ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi

2 Indholdsfortegnelse FORORD KREDSRÅD LOKALRÅD SSP OG DET KRIMINALPRÆVENTIVE NY LOKALPOLITISTATION I HOLBÆK SAMARBEJDSPLANEN FASTHOLDELSE AF HURTIGE RESPONSTIDER HURTIGERE TELEFONBETJENING OMDØMMEANALYSE OMLÆGNING AF POLITIDÆKNINGEN I LANDOMRÅDERNE OPERATIVT DET OVERORDNEDE KRIMINALITETSBILLEDE VOLD OG NARKOTIKA TRYGHED I NATTELIVET TYVERI FRA BORGER UTRYGHEDSSKABENDE KNALLERTKØRSEL SÆRLIG INDSATS MOD INDBRUD I BEBOELSE KONSEKVENT EFTERFORSKNING OG RETSFORFØLGNING AF ROCKER- OG BANDEMEDLEMMER INTENSIVERET INDSATS I DE MEST BELASTEDE BY OG BOLIGOMRÅDER MÅLRETTET INDSATS PÅ FÆRDSELSOMRÅDET BEKÆMPELSE AF ØKONOMISK KRIMINALITET KONFLIKTRÅD PROJEKT BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDEGRUPPERINGERNE ØGET MÅLRETTET INDSATS MOD SOCIAL DUMPING HURTIGERE SAGSBEHANDLING I STRAFFESAGER KONTROLAKTION MOD SKYTTEFORENINGER OS SELV EFFEKTIV ØKONOMISTYRING EFFEKTIVISERING OG UDLICITERING SYGEFRAVÆR CENTRALISERING AF UDLÆNDINGESAGER ENERGIINDSATS LEDERSEMINAR OG LEDELSESEVALUERING POLITIANALYSER KOMPETENCEUDVIKLING AF LEDERE OG MEDARBEJDERE SAGENS GANG ET LEAN PROJEKT UDVALGTE BEGIVENHEDER DRONNINGEBESØG 40-ÅRS REGENTJUBILÆUM DRONNINGEN OG HAVHINGSTEN JUSTITSMINISTERBESØG ROSKILDE FESTIVAL VIG FESTIVAL STØRRE SAGER/AFGØRELSER STATISTIK 1

3 FORORD Denne årsberetning for 2012 fra Midt- og Vestsjællands Politi gennemgår, hvordan politikredsen har levet op til de mål, der er fastsat i politikredsens strategi for Derudover gennemgår årsberetningen andre emner, der kan have interesse for Kredsrådet og for politikredsens borgere. Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren hvert år skal give en sådan redegørelse for politikredsens virksomhed til Kredsrådet. Målene fra politikredsens strategi udtrykker de krav, som borgerne bl.a. gennem deres politikere stiller til politiet på de områder, som borgerne finder rigtige både nationalt og lokalt. Som eksempel har det været et klart ønske for politikredsens borgere at få mere tryghed i nattelivet. Derfor har Midt- og Vestsjællands Politi ydet en ekstra indsats for at mindske volden i nattelivet, hvilket har ført til færre anmeldelser om vold. På samme måde har indbrud i beboelse gennem flere år været et problem i politikredsen, men med en intensiv og målrettet indsats i 2012 lykkedes det politikredsen at nedbringe antallet af indbrud og at opklare flere indbrudssager. Et andet område, der både nationalt og lokalt har haft borgernes opmærksomhed er den banderelaterede kriminalitet. Midt- og Vestsjællands Politi har gennemført flere aktioner mod bandemiljøet. Derudover har politikredsen gennemført en række initiativer for at forebygge, at unge tiltrækkes til bandemiljøet. Dette er i vid udstrækning foregået i tæt samarbejde med kommuner og lokalsamfund. I 2012 arbejdede Midt- og Vestsjællands Politi videre med at effektivisere og optimere virksomheden, bl.a. ved et pilotprojekt om sagsstyring og ved udlicitering af en række serviceopgaver. Derudover indviede Midt- og Vestsjællands Politi i 2012 den nye lokalpolitistation i Holbæk. Med den nye flotte og moderne politistation kan lokalpolitiet i Holbæk nu endelig samles under ét tag. I 2013 vil Midt- og Vestsjællands Politi fortsætte den målrettede indsats på områder som indbrud, banderelateret kriminalitet og det kriminalitetsforebyggende arbejde overfor børn og unge, ikke mindst de, der tiltrækkes af bandemiljøet vil også byde på yderligere omorganiseringer og effektiviseringer bl.a. i forlængelse af Rigspolitiets politianalyser, som skal implementeres i kredsen God fornøjelse med læsningen. Anders Linnet politidirektør 2

4 FORHOLDET TIL BORGERNE OG LOKALSAMFUNDENE Kredsrådet Et af de væsentligste samarbejdsorganer mellem kommunerne og politiet er kredsrådet. Medlemmerne af kredsrådet er politidirektøren og borgmestrene i de 10 kommuner i politikredsen. Kredsrådet drøfter spørgsmål om politiets virksomhed og organisation, kriminalitetsudvikling og samarbejdet mellem politi, kommuner og lokalsamfund. Kredsrådet kan foreslå, at politiet prioriterer bestemte opgaver i en begrænset periode og skal også sørge for at oplyse befolkningen om politiets arbejde, hvilket bl.a. sker gennem denne årsberetning. Kredsrådet har i 2012 bl.a. drøftet samarbejdet med Kriminalforsorgen og Det Kriminalpræventive Råd, omlægningen af politibetjeningen i landområderne, indsatsen i politikredsens særligt udsatte boligområder samt etableringen af og arbejdet i politikredsens ungesamråd og et nyoprettet netværk til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelle overgreb på børn. Politiet har derudover løbende orienteret om kriminalitetsudviklingen i politikredsen, herunder om indsatsen imod den utryghedsskabende, borgerrettede kriminalitet, indbrud og bandekriminalitet Referater fra kredsrådsmøderne kan findes på Lokalrådene Der er oprettet lokalråd i hver af politikredsens 10 kommuner, som består af repræsentanter fra politiet, kommunerne og lokalsamfundet. Lokalrådene skal føre kredsrådets beslutninger ud i livet på en måde, der er tilpasset de lokale forhold. Lokalrådene drøfter også forskellige emner på det kriminalitetsforebyggende område, som er særligt lokalt relevante. På den baggrund udarbejder lokalrådene handleplaner, og breder de eksisterende planer for politiets og kommunernes arbejde ud gennem inddragelse af lokale foreninger og organisationer. Hvert lokalråd afholder mindst fire årlige møder, hvilket betyder, at der på politikredsniveau hvert år afholdes ca. 40 møder om det lokale kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalrådsregi. Midt- og Vestsjællands Politi har i samarbejde med Justitsministeriet, Rigspolitiet, Det Kriminalpræventive Råd og kommuner i kredsen netop indgået et samarbejde med Roskilde Universitetscenter om et 3-årigt forskningsprojekt, der handler om, hvordan man styrker inddragelsen af borgerne i det kriminalitetsforebyggende arbejde. Projektet tager udgangspunkt i lokalrådene, der som nævnt er omdrejningspunkt for samarbejdet mellem politi og lokalsamfund omkring det kriminalitetsforbyggende arbejde. Projektets sigte er bl.a. at forbedre arbejdet i lokalrådene Referater fra lokalrådsmøderne kan findes på 3

5 SSP og det kriminalpræventive I 2012 har Midt- og Vestsjællands Politi arbejdet tæt sammen med kommunernes SSPkonsulenter og Kriminalforsorgen i Frihed om en ny strategi for den kriminalpræventive indsats over for børn og unge. Strategisk kriminalpræventiv indsats over for børn og unge i , som strategien hedder, retter sig særligt mod de mest kriminelt aktive børn og unge, da forskning viser, at mens ungdomskriminaliteten generelt falder, så stiger kriminaliteten blandt de kriminelt aktive børn og unge. Strategien lægger op til, at de kriminalitetsforebyggende indsatser skal bygges på den nyeste viden og forskning, og er en del af politikredsens samlede strategi for det kriminalitetsforebyggende politiarbejde. Hensigten er, at politi, kommuner, kriminalforsorg og engagerede kræfter i lokalsamfundet i Midt- og Vestsjællands politikreds sætter tidligt ind overfor de børn og unge, der er i risikogruppen med en helhedsorienteret, tværsektoriel og målrettet indsats. Det kræver, at de parter, der bidrager til indsatsen, er bevidste om deres særlige rolle og kompetencer, og sætter ind der, hvor det forventes at udbyttet er størst i forhold til omkostningen. Her bidrager kommunernes SSP med socialpædagogiske kompetencer i forhold til adfærd, holdninger og relationsdannelse, skolerne har særlige kompetencer indenfor læring og dannelse, de lokale kræfter i fx foreningslivet har lokalkendskabet til børnene og de unge, politiet bidrager i rollen som kontrolmyndighed og oplægsholder, mens Kriminalforsorgen bidrager med viden om straf, tilbagefald, beskyttende faktorer og negative rollemodeller. Det er lokalrådene, der skal koordinere udførelsen af indsatsen, bl.a. ved hjælp af handleplaner. Ny lokalpolitistation i Holbæk Politiet i Holbæk flyttede i oktober 2012 fra de gamle lokaler på og ved rådhuset, hvor Holbæk Politi har haft til huse i næsten 100 år, til nye lokaler på adressen Ved Faurgården 5D. Åbningen af den nye politistation blev markeret med en reception den 21. november 2013, hvor politidirektøren og Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard markerede begivenheden med taler. Med den nye politistation bliver lokalpolitiet i Holbæk samlet på én lokalitet, hvilket betyder øget fleksibilitet i opgaveløsningen og bedre muligheder for samarbejde og vidensdeling blandt de ca. 75 medarbejdere på politistationen i Holbæk. 4

6 Samarbejdsplanen Samarbejdsplanen beskriver rammerne for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. I samarbejdsplanen udpeges hvert år et antal særlige indsatsområder, hvor det giver særlig mening, at politi, kommuner og lokalsamfund foretager en samlet og koordineret indsats. Samarbejdsplanen for 2012 indeholdt følgende indsatsområder: Strategisk kriminalpræventiv indsats overfor børn og unge, herunder Unges uhensigtsmæssige brug af det offentlige rum og forældreinvolvering Indbrud i beboelse, herunder fritidshuse Kriminelle bander Seksuelle overgreb mod børn Ungesamråd Samarbejdsplanen aftales i kredsrådet, og derefter er det op til lokalrådene at arbejde med indsatsområderne under hensyn til forholdene i de enkelte lokalområder. Der er i 2012 blevet arbejdet løbende med alle indsatsområder og kredsrådet er blevet orienteret om udviklingen på områderne. Samarbejdsplanen kan findes på hvor man også kan læse om arbejdet med indsatsområderne i referaterne fra kredsrådsmøderne. Fastholdelse af hurtige responstider Responstiden er udtryk for den tid, der går fra, at politiet modtager et 112-opkald, til at politiet er fremme på gerningsstedet. Siden 2007 har politiet målt responstiden på sager om røveri, spirituskørsel, overfald, slagsmål, igangværende indbrud og husspektakler. Midt- og Vestsjællands Politi har i 2012 haft det bedste resultat, siden målingerne startede i I 2012 var den gennemsnitlige responstid således nede på 9:11 minutter. Som det ses nedenfor, har responstiden stabiliseret sig lige under 10 minutter, som er et rimeligt niveau for Midt- og Vestsjællands politikreds, når der henses til kredsens geografi, bemanding og øvrige opgaver. Gennemnitlige responstider : 2007: 11:01 minutter 2008: 09:58 minutter 2009: 09:44 minutter 2010: 09:17 minutter 2011: 09:27 minutter 2012: 09:11 minutter Responstiden afhænger af flere forhold, såsom trafikken, vejret og dermed føret, afstanden fra patrulje til gerningssted, og om der er ledige patruljer til rådighed. Responstiden varierer derfor også i løbet af døgnet og året 5

7 Hurtig telefonbetjening Midt- og Vestsjællands Politi modtager ca telefonopkald via 114 om måneden i politikredsens servicecenter, der fordeler opkaldene til de mange afdelinger, lokalstationer og medarbejdere. For at sikre en hurtig håndtering af borgernes telefoniske henvendelser, har Rigspolitiet sat det mål, at 95 pct. af opkaldene skal være besvaret inden for 2 minutter. Servicecentret og vagtcentralen modtager alle opkald om anmeldelser af hændelser og forbrydelser og sikrer, at der optages rapport og rykkes ud til de anmeldelser, hvor det er hensigtsmæssigt og nødvendigt. Opkald via 112 indgår dog ikke i de nævnte tal, da disse opkald går til 112-alarmcentraler i Slagelse, Århus og København, og derfra overføres elektronisk til vagtcentralerne i politikredsene. Midt- og Vestsjællands politikreds havde i 2012 stort fokus på telefonbetjeningen og justerede løbende bemandingen af telefonerne for at nå det opsatte mål. Årets resultat blev, at 95 pct. af opkaldene blev besvaret inden for 2 minutter, hvilket må betragtes som tilfredsstillende. Servicelevel år: 2011: 94 pct. af alle opkald besvaret inden for 2 minutter 2012: 95 pct. af alle opkald besvaret inden for 2 minutter Omdømmeanalyse Den landsdækkende analyse af politiets omdømme i befolkningen resulterede i 2012 i en forbedring af de i forvejen gode resultater fra 2010 og Analyseinstituttet Reputation Institutes årlige undersøgelse af offentlige myndigheders omdømme placerede således dansk politi på en overbevisende fjerde plads blandt de 40 mest synlige offentlige myndigheder og organisationer i Danmark. Kun Højesteret, Forbrugerombudsmanden og Folketingets Ombudsmand havde i 2012 et bedre omdømme end politiet. På fire ud af de seks dimensioner, som indgik i bedømmelsen af organisationerne, lå politiet helt i front. Således vurderede danskerne, at politiet var den offentlige organisation, der var bedst til Service, Etik, Ansvarlighed og Ledelse. På samtlige af de seks dimensioner er Midt- og Vestsjællands Politis omdømme markant bedre end gennemsnittet for de 40 offentlige institutioner, som udgør landsgennemsnittet i undersøgelsen. Således havde Midt- og Vestsjællands Politi også i 2012 samlet set et omdømme, der af analyseinstituttet betegnes som stærkt og robust. 6 6

8 Omlægning af politidækningen i landområderne Midt- og Vestsjællands Politi indledte i maj 2012 et projekt med at omlægge politibetjeningen i politikredsens landområder. Baggrunden for projektet er, at landpolitiordningen i dag fremstår stort set uændret og upåvirket af de store forandringer, som blev indført i forbindelse med politireformen i Det er således i princippet de fem gamle politikredses landpolitidistrikter, der uændrede er videreført i Midt- og Vestsjællands Politi. En af konsekvenserne heraf er, at landpolitidækningen har været uensartet fordelt i politikredsen. Hertil kommer, at politikredsen over en årrække kunne konstatere et fald i antallet af personlige henvendelser til landbetjentenes hjemmekontorer. Det skyldtes bl.a., at en række serviceopgaver, som tidligere var politiopgaver, er blevet overtaget af andre myndigheder, ligesom det med etableringen af servicecentret i 2009 og den løbende udvikling af politiets internet, er blevet nemmere for borgerne at indgive anmeldelser eller få svar på spørgsmål over telefonen eller nettet. Projektet er ikke udtryk for en nedprioritering af politibetjeningen i landområderne, men alene en omlægning, hvor det også vil blive muligt at sikre en mere ensartet politibetjening i alle landområder, herunder de områder, der i dag ikke er landpolitidistrikter. Det kriminalpræventive arbejde vil fortsat være forankret i lokalrådene og i SSP-regi, og Midt- og Vestsjællands Politi vil i forbindelse med omlægningen udarbejde en samlet kriminalpræventiv strategi for hele politikredsen. I politikredsens egentlige yderområder, hvor afstanden til en af politikredsens seks lokale politistationer er størst, vil der blive oprettet eller opretholdt lokale tjenestesteder, såkaldte Politibutikker. Her kan borgerne rette henvendelse på samme måde som hidtil til landbetjentene. De områder, der er tale om, er Stevns kommune, Odsherred kommune og den sydøstlige del af Kalundborg kommune (Høng/Gørlev området). Politikredsens øvrige landområder vil blive betjent af lokalbetjente med base på de nærmeste lokalpolitistationer. Det er vigtigt at understrege, at politiet i forbindelse med omlægningen ikke forsvinder fra landområderne. De opgaver landbetjentene løser i dag vil også blive løst i fremtiden, blot på en anden måde. I stedet for af en enkelt landbetjent vil opgaverne fremover blive løst af arbejdsfællesskaber bestående af flere lokalbetjente med forskellige kompetencer, hvilket tilsiger en større bredde og alsidighed i de politimæssige ydelser, som udføres i lokalområderne. Samtidig vil det forhold, at lokalbetjentenes opgaveløsninger fremover vil udgå fra en lokalpolitistation give bedre mulighed for kollegial sparring og styrke det ledelsesmæssige fokus på opgaveløsningerne i landområderne, herunder i forhold til prioriteringen af de enkelte opgaver. Projektet har i 2. halvdel af 2012 afventet resultatet af forhandlinger mellem Rigspolitiet og Politiforbundet vedrørende landbetjentenes løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med overgangen til den nye ordning. Det er nu afklaret, at der ikke kunne opnås enighed om en forhandlingsløsning, og Midt- og Vestsjællands Politi har derfor den 19. marts 2013 iværksat overflytningen af de pågældende politifolk til nye stillinger i politikredsen, hvilket sker med 6 måneders varsel til den 1. oktober Tjenestestedet i Jyllinge ophører dog allerede den 1. juli 2013, hvor lejemålet ophører. Samme dag overtager politiet efter planen et lejemål i St. Heddinge, hvor der åbnes en ny politibutik, mens den anden politibutik i Høng/Gørlev netop er flyttet til et nyt lejemål. 7

9 OPERATIVT Det overordnede kriminalitetsbillede I Midt- og Vestsjællands politikreds har den borgervendte kriminalitet generelt været faldende i løbet af Således er antallet af anmeldelser om både røveri, hærværk og personfarlig kriminalitet faldet markant. Til gengæld modtog politikredsen især i første del af året en del sædelighedsanmeldelser. Dette skyldes ikke mindst, at politikredsen i både 2011 og 2012 har oplevet en stigning i antallet af anmeldelser om blufærdighedskrænkelse ved blotteri. Denne tendens synes dog at være aftaget i 4. kvartal Midt- og Vestsjællands Politi har ligesom resten af dansk politi - gennem flere år arbejdet intensivt på at nedbringe antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse. Dette lykkes i 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi både i forhold til indbrud i beboelse og i fritidshuse se nærmere nedenfor. Det samlede antal af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven faldt fra i 2011 til i Vold og narkotika tryghed i nattelivet Det skal være morsomt og trygt at færdes i nattelivet i Midt- og Vestsjællands politikreds. Derfor har politiet igen i 2012 gennemført en særlig indsats mod vold i nattelivet i gå i byen områderne i Kalundborg, Ringsted, Holbæk, Køge og Roskilde. Det er de områder i politikredsen med flest steder, der serverer alkohol, og derfor de områder, der tiltrækker flest mennesker i nattelivet. Midt- og Vestsjællands Politis indsats går ud på at forebygge bl.a. gennem oplysning og dialog med restauratørerne, men også gennem en solid politimæssig tilstedeværelse i politikredsens natteliv. Indsatsen har igen i 2012 ført til et fald i antallet af anmeldelser om vold i de fem områder. Der var således 87 anmeldelser om vold i nattelivet i de fem gå i byen områder i 2012, hvilket er 38 færre end de 125 anmeldelser i 2010, som var det første år denne særlige indsats blev gennemført. Samtidig er sigtelsesprocent for vold i de fem områder steget fra 60 pct. i 2010 til 89 pct. i Da indtagelse af euforiserende stoffer ofte medvirker til at udløse vold eller utryghedsskabende adfærd i nattelivet, har politiet igen i år haft fokus på besiddelse af narkotika. Resultatet af indsatsen på dette område har været, at antallet af sigtelser for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer er mindst 25 pct. højere end gennemsnittet for årene Den samlede indsats har således gjort en mærkbar forskel, der styrker trygheden og mindsker risikoen ved at færdes i nattelivet i Midt- og Vestsjællands politikreds. 8

10 Tyverier fra borger Tyveri og tricktyveri er de senere år blevet et stigende problem i Midt- og Vestsjællands politikreds. Igen i 2012 har politiet derfor sat målrettet ind overfor de tyverier, der foregår helt tæt på borgerne, og derfor kan være forbundet med et særlig utryghed og ubehag. På trods af den målrettede indsats har politikredsen også i 2012 oplevet en stigning i antallet af tricktyverier og tyverier fra lommer og tasker. Årsagen til stigningen er dog primært, at antallet af tyverier på Roskilde Festival i juli måned steg voldsomt i 2012 sammenlignet med tidligere år. Ser man på udviklingen over hele året, er antallet af sigtelser heldigvis også steget ift. de foregående år. Derudover har det vist sig, at flere af de genstande, som fx mobiltelefoner, der blev indbragt som hittegods i forbindelse med Roskilde Festival, oprindeligt var blevet anmeldt som stjålne. Utryghedsskabende knallertkørsel Trods en særlig indsats på området i 2011, modtager politikredsen fortsat mange henvendelser fra borgere i lokalområderne om knallertkørsel, der skaber utryghed. Midt- og Vestsjællands Politi fastholdt derfor den særlige indsats på området i Indsatsen har været særligt rettet mod de konstruktivt ændrede knallerter, der støjer og ofte bliver ført med meget høj fart til gene og fare for borgerne i lokalområderne. Midt- og Vestsjællands Politi har i 2012 gennemført minimum to kontrolaktioner i hver kommune i et samarbejde mellem lokalpolitiet og færdselsafdelingen. Kontrollerne blev udført på steder, hvor de unge knallertførere typisk opholder sig. Det betød, at politiet ikke behøvede at køre efter de hurtigkørende knallerter med risiko for, at knallertføreren eller andre kom til skade. Politiet brugte de såkaldte rullefelter, der på stedet kan måle knallerternes hastighed og dermed enkelt og sikkert fastlægge, om knallerten er konstruktivt ændret. At indsatsen har haft effekt ses bl.a. af, at antallet af ulykker med knallertførere faldt fra 29 registrerede personskadeuheld i 2011 til 16 i Det er blevet sværere at finde de ulovlige knallerter, og antallet af sigtelser blev lavere i 2012 end i Politikredsens indsats betød, at der blev rejst i alt 413 sigtelser for konstruktivt ændrede knallerter i 2012, og at en del knallerter og knallertdele blev konfiskeret. 9

11 Særlig indsats mod indbrud i beboelse Midt- og Vestsjællands Politi har i 2012 skærpet indsatsen mod indbrud i privat beboelse. Et indbrud opleves som en meget krænkende kriminel handling for de borgere, der udsættes for, at fremmede har været inde i deres hjem og rode i deres ejendele. Derudover koster indbrud samfundet mange penge hvert år. Resultatet af politikredsens indsats på området har bl.a. været, at antallet af indbrud i kredsen er faldet i Således kom 200 færre familier hjem til et hus eller en lejlighed, der havde haft besøg af indbrudstyve end det var tilfældet i Faldet skyldes blandt andet efterforskningsarbejdet i politikredsens særlige indbrudsgruppe, og en øget patruljering i boligområderne. Eftersom Midt- og Vestsjællands politikreds er hjemsted for et betragteligt antal fritids- og sommerhuse, faktisk hvad der svarer til 16,4 pct. af samtlige beboede og ubeboede sommerhuse i hele Danmark, har indbrud i fritidshuse også i 2012 været et fokusområde i politikredsen. Antallet af indbrud i fritidshuse har været faldende i hele 2012 sammenlignet med de tilsvarende kvartaler i Således oplevede godt 330 færre familier i end i 2011, at der havde været indbrud i deres sommerhus i politikredsen. I 2012 blev flere indbrudssager opklaret og flere indbrudstyve sat i fængsel takket være den målrettede indsats i politikredsen og samarbejdet med Task Force Indbrud, der dækker alle politikredsene på Sjælland. Antallet af sigtelser for indbrud i beboelse i Midt- og Vestsjællands politikreds steg således fra 555 i 2011 til 707 i Det svarer til en stigning på 27 pct. Samtidigt har informations- og indbrudskampagner skabt en øget bevidsthed om problemet blandt borgerne, som er blevet gode til at kontakte politiet, hvis de har mistanke om, at der forberedes eller begås indbrud i deres lokalområder. De positive tal på indbrudsområdet får dog ikke Midt- og Vestsjællands Politi til at drosle ned for den målrettede indsats. Indbrud er stadig et problem, så opklaringsarbejdet i den særlige indbrudsgruppe og den skærpede patruljering i boligområderne fortsætter for fuld kraft. Samtidig er det vigtigt, at borgerne sikrer deres boliger for at gøre det svært for tyven at bryde ind, ligesom det er vigtigt, at borgerne holder øje i deres nabolag og ringer til politiet, hvis de ser mistænkelige personer eller biler 10

12 Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rockere og bandemedlemmer Midt- og Vestsjællands Politi var igen i 2012 udpeget som bandekreds og har i den forbindelse prioriteret indsatsen på området højt. Følgende grupperinger og deres støttegrupper har i 2012 haft til huse i politikredsen: Bandidos i Holbæk, Køge og Roskilde Black Cobra i Hundige og Køge Bloodz i Hundige og Køge Devils Choice i Ringsted og Greve Ud af i alt ca rocker- og banderelaterede personer på landsplan har ca. 225 bopæl i Midt- og Vestsjællands politikreds, hvilket gør politikredsen til den næstmest belastede bandekreds i landet. Af disse ca. 225 personer har ca. 35 rocker-/ bandemedlemmer i gennemsnit hen over året siddet i fængsel har været præget af situationen i Greve og i Køge, hvor rocker-/ bandemedlemmer har haft indbyrdes konflikter og i den forbindelse bl.a. har brugt skydevåben, ligesom der hen imod slutningen af året var en konflikt relateret til en personkreds i Roskilde. Derudover har 2012 på rocker-/bande området været kendetegnet af en stadig mere kompleks situation med et stigende antal konfliktzoner og et øget antal aktører, som opererer inden for en stadig større radius og som til dels er drevet af personlige modsætningsforhold. Politikredsen har gennemført flere omfattende aktioner mod miljøet, ligesom personer med tilknytning til grupperingerne løbende er blevet fulgt tæt. På den måde har politikredsen i 2012 haft en eller anden form for kontakt med en rocker-/banderelateret person ikke mindre end gange i løbet af året. I forbindelse med aktioner, sagskontakter og målrettet efterforskning er der blevet beslaglagt både våben og narkotika. Midt- og Vestsjællands Politi har derudover i 2012 fortsat arbejdet med at udmønte regeringens rammemodel for EXIT-programmer for rocker- og bandemedlemmer, der ønsker at forlade miljøet. Politikredsen har i den forbindelse samarbejdet med nøglemedarbejdere hos kommuner og i kriminalforsorgen bl.a. om at udvikle metoderne til at udvælge de rocker- og bandemedlemmer, der er egnede til at indgå i EXIT-programmerne. Udviklingen af metoder er sket med afsæt i konkrete sager, hvor politiet og de nævnte nøglemedarbejdere har vurderet, om en række af de rocker- og bandemedlemmer, der er bosat i politikredsen, kunne være motiverede for og i stand til at forlade miljøet. Flere kommuner har på den måde fået konkrete erfaringer med rammemodellen. 11

13 Intensiveret indsats i de mest belastede by og boligområder (ghettoer) I 2012 har Midt- og Vestsjællands Politi gennemført en ekstra indsats i boligområder, hvor kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i øvrigt betyder, at beboerne ikke føler, at de kan færdes trygt på gaden. I samarbejde med kommunerne blev Askerød i Greve kommune samt Karlemoseparken og Ellemarken i Køge kommune udpeget som særligt udsatte boligområder i Midt- og Vestsjællands politikreds. Politikredsen har sat store ressourcer ind i de tre boligområder. Bl.a. i form af et særligt projekt kaldet Bryd fødekæden, som er beskrevet nedenfor. Som led i dette projekt har en række medarbejdere under betegnelsen områdebetjente fået som primær arbejdsopgave at være på gaden i områderne, så de har tæt kontakt til områdernes beboere. Denne arbejdsform giver et fantastisk lokalkendskab og en helt unik kontakt til områdernes beboere. Da problemerne i områderne rækker ud over de opgaver, som politiet almindeligvis tager sig af, har Midt- og Vestsjællands Politi styrket det tværfaglige samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder kommunerne og boligselskaberne, der arbejder aktivt på gadeplan i områderne. Midt- og Vestsjællands Politi har i den sammenhæng deltaget i sociale arrangementer, som fx et beboermøde i Askerød, hvor politiet har stået for menuen: Panserbassegryde og citronmåne og en høvdingeboldkamp, hvor politiet har spillet med lokale unge fra området. Nogle af de tværfaglige initiativer er blevet iværksat som led i et innovationsprojekt i et af de særligt udsatte boligområder. Her har en innovationsforsker støttet og fulgt en række samarbejdsprocesser mellem bl.a. politi, kommune, boligselskab og et boligsocialt projekt. Projektet fortsættes i 2013, og erfaringerne herfra vil indgå i den fremadrettede tværfaglige videndeling og strategiske planlægning af indsatsen i politikredsens særligt udsatte områder. Midt- og Vestsjællands Politi samarbejder herudover med Køge kommune om en særlig indsats i udvalgte boligområder, som kommunen har startet op efter rocker/bande problematikkerne i Denne indsats supplerer politikredsens øvrige indsats i de særligt udsatte boligområder i Køge. Resultaterne af indsatsen i de særligt udsatte områder har betydet, at politikredsen i det store hele har levet op til de opstillede mål på området. Antallet af straffelovsanmeldelser pr indbyggere er i 2012 faldet markant ift i alle tre særligt udsatte boligområder. For Ellemarken og Karlemoseparkens vedkommende endte antallet af straffelovsanmeldelser i 2012 under landsgennemsnittet. Sigtelsesprocenten for overtrædelse af straffeloven i de tre særligt udsatte boligområderne var i 2012 samlet set 26,5 pct., hvilket var på niveau med målkravet på 27,1 pct. Kravet om, at der skulle være rejst tiltale i 65 pct. af sagerne inden for 2 måneder, blev desværre ikke nået. Det er Midt- og Vestsjællands Politis vurdering, at der fortsat vil være behov for en særlig indsats i de tre områder, hvorfor indsatsen fortsætter i

14 Målrettet indsats på færdselsområdet I 2011 steg antallet af trafikdræbte i Midt- og Vestsjællands Politikreds. Derfor var færdselsområdet igen i 2012 et prioriteret indsatsområde for Midt- og Vestsjællands Politi. Trafikanterne er mere tilbøjelige til at overholde færdselsreglerne, når der er synlige politipatruljer til stede. Derfor fastholdt Midt- og Vestsjællands Politi i 2012 det høje kontrolniveau fra 2011, hvor alle uniformerede politipatruljer indgår i arbejdet med at styrke trafiksikkerheden og sikre, at der sker så få uheld som muligt. I 2012 kunne Midt- og Vestsjællands Politi konstatere, at antallet af færdselsdræbte i politikredsen faldt til det laveste niveau i flere år, idet antallet af trafikdræbte i politikredsen blev mere en halveret ift Dette er illustreret i tabellen nedenfor. Dræbte og tilskadekomne Uheld i alt Uheld/personskade Dræbte Alvorlig tilskadekomne Lettere tilskadekomne Analyser har vist, at hastighed, spiritus og generel uopmærksomhed er hovedårsagerne til, at der sker færdselsuheld. Derfor har patruljerne også i 2012 haft stor fokus på spiritus- og narkokørsel samt de såkaldt trafikfarlige forseelser (bl.a. vigepligt, rødt lys, håndholdt mobiltelefon, kørsel uden styrthjelm, m.v.). Det er sket gennem den daglige patruljering af såvel færdselspolitiet som de øvrige patruljer, og gennem større samlede aktioner internt i politikredsen, på regionalt plan og landsdækkende. For at sikre at indsatserne har størst mulig effekt, er de blevet målrettet efter de særlige udfordringer, der gør sig gældende i de forskellige geografiske områder i politikredsen. 13

15 Målrettet indsats på færdselsområdet fortsat... Nedenfor ses en oversigt over, hvordan uheldene fordelte sig på politikredsens kommuner i 2012: Færdselsuheld fordelt på kommuner 2012 Alvorlig tilskadekomne Let tilskadekomne Antal Personskade- Kommune uheld i alt uheld Dræbte Greve Køge Lejre Roskilde Solrød Holbæk Kalundborg Odsherred Ringsted Stevns Årsagerne til, at et færdselsuheld ender med dødelig udgang, er endnu ikke kortlagt i tilstrækkeligt omfang. Derfor blev det besluttet, at den særlige havarigruppe med deltagelse af Vejdirektoratet, politikredsene og kommunerne i 2012 fortsat skulle følge op på alle uheld med dødelig udgang. Det har gruppen gjort ved fysisk at vurdere uheldsstedet og undersøge de vejtekniske forhold. De indsamlede data vil sammen med øvrige informationer om uheldene forhåbentlig medvirke til at begrænse antallet af færdselsdræbte yderligere fremover. Midt- og Vestsjællands Politis samarbejde med kommunerne, i trafiksikkerhedsrådene og med Vejdirektoratet har derudover ført til, at udvalgte vejes udformning er blevet ændret. Det skulle gerne gøre vejene endnu mere sikre. Samarbejdet med kommunerne (herunder i trafiksikkerhedsudvalgene) og Vejdirektoratet om vejudformninger og andre trafiksikkerhedsspørgsmål har gennem året været godt og har bl.a. været drøftet i kredsrådet. 14

16 Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet Bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet har nu gennem flere år været et særligt prioriteret indsatsområde i Midt- og Vestsjællands Politi har været et travlt år bl.a. med behandlingen af milepælssagerne, som er større komplicerede økonomiske sager, der typisk tager lang tid at efterforske, og hvor politiet anvender en særlig projektorienteret tilgang, der skal sikre ekstra opmærksomhed på sagen og hensigtsmæssig efterforskning. I 2012 faldt der dom i to milepælssager, mens to andre milepælssager blev færdigefterforsket inden året var omme. For 2013 er der udvalgt tre nye milepælssager. Derudover resulterede Midt- og Vestsjællands Politis arbejde med sager om økonomisk kriminalitet i flere gode afgørelser, bl.a. i Ringstedsagen som beskrives nærmere på s. 25 For at styrke efterforskningen af den økonomiske kriminalitet ansatte Midtog Vestsjællands Politi pr. 1. december 2012 en revisor og en student med en finansøkonomuddannelse. De nye medarbejdere har særlig indsigt i bl.a. regnskabsog selskabslovgivning samt finansiel økonomi og jura, og bidrager dermed til bekæmpelsen af den økonomiske kriminalitet, som ikke alene er skadelig for de personer, der bliver direkte ramt, men også for samfundet som helhed. Konfliktråd I Midt- og Vestsjællands politikreds er der i lighed med tidligere år udpeget en konfliktrådskoordinator, og der er ansat 7 konfliktrådsmæglere. Konfliktrådsordningen går ud på, at man i straffesager, hvor gerningsmanden har tilstået eller i det væsentlige har tilstået, giver gerningsmand og den forurettede mulighed for at mødes og tale hændelsen igennem under en neutral mæglers tilstedeværelse. Konfliktrådet giver især den forurettede mulighed for at få svar på de mange spørgsmål, som trænger sig på efter en voldsom hændelse. Konfliktrådene er ikke en erstatning for straf, men er et supplement til de strafferetlige følger af en kriminel handling. Midt- og Vestsjællands Politi gennemførte 58 konfliktråd i 2012 og opfyldte dermed politikredsens mål om at gennemføre mindst 50 konfliktråd. 15

17 Projekt Bryd fødekæden til bandegrupperingerne i de særligt udsatte boligområder i Køge og Greve På grund af politikredsens betydelige udfordringer på rocker/bandeområdet har Midt- og Vestsjællands Politi iværksat projekt Bryd fødekæden. Projektet består af en koordineret lokal indsats i de tre særligt udsatte boligområder i Greve og Køge kommuner, og skal modvirke, at børn og unge bliver tiltrukket af bandemiljøerne. Projektets idé er at komme hele vejen rundt om den unge ved indsatser rettet mod den unge selv, den unges familie og den gruppe, som den unge er interesseret i. I de konkrete indsatser samarbejder politiet med kommunerne og de lokale aktører, såsom boligselskaber, uddannelsesinstitutioner og forretningsdrivende. Derudover er det tværfaglige samarbejde mellem myndighederne blevet styrket med det formål at koordinere de forskellige indsatser og projekter i lokalområderne. Midt- og Vestsjællands Politi har fokuseret på at identificere unge i risikogruppen, og på at være synligt til stede i boligområderne. Politiet har derudover i samarbejde med kommunerne gennemført dialog- og adfærdsregulerende samtaler med 40 unge og deres familier for at sikre, at disse bliver inddraget og føler ansvar for, at de unge ikke bliver en del af bandemiljøerne. Målet for 2012 var at gennemføre mindst 30 dialog- og adfærdsregulerende samtaler, så dette mål er mere end opfyldt. Tilbagefaldet til kriminalitet har været relativt lavt blandt de unge, der er ført dialog- og adfærdsregulerende samtaler med. Således er kun 14 ud af de 40 unge, der gennemført samtaler med, efterfølgende blevet registreret som mistænkte eller sigtede for nye lovovertrædelser. Dette svarer til en tilbagefaldprocent på 35 pct., hvilket er lavere end den 40 pct. der var opstillet som mål for indsatsen i Målrettet indsats mod social dumping Midt- og Vestsjællands Politi samarbejder med bl.a. Arbejdstilsynet og SKAT om at bekæmpe problemerne med udenlandske virksomheders og arbejdstageres ulovlige arbejde i Danmark, den såkaldte sociale dumping. Det har medført flere målrettede indsatser, hvor politiet har afdækket forhold, hvor mennesker er blevet udnyttet til at arbejde, dels under trusler, dels til meget lave lønninger. Den styrkede indsats for at undgå social dumping fortsætter i

18 Hurtigere sagsbehandling i straffesager Igen i 2012 har Midt- og Vestsjællands Politi søgt at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager. I 2012 blev 60 pct. af tiltalerne rejst senest to måneder efter sigtelsestidspunktet. Det tilsvarende tal for 2011 var på 56 pct. Politikredsen arbejder fortsat målrettet på at afkorte sagsbehandlingstiden yderligere. Politi og anklagemyndigheden har i flere år haft særligt fokus på en hurtig sagsbehandlingstid i voldssager, da vold skaber utryghed i samfundet. Midt- og Vestsjællands Politi havde for 2012 opstillet et lokalt mål om, at 65 pct. af tiltalerne i voldssager skulle være rejst senest en måned efter sigtelsestidspunktet. Dette mål blev indfriet, da tiltalespørgsmålet var afgjort i 74 pct. af sagerne indenfor 30 dage fra sigtelsen. Derudover gik der i gennemsnit 40 dage fra sigtelse til tiltale i voldssager, hvilket er betydeligt under politikredsens lokale mål for 2012 på 50 dage i gennemsnit. Kontrolaktion hos skytteforeninger Den 7. marts 2012 gennemførte Midt- og Vestsjællands Politi en målrettet og koordineret aktion mod i alt 42 skytteforeninger på Sjælland. Auktionen var den tredje i rækken af kontrolauktioner, som også blev rettet mod våbensamlere og våbenhandlere tilbage i Formålet med auktionen var blandt andet at kontrollere skytteforeningernes opbevaring og håndtering af våben og ammunition. Kontrolauktionen havde også til formål at styrke den generelle indsats mod rockere og bander, idet politiet ved flere lejligheder har konstateret, at våben fra skytteforeninger har fundet vej til rocker- og bandemiljøet. Kontrolauktionen viste sig at være yderst formålstjenstlig. Auktionen medførte i alt 11 sigtelser mod skytteforeninger og ni sigtelser mod formænd for de pågældende skytteforeninger for overtrædelse af våbenloven, hvoraf størstedelen vedrørte opbevaring af skytteforeningernes våben. Herudover indbragte politiet 38 våben med henblik på konfiskation, destruktion, konstatering af ejerforhold mv., ligesom der blev beslaglagt ammunition med militær oprindelse fra en enkelt skytteforening. I en sag mod fire af disse skytteforeningsformænd samt en skytteforening, der blev afgjort ved retten i Holbæk den 22. januar 2013, fastslog retten, at alle skytteforeninger og deres respektive bestyrelser, har et særligt ansvar for at sikre, at foreningens opbevaring er i overensstemmelse med våbenlovgivningen, hvilket ikke var tilfældet i den aktuelle sag. Retten fandt dog efter en konkret vurdering, at der forelå sådanne formildende omstændigheder, at straffen burde bortfalde. Kontrolauktionerne har skabt fornyet fokus på våbenlovgivningen, og har resulteret i en del henvendelser til politikredsen om bl.a. opbevaring af våben samt flere indleveringer af ulovlige våben. 17

19 OS SELV Effektiv økonomistyring 2012 blev et år med fortsat fokus på effektiviseringer i hele dansk politi og dermed også i Midt- og Vestsjællands Politi. Der har været fokus på bedre styring, centralisering af opgaver og outsourcing. Som følge heraf har der været gennemført en række organisatoriske omstruktureringer. Kredsens bevilling var i 2012 ca. 395 mio. kr., hvilket udgjorde en stigning på ca. 25 mio. kr. fra Dette skyldes, at Midt- og Vestsjællands Politi i 2012 fik decentralt budgetansvar for huslejebevillingen. Af den samlede bevilling udgjorde lønbevillingen, som dækker løn, pension, merarbejde, særlige ydelser mv., ca. 343 mio. kr., hvilket svarer til ca. 87 pct. af politikredsens samlede bevilling. Driftsbevillingen udgjorde ca. 7 pct. af den samlede bevilling, hvilket svarer til ca. 27 mio. kr. og dækker bl.a. køretøjer, bygningsvedligeholdelse, udrustning og uniformering, IT- og teleydelser og indkøb. Huslejebevillingen var på ca. 25 mio. kr. og udgjorde de sidste 6 pct. af den samlede bevilling. Midt- og Vestsjælland Politi kom ud af 2012 med et samlet overskud på 15,1 mio. kr., hvoraf det overførte overskud fra 2011 var på 9,5 mio. kr. Derfor var overskuddet for budgetår 2012 isoleret set ca. 5,6 mio. kr. svarende til 1,4 pct. af den samlede bevilling. Effektivisering og udlicitering I december 2012 blev rengøring, posthåndtering, vognparksservice, kantinedrift mv. overdraget til en ekstern leverandør, COOR, og i den forbindelse blev ni af politikredsens medarbejdere virksomhedsoverdraget til COOR. Det nye facility management koncept er stadig i sin opstartsfase med de udfordringer, der følger af så dyb og bred en opgaveomlægning. For medarbejderne i politikredsen har det bl.a. betydet, at man nu skal melde fejl, mangler og serviceopgaver ind via en portal på nettet. Det nye koncept er udrullet nationalt med Rigspolitiet som styrende enhed. Både COOR, Midt- og Vestsjællands Politi og Rigspolitiet arbejder tæt sammen om udfordringerne ved implementeringen. Også på områderne IT og køretøjer har Midt- og Vestsjællands Politi arbejdet med at realisere de forventede effektiviseringer. Kredsen var således den første, der overgik til den centraliserede IT-support i Rigspolitiet. Selv om det ikke altid er nemt at gå forrest, har det været en fornuftig og konstruktiv proces, hvor det har været muligt at påvirke den løsning, der nu rulles ud til de resterende kredse. På samme måde var Midt- og Vestsjællands Politi testkreds for et nyt bilbooking system. Systemet har i efteråret været testet i Roskilde og Køge med fornuftige resultater for både brugere og administratorer. Systemet giver et bedre aktuelt overblik over de ledige køretøjer, som gør det muligt at udnytte køretøjerne bedre, hvilket er særligt relevant ved bl.a. pludselige større indsatser. 18

20 Arbejdsmiljø og Sygefravær I 2012 har politikredsen arbejdet grundigt med den fastlagte arbejdsmiljøstrategi, herunder om sammenhængen mellem arbejdsmiljø, sygefravær og trivsel. Arbejdsmiljøorganisationen afholdt 1½-dags seminar i juni måned. Hovedtemaerne på seminaret var etik, køreadfærd, stress, sygefravær, job og krop samt ergonomi. Arbejdstilsynet og Rigspolitiets arbejdsmiljøsektion har været på besøg i politikredsen, og arbejdsmiljøet må samlet set siges at være tilfredsstillende. Sygefraværet i Midt- og Vestsjællands Politi faldt i 2012 til 8,0 dage i gennemsnit pr. medarbejder fra 9,3 i 2011, hvilket ligger under politikredsens udmeldte mål på 8,5 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Faldet udtrykker en god tendens, og politikredsen vil fortsat arbejde med tiltag, der kan nedbringe sygefraværet yderligere. Centralisering af udlændingesager I 2012 er udlændingesagerne blevet centraliseret hos lokalpolitiet i Roskilde. Årsagen er, at der nu skal være fingeraftryk i udlændingepas, opholdskort mv., og det krævede, at der blev installeret ny teknologi til at kunne tage fingeraftryk. Centraliseringen har givet et øget pres på politigårdens ekspedition og de administrative medarbejdere, hvor særligt indførelsen af fingeraftryk har betydet en længere sagsbehandlingstid per ekspedition. Der arbejdes sideløbende hermed på at optimere de fysiske forhold for både medarbejdere og borgere i ekspeditionen, således at de mange ekspeditioner kan forløbe så effektivt som muligt. I 2012 blev der gennemført udlændingeekspeditioner i form af tilbagerejsetilladelser, udlændingepas, opholdstilladelser og sømandsviseringer, hvilket var en stigning på ca. 53 pct. i forhold til Derimod faldt antallet af ansøgninger om dansk indfødsret fra 196 i 2011 til 185 i

21 Energiindsats Energioptimering og -besparelse var igen i fokus i 2012, og af regnskabet for 2012 ses en direkte besparelse på olie og naturgas samt fjernvarme. I Roskilde og Holbæk er der yderligere sat projekter i gang om solcelleenergi, som skal gennemføres i løbet af Der er gennemført projekter med lave opstartsomkostninger, som tjener sig selv hjem indenfor en 0-5-årig periode på baggrund af forslag fra lokale energigrupper. Derudover er planlægningen af forslag, som forventes at tjene sig selv hjem inden for en 5-10-årig periode, påbegyndt. Der vil derfor også i 2013 være fokus på energioptimering. Ud over de påbegyndte og afsluttede projekter har medarbejderne generelt haft fokus på energioptimering og besparelser, hvilket har haft afgørende effekt på den besparelse, som kan aflæses af regnskabet. Lederseminar og ledelsesevaluering Lederseminaret 2012 havde fokus på politikredsens Normer for god ledelse. Lederne havde forinden forberedt sig på forskellige daglige ledelsesdilemmaer, som de blev udfordret på i workshops, hvor øverste ledelse havde en central rolle. Lederne blev sendt hjem med en opfordring om at fortsætte arbejdet med ledelsesdilemmmaerne i deres lederudviklingsnetværk (LUN-grupper). Ledelsesevalueringen blev afholdt i slutningen af 2012 med en deltagerprocent på 93 pct., og inden udgangen af 2012 havde lederne holdt møder med deres medarbejdere om evalueringen. Resultatet af disse møder og eventuelt konstaterede ledelsesudfordringer er centrale elementer i de kommende ledelsesudviklingssamtaler (LUS), og når der skal følges op på samtalerne i løbet af Politianalyser Dansk politi iværksatte i 2011 en større analyse af politiets opgaveløsning på en række af politiets operative kerneområder. Den første bølge af analyser omfattede monitering og analyse, færdsels- og hundeområderne samt kriminalteknik, hvor arbejdsgrupper har gennemgået områderne nærmere og er kommet med en række anbefalinger, der sigter mod en mere effektiv og ressourceoptimal opgaveløsning. Rigspolitichefen traf i oktober 2012 beslutning om, hvilke anbefalinger, som skal implementeres i politikredsene og i Rigspolitiet. For Midt- og Vestsjællands Politi betød dette bl.a., at der i løbet af 2013 skal etableres et tungvognscenter (politimæssig kontrol af lastbiler, busser mv.), der skal varetage både kontrollen på vejene på hele Sjælland og Bornholm samt den såkaldte virksomhedskontrol som er forskellige former for administrativ kontrol af tungvognene og deres vognmænd for hele landet. Du kan læse mere om politianalyserne på 20

22 Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere Der blev afholdt medarbejderudviklingssamtaler med 92 pct. af medarbejderne i Medarbejderne har samlet set ønsket færre timer til kompetenceudvikling i 2012 end i 2011, hvilket peger i retning af, at politikredsens satsning på kompetenceudvikling de senere år har medført, at det ønskede kompetenceniveau er nået på en række områder. De samlede kursusaktiviteter for ledere og medarbejdere var ca timer, svarende til ca. 5 dage pr. medarbejder (inkl. almindelige vedligeholdelseskurser i f.eks. skydning). Herudover er der blevet gennemført mange lokale kompetenceudviklingsaktiviteter, hvor omdrejningspunktet har været at udvikle den enkelte enheds samlede kompetencer og opgaver. Lederudviklingsnetværket (LUN), der blev etableret i 2011, har været en god aktivitet for lederne. Her har lederne diskuteret forskellige ledelsesdilemmaer, som de hver især oplever i deres dagligdag. Sagens gang - LEAN projekt I foråret indledte lokalpolitiet Roskilde et effektiviseringsprojekt under navnet Sagens gang. Som titlen antyder, handler projektet om at undersøge sagsbehandlingsprocessen fra anmeldelse til afgørelse i retten for at kunne optimere denne proces. Projektet handler også om at styrke den ledelsesmæssige prioritering af sagerne, hvor ledelsen skal tage ansvar for at udvælge hvilke sager, der skal arbejdes med her og nu, og hvilke der skal afvente evt. senere sagsbehandling. Politikredsen har i tråd med dette projekt i 2012 introduceret et nyt ledelsesværktøj, hvor hver enkelt sag, hvori der er en sigtet, men hvor der endnu ikke er rejst tiltale, kan følges ift. sagens placering og fremdrift. Sagens gang er et pilotprojekt, som blev sat i gang i forlængelse af, at lokalpolitiets ledere havde gennemgået en driftslederuddannelse i Når projektet er evalueret, er det hensigten, at det skal rulles ud i resten af lokalpolitiet. Den foreløbige evaluering har vist, at der er kommet bedre styr på sagsbeholdningen og øget opmærksomhed på kvalitet og tidsfrister i sagerne. Hvis den positive udvikling fortsætter, vil projektet frigive tid til lokalpolitiets øvrige opgaver, herunder f.eks. til det præventive arbejde. 21

23 UDVALGTE BEGIVENHEDER Dronningebesøg 40-års regentjubilæum I løbet af 2012 fejrede dronningen sit 40 års regentjubilæum med en række arrangementer forskellige steder i landet. Den 14. januar ankom dronningen og den kongelige familie med særtog til Roskilde, og kørte derfra til Domkirken, hvor der blev lagt kranse i Kong Frederiks og Dronning Ingrids kapel. Begivenheden var tænkt som en privat højtidelighed, men da den ikke var hemmeligholdt, og samtidig fandt sted en lørdag formiddag, benyttede byens borgere anledningen til at hylde dronningen, prinsen og den kongelige familie. Det gjorde de både ved den kongelige families ankomst til Roskilde station og under kørslen gennem Algade til Domkirken og ikke mindst på domkirkepladsen. Midt- og Vestsjællands Politi løste opgaven med de ressourcer, der var nødvendige for, at besøget kunne gennemføres sikkerheds- og færdselsmæssigt forsvarligt. Dronningen og Havhingsten Senere på året den 8. juli 2012 aflagde dronningen på ny besøg i Roskilde. Her deltog hun i Vikingeskibsmuseets afsendelse af vikingeskibet Havhingsten, der skulle på togt til et antal danske byer hen over sommeren. Også dette besøg blev fulgt af de mange borgere, der var forsamlet på havnen og i ledsagende både på fjorden. Dronningen sejlede med Havhingsten fra Roskilde til Veddelev, hvor besøget blev afsluttet. Besøg af justitsministeren Justitsminister Morten Bødskov besøgte Midt- og Vestsjællands Politi den 9. marts Ministeren havde i forbindelse med besøget særlig fokus på rocker-/bandekriminalitet og politiets indsats i de særligt udsatte boligområder. Han modtog derfor bl.a. en briefing om situationen i politikredsen på disse to områder, ligesom han blev vist rundt på hovedpolitistationen i Roskilde, og havde lejlighed til en uformel snak med en række af politikredsens ledere og medarbejdere. 22

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. juli 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00004-13

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2013 for Midt- og Vestsjællands Politi MIDT- OG VESTSJÆLLANDS ÅRSBERETNING 2013 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 13 15 16 17 17 17 18 18 19 19 19 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012. Beslutningsreferat af møde nr. 1-2012 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 19. april 2012 Jour.nr.: 1200-10219-00004-12

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale Godt nytår alle sammen og velkommen til nytårsparole i Københavns Vestegns Politi. I en tid med forandringer

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Vision og overordnede mål 2 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte, utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3 Vold

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2011 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 2. februar 2012 Jour.nr.:

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2011 for Midt- og Vestsjællands Politi MIDT- OG VESTSJÆLLANDS ÅRSBERETNING 2011 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9 10 11 12 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 23 FORORD

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 5. oktober 2009. Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.:

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 19. april 2012 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail: jje004@politi.dk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2010 for Midt- og Vestsjællands Politi ÅRSBERETNING 2010 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 4 5 5 5 6 7 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 18 FORORD RAMMERNE FOR POLITIKREDSENS ARBEJDE I 2010 STATIONSMODEL

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Forhandlingsreferat af møde nr. 2-2015 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mandag den 8. juni 2015 Deltagere: Medlemmer af Kredsrådet: Politidirektør Anders Linnet Borgmester

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 12. marts 2012 klokken 10 NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 23. september 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 23. september 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 3-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 23. september 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 18. oktober 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00006-13

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 11. marts 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 11. marts 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 1-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 11. marts 2013 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 25. marts 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00001-13

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt.

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. 29. juli 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail: jje004@politi.dk

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014. Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. oktober 2014 Jour.nr.: 1200-10219-00009-14

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Redegørelse for politikredsens virksomhed i 1. Indledning Side 2 Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi hvert år skal afgive

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line. Orientering om arbejdet med gennemgangen af politireformen, herunder styrkelse af.

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line. Orientering om arbejdet med gennemgangen af politireformen, herunder styrkelse af. 07. december 2008 Sagsbehandler: kgr LOKALPOLITIET Lokalstation Holbæk Vicepolitiinspektøren Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 5943 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 E-mail: kog001@politi.dk DAGSORDEN

Læs mere

REFERAT, møde i Lokalrådet (brutto)for Kalundborg Kommune,

REFERAT, møde i Lokalrådet (brutto)for Kalundborg Kommune, 1 27. marts 2014 Sagsbehandler: pkr LOKALPOLITIET Lokalstation Kalundborg lokalpolitilederen Banegårdspladsen 2 4400 Kalundborg. Telefon: 25107709 E-mail: pkr002@politi.dk REFERAT, møde i Lokalrådet (brutto)for

Læs mere

Rockere og bander 2009

Rockere og bander 2009 21. APRIL 2010 POLITISTABEN Efterforskning - og Beredskabskontoret Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Rockere og bander

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt.

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. 16. oktober 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail: jje004@politi.dk

Læs mere

Referat fra mødet i Lokalrådet for Roskilde Kommune, torsdag den 19. januar 2011 kl på politigården, Skovbogade 3, 4000 Roskilde.

Referat fra mødet i Lokalrådet for Roskilde Kommune, torsdag den 19. januar 2011 kl på politigården, Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Til medlemmerne af Lokalrådet i Roskilde kommune 19. januar 2011 LOKALPOLITIET VICEPOLITIINSPEKTØREN Skovbogade 3 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5001 Mobil: 41 999 777 E-mail:

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 8. april 2014 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af Lokalrådsmøde

Læs mere

Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen

Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Den 4. november 2006 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en

Læs mere

Lokalråd Kalundborg Kommune

Lokalråd Kalundborg Kommune 1 Dagsorden for lokalrådsmøde den 30. august 2017. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen 4. Orientering om politiets

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 16. december 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00007-13

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 2-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 28. juni 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 27. juli 2010 Jour.nr.:

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2017 Samarbejdsplan 2017 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere