Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER"

Transkript

1 Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 9 Indsatsområder... 9 Beskrivelse af indsatsområder og planlagte aktiviteter Lovpligtige tiltag i den kommunale rottebekæmpelse Installation af rottespærrer på kommunale institutioner hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt Udføre kampagnebesøg i landzonen Optimere brugen af digitalt registreringsprogram i den praktiske og administrative rottebekæmpelse Områder hvor der typisk kan være problemer med rotter Intakte kloakker skal give færre rotter Sikre at fugle- og vildtfodring, hønse- og dyrehold ikke skaber grobund for rotter Forebyggelse og bekæmpelse af rotter på fugleøerne i Roskilde Fjord Regelmæssige tilsyn og bekæmpelse af rotter på/ved særlige arealer Områder til sikring af fremdrift og kvalitet i rottebekæmpelsen Udarbejdelse af retningslinier for den forebyggende, bekæmpende og administrative rottebekæmpelse Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger /22

3 Forord Rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (bek. nr af 29. december 2015) inddrage flere forebyggende initiativer end tidligere. Efter revisionen af bekendtgørelsen i 2012 har der været øget fokus på forebyggelse og rottesikring samt på at mindske forbruget af rottegift. Ved vedtagelsen af bekendtgørelsen i 2012 fik kommunerne til opgave, at udarbejde en handlingsplan, som skal beskrive tiltag/initiativer i den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter. Kommunernes handlingsplaner skal revideres hvert 3. år. Handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er 2. udgave af handlingsplanen og den beskriver de tiltag, som Frederikssund Kommune har valgt at fokusere på i den kommende 3-årige periode. Der er ikke ændret på kommunens vision og målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i forhold til den første handlingsplan. Rækkefølgen af de udvalgte indsatsområder er ikke et udtryk for en indbyrdes prioritering af de enkelte områder. Handlingsplanen blev vedtaget på Teknisk Udvalgs møde den 6. april /22

4 Vision Frederikssund Kommune har opstillet visioner for den kommunale rottebekæmpelse og forebyggelse, som skal være medvirkende til at sikre, at når det drejer sig om rotter, så vil borgerne i Frederikssund Kommune have en oplevelse af tryghed, sikkerhed og effektivitet. Kommunen vil sikre kommunens borgere en kompetent, effektiv og miljøforsvarlig bekæmpelse ved at have fokus på en vidensbaseret og målrettet bekæmpelse og forebyggelse af rotter. Kommunens visioner for den kommunale rottebekæmpelse er derfor; Rotter skal ikke udgøre et sundhedsmæssigt problem i Frederikssund Kommune Borgerne oplever tryghed i forhold til rotter, idet de ved hvad de skal gøre, hvis de observerer rotter og de oplever at problemerne bliver løst. Udledning af rottegift til miljøet begrænses mest muligt inden for rammerne af en effektiv bekæmpelse. Rottebekæmpelsen i Frederikssund Kommune skal foregå omkostningseffektivt, målrettet og være en sikker løsning for forvaltning og borgere. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter I henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr af 29. december i det følgende kaldet Bekendtgørelsen, skal kommunalbestyrelsen foretage en effektiv rotte-bekæmpelse. Bekæmpelsen af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer. Kommunen (kommunalbestyrelsen) har bl.a. pligt til, foruden at foretage en effektiv rottebekæmpelse, at; Sikre, at rottebekæmpelsen i kommunen følger den gældende resistensstrategi, som er udstukket af Naturstyrelsen Udarbejde en handlingsplan for den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter handlingsplanen skal som minimum revideres hvert tredje år Opsætte rottespærrer på kommunale institutioner og byggemodninger, hvor det er teknisk og hensigtsmæssigt muligt Føre tilsyn med ejendomme i landzonen hvert andet år Foretage bekæmpelse efter anmeldelser i byzonen og sommerhusområder Orientere borgerne om deres anmeldelsespligt to gange om året Indberette nøgletal for den kommunale rottebekæmpelse til Naturstyrelsen én gang årligt Registrere indberetninger fra private sikringsordninger om indgåede/ophørte aftaler, rotteforekomst og giftforbrug 4/22

5 Status Den kommunale rottebekæmpelse i Frederikssund Kommune varetages af kommunen, hvor Vej og Park står for den praktiske udførelse af bekæmpelsen og den administrative bekæmpelse varetages af Natur og Miljø. Det er til enhver tid kommunen der er ansvarlig for en effektiv rottebekæmpelse i hele Frederikssund Kommune. I perioden 2008 til 2009 oplevede man i Frederikssund Kommune et højt antal rotteanmeldelser med et gennemsnitligt antal på anmeldelser. I 2010 til 2011 faldt antallet af anmeldelser med ca. 25 %. Antallet af rotteanmeldelser er steget siden 2010 og har i 2015 været det højeste siden Årsager til denne stigning er ikke dokumenteret, men det vurderes at kunne skyldes manglende vedligeholdelse af kloakker samt milde vintre Antal rotteanmeldelser At antallet af rotteanmeldelser er steget kan bl.a. skyldes: At der er flere defekte kloakker og stikledninger (aldersbetinget nedbrud), så flere rotter kommer op af kloakken, At der er mere føde tilgængeligt i omgivelserne blandt andet på grund af fuglefodring At rottebestanden faktisk er steget som følge klimatiske ændringer med varme efterår og milde vintre (især 2007 og 2008, 2014 og 2015) samt længerevarende perioder med kraftig nedbør og højtstående grundvand At flere borgere er klar over, at man er forpligtiget til straks at anmelde rotter til kommunen, I 2014 var der 195 kloakrelaterede anmeldelser. I 2015 var det steget til 227 kloakrelaterede anmeldelser. Kommunen vil fortsat have fokus på kloakrelaterede anmeldelser. Ved konstaterede kloakdefekter vil kommunen med hurtig og effektiv handling sikre at defekter hurtigt udbedres. Se i øvrigt indsatsområde nr. 4. 5/22

6 I 2015 var der 453 sager, hvor rottebekæmperen har konstateret, at der fodres dyr på ejendommen. Det er en markant stigning i forhold til året før, hvor der er registreret 286 sager. Der er altså rigtig mange eksempler på, at rotter finder føde ved ejendomme med dyrehold i Frederikssund Kommune og rotterne flytter måske ind i et haveskur eller endda i boligen. Kommunen vil fortsat have fokus på at vejlede borgerne om dyrehold og håndtering af foder både i forbindelse med rottetilsynet og på kommunens hjemmeside. Den forebyggende indsats er vigtig. Udlægning af rottegift kan slå rotterne ihjel, men hvis der ikke forebygges ved sikring af ejendommen mod rotter, så kommer der bare nye rotter til. Kommunen vil i denne handlingsplan-periode have øget fokus på forebyggelse og sikring mod rotter på ejendomme med dyrehold. Det kræver samarbejdsvillighed fra borgerne, når rottebekæmperen kommer med gode råd om forebyggelse og sikring af ens ejendom mod rotter. Det er ofte forbundet med udgifter til sikring af utætte døre og porte, sikring af tagnedløb og reparationer på private stikledninger, brønde m.v. Det er borgeren der skal betale udgifterne til sikring af ejendommen. Derudover er det vigtig at alle borgere altid sørger for at affald og foder ikke er tilgængeligt for rotterne. 6/22

7 Borgere i Frederikssund Kommune kan foretage rotteanmeldelse døgnet rundt via kommunens hjemmeside. Borgere der anmelder rotter får besøg af rottebekæmperen senest 8 dage efter anmeldelsen, men oftest meget tidligere. Ved anmeldelse om rotter i beboelsen eller på institutioner, fødevarevirksomheder og lignende skal bekæmperen komme på besøg samme dag. Med denne service samt opmærksomhed på forebyggelsen vil kommunen sikre, at borgeren hurtigt får løst sit rotteproblem. Tegninger af Claus Witfelt 7/22

8 Budget Den kommunale rottebekæmpelse i Frederikssund Kommune er gebyrfinansieret og fastsættes fra år til år som en promillesats af ejendomsværdien. Gebyrets størrelse/promillesatsen afhænger af de aktuelle og planlagte udgifter i forbindelse med rottebekæmpelsen og kan derfor variere fra år til år. I 2015 blev gebyret sat til 0,0738 promille af ejendomsværdien. Ejendomsejere kan se, hvad de betaler på opgørelsen om ejendomsskat. 8/22

9 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter For at understøtte kommunens overordnede vision for den kommunale rottebekæmpelse har kommunen opstillet følgende mål: At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Frederikssund Kommune At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzonen At holde rotterne inde i kloakken At al rottebekæmpelse i Frederikssund Kommune henholder sig til resistensstrategien og at nedbringe forbruget af gift pr. ejendom At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet At sikre rottefrie fugleøer i Roskilde Fjord Indsatsområder Til at understøtte de ovenstående målsætninger er der udvalgt følgende indsatsområder. De udvalgte indsatsområder er; Lovpligtige tiltag i den kommunale rottebekæmpelse 1. Installation af Rottespærrer på kommunale institutioner, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt 2. Udføre kampagnebesøg i landzonen 3. Optimere brugen af digitalt registreringsprogram i den praktiske og administrative rottebekæmpelse Områder hvor der typisk kan være problemer med rotter 4. Intakte kloakker skal give færre rotter 5. Sikre at fugle- og vildtfodring, hønse- og dyrehold ikke skaber grobund for rotter 6. Forebyggelse og bekæmpelse på fugleøerne i Roskilde Fjord 7. Regelmæssigt tilsyn og bekæmpelse på/ved særlige arealer Områder til sikring af fremdrift og kvalitet i den kommunale rottebekæmpelse 8. Udarbejdelse af retningslinjer for den forebyggende, bekæmpende og administrative rottebekæmpelse 9. Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter 10. Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger I det følgende beskrives indsatsområderne, som i perioden skal være medvirkende til at give rottebekæmpelsen i Frederikssund Kommune et målrettet og kvalitetsmæssigt løft. 9/22

10 Lovpligtige tiltag i den kommunale rottebekæmpelse 1. Installation af rottespærrer på kommunale institutioner hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt Bekendtgørelsen påbyder kommunerne at opsætte rottespærrer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt: På eksisterende og kommunalt ejede skoler, plejehjem og daginstitutioner ( 7 stk. 1) I forbindelse med byggemodning på kommunalt ejede skoler, plejehjem og daginstitutioner og ved parcelhusområder ( 7 stk. 2) Tidsfristen for aktiviteten med at opsætte rottespærrer de steder, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt var 1. juli ( 37 stk. 2). Frederikssund Kommune har på grund af mangel på ressourcer været nødt til at udskyde opgaven med planlægning af tiltag for rottespærrer. Kommunen vil i foråret 2016 indgå aftale med et entreprenørfirma om vurdering af, og evt. opsætning af rottespærrer i kommunes 38 daginstitutioner, 8 ældrecentre og 17 skoler. I alt ca. 63 ejendomme. Opgaven forventes udført i perioden maj til oktober Hvis det viser sig, at kloaksystemets tilstand er så ringe at der kræves omfattende renovering, så kan opgaven komme til at strække sig ind i Understøtter målsætningen At holde rotterne inde i kloakken Forventede resultater At de pågældende institutioner er sikret mod indtrængning af kloakrotter Aktiviteter Undersøgelse af opgavens omfang og økonomi Planlægning af opgaven Opsætning af rottespærrer, hvor det vurderes teknisk og hensigtsmæssigt at opsætte rottespærrer Kloakrottebekæmpelse bag ved rottespærrer, hvis der konstateres aktivitet ved opsætningen Succeskriterium At der i løbet af 2016 og 2017 er opsat rottespærrer alle de steder, hvor det har vist sig hensigtsmæssigt og tekniske muligt 10/22

11 2. Udføre kampagnebesøg i landzonen Proceduren for tilsynet i landzonen er at alle ejendomme skal besøges én gang hvert andet år. De ejendomme, hvor der konstateres rotter følges nøje mht. bekæmpelse og forebyggelse. Med indsatsen i landzonen er målet, at der bliver fokuseret på de ejendomme, hvor der forekommer rotter og at der for de ejendomme, hvor der er gentagende anmeldelser grundet lokale forhold, udarbejdes planer for forebyggelse i samarbejde med den enkelte grundejer. Landzonen i Frederikssund Kommune omfatter i dag ca ejendomme, hvor ca. 800 er registrerede landbrugsejendomme. Der er ejendomme i landzonen med parcelhusstatus. Ejendomme i landzonen er inddelt i fire grupper, som besøges hvert andet år. Konstateres der rotter i den mellemliggende periode skal den enkelte grundejer anmelde dette til kommunen. For at effektivisere og målrette indsatsen mod rotter i landzonen, vil kommunen undersøge muligheden for at nedbringe antallet af ejendomme med tilsynsforpligtigelse. Ejendomme som der søges dispensation for, vil efter en dispensation overgå til den almindelige ordning, som betyder, at borgerne her vil få besøg af bekæmperen efter anmeldelse. Understøtter målsætningen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzonen At nedbringe mængden af gift pr. ejendom At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet Forventede resultater At antallet af ejendomme med gentagende rotteproblemer reduceres At reducere antallet af ejendomme i landzonen med tilsynsforpligtigelse Aktiviteter Tilsyn på ejendomme i landzone udføres hvert andet år Opfølgende bekæmpelse og tilsyn på ejendomme, hvor der konstateres rotter Sikre at der informeres om kampagneordningen o Offentliggøres på kommunens hjemmeside o Offentliggøres i de lokale ugeaviser Identifikation af områder i landzonen, som vil kunne fritages for tilsyn hvert andet år Ansøgning til Naturstyrelsen om dispensation for udvalgte beboelsesområder i landzonen Succeskriterier Nedgang i antallet af ejendomme med gentagende anmeldelser Reduktion af antal ejendomme i landzonen, der skal have kampagnebesøg Der er primo 2016 ansøgt om dispensation til at udtage ca parcelhuse fra kampagneordningen. Vi afventer afgørelsen fra Naturstyrelsen. 11/22

12 3. Optimere brugen af digitalt registreringsprogram i den praktiske og administrative rottebekæmpelse I kommunens første handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter blev det vedtaget at der i forbindelse med anmeldelser af rotter skulle undersøges og registreres oplysninger om bl.a. årsag til rotteforekomst, bekæmpelse og giftanvendelse. Kommunen vil aktivt benytte denne viden til fremover at målrette og sikre kvaliteten af den kommunale rottebekæmpelse. Formålet med at benytte digital registrering er; At den almindelige sagsbehandling i forbindelse med anmeldelsen gøres nemmere At rotteanmeldelser kan foretages elektronisk via kommunens hjemmeside døgnet rundt At man fra administrativ side kan anvende programmets data til hurtigt og nemt at skabe overblik over den enkelte og samtlige anmeldelser Frederikssund Kommune benytter i dag programmet ROTTEWEB, hvor alle handlinger vedrørende den kommunale rottebekæmpelse registreres. Kommunen vil bl.a. sikre sig, at en tilpasset version lever op til de nye krav til registrering af rotteforekomst, men også at datakvaliteten kan benyttes til evaluering af den kommunale rottebekæmpelse. I løbet af 2013 blev programmet opdateret og det blev muligt for rottefængerne at indtaste årsagen til forekomst af rotter på hver enkelt ejendom. Det giver os mulighed for at få et overblik over de forskellige årsager. Understøtter målsætningen At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Frederikssund Kommune Forventede resultater Mere effektiv sagsbehandling At bekæmpelsen og forebyggende indsatser løbende kan evalueres Aktiviteter Implementering af alle lovpligtige krav i digitalt registreringsprogram Kommunen vil sikre, at det opdaterede digitale program bliver fuldt integreret i den praktiske og administrative rottebekæmpelse o Afholdelse af møder med rottebekæmpere vedr. brug og resultater af program Eftersyn, kontrol og opfølgning på registreringer vedr. den praktiske rottebekæmpelse Succeskriterium At alle nye krav bliver tilgodeset og kan anvendes i den administrative behandling De nye krav i bekendtgørelsen blev indarbejdet i Rotteweb og benyttes i den daglige drift ved rottefængerens besøg på ejendommene. 12/22

13 Områder hvor der typisk kan være problemer med rotter 4. Intakte kloakker skal give færre rotter Erfaringsmæssigt forekommer langt størstedelen (anslåede ca. 80 %) af opdagede kloakdefekter indenfor skel, det vil sige på den private ledningsdel. Jo længere tid en kloakdefekt står åben, jo større er risikoen for at der kan skabes rotteproblemer på overfladen. Derfor skal de enkelte grundejere i Frederikssund Kommune opfordres til at sikre deres brønde og kloakker. Ved konstaterede kloakdefekter vil kommunen med hurtig og effektiv handling sikre at defekter hurtigt udbedres. Med hensyn til mere varig løsning af problemer med kloakrotter vil kommunen fokusere på; Korrekt fejlfinding ved 1. besøg, hvilket bl.a. omfatter gennemførelse af en røgprøve ved mistanke om kloakdefekt Hurtig og effektiv sagsbehandling skal sikre hurtig udbedring af fundne defekter i den forbindelse vil grundejer blive informeret om deres forpligtigelse mht. at brønde og stikledninger er i orden Sikre at grundejer sørger for, at en kopi af færdigmelding fra autoriseret kloakmester sendes til Vej & Park At få overblik over kloakdefekter Understøtter målsætningen At holde rotterne inde i kloakken At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet Forventede resultater Forbedret kvalitet på den private ledningsdel At antallet af kloakrelaterede rotteanmeldelser falder Aktiviteter Identifikation af fejl og/eller årsager til rotteforekomsten ved første besøg Sagsbehandling og håndhævelse i forbindelse med anmeldelser med kloakdefekter Succeskriterium At der er signifikant færre kloakrelaterede rotteanmeldelser i 2018 i forhold til 2016 I 2015 var der 227 kloak kloakrelaterede anmeldelser og der blev givet 160 varsel af påbud om reparation af kloak på private kloakledninger. Dette er desværre en stigning i forhold til år 2014, hvor der var 195 kloakrelaterede anmeldelser og der blev givet 126 varsel af påbud om reparation af kloak. Antallet af kloakrelaterede rotteanmeldelser for 2013 kan ikke benyttes til sammenligning af antal, da det først blev muligt at inddatere data om årsag på Rotteweb i Succeskriteriet er altså ikke opfyldt og det skyldes nok de milde vintre og at en stor del af kloaksystemet er af ældre dato. Frederikssund Kommune vil fortsat have fokus på at sikre intakte kloakker. 13/22

14 5. Sikre at fugle- og vildtfodring, hønse- og dyrehold ikke skaber grobund for rotter Fugle- og vildtfodring, hønse- og dyrehold er kendt for at tiltrække rotter og formentlig årsag til, at rotter mange steder kan etablere sig. Specielt ejendomme med høns og andre dyr har ofte gentagende problemer med rotter, og ofte anvendes der hyppigt gift disse steder. De ejendomme i landzonen som har høns og/eller dyr, vil være omfattet af kampagneordningen i landzonen (se indsatsområde 2). I byzonen kan hønseog dyrehold, påvirke rotteforekomst over mange matrikler. Kommunen vil arbejde for at; Kommunens borgere får information og viden om de problemer fugleog vildtfodring, hønse- og dyrehold kan forårsage Vejlede borgerne om en mere hensigtsmæssig fodring af havens fugle og vildt Vejlede borgerne om mere hensigtsmæssig indretning af hønsehuse, kaninburer etc. Håndhævelse af påbud om hønsehold og fuglefodring, særligt i områder, hvor disse aktiviteter afstedkommer massive rotteproblemer At skaffe yderligere viden om andelen af rotteanmeldelser, der skyldes disse aktiviteter for derved at kunne målrette den forebyggende indsats Understøtter målsætningen At nedbringe forbruget af gift pr. ejendom At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Frederikssund Kommune Forventede resultater Nedgang i antal anmeldelser forårsaget af hønse- og dyrehold Nedgang i antal anmeldelser forårsaget af fuglefodring Nedgang i mængden af gift brugt på ejendomme med hønsehold etc. Øget viden om forekomster af vildtfodringspladser 14/22

15 Aktiviteter Udarbejdelse af informations- og vejledningsmateriale om bl.a. fuglefodring, vildtfodring og hønse- og dyrehold Sikre at information er tilgængelig på kommunens hjemmeside og til udlevering til borgere, der anmelder rotter i både by- og landzone Indsamling af data og viden - vedrørende anmeldelser forårsaget af bl.a. fuglefodring, vildtfodring, hønse- og fuglehold etc. jf. bilag 2 i bekendtgørelsen Sagsbehandling og håndhævelse i forbindelse med anmeldelser, hvor der er stor eller gentagende rotteaktivitet, som følge af vildtfodring og/eller hønse- og fuglehold Succeskriterium Nedgang i andelen af rotteanmeldelser forårsaget af de enkelte ovenstående aktiviteter Kommunen har udarbejdet en folder Sådan undgår du rotter ved hønsehold og fuglefodring. Den uddeles til borgere ved rottetilsynet og kan ses på kommunens hjemmeside. I vinteren 2016 er der desuden sat en annonce i lokalavisen om fuglefodring og rotter. I 2015 var der 453 sager, hvor rottefængeren har konstateret, at der fodres dyr på ejendommen. Det er en markant stigning i forhold til året før, hvor der er registreret 286 sager. Der er desværre ikke sket en nedgang i antallet af anmeldelser forårsaget af hønse- og dyrehold eller fuglefodring. Kommunen vil fortsat arbejde på at oplyse og vejlede borgerne om forebyggelse og sikring af hønsehuse, kaninbure, stalde samt sikring af foderopbevaring. Tegninger af Claus Witfelt 15/22

16 6. Forebyggelse og bekæmpelse af rotter på fugleøerne i Roskilde Fjord Rotter kan gøre ubodelig skade på fuglelivet og den kommende generation af nye fugle. Derfor skal rotter holdes væk eller nede på de øer i Roskilde Fjord, hvor der er ynglende bestande af fugle. Frederikssund Kommune har valgt, at på de øer, hvor der kan konstateres rotteaktivitet, vil der blive opsat giftkasser til bekæmpelse af rotter. Minimum én gang årligt vil Frederikssund Kommune lade øerne inspicere med henblik på konstatering af rotteforekomst. Frederikssund Kommune vil så vidt det er muligt foretage eventuel bekæmpelse før og efter fredningsperioden. (fredningsperiode fra april til august). Der kan dog i tilfælde af massiv rotteforekomst i selve yngleperioden foretages yderligere foranstaltninger med hensyn til rottebekæmpelse. Understøtter målsætningen At sikre områder for ynglende fugle Forventede resultater Rottefrie fugleøer Aktiviteter Udlægning af gift når frost-perioden ophører Udlægning af gift når vegetationen er visnet Succeskriterium Rottefrie fugleøer Eskilsø dec Foto: Troels Karlog. 16/22

17 7. Regelmæssige tilsyn og bekæmpelse af rotter på/ved særlige arealer Med særlige arealer menes bl.a. Banestrækningen omkring Frederikssund station Lystbådehavne især omkring Frederikssund og havne i tilknytning til beboede områder Å-strækninger primært å-forløb i tilknytning til bymæssigbeboelse (Græse Å og Sillebro Å) Rotter foretrækker at opholde sig tæt på vand, derfor kan havne- og lystbådearealer, strande, å-strækninger, vandhuller og søer virker tiltrækkende på rotter, specielt hvis der ligeledes foregår en eller anden form for aktivitet, som kan sikre et vist fødegrundlag. Sillebro Å: Foto: Troels Karlog Omkring havne-, lystbåde arealer og strande vil rotter typisk leve af efterladenskaber i form af spiseligt affald, fiskeaffald i forbindelse med professionelt og lystfiskeri. Rotterne lever typisk i buskadser, jordvolde og/eller mellem stensætninger langs vand- og molekanter. Ved vandløb og åer etc. kan rotterne bo langs åens brinker, hvor de graver deres gange. Dog vil det ofte være med tilknytning til tilstødende områder, hvor de kan søge føde. Åerne fungerer både som gode levesteder, men også som gode spredningskorridorer for rotterne. Langs å-strækninger kan der bl.a. forekomme udløb (overløbsledninger) fra det fælleskloakerede ledningsnet, som er tørlagte store dele af året. Disse udløb kan rotterne uhindret benytte, som overgang mellem kloakken og overfladen, samt som overvintringssteder. 17/22

18 Kommunen vil med regelmæssige tilsynsbesøg på udpegede områder undersøge for rotteaktivitet og kan vælge at få foretaget beskæring(trimning) af vegetation. De udpegede områder er; Græse Å i og omkring dens gennemløb i Slangerup Sillebro Å i og omkring dens gennemløb i det nordlige Frederikssund Efter anmeldelse vil kommunen foretage tilsyn og bekæmpelse på/ved bl.a. lystbådehavne, strande, åer og søer. Understøtter målsætningen At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Frederikssund Kommune At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen Forventede resultater At forebygge mod rotter i og omkring de dele af byzonen som grænser op til de nævnte arealer At nedbringe antallet af levesteder for rotter Aktiviteter Tilsynsbesøg ved de udpegede arealer minimum én gang årligt Bekæmpelse efter anmeldelse Succeskriterium Rottefrit eller stærkt reduceret rotteforekomst på de udpegede områder Kommunen har ikke haft ressourcer til at undersøge om f.eks. banestrækningen eller lystbådehavnen giver anledning til markante rotteproblemer i boligområderne nær ved. Det er en mulighed at undersøge dette i de kommende år. 18/22

19 Områder til sikring af fremdrift og kvalitet i rottebekæmpelsen 8. Udarbejdelse af retningslinjer for den forebyggende, bekæmpende og administrative rottebekæmpelse Kommunen vil sikre, at alle kommunens borgere får tilbudt den samme kvalitet i bekæmpelsen af rotter. Derfor vil kommunen udarbejde et regelsæt, som skal beskrive hvorledes den praktiske rottebekæmpelse skal udføres samt udarbejdelse af retningslinier for den administrative rottebekæmpelse. Understøtter målsætningen At sikre kvaliteten og kontinuiteten i den gennemførte rottebekæmpelse At al rottebekæmpelse i Frederikssund Kommune henholder sig til resistensstrategien At nedbringe mængden af gift pr. ejendom At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet Forventede resultater Bedre kommunal rottebekæmpelse Ensartede bekæmpelse og administrativ praksis Aktiviteter Udarbejdelse af procedure Udlevering af procedure til alle ansatte, der er involveret i rottebekæmpelsen Evaluering og tilretning af proceduren minimum én gang årligt Succeskriterium Procedurer som er implementeret i den praktiske og administrative rottebekæmpelse Der er udarbejdet procedure for rottebekæmperens tilsynsbesøg. I den kommende handlingsplanperiode vil vi udarbejde procedure for information til ejeren af ejendommen 19/22

20 9. Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter For at sikre en god kommunal rottebekæmpelse og få størst mulig nyttevirkning af vores aktiviteter inden for bekæmpelse og forebyggelse, vil kommunen og andre involverede parter foretage en evaluering minimum én gang årligt. Understøtter målsætningen At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet At nedbringe mængden af gift pr. ejendom At al rottebekæmpelse i Frederikssund Kommune henholder sig til resistensstrategien Forventede resultater At den kommunale rottebekæmpelse til enhver tid lever op til gældende lov og vejledning Aktiviteter Kvartalsvise driftsmøder med bekæmpere og andre relevante parter til diskussion af bl.a. ad hoc problemer og generelle forhold vedr. bekæmpelsen Evalueringsmøde minimum én gang årligt, hvor alle involverede parter i den kommunale rottebekæmpelse deltager. Gennemgang/afrapportering af de digitalt registrerede rotteanmeldelser i forbindelse med evalueringsmøde Indberetning af anmeldelsesstatistik til Naturstyrelsen én gang årligt Succeskriterier At der minimum én gang årligt foretages en evaluering af anmeldelser, resultater og fremdrift på de enkelte initiativer. At der minimum en gang årligt afholdes et evalueringsmøde mellem involverede parter i den kommunale rottebekæmpelse 20/22

21 10. Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger Som led i en effektiv rottebekæmpelse skal kommunen også have viden om rotteforekomst de steder, hvor de ikke selv foretager bekæmpelse (ved private sikringsordninger). Alle private sikringsordninger skal indberettes til kommunen (jf. 17 stk.3) og rotteforekomst skal ligeledes indberettes til kommunen (jf. 2). Kommunen skal bl.a. sikre sig, at; Der ikke benyttes stærkere gift end nødvendig i bekæmpelsen i en sikringsordning Frederikssund Kommune skal registrere de private sikringsordninger i kommunen. Ligeledes skal vi sikre, at vi kan modtage og anvende de oplysninger om giftforbrug, som de enkelte bekæmpelsesfirmaer skal indberette én gang årligt (jf. 18 stk.2). Understøtter målsætningen At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhævelse på rotteområdet Forventede resultater At kommunen får forøget viden om rotteforekomst og giftforbrug i de private sikringsordninger At der skabes kontakt og dialog med de praktiserende bekæmpelsesfirmaer i Frederikssund Kommune Aktiviteter Kommunen vil fremover overføre data fra Rotteweb til Naturstyrelsens nye indberetningsprogram på Miljøportalen (Rottehullet). Der kan bekæmpelsesfirmaerne også indberette tilmelding/afmelding af sikringsordninger og rotteforekomst etc. Som del af kommunens tilsyn af private sikringsordninger, vil kommunen foretage årlige stikprøver af de eksisterende sikringsordninger. Succeskriterium At kommunen får kendskab til alle sikringsordninger i kommunen 21/22

22 22/22

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning Den udkast

AC Heiberg Rådgivning Den udkast 1 !"#$%&%!%' Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 6 Indsatsområder...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ODENSE KOMMUNE 2013-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 1 Specifikation af ydelsen (Kravspecifikation)

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 1 Specifikation af ydelsen (Kravspecifikation) Rottebekæmpelse i Odense Kommune Bilag 1 Specifikation af ydelsen (Kravspecifikation) Dato: 14-10-2013 Udarbejdet af:, ACH, JM Version: 5 Godkendt af: PJH/OFD side 2 af 17 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere