkte besparelse på olie og naturgas samt fjernvarme. I Roskilde og Holbæk er der yderligere sat projekter i gang om solcelleenergi, som skal gennemføres i løbet af Der er gennemført projekter med lave opstartsomkostninger, som tjener sig selv hjem indenfor en 0-5-årig periode på baggrund af forslag fra lokale energigrupper. Derudover er planlægningen af forslag, som forventes at tjene sig selv hjem inden for en 5-10-årig periode, påbegyndt. Der vil derfor også i 2013 være fokus på energioptimering. Ud over de påbegyndte og afsluttede projekter har medarbejderne generelt haft fokus på energioptimering og besparelser, hvilket har haft afgørende effekt på den besparelse, som kan aflæses af regnskabet. Lederseminar og ledelsesevaluering Lederseminaret 2012 havde fokus på politikredsens Normer for god ledelse. Lederne havde forinden forberedt sig på forskellige daglige ledelsesdilemmaer, som de blev udfordret på i workshops, hvor øverste ledelse havde en central rolle. Lederne blev sendt hjem med en opfordring om at fortsætte arbejdet med ledelsesdilemmmaerne i deres lederudviklingsnetværk (LUN-grupper). Ledelsesevalueringen blev afholdt i slutningen af 2012 med en deltagerprocent på 93 pct., og inden udgangen af 2012 havde lederne holdt møder med deres medarbejdere om evalueringen. Resultatet af disse møder og eventuelt konstaterede ledelsesudfordringer er centrale elementer i de kommende ledelsesudviklingssamtaler (LUS), og når der skal følges op på samtalerne i løbet af Politianalyser Dansk politi iværksatte i 2011 en større analyse af politiets opgaveløsning på en række af politiets operative kerneområder. Den første bølge af analyser omfattede monitering og analyse, færdsels- og hundeområderne samt kriminalteknik, hvor arbejdsgrupper har gennemgået områderne nærmere og er kommet med en række anbefalinger, der sigter mod en mere effektiv og ressourceoptimal opgaveløsning. Rigspolitichefen traf i oktober 2012 beslutning om, hvilke anbefalinger, som skal implementeres i politikredsene og i Rigspolitiet. For Midt- og Vestsjællands Politi betød dette bl.a., at der i løbet af 2013 skal etableres et tungvognscenter (politimæssig kontrol af lastbiler, busser mv.), der skal varetage både kontrollen på vejene på hele Sjælland og Bornholm samt den såkaldte virksomhedskontrol som er forskellige former for administrativ kontrol af tungvognene og deres vognmænd for hele landet. Du kan læse mere om politianalyserne på 20

22 Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere Der blev afholdt medarbejderudviklingssamtaler med 92 pct. af medarbejderne i Medarbejderne har samlet set ønsket færre timer til kompetenceudvikling i 2012 end i 2011, hvilket peger i retning af, at politikredsens satsning på kompetenceudvikling de senere år har medført, at det ønskede kompetenceniveau er nået på en række områder. De samlede kursusaktiviteter for ledere og medarbejdere var ca timer, svarende til ca. 5 dage pr. medarbejder (inkl. almindelige vedligeholdelseskurser i f.eks. skydning). Herudover er der blevet gennemført mange lokale kompetenceudviklingsaktiviteter, hvor omdrejningspunktet har været at udvikle den enkelte enheds samlede kompetencer og opgaver. Lederudviklingsnetværket (LUN), der blev etableret i 2011, har været en god aktivitet for lederne. Her har lederne diskuteret forskellige ledelsesdilemmaer, som de hver især oplever i deres dagligdag. Sagens gang - LEAN projekt I foråret indledte lokalpolitiet Roskilde et effektiviseringsprojekt under navnet Sagens gang. Som titlen antyder, handler projektet om at undersøge sagsbehandlingsprocessen fra anmeldelse til afgørelse i retten for at kunne optimere denne proces. Projektet handler også om at styrke den ledelsesmæssige prioritering af sagerne, hvor ledelsen skal tage ansvar for at udvælge hvilke sager, der skal arbejdes med her og nu, og hvilke der skal afvente evt. senere sagsbehandling. Politikredsen har i tråd med dette projekt i 2012 introduceret et nyt ledelsesværktøj, hvor hver enkelt sag, hvori der er en sigtet, men hvor der endnu ikke er rejst tiltale, kan følges ift. sagens placering og fremdrift. Sagens gang er et pilotprojekt, som blev sat i gang i forlængelse af, at lokalpolitiets ledere havde gennemgået en driftslederuddannelse i Når projektet er evalueret, er det hensigten, at det skal rulles ud i resten af lokalpolitiet. Den foreløbige evaluering har vist, at der er kommet bedre styr på sagsbeholdningen og øget opmærksomhed på kvalitet og tidsfrister i sagerne. Hvis den positive udvikling fortsætter, vil projektet frigive tid til lokalpolitiets øvrige opgaver, herunder f.eks. til det præventive arbejde. 21

23 UDVALGTE BEGIVENHEDER Dronningebesøg 40-års regentjubilæum I løbet af 2012 fejrede dronningen sit 40 års regentjubilæum med en række arrangementer forskellige steder i landet. Den 14. januar ankom dronningen og den kongelige familie med særtog til Roskilde, og kørte derfra til Domkirken, hvor der blev lagt kranse i Kong Frederiks og Dronning Ingrids kapel. Begivenheden var tænkt som en privat højtidelighed, men da den ikke var hemmeligholdt, og samtidig fandt sted en lørdag formiddag, benyttede byens borgere anledningen til at hylde dronningen, prinsen og den kongelige familie. Det gjorde de både ved den kongelige families ankomst til Roskilde station og under kørslen gennem Algade til Domkirken og ikke mindst på domkirkepladsen. Midt- og Vestsjællands Politi løste opgaven med de ressourcer, der var nødvendige for, at besøget kunne gennemføres sikkerheds- og færdselsmæssigt forsvarligt. Dronningen og Havhingsten Senere på året den 8. juli 2012 aflagde dronningen på ny besøg i Roskilde. Her deltog hun i Vikingeskibsmuseets afsendelse af vikingeskibet Havhingsten, der skulle på togt til et antal danske byer hen over sommeren. Også dette besøg blev fulgt af de mange borgere, der var forsamlet på havnen og i ledsagende både på fjorden. Dronningen sejlede med Havhingsten fra Roskilde til Veddelev, hvor besøget blev afsluttet. Besøg af justitsministeren Justitsminister Morten Bødskov besøgte Midt- og Vestsjællands Politi den 9. marts Ministeren havde i forbindelse med besøget særlig fokus på rocker-/bandekriminalitet og politiets indsats i de særligt udsatte boligområder. Han modtog derfor bl.a. en briefing om situationen i politikredsen på disse to områder, ligesom han blev vist rundt på hovedpolitistationen i Roskilde, og havde lejlighed til en uformel snak med en række af politikredsens ledere og medarbejdere. 22

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 16. december 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00007-13

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS L LEDELSESSEKRETARIATET 3. marts 2010 J.nr. 1200-10279-00002-10 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Drift og målopfyldelsen i 2009... 3

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7.

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. 28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen LOKALPOLITIET I KØGE Telefon: 2323 9175 E-mail: jje004@politi.dk Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. april 2014 Til stede:

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune BERETNING Rebild Kommune TIL KREDSRÅDET 2013 Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2012 Rødovre Vallensbæk INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Om årsrapporten... 3 1.2

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Politiinspektør chefpolitiinspektør Claus Hilborg

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008. 11.september 2008 Sagsbehandler: - LOKALPOLITIET Karlslunde Stationsager 1 2690 Karlslunde Telefon: 114 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5100 E-mail: DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune,

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Københanvs Politi 3 1.2 Vision og pejlemærker

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Dagsorden for lokalrådsmøde den 11. marts 2015.

Dagsorden for lokalrådsmøde den 11. marts 2015. 1 Dagsorden for lokalrådsmøde den 11. marts 2015. Orientering om restaurationsmiljøet - tilstede ind-/eksterne interessenter Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde Kriminalitetsbillede

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven

for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven Nordjyllands Politi Hvordan løser vi opgaven Revideret 16.12.2013 Journalnr.:5100-10279-00078-13 LEDELSESSEKRETARIATET Jyllandsgade 27 9000 Aalborg Telefon: 9630 1448 1. INDLEDNING I forbindelse med politireformen

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere