MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI"

Transkript

1 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014

2 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3 Tyveri fra borger 4 Spiritus- og narkotikakørsel 4 Tyveri af nummerplader 5 Særlig indsats mod indbrud i beboelse og bekæmpelse af hæleri 5 Styring af sager om økonomisk kriminalitet 6 Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer 7 Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder 8 Projekt Hele vejen rundt 9 Målrettet indsats på færdselsområdet 9 Tungvognskontrol 10 Effektivitet i straffesagsbehandlingen 10 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 11 Effektiv økonomi- og ressourcestyring 11 Styrkelse af arbejdet med gennemførelsen af konfliktråd 12 Samarbejdet med kommunerne i kredsrådet 12 Beredskabssamarbejde med kommunerne i politikredsen 13 Trivsel og sygefravær 13 Lederudvikling UDGIVET AF Midt- og Vestsjællands Politi Februar 2014 FORSIDEFOTO Politikredsens indsatsleder planlægger indsatsen FOTO OG LAYOUT Midt- og Vestsjællands Politi Kommunikationssektion 1

3 Indledning Strategien beskriver de væsentligste mål for Midt- og Vestsjællands Politi i Strategien rummer de områder, der på såvel lokalt som nationalt plan er højest prioriterede og derfor vurderes som særligt betydningsfulde for Midt- og Vestsjællands Politi. Vision og overordnede mål Midt- og Vestsjællands Politis vision er: I samarbejde med det øvrige samfund skaber vi tryghed og sikkerhed for borgerne i Midt- og Vestsjællands politikreds Visionen for Midt- og Vestsjællands Politi skal ses i forlængelse af den overordnede strategi for hele dansk politi og anklagemyndigheden for Den overordnede strategi har Rigspolitiet og Rigsadvokaten udarbejdet sammen med de 12 politikredse i tæt dialog med samarbejdspartnere og nøgleinteressenter. De overordnede mål for dansk politi og anklagemyndighed er: Vi bekæmper med fasthed kriminalitet og forhindrer konflikter, uro og kriminalitet. Vi fokuserer på kerneopgaverne og øger kvaliteten og effektiviteten i vores opgaveløsning. Vi er servicebevidste, åbne og tilgængelige. Vi er professionelle, samarbejdende og løser opgaverne innovativt. Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere og ledere. Udmøntningen af politikredsens strategi i 2014 skal i øvrigt ses i lyset af de større reformprojekter, der løbende gennemføres i dansk politi. Projekterne skal sikre en løbende tilpasning og effektivisering af håndteringen af de politimæssige kerneopgaver, og Midt- og Vestsjællands Politi skal derfor i 2014 bl.a. bidrage til at optimere politiets arbejde på tilladelses-, våben- og kørekortområdet samt arbejde med at øge kvaliteten i straffesagsbehandlingen. Reformprojekterne betyder også, at Midt- og Vestsjællands Politi pr. 1. januar 2014 satte Tungvognscenter Øst i drift,. Midt- og Vestsjællands Politi overtog herved ansvaret for den operative tungvognskontrol for Sjælland, Lolland Falster og Bornholm samt virksomhedskontrollen for hele landet. 2

4 Prioriterede fokusområder De højest prioriterede mål for Midt- og Vestsjællands Politi i 2014 er beskrevet nedenfor. I faktaboksene beskrives de vigtigste målkrav på områderne. De procentvise forbedringer i 2014 er hvis intet andet er angivet relateret til gennemsnittet for perioden Vi bekæmper med fasthed kriminalitet og forhindrer konflikter, uro og kriminalitet Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes Politikredsen har udvalgt tre former for borgervendt og utryghedsskabende kriminalitet, som det efter en vurdering af det lokale trusselbillede i kredsen, er særligt relevant at sætte ind overfor. Det ene kriminalitetsområde - tyveri fra borger - har allerede været genstand for en særlig indsats fra Midt- og Vestsjællands Politi i 2012 og 2013, men er fortsat et problem i politikredsen. De to øvrige former for kriminalitet er nye områder, som politikredsen vil yde en særlig indsats over for. Tyveri fra borger Tyveri og tricktyveri fra borgerne har de senere år udgjort et stigende problem i Midt- og Vestsjællands politikreds. Tyveri fra borger er i denne sammenhæng tricktyveri fra egen bolig, tyveri fra lomme og taske, samt tyveri af taske og bagage altså tyverier, der foregår helt tæt på borgerne, og som derfor kan være forbundet med særlig utryghed og ubehag. I 2013 steg antallet af anmeldelser for tyveri fra borger. Politikredsen vil derfor i 2014 yde en særlig indsats mod denne form for tyveri. Indsatsen skal især styrkes i forbindelse med Roskilde Festival, der genererer en betydelig del af politikredsens anmeldelser. Derudover rettes indsatsen primært mod områder og begivenheder, hvor mange mennesker samles, såsom banegårde, forretningsområder, markeder, festivaler og lignende. MÅL FOR INDSATSEN MOD TYVERI FRA BORGER Antallet af anmeldelser af tyveri fra borger er faldet med mindst 2 %, eller Højere sigtelsesprocent for tyveri fra borger. Tiltaleprocent for tyveri fra borger er som minimum fastholdt. 3

5 Spiritus- og narkotikakørsel Spiritus- og narkotikakørsel udgør generelt en betydelig trussel mod trafiksikkerheden og spiller ofte en rolle i de alvorligste trafikuheld med død eller alvorlig personskade til følge. Spiritus- og narkotikakørsel skaber derfor utryghed blandt borgerne, da alle færdes i trafikken med risiko for at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Særligt i bestemte områder i politikredsen vælger mange at tage bilen i påvirket tilstand og udsætter dermed både sig selv og andre for stor fare. I tre af politikredsens kommuner er antallet af sager med spiritus- og narkotikakørsel højere per indbygger end i politikredsens øvrige kommuner, og der er også flere gentagne overtrædelser, Midt- og Vestsjællands Politi vil derfor i 2014 arbejde målrettet med at kontrollere for spiritusog narkotikakørsel i de tre kommuner Holbæk, Odsherred og Kalundborg hvor der er flest overtrædelser. Den øgede risiko for at blive opdaget skal på længere sigt medvirke til at nedbringe antallet af kørsler i påvirket tilstand og de færdselsuheld, der følger heraf. MÅL FOR INDSATSEN MOD SPIRITUS- OG NAR- KOTIKAKØRSEL Antallet af sigtelser for spiritus- og narkotikakørsel i Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommuner er samlet steget med mindst 2 %. Tyveri af nummerplader Tyveri af nummerplader har de senere år været et stigende problem i Midt- og Vestsjællands politikreds. Ud over at tyveri af nummerplader er til gene for borgerne i politikredsen, er denne type tyveri ofte ledsaget af andre mere alvorlige typer kriminalitet, såsom tyveri af benzin, røveri og banderelateret kriminalitet. Midt- og Vestsjællands Politi vil derfor i 2014 yde en særlig indsats mod tyveri af nummerplader samt mod tyveri af benzin. Politikredsens indsats mod tyveri af nummerplader skal også ses i lyset af de nye regler om fastmontering af nummerpladerne på bilerne for fremover at undgå tyveri af dem. Dette tiltag skal indfases over en 2-årig periode frem mod udgangen af Politikredsens indsats på området i 2014 understøtter på den måde den nationale strategi om fremover at sætte ind over for netop denne kriminalitetsform. MÅL FOR INDSATSEN MOD TYVERI AF NUM- MERPLADER Antallet af anmeldelser om tyveri af nummerplader er faldet med mindst 2 %. Antallet af anmeldelser om tyveri af benzin og olie er faldet med mindst 20 %. 4

6 Særlig indsats mod indbrud i beboelse og bekæmpelse af hæleri Indbrud i private boliger er utryghedsskabende og meget generende for borgerne Fra 2012 til 2013 faldt antallet af anmeldelser om indbrud i beboelse, men antallet af indbrud er fortsat for højt. Derfor vil Midt- og Vestsjællands Politi også i 2014 fortsætte den målrettede indsats på indbrudsområdet. Hælerivirksomhed er en forudsætning for indbrudskriminalitet og er derfor et selvstændigt mål for indsatsen. Indbrudstyve har ofte større operationsområder og er ikke begrænset til bestemte lokaliteter eller områder. Der er derfor også fastsat mål for hele Sjælland, som Midt- og Vestsjællands Politi skal søge at opfylde sammen med de øvrige fire sjællandske politikredse. MÅL FOR DEN SÆRLIGE INDSATS MOD INDBRUD I PRIVAT BEBOELSE SAMT MOD HÆLERIVIRK- SOMHED Mindst 2 % færre anmeldelser eller en højere sigtelsesprocent for indbrud i privat beboelse på Sjælland og i politikredsen ift. gennemsnittet af perioden Udviklingen i antallet af tiltaler for indbrud på Sjælland og i politikredsen er som minimum på niveau med udviklingen i antallet af sigtelser ift. gennemsnittet af perioden Mindst 23 % flere sigtelser for hælerivirksomhed på Sjælland. Udviklingen i antallet af tiltaler for hæleri på Sjælland er som minimum på niveau med udviklingen i antallet af sigtelser. Styring af sager om økonomisk kriminalitet Den økonomiske kriminalitet udgør et voksende samfundsmæssigt problem, hvilket kommer til udtryk både i antallet af sager og i den mangfoldighed og opfindsomhed, som kriminaliteten gennemføres med. Midt- og Vestsjællands Politi vil i 2014 fortsat anvende den projektorienterede tilgang, som politiet gennem de senere år har arbejdet med i efterforskningen af større sager om økonomisk kriminalitet. Politikredsen vil fortsat have fokus på hvidvasksager, udbyttekonfiskation samt hurtigere sagsbehandling af sager om økonomisk kriminalitet. Derudover vil politikredsen øge opmærksomheden på de øvrige sager om økonomisk kriminalitet. MÅL FOR INDSATSEN MOD ØKONOMISK OG OR- GANISERET KRIMINALITET Der er opstillet milepælsplaner i alle relevante større sager om økonomisk og organiseret kriminalitet. Alle modtagne underretninger om hvidvask skal efterforskes. Der rejses tiltale eller træffes anden afgørelse i 60 % af de øvrige sager om økonomisk kriminalitet inden 6 mdr. efter anmeldelsen. For de øvrige sager nedbringes den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse til 300 dage. 5

7 Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer I 2013 var Midt- og Vestsjællands Politi igen udpeget som såkaldt bandekreds. De fleste af landets større rocker- og bandegrupperinger er repræsenteret i politikredsen, og derfor har indsatsen på området også i det seneste år været prioriteret højt. Politikredsen har i 2012 og 2013 arbejdet intensivt og målrettet på at efterforske rockerog bandemedlemmer, hvilket er kommet til udtryk i en række sager mod rocker- og bandemedlemmer. Derudover var rocker- og bandeområdet i 1. halvår af 2013 præget af et højt konfliktniveau særligt omkring København, men også i Midtog Vestsjællands Politikreds. Det resulterede i 2013 i en betydelig indsats fra politiet for at nedbringe konfliktniveauet. Indsatsen medførte et meget højt antal fængslede rocker- og bandemedlemmer gennem hele Konflikten var mod slutningen af 2013 begrænset væsentligt, men de underliggende problemer med rocker- og bandemiljøet består. Det er derfor politikredsens målsætning sammen med de øvrige politikredse på Sjælland at sikre, at så mange som muligt af regionens registrerede rocker- og bandemedlemmer kontinuerligt afsoner domme eller er varetægtsfængslede. MÅL FOR INDSATSEN MOD ROCKERE OG BAN- DER. Politikredsen har i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland sikret, at: 150 af de rocker- og bandemedlemmer, der moniteres af politiet, kontinuerligt er fængslet, heraf 20 % af dem, som har tilknytning til de særligt udsatte boligområder. 50 personer, som ved deres kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed, er fængslet i løbet af de særligt udpegede personer, som har væsentlig indflydelse på rocker- og bandekriminalitet og/eller konfliktudviklingen mellem disse, er fængslet. der er foretaget egentlige efterforskningsskridt mod mindst 4 af de udpegede personer, som ved bagmandslignende virksomhed skaber rammerne for gruppernes mere avancerede og alvorlige økonomiske kriminalitet. Personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet er ofte involveret i forskellige former for kriminalitet. Politikredsen skal derfor i samarbejde med de øvrige politikredse på Sjælland sikre, at der sker en målrettet monitering og efterforskning mod de personer, der har væsentlig indflydelse på rocker- og bandekriminaliteten, samt de personer, hvis kriminelle aktivitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og bandemedlemmernes virksomhed. 6

8 Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder I de særligt udsatte bolig områder er der fortsat uløste problemer med for meget kriminalitet og beboere, som ikke føler, at de kan færdes trygt på gaden i deres nabolag. I samarbejde med politikredsens kommuner er boligområderne Karlemoseparken og Ellemarken i Køge og Askerød i Greve igen i 2014 udpeget som særligt udsatte boligområder i Midt- og Vestsjællands politikreds. Disse boligområder er i 2012 og 2013 blevet gjort til genstand for en særlig og bredspektret politimæssig indsats, som skal modvirke rekrutteringen af nye rockerog bandemedlemmer i de særligt udsatte boligområder. Denne indsats fortsættes i 2014 med projekt Hele Vejen Rundt, som uddybes på side 8. De problemer, der er i områderne, kan være meget forskellige. De dækker ikke kun alvorlig kriminalitet, men også mindre alvorlig kriminalitet og anden generende adfærd, f.eks. støjende opførsel, hærværk, ulovlig knallertkørsel på stiog gangsystemer, verbal og korporlig chikane samt trusler om repressalier ved voksnes forsøg på at vejlede eller irettesætte de unge. MÅL FOR INTENSIVERET INDSATS I DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER Antallet af straffelovsanmeldelser pr indbyggere er nedbragt i et af boligområderne, så det er på niveau med eller under gennemsnittet for hele landet. Samtidig er antallet af straffelovsanmeldelser i de øvrige to boligområder samlet set faldet i forhold til niveauet for de foregående år. Antallet af sigtelser er steget i forhold til antallet af anmeldelser af straffelovsovertrædelser i områderne. Der er rejst tiltale i mindst 65 procent af straffelovssagerne inden for to måneder efter sigtelsestidspunktet. Der er iværksat mindst ét nyt initiativ på baggrund af den seneste tryghedsmåling i de særligt udsatte boligområder. Der er foretaget opfølgningsbesøg hos alle borgere, der har været udsat for to eller flere indbrud inden for det seneste år. Indsatsen i de særligt udsatte boligområder fastholdes i 2014, hvor den vil være et fokusområde i Midt- og Vestsjællands Politi. 7

9 Projekt Hele vejen rundt Midt- og Vestsjællands Politi iværksatte i 2012 og 2013 en koordineret lokal indsats i boligområderne omkring Karlemoseparken og Ellemarken i Køge samt i Askerød bebyggelsen i Greve. Formålet med indsatsen har været at modvirke, at børn og unge tiltrækkes af bandemiljøerne i områderne. Baggrunden for indsatsen er den kedelige kendsgerning, at politikredsens udfordringer på rocker-/bandeområdet igennem flere år har været betydelige, og at mange af de banderelaterede aktiviteter er koncentreret i Køge og Greve kommuner. Her har bl.a. de nævnte boligbebyggelser været rekrutteringsområder for grupperingerne. Politikredsen fortsætter den styrkede indsats på området i 2014 både med allerede iværksatte og nyudviklede initiativer. I 2014 vil der derfor fortsat være særligt udpeget personale tilknyttet det enkelte boligområde, ligesom der gennemføres bekymringssamtaler med de unge. Indsatsen udvides derudover med initiativer, der har til formål af afprøve nye, innovative og tværfaglige tilgange til at komme hele vejen rundt om problemstillingerne og reducere rekrutteringen til bandemiljøet, mindske kriminaliteten og øge trygheden i området. Et af forsøgene i et af boligområderne er, at gennemføre samtaler med alle familier med børn fra en bestemt årgang for at etablere kontakt mellem familier og myndigheder allerede inden, at der er tegn på bekymrende adfærd. MÅL FOR PROJEKT HELE VEJEN RUNDT Der er gennemført mindst 60 bekymringssamtaler. Der er gennemført relationssamtaler med alle børn og deres forældre fra en bestemt årgang fra et bestemt boligområde. Der er afholdt rollemodelsamtaler med 45 % af de tidligere rocker/bandemedlemmer. Der er udpeget særligt toneangivende personer, som gøres til genstand for målrettet efterforskning. Mindst 60 % af de unge, der har været til samtale, er ikke registreret som sigtet eller mistænkt for en ny lovovertrædelse i 6 måneder fra samtaletidspunktet. Der er tilknyttet forskere til nogle af initiativerne, og det er hensigten, at den viden, som projektet afføder, skal kunne bruges i andre særligt udsatte boligområder. 8

10 Målrettet indsats på færdselsområdet Efter at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken på landsplan faldt i 2012 til det hidtil laveste niveau i mange år, steg det igen i også i Midt- og Vestsjællands politikreds. Det nationale mål på færdselsområdet er, at der skal ske en halvering af antallet af trafikdræbte inden udgangen af 2020 ift. niveauet i 2010, ligesom der skal ske en tilsvarende nedbringelse i antallet af tilskadekomne i trafikken. For at opfylde disse mål skal indsatsen i Midtog Vestsjællands Politi målrettes de lokale udfordringer. Til det formål skal politikredsen udarbejde en trafiksikkerhedsanalyse, der udpeger de lokale udfordringer. Med afsæt i analysen vil politikredsen udarbejde en operationsplan for den samlede færdselsindsats, der både omfatter indsatsen mod trafikfarlige forseelser og automatisk trafikkontrol. MÅL FOR FÆRDSELSINDSATSEN Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsanalyse, som belyser de lokale udfordringer på færdselsområdet Der er foretaget mindst timers måling ved anvendelse af automatisk trafikkontrol. Der er rejst mindst sigtelser for trafikfarlige færdselsforseelser. Der er i samarbejde med Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi gennemført mindst to udvidede rutinekontroller. Færdselsområdet er derfor også i 2014 et prioriteret indsatsområde for Midt- og Vestsjællands Politi. Tungvognskontrol Som led i de såkaldte politianalyser har Midt- og Vestsjællands Politi etableret Tungvognscenter Øst, som fra 1. januar 2014 har overtaget en række opgaver, der tidligere blev løst af Rigspolitiet og politikredsene. Det nye tungvognscenter har blandt andet ansvaret for den administrative kontrol af overholdelsen af køre-hviletidsbetemmelser i hele landet samt den operative kontrol af tungvogne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Den operative kontrol omfatter bl.a. kontrol af busser, transport af farligt gods, dyr og affald. Der desuden afsat ressourser til kontrol af cabotagekørsel. MÅL FOR TUNGVOGNSCENTER ØST Der er standset og kontrolleret mindst tunge køretøjer, heraf mindst for ulovlig cabotagekørsel Der er foretaget virksomhedskontrol af mindst aflæste arbejdsdage Der er gennemført 1 multikontrol i samarbejde med Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og SKAT 9

11 Vi fokuserer på kerneopgaverne og øger kvaliteten og effektiviteten i vores opgaveløsning Effektivitet i straffesagsbehandlingen Øget effektivitet i den lokale anklagemyndighed er fortsat et fokusområde for Midt- og Vestsjællands Politi. Målet i 2014 for den lokale anklagemyndighed er at forbedre produktiviteten sammenlignet med udgangspunktet i Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesagerne vil også være et mål i Politikredsen vil i den forbindelse særligt fokusere på nedbringelse af den korte sagsbehandlingstid, hvilket vil sige den tid, der går, fra en person bliver sigtet, til tiltalespørgsmålet er afgjort. Samtidig er det målet at nedbringe den lange sagsbehandlingstid ved at fokusere på den gennemsnitlige alder for de ældste sigtelser. MÅL FOR STRAFFESAGSPRODUKTIONEN OG EFFEKTIVITET Produktiviteten i anklagemyndigheden i 2014 er forbedret med 2 % i forhold til 2011 (målt som antal ekspederede standardsager i forhold til faktisk afholdt lønudgift). Kvalitet i straffesagsbehandlingen Som led i politiets og anklagemyndighedens strategi for skal der fortsat i 2014 arbejdes med at højne effektiviteten og kvaliteten i behandlingen af straffesager af hensyn til borgerne. Derfor styrker Midt- og Vestsjællands Politi i 2014 indsatsen for at forbedre kvaliteten i straffesagsbehandlingen allerede ved opstarten af sagerne i vagtcentralen, servicecentret og beredskabet. Hvis sagsbehandlingen allerede fra starten er af høj kvalitet, bliver den efterfølgende sagsbehandling mere effektiv og slutproduktet af bedre kvalitet. MÅL FOR ØGET KVALITET I STRAFFESAGSBE- HANDLINGEN Politikredsen har gennemført et projekt der skal højne kvaliteten og effektiviteten i den indledende straffesagsbehandling. Udvalgte medarbejdere i anklagemyndigheden har gennemført en uddannelse i kvalitetsudvikling. Opmærksomheden på sagernes opstart skal suppleres af et mere generelt arbejde med at øge kvaliteten i hele straffesagskæden vha. både generelle og tværgående initiativer. I den forbindelse skal udvalgte medarbejdere i anklagemyndigheden gennemføre en uddannelse i kvalitetsudvikling. 10

12 Effektiv økonomi- og ressourcestyring En effektiv styring af politikredsens økonomi kombineret med en velovervejet og fleksibel prioritering af kredsens ressourcer udgør fundamentet og rammen for løsningen af alle Midt- og Vestsjællands Politis opgaver. De økonomiske rammer, der er fastsat i Politiets flerårsaftale for , den fortsatte effektiviseringsproces og Finansministeriets skærpede krav til god økonomistyring understreger behovet for en tæt og stram økonomi- og ressourcestyring i politikredsen. Midt- og Vestsjællands Politi skal i 2014, fortsætte sit ambitiøse fokus på optimering af ressourcestyringen gennem videreudviklingen af styringsrelevant og værdiskabende aktivitetsbaseret økonomistyring. Politikredsen vil derfor fortsætte og øge bestræbelserne på at sikre, at ressourcemæssige overvejelser indgår i planlægningen af aktiviteter og indsatser på alle niveauer og områder. Dette indebærer også øget fokus på datakvaliteten. MÅL FOR POLITIKREDSENS ØKONOMI- OG RESSOURCESTYRING Bevilling og låneramme er overholdt. Budgetprocessen er tilpasset og lever op til de øgede krav for anvendelse af konceptet aktivitetsbaseret økonomistyring og er gennemført i tæt samspil med den sideløbende strategiproces. Perioderegnskaber og anden økonomisk afrapportering til Rigspolitiet er retvisende, detaljerede og er indsendet rettidigt. De effektiviseringer, der er meldt ud til politikredsen, er realiseret. Der er gennemført lokale budgetanalyser for at optimere kredsens brug af ressourcer. Der skabt økonomisk råderum til at styrke politikredsens investeringer i ny teknologi og operativt materiel. Vi er servicebevidste, åbne og tilgængelige Styrkelse af arbejdet med gennemførelse af konfliktråd Konfliktråd er et møde mellem offer og gerningsmand, hvor offeret har mulighed for at bearbejde sin oplevelse af episoden, og gerningsmanden har mulighed for at forholde sig til de menneskelige følger af hans handling. De hidtil opnåede erfaringer peger på, at konfliktmægling har en positiv effekt på alle involverede parter. MÅL FOR FORTSAT ARBEJDE MED KONFLIKT- RÅD Politikredsen har i 2013 deltaget i en Der er gennemført konfliktmægling i mindst 50 arbejdsgruppe i Rigspolitiet, der skal komme sager. med forslag til, hvordan konfliktrådene kan udvikles og forbedres bl.a. i forhold til etik, faglighed og kvalitet. I den sammenhæng har politikredsen styrket visitationen af sager til konfliktråd. Midt- og Vestsjællands Politi vil også i 2014 arbejde for, at et større antal gerningsmænd og forurettede tager imod tilbuddet om konfliktmægling. 11

13 Vi er professionelle, samarbejdende og løser opgaverne innovativt Samarbejdet med kommunerne i kredsrådet Kredsrådet, der består af politidirektøren og borgmestrene fra politikredsens kommuner, har udarbejdet en samarbejdsplan for I planen er der udvalgt en række indsatsområder, hvor politi, kommuner, andre myndigheder, foreninger og øvrige lokale aktører skal samarbejde om at forebygge og bekæmpe kriminalitet i lokalområdet. På de fleste indsatsområder er det politikredsens ti lokalråd, der skal tage initiativ til tiltag på området. Lokalrådene består af repræsentanter fra henholdsvis det lokale civilsamfund, det lokale politi og den enkelte kommune. De områder, der i 2014 gøres til genstand for en særlig indsats, er den kriminalpræventive indsats over for børn og unge, bekæmpelse af indbrud og indsatsen overfor kriminelle bander. MÅL FOR SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE I KREDSRÅDET Politikredsen har afrapporteret om på de fastsatte indsatsområder til kredsrådet. Politkredsen har implementeret modellen for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme hos mennesker med psykiske vanskeligheder. Som noget nyt skal der også samarbejdes om bekæmpelse af brug og salg af narkotika i mindre bysamfund samt om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt personer med psykiske lidelser. Beredskabssamarbejde mellem Midt- og Vestsjællands Politi og kommunerne Dansk politi har gennemgået et større eftersyn af politiets beredskabsmæssige kapacitet til at håndtere ekstraordinære hændelser - blandt andet på baggrund af de tragiske hændelser i Norge 22. juli Et vigtigt led heri er politiets evne til at samarbejde med andre myndigheder i en krisesituation. Midt- og Vestsjællands Politi har derfor i fællesskab med kredsens ti kommuner indgået et forpligtende samarbejde om afvikling af beredskabsøvelser på forskellige niveauer mellem de kommunale beredskabsenheder og krisestyringsstabe og politiets beredskab. MÅL FOR INDSATSEN FOR STYRKET BERED- SKABSSAMARBEJDE Beredskabssamarbejdet mellem politikredsen Der er afviklet 7 beredskabsøvelser i samarbejde mellem politikredsen og kommunernes og kommunerne vil blive udviklet og testet i Dette vil ske gennem relevante øvelser beredskabsmyndigheder og krisestyringsstabe. med forskellige scenarier, hvis formål er at afprøve beredskabsplanlægningen og øve og styrke samarbejdet og koordinationen på de forskellige niveauer i henholdsvis kommunerne og politiet. 12

14 Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere og ledere Trivsel og sygefravær Midt- og Vestsjællands Politi skal i 2014 have fokus på trivsel i bred forstand i hele koncernen. Derfor skal politikredsen bl.a. foretage en trivselsmåling blandt medarbejderne og lederne i politikredsen. Politikredsen skal også fortsat have fokus på sygefravær, ikke mindst på ledernes håndtering af sygefravær. MÅL FOR SYGEFRAVÆR OG RESSOURCE- STYRING: Mindst 80% af medarbejderne og lederne i politikredsen har svaret i trivselsmålingen. Der er fulgt systematisk op på sygefravær. Lederudvikling Udvikling af dygtige og kompetente ledere er et strategisk fokusområde for hele dansk politi og anklagemyndigheden i Målet er, at politiet og anklagemyndigheden til stadighed er i stand til at udvikle lederne, så de kan sætte retning, tænke innovativt og skabe resultater i samspil med deres medarbejdere. I forlængelse af ledelsesreformer i både politi og anklagemyndighed arbejdes der i 2014 med at implementere det nye ledelsesgrundlag i politiet ud fra udviklingsmodellen Leadership Pipeline. Det nye ledelsesgrundlag skal sikre transparente krav til ledernes færdigheder, prioriteringer og værdier på de forskellige ledelsesniveauer i organisationen. Politiet og anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi vil derfor også i 2014 fortsætte det langsigtede arbejde med et fælles ledelsesparadigme. MÅL FOR LEDERUDVIKLING Politikredsen har implementeret Leadership Pipeline efter planen. Der er i trivselsmålingen opnået 80% kendskab til Leadership Pipeline. Der er udarbejdet en konkret plan for politikredsens HR-indsatser i

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2013 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3.1.

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24-27 28 FORORD KREDSRÅD

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS L LEDELSESSEKRETARIATET 3. marts 2010 J.nr. 1200-10279-00002-10 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Drift og målopfyldelsen i 2009... 3

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 16. december 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00007-13

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

Rockere og bander 2012

Rockere og bander 2012 Rockere og bander 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Situationen... 3 2.1. Den aktuelle situation... 3 2.2. Overordnet om indsatsen... 3 3. Politiets indsats... 5 3.1. Overordnet om indsatsen...

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Københanvs Politi 3 1.2 Vision og pejlemærker

Læs mere

Mål og strategi 2012-2015

Mål og strategi 2012-2015 Mål og strategi 2012-2015 2012-2015 2 Mål og strategi 2012-2015 Fokus på kvalitet Anklagemyndigheden har i de senere år gennemlevet den største modernisering i vores knap 100-årige historie. Vi har etableret

Læs mere

Rockere og bander 2013

Rockere og bander 2013 Rockere og bander 2013 Side 2 Indhold 1. Indledning...3 2. Situationen...3 2.1. Den aktuelle situation...3 2.2. Overordnet om indsatsen...3 3. Politiets indsats...5 3.1. Overordnet om indsatsen...5 3.2.

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Rockere og bander 2014

Rockere og bander 2014 Rockere og bander 2014 Side 2 Indhold 1. Indledning...3 2. Indsatsen og situationen i 2014...3 2.1. Nøgletal fra 2014...4 3. Politiets bekæmpende indsats...5 3.1. Overordnet om indsatsen...5 3.2. Operationsplanen...6

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune BERETNING Rebild Kommune TIL KREDSRÅDET 2013 Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

Kredsråd. Den: 20. maj 2015

Kredsråd. Den: 20. maj 2015 Kredsråd Den: 20. maj 2015 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens Hendriksen, politiinspektør Helge Holbek, chefanklager Ida Sørensen, borgmestrene Willy Eliasen (Egedal), Benedikte

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7.

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. 28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen LOKALPOLITIET I KØGE Telefon: 2323 9175 E-mail: jje004@politi.dk Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. april 2014 Til stede:

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

KØ O H AV N S P KØBENHAVNS POLITI VIRKSOMHEDSBERETNING KØBENHAVNS

KØ O H AV N S P KØBENHAVNS POLITI VIRKSOMHEDSBERETNING KØBENHAVNS B TI LI KØ EN O H AV N S P KØBENHAVNS POLITI VIRKSOMHEDSBERETNING 2013 KØBENHAVNS 1. Forord Et operations- og omstillingsår 2013 har været et operations- og omstillingsår for Københavns Politi. Mens der

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2012 Rødovre Vallensbæk INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Om årsrapporten... 3 1.2

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation 1 Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation Til stede: Claus Darling Hansen Francisco Ortega Francisco Ortega Helle Ziersen John Jensen Kaj Schmidt Mogens Pejtersen Pia

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere