Handlingsplan for rottebekæmpelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for rottebekæmpelse"

Transkript

1 Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye bekendtgørelse, skal kommunerne udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanen skal revideres minimum hvert 3. år. Fredericia Kommune har udarbejdet en handlingsplan, som indeholder en overordnet strategi for bekæmpelse af rotter i Fredericia Kommune indenfor en 3. årig periode fra den 1. marts 2013 til den 28. februar MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSEN Fredericia Kommunes mål med rottebekæmpelsen er, at nedbringe rotteantallet med 10 % frem til primo 2016, at bruge mindre gift, at ændre måden for hvordan rotter skal indberettes, at sikre kommunale institutioner, at registrere vildtfordringspladser, at informere borgerne på hjemmesiden vedrørende forebyggelse og at registrere antallet af rotter ved støjhegnet på Snoghøj Landevej 2. TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN I Fredericia Kommune betales rottebekæmpelsen over ejendomsskatten. Afgiften som opkræves dækker over udgifter til bekæmpelsesfirma, IT-systemer til rottebrug, omkostninger i forbindelse med opsætning og vedligeholdelse af rottespærrer, opsætning af fælder og udlægning af gift. Ved Vej & Park er der tilknyttet en myndighedsperson til rotteområdet og i Fredericia Spildevand er der tilknyttet en rottebekæmper. I de perioder der køres landtur, er der tilknyttet en ekstra mand til at køre disse ture. 3. MÅLELIGE SUCCESKRITERIER OG OPNÅELSE AF MÅLENE For at opnå de mål, som er opstillet i afsnit 1, vil der i dette afsnit redegøres for, hvordan succeskriterierne kan måles og hvilke tiltag der udføres for opnåelse af målene.

2 3.1 Nedbringelse af rotteantal Målet er, at nedbringe rotteantallet med 10 % frem til primo Kommunen vil måle de registrerede rotter i 2012 i forhold til de registrerede rotter i Herunder vil der hvert år (primo 2014 og 2015), undersøges om antallet af rotter er nedadgående. I 2013 og fremover vil det nye Rotteweb benyttes til intern brug, som giver et overblik og en mulighed for, at kunne følge udviklingen af rotter på en mere hensigtsmæssig måde. Dette vil medvirke til, at det er nemmere at se, hvor der skal gøres en ekstra indsats på rotteområdet for at nedbringe antallet. For at optimere rottebekæmpelsen, er der fastsat frister i Fredericia Kommune som udover lovkravet, skal sikre, at ejendomme med rotter bliver besøgt igen indenfor en acceptabel tid. Lovgivningen på rotteområdet siger, at kommunen senest 8 dage efter at have modtaget anmeldelse om forekomst af rotter, skal foretage tilsynsbesøg. I Fredericia Kommune reagerer vi langt hurtigere, end loven foreskriver. Der køres som udgangspunkt ud tirsdage og torsdage hver uge. Derudover aflægger vi besøg senest den følgende dag, når det drejer sig om indendørs mistanke om rotter. I fødevarevirksomheder rykkes der ud straks. Det samme gælder skoler, børnehaver, dagplejere og plejehjem. Generelt bekæmper kommunen ikke rotter i kloakken pga. det meget ringe udbytte heraf. Dog har vi opsat 10 rottespærrer i kloaksystemerne i Fredericia Kommune. Dette har haft effekt fordi vi på kort sigt kan holde rotterne ude af systemet, og fordi det øger antallet af indfangede rotter. Kommunen påregner ikke at købe flere rottespærrer til kloakken udover de rottespærrer, som skal opsættes på institutioner og lignende (se afsnit 3.4). 3.2 Brug af mindre gift For at nedbringe brugen af gift, vil kommunen måle den mængde gift, der er anvendt i 2012 og sammenholde mængden med giftforbruget i Herunder vil der hvert år (primo 2014 og 2015), undersøges om mængden af gift er nedadgående. Af gift anvendes i Fredericia Kommune primært Brota (Bromadiolon) og Dita (Difenacoum). Fra 1. januar 2013 anvendes en mildere gift end Brota kaldet Coumatetralyl. 3.3 Indberetning af rotter Fredericia Kommune har kontrakt med Fredericia Spildevand A/S, som skal forestå bekæmpelse af rotter i Fredericia Kommune. Anmeldelse af rotter forgår pt. ved, at borgerne henvender sig til Brandvæsenet eller Vej & Park, hvor beskeden bliver givet Side 2

3 videre til rottefængeren. Rottefængeren henter som udgangspunkt anmeldelser ved Brandvæsenet tirsdag og torsdag. Anmeldelserne sorteres efter vigtighed dog under hensyntagen til særlige forhold som ved mistanke om rotter indendørs i beboelse, i kommunale institutioner samt fødevarevirksomheder, under disse forhold kontakter Brandvæsenet rottefængeren, der straks kontakter anmelderen. Fra 2013 skal indberetning af rotter ske digitalt ved hjælp af det nye Rotteweb eller ved at henvende sig til kommunens borgerservice. Modtager Brandvæsenet akutte opkald, kontakter de fortsat rottefængeren. Det gælder uanset tidspunkt på døgnet/året. For at måle om måden hvorpå rotterne indberettes på bliver ændret, vil det af Rotteweb fremstå, hvor mange registreringer der er indberettet fra borger, rottebekæmperen og kommunen. Registreringer i Rotteweb skal være stigende, for så vidt angår indberetninger fra borgerne set i forhold til de registreringer, der er indberettet af rottebekæmperen og kommunen. Kommunen vil benytte hjemmeside og opslag i avisen til, at informere om det nye Rotteweb, ligeledes vil borgere der ringer til borgerservice, blive guidet igennem Rotteweb, således det er muligt for borgeren selv, at registrere næste gang det bliver nødvendigt. 3.4 Sikre kommunale institutioner Kommunerne skal som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, på eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder. Ligeledes skal kommunen hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsætte rottespærrer i forbindelse med byggemodning af kommunens skoler, plejehjem, daginstitutioner og i parcelhusområder på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder. Kommunen kan, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, når der er opnået tilladelse fra grundejeren, opsætte rottespærrer på samtlige kloakledninger, der fører ind til eksisterende hospitaler. De institutioner hvor der bliver opsat rottespærrer skal registreres i Rotteweb. Jf. lovgivningen har kommunerne tre år fra 1. juli 2012 til opsætning af rottespærrer. Vi forventer at leve op til lovens krav. I Fredericia Kommune anvendes kun i ringe omfang giftblokke. Når rottespærrer er opsat, placeres giftblokke bagved disse, for at kunne konstatere, om der er aktivitet. Side 3

4 3.5 Vildtfodringspladser Tiltag, for bekæmpelse af rotter ved vildtfodringspladser, vil foregå via information på Fredericia Kommunes hjemmeside, herunder information omkring hvad der kan mindske antallet af rotter på vildtfodringspladserne. Ved at undlade fodring direkte på jorden kan man reducere antallet af rotter på vildtfodringspladser. I stedet skal man anvende specielle tønder med bundfjeder til foderet. Rotterne vil derved ikke have den lette adgang til foderet. Der skal påbegyndes en registrering af vildtfodringspladserne. Denne registrering påbegyndes primo På denne måde kan rotteantallet omkring vildtfodringspladserne registreres. 3.6 Information til borgerne Grundejere og enhver anden der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunen. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. Kommunen skal senest 8 dage efter, at have modtaget anmeldelse om forekomst af rotter, foretage tilsynsbesøg. I tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelse og på fødevarevirksomheder skal tilsynsbesøg foretages uden ugrundet ophold. Kommunen kan meddele grundejeren påbud om undersøgelser samt udførelse af de fornødne foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af rotter. Kommunen sørger for, at borgerne i kommunen to gange årligt får orientering om, hvor de skal anmelde forekomster af rotter. Dette gøres i stedlige aviser i forbindelse med orientering om rottebekæmperens tilsyn i landzone. Ligeledes er der orientering på kommunes hjemmeside om, hvem der skal kontaktes i forbindelse med rotter. Rotteweb gør, at anmeldelse af rotter kan foretages i døgndrift. Såfremt der konstateres rotter på en ejendom, som skyldes manglende rottesikring og renholdelse, således at rotternes livsbetingelser ikke begrænses mest muligt, orienterer rottebekæmperen grundejeren om de nødvendige tiltag, for at livsbetingelserne begrænses. Hvis der stadig konstateres problemer på ejendommen ved efterfølgende besøg, orienteres myndighedspersonen ved Vej & Park, som herefter varsler om påbud og giver påbud, hvis nødvendigt. Bliver påbuddet ikke overholdt, foretager Fredericia Kommune de fornødne foranstaltninger, som der er meddelt i påbuddet, for grundejerens regning. En del anmeldelser om forekomst af rotter, skyldes gamle og defekte kloakker, som ikke er vedligeholdt. Husejeren har pligt til at vedligeholde de private kloakker. Side 4

5 At fjerne eller nedbringe de gode livsbetingelser for rotterne vil nedbringe antallet af rotter. Det handler f.eks. om at finde kilden til forekomst af føde. Det kan bl.a. være foderbræt til fugle og vildtfodring. For virksomheder handler det bl.a. om at være opmærksom på rotternes adgang til fødevarer samt kassering af disse. 3.7 Støjhegn For at kunne konkludere om der er et problem med mange rotter ved støjhegnet på Snoghøj Landevej, vil der blive foretaget en registrering af rotterne i Rotteweb i I primo 2014, 2015 og 2016 vil der gøres en ekstra indsats for at nedbringe rotteantallet, hvis det viser sig, at der er et problem med rotter ved støjhegnet. Fredericia Kommune har en formodning om problemer med rotter ved støjhegnet, da der er blevet set rotter derved, og da der er gode muligheder for foder og gemmesteder for rotterne. Nedbringelse af antallet af rotter ved støjhegnet på Snoghøj Landevej er vigtig for kommunen, da Snoghøj Landevej er en indfaldsvej til Fredericia. Der færdes mange bilister og cyklister på vejen. Ligeledes er der boligområder på begge sider af vejen med dertilhørende institutioner og butikker. 4. HANDLINGSPLANENS IKRAFTTRÆDELSE OG GODKENDELSE Handlingsplanen er godkendt af Teknisk Udvalg den 19. februar 2013 og træder i kraft den 1. marts Handlingsplanen skal revideres senest den 28. februar Vej- & Parkchef Den René Olesen Side 5

6 Side 6

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3 Ministeriel

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 1.1B

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE. Version 1.1B KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Maj 2015 TAXI MANAGEMENT TERMS OF USE Version 1.1B INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Baggrund og formål... 3 Definitioner... 3 CPH s forpligtigelser... 3 Selskabets forpligtigelser...

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere