MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI"

Transkript

1 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014

2 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3 Tyveri fra borger 4 Spiritus- og narkotikakørsel 4 Tyveri af nummerplader 5 Særlig indsats mod indbrud i beboelse og bekæmpelse af hæleri 5 Styring af sager om økonomisk kriminalitet 6 Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer 7 Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder 8 Projekt Hele vejen rundt 9 Målrettet indsats på færdselsområdet 9 Tungvognskontrol 10 Effektivitet i straffesagsbehandlingen 10 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 11 Effektiv økonomi- og ressourcestyring 11 Styrkelse af arbejdet med gennemførelsen af konfliktråd 12 Samarbejdet med kommunerne i kredsrådet 12 Beredskabssamarbejde med kommunerne i politikredsen 13 Trivsel og sygefravær 13 Lederudvikling UDGIVET AF Midt- og Vestsjællands Politi Februar 2014 FORSIDEFOTO Politikredsens indsatsleder planlægger indsatsen FOTO OG LAYOUT Midt- og Vestsjællands Politi Kommunikationssektion 1

3 Indledning Strategien beskriver de væsentligste mål for Midt- og Vestsjællands Politi i Strategien rummer de områder, der på såvel lokalt som nationalt plan er højest prioriterede og derfor vurderes som særligt betydningsfulde for Midt- og Vestsjællands Politi. Vision og overordnede mål Midt- og Vestsjællands Politis vision er: I samarbejde med det øvrige samfund skaber vi tryghed og sikkerhed for borgerne i Midt- og Vestsjællands politikreds Visionen for Midt- og Vestsjællands Politi skal ses i forlængelse af den overordnede strategi for hele dansk politi og anklagemyndigheden for Den overordnede strategi har Rigspolitiet og Rigsadvokaten udarbejdet sammen med de 12 politikredse i tæt dialog med samarbejdspartnere og nøgleinteressenter. De overordnede mål for dansk politi og anklagemyndighed er: Vi bekæmper med fasthed kriminalitet og forhindrer konflikter, uro og kriminalitet. Vi fokuserer på kerneopgaverne og øger kvaliteten og effektiviteten i vores opgaveløsning. Vi er servicebevidste, åbne og tilgængelige. Vi er professionelle, samarbejdende og løser opgaverne innovativt. Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere og ledere. Udmøntningen af politikredsens strategi i 2014 skal i øvrigt ses i lyset af de større reformprojekter, der løbende gennemføres i dansk politi. Projekterne skal sikre en løbende tilpasning og effektivisering af håndteringen af de politimæssige kerneopgaver, og Midt- og Vestsjællands Politi skal derfor i 2014 bl.a. bidrage til at optimere politiets arbejde på tilladelses-, våben- og kørekortområdet samt arbejde med at øge kvaliteten i straffesagsbehandlingen. Reformprojekterne betyder også, at Midt- og Vestsjællands Politi pr. 1. januar 2014 satte Tungvognscenter Øst i drift,. Midt- og Vestsjællands Politi overtog herved ansvaret for den operative tungvognskontrol for Sjælland, Lolland Falster og Bornholm samt virksomhedskontrollen for hele landet. 2

4 Prioriterede fokusområder De højest prioriterede mål for Midt- og Vestsjællands Politi i 2014 er beskrevet nedenfor. I faktaboksene beskrives de vigtigste målkrav på områderne. De procentvise forbedringer i 2014 er hvis intet andet er angivet relateret til gennemsnittet for perioden Vi bekæmper med fasthed kriminalitet og forhindrer konflikter, uro og kriminalitet Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes Politikredsen har udvalgt tre former for borgervendt og utryghedsskabende kriminalitet, som det efter en vurdering af det lokale trusselbillede i kredsen, er særligt relevant at sætte ind overfor. Det ene kriminalitetsområde - tyveri fra borger - har allerede været genstand for en særlig indsats fra Midt- og Vestsjællands Politi i 2012 og 2013, men er fortsat et problem i politikredsen. De to øvrige former for kriminalitet er nye områder, som politikredsen vil yde en særlig indsats over for. Tyveri fra borger Tyveri og tricktyveri fra borgerne har de senere år udgjort et stigende problem i Midt- og Vestsjællands politikreds. Tyveri fra borger er i denne sammenhæng tricktyveri fra egen bolig, tyveri fra lomme og taske, samt tyveri af taske og bagage altså tyverier, der foregår helt tæt på borgerne, og som derfor kan være forbundet med særlig utryghed og ubehag. I 2013 steg antallet af anmeldelser for tyveri fra borger. Politikredsen vil derfor i 2014 yde en særlig indsats mod denne form for tyveri. Indsatsen skal især styrkes i forbindelse med Roskilde Festival, der genererer en betydelig del af politikredsens anmeldelser. Derudover rettes indsatsen primært mod områder og begivenheder, hvor mange mennesker samles, såsom banegårde, forretningsområder, markeder, festivaler og lignende. MÅL FOR INDSATSEN MOD TYVERI FRA BORGER Antallet af anmeldelser af tyveri fra borger er faldet med mindst 2 %, eller Højere sigtelsesprocent for tyveri fra borger. Tiltaleprocent for tyveri fra borger er som minimum fastholdt. 3

5 Spiritus- og narkotikakørsel Spiritus- og narkotikakørsel udgør generelt en betydelig trussel mod trafiksikkerheden og spiller ofte en rolle i de alvorligste trafikuheld med død eller alvorlig personskade til følge. Spiritus- og narkotikakørsel skaber derfor utryghed blandt borgerne, da alle færdes i trafikken med risiko for at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Særligt i bestemte områder i politikredsen vælger mange at tage bilen i påvirket tilstand og udsætter dermed både sig selv og andre for stor fare. I tre af politikredsens kommuner er antallet af sager med spiritus- og narkotikakørsel højere per indbygger end i politikredsens øvrige kommuner, og der er også flere gentagne overtrædelser, Midt- og Vestsjællands Politi vil derfor i 2014 arbejde målrettet med at kontrollere for spiritusog narkotikakørsel i de tre kommuner Holbæk, Odsherred og Kalundborg hvor der er flest overtrædelser. Den øgede risiko for at blive opdaget skal på længere sigt medvirke til at nedbringe antallet af kørsler i påvirket tilstand og de færdselsuheld, der følger heraf. MÅL FOR INDSATSEN MOD SPIRITUS- OG NAR- KOTIKAKØRSEL Antallet af sigtelser for spiritus- og narkotikakørsel i Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommuner er samlet steget med mindst 2 %. Tyveri af nummerplader Tyveri af nummerplader har de senere år været et stigende problem i Midt- og Vestsjællands politikreds. Ud over at tyveri af nummerplader er til gene for borgerne i politikredsen, er denne type tyveri ofte ledsaget af andre mere alvorlige typer kriminalitet, såsom tyveri af benzin, røveri og banderelateret kriminalitet. Midt- og Vestsjællands Politi vil derfor i 2014 yde en særlig indsats mod tyveri af nummerplader samt mod tyveri af benzin. Politikredsens indsats mod tyveri af nummerplader skal også ses i lyset af de nye regler om fastmontering af nummerpladerne på bilerne for fremover at undgå tyveri af dem. Dette tiltag skal indfases over en 2-årig periode frem mod udgangen af Politikredsens indsats på området i 2014 understøtter på den måde den nationale strategi om fremover at sætte ind over for netop denne kriminalitetsform. MÅL FOR INDSATSEN MOD TYVERI AF NUM- MERPLADER Antallet af anmeldelser om tyveri af nummerplader er faldet med mindst 2 %. Antallet af anmeldelser om tyveri af benzin og olie er faldet med mindst 20 %. 4

6 Særlig indsats mod indbrud i beboelse og bekæmpelse af hæleri Indbrud i private boliger er utryghedsskabende og meget generende for borgerne Fra 2012 til 2013 faldt antallet af anmeldelser om indbrud i beboelse, men antallet af indbrud er fortsat for højt. Derfor vil Midt- og Vestsjællands Politi også i 2014 fortsætte den målrettede indsats på indbrudsområdet. Hælerivirksomhed er en forudsætning for indbrudskriminalitet og er derfor et selvstændigt mål for indsatsen. Indbrudstyve har ofte større operationsområder og er ikke begrænset til bestemte lokaliteter eller områder. Der er derfor også fastsat mål for hele Sjælland, som Midt- og Vestsjællands Politi skal søge at opfylde sammen med de øvrige fire sjællandske politikredse. MÅL FOR DEN SÆRLIGE INDSATS MOD INDBRUD I PRIVAT BEBOELSE SAMT MOD HÆLERIVIRK- SOMHED Mindst 2 % færre anmeldelser eller en højere sigtelsesprocent for indbrud i privat beboelse på Sjælland og i politikredsen ift. gennemsnittet af perioden Udviklingen i antallet af tiltaler for indbrud på Sjælland og i politikredsen er som minimum på niveau med udviklingen i antallet af sigtelser ift. gennemsnittet af perioden Mindst 23 % flere sigtelser for hælerivirksomhed på Sjælland. Udviklingen i antallet af tiltaler for hæleri på Sjælland er som minimum på niveau med udviklingen i antallet af sigtelser. Styring af sager om økonomisk kriminalitet Den økonomiske kriminalitet udgør et voksende samfundsmæssigt problem, hvilket kommer til udtryk både i antallet af sager og i den mangfoldighed og opfindsomhed, som kriminaliteten gennemføres med. Midt- og Vestsjællands Politi vil i 2014 fortsat anvende den projektorienterede tilgang, som politiet gennem de senere år har arbejdet med i efterforskningen af større sager om økonomisk kriminalitet. Politikredsen vil fortsat have fokus på hvidvasksager, udbyttekonfiskation samt hurtigere sagsbehandling af sager om økonomisk kriminalitet. Derudover vil politikredsen øge opmærksomheden på de øvrige sager om økonomisk kriminalitet. MÅL FOR INDSATSEN MOD ØKONOMISK OG OR- GANISERET KRIMINALITET Der er opstillet milepælsplaner i alle relevante større sager om økonomisk og organiseret kriminalitet. Alle modtagne underretninger om hvidvask skal efterforskes. Der rejses tiltale eller træffes anden afgørelse i 60 % af de øvrige sager om økonomisk kriminalitet inden 6 mdr. efter anmeldelsen. For de øvrige sager nedbringes den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse til 300 dage. 5

7 Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer I 2013 var Midt- og Vestsjællands Politi igen udpeget som såkaldt bandekreds. De fleste af landets større rocker- og bandegrupperinger er repræsenteret i politikredsen, og derfor har indsatsen på området også i det seneste år været prioriteret højt. Politikredsen har i 2012 og 2013 arbejdet intensivt og målrettet på at efterforske rockerog bandemedlemmer, hvilket er kommet til udtryk i en række sager mod rocker- og bandemedlemmer. Derudover var rocker- og bandeområdet i 1. halvår af 2013 præget af et højt konfliktniveau særligt omkring København, men også i Midtog Vestsjællands Politikreds. Det resulterede i 2013 i en betydelig indsats fra politiet for at nedbringe konfliktniveauet. Indsatsen medførte et meget højt antal fængslede rocker- og bandemedlemmer gennem hele Konflikten var mod slutningen af 2013 begrænset væsentligt, men de underliggende problemer med rocker- og bandemiljøet består. Det er derfor politikredsens målsætning sammen med de øvrige politikredse på Sjælland at sikre, at så mange som muligt af regionens registrerede rocker- og bandemedlemmer kontinuerligt afsoner domme eller er varetægtsfængslede. MÅL FOR INDSATSEN MOD ROCKERE OG BAN- DER. Politikredsen har i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland sikret, at: 150 af de rocker- og bandemedlemmer, der moniteres af politiet, kontinuerligt er fængslet, heraf 20 % af dem, som har tilknytning til de særligt udsatte boligområder. 50 personer, som ved deres kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed, er fængslet i løbet af de særligt udpegede personer, som har væsentlig indflydelse på rocker- og bandekriminalitet og/eller konfliktudviklingen mellem disse, er fængslet. der er foretaget egentlige efterforskningsskridt mod mindst 4 af de udpegede personer, som ved bagmandslignende virksomhed skaber rammerne for gruppernes mere avancerede og alvorlige økonomiske kriminalitet. Personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet er ofte involveret i forskellige former for kriminalitet. Politikredsen skal derfor i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland sikre, at der sker en målrettet monitering og efterforskning mod de personer, der har væsentlig indflydelse på rocker- og bandekriminaliteten, samt de personer, hvis kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed. 6

8 Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder I de særligt udsatte bolig områder er der fortsat uløste problemer med for meget kriminalitet og beboere, som ikke føler, at de kan færdes trygt på gaden i deres nabolag. I samarbejde med politikredsens kommuner er boligområderne Karlemoseparken og Ellemarken i Køge og Askerød i Greve igen i 2014 udpeget som særligt udsatte boligområder i Midt- og Vestsjællands politikreds. Disse boligområder er i 2012 og 2013 blevet gjort til genstand for en særlig og bredspektret politimæssig indsats, som skal modvirke rekrutteringen af nye rockerog bandemedlemmer i de særligt udsatte boligområder. Denne indsats fortsættes i 2014 med projekt Hele Vejen Rundt, som uddybes på side 8. De problemer, der er i områderne, kan være meget forskellige. De dækker ikke kun alvorlig kriminalitet, men også mindre alvorlig kriminalitet og anden generende adfærd, f.eks. støjende opførsel, hærværk, ulovlig knallertkørsel på stiog gangsystemer, verbal og korporlig chikane samt trusler om repressalier ved voksnes forsøg på at vejlede eller irettesætte de unge. MÅL FOR INTENSIVERET INDSATS I DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER Antallet af straffelovsanmeldelser pr indbyggere er nedbragt i et af boligområderne, så det er på niveau med eller under gennemsnittet for hele landet. Samtidig er antallet af straffelovsanmeldelser i de øvrige to boligområder samlet set faldet i forhold til niveauet for de foregående år. Antallet af sigtelser er steget i forhold til antallet af anmeldelser af straffelovsovertrædelser i områderne. Der er rejst tiltale i mindst 65 procent af straffelovssagerne inden for to måneder efter sigtelsestidspunktet. Der er iværksat mindst ét nyt initiativ på baggrund af den seneste tryghedsmåling i de særligt udsatte boligområder. Der er foretaget opfølgningsbesøg hos alle borgere, der har været udsat for to eller flere indbrud inden for det seneste år. Indsatsen i de særligt udsatte boligområder fastholdes i 2014, hvor den vil være et fokusområde i Midt- og Vestsjællands Politi. 7

9 Projekt Hele vejen rundt Midt- og Vestsjællands Politi iværksatte i 2012 og 2013 en koordineret lokal indsats i boligområderne omkring Karlemoseparken og Ellemarken i Køge samt i Askerød bebyggelsen i Greve. Formålet med indsatsen har været at modvirke, at børn og unge tiltrækkes af bandemiljøerne i områderne. Baggrunden for indsatsen er den kedelige kendsgerning, at politikredsens udfordringer på rocker-/bandeområdet igennem flere år har været betydelige, og at mange af de banderelaterede aktiviteter er koncentreret i Køge og Greve kommuner. Her har bl.a. de nævnte boligbebyggelser været rekrutteringsområder for grupperingerne. Politikredsen fortsætter den styrkede indsats på området i 2014 både med allerede iværksatte og nyudviklede initiativer. I 2014 vil der derfor fortsat være særligt udpeget personale tilknyttet det enkelte boligområde, ligesom der gennemføres bekymringssamtaler med de unge. Indsatsen udvides derudover med initiativer, der har til formål af afprøve nye, innovative og tværfaglige tilgange til at komme hele vejen rundt om problemstillingerne og reducere rekrutteringen til bandemiljøet, mindske kriminaliteten og øge trygheden i området. Et af forsøgene i et af boligområderne er, at gennemføre samtaler med alle familier med børn fra en bestemt årgang for at etablere kontakt mellem familier og myndigheder allerede inden, at der er tegn på bekymrende adfærd. MÅL FOR PROJEKT HELE VEJEN RUNDT Der er gennemført mindst 60 bekymringssamtaler. Der er gennemført relationssamtaler med alle børn og deres forældre fra en bestemt årgang fra et bestemt boligområde. Der er afholdt rollemodelsamtaler med 45 % af de tidligere rocker/bandemedlemmer. Der er udpeget særligt toneangivende personer, som gøres til genstand for målrettet efterforskning. Mindst 60 % af de unge, der har været til samtale, er ikke registreret som sigtet eller mistænkt for en ny lovovertrædelse i 6 måneder fra samtaletidspunktet. Der er tilknyttet forskere til nogle af initiativerne, og det er hensigten, at den viden, som projektet afføder, skal kunne bruges i andre særligt udsatte boligområder. 8

10 Målrettet indsats på færdselsområdet Efter at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken på landsplan faldt i 2012 til det hidtil laveste niveau i mange år, steg det igen i også i Midt- og Vestsjællands politikreds. Det nationale mål på færdselsområdet er, at der skal ske en halvering af antallet af trafikdræbte inden udgangen af 2020 ift. niveauet i 2010, ligesom der skal ske en tilsvarende nedbringelse i antallet af tilskadekomne i trafikken. For at opfylde disse mål skal indsatsen i Midtog Vestsjællands Politi målrettes de lokale udfordringer. Til det formål skal politikredsen udarbejde en trafiksikkerhedsanalyse, der udpeger de lokale udfordringer. Med afsæt i analysen vil politikredsen udarbejde en operationsplan for den samlede færdselsindsats, der både omfatter indsatsen mod trafikfarlige forseelser og automatisk trafikkontrol. MÅL FOR FÆRDSELSINDSATSEN Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsanalyse, som belyser de lokale udfordringer på færdselsområdet Der er foretaget mindst timers måling ved anvendelse af automatisk trafikkontrol. Der er rejst mindst sigtelser for trafikfarlige færdselsforseelser. Der er i samarbejde med Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi gennemført mindst to udvidede rutinekontroller. Færdselsområdet er derfor også i 2014 et prioriteret indsatsområde for Midt- og Vestsjællands Politi. Tungvognskontrol Som led i de såkaldte politianalyser har Midt- og Vestsjællands Politi etableret Tungvognscenter Øst, som fra 1. januar 2014 har overtaget en række opgaver, der tidligere blev løst af Rigspolitiet og politikredsene. Det nye tungvognscenter har blandt andet ansvaret for den administrative kontrol af overholdelsen af køre-hviletidsbetemmelser i hele landet samt den operative kontrol af tungvogne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Den operative kontrol omfatter bl.a. kontrol af busser, transport af farligt gods, dyr og affald. Der desuden afsat ressourser til kontrol af cabotagekørsel. MÅL FOR TUNGVOGNSCENTER ØST Der er standset og kontrolleret mindst tunge køretøjer, heraf mindst for ulovlig cabotagekørsel Der er foretaget virksomhedskontrol af mindst aflæste arbejdsdage Der er gennemført 1 multikontrol i samarbejde med Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og SKAT 9

11 Vi fokuserer på kerneopgaverne og øger kvaliteten og effektiviteten i vores opgaveløsning Effektivitet i straffesagsbehandlingen Øget effektivitet i den lokale anklagemyndighed er fortsat et fokusområde for Midt- og Vestsjællands Politi. Målet i 2014 for den lokale anklagemyndighed er at forbedre produktiviteten sammenlignet med udgangspunktet i Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesagerne vil også være et mål i Politikredsen vil i den forbindelse særligt fokusere på nedbringelse af den korte sagsbehandlingstid, hvilket vil sige den tid, der går, fra en person bliver sigtet, til tiltalespørgsmålet er afgjort. Samtidig er det målet at nedbringe den lange sagsbehandlingstid ved at fokusere på den gennemsnitlige alder for de ældste sigtelser. MÅL FOR STRAFFESAGSPRODUKTIONEN OG EFFEKTIVITET Produktiviteten i anklagemyndigheden i 2014 er forbedret med 2 % i forhold til 2011 (målt som antal ekspederede standardsager i forhold til faktisk afholdt lønudgift). Kvalitet i straffesagsbehandlingen Som led i politiets og anklagemyndighedens strategi for skal der fortsat i 2014 arbejdes med at højne effektiviteten og kvaliteten i behandlingen af straffesager af hensyn til borgerne. Derfor styrker Midt- og Vestsjællands Politi i 2014 indsatsen for at forbedre kvaliteten i straffesagsbehandlingen allerede ved opstarten af sagerne i vagtcentralen, servicecentret og beredskabet. Hvis sagsbehandlingen allerede fra starten er af høj kvalitet, bliver den efterfølgende sagsbehandling mere effektiv og slutproduktet af bedre kvalitet. MÅL FOR ØGET KVALITET I STRAFFESAGSBE- HANDLINGEN Politikredsen har gennemført et projekt der skal højne kvaliteten og effektiviteten i den indledende straffesagsbehandling. Udvalgte medarbejdere i anklagemyndigheden har gennemført en uddannelse i kvalitetsudvikling. Opmærksomheden på sagernes opstart skal suppleres af et mere generelt arbejde med at øge kvaliteten i hele straffesagskæden vha. både generelle og tværgående initiativer. I den forbindelse skal udvalgte medarbejdere i anklagemyndigheden gennemføre en uddannelse i kvalitetsudvikling. 10

12 Effektiv økonomi- og ressourcestyring En effektiv styring af politikredsens økonomi kombineret med en velovervejet og fleksibel prioritering af kredsens ressourcer udgør fundamentet og rammen for løsningen af alle Midt- og Vestsjællands Politis opgaver. De økonomiske rammer, der er fastsat i Politiets flerårsaftale for , den fortsatte effektiviseringsproces og Finansministeriets skærpede krav til god økonomistyring understreger behovet for en tæt og stram økonomi- og ressourcestyring i politikredsen. Midt- og Vestsjællands Politi skal i 2014, fortsætte sit ambitiøse fokus på optimering af ressourcestyringen gennem videreudviklingen af styringsrelevant og værdiskabende aktivitetsbaseret økonomistyring. Politikredsen vil derfor fortsætte og øge bestræbelserne på at sikre, at ressourcemæssige overvejelser indgår i planlægningen af aktiviteter og indsatser på alle niveauer og områder. Dette indebærer også øget fokus på datakvaliteten. MÅL FOR POLITIKREDSENS ØKONOMI- OG RESSOURCESTYRING Bevilling og låneramme er overholdt. Budgetprocessen er tilpasset og lever op til de øgede krav for anvendelse af konceptet aktivitetsbaseret økonomistyring og er gennemført i tæt samspil med den sideløbende strategiproces. Perioderegnskaber og anden økonomisk afrapportering til Rigspolitiet er retvisende, detaljerede og er indsendet rettidigt. De effektiviseringer, der er meldt ud til politikredsen, er realiseret. Der er gennemført lokale budgetanalyser for at optimere kredsens brug af ressourcer. Der skabt økonomisk råderum til at styrke politikredsens investeringer i ny teknologi og operativt materiel. Vi er servicebevidste, åbne og tilgængelige Styrkelse af arbejdet med gennemførelse af konfliktråd Konfliktråd er et møde mellem offer og gerningsmand, hvor offeret har mulighed for at bearbejde sin oplevelse af episoden, og gerningsmanden har mulighed for at forholde sig til de menneskelige følger af hans handling. De hidtil opnåede erfaringer peger på, at konfliktmægling har en positiv effekt på alle involverede parter. MÅL FOR FORTSAT ARBEJDE MED KONFLIKT- RÅD Politikredsen har i 2013 deltaget i en Der er gennemført konfliktmægling i mindst 50 arbejdsgruppe i Rigspolitiet, der skal komme sager. med forslag til, hvordan konfliktrådene kan udvikles og forbedres bl.a. i forhold til etik, faglighed og kvalitet. I den sammenhæng har politikredsen styrket visitationen af sager til konfliktråd. Midt- og Vestsjællands Politi vil også i 2014 arbejde for, at et større antal gerningsmænd og forurettede tager imod tilbuddet om konfliktmægling. 11

13 Vi er professionelle, samarbejdende og løser opgaverne innovativt Samarbejdet med kommunerne i kredsrådet Kredsrådet, der består af politidirektøren og borgmestrene fra politikredsens kommuner, har udarbejdet en samarbejdsplan for I planen er der udvalgt en række indsatsområder, hvor politi, kommuner, andre myndigheder, foreninger og øvrige lokale aktører skal samarbejde om at forebygge og bekæmpe kriminalitet i lokalområdet. På de fleste indsatsområder er det politikredsens ti lokalråd, der skal tage initiativ til tiltag på området. Lokalrådene består af repræsentanter fra henholdsvis det lokale civilsamfund, det lokale politi og den enkelte kommune. De områder, der i 2014 gøres til genstand for en særlig indsats, er den kriminalpræventive indsats over for børn og unge, bekæmpelse af indbrud og indsatsen overfor kriminelle bander. MÅL FOR SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE I KREDSRÅDET Politikredsen har afrapporteret om på de fastsatte indsatsområder til kredsrådet. Politkredsen har implementeret modellen for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme hos mennesker med psykiske vanskeligheder. Som noget nyt skal der også samarbejdes om bekæmpelse af brug og salg af narkotika i mindre bysamfund samt om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt personer med psykiske lidelser. Beredskabssamarbejde mellem Midt- og Vestsjællands Politi og kommunerne Dansk politi har gennemgået et større eftersyn af politiets beredskabsmæssige kapacitet til at håndtere ekstraordinære hændelser - blandt andet på baggrund af de tragiske hændelser i Norge 22. juli Et vigtigt led heri er politiets evne til at samarbejde med andre myndigheder i en krisesituation. Midt- og Vestsjællands Politi har derfor i fællesskab med kredsens ti kommuner indgået et forpligtende samarbejde om afvikling af beredskabsøvelser på forskellige niveauer mellem de kommunale beredskabsenheder og krisestyringsstabe og politiets beredskab. MÅL FOR INDSATSEN FOR STYRKET BERED- SKABSSAMARBEJDE Beredskabssamarbejdet mellem politikredsen Der er afviklet 7 beredskabsøvelser i samarbejde mellem politikredsen og kommunernes og kommunerne vil blive udviklet og testet i Dette vil ske gennem relevante øvelser beredskabsmyndigheder og krisestyringsstabe. med forskellige scenarier, hvis formål er at afprøve beredskabsplanlægningen og øve og styrke samarbejdet og koordinationen på de forskellige niveauer i henholdsvis kommunerne og politiet. 12

14 Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere og ledere Trivsel og sygefravær Midt- og Vestsjællands Politi skal i 2014 have fokus på trivsel i bred forstand i hele koncernen. Derfor skal politikredsen bl.a. foretage en trivselsmåling blandt medarbejderne og lederne i politikredsen. Politikredsen skal også fortsat have fokus på sygefravær, ikke mindst på ledernes håndtering af sygefravær. MÅL FOR SYGEFRAVÆR OG RESSOURCE- STYRING: Mindst 80% af medarbejderne og lederne i politikredsen har svaret i trivselsmålingen. Der er fulgt systematisk op på sygefravær. Lederudvikling Udvikling af dygtige og kompetente ledere er et strategisk fokusområde for hele dansk politi og anklagemyndigheden i Målet er, at politiet og anklagemyndigheden til stadighed er i stand til at udvikle lederne, så de kan sætte retning, tænke innovativt og skabe resultater i samspil med deres medarbejdere. I forlængelse af ledelsesreformer i både politi og anklagemyndighed arbejdes der i 2014 med at implementere det nye ledelsesgrundlag i politiet ud fra udviklingsmodellen Leadership Pipeline. Det nye ledelsesgrundlag skal sikre transparente krav til ledernes færdigheder, prioriteringer og værdier på de forskellige ledelsesniveauer i organisationen. Politiet og anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi vil derfor også i 2014 fortsætte det langsigtede arbejde med et fælles ledelsesparadigme. MÅL FOR LEDERUDVIKLING Politikredsen har implementeret Leadership Pipeline efter planen. Der er i trivselsmålingen opnået 80% kendskab til Leadership Pipeline. Der er udarbejdet en konkret plan for politikredsens HR-indsatser i

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >>

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >> Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI Årsberetning Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI 2011 2011 ÅRS BERET NING fortsættes på side 2 >> Forord Endnu et år er gået, og det er blevet tid til at gøre

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere